Naredba o stavljanju cigareta na tržište

NN 13/2013 (30.1.2013.), Naredba o stavljanju cigareta na tržište

13 30.01.2013 Naredba o stavljanju cigareta na tržište

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

188

Na temelju članka 18. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« 150/11) i članka 6. stavak 2. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« 30/09, 139/10), Ministar gospodarstva donosi

NAREDBU

O STAVLJANJU CIGARETA NA TRŽIŠTE

Članak 1.

Ovom Naredbom se propisuje stavljanje na tržište Republike Hrvatske cigareta sigurnih za potrošače.

U smislu ove Naredbe cigaretama se smatraju duhanski proizvodi koji su posebnim propisima definirani kao cigarete.

Članak 2.

Pretpostavlja se da je proizvod iz članka 1. ove Naredbe siguran s obzirom na rizike i kategorije rizika kad je sukladan hrvatskim normama HRN EN 16156:2010 i HRN EN ISO:12863:2011.

Članak 3.

Zabranjuje se od 1. siječnja 2014. godine puštanje u potrošnju na tržište Republike Hrvatske cigareta koje nisu sukladne hrvatskim normama HRN EN 16156:2010 i HRN EN ISO:12863:2011.

Članak 4.

Zabranjuje se od 1. srpnja 2014. godine stavljanje na tržište Republike Hrvatske cigareta koje nisu sukladne normama HRN EN 16156:2010 i HRN EN ISO:12863:2011.

Članak 5.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/02

Urbroj: 526-04/1-13-1

Zagreb, 17. siječnja 2013.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.