Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

NN 144/2012 (21.12.2012.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3091

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Članak 1.

U Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, broj 108/2012), u članku 3. točki 13. točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 13. dodaju se točke 14. i 15. koje glase:

»14. »osigurane tražbine« jesu tražbine vjerovnika osigurane razlučnim pravom,

15. »neosigurane tražbine« jesu tražbine vjerovnika koje nisu osigurane razlučnim pravom.«.

Članak 2.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U ugovorima između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze, vjerovnik ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u paušalnom iznosu od 300,00 kuna.«.

Članak 3.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Smatra se da je poduzetnik nelikvidan ako:

1. više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza, čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjim financijskim izvještajima za proteklu financijsku godinu, ili

2. više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.«.

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. točki 1. iza riječi: »plaćanje,« dodaje se riječ: »ili«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 2. točki 6. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe.«.

Članak 6.

U članku 27. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U slučaju kada Financijska agencija prema odredbama ovoga Zakona podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, oslobođena je plaćanja pristojbi i troškova vezanih za pokretanje stečajnog postupka.«.

Članak 7.

U članku 28. stavku 2. riječ: »sudionicama« zamjenjuje se riječju: »strankama«.

Članak 8.

U članku 30. stavku 3. riječi: »osmi dan« zamjenjuju se riječima: »protekom osmog dana«.

Članak 9.

U članku 35. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. nadzirati poslovanje dužnika, a osobito financijsko poslovanje dužnika, stvaranje obveza prema trećim osobama, izdavanje sredstava osiguranja plaćanja, te poslovanje u prodaji roba, odnosno usluga, pazeći pri tome da se ne oštećuje imovina dužnika.«.

Točka 6. briše se.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 6.

Članak 10.

U članku 38. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je povjerenik predstečajne nagodbe razriješen zbog nesavjesnog obavljanja svojih dužnosti, nema pravo na nagradu za svoj rad.«.

Članak 11.

U članku 41. stavku 1. točki 5. riječi: »procjenu vrijednosti društva i« brišu se.

Članak 12.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Članak 42.

Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika mora sadržavati:

1. financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za provođenje postupka predstečajne nagodbe, s time da se usporedni podaci u financijskim izvještajima iskazuju sa stanjem na dan godišnjih financijskih izvještaja prethodne godine, odnosno evidencije koje vode sukladno poreznim propisima kada je dužnik obrtnik obveznik poreza na dohodak,

2. popis tražbina radnika,

3. popis obveza prema vjerovnicima koji sadrži sljedeće elemente:

– tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu i adresu prebivališta te OIB vjerovnika za svaku pojedinačnu obvezu,

– ukupnu vrijednost obveza na dan priloženih financijskih izvještaja i učešće u ukupnoj vrijednosti obveza na dan priloženih financijskih izvještaja,

– oznaku prava izdvojenog i odvojenog namirenja uz svaku pojedinačnu obvezu prema vjerovniku s naznakom stvari ili prava na kojima postoji izlučno, odnosno razlučno pravo,

4. visinu prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana prije datuma sastavljanja financijskih izvještaja iz točke 1. ovoga stavka,

5. popis dužnikovih dužnika s naznakom tvrtke ili naziva, sjedišta i poslovne adrese, odnosno imena i prezimena, poslovne adrese i adrese prebivališta te OIB dužnikovih dužnika za svaku pojedinačnu obvezu i ukupni iznos duga.«.

Članak 13.

U članku 45. stavku 2. točki 1. riječ: »neosigurane« briše se.

Članak 14.

U članku 46. stavku 6. točki 3. riječi: »– ako će dužnik istodobno s povećanjem provesti i pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala, nominalni iznos smanjenja temeljnog kapitala.« brišu se.

U stavku 7. iza riječi: »društvima« briše se točka i dodaju riječi: »osim odredbi koje se odnose na procjenu vrijednosti stvari i prava za obveze prema vjerovnicima koje se u postupku predstečajne nagodbe pretvaraju u temeljni kapital.«.

U stavku 8. riječ: »vjerovnici« zamjenjuje se riječju: »stjecatelji«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 47. i članak 47. mijenjaju se i glase:

»Izvješća od strane ovlaštenog revizora

Članak 47.

(1) Izvješća ovlaštenog revizora moraju sadržavati:

– izvješće revizora o financijskim izvještajima priloženim uz zahtjev za provođenje postupka predstečajne nagodbe,

– izvješće revizora o realnosti i objektivnosti priloženog popisa obveza,

– izvješće revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja.

(2) Revizija se obavlja sukladno propisima koji uređuju reviziju i revizijskim standardima primjenjivim na opisane angažmane.

(3) U izvješću revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja moraju biti izraženi stavovi o:

1. nelikvidnosti i insolventnosti društva na dan sastavljanja financijskih izvještaja,

2. tome da li će provedba financijskog i operativnog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost društva.

(4) Izvješće revizora sadrži mišljenje koje može biti pozitivno, negativno ili izraženo uz određena ograničenja koja utječu na mišljenje revizora, odnosno na njegovo razumno uvjerenje.

(5) Pozitivno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:

1. utvrdi da je dužnik nelikvidan ili insolventan, i

2. da će provedba plana financijskog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost dužnika u razdoblju od 12 mjeseci od datuma posljednjih financijskih izvještaja.

(6) Negativno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:

1. utvrdi da je dužnik likvidan i solventan, ili

2. da provedba plana financijskog restrukturiranja neće omogućiti likvidnost i solventnost dužnika u razdoblju od 12 mjeseci od datuma posljednjih financijskih izvještaja.

(7) Revizor ima pravo na nagradu za rad te na naknadu stvarnih troškova.

(8) Revizor odgovara za izdana izvješća sukladno propisima koji uređuju reviziju.«.

Članak 16.

U članku 48. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od odredbi ovoga Zakona, na prijedlog dužnika nagodbeno vijeće može privremenom mjerom naložiti Financijskoj agenciji, da zastane s provedbom ovrhe i osiguranja i prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, ako bi time dužniku nastala nenadoknadiva šteta. U tom slučaju nagodbeno vijeće zaključkom će odmah imenovati povjerenika predstečajne nagodbe.«.

Članak 17.

U članku 51. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe pozvat će se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objave oglasa na web-stranici Financijske agencije, prijave svoje tražbine.«.

U stavku 3. iza riječi: »pravima«, dodaje se zarez i riječi: »pravnoj osnovi razlučnog, odnosno izlučnog prava i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno ili izlučno pravo.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Razlučni vjerovnici koji se odriču prava na odvojeno namirenje dužni su prijaviti svoju tražbinu, obavijestiti o razlučnom pravu i dati pisanu izjavu da se odriču prava na odvojeno namirenje.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Vjerovnici prioritetnih tražbina ne prijavljuju svoje tražbine u postupak predstečajne nagodbe.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 8. iza riječi: »obrtni« dodaju se riječi: »ili drugi odgovarajući«.

Članak 18.

U članku 53. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 1. riječ: »i« briše se, a broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »8.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »1.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 19.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Razlučni vjerovnici su vjerovnici koji imaju založno pravo ili pravo na namirenje na kojoj stvari ili pravu koji su upisani u javnoj knjizi (zemljišnoj knjizi, upisniku brodova, zrakoplova, intelektualnog vlasništva i sl.). Razlučni vjerovnici koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje imaju pravo pokrenuti sudski ili javnobilježnički ovršni postupak radi prodaje stvari ili unovčenja prava.«.

Članak 20.

U članku 57. stavku 2. riječi: »od strane povjerenika predstečajne nagodbe« brišu se.

Članak 21.

U članku 59. riječ: »ili« zamjenjuje se riječju: »i«.

Članak 22.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Članak 60.

(1) Na prvom ročištu utvrđuju se tražbine prema prijavama vjerovnika i ispravama dostavljenim od strane dužnika.

(2) Tražbine u pogledu kojih postoji suglasnost između dužnika i vjerovnika o postojanju i visini tražbine tog vjerovnika te tražbine za koje postoji ovršna isprava smatraju se utvrđenim tražbinama, osim ako dužnik raspolaže javnom ili javno ovjerovljenom ispravom kojom dokazuje da je tražbina prestala.

(3) Tražbine u pogledu kojih nisu podnesene prijave vjerovnika smatraju se utvrđenima ako je njihovo postojanje i visinu dužnik naveo u izvješću iz članka 42. i članka 67. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Nagodbeno vijeće sastavlja posebnu tablicu ispitanih tražbina u koju za svaku pojedinu tražbinu unosi u kojoj je mjeri utvrđena, odnosno osporena.

(5) Na temelju tablice iz stavka 4. ovoga članka nagodbeno vijeće donosi rješenje kojim odlučuje o tome u kojem su iznosu utvrđene, odnosno osporene pojedine tražbine.

(6) Ako vrijednost osporenih tražbina prelazi 25% vrijednosti prijavljenih tražbina, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka postupak se može nastaviti, ako se u pogledu osporenih tražbina na ročištu postigne suglasnost između dužnika i svih vjerovnika.

(8) Dužnik obrazlaže prijedlog za predstečajnu nagodbu i daje izjavu da podaci o financijskom stanju i poslovanju dužnika koji su podneseni uz prijedlog za predstečajnu nagodbu u svemu odgovaraju stvarnom stanju.

(9) Nakon izlaganja dužnika o prijedlogu, izjašnjava se povjerenik predstečajne nagodbe.

(10) Ako se na ročištu postigne potrebna većina za prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja nagodbeno vijeće rješenjem utvrđuje:

1. da su za plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona,

2. da je postupak proveden u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(11) Žalba protiv rješenja iz stavka 10. ovoga članka odgađa izvršenje rješenja.

(12) Ako je u postupku predstečajne nagodbe dano jamstvo, rješenje iz stavka 10. ovoga članka mora sadržavati tvrtku odnosno naziv, OIB dužnika, sjedište ili poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu ili adresu prebivališta osoba koje su dale jamstvo s naznakom njihove solidarne odgovornosti svim vjerovnicima dužnika.«.

Članak 23.

U članku 62. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Razlučni vjerovnici imaju pravo glasa, samo ako im je dužnik osobno odgovoran i ako se odreknu svoga prava na odvojeno namirenje.«.

U stavku 6. iza riječi: »razlučni vjerovnici« dodaju se riječi: »koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje«.

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 7. i 8.

Članak 24.

U članku 63. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Plan financijskog restrukturiranja smatra se prihvaćenim ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika, ili ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 25.

U članku 64. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postupak predstečajne nagodbe neće se obustaviti ako vjerovnici čije tražbine čine natpolovičnu većinu svih utvrđenih tražbina predlože dostaviti u određenom roku, koji ne može biti duži od 30 dana, nagodbenom vijeću i dužniku izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja.«.

U stavku 3. iza riječi: »dužnik« dodaju se riječi: »je dužan«, a riječi: »i ovlašteni revizor dužni su« brišu se.

U stavku 4. riječi: »mišljenje ovlaštenog revizora pozitivno i« brišu se, a riječ: »da« zamjenjuje se riječju: »dao«.

U stavku 5. riječi: »potvrđen od strane ovlaštenog revizora« brišu se.

U stavku 7. riječi: »osmoga dana« zamjenjuju se riječima: »u roku od osam dana«.

U stavku 8. riječi: »je mišljenje ovlaštenog revizora negativno ili« brišu se.

Članak 26.

U članku 66. stavku 1. riječi: »dana prihvaćanja plana financijskog restrukturiranja« zamjenjuju se riječima: »izvršnosti rješenja iz članka 60. stavka 10. ovoga Zakona«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ukoliko dužnik ne postupi sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka ili se ne zaključi sudska nagodba nagodbeno vijeće će rješenjem obustaviti postupak.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

U dosadašnjem stavku 10. koji postaje stavak 11. riječi: »iz stavka 9. ovoga članka« zamjenjuju riječima: »iz stavka 10. ovoga članka«.

Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 12.

Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) U slučajevima kad je dužnik predstečajne nagodbe u odnosu prema vjerovniku solidarni dužnik ili jamac, predstečajna nagodba ne utječe na obveze glavnog dužnika prema vjerovniku (posebice ne utječe na visinu i rokove vraćanja tražbina vjerovnika prema glavnom dužniku).«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 14.

Članak 27.

U članku 67. stavku 1. točki 1. broj: »1.000.000,00« zamjenjuje se brojem: »2.000.000,00«.

U točki 2. broj: »10« zamjenjuje se brojem: »30«.

U stavku 3. broj: »60« zamjenjuje se brojem: »100«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na skraćeni postupak predstečajne nagodbe ne primjenjuju se odredbe o povjereniku predstečajne nagodbe, o izvješću i mišljenju revizora i odredba članka 48. stavka 3. ovoga Zakona. Ako u ovom odjeljku ne postoje posebne odredbe, u skraćenom postupku predstečajne nagodbe primjenjivat će se ostale odredbe ovoga Zakona.«.

Članak 28.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Članak 69.

(1) U razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. ovoga Zakona.

(2) U razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka dužnik smije plaćati obveze nastale nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe samo uz prethodnu suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe.

(3) Tražbine nastale nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe do dana njezinog odobrenja pred nadležnim sudom imaju prednost u namirenju pred tražbinama vjerovnika iz predstečajne nagodbe.«.

Članak 29.

Naslov iznad članka 70. i članak 70. mijenjaju se i glase:

»Prekid postupaka

Članak 70.

(1) Parnični, ovršni, upravni i postupci osiguranja, pokrenuti protiv dužnika prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe prekidaju se na prijedlog dužnika nakon objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.

(2) Postupci iz stavka 1. ovoga članka nastavit će se na prijedlog vjerovnika:

1. nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe – u odnosu na tražbine ili dio tražbina koje su u postupku predstečajne nagodbe osporene,

2. nakon izvršnosti rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na izlučne i razlučne vjerovnike koji su pravo odvojenog namirenja stekli 60 dana ili više prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

(4) Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija prestaje izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika.

(5) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe istu neće izvršavati nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje.

(6) Nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka nastaviti izvršavati.

(7) U slučaju sklapanja predstečajne nagodbe ili obustave iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka trajno arhivirati.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, vjerovnici prioritetnih tražbina mogu tražiti nastavak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, ako za vrijeme trajanja postupka nisu namireni.«.

Članak 30.

U članku 71. stavku 3. riječ: »privilegirane« zamjenjuju se riječju: »prioritetne«.

Članak 31.

Iza članka 72. dodaje se naslov iznad članka i novi članak 72.a koji glase:

»Prava solidarnih dužnika, jamaca i banaka garanata/izdavatelja akreditiva

Članak 72.a

(1) Solidarni dužnici i jamci dužnika te banke garanti/izdavatelji akreditiva prijavljuju u postupak predstečajne nagodbe svoja dospjela i nedospjela potraživanja s osnova jamstava/solidarnog dužništva/garancija/akreditiva, s tim da po izvršenom plaćanju nakon sklapanja predstečajne nagodbe imaju pravo isto naplatiti od dužnika u skladu s predstečajnom nagodbom.

(2) Solidarni dužnici i jamci dužnika te banke garanti/izdavatelji akreditiva na osnovu prijavljenih potraživanja imaju pravo glasa sukladno članku 62. ovoga Zakona po osnovi solidarnog dužništva, jamstva ili garancije dane prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe.«.

Članak 32.

U članku 77. riječi: »Otvaranjem postupka predstečajne nagodbe« zamjenjuju se riječima: »Rješenjem iz članka 60. stavka 5. ovoga Zakona«.

Članak 33.

U članku 80. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe nije dopušteno pokretanje ovršnog, upravnog ili parničnog postupka protiv dužnika, radi utvrđenja i ostvarenja tražbine koja je nastala prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a u tom postupku nije prijavljena od strane vjerovnika niti je tu tražbinu dužnik uvrstio u popis obveza prema vjerovnicima iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona.«.

U stavku 5. riječi: »izlučnih i« i riječi: »odnosno izlučno«, brišu se.

Stavak 6. briše se.

Članak 34.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»Članak 81.

(1) Na temelju predstečajne nagodbe dužnik se oslobađa obveze da vjerovniku isplati iznos koji je veći od postotka prihvaćenog u predstečajnoj nagodbi, a rokovi plaćanja odgađaju se u skladu s predstečajnom nagodbom. U tom se opsegu dužnik oslobađa obveze prema osobama kojima pripada pravo na regres (jamci).

(2) U odnosu na tražbine vjerovnika priznate u postupku predstečajne nagodbe i obuhvaćene predstečajnom nagodbom, ovršni i upravni postupci pokrenuti prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe obustavit će se, a u parničnim postupcima sud će u odnosu na te tražbine odbaciti tužbu, na prijedlog dužnika podnesen nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe.

(3) Ovršne isprave koje se odnose na tražbine iz predstečajne nagodbe gube u odnosu na dužnika pravnu snagu.«.

Članak 35.

U članku 82. stavku 3. iza riječi: »tražbinu« dodaju se riječi: »iz nagodbe«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Vjerovnici koji ni djelomično nisu namireni u smislu predstečajne nagodbe prijavljuju tražbine u stečajnom postupku u iznosu iz sklopljene predstečajne nagodbe.«.

Članak 36.

Naslov iznad članka 84. i članak 84. mijenjaju se i glase:

»Upisi u sudski, obrtni i drugi odgovarajući registar

Članak 84.

(1) Nagodbeno vijeće dostavit će nadležnom registarskom sudu, obrtnom registru, odnosno drugom odgovarajućem registru u koje je dužnik upisan rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe i rješenje o obustavi postupka.

(2) Sud pred kojim je predstečajna nagodba sklopljena dostavit će nadležnom registarskom tijelu iz stavka 1. ovoga članka rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

(3) Registarsko tijelo iz stavka 1. po službenoj dužnosti upisat će činjenice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 37.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»Članak 85.

(1) Poslovni događaji i poslovne transakcije koje su u vezi s računovodstvenim učinkom predstečajne nagodbe priznaju se i mjere, odnosno vrednuju sukladno računovodstvenim propisima.

(2) U slučaju kada u poreznom razdoblju u kojem je sklopljena predstečajna nagodba dužnik utvrdi dobit temeljem provedenog postupka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, tako nastala dobit se ne može isplatiti već se mora iskoristiti za povećanje temeljnog kapitala ili rezervi kapitala.

(3) Dužnik koji je temeljem stavka 2. ovoga članka povećao rezerve obvezan je iste zadržati do isteka roka za ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz odobrene predstečajne nagodbe.

(4) Vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja utvrđuju se kao porezno priznati rashod u iznosu otpisa potraživanja prema nagodbi odobrenoj u skladu s ovim Zakonom.«.

Članak 38.

U članku 87. stavku 1. riječi: »Uprava za nadzor« zamjenjuju se riječima: »Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor«.

Članak 39.

U članku 88. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik koji:

1. ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona,

2. postupa protivno odredbama članka 17. ovoga Zakona, odnosno ako u stanju nelikvidnosti obavlja bilo kakva druga plaćanja osim onih nužnih za redovno poslovanje,

3. postupi protivno odredbi članka 24. ovoga Zakona, odnosno ako ne osigura pravovremen i nesmetan pristup podacima i dokumentaciji od značaja za financijsko restrukturiranje nagodbenom vijeću, povjereniku i vjerovnicima,

4. ne pokrene postupak predstečajne nagodbe kad je to propisano odredbama ovoga Zakona,

5. postupi protivno odredbi članka 40. ovoga Zakona, odnosno ako osobe koje vode poslove dužnika i članovi nadzornog odbora kao i radnici na zahtjev nagodbenog vijeća ne pruže sve potrebne podatke i obavijesti,

6. ne podnose prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe u roku 3 dana od dana izvršnosti rješenja iz članka 60. stavka 10. ovoga Zakona,

7. ne pristupi ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom, a prihvatili su plan financijskog restrukturiranja,

8. ne podnese izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Financijskoj agenciji u roku od 45 dana nakon isteka razdoblja na koje se ono odnosi ili ako se ne pridržava rokova plaćanja tražbina utvrđenih prestečajnom nagodbom.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba javnog prava koja ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona.

(4) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba kod osobe javnog prava.«.

Članak 40.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-05/12-01/04

Urbroj: 50301-05/16-12-2

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.