Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima

NN 13/2013 (30.1.2013.), Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

189

Na temelju članka 84. stavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 84/08, 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA UVOZ HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE PODRIJETLOM ILI ISPORUČENE IZ JAPANA NAKON INCIDENTA U NUKLEARNOJ ELEKTRANI FUKUSHIMA

I. OPĆE ODREDBE
Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni uvjeti za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 996/2012 od 26. listopada 2012. godine kojom se propisuju posebna pravila za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima i kojom se ukida Provedbena Uredba (EU) br. 284/2012 (SL L 299, 27. 10. 2012, p. 31–41).

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na hranu i hranu za životinje koja je podrijetlom ili isporučena iz Japana.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na:

– proizvode koji su napustili područje Japana prije 28. ožujka 2011. godine;

– proizvode koji su požnjeveni i/ili prerađeni prije 11. ožujka 2011. godine;

– alkoholna pića koja se svrstavaju pod tarifne oznake KN od 2203 do 2208;

– osobne pošiljke hrane ili hrane za životinje životinjskog podrijetla obuhvaćene člankom 2. Pravilnika o uvjetima unošenja osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla (NN br. 56/09)[1];

– osobne pošiljke hrane i hrane za životinje koje nisu životinjskog podrijetla te koje nisu komercijalne, a namijenjene su samo pojedincu za osobnu konzumaciju i upotrebu. U slučaju nedoumice, teret dokazivanja leži na primatelju pošiljke.

Definicije

Članak 4.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) »prijelazne mjere propisane japanskim zakonodavstvom« jesu prijelazne mjere usvojene od strane nadležnih tijela Japana 24. veljače 2012. godine o najvećim dopuštenim razinama zbroja cezija-134 i cezija-137 kao što je navedeno u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

(b) »pošiljka« znači količinu bilo koje hrane ili hrane za životinje obuhvaćene ovim Pravilnikom iste kategorije ili opisa, obuhvaćene istim dokumentom(ima), koja se prevozi istim prijevoznim sredstvom i dolazi iz iste(ih) prefekture(a) u Japanu, u granicama dopuštenim izjavom iz članka 7. ovoga Pravilnika.

II. POSEBNE ODREDBE
Uvoz u Republiku Hrvatsku

Članak 5.

Hrana i hrana za životinje (u daljnjem tekstu: proizvodi) iz članka 3. ovoga Pravilnika može se uvesti u Republiku Hrvatsku samo ako udovoljava odredbama ovoga Pravilnika.

Najveće razine cezija-134 i cezija-137

Članak 6.

(1) Proizvodi iz članka 3. ovoga Pravilnika, izuzev onih iz Dodatka 3. ovoga Pravilnika, moraju udovoljavati najvećim dopuštenim razinama zbroja cezija-134 i cezija-137 iz Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Proizvodi navedeni u Dodatku 3. ovoga Pravilnika moraju udovoljavati najvećim dopuštenim razinama cezija navedenim u tom Dodatku.

Izjava

Članak 7.

(1) Svaku pošiljku proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika mora pratiti pravovaljana izjava (u daljnjem tekstu: izjava) koja je sastavljena i potpisana sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora:

a) potvrđivati da proizvodi udovoljavaju važećim propisima u Japanu; i

b) točno navesti da li proizvod potpada ili ne potpada pod prijelazne mjere propisane japanskim zakonodavstvom.

(3) Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora potvrđivati da:

a) je proizvod požnjeven i/ili prerađen prije 11. ožujka 2011. godine, ili

b) je proizvod, izuzev čaja ili gljiva koji su podrijetlom iz prefekture Shizuoka i izuzev gljiva koje su podrijetlom iz prefekture Yamanashi, podrijetlom i isporučen iz prefektura koje nisu Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Iwate; ili

c) je proizvod podrijetlom i isporučen iz prefektura Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Iwate, ali nije naveden u Dodatku 4. ovoga Pravilnika (te se stoga ne zahtijeva analiza prije izvoza); ili

d) je proizvod isporučen iz prefektura Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Iwate, ali nije podrijetlom iz neke od navedenih prefektura te nije bio izložen radioaktivnosti tijekom prijevoza; ili

e) kada je proizvod čaj ili gljive podrijetlom iz prefekture Shizuoka ili gljive podrijetlom iz prefekture Yamanashi, ili proizvod dobiven od navedenih proizvoda ili mješovita hrana ili hrana za životinje koja sadrži više od 50% tih proizvoda, proizvod prati analitičko izvješće koje sadrži rezultate uzorkovanja i analiza; ili

f) kada je proizvod, naveden u Dodatku 4. ovoga Pravilnika, podrijetlom iz prefektura Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Iwate, ili je mješovita hrana ili hrana za životinje koja sadrži više od 50% tih proizvoda, proizvod prati analitičko izvješće koje sadrži rezultate uzorkovanja i analiza.

Popis proizvoda iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika ne dovodi u pitanje zahtjeve Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje nove hrane prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima za posebno označavanje nove hrane (»Narodne novine« 118/09)[2].

g) kada je podrijetlo proizvoda ili podrijetlo više od 50% sastojaka proizvoda nepoznato, proizvod prati analitičko izvješće koje sadrži rezultate uzorkovanja i analiza.

(4) Točka f) iz stavka 3. ovoga članka se primjenjuje i na proizvode ulovljene ili požnjevene u priobalnim vodama navedenih prefektura, neovisno o tome gdje su ti proizvodi istovareni.

Sastavljanje i potpisivanje Izjave

Članak 8.

(1) Izjava iz članka 7. ovoga Pravilnika mora biti sastavljena u skladu s obrascem iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Za proizvode iz članka 7. stavka 3. točke a), b), c) ili d) ovoga Pravilnika izjava mora biti potpisana od ovlaštenog predstavnika nadležnog tijela Japana ili od strane ovlaštenog predstavnika službe ovlaštene od strane nadležnog tijela Japana pod nadležnošću i kontrolom nadležnog tijela Japana.

(3) Za proizvode iz članka 7. stavka 3. točke e), f) i g) ovoga Pravilnika izjava mora biti potpisana od ovlaštenog predstavnika nadležnog tijela Japana. Izjavu mora pratiti analitičko izvješće koje sadrži rezultate uzorkovanja i analiza.

Identifikacija

Članak 9.

Svaka pošiljka proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika mora biti identificirana oznakom (kodom) koja se mora nalaziti na izjavi iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, analitičkom izvješću iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika, zdravstvenom certifikatu te na bilo kojem trgovačkom dokumentu koji prati pošiljku.

Granične inspekcijske postaje i određeno ulazno mjesto

Članak 10.

Pošiljke proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika, izuzev pošiljaka koje podliježu pregledu prema Pravilniku o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 132/08)[3], moraju ući u Republiku Hrvatsku preko određenog ulaznog mjesta (DPE) u smislu članka 2. stavka 1. točke 2. Pravilnika o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu Hrvatske (»Narodne novine« br. 119/10, 63/11)[4] (u daljnjem tekstu: Određeno ulazno mjesto).

Prethodna obavijest

Članak 11.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje ili njihovi predstavnici moraju graničnoj službi tijela nadležnog za provođenje službene kontrole hrane i hrane za životinje dostaviti prethodnu obavijest o dolasku pošiljke na graničnu inspekcijsku postaju za svaku pošiljku proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje ili njihovi predstavnici moraju prethodnu obavijest o dolasku pošiljke iz stavka 1. ovoga članka dostaviti najmanje dva radna dana prije fizičkog dolaska pošiljke na graničnu inspekcijsku postaju ili određeno ulazno mjesto iz članka 10. ovoga Pravilnika.

Službene kontrole

Članak 12.

(1) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na graničnoj inspekcijskoj postaji ili određenom ulaznom mjestu mora provesti:

(a) dokumentacijski pregled svih pošiljaka proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika;

(b) fizički i identifikacijski pregled pošiljaka proizvoda iz članka 3. ovoga Pravilnika, uključujući i laboratorijske analize na prisutnost cezija-134 i cezija-137 na 5% pošiljaka.

(2) Do dobivanja rezultata laboratorijskih analiza pošiljke se moraju zadržati pod službenom kontrolom najviše pet radnih dana.

(3) U slučaju da se rezultatima laboratorijskih analiza dokaže da je jamstvo koje je dano izjavom iz članka 7. ovoga Pravilnika netočno, izjava će se smatrati nevažećom, a za pošiljku hrane i hrane za životinje da ne udovoljava odredbama ovoga Pravilnika.

Troškovi

Članak 13.

Subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje ili njegov predstavnik obvezan je platiti sve troškove službenih kontrola iz članka 12. ovoga Pravilnika te troškove koji su nastali radi poduzimanja bilo koje mjere zbog neudovoljavanja hrane odredbama ovoga Pravilnika.

Puštanje u slobodni promet

Članak 14.

Pošiljka se može pustiti u slobodni promet samo ako subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje ili njegov predstavnik ovlaštenom carinskom djelatniku predoči izjavu iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika koja:

a) je u potpunosti potvrđena od strane osobe ovlaštene za provođenje službenih kontrola na graničnoj inspekcijskoj postaji ili na određenom ulaznom mjestu; i

b) dokazuje da su službene kontrole iz članka 12. ovoga Pravilnika provedene te da rezultati službenih kontrola udovoljavaju propisanim zahtjevima.

Proizvodi koji ne udovoljavaju odredbama Pravilnika

Članak 15.

Proizvodi koji ne udovoljavaju odredbama ovoga Pravilnika ne smiju se staviti na tržište. Takvi proizvodi se moraju neškodljivo zbrinuti ili vratiti u zemlju podrijetla.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima (»Narodne novine« br. 88/12).

(2) Iznimno od odredbi članka 5. ovoga Pravilnika, proizvodi iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu se uvesti u Republiku Hrvatsku ako udovoljavaju odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima (»Narodne novine« br. 88/12) ako:

a) su proizvodi napustili područje Japana prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika; ili

b) proizvode prati izjava iz tog Pravilnika koja je izdana prije 1. studenoga 2012. godine i proizvod je napustio područje Japana prije 1. prosinca 2012. godine.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/106

Urbroj: 525-09/0500-13-50

Zagreb, 17. siječnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK 1.

IZJAVA ZA UVOZ U REPUBLIKU HRVATSKU

....................................................... (Proizvod i zemlja podrijetla)

Oznaka serije/Batch identification Code: .............. Broj izjave/Declaration number: ..................

U skladu s odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima (NN br. 13/13) (u daljnjem tekstu: Pravilnik)/According to the provisions of the Ordinance on imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station (OG No 13/13) (hereinafter: Ordinance)

...................................................................................................................

(nadležno tijelo iz članka 8. stavka 2. ili 3. Pravilnika/competent authority referred to in Article 8(2) or 8(3) of the Ordinance)

IZJAVLJUJE da/DECLARES that the ...................................................
(proizvodi iz članka 3. Pravilnika/products referred to in Article 3 of the Ordinance) iz ove pošiljke sastavljeni od:/of this consignment composed of: ........................................................................... (opis pošiljke, proizvoda, broj i vrsta pakovina, bruto ili neto masa/description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)

utovarena u/embarked at ............................................. (mjesto utovara/embarkation place)

dana/on ......................................................................... (datum utovara/date of embarkation)

od strane/by ......................................... (identifikacija prijevoznika/identification of transporter)

koja ide u/going to .................................................................... (mjesto i država odredišta/place and country of destination)

koja dolazi iz objekta/which comes from the establishment ..................................................... (naziv i adresa objekta/name and address of establishment )

udovoljava odredbama važećih propisa Japana o najvećim dopuštenim razinama zbroja cezija-134 i cezija-137./is compliant with the legislation in force in Japan as regards the maximum levels for the sum of activity concentration of caesium-134 and caesium-137.

IZJAVLJUJE da se pošiljka odnosi na hranu ili hranu za životinje/DECLARES that the consignment concerns food or feed

na koju se ne primjenjuju prijelazne mjere japanskog zakonodavstva (vidi Dodatak 3. Pravilnika) o najvećim dopuštenim razinama zbroja cezija-134 i cezija-137/not falling under the transitional measures provided in the Japanese legislation (see Annex 3 of the Ordinance) as regards the maximum level for the sum of caesium-134 and caesium-137

na koju se primjenjuju prijelazne mjere japanskog zakonodavstva (vidi Dodatak 3. Pravilnika) o najvećim dopuštenim razinama zbroja cezija-134 i cezija-137/falling under the transitional measures provided in the Japanese legislation (see Annex 3 of the Ordinance) as regards the maximum level for the sum of caesium-134 and caesium-137

IZJAVLJUJE da se pošiljka odnosi na/DECLARES that the consignment concerns

☐ hranu ili hranu za životinje koja je požnjevena i/ili prerađena prije 11. ožujka 2011. godine/food or feed that has been harvested and/or processed before 11 March 2011;

☐ hranu ili hranu za životinje koja je podrijetlom i isporučena iz prefektura koje nisu Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Iwate, te ne uključuje čaj ili gljive koji su podrijetlom iz prefekture Shizuoka, kao niti gljive koje su podrijetlom iz prefekture Yamanashi;/food or feed that originates in and is consigned from a prefecture other than Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa and Iwate, other than tea and mushrooms originating in Shizuoka prefecture and other than mushrooms originating in Yamanashi prefecture;

☐ hranu i hranu za životinje koja je isporučena iz prefektura Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Iwate, ali nije podrijetlom iz neke od navedenih prefektura te nije bila izložena radioaktivnosti tijekom prijevoza;/food and feed that is consigned from Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa and Iwate prefectures, but does not originate in one of those prefectures and has not been exposed to radioactivity during transiting;

☐ hranu i hranu za životinje koja nije navedena u Dodatku 4. ovoga Pravilnika, a podrijetlom je i isporučena je iz prefektura Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Iwate;/food and feed not listed in Annex 4 of the Ordinance, that originates in and is consigned from Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa and Iwate;

☐ čaj ili gljive ili mješovitu hranu ili hranu za životinje koja sadrži više od 50% tih proizvoda, a podrijetlom je iz prefekture Shizuoka, te je uzorkovana dana ....................... (datum) i podvrgnuta laboratorijskoj analizi dana ...................... (datum) u .......................... (naziv laboratorija) u svrhu određivanja razine radionuklida, cezija-134 i cezija-137. Analitičko izvješće nalazi se u Privitku;/tea or mushrooms or a compound food or feed containing more than 50% of these products, originating in Shizuoka prefecture, and has been sampled on ............................ (date), subjected to laboratory analysis on ........................... (date) in the ................................ (name of laboratory), to determine the level of the radionuclides, caesium-134 and caesium-137. The analytical report is attached;

☐ gljive ili mješovitu hranu ili hranu za životinje koja sadrži više od 50% tih proizvoda, a podrijetlom je iz prefekture Yamanashi, te je uzorkovana dana ............................... (datum) i podvrgnuta laboratorijskoj analizi dana ........................ (datum) u ...................... (naziv laboratorija) u svrhu određivanja razine radionuklida, cezija-134 i cezija-137. Analitičko izvješće nalazi se u Privitku;/mushrooms or a compound food or feed containing more than 50% of these products, originating in Yamanashi prefecture, and has been sampled on ........................... (date), subjected to laboratory analysis on .......................... (date) in the .............................. (name of laboratory), to determine the level of the radionuclides, caesium-134 and caesium-137. The analytical report is attached;

☐ hranu i hranu za životinje navedenu u Dodatku 4. ovoga Pravilnika ili mješovitu hranu ili hranu za životinje koja sadrži više od 50% tih proizvoda, a koja je podrijetlom iz prefektura Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa i Iwate, te je uzorkovana dana ........................... (datum) i podvrgnuta laboratorijskoj analizi dana ..................... (datum) u ....................... (naziv laboratorija) u svrhu određivanja razine radionuklida, cezija-134 i cezija-137. Analitičko izvješće nalazi se u Privitku;/food and feed listed in Annex 3 of the Ordinance or a compound feed or food containing more than 50% of these products, that originates in Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa and Iwate prefectures, and has been sampled on ................................ (date), subjected to laboratory analysis on .............................. (date) in the ............................... (name of laboratory), to determine the level of the radionuclides, caesium-134 and caesium-137. The analytical report is attached;

☐ hranu i hranu za životinje nepoznatog podrijetla ili koja sadrži više od 50% sastojaka nepoznatog podrijetla, te je uzorkovana dana ....................... (datum) i podvrgnuta laboratorijskoj analizi dana ........................ (datum) u ............................... (naziv laboratorija) u svrhu određivanja razine radionuklida, cezija-134 i cezija-137. Analitičko izvješće nalazi se u Privitku;/food and feed of unknown origin or containing more than 50 % of (an) ingredient(s) of unknown origin and has been sampled on ...................... (date), subjected to laboratory analysis on ............................ (date) in the ......................... (name of laboratory), to determine the level of the radionuclides, caesium-134 and caesium-137. The analytical report is attached.

U/done at ......................... Dana/on ........................................

Potpis i pečat ovlaštenog predstavnika nadležnog
tijela iz članka 8. stavka 2. ili 3. Pravilnika/stamp
and signature of authorised representative of competent
authority referred to in Article 8(2) or (3) of the Ordinance

Dio koji popunjava osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole na graničnoj inspekcijskoj postaji ili na određenom ulaznom mjestu/Part to be completed by the competent authority at the border inspection post or designated point of entri

☐ Pošiljka je prihvaćena za dostavu carinskoj službi u svrhu puštanja u slobodni promet/The consignment has been accepted to be presented to the custom authorities for release into free circulation

☐ Pošiljka NIJE prihvaćena za dostavu carinskoj službi u svrhu puštanja u slobodni promet/The consignment has NOT been accepted to be presented to the custom authorities into release for free circulation

...........................................................................................................

(osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole/Competent authority)

Datum/Date                    Pečat/Stamp                          Potpis/Signature


DODATAK 2.

NAJVEĆE DOPUŠTENE RAZINE RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE PROPISANE JAPANSKIM ZAKONODAVSTVOM

Tablica 1. Najveće dopuštene razine za hranu(1) (Bq/kg) propisane japanskim zakonodavstvom


Hrana za dojenčad i malu djecu

Mlijeko i pića na bazi mlijeka

Ostala hrana, izuzev:

– prirodne mineralne vode i sličnih pića

– čaj dobiven od nefermentiranog lišća

Prirodna mineralna voda i slična pića te čaj dobiven od nefermentiranog lišća

Zbroj cezija-134 i cezija-137

50(2)

50(2)

100(2)

10(2)

(1) Za sušene proizvode koji se konzumiraju u rekonstituiranom stanju, najveće razine se odnose na rekonstituirani proizvod koji je spreman za konzumaciju.

Za sušene gljive primjenjuje se rekonstituirajući faktor 5.

Za čaj se najveće razine odnose na uvarak čaja dobivenu od lišća čaja. Faktor prerade za sušeni čaj je 50 i stoga najveća razina od 500 Bq/kg na sušeno lišće čaja osigurava da u infuziji čaja razina ne prelazi 10 Bq/kg.

(2) Kako bi se osigurala dosljednost s najvećim razinama koje se trenutno primjenjuju u Japanu, ove vrijednosti zamjenjuju na privremenoj osnovi vrijednosti propisane u Uredbi Vijeća (Euratom) br. 3954/87.


Tablica 2.
Najveće dopuštene razine za hranu za životinje(1) (Bq/kg) propisane japanskim zakonodavstvom


Hrana za životinje namijenjena kravama i konjima

Hrana za životinje namijenjena svinjama

Hrana za životinje namijenjena peradi

Hrana za životinje namijenjena ribi

Zbroj cezija-134 i cezija-137

100(2)

80(2)

160(2)

40(2)

(1) Najveća dopuštena razina odnosi se na hranu za životinje s udjelom vode od 12%.

(2) Kako bi se osigurala dosljednost s najvećim razinama koje se trenutno primjenjuju u Japanu, ove vrijednosti zamjenjuju na privremenoj osnovi vrijednosti propisane u Uredbi Komisije (Euratom) br. 770/90.

3 Izuzev hrane za životinje za ukrasne ribe.


DODATAK 3.

PRIJELAZNE MJERE PROPISANE JAPANSKIM ZAKONODAVSTVOM TE ZA PRIMJENU U OVOM PRAVILNIKU

1. Mlijeko i mliječni proizvodi, prirodna mineralna voda i slična pića, a koji su proizvedeni i/ili prerađeni prije 31. ožujka 2012. godine ne smiju sadržavati više od 200 Bq/kg radioaktivnog cezija. Ostala hrana, izuzev riže, soje i njihovih prerađenih proizvoda koji su proizvedeni i/ili prerađeni prije 31. ožujka 2012. godine ne smije sadržavati više od 500 Bq/kg radioaktivnog cezija;

2. Proizvodi od riže koji su proizvedeni i/ili prerađeni prije 30. rujna 2012. godine ne smiju sadržavati više od 500 Bq/kg radioaktivnog cezija;

3. Soja koja je požnjevena i stavljena na tržište prije 31. prosinca 2012. godine ne smije sadržavati više od 500 Bq/kg radioaktivnog cezija;

4. Proizvodi od soje koji su proizvedeni i/ili prerađeni prije 31. prosinca 2012. godine ne smiju sadržavati više od 500 Bq/kg radioaktivnog cezija.


DODATAK 4.

HRANA I HRANA ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE ZAHTIJEVA UZORKOVANJE I ANALIZE NA CEZIJ-134 I CEZIJ-137 PRIJE IZVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU

(a) Proizvodi podrijetlom iz prefekture Fukushima:

– svi proizvodi, uzimajući u obzir izuzetke iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(b) Proizvodi podrijetlom iz prefekture Shizuoka:

– čaj i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0902 2101 20 i 2202 90 10;

– gljive i njezini prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 i 2005 99 80.

(c) Proizvodi podrijetlom iz prefekture Yamanashi:

– gljive i njezini prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 i 2005 99 80.

(d) Proizvodi podrijetlom iz prefektura Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa ili Iwate:

– čaj i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0902, 2101 20 i 2202 90 10;

– gljive i njezini prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 i 2005 99 80;

– riba i proizvodi ribarstva koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 i 0308 (*);

– riža i njezini prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 i 1905 90 (*);

– soja i njezini prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 1201 90, 1208 10, 1507 (*);

– grah Adzuki koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0708 20, 0713 32 00 i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN kao što je 1106 10 (*);

– borovnice i njezini prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;

– ginkgo orasi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0802 90 85 i njegovi prerađeni koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN kao što je 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

– japanske marelice koje se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0809 40 05 i njezini prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN kao što je 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

– citrusi/agrumi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0805, kore agruma koje se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0814 00 00, i njihovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN kao što je 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);

– japanski kaki koji se svrstava pod tarifne oznake KN 0810 70 00 i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN kao što je 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);

– mogranj (nar, šipak) koji se svrstava pod tarifne oznake KN 0810 90 75 i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN kao što je 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);

– čokoladna loza (Akebia quinata) i njezini prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 and 0813 40 95;

– pome fruit (Chaenomeles) koji se svrstava pod tarifne oznake KN 0810 90 75 i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN kao što je 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);

– pawpaw (Asimina triloba) koji se svrstava pod tarifne oznake KN 0810 90 75 i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN kao što je 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);

– kruške koje se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0808 30 10 i njezini prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN kao što je 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 (*);

– kestenje koje se svrstava pod tarifne oznake KN 0802 41 00 i 0802 42 00 i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN kao što je 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);

– orah koji se svrstava pod tarifne oznake KN 0802 31 00 i 0802 32 00 i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN kao što je 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);

– Ashitaba (Angelica keiskei) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

– giant butterbur (fuki), Japanese butterbur scape (Petasites japonicus) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

– japanski đumbir (Myoga) koji se svrstava pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN kao što je 2008 99 49, 2008 99 67;

– jestivi dijelovi Aralia sp. i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

– bambusovi izdanci (Phyllostacys pubescens) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 i 2005 91;

– orlova paprat (Pteridium aquilinum) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

– jestivi dijelovi japanskog hrena ili wasabija (Wasabia japonica) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 i 0910 99;

– japanski peršin (Oenanthe javanica) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

– japanska paprika (Zanthoxylum piperitum) koja se svrstava pod tarifnu oznaku KN 0910 99;

– japanska kraljevska paprat (Osmunda japonica) i njezini prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

– koshiabura (izdanak Eleuterococcus sciadophylloides) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

– momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 and 0712 90;

– ostrich paprat (Matteuccia struthioptheris) i njezini prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

– plantain lily (Hosta Montana) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

– uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

– victory onion (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0703 10, 0710 80, 071190071220 i 0712 90;

– thistle (Cirsium japonicum) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90 (*);

– yobusumaso (Honma) (Cacalia hastata ssp orientalis) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90 (*);

– Synurus pungens (Oyamabokuchi) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90 (*);

– field horsetail (Equisetum arvense) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90 (*);

– Actinidia polygama (silver vine) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 i 0813 40 95 (*).

– Taro (Colocasia esculenta) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0714 40 (*);

– Yacon (Smallanthus sonchifolius) i njegovi prerađeni proizvodi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 i 0714 90 (*);

(*) popis ovih proizvoda bit će revidiran prije 31. ožujka 2013. godine uzimajući u obzir analitičke rezultate dobivene u razdoblju od rujna 2012. do prosinca 2012. godine.

(e) Mješoviti proizvodi koji sadrže više od 50% proizvoda iz točaka (a), (b), (c) i (d) ovog Dodatka.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 206/2009 od 5. ožujka 2009. o unošenju u Zajednicu osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla i kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 136/2004

[2]Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i novim sastojcima hrane.

[3]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[4]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. i odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 212/2010 od 12. ožujka 2010. godine kojima se propisuju pravila provedbe povećanog broja službenih kontrola određene hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla pri uvozu u okviru Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine

13 30.01.2013 Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima 13 30.01.2013 Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima 13 30.01.2013 Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima