Pravilnik o polaganju državne mature

NN 1/2013 (2.1.2013.), Pravilnik o polaganju državne mature

1 02.01.2013 Pravilnik o polaganju državne mature

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

35

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature i ispita državne mature.

(2) Srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa obrazovanja završava polaganjem državne mature.

(3) Ispite državne mature mogu polagati i učenici u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i čije srednje obrazovanje završava izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

(4) Ispite državne mature mogu polagati i pristupnici koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj te pristupnici koji su izvan Republike Hrvatske završili srednje obrazovanje usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj, što utvrđuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar).

(5) Izrazi koji se u ovome Pravilniku koriste u muškome rodu neutralni su i odnose se i na muške i na ženske osobe.

Članak 2.

(1) Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature.

(2) Ispiti državne mature ispiti su iz općeobrazovnih predmeta.

(3) Ispiti državne mature na standardizirani se način provode u cijeloj državi u isto vrijeme i pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike, odnosno pristupnike.

(4) Ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama i ostalim javnim ustanovama uključenim u provedbu ispita državne mature.

(5) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje državne mature dužne su čuvati tajnost podataka o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac odlukom propisuje Centar, sukladno Statutu Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Narodne novine, broj 1/06).

II. ISPITI DRŽAVNE MATURE

Članak 3.

(1) Ispite državne mature čine ispiti obveznoga dijela i ispiti izbornoga dijela.

Članak 4.

(1) Ispite obveznoga dijela čine ispiti iz sljedećih predmeta:

– Hrvatskoga jezika,

– Matematike i

– stranoga jezika.

(2) Učenici klasičnih gimnazija mogu, prema osobnom izboru, u sklopu ispita obveznoga dijela državne mature umjesto ispita iz stranoga jezika polagati ispit iz Latinskoga ili Grčkoga jezika.

(3) Učenici koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u sklopu ispita obveznoga dijela državne mature uz ispit iz hrvatskoga jezika, obvezno polažu ispit iz jezika nacionalne manjine na kojemu se školuju, a kao treći ispit u sklopu ispita obveznoga dijela državne mature biraju ispit iz matematike ili iz stranoga jezika.

(4) Učenici koji se školuju na jeziku i pismu češke nacionalne manjine, mogu polagati ispite obveznoga dijela državne mature sukladno stavku 1. ili 3. ovoga članka.

(5) Kao ispit obveznoga dijela državne mature može se polagati samo strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom, a iz kojega je učenik u najmanje dvije školske godine tijekom srednjega obrazovanja bio pozitivno ocijenjen.

Članak 5.

(1) Učenik iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika uspješno je položio državnu maturu ako je položio sve ispite obveznoga dijela državne mature.

(2) O položenim ispitima obveznoga dijela državne mature učeniku iz stavka 1. ovoga članka izdaje se svjedodžba o državnoj maturi, a o položenim ispitima izbornoga dijela potvrda o položenim ispitima državne mature.

(3) Učeniku iz članka 1. stavka 3. i pristupnicima iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika izdaje se potvrda o položenim ispitima državne mature. Potvrda se izdaje uz uvjet da su uspješno završili srednje obrazovanje.

(4) Isprave iz stavka 2. i 3. ovoga članka izdaje Centar.

Članak 6.

(1) Ispiti obveznoga dijela državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to:

A – višoj razini

B – osnovnoj razini.

(2) Razine se propisuju ispitnim katalozima.

(3) Iznimno, učenici koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina mogu u sklopu ispita izbornoga dijela prijaviti ispit iz Matematike ili stranoga jezika te razinu istih, ako jedan od tih ispita nisu polagali u sklopu ispita obveznoga dijela državne mature.

(4) Ako se ispit prijavi u sljedećemu roku na drugoj razini, smatra se da se ispit polaže po drugi puta.

Članak 7.

(1) U sklopu ispita izbornoga dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati, a u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta.

(2) Popis ispita izbornoga dijela državne mature donosi Centar za svaku školsku godinu do početka prijava ispita, a uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnoga za obrazovanje (u daljnjemu tekstu: Ministarstvo).

Članak 8.

U jednome danu mogu se polagati najviše dva ispita državne mature.

Članak 9.

(1) Ispitni sadržaji te način provjere i ocjenjivanja znanja i sposobnosti na ispitima uređuju se predmetnim ispitnim katalozima.

(2) Ispitne kataloge koji se izrađuju prema nastavnim planovima i programima iz općeobrazovnih predmeta, donosi Centar uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(3) Ispitne kataloge objavljuje Centar na svojim mrežnim stranicama na početku školske godine u kojoj se polažu ispiti, a mogu biti objavljeni i u tiskanome obliku.

III. PRIPREMA PROVEDBE DRŽAVNE MATURE

Članak 10.

(1) Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: ispitno povjerenstvo).

(2) Ispitno povjerenstvo čine:

– ravnatelj koji je po položaju predsjednik povjerenstva i

– šest članova iz reda nastavničkoga vijeća od kojih je jedan ispitni koordinator.

(3) Ravnatelj imenuje ostale članove ispitnoga povjerenstva u rujnu za tekuću školsku godinu, a za svaki ispitni rok za provedbu ispita ravnatelj imenuje dežurne nastavnike.

(4) Plan i program rada ispitnoga povjerenstva i dežurnih nastavnika tijekom provedbe ispita državne mature dio je godišnjega plana i programa rada škole.

(5) Za pravilnost provedbe ispita državne mature u školi odgovoran je ravnatelj.

(6) Za pristupnike iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika ispitno povjerenstvo imenuje ravnatelj Centra.

Članak 11.

(1) Ispitno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje preliminarni popis pristupnika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih predprijava i dostavlja ga Centru,

– utvrđuje konačan popis pristupnika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga Centru,

– odlučuje o opravdanosti naknadne prijave ispita državne mature, promjeni prijavljenih ispita državne mature i odjavi ispita državne mature,

– odlučuje o opravdanosti nepristupanja pristupnika polaganju ispita,

– prati provedbu ispita državne mature,

– zaprima i rješava prigovore pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore pristupnika na ocjene te utvrđuje opravdanost prigovora i o tome obavještava Centar u roku od 48 sati na način koji propisuje Centar,

– utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,

– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.

(2) Ispitno povjerenstvo dužno je biti nazočno na ispitnim mjestima tijekom cijele provedbe državne mature i ispita državne mature.

Članak 12.

Zadaće predsjednika ispitnoga povjerenstva jesu:

– osiguravanje pravilnosti provedbe ispita državne mature,

– osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu,

– sazivanje sjednica ispitnoga povjerenstva,

– imenovanje dežurnih nastavnika i voditelja ispitnih prostorija na prijedlog ispitnoga koordinatora,

– osiguravanje primjene ovoga Pravilnika,

– skrb za tajnost ispita državne mature na ispitnome mjestu.

Članak 13.

(1) Poslovi i odgovornost ispitnoga koordinatora jesu:

– osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite,

– raspoređivanje učenika u skupine po ispitnim prostorijama,

– zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala,

– određivanje i pripremanje prostorija za provođenje ispita,

– nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita,

– povrat ispitnih materijala Centru,

– informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja,

– sastajanje s dežurnim nastavnicima, upućivanje istih u njihove dužnosti, obveze i odgovornosti te predaja potrebnoga materijala,

– savjetovanje učenika o odabiru ispita izbornoga dijela državne mature,

– informiranje učenika o postupku provođenja ispita te koordiniranje prijavljivanja za ispite na razini škole,

– vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama,

– informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja te savjetovanje i pružanje podrške,

– sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira Centar,

– organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem,

– osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike,

– surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira ispita izbornoga dijela državne mature,

– unošenje podataka u Središnji registar državne mature,

– unošenje prijava za ispite u suradnji s učenicima

– ispisivanje i podjela svjedodžbi i potvrda o državnoj maturi.

(2) U slučaju spriječenosti poslove ispitnoga koordinatora obavlja osoba koja ga zamjenjuje.

(3) Ispitnoga koordinatora i osobu koja ga zamjenjuje imenuje ravnatelj Centra na prijedlog ravnatelja škole za svaku školsku godinu, s pravom ponovnoga imenovanja.

Članak 14.

(1) Za kvalitetu pripreme i provedbe ispita državne mature odgovoran je Centar.

(2) Kvalitetu provedbe državne mature prati i vrjednuje Ministarstvo, odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

(3) Za zakonitost provedbe ispita u školi odgovoran je ravnatelj.

IV. ISPITNI ROKOVI, RASPORED ISPITA, PRIJAVA I ODJAVA

Članak 15.

(1) Ispiti državne mature polažu se u ljetnomu i jesenskomu ispitnom roku.

(2) Polaganje ispita učenici iz članka 1. stavaka 2. i 3. prijavljuju na način koji propisuje Centar. Škola prikuplja prijave u pisanomu obliku te dostavlja na zahtjev Centra.

(3) Škola Centru dostavlja popis učenika koji su se prijavili za polaganje ispita za svaki pojedini ispitni rok.

(4) Centar do 15. svibnja tekuće školske godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, donosi Kalendar polaganja ispita državne mature (u daljnjem tekstu: Kalendar ispita) za svaki ispitni rok u sljedećoj školskoj godini i objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.

(5) Ispitni rok započinje danom polaganja prvoga ispita u tome roku.

(6) Kalendarom ispita utvrđuju se datumi prijave i održavanja ispita te datum objave konačnih rezultata ispita i datum izdavanja svjedodžbi i potvrda, za svaki pojedini ispitni rok.

(7) Škola objavljuje Kalendar ispita na oglasnoj ploči ili drugome vidljivom mjestu te na mrežnoj stranici, najkasnije do 30. rujna za tekuću školsku godinu.

Članak 16.

(1) Pravo pristupa polaganju državne mature, odnosno ispita državne mature imaju učenici, odnosno pristupnici koji su s uspjehom završili završni razred na kraju nastavne godine, što uključuje i učenike, odnosno pristupnike kojima je pozitivno riješen prigovor na zaključenu negativnu ocjenu.

(2) Škola je dužna u roku od tri dana od dana završetka nastavne godine, odnosno pozitivno riješenoga prigovora na zaključenu negativnu ocjenu, na način koji propiše Centar, dostaviti konačan popis učenika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 17.

(1) Prijavljeni ispiti mogu se, iz opravdanih razloga, promijeniti, što znači odjaviti ispit i prijaviti drugi, najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka.

(2) Učenici iz članka 1. stavaka 2. i 3. promjenu prijavljuju ispitnome koordinatoru koji uz učenika potpisuje prijavnicu, a koju ispitni koordinator u roku od pet radnih dana dostavlja Centru. Pristupnici iz članka 1. stavka 4. promjenu pisanim putem prijavljuju Centru.

(3) Ako ispit nije mogao, iz opravdanih razloga, biti prijavljen u propisanome roku, može se prijaviti naknadno, ali najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka.

(4) Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:

– teži zdravstveni problemi u razdoblju trajanja prijava ispita,

– smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća,

– drugi opravdani razlozi.

(5) O opravdanosti razloga iz stavka 4. ovoga članka odlučuje ispitno povjerenstvo na temelju odgovarajućih dokaza, a odluku potpisuje predsjednik ispitnoga povjerenstva. Za pristupnike iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika odluku o opravdanosti donosi Centar.

(6) Predsjednik ispitnoga povjerenstva dužan je, najkasnije u roku od 48 sati od dana primitka naknadne prijave, odluku iz stavka 5. ovoga članka dostaviti učeniku i Centru.

Članak 18.

(1) Polaganje prijavljenih ispita može se odjaviti najkasnije dvadeset dana prije početka ispitnoga roka.

(2) Ako prijavljeni ispit nije odjavljen u roku određenom stavkom 1. ovoga članka, a ispitu se ne pristupi, o razlozima se mora izvijestiti ispitno povjerenstvo najkasnije u roku od 24 sata od početka ispita. Pristupnici iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika o razlozima izostanka obavještavaju Centar.

(3) Dokazi o opravdanosti izostanka moraju se dostaviti u roku od tri dana nakon održanoga ispita.

(4) Ako se ispit ne odjavi u roku propisanome u stavku 1. ovoga članka i ne prilože dokazi o opravdanosti izostanka u rokovima propisanim u stavku 3. ovoga članka, smatra se da je iskorišten ispitni rok te je nužno platiti naknadu za troškove polaganja ispita.

(5) Pristupnicima iz članka 1. stavka 4. svi ispiti za koje nisu podmirili troškove polaganja smatrat će se odjavljenima.

(6) Iznos novčane naknade za troškove polaganja ispita za pojedine kategorije pristupnika određuje Centar svojom odlukom za svaku školsku godinu.

Članak 19.

Mjesto pisanja ispita državne mature određuje Centar.

Članak 20.

(1) Učenici iz članka 1. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika imaju pravo na polaganje prijavljenih ispita bez obveze plaćanja troškova u kalendarskoj godini u kojoj završavaju završni razred srednjega obrazovanja.

(2) Pristupnici iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika snose sve troškove polaganja ispita.

(3) Iznos troškova polaganja ispita određuje Centar do početka školske godine za tu školsku godinu.

V. NAČIN POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE

Članak 21.

(1) Škola prije početka polaganja ispita upoznaje učenika s postupkom polaganja ispita te njegovim pravima i dužnostima.

(2) Učenici, odnosno pristupnici s teškoćama ispite državne mature polažu uz primjenu prilagođene ispitne tehnologije, a temeljem odluke Centra o vrsti prilagodbe.

(3) Učenici koji se obrazuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ispite državne mature polažu na jeziku i pismu na kojem su se obrazovali. Iznimno, učenici koji se školuju na jeziku i pismu češke nacionalne manjine, ispite državne mature mogu polagati na hrvatskome jeziku.

Članak 22.

(1) Ako učenik, odnosno pristupnik zakasni na početak ispita manje od 30 minuta, može pristupiti polaganju ispita, no vrijeme polaganja mu se ne produžuje. Iznimno, na ispitu koji se sastoji od dva dijela, a provodi s kraćim prekidom između dvaju dijelova, kašnjenje nije dozvoljeno na drugi dio ispita.

(2) Ako učenik, odnosno pristupnik iz opravdanih razloga zakasni na početak ispita više od 30 minuta ili zakasni na ispit ili dio ispita koji uključuje slušanje i/ili reprodukciju zvučnih zapisa, Centar mu, na prijedlog ispitnoga povjerenstva, dopušta polaganje cijeloga ispita u sljedećemu ispitnom roku. U tome slučaju smatrat će se da učenik, odnosno pristupnik nije iskoristio ispitni rok.

(3) Kao opravdani razlozi za kasniji početak ispita zbog kašnjenja smatraju se:

– zdravstveni problemi,

– okolnosti u prometu, koje su uzrokovale nepravovremeni dolazak i koje se mogu dokazati,

– smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća,

– drugi izvanredni događaji.

Članak 23.

(1) Ako učenik, odnosno pristupnik iz opravdanih razloga prekine ispit, ispitno povjerenstvo produljit će mu vrijeme polaganja ispita za duljinu vremena prekida, ali najviše do 50% vremena predviđenoga za trajanje ispita.

(2) Ako nije moguće postupiti sukladno stavku 1. ovoga članka, ispitno povjerenstvo uputit će učenika odnosno, pristupnika na polaganje ispita u sljedećemu ispitnom roku. U tome slučaju smatrat će se da učenik, odnosno pristupnik nije iskoristio ispitni rok.

(3) Opravdani razlozi prekida polaganja ispita jesu:

– zdravstveni problemi,

– drugi izvanredni događaji.

(4) O opravdanosti razloga prekida ispita odlučuje ispitno povjerenstvo, a odluku potpisuje predsjednik ispitnoga povjerenstva.

(5) Predsjednik ispitnoga povjerenstva dužan je, najkasnije u roku od 48 sati, odluku iz stavka 4. ovoga članka dostaviti učeniku, odnosno pristupniku i Centru.

Članak 24.

Ako se ispit polaže u više dijelova, smatra se položenim ako su položeni svi njegovi dijelovi.

VI. NADZOR PROVEDBE ISPITA DRŽAVNE MATURE

Članak 25.

(1) Provedbu ispita državne mature nadziru: ispitno povjerenstvo, voditelji ispitne prostorije, dežurni nastavnici, djelatnici Centra i druge osobe koje imenuje Centar odlukom ravnatelja Centra.

(2) Uz predsjednika ispitnoga povjerenstva, ispitu ili dijelu ispita mogu nadzirati i ispitni koordinator, djelatnici Centra i druge osobe koje imenuje Centar.

(3) Djelatnici Centra i druge osobe koje imenuje Centar, dužne su kod nadgledanja ispita državne mature pridržavati se uputa koje donosi ravnatelj Centra.

(4) Osobe iz stavka 2. ovoga članka mogu nadzirati više ispitnih prostorija.

(5) Osoba koju je Centar imenovao za nadziranje provođenja ispita državne mature dužna je o uočenim nepravilnostima odmah obavijestiti Centar.

(6) Ravnatelj Centra donosi odluku o poništenju ispita ili dijela ispita na ispitnome mjestu na kojemu je utvrđena nepravilnost. Odluka ravnatelja Centra je konačna.

(7) Predsjednik ispitnoga povjerenstva o uočenim nepravilnostima mora se očitovati u pisanome obliku na zahtjev ravnatelja Centra.

Članak 26.

(1) Za vrijeme pisanja ispita u ispitnoj prostoriji u kojoj ispit polaže do 15 učenika, odnosno pristupnika dežurna su dva nastavnika, od kojih je jedan voditelj ispitne prostorije. U ispitnim prostorijama s više učenika, odnosno pristupnika broj dežurnih nastavnika povećava se za jednoga dežurnog nastavnika za svakih 15 učenika, odnosno pristupnika.

(2) Dežurni nastavnici iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti nastavnici predmeta iz kojega se polaže ispit.

Članak 27.

(1) Voditelj ispitne prostorije:

– proziva učenike, odnosno pristupnike koji polažu ispit u toj prostoriji,

– provjerava identitet prozvanoga učenika, odnosno pristupnika (prema Obrascu o pristupanju i ponašanju pristupnika),

– upisuje u Obrazac dolazak učenika, odnosno pristupnika te ga usmjerava na njegovo mjesto,

– čita upute za provedbu svakoga pojedinog ispita,

– uručuje ispitni materijal pristupnicima,

– provjerava ispravnost ispitnoga materijala,

– obavještava ispitnoga koordinatora u slučajevima kada uoči neispravnost ispitnoga materijala i isti zamjenjuje ispravnim,

– u slučaju neispravnoga zvučnog zapisa ili uređaja za reprodukciju zvuka prekida ispit, osigurava da učenici, odnosno pristupnici ne napuste ispitnu prostoriju i u najkraćem roku zamjenjuje neispravan uređaj ili zapis,

– po završetku ispita preuzima ispitni materijal, provjerava je li sav ispitni materijal uložen u omotnicu za povrat ispitnoga materijala i označen identifikacijskom oznakom te zatvara omotnicu s ispitnim materijalima,

– ispitni materijal iz ispitne prostorije i izvješće o provedbi ispita predaje ispitnome koordinatoru.

(2) Uz voditelja ispitne prostorije u dijelu poslova iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju i dežurni nastavnici.

Članak 28.

(1) Učenici, odnosno pristupnici moraju se okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije početka ispita.

(2) Učenik, odnosno pristupnik na ispitu mora imati osobni dokument s fotografijom, koji prije početka ispita stavlja na rub stola.

(3) U slučaju da učenik, odnosno pristupnik nema osobni dokument, dežurni nastavnik to zapisuje u zapisnik, a identifikacija učenika, odnosno pristupnika obavlja se uz predočenje osobnoga dokumenta, najkasnije u roku od 24 sata nakon početka ispita.

(4) Učenici, odnosno pristupnici mogu na ispitu imati samo pribor ili pomagala, koji su za svaki ispit propisana u predmetnome ispitnom katalogu.

(5) Učenik, odnosno pristupnik tijekom ispita ne smije koristiti niti imati u blizini radnoga mjesta mobilni telefon niti druge prijenosne elektroničke komunikacijske uređaje.

(6) U pravilu, prvih 30 minuta nakon početka ispita i zadnjih 15 minuta prije isteka vremena određenoga za rješavanje ispita, niti jedan učenik, odnosno pristupnik ne smije napustiti ispitnu prostoriju.

Članak 29.

Sva ostala pravila o provođenju državne mature i ispita državne mature na ispitnim mjestima, koja nisu uređena ovim Pravilnikom donosi ravnatelj Centra odlukom te su ih se svi učenici, odnosno pristupnici dužni pridržavati. Odluka se objavljuje na mrežnoj stranici Centra.

VII. KRŠENJE PRAVILA

Članak 30.

(1) U slučaju otkrivanja sadržaja ispitnoga materijala ili otuđenja ispitnoga materijala predsjednik ispitnoga povjerenstva, ispitni koordinator ili druga osoba koja je došla do te spoznaje dužni su o tome odmah obavijestiti Centar.

(2) U slučajevima opisanima u stavku 1. ovoga članka ravnatelj Centra donosi odluku o prekidu ili poništenju ispita te daljnjemu postupanju.

Članak 31.

(1) Nedozvoljena ponašanja učenika, odnosno pristupnika na ispitu jesu:

1. nepridržavanje uputa dežurnoga nastavnika,

2. upisivanje neprimjerenih znakova ili neprimjerenih sadržaja u ispitni test,

3. nepridržavanje uputa o uporabi propisanoga pribora,

4. osvrtanje, razgovaranje, odnosno sporazumijevanje,

5. ometanje tijeka ispita,

6. prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja,

7. posjedovanje ili korištenje nedopuštenih pomagala,

8. predavanje uratka drugoga pristupnika,

9. nedozvoljeno posjedovanje ispitnih materijala,

10. zamjena identiteta pristupnika.

(2) Mjere koje se izriču u slučajevima utvrđenoga nedozvoljenog ponašanja jesu:

a) opomena – kao upozorenje kod prvoga primijećenoga nedozvoljenoga ponašanja od točke 1. do 6. stavka 1. ovoga članka

b) prekid dijela ispita ili ispita kod ponovljenoga nedozvoljenog ponašanja od točke 1. do 6. i prvoga primijećenoga nedozvoljenog ponašanja iz točaka 7. i 8. stavka 1. ovoga članka.

c) poništavanje svih položenih ispita – u slučaju točaka 8., 9. i 10. stavka 1. ovoga članka.

(3) Mjeru poništenja svih položenih ispita državne mature izriče ravnatelj Centra.

(4) Ravnatelj Centra može poništiti ispite i u drugim slučajevima, osim u slučajevima navedenim u stavku 1. i 2. ovoga članka, a u kojima je dovedena u pitanje zakonitost provedbe ispita.

Članak 32.

(1) Opomenu izriče voditelj ispitne prostorije te istu zapisuje u zapisnik o tijeku ispita.

(2) U slučaju utvrđenoga nedozvoljenog ponašanja za koji se izriče mjera prekida ispita ili dijela ispita, voditelj ispitne prostorije odmah obavještava predsjednika ispitnoga povjerenstva koje utvrđuje stvarno stanje i odmah donosi konačnu odluku.

(3) Voditelj ispitne prostorije postupa sukladno odluci ispitnoga povjerenstva.

(4) Kada se izrekne mjera prekida ispita ili dijela ispita, učenik, odnosno pristupnik dužan je napustiti prostoriju u kojoj se polaže ispit tako da ne ometa provođenje ispita.

(5) U slučaju prekida ispita, učeniku, odnosno pristupniku poništava se dio ispita ili ispit i dodjeljuje nula bodova, o čemu odluku donosi Centar na prijedlog ispitnoga povjerenstva.

(6) Ispitno povjerenstvo o svim mjerama protiv prekršitelja obavještava Centar.

Članak 33.

(1) Ispit se može prekinuti i u slučaju više sile. Ako je moguće, dežurni nastavnik prikuplja ispitni materijal i u roku od 30 minuta o tome se obavještava Centar.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka odluku o nastavku provođenja ispita donosi ravnatelj Centra.

VIII. POSTUPANJE S ISPITNIM MATERIJALIMA

Članak 34.

(1) Centar će svakome ispitnom mjestu dostaviti potreban ispitni materijal.

(2) Ispitni koordinatori dužni su za svoje ispitno mjesto osobno preuzeti ispitne materijale, utvrditi ispravnost pošiljke i dostaviti Centru podatke o preuzimanju svake pojedine pošiljke.

(3) Način dostavljanja podataka o preuzimanju pošiljke propisuje Centar.

Članak 35.

(1) Pri preuzimanju ispitnoga materijala ispitni koordinator mora provjeriti broj i ispravnost kutija koje moraju biti zatvorene i neoštećene.

(2) Kutije je potrebno odmah odnijeti do mjesta na kojem će biti sigurno pohranjene, otvoriti i provjeriti odgovara li broj omotnica s ispitnim materijalima broju prijavljenih učenika, odnosno pristupnika. Podatke o preuzetome ispitnom materijalu ispitni je koordinator dužan evidentirati istoga dana.

(3) Omotnice s ispitnim materijalima ne smiju se otvarati do početka ispita.

(4) Ispitni koordinator nakon izvršene provjere evidentira primitak ispitnoga materijala.

(5) Ukoliko broj omotnica s ispitnim materijalima ne odgovara broju prijavljenih učenika, odnosno pristupnika ispitni je koordinator dužan odmah kontaktirati Centar, a najkasnije do 18 sati istoga dana kada je materijal preuzeo.

(6) Ispitni koordinator dužan je pohraniti ispitni materijal na unaprijed pripremljeno sigurno mjesto u školi.

(7) Sigurnim mjestom u školi smatra se sef, ormar ili prostorija koju se može zaključati.

(8) Ključ imaju samo ispitni koordinator i ravnatelj škole.

(9) Način i rokove u kojima škola mora Centru vratiti riješene ispitne materijale za svaki ispitni rok propisuje Centar.

(10) O načinu i rokovima iz stavka 1. ovoga članka, Centar obavještava škole najkasnije osam radnih dana prije početka pojedinih ispita.

Članak 36.

U slučaju spriječenosti ispitnoga koordinatora, ispitni materijal preuzima i pohranjuje predsjednik ispitnoga povjerenstva ili osoba koju on pisano ovlasti, o čemu je predsjednik ispitnoga povjerenstva dužan obavijestiti Centar odmah po saznanju o spriječenosti ispitnoga koordinatora.

IX. OCJENJIVANJE

Članak 37.

(1) Uspjeh na pojedinom ispitu državne mature izražava se ocjenom.

(2) Rezultat ispita državne mature izražava se bodovima, postotnim bodovima i centilom.

(3) Bodovima se ocjenjuju pojedina pitanja i zadatci pojedinih dijelova ispita.

(4) Ocjena se utvrđuje temeljem postotnih bodova postignutih iz svih dijelova ispita mjerilima koje propisuje Centar za kalendarsku godinu.

(5) Ljestvica ocjena ima pet stupnjeva i obuhvaća ocjene: nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i odličan (5).

(6) Ocjena nedovoljan (1) je negativna ocjena, a druge su ocjene pozitivne.

Članak 38.

(1) Postignute bodove na ispitu utvrđuju ocjenjivači, a mogu se utvrđivati i računalno.

(2) Ocjenjivače imenuje ravnatelj Centra za svaku kalendarsku godinu.

(3) Ocjenjivač će upozoriti Centar na moguće prepisivanje ili drugo eventualno nedozvoljeno ponašanje koje je razvidno iz usporedbe ispitnih testova učenika, odnosno pristupnika.

(4) Centar učenika, odnosno pristupnika za kojega postoji opravdana sumnja na moguće prepisivanje koje su uočili ocjenjivači, može pozvati na ponovno polaganje ispita.

(5) Vrijeme i mjesto polaganja ispita određuje Centar. Troškove dolaska do ispitnoga mjesta i osiguranje učenika snosi škola, odnosno pristupnik iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(6) Ispit iz stavka 4. ovoga članka održava se najkasnije do objave rezultata ispita državne mature u pojedinome roku.

(7) Rezultat ostvaren na ponovnomu polaganju ispita je konačan.

(8) Za učenika, odnosno pristupnika koji ne pristupi ponovnomu polaganju ispita smatra se da nije položio ispit.

Članak 39.

(1) Centar donosi upute za ocjenjivanje, provođenje i organizaciju ocjenjivanja te organizira rad ocjenjivača i njihovo savjetovanje.

(2) Centar priprema analizu ocjenjivanja ispita državne mature.

(3) Analiza ocjenjivanja služi za savjetovanje, obrazovanje i usavršavanje ocjenjivača.

Članak 40.

(1) Računske i druge pogreške u ocjenjivanju i preračunavanju bodova ispravlja Centar.

(2) O ispravku pogreške sastavlja se poseban zapisnik koji potpisuje ravnatelj Centra.

Članak 41.

Nova ocjena i bodovi može se odrediti odlukom Centra:

– ako su u provedbi ispita ili dijelova ispita državne mature utvrđene okolnosti koje nisu rezultat učenikovih, odnosno pristupnikovih postupaka, a koje bi mogle utjecati na ocjenu,

– ako je njegov uradak nakon što ga je predao uništen, otuđen ili izgubljen,

– i u drugim izvanrednim slučajevima.

Članak 42.

(1) Učenik, odnosno pristupnik može ponovno polagati već položeni ispit u sljedećemu ispitnom roku u istoj ili drugoj kalendarskoj godini, pri čemu snosi troškove polaganja ispita, koji se utvrđuju odlukom Centra iz članka 18. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Za ponovno položene ispite iz stavka 1. ovoga članka učeniku, odnosno pristupniku izdaje se potvrda o ponovno položenom ispitu državne mature.

X. PRIGOVORI

Članak 43.

(1) U slučaju sumnje u nepravilnosti u provedbi ispita državne mature ili u postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na ocjenu ispita, učenik, odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

(2) Pisani prigovor u svezi s nepravilnošću u provedbi ispita podnosi se najkasnije u roku od 48 sati od pisanja ispita, a prigovor na ocjenu ispita najkasnije 48 sati od objave rezultata ispita. Učenik pisani prigovor podnosi ispitnome povjerenstvu u školi, a pristupnici iz članka 1. stavka 4. Centru.

(3) Mišljenje o opravdanosti prigovora učenika donosi ispitno povjerenstvo i prosljeđuje ga Centru.

(4) Konačnu odluku o prigovoru učenika, odnosno pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od završetka roka za zaprimanje prigovora.

(5) Odluku iz stavka 4. ovoga članka Centar donosi na temelju mišljenja ispitnoga povjerenstva o opravdanosti prigovora.

(5) U slučaju da Centar utvrdi da je prigovor u svezi s nepravilnostima u provedbi ispita državne mature ili postupcima koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita opravdan, Centar može odrediti ponovno polaganje ispita.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 127/10).

Članak 45.

Kalendar ispita za školsku godinu 2012./2013. Centar će donijeti najkasnije 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/12-05/00074
Urbroj: 533-21-12-0012
Zagreb, 5. prosinca 2012.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.