Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi

NN 3/2013 (7.1.2013.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

42

Na temelju članka 13. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/2008 i 57/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O UVJETIMA ZA KUPNJU OBITELJSKE KUĆE ILI STANA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 19/2011 i 56/2011), u članku 5. stavku 2. iza riječi: »OIB-u« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »potvrdu da nije ostvareno pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu, a na teret državnog proračuna« brišu se.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ugovor sadrži odredbu u slučaju da se bilo kad utvrdi da kupac kuće ili stana nije ispunjavao uvjete za kupnju kuće ili stana po ovoj Uredbi ugovor se raskida, ako je to još moguće, a ako nije moguće kupac je dužan platiti Republici Hrvatskoj razliku do pune tržišne vrijednosti kupljenog stana.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. riječi: »etalonska cijena utvrđena Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/2001, 82/2004, 76/2007 i 38/2009)« zamjenjuju se riječima: »5.270,62 kuna po m2 površine kuće ili stana.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/12-01/05

Urbroj: 50301-25/25-13-2

Zagreb, 3. siječnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.