Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

NN 144/2012 (21.12.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

144 21.12.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3095

Na temelju članka 142. točka 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA I AERONAUTIČKIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA, TE O OVLAŠTENJU ORGANIZACIJA I OSOBLJA UKLJUČENIH U TE POSLOVE

Članak 1.

U Pravilniku o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (»Narodne novine«, broj 115/09, 152/09, 72/10, 139/10 i 79/12), u članku 1. stavku 3., članku 2. stavku 3., članku 6. stavku 1. i članku 7., broj »VII« zamjenjuje se brojem »VIII«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. na kraju alineje sedme briše se točka i stavlja se točka-zarez.

Iza alineje sedme dodaje se nova alineja koja glasi:

»– Dodatak VIII: Uredba Komisije (EU) br. 593/2012 od 5. srpnja 2012. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove.«

Članak 3.

Iza Dodatka VII dodaje se Dodatak VIII koji glasi:

»DODATAK VIII

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 593/2012 od 5. srpnja 2012. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i kojom se osniva Europska agencija za sigurnost zračnog prometa te kojom se opozivaju Direktiva Vijeća 91/670/EEZ, Uredba (EZ) br. 1592/2002 i Direktiva 2004/36/EZ [1], a posebno njezin članak 5. stavak 5.,

budući da:

(1) Održavajući visoku jedinstvenu razinu sigurnosti zračnog prometa u Europi, Uredba Komisije (EZ) br. 1702/2003 od 24. rujna 2003. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija[2] bila je izmijenjena, kako bi se na jednostavne zrakoplove na motorni pogon, rekreacijske zrakoplove i s njima povezane proizvode, dijelove i uređaje primijenile mjere koje su razmjerne njihovom jednostavnom projektu i vrsti operacije.

(2) Uredbu Komisije (EZ) br. 2042/2003 od 20. studenoga 2003. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove[3] treba izmijeniti kako bi ostala usklađena s promjenama uvedenim u uredbu (EZ) br. 1702/2003, posebno što se tiče nove definicije zrakoplova ELA 1 i mogućnosti prihvaćanja nekih dijelova, koji nisu bitni za sigurnost, za ugradnju bez obrasca EASA 1.

(3) Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (dalje u tekstu 'Agencija') pripremila je nacrt provedbenih pravila te ih je u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008 dostavila Komisiji kao svoje mišljenje br. 01/2011 'Postupak za ELA-e i standardne promjene i popravci'.

(4) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 2042/2003 mijenja se kako slijedi:

1. u članku 2., točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

»(k) ‚zrakoplov ELA 1’ znači sljedeći europski laki zrakoplov s posadom:

i. zrakoplov čija je najveća dopuštena masa pri polijetanju (MTOM) 1 200 kg ili manje, koji nije složeni motorni zrakoplov;

ii. jedrilica ili motorna jedrilica čiji je MTOM 1 200 kg ili manje;

iii. balon s najvećim projektiranim volumenom uzgonskog plina ili vrućeg zraka koji nije veći od 3 400 m3 za balone na vrući zrak, 1 050 m3 za plinske balone i 300 m3 za vezane plinske balone;

iv. zračni brod projektiran za najviše četiri osobe s najvećim projektiranim volumenom uzgonskog plina ili vrućeg zraka koji nije veći od 3 400 m3 za zračni brod na vrući zrak i 1 000 m3 za plinski zračni brod.«;

2. Aneks I (Part-M) i Aneks II (Part-145) mijenjaju se u skladu s Aneksom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. srpnja 2012.

Za Komisiju
Predsjednik

José Manuel BARROSO

ANEKS

1. Aneks I (Part-M) Uredbi (EZ) br. 2042/2003 mijenja se kako slijedi:

(a) u točki M.A. 302, stavak (d) zamjenjuje se sljedećim:

»(d) U programu održavanja zrakoplova mora se uspostaviti sukladnost s:

i. uputama koje izdaje nadležno tijelo;

ii. uputama za kontinuiranu plovidbenost:

– koje izdaju nositelji certifikata tipa, certifikata tipa s ograničenjima, dodatnog certifikata tipa, odobrenja projekta velikog popravka, odobrenja ETSO ili bilo kojeg drugog relevantnog odobrenja izdanog u skladu s Uredbom (EZ) br. 1702/2003 i njezinim Aneksom (Part-21), i

– koje su uključene u certifikacijske specifikacije iz točke 21A.90B ili 21A.431B Aneksa (Part-21) Uredbi (EZ) br. 1702/2003, ako je to primjenjivo;

iii. dodatnim ili alternativnim uputama koje predlaže vlasnik ili organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti, odobrenima u skladu s točkom M.A.302, osim što se tiče razdoblja za zadaće povezane sa sigurnošću iz stavka (e), koja se mogu povećati, pod uvjetom provođenja provjera u skladu sa stavkom (g) i samo ako podliježu izravnom odobrenju u skladu s točkom M.A.302(b).«;

(b) točka M.A.304 zamjenjuje se sljedećim:

»M.A.304. Podaci za preinake i popravke

Oštećenja se procjenjuju, a preinake i popravci izvode upotrebom, kako je odgovarajuće:

(a) podataka koje je odobrila Agencija; ili

(b) podataka koje je odobrila organizacija za projektiranje odobrena prema Partu-21 ; ili

(c) podataka sadržanih u certifikacijskim specifikacijama iz Aneksa (Part-21) Uredbi (EZ) br. 1702/2003 točke 21A.90B ili 21A.431B.«;

(c) točka M.A.502 mijenja se kako slijedi:

i. stavak (a) zamjenjuje se sljedećim:

»(a) Osim za komponente iz Aneksa (Part-21) Uredbi (EZ) br. 1702/2003 točke 21A.307(c), održavanje komponenata mora biti izvršeno od organizacije za održavanje odgovarajuće odobrene prema ovom Aneksu (Part-M), dio A, pododjeljak F ili prema Aneksu II (Part-145).«;

ii. dodaje se novi stavak (e):

»(e) Održavanje komponenata iz Aneksa (Part-21) Uredbi (EZ) br. 1702/2003 točke 21A.307(c) mora biti izvršeno od strane organizacije za održavanje klase A odobrene prema ovom Aneksu (Part-M) dio A pododjeljak F ili prema Partu-145, od strane ovlaštenog osoblja koje izdaje svjedodžbe iz točke M.A.801(b)2 ili od strane pilot-vlasnika iz točke M.A.801(b)3 dok je takva komponenta ugrađena u zrakoplov ili privremeno izvađena kako bi joj se lakše pristupilo. Održavanje komponente koje se izvodi u skladu s ovim stavkom ne ispunjava zahtjeve za izdavanje obrasca EASA 1 nego podliježe zahtjevima u vezi s vraćanjem zrakoplova u upotrebu predviđenim u točki M.A.801.«;

(d) u točki M.A.613, stavak (a) zamjenjuje se sljedećim:

»(a) Po završetku sveg potrebnog održavanja komponente u skladu s ovim pododjeljkom, izdaje se potvrda o vraćanju u upotrebu komponente u skladu s točkom M.A.802. Izdaje se obrazac EASA 1 osim za one komponente koje se održavaju u skladu s točkama M.A.502(b), M.A.502(d) ili M.A.502(e) i komponente proizvedene u skladu s točkom M.A.603(c).«;

(e) u točki M.A.614, stavak (b) zamjenjuje se sljedećim:

»(b) Odobrena organizacija za održavanje mora dostaviti vlasniku zrakoplova kopiju svake potvrde o vraćanju u upotrebu, zajedno s kopijom bilo kojih specifičnih podataka o popravku/preinaci koji su se koristili za obavljene popravka/preinake.«;

(f) u točki M.A.710, stavak (a) zamjenjuje se sljedećim:

»(a) Kako bi se ispunio zahtjev za provjeru plovidbenosti zrakoplova iz točke M.A.901., odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora provesti potpunu dokumentiranu provjeru dokumentacije o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova kako bi se uvjerila:

1. da su ukupan broj sati leta za konstrukciju zrakoplova, motor i elise te s njima povezani ciklusi leta propisno evidentirani; i

2. da je letački priručnik primjenjiv na konfiguraciju zrakoplova i da odražava status pri posljednjoj reviziji; i

3. da je izvršeno sve održavanje koje se u skladu s odobrenim programom održavanja na zrakoplovu mora obaviti; i

4. da su svi poznati kvarovi otklonjeni ili, ako je to primjenjivo, preneseni dalje na kontroliran način i

5. da su sve primjenjive direktive o plovidbenosti primijenjene i pravilno evidentirane; i

6. da su sve preinake i popravci koji su izvedeni na zrakoplovu evidentirani i da su u skladu s Aneksom (Part-21) Uredbe (EZ) br. 1702/2003; i

7. da su sve komponente s ograničenim vijekom trajanja, koje su ugrađene u zrakoplov, ispravno identificirane i zabilježene te da nije prošlo njihovo odobreno ograničenje vijeka trajanja; i

8. da je za cjelokupno održavanje vraćeno u upotrebu u skladu s Aneksom I (Part-M); i

9. da aktualno izvješće o masi i ravnoteži odražava konfiguraciju zrakoplova i da je važeće i

10. da je zrakoplov u skladu s najnovijom revizijom svog projekta tipa, koji je odobrila Agencija; i

11. da zrakoplov, ako se to zahtijeva, ima svjedodžbu o buci koja odgovara trenutačnoj konfiguraciji zrakoplova u skladu s Aneksom (Part-21) Uredbi (EZ) br. 1702/2003 pododjeljkom I.«;

(g) u dijelu M.A.802, stavak (b) zamjenjuje se sljedećim:

»(b) Potvrda o ovlaštenom vraćanju u upotrebu, označena kao obrazac EASA 1, predstavlja potvrdu o vraćanju u upotrebu komponente zrakoplova, osim kada je takvo održavanje komponente zrakoplova obavljeno u skladu s točkom M.A.502(b), točkom M.A.502(d) ili točkom M.A.502(e), u kojem slučaju održavanje podliježe postupku vraćanja zrakoplova u upotrebu u skladu s točkom M.A.801.«;

(h) u točki M.A.902, stavak (b) zamjenjuje se sljedećim:

»(b) Zrakoplov ne smije letjeti ako je svjedodžba o plovidbenosti nevažeća ili ako:

1. kontinuirana plovidbenost zrakoplova ili bilo koje komponente ugrađene u zrakoplov ne ispunjava zahtjeve ovog Parta; ili

2. zrakoplov ne ostane sukladan s dizajnom tipa koji je odobrila Agencija; ili

3. se zrakoplov koristio izvan ograničenja iz odobrenog letačkog priručnika ili svjedodžbe o plovidbenosti, bez poduzimanja odgovarajućih mjera; ili

4. je zrakoplov sudjelovao u nesreći ili nezgodi koja utječe na plovidbenost zrakoplova, bez naknadnog odgovarajućeg postupka za ponovno uspostavljanje plovidbenosti; ili

5. preinaka ili popravak nisu u skladu s Aneksom (Part-21) Uredbe (EZ) br. 1702/2003.«;

(i) u točki (b) (radni zadaci) Priloga VIII Aneksa I (Part-M) stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

»8. naveden u Prilogu VII ili je to posao održavanja komponente u skladu s točkama M.A.502(a), (b), (c) ili (d).«;

2. Aneks II (Part-145) Uredbi (EZ) br. 2402/2003 mijenja se kako slijedi:

(a) točka 145.A.42 mijenja se kako slijedi:

i. stavak (a) zamjenjuje se sljedećim:

»(a) Sve komponente klasificiraju se i razvrstavaju u sljedeće kategorije:

1. Komponente koje su u zadovoljavajućem stanju, vraćene u upotrebu na obrascu EASA 1 ili istovrijednom i označene u skladu s Aneksom (Part-21) Uredbi (EZ) br. 1702/2003 pododjeljak Q.

2. Neispravne komponente koje se održavaju u skladu s ovim odjeljkom.

3. Neobnovljive komponente koje su razvrstane u skladu s točkom 145.A.42(d).

4. Standardni dijelovi koji se koriste u zrakoplovu, motoru, elisi ili drugoj komponenti zrakoplova, kada su navedeni u ilustriranom katalogu dijelova proizvođača i/ili podacima za održavanje.

5. Materijal, u smislu sirovine i potrošnog materijala, koji se koristi tijekom održavanja kada se organizacija uvjerila da taj materijal ispunjava zahtijevanu specifikaciju i ima odgovarajuću sljedivost. Sav materijal mora biti popraćen dokumentacijom koja se jasno odnosi na određeni materijal i koja sadrži izjavu o sukladnosti sa specifikacijom kao i izjavu proizvođača i dobavljača.

6. Komponente iz Aneksa (Part-21) Uredbe (EZ) br. 1702/2003 točke 21A.307(c).«;

ii. dodaje se novi stavak (e)

»(e) Komponente iz Aneksa (Part-21) Uredbe (EZ) br. 1702/2003 točke 21A.307(c) ugrađuju se samo ako ih vlasnik zrakoplova smatra pogodnim za ugradnju u svoj zrakoplov.«;

(b) u točki 145.A.50, stavak (d) zamjenjuje se sljedećim:

»(d) Potvrda o vraćanju u upotrebu mora biti izdana o završetku svakog održavanja komponente dok je ona izvan zrakoplova. Potvrda o ovlaštenom vraćanju u upotrebu, 'obrazac EASA 1' iz Priloga II Aneksa I (Part-M), predstavlja potvrdu o vraćanju u upotrebu komponente, osim ako je u točki M.A.502(b) ili M.A.502(e) navedeno drukčije. Kad neka organizacija održava komponentu za vlastitu upotrebu, obrazac EASA 1 ne mora biti nužan, ovisno o internim postupcima organizacije za vraćanje u upotrebu utvrđenim u priručniku.«;

(c) u točki 145.A.55, stavak (b) zamjenjuje se sljedećim:

»(b) Organizacija mora dostaviti operatoru zrakoplova kopiju svake potvrde o vraćanju u upotrebu, zajedno s primjerkom bilo kojih specifičnih podataka o popravku/preinaci koji su se koristili za obavljene popravke/preinake.«;

(d) u točki 145.A.65, stavak (b) zamjenjuje se sljedećim:

»(b) Organizacija mora utvrditi postupke, za koje mora dobiti suglasnost nadležnog tijela, uzimajući u obzir ljudske faktore i sposobnosti, kako bi osigurala dobre prakse održavanja i sukladnost s ovim Partom što uključuje jasni radni nalog ili ugovor, tako da se zrakoplov i komponente mogu vratiti upotrebu u skladu s točkom 145.A.50.

1. Postupci održavanja u okviru ovog stavka primjenjuju se na točke 145.A.25. do 145.A.95.

2. Postupci održavanja koje je utvrdila ili ih mora utvrditi organizacija u okviru ovog stavka moraju obuhvatiti sve aspekte provođenja postupaka održavanja, uključujući pružanje i nadzor specijaliziranih usluga, i uspostavljaju standarde prema kojima organizacija namjerava raditi.

3. U pogledu linijskog i baznog održavanja zrakoplova organizacija mora uspostaviti postupke za smanjivanje rizika od višekratnih grešaka na najmanju moguću mjeru i za uočavanje grešaka na kritičnim sustavima te za osiguravanje da se niti od jedne osobe, tijekom određene provjere u svrhu održavanja, ne zahtijeva izvođenje i nadzor u vezi sa zadaćom održavanja koja uključuje neki element rastavljanja/ponovnog sklapanja više komponenata istog tipa ugrađenih u više od jednog sustava u istom zrakoplovu. Međutim, kada je za izvođenje tih zadataka na raspolaganju samo jedna osoba, tada radna kartica ili radna lista organizacije mora uključivati dodatnu fazu u kojoj ta osoba, nakon završetka svih istih zadataka, obavlja ponovni pregled radova koje je izvela.

4. Moraju se utvrditi postupci održavanja kako bi se osigurala procjena štete i izvođenje preinaka i popravaka upotrebom podataka navedenih u točki M.A.304.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/45

Urbroj: 530-6-1-1-12-11

Zagreb, 18. prosinca 2012.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

[1] SL L 79, 19. 3. 2008., str. 1.

[2] SL L 243, 27. 9. 2003., str. 6.

[3] SL L 315, 28. 11. 2003., str. 1.