Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera

NN 3/2013 (7.1.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

55

Na temelju članka 6. stavka 8. i članka 28. stavka 11. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 149/09, 22/11, 120/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠĆIVANJU U SEKTORU ŠEĆERA

Članak 1.

U Pravilniku o izvješćivanju u sektoru šećera (»Narodne novine« broj 95/10, 114/11) u članku 1. stavku 1. riječi: »detaljan način i postupak provedbe inspekcijskog nadzora te mjere i radnje inspektora« zamjenjuju se riječima: »te način provedbe administrativne kontrole i kontrole na terenu«.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. iza riječi: »člankom« dodaju se brojevi: »3., 4., 5., », iza broja: »5.a« dodaje se broj: »i 5.b« te se riječi: »dalje u« zamjenjuju riječima: »u daljnjem«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničkog uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode, kako je izmijenjena i dopunjena (SL L 299, 16. 11. 2007.);

– Uredba Komisije (EZ) br. 967/2006 od 29. lipnja 2006. o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 o proizvodnji šećera izvan kvote, kako je izmijenjena i dopunjena (SL L 176, 30. 6. 2006.);

– Uredba Komisije (EZ) br. 952/2006 od 29. lipnja 2006. o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 o proizvodnji šećera unutar kvote kako je izmijenjena i dopunjena (SL L 178, 1.7. 2006.).«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječ: »prethodnoj« zamjenjuje se s riječi: »tekućoj« a riječ: »tekuću« zamjenjuje se s riječi: »sljedeću«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Podatke iz stavka 1. ovoga članka i procjenu podataka za sljedeću tržišnu godinu Agencija dostavlja Europskoj komisiji i Ministarstvu najkasnije do 1. lipnja za tekuću tržišnu godinu.«

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Konačnim podacima iz stavka 2. ovoga članka pribrajaju se količine šećera proizvedene u istoj tržišnoj godini u kojoj je posijana šećerna repa.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(4) Agencija dostavlja Europskoj komisiji i Ministarstvu:

– podatke iz stavka 1. ovoga članka za tekuću tržišnu godinu najkasnije do 1. ožujka,

– podatke iz stavka 2. ovoga članka za prethodnu tržišnu godinu najkasnije do 30. studenoga.«

Članak 4.

U članku 5. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Podatke iz stavka 1. ovoga članka Agencija dostavlja Europskoj komisiji i Ministarstvu do 20-og svakog mjeseca za prethodni mjesec.«

Članak 5.

U članku 5.a iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija dostavlja Europskoj komisiji i Ministarstvu:

– podatke iz stavka 1. (a) ovoga članka za razdoblje od 1. listopada do 31. ožujka tekuće tržišne godine najkasnije do 31. svibnja,

– podatke iz stavka 1. (b) ovoga članka za prethodnu tržišnu godinu najkasnije do 30. studenoga.«

Članak 6.

U članku 5. b stavku 1. riječ: »tekuće« zamjenjuje se s riječi: »sljedeće«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka Agencija dostavlja Europskoj komisiji i Ministarstvu najkasnije do 30. lipnja za prethodnu tržišnu godinu.«

Članak 7.

U članku 7. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se s riječi: »Agencije« a iza broja: »5.« dodaju se brojevi: »5.a. i 5.b.«

Članak 8.

U članku 8. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 1. iza riječi: »članka« dodaju se brojevi: »3., 4., 5.,« a iza broja: »5.a« dodaje se broj: »i 5.b.«

Članak 9.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »kontrolu« dodaje se riječ: »svih« a riječi: »člankom 5.a ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »ovim Pravilnikom.”

U stavku 2. broj: »3.,« briše se.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. iza riječi: »člankom« dodaju se brojevi: »3., 4., 5., « a iza broja: »5.a« dodaje se broj: »i 5.b.«

Članak 10.

U članku 12. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija bez odgode obavještava Ministarstvo o neispunjavanju obveza šećerana, rafinerija i tvrtki za preradu šećera.«

Članak 11.

Prilozi 1., 2., 3. i 4. zamjenjuju se novim Prilozima 1., 2., 3. i 4. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. stavka 2., članka 3. stavka 3., članka 4., članka 5. i članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/12-01/187

Urbroj: 525-07/0005-12-1

Zagreb, 10. prosinca 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.


PRILOG 1. – PRILOG 4.

3 07.01.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera