Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika veterinarskih inspektora i službenih veterinara

NN 1/2013 (2.1.2013.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika veterinarskih inspektora i službenih veterinara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

32

Na temelju članka 132. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA VETERINARSKIH INSPEKTORA I SLUŽBENIH VETERINARA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika veterinarskih inspektora i službenih veterinara.

Članak 2.

Očevidnik veterinarskih inspektora i službenih veterinara sadrži podatke o obavljenom inspekcijskom nadzoru i službenoj kontroli (u daljnjem tekstu: nadzor), poduzetim radnjama i izrečenim mjerama tijekom i nakon nadzora, te pismenima, a vodi se isključivo u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-očevidnik).

Članak 3.

Podaci iz e-očevidnika vode se kao službene evidencije i unose se u posebnu aplikaciju Ministarstva (e-inspektor) na način utvrđen uputom za korištenje aplikacije.

Članak 4.

Uputu iz članka 3. ovoga Pravilnika donosi ministar, a uputom se detaljno razrađuje rad u aplikaciji i unos podataka u aplikaciju te korištenje podataka.

Članak 5.

E-očevidnik najmanje sadrži podatke o:

– broju obavljenih nadzora,

– nazivu, sjedištu i adresi te vrsti subjekta nadzora,

– djelatnosti u kojoj se nadzor obavlja,

– oznaci spisa predmeta prema propisima o uredskom poslovanju,

– vremenu kada je nadzor obavljen (datum i sat početka i završetka nadzora),

– predmetu nadzora,

– prijeđenim kilometrima tijekom pojedinog nadzora,

– poduzetim radnjama i izrečenim mjerama,

– izvršenju izrečenih mjera,

– tome je li izjavljena žalba i ishodu postupka po žalbi,

– tome je li pokrenut upravni spor i ishodu postupka po tužbi,

– poduzetim kaznenim mjerama (optužni prijedlog, kaznena prijava i drugi akti),

– prekršajnopravnim i kaznenopravnim sankcijama.

Članak 6.

(1) Podatke iz članka 5. ovoga Pravilnika upisuju veterinarski inspektori i službeni veterinari za nadzore koje su obavili i odgovorni su za točnost unesenih podataka.

(2) Podatke iz članka 5. ovoga Pravilnika veterinarski inspektori i službeni veterinari obvezani su upisati odmah, a najkasnije u roku tri dana nakon obavljenog nadzora ili druge aktivnosti u provedbi inspekcijskog postupka.

(3) Pismena, koja sadržava aplikacija iz članka 3. ovoga Pravilnika, veterinarski inspektori i službeni veterinari obvezni su skenirati i pohraniti, najkasnije u roku tri dana od dana dostave pismena stranci.

Članak 7.

(1) Ravnatelj i državni službenici nadređeni veterinarskim inspektorima i službenim veterinarima imaju pristup svim podacima iz e-očevidnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministar može ovlastiti drugog državnog službenika za pristup podacima iz e-očevidnika.

Članak 8.

Netočno i neažurno unošenje podataka u e-očevidnik smatra se neizvršavanjem, nesavjesnim, nepravodobnim, odnosno nemarnim izvršavanjem službenih obveza.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinam«.

Klasa: 011-02/12-01/169

Urbroj: 525-10/0490-12-2

Zagreb, 18. prosinca 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.