Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

NN 145/2012 (27.12.2012.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3098

Na temelju članka 8. stavka 1. i članka 20. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 116/2008, 76/2009 i 114/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE S INOZEMSTVOM ZA ODREĐENU ROBU

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 58/2009, 27/2010 i 37/2011), članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

Uredbom o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (u daljnjem tekstu: Uredba) uređuju se uvjeti za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za naftne derivate i biogoriva (u daljnjem tekstu: goriva), iz tarifnih oznaka Carinske tarife:

2710 12 41 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0,013 g/l (bezolovni), s oktanskim brojem (RON) manjim od 95

2710 12 45 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0,013 g/l (bezolovni), s oktanskim brojem (RON) 95 ili većim, ali manjim od 98

2710 12 49 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0,013 g/l (bezolovni), s oktanskim brojem (RON) 98 ili većim

2710 12 51 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0,013 g/l (olovni), s oktanskim brojem (RON) manjim od 98

2710 12 59 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0,013 g/l (olovni), s oktanskim brojem (RON) 98 ili većim

2710 19 21 – srednja ulja koja ne sadrže biodizel, kerozin (petrolej), gorivo za mlazne motore (»jet«)

2710 19 43 – teška ulja koja ne sadrže biodizel, plinska ulja, s masenim udjelom sumpora ne većim od 0,001%:

2710 19 43 10 – goriva za grijanje

2710 19 43 20 – pogonska goriva

2710 19 46 – teška ulja koja ne sadrže biodizel, plinska ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 0,001%, ali ne većim od 0,002%:

2710 19 46 10 – goriva za grijanje

2710 19 46 20 – pogonska goriva

2710 19 47 – teška ulja koja ne sadrže biodizel, plinska ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 0,002%, ali ne većim od 0,1%:

2710 19 47 10 – goriva za grijanje

2710 19 47 20 – pogonska goriva

2710 19 48 – teška ulja koja ne sadrže biodizel, plinska ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 0,1%:

2710 19 48 10 – goriva za grijanje

2710 19 48 20 – pogonska goriva

2710 20 11 – plinska ulja koja sadrže biodizel, s masenim udjelom sumpora ne većim od 0,001%:

2710 20 11 10 – goriva za grijanje

2710 20 11 20 – pogonska goriva

2710 20 15 – plinska ulja koja sadrže biodizel, s masenim udjelom sumpora većim od 0,001%, ali ne većim od 0,002%:

2710 20 15 10 – goriva za grijanje

2710 20 15 20 – pogonska goriva

2710 20 17 – plinska ulja koja sadrže biodizel, s masenim udjelom sumpora većim od 0,002%, ali ne većim od 0,1%:

2710 20 17 10 – goriva za grijanje

2710 20 17 20 – pogonska goriva

2710 20 19 – plinska ulja koja sadrže biodizel, s masenim udjelom sumpora većim od 0,1%:

2710 20 19 10 – goriva za grijanje

2710 20 19 20 – pogonska goriva

2711 12 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici, ukapljeni, propan

2711 13 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici, ukapljeni, butan

2711 19 00 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici, ostali

3826 00 10 – biodizel, s volumnim udjelom monoalkilni esteri masnih kiselina 96,5% ili većim (FAME)

3826 00 90 – mješavine biodizela, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala manjim od 70%.«.

Članak 2.

U članku 2. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»Odredbe ovoga članka za pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na naftne derivate i biogoriva (goriva) iz država članica Europske unije, država članica Europskog gospodarskog prostora i Republike Turske, već navedena goriva mogu biti izravno isporučena na benzinske postaje u Republici Hrvatskoj.

Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaju važiti posebni uvjeti vezani za raspolaganje odgovarajućim skladištima posebno uređenim i opremljenim za skladištenje goriva iz članka 1. ove Uredbe kada se radi o obavljanju trgovine s inozemstvom za određenu robu.«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Skladištem za obavljanje djelatnosti iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe mora upravljati trgovac koji posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata, odnosno koji posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja biogoriva.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti trgovac mora u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. izvadak iz odgovarajućeg registra kojim podnositelj zahtjeva dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti,

2. rješenje o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. ove Uredbe,

3. dokaz o vlasništvu za plinske boce iz članka 3. ove Uredbe,

4. dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima ili dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko ukapljenim naftnim plinom (UNP), odnosno dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko biogorivom,

5. dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata, odnosno dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja biogoriva i

6. dokaz o uplati upravne pristojbe.«.

Članak 5.

Članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo nadležno za gospodarstvo izdat će trgovcu suglasnost za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu iz članka 1. ove Uredbe, uz prethodno pribavljeno rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu. Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev trgovca donosi nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba kojim se utvrđuje da poslovni prostor, prostorije i oprema ispunjavaju propisane tehničko-tehnološke uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu. Uz rješenje iz stavka 2. ovoga članka, trgovac je dužan priložiti i dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora iz kojeg bi bila vidljiva zapremnina, odnosno volumen spremnika.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Trgovac koji obavlja trgovinu na veliko i trgovinu s inozemstvom za određenu robu iz članka 1. ove Uredbe, dužan je ministarstvu nadležnom za gospodarstvo dostaviti svaku promjenu volumena skladišnog kapaciteta za koje mu je izdana suglasnost iz stavka 1. ovoga članka.

Ukoliko se provedenim nadzorom od strane Državnog inspektorata utvrdi da je došlo do promjene volumena skladišnog kapaciteta za koje je ministarstvo nadležno za gospodarstvo izdalo suglasnost, a trgovac nije sukladno stavku 4. ovoga članka dostavio podatke o promjeni volumena skladišnog kapaciteta, ministarstvo nadležno za gospodarstvo će donijeti odluku o prestanku važenja izdane suglasnosti.«.

Članak 6.

Članak 9. briše se.

Članak 7.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Goriva iz članka 1. ove Uredbe pri stavljanju na domaće tržište moraju udovoljavati graničnim vrijednostima sastavnica i značajki kakvoće sukladno zahtjevima posebnih propisa.«.

Članak 8.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 58/2009, 27/2010 i 37/2011).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/12-01/16

Urbroj: 50301-05/05-12-2

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.