Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 144/2012 (21.12.2012.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

3083

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/192

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/11.) u članku 6. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Protiv upravnih akata pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.«.

Članak 2.

U članku 18. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Protiv rješenja komunalnog redara iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, a protiv rješenja komunalnog redara Grada Zagreba središnjem tijelu državne uprave nadležnom za komunalno gospodarstvo.«.

Članak 3.

U članku 23. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Protiv rješenja upravnog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavaka 2., 4. i 5. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, a protiv rješenja koja donosi upravno tijelo Grada Zagreba žalba se izjavljuje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za komunalno gospodarstvo.«.

Članak 4.

U članku 32. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Protiv rješenja upravnog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, a protiv rješenja koja donosi upravno tijelo Grada Zagreba žalba se izjavljuje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za komunalno gospodarstvo.«.

Članak 5.

Naslov glave iza članka 39. koji glasi: »VII. KAZNENE ODREDBE« mijenja se i glasi: »VII. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za komunalno gospodarstvo dužno je upravnim tijelima županija nadležnim za poslove komunalnog gospodarstva u drugom stupnju u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predati spise i arhivu predmeta u kojim se odlučuje o žalbama protiv rješenja iz članaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka poslove donošenja rješenja iz članaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona nastavlja obavljati središnje tijelo državne uprave nadležno za komunalno gospodarstvo.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 363-02/12-01/01

Zagreb, 14. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

144 21.12.2012 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu