Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 146/2012 (28.12.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

3154

Na temelju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09., 94/09., 22/12. i 136/12.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 149/09., 89/11., 29/12. i 64/12.) u članku 60. stavku 1. brojka: »0« zamjenjuje se brojkom: »5«.

Iza točke h) briše se točka i dodaje se zarez.

Dodaje se nova točka i) koja glasi:

»h) plovila za sport i razonodu iz Carinske tarife, tarifne oznake 8903, koja se stavljaju u carinski postupak puštanja u slobodan promet do 31. svibnja 2013. godine, a koja su prethodno bila u postupku privremenog uvoza.«

U stavku 2. točki b) dodaje se tekst koji glasi:

»Uslugama pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima kao i pripremanjem i usluživanjem bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima u smislu članka 10.a stavka 2. točke b) Zakona ne smatra se isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića, ali bez ikakvih dodatnih usluga.«

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Kada se iz naknade u kojoj je sadržan porez obračunan po stopi od 5% mora izračunati iznos poreza, primjenjuje se preračunana porezna stopa koja iznosi 4,7619%.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 2.

U članku 118. točki 1. tekst: »po stopi od 10%« zamjenjuje se tekstom: »po stopi od 5% i 10%«.

Članak 3.

U članku 119. točki 1. tekst: »po stopi od 10%« zamjenjuje se tekstom: »po stopi od 5% i 10%«.

Članak 4.

U članku 123. točki 1. tekst: »po stopi od 10%« zamjenjuje se tekstom: »po stopi od 5% i 10%«.

Članak 5.

U članku 124. točki 1. tekst: »po stopi od 10%« zamjenjuje se tekstom: »po stopi od 5% i 10%«.

Članak 6.

U članku 161. stavku 1. točki 6. tekst: »po stopi od 10%« zamjenjuje se tekstom: »po stopi od 5% i 10%«.

U točki 13. tekst: »po stopi od 10%« zamjenjuje se tekstom: »po stopi od 5% i 10%«.

Članak 7.

U članku 162. stavku 1. točki 7. iza riječi »osnovica« dodaje se tekst: »5% i«.

U točki 11. tekst: »po stopi od 10%« zamjenjuje se tekstom: »po stopi od 5% i 10%«.

Članak 8.

Oblik i sadržaj obrazaca PDV, PDV-K, I-RA i U-RA, sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/12-01/503

Urbroj: 513-07-21-01/12-1

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.


OBRASCI
Obrazac PDV
Obrazac PDV-K
Obrazac I-RA
Obrazac U-RA
146 28.12.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost