Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (pročišćeni tekst)

NN 12/2013 (28.1.2013.), Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (pročišćeni tekst)

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

167

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 36. sjednici održanoj 22. siječnja 2013., utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Pročišćeni tekst zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti obuhvaća (»Narodne novine«, br. 80/08.), Zakon o dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 94/09.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) i Zakon o dopuni Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 118/12.) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 100-01/12-01/02

Zagreb, 22. siječnja 2013.

Predsjednica

Odbora za zakonodavstvo

Hrvatskoga sabora

Ingrid Antičević Marinović, v. r.

ZAKON

O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljavanja radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, aktivno djelovanje na tržištu rada u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, te novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvori sredstava za djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Zavoda.

Članak 2.

Djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju se za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja, poslodavce i druge osobe koje traže informacije i savjete o uvjetima i mogućnostima zapošljavanja.

Članak 3.

(1) Djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona obavlja Zavod u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima.

(2) Djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona, osim osiguranja za slučaj nezaposlenosti, mogu obavljati i pravne osobe kao trgovačka društva, a fizičke osobe kao samostalnu djelatnost.

(3) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona uz iste mogu obavljati samo djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja.

(4) Srednjoškolske ustanove mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika u zemlji, a iznimno i za redovne učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji, na temelju pisanog sporazuma koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad.

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u članku 3. stavak 4. je izmijenjen.

(5) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka obavljaju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju za tražitelje zaposlenja bez naknade te djeluju nepristrano u odnosu na tražitelje zaposlenja i poslodavce.

(6) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su podatke iz evidencije koju vode dostaviti ministarstvu nadležnom za rad.

(7) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na posredovanje pri zapošljavanju pomoraca koje je uređeno posebnim propisima.

Članak 4.

(1) Kada pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona obavljaju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu, dužne su ih obavljati u suradnji s nadležnim tijelima pojedinih zemalja.

(2) U postupku posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona dužne su izvijestiti osobe za koje posreduju o uvjetima života i rada, pravima i obvezama po osnovi rada i drugim bitnim elementima zakonitosti rada i radnim uvjetima.

(3) Pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona snose odgovornost prema osobama za koje su posredovale u inozemstvu za zakonitost njihovog zapošljavanja i rada sukladno zakonodavstvu zemlje u koju posreduju, te snose troškove prijevremenog povratka osobe za koju su posredovali ukoliko je isti uzrokovan nezakonitim zapošljavanjem ili radom, a odgovaraju i za eventualnu štetu koju bi osoba mogla pretrpjeti zbog pogrešnih informacija o bitnim elementima uvjeta života i rada.

(4) Pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona dužne su pružiti osobama za koje su posredovale u inozemstvu svu potrebnu pomoć u ostvarivanju njihovih prava po osnovi rada nakon povratka s rada u inozemstvu.

Članak 5.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona i srednjoškolske ustanove iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona mogu obavljati djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem pod uvjetom da:

1) prije upisa u odgovarajući registar imaju dozvolu ministarstva nadležnog za rad,

2) ispunjavaju kadrovske, organizacijske, prostorne, tehničke i ostale propisane uvjete za obavljanje tih djelatnosti.

(2) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati posebne uvjete i način obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka te način i rokove dostavljanja podataka iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona.

Članak 6.

(1) Za slučaj nezaposlenosti obvezno su osigurani svi radnici u radnom odnosu.

(2) Osiguranje za osobe iz stavka 1. ovoga članka provodi se na načelu solidarnosti.

Članak 7.

Nezaposlene osobe, na temelju osiguranja, ostvaruju prava na:

1) novčanu naknadu,

2) mirovinsko osiguranje,

3) novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme obrazovanja,

4) jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova.

Članak 8.

Državljani država članica Europskoga ekonomskog prostora u pravima i dužnostima utvrđenim ovim Zakonom izjednačeni su s hrvatskim državljanima.

Odredbom članka 79. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.) odredbe članka 8. stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

II. EVIDENCIJA NEZAPOSLENIH OSOBA I OSTALIH TRAŽITELJA ZAPOSLENJA

Članak 9.

Evidenciju nezaposlenih osoba vodi Zavod na osnovi prijave nezaposlene osobe.

Članak 10.

(1) Nezaposlenom osobom u smislu ovoga Zakona smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te ako:

1) ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ne ostvari mjesečni primitak, odnosno dohodak od druge samostalne djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u članku 10. ispred riječi: »Nezaposlenom« stavljena je oznaka: »(1)«, a točka 1. je izmijenjena.

2) nema registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nema više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

3) nije predsjednik ili član uprave društva,

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u članku 10. iza točke 2. dodana je nova točka 3.

4) nema registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

5) nije osigurana kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju,

6) nije zaposlena prema posebnim propisima,

7) nije korisnik mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu na temelju profesionalne nesposobnosti za rad i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u članku 10. podstavku 6. iza riječi: »rad« brisan je zarez i dodane su riječi: »i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje«.

8) ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu,

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u članku 10. podstavku 7. riječi: »prijevremenu starosnu mirovinu« brisane su.

9) nije redoviti učenik ili student.

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u članku 10. dosadašnje točke 3. – 8. postale su točke 4. – 9.

(2) O podacima iz stavka 1. točke 1. – 9. ovoga članka nezaposlena osoba potpisuje izjavu prilikom prijave u evidenciju nezaposlenih osoba.

Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u članku 10., iza stavka 1. dodan je stavak 2.

Članak 11.

(1) Smatra se da nezaposlena osoba aktivno traži posao ako:

– se redovito mjesečno javlja Zavodu,

– provodi aktivnosti radi utvrđivanja profesionalnog plana traženja posla,

– se pridržava profesionalnog plana iz članka 21. ovoga Zakona,

– podnosi molbe poslodavcima ili daje oglase i javlja se na oglase i natječaje.

(2) Smatra se da je nezaposlena osoba raspoloživa za rad ako se odaziva na svaki poziv Zavoda radi pripreme za zapošljavanje i zaposlenja.

(3) Ministar nadležan za rad utvrdit će pravilnikom način provođenja aktivnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 12.

Nezaposlena osoba prijavljuje se i evidentira u Zavodu prema mjestu prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta.

Članak 13.

(1) Zavodu se, radi promjene zaposlenja, odnosno radi posredovanja, bez obveze redovitog javljanja, mogu prijaviti i ostali tražitelji zaposlenja koji se ne smatraju nezaposlenim osobama iz članka 10. ovoga Zakona.

(2) Zavodu se radi savjetovanja i informiranja mogu javiti i druge osobe koje koriste usluge Zavoda.

Članak 14.

(1) Zavodu se može prijaviti azilant, stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj koji je u pravima i dužnostima utvrđenim ovim Zakonom izjednačen s hrvatskim državljaninom.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se i evidentira u Zavodu prema mjestu boravka, odnosno adresi stanovanja.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka prestaje se voditi u evidenciji Zavoda po prestanku supsidijarne, odnosno privremene zaštite.

Članak 15.

(1) Zavodu se, radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu, može prijaviti nezaposlena osoba stranac kojem je prestao radni odnos u Republici Hrvatskoj bez njegove krivnje ili uz pristanak ako ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.

(2) Nezaposlena osoba stranac iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se prema mjestu odobrenoga privremenog boravka.

(3) Po iskorištenosti novčane naknade, odnosno po isteku privremenog boravka osoba iz stavka 1. ovoga članka prestaje se voditi u evidenciji Zavoda.

Članak 16.

Podatke o nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja vodi Zavod na propisanim obrascima i u elektroničkom obliku.

Članak 17.

(1) Zavod prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u evidenciji, ako ta osoba:

1) zasnuje radni odnos,

2) ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno dohodak od druge samostalne djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. točka 2. je izmijenjena.

3) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

4) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

5) postane predsjednik uprave ili član uprave društva,

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. iza točke 4. dodana je nova točka 5.

6) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

7) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

8) zaposli se prema posebnim propisima,

9) ispuni uvjete za starosnu mirovinu, odnosno ostvari obiteljsku mirovinu koja joj se isplaćuje ili ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad,

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u stavku 1. podstavku 8. riječi: »prijevremenu starosnu mirovinu« brisane su, a iza riječi: »obiteljsku mirovinu« dodane su riječi: »koja joj se isplaćuje«.

10) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad,

11) obavlja stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema propisima o radu,

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u stavku 1. podstavku 10. riječi: »volonterski rad« zamijenjene su riječima: »stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

12) ostvari prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu,

13) postane redoviti učenik ili student,

14) nastupi na dragovoljno služenje vojnog roka,

15) bude pritvorena,

16) nastupi na izdržavanje kazne zatvora,

17) navrši 65 godina života,

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. dosadašnje točke 5. – 16. postale su točke 6. – 17.

17) Brisana

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. dosadašnja točka 17. brisana je.

18) odbije se uključiti u obrazovanje ili bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje koje je sukladno njezinim procijenjenim psihofizičkim mogućnostima organizirao odnosno troškove snosi Zavod u cilju povećanja njezine mogućnosti zapošljavanja,

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. u točki 18. riječ: »i« zamijenjena je riječju: »odnosno«.

19) se ne javi Zavodu u dva uzastopna mjeseca, a ne obavijesti Zavod o opravdanim razlozima nejavljanja,

20) ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad u skladu sa člankom 11. ovoga Zakona,

21) se odjavi s evidencije.

22) ako u potpisanoj izjavi iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona navede neistinite podatke.

Odredbom članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. iza točke 21. dodana je točka 22.

(2) Zavod prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u evidenciji ako ta osoba ne prihvati ponuđena zaposlenja u okviru stečene stručne spreme i radnog iskustva do utvrđivanja profesionalnog plana iz članka 21. ovoga Zakona, a nakon toga ponuđena zaposlenja iz utvrđenoga profesionalnog plana ili ako svojim postupanjem uzrokuje odbijanje zaposlenja od strane poslodavca:

1) u mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta prema članku 12. ovoga Zakona,

2) izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta udaljenom do 50 km pod uvjetom da poslodavac snosi troškove putovanja sredstvima javnog prijevoza ili organizira prijevoz na posao i s posla,

3) izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta bez obzira na udaljenost pod uvjetom da je osiguran odgovarajući smještaj, osim ako odbije zaposlenje iz razloga što poslodavac redovito ne ispunjava obveze prema radnicima.

(3) Odredbe stavka 2. točke 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na trudnicu, jednog od roditelja s djetetom do 8 godine života, jednog od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu ako je drugi roditelj zaposlen, jednog od roditelja s troje i više malodobne djece ako je drugi roditelj zaposlen, roditelja koji samostalno skrbi o djetetu do 15 godine života, osim ako dade pisanu izjavu da prihvaća posao.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka Zavod će nezaposlenu osobu koja se vodi u evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci, prestati voditi kao nezaposlenu ako ta osoba ne prihvati ponuđeno zaposlenje koje odgovara njezinim procijenjenim psihofizičkim sposobnostima.

(5) Ministar nadležan za rad pravilnikom će propisati što se smatra odgovarajućim smještajem u smislu stavka 2. točke 3. ovoga članka.

Članak 18.

Zavod prestaje voditi ostalog tražitelja zaposlenja u evidenciji, ako se ta osoba:

1) ne javi Zavodu u roku od 6 mjeseci od zadnje prijave,

2) odjavi s evidencije.

Članak 19.

(1) Osobe koje je Zavod prestao voditi u evidenciji kao nezaposlene osobe mogu se ponovno, nakon isteka određenog roka od dana prestanka vođenja u evidenciji, voditi u evidenciji kao nezaposlene osobe, i to:

1) osobe iz članka 17. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, nakon onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s iznosom prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. točka 1. je izmijenjena.

2) Brisana

3) Brisana

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. točke 2. i 3. su brisane.

2) osobe iz članka 17. stavka 1. točke 3., 18. i 20. ovog Zakona i osobe iz članka 17. stavka 2. i 4. ovoga Zakona, nakon 6 mjeseci.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. dosadašnja točka:« 4.« postala je točka: »2.«, a iza riječi točke dodana je brojka: »3.«.

(2) Osobe iz stavka 1. točke 1. ovoga članka vode se, uz njihovu suglasnost, u evidenciji Zavoda kao ostali tražitelji zaposlenja, po dobivanju obavijesti od nadležnog tijela o ostvarenom primitku, odnosno dohotku.

(3) Osobe koje je Zavod prestao voditi u evidenciji kao nezaposlene osobe, na temelju članka 17. stavka 1. točki 1., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 21. ovoga Zakona, mogu se ponovno prijaviti u evidenciju Zavoda kao nezaposlene osobe po prestanku okolnosti koje su dovele do prestanka vođenja u evidenciji.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 3. iza brojke: »7« dodana je brojka: »8.«, brojka: »10.« je brisana, a iza brojke: »15.« stavljen je zarez i dodana brojka: »16.«.

(4) Osoba koja je dala neistinite podatke u izjavi iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona ne može se prijaviti u evidenciju Zavoda kao nezaposlena osoba u roku od 6 mjeseci od dana saznanja za neistinite podatke.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u članku 3. iza stavka 3. dodan je stavak 4.

Članak 20.

Upravno vijeće Zavoda donijet će provedbeni propis o načinu prijavljivanja i vođenju evidencija za nezaposlene osobe, ostale tražitelje zaposlenja i druge osobe koje koriste usluge Zavoda, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

III. PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU

Članak 21.

(1) Zavod u suradnji s nezaposlenom osobom utvrđuje profesionalni plan nezaposlene osobe radi pripreme za zapošljavanje i traženja posla u roku od 60 dana od dana prijave nezaposlene osobe Zavodu.

(2) Profesionalni plan iz stavka 1. ovoga članka usklađuje se s programima iz članka 25. i 34. ovoga Zakona, ovisno o promjenama vezanim uz osobu za koju se plan utvrđuje.

1. Priprema za zapošljavanje

Članak 22.

Priprema za zapošljavanje uključuje:

1) profesionalno usmjeravanje,

2) upoznavanje metoda i tehnika aktivnog traženja posla,

3) obrazovanje za zapošljavanje,

4) profesionalnu rehabilitaciju.

Članak 23.

(1) Profesionalno usmjeravanje jest skup različitih stručnih postupaka kojima se identificiraju mogućnosti, interesi i kompetencije korisnika, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljali vlastitim profesionalnim razvojem.

(2) Profesionalno usmjeravanje uključuje informiranje, savjetovanje i praćenje profesionalnog razvoja osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Usluge profesionalnog usmjeravanja pružaju se nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja, učenicima i studentima.

Članak 24.

(1) Metode i tehnike aktivnog traženja posla podrazumijevaju stjecanje znanja i vještina potrebnih za povećanje zapošljivosti i unapređenje profesionalnog razvoja pojedinca.

(2) Metode i tehnike aktivnog traženja posla uključuju informiranje i savjetovanje nezaposlene osobe i ostalih tražitelja zaposlenja kako djelotvornije doći do odgovarajućeg posla.

Članak 25.

(1) Obrazovanje za zapošljavanje obuhvaća aktivnosti pripreme, odabira, upućivanja kandidata u programe obrazovanja, praćenje njihove uspješnosti, te financiranje i sufinanciranje programa obrazovanja.

(2) Obrazovni programi namijenjeni su povećanju zapošljivosti i odnose se na stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije, stjecanje i produbljivanje stručnih znanja i vještina nezaposlenih osoba radi zapošljavanja i zaposlenih osoba radi zadržavanja zaposlenja.

(3) Osoba može biti uključena u obrazovanje za zapošljavanje ukoliko je obrazovni program sukladan utvrđenim potrebama tržišta rada i njezinim psihofizičkim mogućnostima.

Članak 26.

(1) Profesionalna rehabilitacija omogućuje nezaposlenim osobama s invaliditetom, utvrđenim prema posebnim propisima, stjecanje znanja i vještina potrebnih za zapošljavanje, odnosno zadržavanje zaposlenja.

(2) U svrhu pripreme za zapošljavanje nezaposlenih osoba s invaliditetom Zavod može osobu uputiti na sljedeće postupke profesionalne rehabilitacije:

1) utvrđivanje preostalih radnih i općih sposobnosti,

2) profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti,

3) radno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i programe održavanja i usavršavanja radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,

4) pojedinačne i skupne programe unapređenja radno-socijalne uključenosti u zajednicu.

2. Posredovanje pri zapošljavanju

Članak 27.

(1) Posredovanje pri zapošljavanju je skup aktivnosti koji obuhvaća stručni odabir, predselekciju i selekciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja iz evidencije Zavoda, a prema utvrđenim potrebama poslodavaca.

(2) Posredovanje pri zapošljavanju obuhvaća profesionalni odabir nezaposlenih i drugih osoba čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama poslodavaca.

(3) Profesionalnim odabirom smatraju se stručne metode i tehnike koje uzimaju u obzir zahtjeve i uvjete određenog posla, potrebna znanja, vještine, iskustvo i sposobnosti osoba za koje se posreduje, te njihove osobne uvjete.

(4) Profesionalni odabir može obuhvatiti i upućivanje nezaposlenih i drugih osoba na ispitivanje njihovih psihofizičkih sposobnosti, sklonosti i zdravstvenog stanja.

Članak 28.

U posredovanju pri zapošljavanju Zavod djeluje nepristrano u odnosu na nezaposlene osobe i poslodavce.

Članak 29.

(1) Posredovanje pri zapošljavanju Zavod obavlja bez naknade.

(2) Troškove nastale na temelju posebnih zahtjeva poslodavca i troškove posredovanja u inozemstvu Zavodu nadoknađuje poslodavac.

Članak 30.

Poslove posredovanja pri zapošljavanju Zavod obavlja na osnovi evidencije nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja te na osnovi procjene potrebnih znanja, vještina i sposobnosti za rad na određenim poslovima u neposrednoj suradnji s poslodavcem.

Članak 31.

(1) Posredovanje pri zapošljavanju u inozemstvu Zavod obavlja u suradnji s nadležnim tijelima pojedinih zemalja.

(2) U postupku posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu Zavod će izvješćivati radnike o uvjetima života i rada, pravima iz rada i posebnim obvezama te im pružati pomoć u ostvarivanju prava po osnovi rada nakon povratka s rada u inozemstvu.

Članak 32.

(1) Poslodavac može potrebu za radnikom dostaviti Zavodu osobno, poštom, elektroničkim putem ili na drugi način.

(2) Poslodavac će prijavu potrebe za radnikom iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Zavodu na za to propisanom obrascu ako je zakonom propisana obveza popunjavanja slobodnoga radnog mjesta putem javnog natječaja.

(3) Zavod će potrebu za radnikom objaviti u svojim sredstvima informiranja.

Članak 33.

Zavod će u roku od 5 dana od dana primitka potrebe za radnikom izvijestiti poslodavca o mjerama koje Zavod može poduzeti ili poduzima radi traženja potrebnih radnika, ako u evidenciji nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja nema osoba koje u potpunosti zadovoljavaju traženim uvjetima.

IV. AKTIVNA POLITIKA U ZAPOŠLJAVANJU

Članak 34.

(1) Vlada Republike Hrvatske donosi nacionalne akcijske planove zapošljavanja.

(2) Na temelju plana iz stavka 1. ovoga članka Zavod i druge nadležne pravne osobe provode mjere za poticanje zapošljavanja, u cilju unapređenja zapošljavanja razvijanja poduzetništva, poticanja prilagodljivosti poslodavaca i radnika uvjetima na tržištu rada, kao i poticanju istih uvjeta pri zapošljavanju žena i muškaraca.

(3) Za praćenje provedbe plana iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske osniva povjerenstvo sastavljeno od socijalnih partnera, nadležnih ministarstava i ostalih interesnih skupina koje djeluju na tržištu rada.

(4) Predsjednik povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka je ministar nadležan za rad, odnosno u slučaju njegove spriječenosti državni tajnik za rad.

Članak 35.

Mjere za poticanje zapošljavanja iz članka 34. stavka 2. ovoga Zakona provode se na temelju programa koje donosi Zavod, a obuhvaćaju osobito:

1) programe za otvaranje novih radnih mjesta,

2) programe prilagodbe radnih mjesta za pojedine skupine nezaposlenih,

3) programe zapošljavanja posebno osjetljivih skupina nezaposlenih osoba kojima prijeti socijalna isključenost,

4) programe samozapošljavanja nezaposlenih osoba,

5) programe pripreme radnika kod poslodavaca koji prelaze na nove proizvodne programe ili na nove tehnologije,

6) programe prostorne i profesionalne pokretljivosti,

7) programe humanitarnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i povijesnih spomenika i drugih djelatnosti ako neposredno zapošljavaju nezaposlene osobe,

8) programe izrade studija, istraživačkih i drugih projekata vezanih za tržište rada,

9) programe obrazovanja nezaposlenih osoba za potrebe tržišta rada.

Članak 36.

(1) Mjere aktivne politike u zapošljavanju koje provodi Zavod, te uvjete i način korištenja sredstava za provođenje tih mjera godišnje utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

(2) Posebni uvjeti i način korištenja sredstava utvrđuju se ugovorom između Zavoda i korisnika sredstava.

V. PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

1. Novčana naknada

Članak 37.

(1) Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.

(2) Kao vrijeme provedeno na radu iz stavka 1. ovoga članka, smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

Članak 38.

(1) Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, prestanka bolovanja, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa.

(2) Nezaposlena osoba koja iz opravdanog razloga propusti rok za prijavu iz stavka 1. ovoga članka, može se prijaviti i podnijeti zahtjev Zavodu u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 60 dana od propuštanja roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 39.

(1) Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao:

1) zbog toga što je otkazala radni odnos, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,

2) pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa,

3) zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada,

4) zbog povrede obveza iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika), kao i zbog teške povrede radne obveze (izvanredni otkaz), odnosno službene dužnosti,

5) zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.

(2) Pravo na novčanu naknadu ne stječe nezaposlena osoba prema članku 37. stavku 1. ovoga Zakona kojoj bi to pravo pripadalo po prestanku radnog odnosa odnosno službe, ako je taj radni odnos trajao kraće od tri mjeseca, a prethodni radni odnos odnosno služba prestao na način utvrđen stavkom 1. ovoga članka.

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 2. riječi: »njezinom krivnjom ili uz pristanak« zamijenjene su riječima: »na način utvrđen stavkom 1. ovoga članka«.

Članak 40.

Nezaposlenoj osobi kojoj je prestao radni odnos pisanim sporazumom, iznimno pripada pravo na novčanu naknadu, ako je radni odnos prestao zbog:

1) premještaja bračnog druga, odnosno izvanbračnog druga u drugo mjesto prebivališta u skladu s posebnim propisima,

2) promjene mjesta prebivališta iz zdravstvenih razloga, a na temelju mišljenja zdravstvene ustanove koju određuje ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 41.

(1) Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek obračunate plaće, umanjen za doprinose za obvezna osiguranja ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, odnosno službe.

(2) U osnovicu iz stavka 1. ovoga članka ne ulaze naknade plaće ostvarene po posebnim propisima.

(3) Ako se osnovica za utvrđivanje novčane naknade ne može utvrditi prema odredbi stavka 1. ovoga članka, nezaposlenoj osobi se utvrđuje osnovica u visini minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, ovisno o postotku vremena provedenom na radu.

Članak 42.

(1) Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 70%, a za preostalo vrijeme korištenja 35% od osnovice utvrđene prema odredbama članka 41. ovoga Zakona

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u stavku 1. brojka: »50%« zamijenjena je brojkom: »35%«.

(2) Brisan

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u članku 42. stavak 2. je brisan.

(2) Pravo na razliku do utvrđene visine novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka ima nezaposlena osoba koja je stekla pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, kao i osoba koja je ostvarila naknadu po posebnom propisu u iznosu nižem od utvrđene novčane naknade.

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u članku 42. dosadašnji stavak 3. postao je stavak 2., a riječi: »i 2.« brisane su.

(3) Utvrđena novčana naknada ostvaruje se u utvrđenoj visini za cijelo razdoblje trajanja prava.

Odredbom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u članku 42. dosadašnji stavak 4. postao je stavak 3.

Članak 43.

(1) Najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 35% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

Odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u stavku 1. brojka: »50%« zamijenjena je brojkom: »35%«.

(2) Najniži iznos novčane naknade ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, osim u slučaju kada se visina novčane naknade određuje prema postotku vremena provedenom na radu.

Odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., stavak 2. je izmijenjen.

Članak 43.a (vrijedi do 31. prosinca 2010.)

(1) Najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 80% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom.

(2) Osobama iz članka 42. stavka 2. ovoga Zakona najviši iznos novčane naknade nakon 12 mjeseci korištenja ne može biti viši od 60% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom.

Odredbom članka 1. Zakona o dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 94/09.) stupio na snagu 1. kolovoza 2009., iza članka 43. dodan je članak 43.a.

Članak 44.

(1) Novčana naknada pripada nezaposlenoj osobi u trajanju od:

1) 90 dana ako je provela na radu od 9 mjeseci do 2 godine,

2) 120 dana ako je provela na radu više od 2 godine,

3) 150 dana ako je provela na radu više od 3 godine,

4) 180 dana ako je provela na radu više od 4 godine,

5) 210 dana ako je provela na radu više od 5 godina,

6) 240 dana ako je provela na radu više od 6 godina,

7) 270 dana ako je provela na radu više od 7 godina,

8) 300 dana ako je provela na radu više od 8 godina,

9) 330 dana ako je provela na radu više od 9 godina,

10) 360 dana ako je provela na radu više od 10 godina,

11) 390 dana ako je provela na radu više od 15 godina,

12) 420 dana ako je provela na radu više od 20 godina,

13) 450 dana ako je provela na radu više od 25 godina.

(2) Nezaposlena osoba koja je provela na radu više od 32 godine i kojoj nedostaje do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu ima pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja, odnosno nastupanja okolnosti iz članka 48. ovoga Zakona.

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u stavku 2. iza riječi: »godine« dodane su riječi: »i kojoj nedostaje do 5. godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu.

(3) Za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz stavka 1. i 2. ovoga članka u vrijeme provedeno na radu uračunava se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

Članak 44.a

(1) Trajanje prava na novčanu naknadu iz članka 44. stavka 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.) može se produžiti nezaposlenoj osobi ako:

1) je u evidenciji Zavoda neprekidno više od 12 mjeseci,

2) je u cijelosti iskoristila pravo na novčanu naknadu utvrđenu na temelju Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.).

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka produžava se nezaposlenoj osobi u trajanju od:

1) 30 dana ako je iskoristila utvrđeno pravo na novčanu naknadu od 360 do 450 dana,

2) 60 dana ako je iskoristila utvrđeno pravo na novčanu naknadu od 270 do 330 dana,

3) 90 dana ako je iskoristila utvrđeno pravo na novčanu naknadu od 180 do 240 dana,

4) 120 dana ako je iskoristila utvrđeno pravo na novčanu naknadu od 90 do 150 dana.

(3) Visina produžene novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini 35% od osnovice utvrđene prema odredbama članka 41. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.), a ne može biti viša od 35% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

(4) Zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu nezaposlena osoba može podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja okolnosti vođenja u evidenciji Zavoda neprekidno više od 12 mjeseci.

(5) Nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Zavoda neprekidno više od 12 mjeseci, a korisnik je prava na novčanu naknadu u trajanju dužem od 360 dana, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od dana isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu iz članka 44. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.).

(6) Nezaposlenoj osobi pravo na produženje novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka pripada od dana podnošenja zahtjeva.

(7) Pravo na produženu novčanu naknadu iz stavka 1. ovoga članka prestaje nezaposlenoj osobi ako nastupe slučajevi iz članka 47. i 48. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.) i ne može se nastaviti isplaćivati po prestanku okolnosti koja je dovela do prestanka.

Odredbom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., iza članka 44. dodan je članak 44.a.

Članak 45.

(1) Nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu može se, na njezin zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu ovisno o utvrđenom trajanju prava na naknadu prema članku 44. stavku 1. ovoga Zakona, radi zapošljavanja, samozapošljavanja i stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema propisima o radu.

Odredbom članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u stavku 1. riječ: »volontiranja« zamijenjena je riječima: »stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

(2) Iznimno od odredba stavka 1. ovoga članka nezaposlenoj osobi kojoj je trajanje prava na novčanu naknadu utvrđeno prema članku 44. stavku 2. ovog Zakona može se, na njezin zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu za razdoblje koje ne može biti duže od 2 godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu.

(3) Nezaposlena osoba, kojoj je jednokratno isplaćena novčana naknada, ne može se prijaviti Zavodu prije isteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu.

(4) Nezaposlena osoba, kojoj je novčana naknada isplaćena na način iz stavka 1. ovoga članka, može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako ispuni uvjet iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz odredbe stavka 4. ovoga članka uračunava se u vrijeme provedeno na radu vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju ostvarenog nakon isteka vremena za koje je nezaposlena osoba primila jednokratnu isplatu.

(6) Uvjete i način isplate naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

Članak 46.

(1) Novčana naknada pripada nezaposlenoj osobi od prvog dana po prestanku radnog odnosa, prestanka bolovanja, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa, ako podnese zahtjev za novčanu naknadu Zavodu u roku iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ako nezaposlena osoba podnese zahtjev u roku iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 47.

(1) Isplaćivanje novčane naknade obustavlja se korisniku:

1) za onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s iznosom prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini.

Odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. točka 1. je izmijenjena.

2) ako se ne javi Zavodu jedanput mjesečno,

3) Brisana

Odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. točka 3. je brisana.

3) za vrijeme dragovoljnog služenja vojnog roka,

4) u tijeku izdržavanja kazne zatvora do 3 mjeseca,

5) za vrijeme pritvora,

6) za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema propisima o radu,

Odredbom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u stavku 1. podstavku 7. riječi: »volonterskog rada« zamijenjene su riječima: »stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

7) za vrijeme ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu.

Odredbom članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. dosadašnje točke 4. do 8. postale su točke 3. do 7.

(2) Korisniku novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na ovu naknadu pod uvjetom da se prijavi Zavodu u roku od 30 dana po prestanku okolnosti koja je dovela do obustave.

Članak 48.

(1) Pravo na novčanu naknadu prestaje nezaposlenoj osobi ako:

1) zasnuje radni odnos,

2) istekne razdoblje za koje je imala pravo na novčanu naknadu,

3) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

4) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

5) postane predsjednik ili član uprave društva,

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. iza točke 4. dodana je nova točka 5.

6) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

7) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

8) se zaposli prema posebnim propisima,

9) ispuni uvjete za starosnu mirovinu, odnosno ostvari obiteljsku mirovinu koja joj se isplaćuje, invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane naknade,

Odredbom članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., u stavku 1. podstavku 8. riječi: »prijevremenu starosnu mirovinu« brisane su, a iza riječi: »obiteljsku mirovinu« dodane su riječi: »koja joj se isplaćuje«.

10) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad,

11) ostvari naknadu po posebnim propisima u iznosu višem od utvrđene novčane naknade,

12) nastupi na izdržavanje kazne zatvora duže od 3 mjeseca,

13) navrši 65 godina života,

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. dosadašnje točke 5. – 12. postale su točke 6. – 13.

14) odbije se uključiti u obrazovanje ili bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje koje je sukladno njezinim procijenjenim psihofizičkim mogućnostima organizirao odnosno troškove snosi Zavod u cilju povećanja njezine mogućnosti zapošljavanja,

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. dosadašnja točka 13. postala je točka 14., a riječ: »i« zamijenjena je riječju: »odnosno«.

15) se ne javi Zavodu u dva uzastopna mjeseca, a ne obavijesti Zavod o opravdanim razlozima nejavljanja,

16) ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad u skladu sa člankom 11. ovoga Zakona,

17) se odjavi s evidencije.

Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. dosadašnje točke 14. – 16. postale su točke 15. – 17.

(2) Pravo na novčanu naknadu prestaje i nezaposlenoj osobi ako ta osoba ne prihvati ponuđena zaposlenja u okviru stečene stručne spreme i radnog iskustva do utvrđivanja profesionalnog plana iz članka 21. ovoga Zakona, a nakon toga ponuđena zaposlenja iz utvrđenoga profesionalnog plana ili ako svojim postupanjem uzrokuje odbijanje zaposlenja od strane poslodavca:

1) u mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta prema članku 12. ovoga Zakona,

2) izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta udaljenom do 50 km pod uvjetom da poslodavac snosi troškove putovanja sredstvima javnog prijevoza ili sam organizira prijevoz na posao i s posla,

3) izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta bez obzira na udaljenost pod uvjetom da je osiguran odgovarajući smještaj, osim ako odbije zaposlenje iz razloga što poslodavac redovito ne ispunjava obveze prema radnicima.

(3) Iznimno odredbe stavka 2. točke 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na trudnicu, jednog od roditelja s djetetom do 8. godine života, jednog od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnom propisu ako je drugi roditelj zaposlen, jednog od roditelja s troje i više malodobne djece ako je drugi roditelj zaposlen, roditelja koji samostalno skrbi o djetetu do 15. godine života, osim ako dade pisanu izjavu da prihvaća posao.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka pravo na novčanu naknadu prestaje i nezaposlenoj osobi koja se vodi u evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci, ako ta osoba ne prihvati ponuđeno zaposlenje koje odgovara njezinim procijenjenim psihofizičkim sposobnostima.

Članak 49.

(1) Nezaposlena osoba može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako od trenutka prestanka prava na novčanu naknadu ispuni uvjete utvrđene u članku 37. ovoga Zakona.

(2) Nezaposlena osoba kojoj je pravo na novčanu naknadu prestalo ponovnim zapošljavanjem prije isteka vremena u kojem je imala pravo na novčanu naknadu, a koja je ponovno ostala nezaposlena, osim iz razloga utvrđenih u članku 39. ovoga Zakona, nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za onoliko vremena koliko joj je preostalo za primanje i u utvrđenoj visini.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka nezaposlenoj osobi iz članka 44. stavka 2. ovoga Zakona koja se ponovno zaposlila duže od tri mjeseca nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za onoliko vremena koliko joj je preostalo za primanje te naknade i u visini utvrđenoj prema novoj osnovici sukladno članku 41. stavku 1. ovoga Zakona, ako je to za nju povoljnije.

Odredbom članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 3. riječi: »članka 42.« zamijenjene su riječima: »članka 44.«, a riječi: »i članku 42. stavku 2.« su brisane.

(4) Nezaposlenoj osobi koja je u cijelosti iskoristila novčanu naknadu, kod ponovnog stjecanja toga prava, u vrijeme provedeno na radu prema članku 44. stavku 3. ovoga Zakona, uračunava se samo vrijeme provedeno na radu poslije prestanka posljednjega utvrđenog prava na ovu naknadu.

2. Mirovinsko osiguranje

Članak 50.

Pravo na mirovinsko osiguranje ima nezaposlena osoba koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu prema odredbama ovoga Zakona i koja ispunjava uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, dok ne stekne prvi uvjet mirovinskog staža za starosnu mirovinu, ali najdulje u trajanju 5 godina.

Članak 51.

Zahtjev za mirovinsko osiguranje nezaposlena osoba može podnijeti u roku iz članka 38. ovoga Zakona.

Članak 52.

Pravo na mirovinsko osiguranje iz članka 50. ovoga Zakona nezaposlena osoba gubi nastupanjem okolnosti iz članka 48. ovoga Zakona osim okolnosti iz stavka 1. točke 2. istoga članka.

Članak 53.

(1) Invalidi rada kojima je priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju po osnovi mirovinskog osiguranja ostvaruju pravo na naknadu plaće po propisima o mirovinskom osiguranju.

(2) Razdoblja koja je nezaposlena osoba kao invalid rada provela koristeći se pravom na profesionalnu rehabilitaciju uračunavaju se u vrijeme provedeno na radu za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz članka 44. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

3. Novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme obrazovanja

Članak 54.

(1) Nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Zavod, a koja nije korisnik novčane naknade ima u tijeku trajanja toga obrazovanja pravo na:

Odredbom članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u članku 54. ispred riječi: »Nezaposlena« stavljena je oznaka »(1)«, a iza riječi: »obrazovanje« dodane su riječi: »koje organizira odnosno troškove snosi Zavod, a koja nije korisnik novčane naknade«.

1) novčanu pomoć u visini najnižeg iznosa novčane naknade iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona,

Odredbom članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. točki 1. riječi: »neoporezivog iznosa stipendije prema posebnom propisu« zamijenjene su riječima: »najnižeg iznosa novčane naknade iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona«.

2) naknadu troškova prijevoza za vrijeme toga obrazovanja u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza,

3) troškove za propisanu zaštitnu odjeću, obuću i druga pomagala u slučaju obrazovanja za deficitarna zanimanja po posebnim ovlastima i licencijama, te naknadu troškova hranarine izvan mjesta prebivališta ili boravišta.

(2) Nezaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka kojoj za vrijeme obrazovanja, koje organizira odnosno troškove snosi Zavod, prestane pravo na novčanu naknadu ima pravo na novčanu pomoć do isteka toga obrazovanja.

(3) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka nezaposlena osoba koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ima u tijeku tog stručnog osposobljavanja pravo na novčanu pomoć u visini neoporezivog iznosa stipendije prema posebnom propisu.

Odredbom članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u članku 54. iza stavka 1. dodani su stavci 2. i 3.

4. Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova

Članak 55.

(1) Nezaposlena osoba kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta, a koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć te na naknadu putnih i selidbenih troškova za sebe, bračnog druga, odnosno izvanbračnog druga i djecu, od mjesta prebivališta do mjesta zaposlenja.

Odredbom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u stavku 1. riječi: »putnih ili« zamijenjene su riječima: »putnih i«.

(2) Uvjete za korištenje prava i visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

5. Pravo na novčanu naknadu osoba koje su bile zaposlene u inozemstvu

Članak 56.

(1) Hrvatski državljanin koji je bio zaposlen u inozemstvu ostvaruje pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti u skladu s odredbama međunarodnog ugovora.

(2) Hrvatski državljanin koji je radio u državi s kojom Republika Hrvatska nema zaključen ugovor kojim su regulirana prava za slučaj nezaposlenosti, odnosno u državi u kojoj nije bio osiguran za slučaj nezaposlenosti, može ostvariti novčanu naknadu prema odredbama ovoga Zakona, ako je doprinos za zapošljavanje plaćao Zavodu za vrijeme od najmanje 9 mjeseci u posljednjih 24 mjeseca prije prestanka zaposlenja u inozemstvu.

Članak 57.

U postupku utvrđivanja i ostvarivanja prava kao i utvrđivanje visine novčane naknade nezaposlenim osobama iz članka 56. ovoga Zakona, pored odredbi međunarodnog ugovora, primjenjuju se i odredbe ovoga Zakona.

VI. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Članak 58.

Prava za vrijeme nezaposlenosti nezaposlena osoba ostvaruje u Zavodu.

Članak 59.

(1) Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovim Zakonom pokreće se na zahtjev nezaposlene osobe.

(2) U postupku rješavanja o pravima nezaposlenih osoba za vrijeme nezaposlenosti primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(3) O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja odlučuje ministarstvo nadležno za rad.

Odredbom članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., stavak 3. je izmijenjen.

(4) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 60.

Nezaposlena osoba koja ostvaruje prava utvrđena ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona dužna je u roku od 15 dana prijaviti Zavodu svaku okolnost koja utječe na promjenu ili prestanak prava.

Članak 61.

(1) Nezaposlena osoba kojoj je na teret Zavoda izvršena isplata ili je ostvarila neka primanja na koja nije imala pravo, dužna je vratiti primljene iznose, odnosno nadoknaditi učinjene izdatke:

1) ako je na osnovi netočnih podataka za koje je znala ili morala znati da su netočni, ili na drugi protupravan način ostvarila pravo, ili ga je ostvarila u obujmu većem nego što joj pripada,

2) ako je ostvarila novčanu isplatu ili drugo davanje zbog toga što nije prijavila nastale promjene, odnosno okolnosti koje utječu na prestanak prava ili obujam njegovog korištenja, a znala je ili je morala znati za nastale promjene ili okolnosti.

(2) Ako je na osnovi pravomoćne sudske odluke ili odluke poslodavca radnik vraćen na rad i počeo raditi te su mu uspostavljena prava po osnovi rada za razdoblje u kojem je bio nezaposlen, radnik je dužan vratiti Zavodu iznose isplaćene novčane naknade.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka Zavod ima pravo na povrat uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje.

VII. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 62.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske na koju se primjenjuju propisi o ustanovama, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 63.

Zavod obavlja sljedeće poslove:

1) prati, analizira i istražuje gospodarska, socijalna i druga kretanja, zaposlenost, zapošljavanje i nezaposlenost te njihove međusobne utjecaje na temelju čega predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja,

2) vodi evidencije o nezaposlenima i drugim osobama, posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje te u tom smislu surađuje s poslodavcima,

3) u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi programe profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja te druge oblike aktivne politike zapošljavanja,

4) surađuje s obrazovnim ustanovama radi usklađivanja obrazovnih programa s potrebama za radnicima i provođenja profesionalnog usmjeravanja,

5) provodi međunarodne ugovore o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti,

6) obavlja poslove zapošljavanja hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava,

7) rješava o pravima nezaposlenih osoba i obavlja isplatu naknada na temelju donesenih rješenja,

8) usmjerava i upravlja sredstvima ostvarenim po osnovi doprinosa za zapošljavanje i drugim sredstvima osiguranim za namjene utvrđene ovim Zakonom,

9) podnosi jednom godišnje Vladi Republike Hrvatske i Gospodarsko-socijalnom vijeću izvješće o radu Zavoda i to do 30. travnja za proteklu godinu,

10) obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktima Zavoda.

Članak 64.

(1) Sjedište Zavoda je u Zagrebu.

(2) Radi obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova Zavod osniva jedinstvenu stručnu službu.

(3) Stručna služba Zavoda ustrojava se tako da osigura nesmetano, svrhovito i uspješno obavljanje djelatnosti Zavoda kao i dostupno ostvarivanje prava nezaposlenih osoba utvrđenih ovim Zakonom.

Članak 65.

(1) Statut Zavoda donosi Upravno vijeće Zavoda, a potvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

(2) Statutom se osobito uređuje: ustrojstvo Zavoda, prava, obveze i odgovornosti tijela koja upravljaju Zavodom; javnost rada Zavoda i njegovih tijela; obavljanje stručno-administrativnih, pravnih i drugih poslova i druga pitanja od važnosti za rad Zavoda.

Članak 66.

(1) Zavodom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće čini sedam članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to:

1) dva člana na prijedlog ministra nadležnog za rad,

2) tri člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, sukladno zastupljenosti Vlade i socijalnih partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću,

3) jednog člana, predstavnika radnika Zavoda, izabranog sukladno propisima o radu,

4) jednog člana na prijedlog udruga nezaposlenih.

Odredbom članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u članku 66. stavak 2. je izmijenjen.

(3) Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća od članova iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.

(4) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

(5) Predsjednik Upravnog vijeća može obustaviti od izvršenja odluke Upravnog vijeća koje imaju negativne posljedice na financijsko poslovanje Zavoda.

(6) Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornosti Upravnog vijeća utvrđuju se Statutom Zavoda.

Članak 67.

(1) Zavod ima ravnatelja.

(2) Ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad, a na temelju provedenoga javnog natječaja.

(3) Djelokrug rada, ovlasti i odgovornosti ravnatelja Zavoda utvrđuju se Statutom.

Članak 67.a

(1) Ravnatelj Zavoda ima zamjenika ravnatelja.

(2) Zamjenika ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad.

(3) Djelokrug rada, ovlasti i odgovornosti zamjenika ravnatelja utvrđuju se Statutom.

Odredbom članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., iza članka 67. dodan je članak 67.a.

Članak 67.b

(1) Ravnatelj Zavoda ima jednog ili više pomoćnika ravnatelja.

(2) Pomoćnike ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad.

(3) Broj pomoćnika ravnatelja, djelokrug rada, ovlasti i odgovornosti pomoćnika ravnatelja utvrđuju se Statutom.

Odredbom članka 1. Zakona o dopuni Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 118/12.) stupio na snagu 3. studenoga 2012., iza članka 67.a dodan je članak 67.b.

Članak 68.

(1) Upravni nadzor nad Zavodom provodi ministarstvo nadležno za rad.

Odredbom članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012., u članku 68. stavak 1. je izmijenjen.

(2) Zavod je obvezan najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu ministarstvu nadležnom za rad.

Članak 69.

(1) Nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova u svezi sa zapošljavanjem pravnih i fizičkih osoba iz članka 3. stavka 2. i 4. ovoga Zakona obavlja Državni inspektorat.

(2) Državni inspektorat zabranit će privremeno, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti obavljanje poslova u svezi sa zapošljavanjem pravnim i fizičkim osobama koje te poslove obavljaju protivno odredbi članka 3. stavka 2., 3. i 5. i odredbi članka 4. i 5. ovoga Zakona.

(3) Žalba izjavljena protiv rješenja o privremenoj zabrani obavljanja poslova u svezi sa zapošljavanjem, donesenim zbog obavljanja tih poslova protivno članku 3. stavku 2., 3., 4. i 5., te članku 5. stavku 1. ovoga Zakona ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 69.a

Zavod će na zahtjev tijela državne i javne uprave te javnih ustanova osigurati dostupnost podataka o nezaposlenim osobama koje vodi u svojoj evidenciji, poštujući propise o zaštiti osobnih podataka.

Odredbom članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010., iza članka 69. dodan je članak 69.a.

VIII. IZVORI SREDSTAVA ZA DJELATNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Članak 70.

(1) Izvori sredstava za djelatnosti zapošljavanja su:

1) doprinos poslodavca,

2) doprinos radnika zaposlenog u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu države, međunarodnoj organizaciji ili predstavništvu koje na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet,

3) doprinos radnika u osobnoj službi kod stranih državljana,

4) doprinos radnika zaposlenih u inozemstvu,

5) drugi izvori.

(2) Doprinosi iz stavka 1. ovoga članka, obveznici doprinosa, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa, osnovice i stope za obračun, način obračuna i rokovi plaćanja, te druga pitanja u vezi s plaćanjem doprinosa za zapošljavanje uređuju se posebnim zakonom.

(3) Osnovicu i stopu doprinosa kao i način obračuna i plaćanja doprinosa za radnike iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona utvrđuje Upravno vijeće.

Članak 71.

(1) Rashodi djelatnosti zapošljavanja su:

1) novčana naknada i druga prava za vrijeme nezaposlenosti,

2) troškovi pripreme za zapošljavanje i posredovanja pri zapošljavanju,

3) troškovi provedbe aktivne politike u zapošljavanju,

4) troškovi provedbe djelatnosti zapošljavanja i troškovi tijela upravljanja Zavodom,

5) drugi troškovi.

(2) Rashodi za djelatnost zapošljavanja u jednoj kalendarskoj godini pokrivaju se prihodima u istoj kalendarskoj godini.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 72.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:

1) obavlja poslove posredovanja bez dozvole,

2) ne obavlja poslove posredovanja sukladno odredbi članka 3. stavka 3. ovoga Zakona,

3) ne ispunjava propisane kadrovske, organizacijske, prostorne, tehničke i druge uvjete za obavljanje poslova posredovanja,

4) obavlja poslove posredovanja uz naplatu naknade od tražitelja zaposlenja.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 10.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put udvostručuju se najniži i najviši iznosi novčanih kazni propisanih stavkom 1. i 2. ovoga članka, s tim da tako izrečena novčana kazna ne može biti viša od najviše novčane kazne propisane posebnim propisom.

Članak 73.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac koji nije Zavodu prijavio potrebu za radnikom prema odredbi članka 32. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poslodavca novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 8.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put udvostručuju se najniži i najviši iznosi novčanih kazni propisanih stavkom 1. i 2. ovoga članka.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Korisnicima prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, osiguravaju se ta prava i nakon toga dana u istom opsegu do njihovog prestanka.

Članak 75.

(1) Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana, ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno na povoljniji način.

(2) Žalbeni postupci koji nisu pravomoćno dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 76.

Korisnici sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja kojima su sredstva odobrena kao povratna prema Zakonu o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 33/89., 42/90. i 14/91.), Odluci o odobravanju sredstava za poticanje zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 90/96.) i Odluci o uvjetima i načinu korištenja kredita za poticanje zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 162/98.) dužni su vratiti ta sredstva Zavodu u skladu sa zaključenim ugovorima.

Članak 77.

(1) Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 32/02., 86/02., 114/03. i 151/03.) ostaju na snazi do stupanja na snagu provedbenih propisa koji će biti doneseni na temelju ovlasti iz ovoga Zakona, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(2) Provedbene propise iz članka 5. stavka 2., članka 11. stavka 3. i članka 17. stavka 5. donosi ministar nadležan za rad u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Provedbene propise iz članka 20., članka 45. stavka 6., članka 55. stavka 2. i 70. stavka 3. donosi Upravno vijeće Zavoda u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 78.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 32/02., 86/02., 114/03. i 151/03.).

Članak 79.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2009., osim članka 8. koji stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakona o dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 94/09.) stupio na snagu 1. kolovoza 2009.

Članak 2.

Za vrijeme važenja ovoga Zakona, ne primjenjuje se članak 43. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.).

Članak 3.

Korisnicima prava za vrijeme nezaposlenosti koji su ta prava ostvarili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, osiguravaju se ista prava i nakon toga dana u istom opsegu do njihovog prestanka.

Članak 4.

(1) Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana.

(2) Žalbeni postupci koji nisu pravomoćno dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a važit će do 31. prosinca 2010. godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 121/10.) stupio na snagu 1. studenoga 2010.

Članak 11.

Pravo na produženu novčanu naknadu iz članka 7. ovoga Zakona može ostvariti nezaposlena osoba koja uvjet za ostvarivanje prava iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona ostvari nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Korisnicima prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, osiguravaju se ta prava u opsegu i trajanju prema propisima o zapošljavanju na temelju kojih su ta prava stekli.

Članak 14.

(1) Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana, ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno na povoljniji način.

(2) Žalbeni postupci koji nisu pravomoćno dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti Zakon o dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 94/09.).

Članak 16.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2010.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) stupio na snagu 7. ožujka 2012.

Članak 14.

Korisnici prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, ta prava ostvaruju u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihovog prestanka.

Članak 15.

(1) Iznimno od članka 14. ovoga Zakona, nezaposlenoj osobi (ženi) koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu do zaposlenja ili nastupa neke od okolnosti propisane Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.) produžit će se pravo na novčanu naknadu do ispunjenja uvjeta godina starosti za stjecanje prava za starosnu mirovinu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu iz članka 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 121/10.), ako ispunjava uvjet ostvarenog mirovinskog staža propisanog člankom 26. i 27. toga Zakona.

(2) Nezaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka, kojoj do stupanja na snagu ovoga Zakona nije isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu.

(3) Nezaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka, kojoj je do stupanja na snagu ovoga Zakona isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pod uvjetom da do tada nije ispunila uvjete za mirovinu propisane člankom 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 121/10.).

(4) Nezaposlenoj osobi iz stavka 2. ovoga članka pravo na produženje novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka pripada od prvog dana nakon isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu, a nezaposlenoj osobi iz stavka 3. ovoga članka pravo na produženje novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka pripada od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Novčana naknada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini koja je isplaćivana u trenutku isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu.

Članak 16.

Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno na povoljniji način.

Članak 17.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zakona o dopuni Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 118/12.) stupio na snagu 3. studenoga 2012.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.