Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

NN 144/2012 (21.12.2012.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3090

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (»Narodne novine«, br. 21/2012 i 60/2012) – u daljnjem tekstu: Uredba, u članku 3. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Samostalni sektor za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti«.

Članak 2.

U članku 17. stavku 1. riječi: »rada vještaka, viših vještaka i stručnog povjerenstva za reviziju,« zamjenjuju se riječima: »rada vještaka i viših vještaka,«, a riječi: »U Upravi se obavljaju i poslovi drugostupanjskog medicinskog vještačenja i nadzora nad prvostupanjskim tijelom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ako se za to utvrdi potreba, te se donose rješenja u drugom stupnju.« brišu se.

Članak 3.

U članku 18. stavku 1. riječi: »rada vještaka, viših vještaka i stručnog povjerenstva za reviziju,« zamjenjuju se riječima: »rada vještaka i viših vještaka,«.

Članak 4.

U članku 19. riječi: »rada vještaka, viših vještaka i stručnog povjerenstva za reviziju,« zamjenjuju se riječima: »rada vještaka i viših vještaka,«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 39. i članak 39. mijenjaju se i glase:

»6. SAMOSTALNI SEKTOR ZA REVIZIJU NALAZA I MIŠLJENJA O INVALIDNOSTI

Članak 39.

Samostalni sektor za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti obavlja poslove revizije nalaza i mišljenja o invalidnosti na temelju kojih se stječe pravo prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (opća nesposobnost za rad, profesionalna nesposobnost za rad, profesionalna rehabilitacija, opća nesposobnost za rad člana obitelji); revizije nalaza i mišljenja po zahtjevu Ureda za kontrolu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; nadzora nad tijelima vještačenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ako za to utvrdi potrebu; analize i izvješćivanja o obavljenim nadzorima; ujednačavanja kriterija u tijelima medicinskog vještačenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; osiguravanja jedinstvene provedbe zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; davanja prijedloga za izmjenu, dopunu ili donošenje novih propisa koji reguliraju medicinsko vještačenje; međuresorne suradnje s nadležnim tijelima i ustanovama te druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 6.

Mijenja se tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Novi okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 7.

Ministar rada i mirovinskoga sustava, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava s odredbama ove Uredbe u roku osam dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 8.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 023-03/12-01/67

Urbroj: 50301-04/12-12-2

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj

službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

10

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

1

2.1.

Služba za ljudske potencijale, opće i informatičke poslove

20

2.2.

Služba za proračun i financije

5

Glavno tajništvo – ukupno

26

3.

UPRAVA ZA RAD I TRŽIŠTE RADA

3.1.

Sektor za rad i radno pravo

1

3.1.1.

Služba radnog prava

6

3.1.2.

Služba za zaštitu na radu

6

3.1.3.

Služba za kolektivne ugovore, udruge i usluge stranim poslodavcima i radnicima

5

3.2.

Sektor za tržište rada i zapošljavanje

1

3.2.1.

Služba za politike zapošljavanja

10

3.2.2.

Služba analitike tržišta rada

6

Uprava za rad i tržište rada – ukupno

35

4.

UPRAVA ZA MIROVINSKI SUSTAV

4.1.

Sektor za mirovinska osiguranja

1

4.1.1.

Služba za obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje

7

4.1.2.

Služba za unaprjeđenje prava osiguranika i korisnika mirovina

4

4.2.

Sektor za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti

1

4.2.1.

Služba za bilateralnu koordinaciju

3

4.2.2.

Služba za koordinaciju na temelju propisa Europske unije

4

Uprava za mirovinski sustav – ukupno

20

5.

UPRAVA ZA KOORDINACIJU PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U PODRUČJU RADA I SOCIJALNE SIGURNOSTI

5.1.

Sektor za programiranje, praćenje i vrjednovanje programa i projekata Europske unije

1

5.1.1.

Služba za koordinaciju i programiranje

1

5.1.1.1.

Odjel za programiranje

4

5.1.1.2.

Odjel za stratešku potporu Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala

3

5.1.2.

Služba za praćenje i vrjednovanje

1

5.1.2.1.

Odjel za praćenje i vrjednovanje

3

5.1.2.2.

Odjel za razvoj sustava

4

5.2.

Sektor za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije

1

5.2.1.

Služba za pripremu i provedbu projekata

1

5.2.1.1.

Odjel za pripremu i provedbu projekata iz područja rada i tržišta rada

4

5.2.1.2.

Odjel za provedbu tehničke pomoći

3

5.2.2.

Služba za financijsko upravljanje

1

5.2.2.1.

Odjel za financijsko upravljanje Operativnim programom Razvoj ljudskih potencijala

4

5.2.2.2.

Odjel za kontrolu

3

Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske unije u području rada i socijalne sigurnosti – ukupno

34

6.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA REVIZIJU NALAZA I MIŠLJENJA O INVALIDNOSTI

10

7.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

7

8.

SAMOSTALNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

5

9.

SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

3

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA – UKUPNO

150