Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

NN 144/2012 (21.12.2012.), Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

144 21.12.2012 Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3086

Na temelju članka 8. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se kriteriji za utvrđivanje korisnika i način raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima propisanima člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona.

(2) Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se izdvajanje za organizacije, i to:

1. 35,00% onima koje promiču razvoj sporta,

2. 5,58% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti,

3. 9,11% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću,

4. 16,20% onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom,

5. 5,18% onima koje se bave tehničkom kulturom,

6. 11,89% onima koje se bave kulturom,

7. 4,00% onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih,

8. 13,04% onima koje pridonose razvoju civilnoga društva.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe raspoređuju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu na sljedeći način:

1. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 1., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za aktivnost A577030 – Poticanje Programa javnih potreba sporta (HOO) – 87,09%, za aktivnost A577031 – Poticanje bavljenja sportom invalidnih osoba – Hrvatski paraolimpijski odbor – 6,87%, za aktivnost A768039 – Hrvatski školski športski savez – 3,54%, za aktivnost A768040 – Hrvatski športski savez gluhih – 1,54% i za aktivnost A768016 – Hrvatski sveučilišni športski savez – 0,96%.

2. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 2., u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga, za aktivnost A530026 – Inovativni programi u području prevencije i resocijalizacije ovisnika – 5,43%, u razdjelu 096 Ministarstvo zdravlja, Glavi 09605 Ministarstvo zdravlja, za aktivnost A795004 – Prevencija, rano otkrivanje, liječenje, rehabilitacija ovisnika i smanjenje šteta – 67,38%, te u razdjelu 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih, Glavi 10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih, za aktivnost A558053 – Potpora za programe usmjerene djeci i mladima – 27,19%.

3. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 3., u razdjelu 041 Ministarstvo branitelja, Glavi 04105 Ministarstvo branitelja, za aktivnost A753015 – Udruge branitelja – 14,98%, u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Glavi 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, za aktivnost A777058 – Pomoći organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću u inozemstvu – 12,65%, u razdjelu 096 Ministarstvo zdravlja, Glavi 09605 Ministarstvo zdravlja, za aktivnost A803005 – Suradnja s udrugama građana – 13,31%, te u razdjelu 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih, Glavi 10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih, za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 24,96%, za aktivnost A754006 – Razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj – 3,33%, za aktivnost A754015 – Zaklada »Hrvatska za djecu« – 20,78% i za aktivnost A792009 – Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima – 9,99%.

4. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 4., u razdjelu 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih, Glavi 10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih, za aktivnost A734189 – Udruge u socijalnoj skrbi – 56,14% i za aktivnost A754019 – Odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom – 43,86%.

5. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 5., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za aktivnost A577028 – Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture – 100%.

6. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 6., u razdjelu 032 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, glavi 03205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za aktivnost A862006 – Programi Hrvata izvan Republike Hrvatske – 13,45%, u razdjelu 048 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Glavi 04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, za aktivnost T777036 – Promocija kulture u svijetu – 3,06%, za aktivnost A776056 – Programi društva prijateljstva Republike Hrvatske – 2,55%, te u razdjelu 055 Ministarstvo kulture, Glavi 05505 Ministarstvo kulture, za aktivnost A565027 – Programi muzejsko galerijske djelatnosti – 3,62%, za aktivnost A565030 – Programi kazališne i glazbeno scenske djelatnosti – 26,33%, za aktivnost A565033 – Nove medijske kulture – 12,47%, za aktivnost A565034 – Međunarodna kulturna suradnja – 13,03%, za aktivnost A781006 – Zaklada »Kultura nova« – 17,85% i za aktivnost A781008 – Neprofitni mediji – 7,64%.

7. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 7., u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, za aktivnost A577130 – Poticaji udrugama za izvannastavne aktivnosti – 100%.

8. sredstva iz članka 2. stavka 2. točke 8., u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, za aktivnost A509014 – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Udruge za razvoj zajednice – 87,21% i za aktivnost A509051 – Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva – 12,79%.

Članak 4.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo kulture, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo branitelja, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ured za udruge i Ured za suzbijanje zlouporabe droga izvještavaju Ministarstvo financija o utrošku sredstava raspoređenih prema članku 3. ove Uredbe, na sljedeći način:

Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine dostavlja se do 31. siječnja 2014. godine.

Članak 5.

Evidenciju o vrstama prihoda od igara na sreću iz kojih se izdvaja dio prihoda za financiranje programa organizacija vodi Financijska agencija, i to za:

– naknadu za priređivanja lutrijskih igara,

– naknadu za priređivanja igara na sreću u casinima,

– naknadu za priređivanje klađenja,

– naknadu za priređivanja igara na sreću na automatima,

– prihode iz dobiti Hrvatske lutrije.

Članak 6.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 460-01/12-01/03

Urbroj: 50301-04/04-12-2

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.