Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva

NN 11/2013 (25.1.2013.), Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

161

Na temelju članka 64. stavak 5. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 28/10) ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O NADZORU I KONTROLI PREKOGRANIČNOG PRIJEVOZA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG GORIVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i cilj

(1) Ovaj Pravilnik propisuje sustav nadzora i kontrole prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva uz jamstvo odgovarajuće zaštite stanovništva, sukladno Direktivi vijeća 2006/117/euratom od 20. studenoga 2006. o nadzoru i kontroli pošiljki radioaktivnog otpada i istrošenog goriva (u daljnjem tekstu Direktiva vijeća 2006/117/euratom).

(2) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na prekogranični prijevoz radioaktivnog otpada ili istrošenog goriva kad:

a) je Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu RH) država podrijetla, država odredišta ili država provoza;

b) količine i koncentracije aktivnosti u pošiljci prelaze razine propisane Pravilnikom kojim se utvrđuju uvjeti i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima.

(3) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na:

a) prijevoz iskorištenih radioaktivnih izvora dobavljaču ili proizvođaču istih ili ovlaštenom korisniku;

b) prijevoz radioaktivnih materijala prerađenih za daljnje korištenje;

c) prijevoz otpada koji sadrži samo prirodni radioaktivni materijal koji nije nastao ljudskom djelatnošću.

PRIJEVOZ UNUTAR EUROPSKE UNIJE
I. Izvoz iz Republike Hrvatske

Članak 2.

Zahtjev za odobrenje prijevoza

(1) Korisnik iz RH koji planira prijevoz radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva unutar Europske unije ili organizira takav prijevoz, mora podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu Zavod).

(2) Zahtjev se može podnijeti za više od jednog prijevoza pod uvjetom da:

a) radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo u svim pošiljkama ima ista fizička, kemijska i radioaktivna svojstva;

b) zahtjev podnosi isti nositelj odobrenja za prijevoz, a pošiljke su upućene istom primatelju i uključuju ista nadležna državna tijela država članica Europske unije (u daljnjem tekstu država članica);

c) se u slučaju kad se provoz obavlja kroz zemlje koje nisu članice EU (u daljnjem tekstu treće zemlje), mora obavljati preko istih ulaznih i izlaznih graničnih prijelaza zemalja koje su uključene u prijevoz ukoliko nije drugačije dogovoreno između odgovarajućih nadležnih tijela.

Članak 3.

Prijenos zahtjeva nadležnim tijelima

(1) Zavod mora poslati zahtjev sukladan članku 2. ovog Pravilnika na odobrenje nadležnim tijelima države članice odredišta i država članica kroz koje se obavlja provoz.

(2) U slučaju da Zavod zaprimi od nekog od nadležnih tijela država članica zahtjev da dopuni podatake iz odobrenja u stavku 1. ovog članka, ista se mora dostaviti u roku od 20 dana tom nadležnom tijelu države članice, kao i svim nadležnim tijelima država članica koja su dobila obavijest o zahtjevu za dopunu.

Članak 4.

Potvrda o primitku

(1) U roku od 20 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz članka 3. ovog Pravilnika, država članica odredišta i države članice kroz koje se obavlja provoz obavještavaju Zavod, sukladno Direktivi vijeća 2006/117/euratom, o primitku navedenog zahtjeva.

(2) Zavod može nadležnim tijelima države članice prijema i nadležnim tijelima država članica provoza produžiti rok iz stavka 1. ovog članka na najviše 30 dana.

(3) Rokovi za izdavanje potvrda o primitku navedeni u stavcima 1 i 2 ovog članka mogu se skratiti ako su nadležna tijela država članica odredišta i provoza suglasna sa zahtjevom za prijevoz.

Članak 5.

Suglasnost i odbijanje

(1) Najkasnije dva mjeseca od dana potvrde primitka, nadležna tijela svih država članica uključenih u prijevoz moraju obavijestiti Zavod o suglasnosti sa zahtjevom za prijevoz, odnosno o uvjetima koje smatraju nužnim za davanje odobrenja ili odbijanju davanja odobrenja.

(2) Nadležna tijela države članice odredišta ili bilo koje države članice provoza mogu zatražiti dodatno razdoblje od najviše jednog mjeseca za davanje suglasnosti.

(3) Ako nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka nije primljen nikakav odgovor od nadležnog tijela države članice odredišta i/ili države članice provoza, smatrat će se da su iste dale svoju suglasnost za prijevoz.

(4) O neopravdanim kašnjenjima i/ili nedostatku suradnje nadležnih tijela drugih država članica Zavod obavještava nadležna tijela Europske unije.

Članak 6.

Odobrenje prijevoza

(1) Po dobivanju svih suglasnosti potrebnih za prijevoz, Zavod ovlašćuje nositelja odobrenja ili korisnika da obavi prijevoz i o tome obavještava nadležna tijela države članice odredišta i svih država članica kroz koje se obavlja provoz.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka ni na koji način ne utječe na odgovornost nositelja odobrenja ili korisnika, prijevoznika, primatelja ili bilo koje druge fizičke ili pravne osobe uključene u prijevoz.

(3) Jedno odobrenje može vrijediti za više prijevoza ukoliko su uvjeti iz članka 2., stavak 2. ovog Pravilnika ispunjeni.

(4) Odobrenje vrijedi najviše tri godine.

(5) Pri utvrđivanju roka važenja odobrenja za prijevoz Zavod mora uzeti u obzir sva ograničenja koja se tiču istog ako su navedena u suglasnosti država članica odredišta ili provoza.

Članak 7.

Potvrda o primitku pošiljke

Po prijemu potvrde o zaprimanju svake pošiljke od strane nadležnog tijela države odredišta, Zavod mora poslati presliku iste početnom korisniku.

II. Uvoz iz Europske unije u Republiku Hrvatsku i provoz preko teritorija Republike Hrvatske

Članak 8.

Uvoz i provoz kroz Republiku Hrvatsku

(1) U slučaju da se radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo uvozi u RH iz neke od država članica ili je RH država provoza, Zavod mora osigurati da nadležna tijela države članice podrijetla i država članica uključenih u prijevoz zaprime:

a) potvrdu o prijemu zahtjeva za prijevoz ili zahtjeva za dodatne informacije sukladno člancima 2. i 3. ovog Pravilnika;

b) uvjete za suglasnost, suglasnost ili odbijanje davanja suglasnosti sukladno rokovima iz članka 5. ovog Pravilnika.

(2) U roku od 15 dana od primitka pošiljke primatelj u RH mora Zavodu dostaviti potvrdu o prijemu. Zavod mora poslati preslike potvrde o prijemu nadležnim tijelima države članice podrijetla i svim državama članicama koje su bile uključene u prijevoz.

Članak 9.

Odbijanje suglasnosti ili dodatni uvjeti za izdavanje suglasnosti

(1) Zavod mora navesti razloge za svako odbijanje suglasnosti za prijevoz radioaktivnog otpada ili istrošenog goriva ili za moguće dodatne uvjete. Isti moraju biti zasnovani na nekom od sljedećih propisa, međunarodnih sporazuma ili standarda:

a) Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 28/10);

b) Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« br. 79/07);

c) Zakon o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada od 5. rujna 1997. godine, (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, br. 3/99.).

d) Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu od 21. svibnja 1963. godine, (»Narodne novine«, br. 12/93)

e) Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 05/01)

f) Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. prosinca 1944.

g) Međunarodni standardi i preporučena praksa Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO);

h) Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima;

i) Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) s njegovim sastavnim dijelovima, prilozima A i B i aktom o notifikaciji (»Narodne novine«, br. 12/91);

j) Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 3. lipnja 1999. godine s pripadajućim dodacima (»Narodne novine«, broj 12/00 – Međunarodni ugovori);

k) IAEA Safety Standards – Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements No. SSR-6;

l) Direktiva vijeća 2006/117/euratom od 20. studenoga 2006. o nadzoru i kontroli pošiljki radioaktivnog otpada i istrošenog goriva

m) Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road.

(2) Ni jedan uvjet iz stavka 1. ovog članka ne smije biti stroži od uvjeta propisanih za slične prijevoze unutar RH.

(3) Ukoliko je Zavod dao suglasnost za provoz određene pošiljke, ne može odbiti suglasnost za ponovni provoz takve pošiljke u sljedećim slučajevima:

a) kad se početna suglasnost odnosila na radioaktivni materijal namijenjen obradi ili preradi, ukoliko se ponovni prijevoz odnosi na radioaktivni otpad ili druge produkte nastale tom obradom ili preradom, a ispoštovana je odgovarajuća pravna regulativa;

b) pod uvjetima iz članka 10. ovog Pravilnika ukoliko će se ponovni prijevoz odvijati pod istim uvjetima i s istim specifikacijama pošiljke.

Članak 10.

Neuspio prijevoz

(1) Ukoliko je RH država članica odredišta, porijekla ili provoza, Zavod može odlučiti da se prijevoz ne može obaviti ili dovršiti ako uvjeti više nisu u skladu s ovim Pravilnikom, ili nisu u skladu s ovlastima ili suglasnostima danim u skladu s ovim Pravilnikom. Zavod u tom slučaju mora odmah o toj odluci izvijestiti nadležna tijela drugih država članica uključenih u prijevoz.

(2) Ukoliko se prijevoz ne može obaviti ili dovršiti, ili ako uvjeti više nisu u skladu s ovim Pravilnikom, radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo koje se prevozilo mora se vratiti pošiljatelju, ako se ne može naći drugo odgovarajuće rješenje. Zavod mora osigurati da osoba odgovorna za prijevoz poduzme korektivne mjere sigurnosti kad je to potrebno.

(3) Troškove nastale u slučajevima kad se prijevoz ne može obaviti ili dovršiti snosi pošiljatelj.

PRIJEVOZ IZVAN EUROPSKE UNIJE

Članak 11.

Uvoz u Republiku Hrvatsku

(1) U slučaju uvoza radioaktivnog otpada ili istrošenog goriva iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, taj radioaktivni materijal ili istrošeno gorivo potpada pod odredbe ovog Pravilnika. Primatelj mora Zavodu podnijeti zahtjev za suglasnost. Zahtjev se može podnijeti za više prijevoza pod uvjetima utvrđenim u članku 2., stavak 2. ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati dokaze da primatelj ima sporazum s nositeljem odobrenja ili korisnikom u trećoj zemlji koji je prihvaćen od strane nadležnih tijela te treće zemlje, a obvezuje korisnika iz treće zemlje da preuzme radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo u slučaju da se prijevoz ne može obaviti ili dovršiti u skladu s ovim Pravilnikom, kao što je predviđeno u stavku 6. ovog članka.

(3) Zavod mora poslati zahtjev iz stavka 1. ovog članka na odobrenje na nadležnim tijelima država članica provoza ako ih ima. Prigodom obrade istog primjenjivat će se članci 3, 4, 5 i 9 ovog Pravilnika.

(4) Po dobivanju svih potrebnih suglasnosti za prijevoz, Zavod odobrava primatelju prijem pošiljke, te obavještava nadležna tijela svih država članica ili trećih zemalja podrijetla ili provoza o istom sukladno članku 6. ovog Pravilnika.

(5) U roku od 15 dana od dana primitka pošiljke, primatelj mora dostaviti Zavodu potvrdu o primitku. Zavod mora poslati preslike potvrde o primitku pošiljke zemlji podrijetla i svim državama članicama ili trećim zemljama provoza.

(6) Zavod može odlučiti da se prijevoz ne može obaviti ili dovršiti ako uvjeti više nisu u skladu s ovim Pravilnikom ili nisu u skladu s ovlastima ili suglasnostima danim u skladu s ovim Pravilnikom. Zavod u tom slučaju mora odmah izvijestiti nadležna tijela u zemlji podrijetla i nadležna tijela država članica provoza o ovoj odluci.

(7) Troškove nastale u slučajevima gdje se prijevoz ne može obaviti ili biti dovršen snosi primatelj.

Članak 12.

Provoz kroz Europsku uniju

(1) U slučaju kad radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo ulazi u Europsku uniju iz trećih zemalja a zemlja odredišta nije članica Europske unije, fizička ili pravna osoba koja ima ovlaštenje za obavljanje prijevoza unutar RH mora Zavodu podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz ukoliko je RH je prva država članica čija je carinska ispostava na ulasku radioaktivnog otpada ili istrošenog goriva u Europsku uniju. Zahtjev se može podnijeti za više prijevoza pod uvjetima utvrđenim u članku 2., stavak 2. ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati dokaze da primatelj u trećoj zemlji ima ugovor s nositeljem odobrenja ili korisnikom u trećoj zemlji, prihvaćen od strane nadležnih tijela te treće zemlje, kojim se korisnik obvezuje preuzeti radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo u slučaju da se prijevoz ne može obaviti ili dovršiti u skladu s ovim Pravilnikom.

(3) Zavod mora poslati zahtjev iz stavka 1. ovog članka na suglasnost nadležnim tijelima drugih država članica provoza, ako ih ima. Prigodom primjene istog primjenjivat će se članci 3, 4, 5 i 9 ovog Pravilnika.

(4) Po dobivanju svih potrebnih suglasnosti za prijevoz, Zavod odobrava primatelju prijevoz pošiljke sukladno stavku 1. ovog članka, te obavještava nadležna tijela svih država članica ili trećih zemalja podrijetla ili provoza o istom sukladno članku 6. ovog Pravilnika.

(5) Odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka mora u roku od 15 dana od dana prispjeća pošiljke izvijestiti Zavod da je radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo stiglo na svoje odredište u trećoj zemlji, te navesti zadnju carinsku ispostavu u Europskoj uniji kroz koju je pošiljka prošla.

(6) Uz obavijest iz stavka 5. ovog članka mora se priložiti izjava ili potvrda primatelja u kojoj se navodi da je radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo stiglo na odredište te se navodi carinska ispostava ulaska u treću zemlju.

(7) Zavod može odlučiti da se prijevoz ne može obaviti ili dovršiti ako uvjeti više nisu u skladu s ovim Pravilnikom, ili nisu u skladu s ovlastima ili suglasnostima danim u skladu s ovim Pravilnikom. U tom slučaju Zavod mora odmah obavijestiti nadležna tijela u zemlji podrijetla o ovoj odluci. Odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka odgovorna je za troškove nastale u slučajevima kad prijevoz može biti dovršen.

(8) Ukoliko RH nije prva država članica provoza radioaktivnog otpada ili istrošenoga goriva, primjenjuje se članak 9. ovog Pravilnika.

Članak 13.

Izvoz iz Europske unije

(1) Kad se radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo izvozi iz RH u treću zemlju, korisnik mora Zavodu podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja. Zahtjev se može poslati za više prijevoza pod uvjetima utvrđenim u članku 2., stavak 2. ovog Pravilnika.

(2) Zavod mora:

a) izvijestiti nadležna tijela države odredišta o planiranom prijevozu i tražiti suglasnost istih;

b) poslati zahtjev iz stavka 1. ovog članka na odobrenje nadležnim tijelima država članica provoza, ako ih ima.

(3) Po dobivanju svih potrebnih suglasnosti, Zavod odobrava korisniku obavljanje prijevoza, te o istom obavještava nadležna tijela treće zemlje odredišta i svih država članica ili trećih zemalja provoza. Primjenjivat će se članak 6. ovog Pravilnika.

(4) Korisnik iz stavka 1. ovog članka mora u roku od 15 dana od dana prispjeća izvijestiti Zavod pošiljke da je radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo stiglo na svoje odredište u trećoj zemlji, te navesti zadnju carinsku ispostavu u Europskoj uniji kroz koju je pošiljka prošla. Obavijest mora biti popraćena izjavom ili potvrdom primatelja u kojoj se navodi da je radioaktivni otpad ili istrošeno gorivo stiglo na odredište te precizira carinska ispostava ulaska u treću zemlju.

(5) Zavod ili nadležno tijelo države članice provoza, ako je ima, može odlučiti da se prijevoz ne može obaviti ili dovršiti ako uvjeti više nisu u skladu s ovim Pravilnikom, odnosno Direktivom vijeća 2006/117/euratom ili nisu u skladu s ovlastima ili suglasnostima danim u skladu s ovim Pravilnikom, odnosno Direktivom vijeća 2006/117/euratom. U tom slučaju nadležno tijelo države članice provoza mora odmah obavijestiti Zavod o ovoj odluci. Primjenjivat će se članak 9. ovog Pravilnika.

Članak 14.

Zabrana izvoza

Zavod neće odobriti prijevoz:

a) na odredište južno od 60° južne geografske širine;

b) u državu koja je potpisnica Sporazuma o partnerstvu između članica skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske unije i njezinih država članica s druge strane (Sporazum AKP–ES iz Cotonoua), a koja nije država članica;

c) trećoj zemlji koja, prema mišljenju Zavoda, a u skladu s kriterijima Europske komisije, nema administrativne i tehničke kapacitete i regulatornu strukturu za sigurno postupanje s radioaktivnim otpadom i istrošenim gorivom, kao što je određeno Zajedničkom konvencijom o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Pri donošenju navedenog mišljenja, Zavod u potpunosti uzima u obzir bilo koju relevantnu informaciju druge države članice. U tom smislu Zavod mora informirati EU Komisiju i Savjetodavni odbor propisan člankom 21. Direktive vijeća 2006/117/euratom na godišnjoj osnovi.

OPĆE ODREDBE

Članak 15.

Upotreba standardnih obrazaca

(1) Za sve prijevoze na koje se odnosi ovaj Pravilnik moraju se koristiti standardni obrasci.

(2) Oblik i sadržaj obrazaca iz stavka 1. ovog članka nalazi se u Prilogu I. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Svi dodatni zahtjevi za odobrenje prijevoza prilažu se na standardnom obrascu.

(4) Ne dovodeći u pitanje moguće popratne dokumente koji se zahtijevaju u skladu s drugim relevantnim pravnim odredbama, svaki prijevoz na koji se primjenjuje ovaj Pravilnik, uključujući i slučajeve kad se odobrenje u jednom dokumentu odnosi na više prijevoza, mora biti popraćen ispunjenim standardnim obrascem koji potvrđuje da je postupak odobrenja propisno ispoštovan.

(5) Dokumenti iz stavka 4. ovog članka moraju biti dostupni nadležnim tijelima zemlje porijekla i odredišta i zemalja provoza.

Članak 16.

Redovita izvješća

Zavod će slati Europskoj komisiji izvješća o primjeni ovog Pravilnika, odnosno Direktive vijeća 2006/117/euratom svake tri godine počevši s godinom pristupanja RH Europskoj uniji.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17.

Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja RH Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-02/1

Urbroj: 542-02-01/1-13-1

Zagreb, 14. siječnja 2013.

Ravnatelj
doc. dr. sc. Dragan Kubelka, v. r.

PRILOG I.

Standardni obrasci za nadzor i kontrolu prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva

– obrasci A-1 do A-6 koriste se za prijevoz radioaktivnog otpada

– obrasci B-1 do B-6 koriste se za istrošeno gorivo (uključujući i istrošeno gorivo koje se šalje na krajnje odlagalište i u tom smislu smatra otpadom)

Napomena:

– u obrascima EU znači Europska unija

– u obrascima Direktiva znači Direktiva vijeća 2006/117/euratom

                                                                                                                                                   Registarski broj: _______________________________
                                                                                                                                                                                                                                    (ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC A-1
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PRIJEVOZA RADIOAKTIVNOG OTPADA

(1)

Vrsta pošiljke (označiti odgovarajući kvadratić):

tip MM: prijevoz između država članica (preko jedne ili više država članica)

tip IM: uvoz u EU

tip ME: izvoz iz EU

tip TT: provoz kroz EU

(2)

Zahtjev za prijevoz (označiti odgovarajući kvadratić):

jednokratni prijevoz__________________ planirano vrijeme prijevoza:_____________________

višekratni prijevoz: broj (planirani):___________ planirano vrijeme prijevoza:________________

(3)

Nije primjenjivo.

Prijevoz(i) tipa MM preko jedne ili više trećih zemalja:
granični prijelaz izlaza iz EU *:

granični prijelaz ulaza u treću zemlju* (prva zemlja provoza):

granični prijelaz izlaza iz treće zemlje * (zadnja zemlja provoza):

granični prijelaz povratka u EU*:

(*)Navedeni granični prijelazi moraju biti isti za sve prijevoze pokrivene ovim zahtjevom ukoliko nije drugačije dogovoreno s nadležnim tijelom.

(4)

Podnositelj zahtjeva (trgovačko ime):

 korisnik (za tipove MM i ME),

 primatelj (za tip IM),

 ostalo (za tip TT), navesti:

Adresa:

Poštanski broj ______________________ Grad:____________________ Država:________________________________

Tel.: _______________________ Faks:________________________E-mail: ___________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(5)

Lokacija radioaktivnog otpada prije prijevoza (trgovačko ime):

Adresa:

Poštanski broj _______________ Grad: _________________ Država: _________________________________________

Tel.: _______________________ Faks: ____________________ E-mail: ______________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(6)

Primatelj (trgovačko ime):

Adresa:

Poštanski broj ____________________ Grad:____________________ Država:__________________________________

Tel.:______________________ Faks: ______________________ E-mail: _____________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(7)

Lokacija radioaktivnog otpada nakon prijevoza (trgovačko ime):

Adresa:

Poštanski broj____________________ Grad:______________________ Država: ________________________________

Tel.:______________________ Faks: _____________________ E-mail: ______________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(8)

Vrsta radioaktivnog otpada:

Fizikalno-kemijske osobine (označiti odgovarajući kvadratić):

 krutina,  tekućina,  plin,  drugo (npr. fisibilni, nisko disperzivni itd.), navesti:

Glavni radionuklidi:

Najveća alfa aktivnost: po pošiljki (GBq): ______________________ na pakovanju (GBq):___________________________

Najveća beta/gama aktivnost: po pošiljki (GBq): _______________________ na pakovanju (GBq): _____________________

Ukupna alfa aktivnost (GBq): __________________________

Ukupna beta/gama aktivnost (GBq): __________________________

(Vrijednosti su procijenjene ukoliko se zahtjev odnosi na više prijevoza)

(9)

Ukupni broj pakovanja:

Ukupna masa neto pošiljke (kg): _______________

Ukupna bruto masa pošiljke (kg): ______________

(Vrijednosti su procijenjene ukoliko se zahtjev odnosi na više prijevoza)

Opis pošiljke:

 plastične vreće,  metalne bačve (m3):_________,  ISO spremnik za prijevoz (m3):_________,

 drugo, navesti:_____________________________________________________________________

_

Tip pakovanja (ako je poznato):_________________________________________________________

Način označavanja pakovanja (ukoliko se koristi etiketiranje, priložiti primjere):___________________

1 U skladu s IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material), TS-R-1 (Safety Requirements TS-R-1)

(10)

Vrsta djelatnosti kojom je nastao radioaktivni otpad (označiti odgovarajući kvadratić):

 zdravstvo,  istraživanje,  (ne-nuklearna) industrija,  nuklearna industrija,  druga djelatnost (navesti):

(11)

Namjena prijevoza:

 povratak radioaktivnog otpada nakon obrade istrošenog goriva

 povratak radioaktivnog otpada nakon obrade radioaktivnog otpada

 tretman, npr. pakiranje, prepakiravanje, kondicioniranje, smanjenje volumena

 privremeno skladištenje

 povratak nakon privremenog skladištenja

 trajno odlaganje

 druga namjena

(navesti):

(12)

Predloženi način prijevoza (cestovni, željeznički, pomorski, zračni, unutarnjim vodama)

Točka polaska:

Točka dolaska:

Predloženi prijevoznik

(ukoliko je poznat)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(13)

Redna lista država uključenih u prijevoz (prva je država u kojoj je radioaktivni otpad bio smješten a posljednja država odredišta)

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

(14)

U skladu s odredbama Direktive 2006/117/euratom ja, podnositelj zahtjeva ovim:

1. podnosim zahtjev za odobrenje(a) prijevoza prethodno opisanog radioaktivnog otpada;

i

2. izjavljujem da su svi navedeni podaci točni po svemu što mi je poznato i da će prijevoz(i) biti obavljen(i) sukladno svim obvezujućim odredbama;

i

3.(*) (Kad je riječ o prijevozu(ima) tipa MM ili ME poduzeti korake da ponovo preuzmem radioaktivni otpad ukoliko se prijevoz(i) ne mogu obaviti ili ukoliko uvjeti za prijevoz(e) ne mogu biti ispunjeni;

ili

(*)(Kad je riječ o prijevozu(ima) tipa IM ili TT prilažem dokaze sporazuma između pošiljatelja i korisnika radioaktivnog otpada u trećoj državi koji je odobren od strane nadležnog tijela u trećoj državi, a koji određuje da će korisnik u trećoj državi preuzeti natrag radioaktivni otpad ukoliko se prijevoz(i) na mogu obaviti ili uvjeti za prijevoz(e) ne mogu biti ispunjeni, osim ako nije predviđen alternativni sigurni postupak.

                                   ____________________________________________

                                     (Datum i mjesto)             (Pečat)                  (Potpis)

(*) Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom.


Registarski broj: _______________________________
(ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC A-2
POTVRDA PRIJEMA ZAHTJEVA ZA PRIJEVOZ RADIOAKTIVNOG OTPADA – ZAHTJEV ZA PODATKE KOJI NEDOSTAJU

(15)

Naziv tijela nadležnog za izdavanje odobrenja:

Država članica:

_

podrijetla1, odredišta2, kroz koju pošiljka prvi put ulazi u EU3

Adresa:

Poštanski broj _________________ Grad: ________________________ Država: _________________________________

Tel.:______________________ Faks:_________________________E-mail:_____________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

Datum prijema/registracije: ____________________________________________________________ (dan/mjesec/godina)

1 u slučaju tipa MM ili tipa ME prijevoza

2 u slučaju tipa IM prijevoza

3 u slučaju tipa TT prijevoza

(16)

Naziv tijela nadležnog za izdavanje odobrenja:

Država članica ili druga zemlja (označiti odgovarajući kvadratić) odredišta, provoza, kroz koju pošiljka prvi put ulazi u EU, ili podrijetla1:

Adresa:

Poštanski broj___________________ Grad:_______________________ Država:__________________________________

Tel.:______________________ Faks:_________________________E-mail:_____________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

1 U Direktivi se to ne zahtijeva, zemlja podrijetla se može konzultirati na dobrovoljnoj osnovi u slučaju tipa TT i tipa IM prijevoza.

(17)

Sukladno odredbama Direktive 2006/117/euratom utvrđuje se da zahtjev od ___________________(dan/mjesec/godina), zaprimljen dana _______________________(dan/mjesec/godina)

(a)* nije potpun, te se traže sljedeći podaci koji nedostaju: (priložiti dodatnu listu podataka koji nedostaju ukoliko prostor nije dovoljan):

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

                     (Datum i mjesto)                                                   (Pečat)                                               (Potpis)

(b)* je potpun i potvrđuje se prijem.

__________________________________________________________________________________________________________

                    (Datum i mjesto)                                                  (Pečat)                                             (Potpis)

(*)Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom.


Registarski broj: _______________________________
(ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC A-3
ODBIJANJE SUGLASNOSTI ZA PRIJEVOZ RADIOAKTIVNOG OTPADA OD STRANE NADLEŽNOG TIJELA

(18)

Naziv tijela nadležnog za izdavanje odobrenja:

Država članica ili druga zemlja (označiti odgovarajući kvadratić):

□  podrijetla1, □  odredišta2, □  provoza3

Adresa:

Poštanski broj___________________ Grad:_______________________ Država:_________________________________

Tel.:_________________________ Faks:______________________ E-mail:____________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

1 U Direktivi se to ne zahtijeva, zemlja podrijetla se može konzultirati na dobrovoljnoj osnovi u slučaju tipa TT i tipa IM prijevoza.

2 U slučaju prijevoza tipa MM i tipa ME.

3 U slučaju prijevoza tipa MM, tipa IM ili tipa TT, ukoliko su jedna ili više država članica uključena u provoz.

(19)

* Krajnji rok za automatsko odobrenje ___________________________________(dan/mjesec/godina)

* Zahtjev za dodatni rok ne više od mjesec dana, produženi rok za automatsko odobrenje: _______________(dan/mjesec/godina)

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

(*) Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom, nepotrebno precrtati.

(20)

Sukladno odredbama Direktive 2006/117/euratom:

* odbija se suglasnost iz sljedećih razloga (priložiti dodatnu listu podataka koji nedostaju ukoliko prostor nije dovoljan):

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

* daje se suglasnost pod sljedećim uvjetima (priložiti dodatnu listu podataka koji nedostaju ukoliko prostor nije dovoljan):

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

(*) Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom, nepotrebno precrtati.


Registarski broj: _______________________________
(ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC A-4a
DOZVOLA ZA PRIJEVOZ RADIOAKTIVNOG MATERIJALA

(21)

Naziv tijela nadležnog za izdavanje odobrenja:

Država članica (ispuniti i označiti odgovarajući kvadratić):

□ podrijetla, □ odredišta, □ reko koje radioaktivni otpad ulazi u EU

Adresa:

Poštanski broj________________________ Grad:____________________ Država:_________________________________

Tel.:_________________________ Faks:____________________________E-mail:________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(22)

Popis suglasnosti odnosno odbijanja zemalja uključenih u prijevoz:

Država članica ili druga zemlja

Suglasnost izdata?

Popis mogućih uvjeta za suglasnost:

Popis priloga

1.

DA/NE*2.

DA/NE*3.

DA/NE*4.

DA/NE*5.

DA/NE*6.

DA/NE*7.

DA/NE*8.

DA/NE*(*)Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom, nepotrebno precrtati.

(23)

Odluka donesena i navedena u ovom obrascu u skladu je s odredbama Direktive 2006/117/euratom1.

Nadležna tijela uključenih država obavještavaju se da je

jednokratni prijevoz*

višekratni prijevoz*

radioaktivnog otpada opisanog u obrascu A-1

                                                                                                  ODOBREN

Odobrenje vrijedi do: _________________________________________________________________(dan/mjesec/godina)

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

(*) Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom, nepotrebno precrtati.

1 Ovo odobrenje ni na koji način ne umanjuje odgovornost korisnika, prijevoznika, primatelja i drugih fizičkih ili pravnih osoba uključenih u prijevoz.


Registarski broj: _______________________________
(ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC A-4b
ODBIJANJE PRIJEVOZA RADIOAKTIVNOG OTPADA

(24)

Naziv tijela nadležnog za izdavanje odobrenja:

Država članica (ispuniti i označiti odgovarajući kvadratić):

□ podrijetla, □ odredišta, □ preko koje radioaktivni otpad ulazi u EU

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država:_________________________________

Tel.:_____________________________ Faks:____________________E-mail:____________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(25)

Popis suglasnosti odnosno odbijanja zemalja uključenih u prijevoz:

Država članica ili druga zemlja

Suglasnost izdata?

Popis mogućih uvjeta za suglasnost:

Popis priloga

1.

DA/NE*2.

DA/NE*3.

DA/NE*4.

DA/NE*5.

DA/NE*6.

DA/NE*7.

DA/NE*8.

DA/NE*Odluka donesena i navedena u ovom obrascu u skladu je s odredbama Direktive 2006/117/euratom.

Nadležna tijela uključenih država obavještavaju se da je

jednokratni prijevoz*

višekratni prijevoz*

radioaktivnog otpada opisanog u obrascu A-1

                                                                                        ODOBREN

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

(*) Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom, nepotrebno precrtati.


Registarski broj: _______________________________
(ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC A-5
OPIS POŠILJKE RADIOAKTIVNOG OTPADA I POPIS PAKOVANJA

(26)

Podnositelj zahtjeva (trgovačko ime):

□ korisnik, □ primatelj, □ drugo, opisati:

Adresa:

Poštanski broj ___________________ Grad:_______________________ Država:_________________________________

Tel.:________________ Faks:____________________E-mail:________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(27)

Datum isteka vrijednosti odobrenja ________________________________(dan/mjesec/godina), koji vrijedi za

□ jednokratni prijevoz

□ višekratni prijevoz, serijski broj prijevoza: _______________________

(28)

Svojstva radioaktivnog otpada

Fizička i kemijska svojstva (označiti odgovarajući kvadratić):

□ krutina,

□  tekućina,

□  plin,

□  drugo (npr. fisibilni, nisko disperzivni), navesti:

Glavni radionuklidi:

Maksimalna alfa aktivnost po pakovanju (GBq): _____________________________________________

Maksimalna beta/gama aktivnost po pakovanju (GBq): _______________________________________

Ukupna alfa aktivnost (GBq): _________________

Ukupna beta/gama aktivnost (GBq):_______________

(29)

*Identifikacijski broj

*Tip 1

*Bruto masa (kg)

*Neto masa (kg)

*Aktivnost (GBq)

Ukupni broj:

Ukupno/tip:

Ukupno:

Ukupno:

Ukupno:

(*) Ispuniti za svako pakovanje, priložiti dodatni popis ukoliko nema dovoljno prostora.

1 Sukladno IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements TS-R-1

(30)

Datum otpreme pošiljke: ______________________________________________________________ (dan/mjesec/godina)

Izjavljujem da su podaci navedeni u ovom obrascu (i priloženom popisu) točni po svemu što mi je poznato.

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)


Registarski broj: _______________________________
(ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC A-6
POTVRDA O PRIJEMU RADIOAKTIVNOG OTPADA

(31)

Podnositelj zahtjeva (trgovačko ime):

Adresa:

Poštanski broj ___________________ Grad:_______________________ Država:_________________________________

Tel.:________________ Faks:____________________E-mail:________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(32)

Lokacija na kojoj će radioaktivni otpad biti smješten nakon prijevoza (trgovačko ime):

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država:_________________________________

Tel.:_____________________________ Faks:____________________E-mail:____________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(33)

Dozvola izdata za (označiti odgovarajući kvadratić):

jednokratni prijevoz tipa MM ili tipa IM,

jednokratni prijevoz tipa ME ili tipa TT,

višekratni prijevoz tipa MM ili tipa IM, serijski broj prijevoza: ____________________________

Za posljednji prijevoz izdata dozvola: da ne

višekratni prijevoz tipa ME ili tipa TT, serijski broj prijevoza: _____________________________

Za posljednji prijevoz izdata dozvola: da ne

(34)

Nije primjenjivo.

Prijevozi tipa ME ili tipa TT (može se zamijeniti odvojenom deklaracijom, navesti vezu s prilogom):

Granični prijelaz ulaska u treću zemlju odredišta ili provoza:

Treća zemlja:_______________________________ Granični prijelaz:___________________________________________

(35)

Ovisno o vrsti prijevoza, primatelj mora dostaviti potvrdu prijema zajedno s obrascem A-5:

– za tip MM ili tip IM: ovlaštenom tijelu države članice odredišta,

– za tip ME ili tip TT: podnositelju zahtjeva (tip ME: korisniku, tip TT: osobi odgovornoj za prijevoz u državi članici kroz koju radioaktivni otpad ulazi u EU) sukladno točki 4. (obrazac A-1).

Datum prijema radioaktivnog otpada:______________________________________________________(dan/mjesec/godina)

Datum otprave potvrde o prijemu:________________________________________________________(dan/mjesec/godina)

Izjavljujem da su podaci navedeni u ovom obrascu (i priloženom popisu) točni po svemu što mi je poznato.

(Datum i mjesto) (Pečat) (Potpis)

(36)

□ Nije primjenjivo.

□ Prijevozi tipa ME i tipa TT: podnositelj zahtjeva prosljeđuje potvrdu prijema i, po mogućnosti, deklaraciju primatelja nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu.

1. Primatelj izvan EU može potvrditi prijem radioaktivnog otpada putem deklaracije ili uvjerenja pod uvjetom da isto sadrži minimalno podatke pod točkama 31 do 36 ovog obrasca.

2. Nadležno tijelo koje zaprimi izvornu potvrdu prijema mora poslati preslike iste drugim nadležnim tijelima.

3. Izvornici obrazaca A-5 i A-6 moraju se na kraju dostaviti nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu.

4. Za prijevoze unutar EU, nadležno tijelo države članice podrijetla ili države članice kroz koju radioaktivni otpad prvi put ulazi u EU mora poslati presliku potvrde prijema korisniku.

Datum prosljeđivanja potvrde o prijemu (zajedno s obrascem A-5): ______________(dan/mjesec/godina)

Granični prijelaz izlaska iz EU:

Država:

Prijelaz:

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)


Registarski broj: _______________________________
(ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC B-1
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PRIJEVOZA ISTROŠENOG GORIVA

(1)

Vrsta pošiljke (označiti odgovarajući kvadratić):

□ tip MM: prijevoz između država članica (preko jedne ili više država članica)

□ tip IM: uvoz u EU

□ tip ME: izvoz iz EU

□ tip TT: provoz kroz EU

(2)

Zahtjev za prijevoz (označiti odgovarajući kvadratić):

□ jednokratni prijevoz_________________________________ planirano vrijeme prijevoza:__________________________

□ višekratni prijevoz: broj (planirani):_________________ planirano vrijeme prijevoza:_______________________________

(3)

□ Nije primjenjivo.

□ Prijevoz(i) tipa MM preko jedne ili više trećih zemalja:

granični prijelaz izlaza iz EU *:

granični prijelaz ulaza u treću zemlju* (prva zemlja provoza):

granični prijelaz izlaza iz treće zemlje * (zadnja zemlja provoza):

granični prijelaz povratka u EU*:

(*)Navedeni granični prijelazi moraju biti isti za sve prijevoze pokrivene ovim zahtjevom ukoliko nije drugačije dogovoreno s nadležnim tijelom.

(4)

Podnositelj zahtjeva (trgovačko ime):

korisnik (za tipove MM i ME),

primatelj (za tip IM),

ostalo (za tip TT), navesti:

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država:________________________________

Tel.:_____________________________ Faks:____________________E-mail:___________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(5)

Lokacija istrošenog goriva prije prijevoza (trgovačko ime):

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država:________________________________

Tel.:_____________________________ Faks:____________________E-mail:___________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(6)

Primatelj (trgovačko ime):

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država:_________________________________

Tel.:_____________________________ Faks:____________________E-mail:____________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(7)

Lokacija istrošenog goriva nakon prijevoza (trgovačko ime):

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država:________________________________

Tel.:_____________________________ Faks:____________________E-mail:___________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(8)

Vrsta istrošenog goriva:

metalni uranij,

uranijev dioksid,

miješani oksid (MOX),

drugo, navesti: ____________________________________________________________

Izvorni fisibilni sadržaj:

uranij-235_________________________________________________________[maksimalno obogaćenje……………. %]

MOX_____________________________________________________________ [nominalno obogaćenje uranija………%]

___________________________________________________________________ [maksimalni sadržaj plutonija……….%]

drugo, navesti:

Istrošenost goriva (prosječna ili tipični iznos):____________________________________________________ MWdana/teHM

(9)

Ukupni broj pakovanja:

Ukupni broj sklopova/svežnjeva/elemenata/šipki (navesti):

Ukupna neto masa (kg):_____________________

Ukupna bruto masa (kg):______________________

(Procijenjene vrijednosti ukoliko se zahtjev odnosi na više prijevoza)

Opis prijevoza:

Tip pakovanja1 (ukoliko je poznato):

Najveći sadržaj istrošenog goriva po pakovanju (kg):

Način označavanja pakovanja (ukoliko se koristi etiketiranje, priložiti primjere):

1 U skladu s IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material), TS-R-1 (Safety Requirements TS-R-1)

(10)

Vrsta aktivnosti kojom je nastalo istrošeno gorivo označiti odgovarajući kvadratić)

istraživanje, komercijalna nuklearna energija, druga djelatnost (navesti):

(11)

Svrha prijevoza istrošenog goriva:

prerada

privremeno skladištenje

povrat nakon privremenog skladištenja

konačno odlaganje

druga namjena (navesti):

(12)

Predloženi način prijevoza
(cestovni, željeznički, pomorski, zračni, unutarnjim vodama)

Točka polaska:

Točka dolaska:

Predloženi prijevoznik

(ukoliko je poznat)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(13)

Redna lista država uključenih u prijevoz (prva je država u kojoj je radioaktivni otpad bio smješten a posljednja država odredišta)

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

(14)

U skladu s odredbama Direktive 2006/117/euratom ja, podnositelj zahtjeva ovim:

1. podnosim zahtjev za odobrenje(a) prijevoza prethodno opisanog istrošenog goriva;

i

2. izjavljujem da su svi navedeni podaci točni po svemu što mi je poznato i da će prijevoz(i) biti obavljen(i) sukladno svim obvezujućim odredbama;

i

3.(*) (Kad je riječ o prijevozu(ima) tipa MM ili ME poduzeti korake da ponovo preuzmem istrošeno gorivo ukoliko se prijevoz(i) ne mogu obaviti ili ukoliko uvjeti za prijevoz(e) ne mogu biti ispunjeni;

ili

(*) (Kad je riječ o prijevozu(ima) tipa IM ili TT prilažem dokaze sporazuma između pošiljatelja i korisnika istrošenog goriva u trećoj državi koji je odobren od strane nadležnog tijela u trećoj državi, a koji određuje da će korisnik u trećoj državi preuzeti natrag istrošeno gorivo ukoliko se prijevoz(i) na mogu obaviti ili uvjeti za prijevoz(e) ne mogu biti ispunjeni.

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

(*) Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom.


Registarski broj: _______________________________
(ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC B-2
POTVRDA PRIJEMA ZAHTJEVA ZA PRIJEVOZ ISTROŠENOG GORIVA – ZAHTJEV ZA PODATKE KOJI NEDOSTAJU

(15)

Naziv tijela nadležnog za izdavanje odobrenja:

Država članica:

podrijetla1, odredišta2, kroz koju pošiljka istrošenog goriva prvi put ulazi u EU3

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država:________________________________

Tel.:_____________________________ Faks:____________________E-mail:___________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

Datum prijema/registracije:_____________________________________________________________ (dan/mjesec/godina)

1 u slučaju tipa MM ili tipa ME prijevoza

2 u slučaju tipa IM prijevoza

3 u slučaju tipa TT prijevoza

(16)

Naziv tijela nadležnog za izdavanje odobrenja:

Država članica ili druga zemlja (označiti odgovarajući kvadratić) odredišta, provoza, kroz koju pošiljka prvi put ulazi u EU, ili podrijetla1:

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država:________________________________

Tel.:_____________________________ Faks:____________________E-mail:___________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

1 U Direktivi se to ne zahtijeva, zemlja podrijetla se može konzultirati na dobrovoljnoj osnovi u slučaju tipa TT tipa IM prijevoza.

(17)

Sukladno odredbama Direktive 2006/117/euratom utvrđuje se da zahtjev od ___________________(dan/mjesec/godina), zaprimljen dana ______________(dan/mjesec/godina)

(a)* nije potpun, te se traže sljedeći podaci koji nedostaju: (priložiti dodatnu listu podataka koji nedostaju ukoliko prostor nije dovoljan):

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

(b)* je potpun i potvrđuje se prijem.

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

(*)Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom.


Registarski broj: _______________________________
(ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC B-3
ODBIJANJE SUGLASNOSTI ZA PRIJEVOZ ISTROŠENOG GORIVA OD STRANE NADLEŽNOG TIJELA

(18)

Naziv tijela nadležnog za izdavanje odobrenja:

Država članica ili druga zemlja (označiti odgovarajući kvadratić):

podrijetla1, odredišta2, provoza3

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država:________________________________

Tel.:_____________________________ Faks:____________________E-mail:___________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

1 U Direktivi se to ne zahtijeva, zemlja podrijetla se može konzultirati na dobrovoljnoj osnovi u slučaju tipa TT i tipa IM prijevoza.

2 U slučaju prijevoza tipa MM i tipa ME.

3 U slučaju prijevoza tipa MM, tipa IM ili tipa TT, ukoliko su jedna ili više država članica uključena u provoz.

(19)

* Krajnji rok za automatsko odobrenje _____________________________________________________(dan/mjesec/godina)

* Zahtjev za dodatni rok ne više od mjesec dana, produženi rok za automatsko odobrenje: _____________________________(dan/mjesec/godina)

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

(*) Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom, nepotrebno precrtati.

(20)

Sukladno odredbama Direktive 2006/117/euratom:

* odbija se suglasnost iz sljedećih razloga (priložiti dodatnu listu podataka koji nedostaju ukoliko prostor nije dovoljan):

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

* daje se suglasnost pod sljedećim uvjetima (priložiti dodatnu listu podataka koji nedostaju ukoliko prostor nije dovoljan):

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

(*) Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom, nepotrebno precrtati.


Registarski broj: _______________________________
(ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC B-4a
DOZVOLA ZA PRIJEVOZ ISTROŠENOG GORIVA

(21)

Naziv tijela nadležnog za izdavanje odobrenja:

Država članica (ispuniti i označiti odgovarajući kvadratić):

podrijetla, odredišta, preko koje istrošeno gorivo ulazi u EU

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država:________________________________

Tel.:_____________________________ Faks:____________________E-mail:___________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(22)

Popis suglasnosti odnosno odbijanja zemalja uključenih u prijevoz:

Država članica ili druga zemlja

Država članica ili druga zemlja

Država članica ili druga zemlja

Država članica ili druga zemlja

1.

DA/NE*2.

DA/NE*3.

DA/NE*4.

DA/NE*5.

DA/NE*6.

DA/NE*7.

DA/NE*8.

DA/NE*(*)Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom, nepotrebno precrtati.

(23)

Odluka donesena i navedena u ovom obrascu u skladu je s odredbama Direktive 2006/117/euratom1.

Nadležna tijela uključenih država obavještavaju se da je

jednokratni prijevoz*

višekratni prijevoz*

radioaktivnog otpada opisanog u obrascu B-1

                                                                                                ODOBREN

Odobrenje vrijedi do: _________________________________________________________________(dan/mjesec/godina)

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

(*) Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom, nepotrebno precrtati.

1 Ovo odobrenje ni na koji način ne umanjuje odgovornost korisnika, prijevoznika, primatelja i drugih fizičkih ili pravnih osoba uključenih u prijevoz.


Registarski broj: _______________________________
(ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC B-4b
ODBIJANJE PRIJEVOZA RADIOAKTIVNOG OTPADA

(24)

Naziv tijela nadležnog za izdavanje odobrenja:_____________________________________________

Država članica (ispuniti i označiti odgovarajući kvadratić):_____________________________________

podrijetla, odredišta, preko koje istrošeno gorivo ulazi u EU

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država:________________________________

Tel.:_____________________________ Faks:____________________E-mail:___________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(25)

Popis suglasnosti odnosno odbijanja zemalja uključenih u prijevoz:

Država članica ili druga zemlja

Država članica ili druga zemlja

Država članica ili druga zemlja

Država članica ili druga zemlja

1.

DA/NE*2.

DA/NE*3.

DA/NE*4.

DA/NE*5.

DA/NE*6.

DA/NE*7.

DA/NE*8.

DA/NE*Odluka donesena i navedena u ovom obrascu u skladu je s odredbama Direktive 2006/117/euratom.

Nadležna tijela uključenih država obavještavaju se da je

jednokratni prijevoz*

višekratni prijevoz*

radioaktivnog otpada opisanog u obrascu B-1

                                                                         ODBIJEN

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

(*) Može se odabrati samo jedna od izjava označenih zvjezdicom, nepotrebno precrtati.


Registarski broj: _______________________________
(ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC B-5
OPIS POŠILJKE RADIOAKTIVNOG OTPADA I POPIS PAKOVANJA

(26)

Podnositelj zahtjeva (trgovačko ime):

korisnik, primatelj, drugo, opisati:

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država:________________________________

Tel.:_____________________________ Faks:____________________E-mail:___________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(27)

Datum isteka vrijednosti odobrenja ____________________________________________(dan/mjesec/godina), koji vrijedi za

jednokratni prijevoz

višekratni prijevoz, serijski broj prijevoza: _______________________

(28)

Vrsta istrošenog goriva:

metalni uranij,

uranijev dioksid,

miješani oksid (MOX),

drugo, navesti:

Izvorni fisibilni sadržaj:

uranij-235_________________________________________________________[maksimalno obogaćenje……………. %]

MOX____________________________________________________________ [nominalno obogaćenje uranija………%]

[maksimalni sadržaj plutonija……….%]

drugo, navesti:

Istrošenost goriva (prosječna ili tipični iznos): MWdana/teHM

Ukupni broj sklopova/svežnjeva/elemenata/šipki (navesti):

Najveći sadržaj istrošenog goriva po pakovanju (kg):

(29)

*Identifikacijski broj

*Tip 1

*Bruto masa (kg)

*Neto masa (kg)

*Aktivnost (GBq)

Ukupni broj:

Ukupno/tip:

Ukupno:

Ukupno:

Ukupno:

(*) Ispuniti za svako pakovanje, priložiti dodatni popis ukoliko nema dovoljno prostora.

1 Sukladno IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements TS-R-1

(30)

Datum otpreme pošiljke: (dan/mjesec/godina)

Izjavljujem da su podaci navedeni u ovom obrascu (i priloženom popisu) točni po svemu što mi je poznato.

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)


Registarski broj: _______________________________
(ispunjava tijelo nadležno za odobrenje prijevoza)

OBRAZAC B-6
POTVRDA O PRIJEMU ISTROŠENOG GORIVA

(31)

Podnositelj zahtjeva (trgovačko ime):

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država: ________________________________

Tel.:_____________________________ Faks:____________________E-mail: ___________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(32)

Lokacija na kojoj će istrošeno gorivo biti smješteno nakon prijevoza (trgovačko ime): _____________

Adresa:

Poštanski broj__________________ Grad:_________________________ Država: ________________________________

Tel.:_____________________________ Faks: ____________________E-mail: __________________________________

Osoba za kontakt: g./gđa

(33)

Dozvola izdata za (označiti odgovarajući kvadratić):

jednokratni prijevoz tipa MM ili tipa IM,

jednokratni prijevoz tipa ME ili tipa TT,

višekratni prijevoz tipa MM ili tipa IM, serijski broj prijevoza: ____________________________

Za posljednji prijevoz izdata dozvola: da ne

višekratni prijevoz tipa ME ili tipa TT, serijski broj prijevoza: _____________________________

Za posljednji prijevoz izdata dozvola: da ne

(34)

Nije primjenjivo.

Prijevozi tipa ME ili tipa TT (može se zamijeniti odvojenom deklaracijom, navesti vezu s prilogom):

Granični prijelaz ulaska u treću zemlju odredišta ili provoza:

Treća zemlja:____________________________________ Granični prijelaz: _____________________________________

(35)

Ovisno o vrsti prijevoza, primatelj mora dostaviti potvrdu prijema zajedno s obrascem B-5:

– za tip MM ili tip IM: ovlaštenom tijelu države članice odredišta,

– za tip ME ili tip TT: podnositelju zahtjeva (tip ME: korisniku, tip TT: osobi odgovornoj za prijevoz u državi članici kroz koju istrošeno gorivo ulazi u EU) sukladno točki 4. (obrazac B-1).

Datum prijema istrošenog goriva:____________________________________(dan/mjesec/godina)

Datum otprave potvrde o prijemu:_________________________________(dan/mjesec/godina)

Izjavljujem da su podaci navedeni u ovom obrascu (i priloženom popisu) točni po svemu što mi je poznato.

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

(36)

Nije primjenjivo.

Prijevozi tipa ME i tipa TT: podnositelj zahtjeva prosljeđuje potvrdu prijema i, po mogućnosti, deklaraciju primatelja nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu.

1. Primatelj izvan EU može potvrditi prijem istrošenog goriva putem deklaracije ili uvjerenja pod uvjetom da isto sadrži minimalno podatke pod točkama 31 do 36 ovog obrasca.

2. Nadležno tijelo koje zaprimi izvornu potvrdu prijema mora poslati preslike iste drugim nadležnim tijelima.

3. Izvornici obrazaca B-5 i B-6 moraju se na kraju dostaviti nadležnom tijelu koje je izdalo dozvolu.

4. Za prijevoze unutar EU, nadležno tijelo države članice podrijetla ili države članice kroz koju istrošeno gorivo prvi put ulazi u EU mora poslati presliku potvrde prijema korisniku.

Datum prosljeđivanja potvrde o prijemu (zajedno s obrascem B-5):

_________________________________________(dan/mjesec/godina)

Granični prijelaz izlaska iz EU:

Država:

Država:

__________________________________________________________________________________________________________

                  (Datum i mjesto)                                               (Pečat)                                                           (Potpis)

11 25.01.2013 Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva 11 25.01.2013 Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva 11 25.01.2013 Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva 11 25.01.2013 Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva