Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe

NN 3/2013 (7.1.2013.), Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

40

Na temelju članka 211.a Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 147/2008, 18/2011, 78/2012 i 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2013. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA TRAŽBINAMA S NASLOVA POREZNOG DUGA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se:

1. uvjeti, način i postupak raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga i način odlučivanja i glasovanja u postupku predstečajne nagodbe,

2. uvjeti, način i postupak raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga i način odlučivanja i glasovanja u skraćenom postupku predstečajne nagodbe i sklapanje sporazuma o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. porezni dug jest dospjeli i nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug nastao do otvaranja postupka predstečajne nagodbe s osnove poreza i drugih javnih davanja sukladno članku 2. stavku 3. Općeg poreznog zakona, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje,

2. postupak predstečajne nagodbe i skraćeni postupak predstečajne nagodbe su postupci koje pokreće dužnik radi uspostavljanja likvidnosti i solventnosti na način utvrđen Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Subjekti primjene

Članak 3.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na dužnika fizičku osobu i dužnika pravnu osobu, te na sve oblike udruživanja nad kojima se može pokrenuti stečajni postupak.

(2) Dužnik fizička osoba u smislu ove Uredbe je obrtnik i trgovac pojedinac.

Nadležnost

Članak 4.

(1) O pravima poreznog tijela iz porezno-dužničkog odnosa u skraćenom postupku predstečajne nagodbe kao i u postupku predstečajne nagodbe čija vrijednost predmeta ne prelazi ukupni iznos od 10.000.000,00 kuna odlučuje čelnik poreznog tijela na prijedlog Savjetodavnog vijeća poreznog tijela.

(2) Članove Savjetodavnog vijeća poreznog tijela iz stavka 1. ovoga članka imenuje čelnik poreznog tijela.

(3) U Savjetodavno vijeće poreznog tijela imenuje se od 5 do 9 članova. Članovi moraju biti hrvatski državljani sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem – pravne ili ekonomske struke.

(4) Na sjednici Savjetodavnog vijeća poreznog tijela mora biti prisutno barem 3 člana koji odluku donose većinom glasova.

(5) O pravima poreznog tijela iz porezno-dužničkog odnosa u postupku predstečajne nagodbe čija vrijednost predmeta prelazi ukupni iznos od 10.000.000,00 kuna odlučuje ministar financija na prijedlog Savjetodavnog vijeća Ministarstva financija.

(6) Članove Savjetodavnog vijeća Ministarstva financija iz stavka 5. ovoga članka imenuje ministar financija.

(7) U Savjetodavno vijeće Ministarstva financija imenuje se od 5 do 9 članova. Članovi moraju biti hrvatski državljani sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem – pravne ili ekonomske struke.

(8) Na sjednici Savjetodavnog vijeća Ministarstva financija mora biti prisutno barem 3 člana koji odluku donose većinom glasova.

Odgovarajuća primjena Zakona o općem upravnom postupku

Članak 5.

(1) U postupku odlučivanja o pravima koja su predmet ove Uredbe primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, osim ako je ovom Uredbom drugačije propisano.

(2) Akti koji se donose u postupku odlučivanja iz stavka 1. ovoga članka su upravni akti.

II. POSTUPAK ODLUČIVANJA O PRAVIMA IZ POREZNO-DUŽNIČKOG ODNOSA U SKRAĆENOM POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

Podnošenje zahtjeva

Članak 6.

(1) Zahtjev za sklapanje sporazuma o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja, čije je sklapanje uvjet za podnošenje prijedloga za otvaranje skraćenog postupka predstečajne nagodbe, može podnijeti dužnik iz članka 3. ove Uredbe.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu ZSS.

(3) Obrazac ZSS sadržan je u Prilogu 1. i sastavni je dio ove Uredbe. Obrazac ZSS je dostupan na web-stranici Porezne uprave.

(4) Zahtjev se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

(5) Dužnik odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka navedenih u zahtjevu iz ovoga članka.

Prilozi zahtjeva

Članak 7.

(1) Uz zahtjev iz članka 6. ove Uredbe dužnik mora priložiti:

1. prijedlog sporazuma čije sklapanje predlaže;

2. plan financijskog restrukturiranja.

(2) Prijedlog sporazuma iz stavka 1. točke 1. ovoga članka se podnosi na obrascu koji je sadržan u Prilogu 2. i sastavni je dio ove Uredbe. Obrazac je dostupan na web-stranici Porezne uprave.

Procesni nedostaci

Članak 8.

(1) Ako podaci iskazani u zahtjevu iz članka 6. ove Uredbe nisu potpuni ili nisu dostavljeni svi prilozi sukladno članku 7. ove Uredbe, nadležno tijelo pozvat će dužnika da zahtjev dopuni, odnosno dostavi tražene priloge u roku 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.

(2) Smatrat će se da je dužnik odustao od zahtjeva za sklapanje sporazuma ako zahtjev ne dopuni, odnosno ne dostavi tražene priloge nadležnom tijelu u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Odlučivanje u skraćenom postupku

Članak 9.

(1) Savjetodavno vijeće poreznog tijela razmotrit će zahtjev uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti i dati pisani prijedlog o utemeljenosti zahtjeva i predloženog plana financijskog restrukturiranja dužnika.

(2) U postupku obrade predmeta Savjetodavno vijeće poreznog tijela vodit će zapisnik, a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog restrukturiranja dužnika, vrsta djelatnosti i broj zaposlenih, kontinuitet plaćanja poreznih obveza, te eventualno poduzete pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika.

(3) O podnijetom zahtjevu dužnika na prijedlog Savjetodavnog vijeća poreznog tijela odlučuje čelnik poreznog tijela sklapanjem sporazuma ili donošenjem rješenja kojim se zahtjev odbija.

(4) Na temelju pisanog prijedloga Savjetodavnog vijeća poreznog tijela, čelnik poreznog tijela donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe pred Financijskom agencijom, glasovati o predloženom planu financijskog restrukturiranja u skladu s danim rješenjem, te potpisati nagodbu pred nadležnim trgovačkim sudom.

III. POSTUPAK ODLUČIVANJA O PRAVIMA IZ POREZNO-DUŽNIČKOG ODNOSA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

Odlučivanje u postupku čija vrijednost predmeta ne prelazi ukupni iznos od 10.000.000,00 kuna

Članak 10.

(1) Nakon što je nad dužnikom otvoren postupak predstečajne nagodbe čija vrijednost predmeta ne prelazi ukupni iznos od 10.000.000,00 kuna, pisani prijedlog o predloženom planu financijskog restrukturiranja dužnika donijet će Savjetodavno vijeće poreznog tijela.

(2) U postupku obrade predmeta Savjetodavno vijeće poreznog tijela vodit će zapisnik, a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog restrukturiranja dužnika, vrsta djelatnosti i broj zaposlenih, kontinuitet plaćanja poreznih obveza, te eventualno poduzete pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika.

(3) O pravima iz porezno-dužničkog odnosa odlučuje čelnik poreznog tijela na prijedlog Savjetodavnog vijeća poreznog tijela.

(4) Na temelju odluke iz stavka 3. ovoga članka čelnik poreznog tijela donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe pred Financijskom agencijom, glasovati o predloženom planu financijskog restrukturiranja u skladu s danim rješenjem, te potpisati nagodbu pred nadležnim trgovačkim sudom.

Odlučivanje u postupku čija vrijednost predmeta prelazi ukupni iznos od 10.000.000,00 kuna

Članak 11.

(1) Nakon što je nad dužnikom otvoren postupak predstečajne nagodbe čija vrijednost predmeta prelazi ukupni iznos od 10.000.000,00 kuna, pisani prijedlog o predloženom planu financijskog restrukturiranja dužnika donijet će Savjetodavno vijeće Ministarstva financija.

(2) U postupku obrade predmeta Savjetodavno vijeće Ministarstva financija vodit će zapisnik, a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog restrukturiranja dužnika, vrsta djelatnosti i broj zaposlenih, kontinuitet plaćanja poreznih obveza te eventualno poduzete pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika.

(3) O pravima iz porezno-dužničkog odnosa odlučuje ministar financija na prijedlog Savjetodavnog vijeća Ministarstva financija.

(4) Na temelju odluke iz stavka 3. ovoga članka ministar financija donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe pred Financijskom agencijom, glasovati o predloženom planu financijskog restrukturiranja u skladu s danim rješenjem, te potpisati nagodbu pred nadležnim trgovačkim sudom.

Pregovori s dužnikom prije pokretanja postupka predstečajne nagodbe

Članak 12.

(1) U postupku prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe pred Financijskom agencijom, nadležno savjetodavno vijeće može vršiti pregovore s dužnikom o mogućnostima i mjerama iz plana financijskog restrukturiranja predviđenih Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka dužnik će nadležnom savjetodavnom vijeću podnijeti izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika, plan financijskog restrukturiranja, plan operativnog restrukturiranja, izvješće ovlaštenog revizora koje sadrži pozitivno mišljenje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja, popis imovine i prava dužnika koji su upisani u odgovarajuće upisnike i izjavu da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika.

(3) Na temelju obavljenih pregovora s dužnikom, nadležno savjetodavno vijeće može donijeti zaključak o uvjetnom prihvaćanju mjera iz plana financijskog restrukturiranja.

(4) Protiv zaključka iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba.

Članak 13.

Ministarstvo financija pred Trgovačkim sudom zastupa ovlašteni službenik poreznog tijela.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/12-01/16

Urbroj: 50301-05/16-13-2

Zagreb, 3. siječnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.


PRILOG 1
Obrazac ZSS

PRILOG 2

Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Zagreb, Boškovićeva 5, zastupana po čelniku poreznog tijela (u daljnjem tekstu: Porezna uprava)

i

(naziv, adresa, OIB) zastupan po ___________________________

(u daljnjem tekstu: dužnik),

temeljem članka 67. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/2012 i 144/2012) sklapaju dana _______________ sljedeći

SPORAZUM

o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja

Članak 1.

Stranke su suglasne da se ovaj Sporazum sklapa sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, a u svrhu pokretanja skraćenog postupka predstečajne nagodbe pred Financijskom agencijom te se u druge svrhe ne može koristiti.

Članak 2.

Postupak sklapanja Sporazuma, pokrenuo je dužnik, dostavom uredno popunjenog obrasca pod nazivom »Zahtjev za sklapanje sporazuma u skraćenom postupku predstečajne nagodbe«. Isti sadrži podatke o dužniku.

Članak 3.

Stranke su suglasne da je sastavni dio ovoga Sporazuma Plan financijskog restrukturiranja dužnika.

Članak 4.

Dužnik svojim potpisom jamči za istinitost podataka navedenih u Zahtjevu i Planu financijskog restrukturiranja.

Članak 5.

Porezna uprava, kao vjerovnik, svojim potpisom daje suglasnost na dostavljeni Plan financijskog restrukturiranja dužnika, a sve kako bi dužnik ispunio zakonom propisane pretpostavke za podnošenje prijedloga za otvaranje skraćenog postupka predstečajne nagodbe.

Članak 6.

Plan financijskog restrukturiranja dužnika koji je prihvaćen ovim Sporazumom, stranke će provesti samo ako se pred Trgovačkim sudom, mjesno nadležnim prema sjedištu dužnika, sklopi predstečajna nagodba sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Članak 7.

Ovaj Sporazum sklapa se na rok od 30 (trideset) dana, a sklapanjem predstečajne nagodbe stavlja se van snage.

Članak 8.

Ovaj Sporazum prestaje važiti ako dužnik u roku iz članka 7. ovoga Sporazuma, računajući od dana potpisivanja ovoga Sporazuma, ne podnese prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe Financijskoj agenciji.

Članak 9.

Porezna uprava zadržava pravo raskida ovoga Sporazuma ako utvrdi da je dužnik u Zahtjevu za sklapanje sporazuma u skraćenom postupku predstečajne nagodbe iznio netočne podatke ili ako nastupe okolnosti koje utječu na sadržaj ovoga Sporazuma na način da se više ne može postići svrha radi koje je Sporazum sklopljen.

Članak 10.

Dužnik zadržava pravo raskida ovoga Sporazuma u slučaju da iz bilo kojeg razloga više ne želi sklopiti predstečajnu nagodbu sa svojim vjerovnicima.

Članak 11.

Ovaj Sporazum sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, koje su stranke pročitale te u znak prihvata svih prava i obveza iz ovoga Sporazuma isti potpisuju.

Za dužnika                                               Za Poreznu upravu
                                                            čelnik poreznog tijela

____________________            ____________________

Ime i prezime odgovorne
osobe i pečat

3 07.01.2013 Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe 3 07.01.2013 Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe