Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima

NN 13/2013 (30.1.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

190

Na temelju članka 84. stavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 84/08, 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA UVOZ ODREĐENE HRANE IZ ODREĐENIH TREĆIH ZEMALJA ZBOG RIZIKA OD KONTAMINIRANOSTI AFLATOKSINIMA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Provedbena uredba Komisije (EU) br. 274/2012 od 27. ožujka 2012. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1152/2009 o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (SL L 90, 28. 3. 2012.).

Članak 2.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (»Narodne novine« br. 120/10, 63/11)[1], članak 2. mijenja se i glasi:

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se pri uvozu sljedeće hrane i iz nje dobivenih prehrambenih proizvoda i njihovih sastojaka:

(a) Hrana podrijetlom ili poslana iz Brazila:

– brazilski orasi u ljusci koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0801 21 00;

– mješavine orašastih plodova ili suhog voća koje se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0813 50, a koje sadrže brazilske orahe u ljusci.

(b) Hrana podrijetlom ili poslana iz Kine:

– kikiriki u ljusci ili oljušten koji se svrstava pod tarifne oznake KN 1202 41 00 ili 1202 42 00;

– kikiriki koji se svrstava pod tarifne oznake KN 2008 11 91 (u neposrednim pakovinama neto mase veće od 1 kg) ili 2008 11 98 (u neposrednim pakovinama neto mase ne veće od 1 kg);

– prženi kikiriki koji se svrstava pod tarifnu oznaku 2008 11 96 (u neposrednim pakovinama neto mase ne veće od 1 kg).

(c) Hrana podrijetlom ili poslana iz Egipta:

– kikiriki u ljusci ili oljušten koji se svrstava pod tarifne oznake KN 1202 41 00 ili 1202 42 00;

– kikiriki koji se svrstava pod tarifne oznake KN 2008 11 91 (u neposrednim pakovinama neto mase veće od 1 kg) ili 2008 11 98 (u neposrednim pakovinama neto mase ne veće od 1 kg);

– prženi kikiriki koji se svrstava pod tarifnu oznaku KN 2008 11 96 (u neposrednim pakovinama neto mase ne veće od 1 kg).

(d) Hrana podrijetlom ili poslana iz Irana:

– pistacije koje se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0802 51 00 ili 0802 52 00;

– pržene pistacije koje se svrstavaju pod tarifne oznake KN 2008 19 13 (u neposrednim pakovinama neto mase veće od 1 kg) ili 2008 19 93 (u neposrednim pakovinama neto mase ne veće od 1 kg).

(e) Hrana podrijetlom ili poslana iz Turske:

– suhe smokve koje se svrstavaju pod tarifnu oznaku KN 0804 20 90;

– lješnjaci (Corylus spp.) u ljusci ili oljušteni koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0802 21 00 ili 0802 22 00;

– pistacije koje se svrstavaju pod tarifnu oznaku KN 0802 51 00 ili 0802 52 00;

– mješavine orašastih plodova ili suhog voća koje se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0813 50, te koje sadrže smokve, lješnjake ili pistacije;

– paste od smokava, paste od pistacija i paste od lješnjaka koje se svrstavaju pod tarifne oznake KN 2007 10 ili 2007 99;

– lješnjaci i pistacije, prerađeni ili konzervirani, uključujući mješavine, koji se svrstavaju pod tarifnu oznaku KN 2008 19, te smokve, prerađene ili konzervirane, koje se svrstavaju pod tarifne oznake KN 2008 99, uključujući mješavine koje se svrstavaju pod tarifne oznake KN 2008 97;

– brašno, krupica i prah lješnjaka, smokava i pistacija koji se svrstavaju pod tarifnu oznaku KN 1106 30 90;

– lješnjaci rezani, narezani na komadiće i ploške i mljeveni koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0802 22 00 i 2008 19.

(f) Hrana podrijetlom ili poslana iz Sjedinjenih Američkih Država:

– bademi u ljusci ili oljušteni koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0802 11 ili 0802 12;

– prženi bademi koji se svrstavaju pod tarifne oznake KN 2008 19 13 (u neposrednim pakovinama neto mase veće od 1 kg) ili 2008 19 93 (u neposrednim pakovinama neto mase manje od 1 kg);

– mješavine orašastih plodova ili suhog voća koje se svrstavaju pod tarifne oznake KN 0813 50, a koje sadrže bademe.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na pošiljke hrane bruto mase koja nije veća od 20 kg niti na prerađene ili složene prehrambene proizvode koji sadrže hranu iz točke (b) do (f) iz stavka 1. ovoga članka u udjelu manjem od 20%.

Članak 3.

U članku 5. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Svaka pošiljka hrane mora biti označena oznakom koja odgovara oznaci na rezultatima uzorkovanja i analiza te Zdravstvenom certifikatu iz stavka 1. ovoga članka. Svaka pojedina vreća ili drugi oblik pakovina iz pošiljke mora se obilježiti tom oznakom.«

Stavak 7. briše se.

Članak 4.

U članku 8. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Prije puštanja pošiljke u slobodni promet, osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole mora na određenom mjestu uvoza (DPI) provesti identifikacijski pregled te iz pošiljaka uzeti uzorak za analizu na aflatoksin B1 kao i za analizu ukupnih aflatoksina učestalošću propisanom u stavku 6. ovoga članka i u skladu s Prilogom I. Pravilnika o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina mikotoksina u hrani (»Narodne novine« br. 45/08, 71/12)[2]

»(6) Identifikacijski pregled i uzorkovanje za analize iz stavka 5. ovoga članka provodi se na:

(a) približno 50% pošiljaka hrane iz Brazila;

(b) približno 20% pošiljaka hrane iz Kine;

(c) približno 20% pošiljaka hrane iz Egipta;

(d) približno 50% pošiljaka hrane iz Irana;

(e) približno 5% pošiljaka za svaku kategoriju lješnjaka i iz njega dobivenih proizvoda iz Turske iz članka 2. stavka 1. točke (e) alineje 2. i alineje 4. do alineje 8. ovoga Pravilnika, najmanje 20% pošiljaka za svaku kategoriju suhih smokava i iz njih dobivenih proizvoda iz Turske iz članka 2. stavka 1. točke (e) alineje 1. i alineje 4. do alineje 7. ovoga Pravilnika, te najmanje 50% pošiljaka za svaku kategoriju pistacija i iz njih dobivenih proizvoda iz Turske iz članka 2. stavka 1. točke (e) alineje 3. do 7. ovoga Pravilnika;

(f) nasumičnim pregledima za pošiljke hrane iz Sjedinjenih Američkih Država iz članka 2. stavka 1. točke (f) ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

Iznimno od odredbi članka 5. stavka 1. i članka 8. stavka 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima pošiljke hrane podrijetlom ili poslane iz Sjedinjenih Američkih Država iz članka 2. stavka 1. točke (f) ovoga Pravilnika koje su napustile Sjedinjene Američke Države prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika i uz koje nije poslan certifikat o Planu dobrovoljnog uzorkovanja aflatoksina (»Voluntary Aflatoxin Sampling Plan-VASP«), mogu se uvesti u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da se nad njima provede fizički pregled, uključujući uzorkovanje i analizu.

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Ovaj Pravilnik prestaje važiti danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(3) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (»Narodne novine« br. 120/10, 63/11).

Klasa: 011-02/11-01/102

Urbroj: 525-09/0500-13-10

Zagreb, 17. siječnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1152/2009 od 27. studenoga 2009. kojima se propisuju posebni uvjeti za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti te hrane aflatoksinima te ukida Odluka Komisije 2006/504/EZ

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. godine kojom se utvrđuju metode uzorkovanja i analize za službene kontrole razina mikotoksina u određenim prehrambenim proizvodima;

13 30.01.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima