Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona

NN 10/2013 (23.1.2013.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

152

Na temelju članka 5.a, članka 13., članka 14. stavka 3., članka 14.a stavka 2., članka 18.a, članka 20. stavka 2., članka 27., članka 48., članka 49.a stavka 6., članka 49.b stavka 6., članka 69., članka 73. stavka 2., članka 78. stavka 4., članka 81. stavka 4., članka 84. stavka 3., članka 88. stavaka 1., 3. i 5., članka 96. stavka 4., članka 106. stavaka 5. i 6., članka 108. stavka 1., članka 109.a, članka 110. stavka 3., članka 119. stavaka 2. i 4., članka 122. stavka 2., članka 125. stavaka 2. i 4., članka 126. stavka 2. točke c), članka 127. stavka 4., članka 129., članka 131., članka 137. stavka 3., članka 139., članka 141. stavka 1. točke e), članka 149., članka 150. stavka 2., članka 154. stavka 2., članka 155. stavka 3., članka 156. stavka 2., članka 159. stavka 4., članka 161. stavka 2., članka 169. stavaka 3. i 5., članka 179. stavka 4., članka 181. stavka 4., članka 185. stavaka 3. i 5., članka 186.a stavka 3., članka 186.d stavka 5., članka 188. stavka 4., članka 189., članka 192. stavka 5., članka 194. stavka 2., članka 200. stavka 1., članka 203., članka 221. stavka 5., članka 226. stavka 2., članka 229. stavaka 1. i 3., članka 235. stavka 1., članka 236., članka 254. stavka 3. i članka 257. Carinskog zakona (»Narodne novine« br. 78/99, 117/99, 73/2000, 92/2001, 47/2003, 140/2005, 138/2006, 60/2008, 45/2009 i 56/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE ZA PROVEDBU CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Uredbi za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine« br. 161/2003, 69/2006, 5/2007, 70/2008, 76/2009 i 29/2011), iza članka 204. dodaje se Poglavlje 1.a i članci 204.a, 204.b, 204.c i 204.d koji glase:

»Poglavlje 1.a
ODREDBE O BANANAMA

Članak 204.a

Za potrebe ovoga Poglavlja i Priloga 22A i Priloga 22B pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) »osoba ovlaštena za vaganje«: gospodarski subjekt kojeg je Carinska uprava ovlastila za vaganje svježih banana;

b) »evidencija podnositelja zahtjeva«: sve isprave koje se odnose na vaganje svježih banana;

c) »neto težina svježih banana«: težina samih banana bez materijala za pakiranje i bilo koje vrste spremnika za pakiranje;

d) »pošiljka svježih banana«: pošiljka koja sadrži sve svježe banane utovarene na jedno prijevozno sredstvo koje jedan izvoznik šalje jednom ili više primatelja;

e) »mjesto istovara«: svako mjesto na kojem se pošiljka svježih banana može istovariti ili ukloniti, sukladno carinskom postupku ili u slučaju prijevoza u kontejnerima, ako se kontejner istovaruje s plovila ili zrakoplova ili drugoga glavnog prijevoznog sredstva ili ako se kontejner raspakira.

Članak 204.b

Carinska uprava će, temeljem pisanog zahtjeva, dodijeliti status osobe ovlaštene za vaganje gospodarskom subjektu uključenom u uvoz, prijevoz, skladištenje ili rukovanje svježim bananama, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) podnositelj zahtjeva nudi sva potrebna jamstva za pravilno obavljanje vaganja;

b) podnositelj zahtjeva ima na raspolaganju odgovarajuću opremu za vaganje;

c) evidencija podnositelja zahtjeva omogućava carinskoj službi provedbu učinkovite provjere.

Carinska uprava će odbiti priznavanje statusa osobe ovlaštene za vaganje ako je podnositelj zahtjeva ozbiljno ili više puta kršio odredbe carinskog zakonodavstva.

Ovlaštenje je ograničeno na vaganje svježih banana koje se obavlja na mjestu koje je pod nadzorom carinske službe koja daje ovlaštenje.

Carinska uprava će ukinuti status osobe ovlaštene za vaganje ako korisnik više ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 204.c

U smislu provjere neto težine svježih banana iz oznake KN 0803 90 10 uvezenih u Republiku Hrvatsku, deklaracijama za puštanje robe u slobodni promet prilažu se potvrde o težini banana na kojima je navedena neto težina predmetne pošiljke svježih banana, po vrsti pakiranja i podrijetlu.

Potvrdu o težini banana sastavljaju osobe ovlaštene za vaganje u skladu s postupkom iz Priloga 22A i u obliku koji odgovara oglednom primjerku iz Priloga 22B koji su sastavni dio ove Uredbe.

Osoba ovlaštena za vaganje unaprijed obavještava carinsku službu o vaganju pošiljke svježih banana za potrebe sastavljanja potvrde o težini banana, navodeći podatke o vrsti pakiranja, podrijetlu, te vremenu i mjestu vaganja.

Carinska služba provjerava neto težinu svježih banana upisanu na potvrdi o težini banana, na temelju analize rizika, provjeravanjem najmanje 5% ukupnog broja potvrda o težini banana podnesenih svake godine, bilo da je nazočna prilikom vaganja reprezentativnih uzoraka banana od strane osobe ovlaštene za vaganje ili da takve uzorke sama važe u skladu s postupkom iz točaka 1., 2. i 3. Priloga 22A.

Članak 204.d

Carinarnice dostavljaju Carinskoj upravi popis osoba ovlaštenih za vaganje, te svaku naknadnu promjenu popisa.«.

Članak 2.

Iza Priloga 22 dodaju se ogledni obrasci: Prilog 22A – Postupak iz članka 204.b stavka 1. Uredbe i Prilog 22B – Obrazac iz članka 204.b stavka 1. Uredbe, koji su tiskani uz ovu Uredbu i njezin su sastavni dio.

Prilog 31A – Osjetljiva roba zamjenjuje se novim oglednim obrascem koji je tiskan uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/12-01/16

Urbroj: 50301-05/16-13-4

Zagreb, 17. siječnja 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 22A

Postupak iz članka 204.b stavka 1. Uredbe

U smislu članka 204.b Uredbe, osobe ovlaštene za vaganje utvrđuju neto težinu svake pošiljke svježih banana na svakom mjestu istovara u skladu sa sljedećim postupkom:

1. uzorci jedinica pakiranih banana selektiraju se prema vrsti i podrijetlu svakog. Uzorci jedinica pakiranih banana koje se trebaju vagati predstavljaju reprezentativni uzorak pošiljke svježih banana. Obvezno se sastoji od sljedećih količina:

Broj jedinica pakiranih banana (po vrsti pakiranja i podrijetlu)

Broj jedinica pakiranih banana koje je potrebno pregledati

- do 400

– od 401 do 700

– od 701 do 1 000

– od 1 001 do 2 000

– od 2 001 do 4 000

– od 4 001 do 6 000

– više od 6 000

5

7

10

13

15

18

21

2. neto težina utvrđuje se na sljedeći način:

a) vaganjem svake jedinice pakiranih banana koju je potrebno pregledati (bruto težina),

b) otvaranjem najmanje jedne jedinice pakiranih banana, potom izračunavanjem težine pakiranja,

c) težina navedenog pakiranja prihvaća se za sva pakiranja iste vrste i podrijetla te se odbija od težine svih jedinica izvaganih pakiranih banana,

d) prosječna neto težina po jedinici pakiranih banana stoga se utvrđuje za svaku vrstu i podrijetlo, na temelju težine provjerenih uzoraka, prihvaća se kao osnovica za utvrđivanje neto težine pošiljke svježih banana;

3. ako carinska služba ne provjerava pravodobno potvrde o težini banana, neto težina deklarirana u takvim potvrdama prihvatljiva je carinskoj službi ukoliko razlika između navedene neto težine i prosječne neto težine koju je utvrdila carinska služba nije veća ili manja od 1%;

4. potvrda o težini banana podnosi se carinskoj službi uz deklaraciju o puštanju u slobodni promet. Carinska služba koristi rezultate prikupljanja uzoraka prikazane na potvrdama o težini banana za cijelu pošiljku svježih banana na koje se odnosi ta potvrda.

PRILOG 22B

Obrazac iz članka 204.b stavka 1. Uredbe

POTVRDA O TEŽINI BANANA

1. Ime osobe ovlaštene za vaganje

2. Datum i broj izdavanja potvrde o težini

3. Oznaka trgovca

4. Identitet prijevoznog sredstva u dolasku

5. Država podrijetla

6. Broj i vrsta paketa

7. Ukupno utvrđena neto težina

8. Oznaka (oznake) robe

9. Pregledane jedinice pakiranih banana (upis bruto težine za svaku izvaganu jedinicu)

1


8


15


2


9


16


3


10


17


4


11


18


5


12


19


6


13


20


7


14


21


10. Ukupna bruto težina pregledanih jedinica pakiranih banana:

11. Broj jedinica pregledanih pakiranih banana:

12. Prosječna bruto težina:

13. Tara:

14. Prosječna neto težina po jedinici pakiranih banana:

15. Potpis i pečat osobe ovlaštene za vaganje:

16. Mjesto i datum:

PRILOG 31A 3

OSJETLJIVA ROBA[1]

1

2

3

4

5

Tarifna oznaka

Opis robe

Minimalne količine

Oznaka osjetljive robe1

Minimalna stopa pojedinačnog jamstva

0207 12

0207 14

Meso peradi i jestivi klaonički proizvodi iz tarifnog broja 0105 od kokoši vrste Gallus Domesticus, zamrznuto

3 000 kg


-

1701 12

1701 13

170114

1701 91

1701 99

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju

7 000 kg


-

-

-

-

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 60

2208 70

ex 2208 90

Rakije, likeri i ostala alkoholna pića

5 hl

1

2.500,00 EUR/hl čistog alkohola

2402 20

Cigarete koje sadrže duhan

35 000 komada


120 EUR/

1 000 komada

2403 11

2403 19

Duhan za pušenje s dodatkom ili bez dodatka nadomjestaka duhana u bilo kojem omjeru

35 kg


-

[1]Kada se podaci o provozu razmjenjuju uz uporabu tehnika za elektroničku obradu podataka, a oznaka HS-a nije dovoljna da se nedvosmisleno utvrdi istovjetnost robe navedene u stupcu 2, moraju se uporabiti šifra osjetljive robe iz stupca 4 i oznaka HS-a iz stupca 1.

10 23.01.2013 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona 10 23.01.2013 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona