Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINIJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA (2013.)

NN 146/2012 (28.12.2012.), Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINIJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA (2013.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

3169

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Repub-like Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007, 146/2008 i 61/2011) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINIJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA (2013.)

1.1. Donose se Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINIJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA (2013.), koja sadrže ove odsjeke:

Dio A – OPĆI ZAHTJEVI

1 – OPĆENITO

2 – NADZOR NAD GRADNJOM I PREGLEDI POSTOJEĆIH BRODOVA

Dio B – TEMELJNI TEHNIČKI ZAHTJEVI

1 – TRUP I OPREMA TRUPA

1. Trup od plastičnih materijala

2. Trup od aluminijskih slitina

3. Drveni trup

Dodatak A – Pravila za gradnju drvenih brodova – Tradicionalna gradnja

4. Oprema trupa

2 – STABILITET I NADVOĐE

1. Stabilitet

2. Nadvođe

3 – STROJNI UREĐAJ I SUSTAVI

1. Strojni uređaj

2. Cjevovodi

3. Sustavi daljinskog nadzora

4. Kotlovi, izmjenjivači topline i posude pod tlakom

4 – ELEKTRIČNA OPREMA

5 – PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Dio C – DODATNI ZAHTJEVI ZA BRODOVE KOJI VIJU ZASTAVU RH

1 – SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE

2 – RADIOOPREMA, POMAGALA ZA NAVIGACIJU I SREDSTVA ZA SIGNALIZACIJU

3 – ZAŠTITA PRI RADU I SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA

4 – PRIJEVOZ PUTNIKA

5 – PRIJEVOZ TERETA

6 – UREĐAJ ZA RUKOVANJE TERETOM I NAPRAVE ZA DIZANJE

7 – SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA

8 – SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU

9 – BAŽDARENJE

1.2. Pravila iz t. 1.1. ove odluke stupaju na snagu 1. siječnja 2013. godine.

1.3. Stupanjem na snagu ovih Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova prestaju vrijediti PRAVILA ZA TEHNIČKI NADZOR BRODOVA OD DRVA, ALUMINIJSKIH SLITINA I PLASTIČNIH MATERIJALA iz 2008. god. objavljena u »Narodnim novinama« br. 86/2008.

Broj: 1427/KN/JB

Split, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Perica Šolić, v. r.