Odluka o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

NN 147/2012 (31.12.2012.), Odluka o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3180

Na osnovi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12., 57/12., 90/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/12.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 22. sjednici održanoj 19. prosinca 2012. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora i suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU ODNOSNO PROFESIONALNE BOLESTI S OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA

Članak 1.

U Odluci o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (»Narodne novine« broj 1/11., 6/11., 31/1., 78/11., 153/11., 38/12., 61/12. i 118/12.) u članku 23. stavku 2. tekst: »za razdoblje od 1. studenog do 31. prosinca 2012. godine« zamjenjuje se tekstom: »za 2013. godinu«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/12-01/307

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.