Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za zapošljavanje

NN 146/2012 (28.12.2012.), Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za zapošljavanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3172

Vlada Republike Hrvatske, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med.

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sindikat) sklopili su 17. prosinca 2012. godine

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 1.

Ovim Kolektivnim ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuju se prava iz rada i na osnovi rada radnika u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 2.

Ugovor stupa na snagu na dan potpisa, a primjenjuje se od 29. listopada 2012. godine.

Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja od 4 godine.

Ugovor mogu, u slučaju bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti, pisanim putem otkazati obje strane, s otkaznim rokom od tri mjeseca.

Članak 3.

Radnicima Zavoda koji u obavljanju djelatnosti Zavoda, koja je od posebnog javnog interesa, obavljaju stručne, pravne, administrativne i druge poslove, osnovna plaća uvećava se za dodatak od 8%.

Članak 4.

Radniku koji po nalogu privremeno obavlja poslove više složenosti od poslova na koje je raspoređen, u trajanju od 7 i više dana, isplaćuje se plaća sukladno plaći radnog mjesta koje je obavljao po nalogu, na temelju rješenja o plaći.

Članak 5.

Radnik koji tijekom kalendarske godine postiže iznimne rezultate u radu dobit će nagradu koja u jednoj godini može iznositi najviše tri plaće radnika koji ostvaruje nagradu.

Članak 6.

Pri uvođenju novih tehnologija ili sredstava za rad, te nove organizacije, načina rada i novih usluga, za koje radnik nije osposobljen, Zavod je dužan o svom trošku i u radno vrijeme osigurati obrazovanje, osposobljavanje ili stručno usavršavanje.

Članak 7.

Djetetu radnika i umrlog radnika Zavoda do navršenih 15 godina života pripada pravo na dar u prigodi Dana sv. Nikole.

Članak 8.

Zavod će u skladu s godišnjim financijskim planom i svojim financijskim mogućnostima sudjelovati u financiranju sportsko--rekreativnih aktivnosti radnika radi poboljšanja njihove radne i zdravstvene sposobnosti te za sudjelovanje radnika na međunarodnim manifestacijama javnih službi za zapošljavanje Europske unije, najviše do iznosa od 200.000,00 kn.

Članak 9.

Zavod je obvezan organizirati i snositi troškove liječničkog pregleda za radnike najmanje jednom u tri godine, u vrijednosti od 500,00 kn.

Opseg liječničkog pregleda ovisi o sredstvima predviđenim financijskim planom Zavoda za pojedinu godinu.

Članak 10.

Pismena upozorenja pred otkaz ugovora o radu i slična upozorenja izdana radniku brišu se iz dosjea radnika i uništavaju nakon proteka roka od dvije godine od dana dostave, ukoliko radnik nije ponovio istu grešku, uz pisanu obavijest radniku i sindikalnom povjereniku.

Članak 11.

Poslodavac je sindikalnom povjereniku odnosno predstavniku ili članovima povjerenstva obvezan omogućiti da sindikalne aktivnosti obavlja u radno vrijeme na način i u opsegu koji ovisi o veličini i organizaciji rada Zavoda, a koji ne šteti obavljanju službe.

Ravnatelj Zavoda odnosno predstojnik područnog ureda dužan je sindikalnom povjereniku omogućiti i izostanak s rada uz naknadu plaće zbog pohađanja sindikalnih sastanaka, tečajeva, osposobljavanja, seminara, kongresa i konferencija, kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu do ukupno najviše 10 dana godišnje.

Članak 12.

Za razdoblje od 29. do 31. listopada 2012. plaća iz članka 3. ovoga ugovora povećat će se radnicima za ostvareni radni staž u Zavodu i to: od 5 do 9 godina 2%, od 10 do 14 godina 3%, od 15 do 19 godina 4%, od 20 do 24 godine 5%, od 25 do 29 godine 6%, od 30 do 34 godine 8% i od 35 i više godina 10%.

Članak 13.

Za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovoga Ugovora ugovorne strane imenuju zajedničku komisiju u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora.

Komisija ima četiri člana od kojih svaka ugovorna strana imenuje dva člana.

Komisija ima predsjednika koji se izmjenjuje svakih šest mjeseci iz redova poslodavca i Sindikata.

Sve odluke komisija donosi većinom glasova, a u slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika komisije.

Ugovorne strane dužne su se pridržavati danog tumačenja.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

ZA SINDIKAT

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

Predsjednik sindikata

Boris Pleša, dipl. politolog, v. r.

Odbor djelatnosti zapošljavanja

SDLSNRH

Predsjednik Odbora

Boris Dragutin, dipl. oec., v. r.