Odluka o sanaciji Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu

NN 11/2013 (25.1.2013.), Odluka o sanaciji Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

160

Na temelju članaka 2. i 4. Zakona o sanaciji studentskih centara (»Narodne novine«, broj 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. siječnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O SANACIJI STUDENTSKOG CENTRA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

I.

Sanacija Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Studentski centar) provodi se:

– utvrđivanjem vjerovnika Studentskog centra i visine njihovih tražbina,

– određivanjem načina namirenja vjerovnika sporazumnim smanjenjem njihovih tražbina, prijebojem njihovih tražbina s njihovim obvezama prema Republici Hrvatskoj, trojnim ili višestrukim prijebojem s njihovim vjerovnicima i obvezama tih vjerovnika prema Republici Hrvatskoj,

– preuzimanjem dijela tražbina, koje se nisu mogle namiriti na načine iz prethodne alineje, od strane Vlade Republike Hrvatske i njihovim plaćanjem iz sredstava državnog proračuna,

– ocjenom budućih potencijalnih gubitaka nastalih poslovanjem Studentskog centra i donošenjem pojedinačnih i općih akata u cilju njihovog sprječavanja,

– utvrđivanjem radno-pravnog statusa svih zaposlenika.

II.

U svrhu provođenja sanacije imenuje se sanacijski upravitelj i Sanacijsko vijeće sastavljeno od predsjednika i dva člana.

III.

Sanacijski upravitelj ima sljedeće dužnosti i ovlasti:

– organiziranje i usklađivanje djelatnosti Studentskog centra,

– imenovanje i razrješenje voditelja ustrojstvenih jedinica, te donošenje odluka u pogledu radno-pravnog statusa svih zaposlenika Studentskog centra.

– davanje naloga za izvršenje određenih poslova i zadataka voditeljima ustrojstvenih jedinica, pojedinim zaposlenicima i skupinama zaposlenika,

– izvršavanje odluka i zaključaka Sanacijskog vijeća,

– predlaganje Sanacijskom vijeću poslovne politike, mjera za njihovo provođenje, a naročito mjera za provođenje postupka sanacije,

– podnošenje Sanacijskom vijeću izvješća o svome radu, posebice o financijskom poslovanju,

– izdavanje naloga za korištenje financijskih sredstava,

– donošenje općih i pojedinačnih akata, posebice u cilju provođenja sanacije,

– predlaganje Sanacijskom vijeću osnivanja ili ukidanja ustrojstvenih jedinica, posebice u cilju sanacije,

– provođenje općih akata Studentskog centra i donošenje uputa u vezi s njima,

– predstavljanje i zastupanje Studentskog centra u svim postupcima pred sudovima, te upravnim i drugim državnim tijelima,

– davanje pisane punomoći drugim osobama da zastupaju Studentski centar u pravnom prometu,

– odgovornost za zakonitost rada Studentskog centra,

– odlučivanje o pojedinačnim pravima i obvezama svih zaposlenika Studentskog centra,

– odlučivanje o početku i svršetku radnog vremena, o njegovoj preraspodijeli, te o prekovremenom radu,

– pokretanje i provođenje stegovnog postupka, te izricanje stegovnih mjera u skladu sa zakonom, Statutom Studentskog centra i općim aktima Studentskog centra,

– utvrđivanje zadataka i odgovornosti zaposlenika o pripremama za obranu i zaštitu,

– propisivanje i čuvanje poslovne tajne,

– briga o fizičkoj i tehničkoj zaštiti Studentskog centra,

– samostalno donošenje odluka o nabavi sirovina, repromaterijala i sredstava potrebnih za obavljanje redovitih djelatnosti na način propisan Zakonom o javnoj nabavi i drugim odgovarajućim propisima,

– samostalno odlučivanje o investicijskim radovima, kupovini, prodaji i iznajmljivanju osnovnih sredstava, nabavi osnovnih sredstava i sitnog inventara pojedinačne vrijednosti do 1.000.000 kuna (slovima: milijun kuna),

– obavljanje i drugih poslova i ovlasti koji su zakonom, Statutom Studentskog centra i drugim općim aktima Studentskog centra i Sveučilišta u Zagrebu stavljeni u djelokrug ravnatelja Studentskog centra,

– obavljanje i drugih poslova koji su općim aktima Studentskog centra stavljeni u nadležnost sanacijskog upravitelja,

– predlaganje ministru znanosti, obrazovanja i sporta i Vladi Republike Hrvatske mjera u cilju provođenja sanacije,

– podnošenje izvješća o poslovanju i o tijeku sanacije Sanacijskom vijeću, ministru znanosti obrazovanja i sporta i Vladi Republike Hrvatske.

IV.

Sanacijski upravitelj za svoj je rad odgovoran Sanacijskom vijeću, ministru znanosti, obrazovanja i sporta i Vladi Republike Hrvatske.

Visinu plaće sanacijskog upravitelja utvrđuje odlukom Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

V.

Sanacijsko vijeće ima sljedeće dužnosti i ovlasti:

– davanje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i Vladi Republike Hrvatske prijedloge mjera u postupku sanacije,

– davanje naloga sanacijskom upravitelju vezanih uz postupak sanacije,

– davanje sanacijskom upravitelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima radi unaprjeđenja rada Studentskog centra,

– utvrđivanje razvojne i financijske politike Studentskog centra u skladu s odlukama o pojedinim mjerama u postupku sanacije,

– donošenje izmjena, dopuna i tumačenja Statuta Studentskog centra,

– donošenje akta o ustroju radnih mjesta i Pravilnika o ustroju Studentskog centra,

– davanje suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Studentskog centra,

– donošenje programa rada Studentskog centra i njegovih ustrojstvenih jedinica i podružnica i nadziranje njihovog izvršavanja,

– odlučivanje o mjerama koje treba provoditi u slučaju kriznih situacija,

– odlučivanje o financijskom planu i godišnjem i periodičkim obračunima,

– odlučivanje o investicijskim radovima i nabavi osnovnih sredstava čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna (slovima: milijun kuna), uz pribavljenu suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i sporta,

– odlučivanje o prigovorima svih zaposlenika Studentskog centra na odluke donesene od strane sanacijskog upravitelja,

– obavljanje i drugih poslova i ovlasti koji su zakonom, Statutom Studentskog centra i drugim općim aktima Studentskog centra i Sveučilišta u Zagrebu stavljeni u djelokrug Upravnog vijeća Studentskog centra,

– obavljanje i drugih poslova koji su općim aktima Studentskog centra stavljeni u nadležnost Sanacijskog vijeća.

VI.

Predsjednik i članovi Sanacijskog vijeća primaju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mjesečne naknade u skladu s ugovorima o djelu koje potpisuje ministar znanosti, obrazovanja i sporta.

Visina mjesečne naknade iz stavka 1. ove točke određuje se sukladno Odluci o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela, klase: 120-02/11-01/04, urbroja: 5030120-11-1, od 5. svibnja 2011. godine i urbroja: 5030120-11-5, od 18. kolovoza 2011. godine.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/21

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 24. siječnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.