Zakon o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

NN 144/2012 (21.12.2012.), Zakon o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

HRVATSKI SABOR

3081

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/189

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 57/06. i 18/11.) članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Rad Agencije za obvezne zalihe financira se iz državnog proračuna.«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 1. alineja 5. briše se.

Alineja 9. mijenja se i glasi:

»– namjensko trošenje izdvojenih sredstava iz članka 7. stavka 5. ovoga Zakona za financiranje rada Agencije za obvezne zalihe i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata,«.

Članak 3.

U članku 16.a stavku 1. alineje 9. i 10. brišu se.

Članak 4.

Članak 21. briše se.

Članak 5.

U članku 23. stavku 1. alineja 6. briše se.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 310-05/12-01/01

Zagreb, 14. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

144 21.12.2012 Zakon o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata