Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

NN 3/2013 (7.1.2013.), Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

58

Na temelju članka 65. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O IZOBRAZBI OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST PRIKUPLJANJA, PROVJERE PROPUŠTANJA, UGRADNJE I ODRŽAVANJA ILI SERVISIRANJA OPREME I UREĐAJA KOJI SADRŽE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ ILI FLUORIRANE STAKLENIČKE PLINOVE ILI O NJIMA OVISE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita, kriteriji za odabir ustanova i tvrtki za provođenje stručnog osposobljavanja i stručnih ispita, ustroj i način rada ispitnoga ocjenjivačkog tijela koje provodi stručni ispit, način plaćanja naknade troškova za polaganje stručnog ispita i dobivanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje okvir za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 31.10.2009.)

– Uredba (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (SL L 161, 14.6.2006.)

– Uredba Komisije (EZ) br. 303/2008 od 2. travnja 2008. kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoba u pogledu nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju te dizalica topline koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (u daljnjem tekstu: Uredba 303/2008/EZ), (SL L 92, 3.4.2008.)

– Uredba Komisije (EZ) br. 1516/2007 od 19. prosinca 2007. kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju standardni zahtjevi u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju te dizalica topline koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (u daljnjem tekstu: Uredba 1516/2007/EZ), (SL L 335, 20.12.2007)

– Uredba Komisije (EZ) br. 304/2008 od 2. travnja 2008. kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoba u pogledu nepokretnih protupožarnih sustava i vatrogasnih aparata koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (u daljnjem tekstu: Uredba 304/2008/EZ), (SL L 92, 3.4.2008.)

– Uredba Komisije (EZ) br. 1497/2007 od 18. prosinca 2007. kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju standardni zahtjevi u pogledu provjere propuštanja nepokretnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (u daljnjem tekstu: Uredba 1497/2007/EZ), (SL L 333, 19.12.2007)

– Uredba Komisije (EZ) br. 305/2008 od 2. travnja 2008. kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije osoba koje prikupljaju određene fluorirane stakleničke plinove iz visokonaponskih sklopnih uređaja (u daljnjem tekstu: Uredba 305/2008/EZ), (SL L 92, 3.4.2008.)

– Uredba Komisije (EZ) br. 306/2008 od 2. travnja 2008. kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije osoba koje prikupljaju otapala na bazi određenih fluoriranih stakleničkih plinova iz opreme (u daljnjem tekstu: Uredba 306/2008/EZ), (SL L 92, 3.4.2008.)

– Uredba Komisije (EZ) br. 307/2008 od 2. travnja 2008. kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije osoba u pogledu opreme za klimatizaciju zraka određenih motornih vozila koja sadrži određene fluorirane stakleničke plinove (u daljnjem tekstu: Uredba 307/2008/EZ). (SL L 92, 3.4.2008.)

– Uredba Komisije (EZ) br. 308/2008 kojom se u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuje format za obavješćivanje o programima izobrazbe i certificiranja u državama članicama (tekst od značaja za EGP) (SL L 92, 3.4.2008.)

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Ministarstvo: ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša;

2. ministar: ministar nadležan za zaštitu okoliša;

3. serviser: osoba koja obavlja djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja i/ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise;

4. ugradnja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju te dizalica topline: postupak koji obuhvaća spajanje dvaju ili više dijelova opreme ili krugova koji sadrže i/ili ovise o radnim tvarima koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranim stakleničkim plinovima sa ciljem sastavljanja sustava na lokaciji na kojoj će sustav biti u funkciji, uključujući radnju kojom se cijevi kojima struje navedene radne tvari spajaju kako bi se dobio cjeloviti krug neovisno o potrebi punjenja sustava nakon sastavljanja;

5. održavanje ili servisiranje nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju te dizalica topline: obuhvaća sve aktivnosti, osim prikupljanja i provjere propuštanja, koje podrazumijevaju prekid krugova koji sadrže i/ili ovise o tvarima koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranim stakleničkim plinovima, a posebno punjenje sustava tim tvarima, izdvajanje jednog ili više dijelova sustava, ponovno sastavljanje dva ili više dijelova kruga ili opreme, kao i popravak mjesta na kojima je došlo do propuštanja;

6. ugradnja nepokretnih protupožarnih sustava: prvo spajanje na lokaciji na kojoj će biti u radu, jednog ili više spremnika s pripadajućim komponentama koji sadrže ili prema svojoj konstrukciji trebaju sadržavati sredstvo za gašenje požara s tvarima koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranim stakleničkim plinovima, osim onih komponenata koje ne utječu na zadržavanje sredstva za gašenje prije njegovog ispuštanja u svrhu gašenja požara.

7. održavanje ili servisiranje nepokretnih protupožarnih sustava: obuhvaća sve aktivnosti koje podrazumijevaju rad na spremnicima koji sadrže ili prema svojoj konstrukciji trebaju sadržavati sredstvo za gašenje požara s tvarima koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranim stakleničkim plinovima ili na pripadajućim komponentama, osim onih komponenata koje ne utječu na zadržavanje sredstva za gašenje prije njegovog ispuštanja u svrhu gašenja požara.

8. program izobrazbe: specijalizirani propisani program koji se sastoji od programa osposobljavanja i programa usavršavanja za servisere;

9. nositelj Programa izobrazbe: sveučilište, veleučilište, institut, strukovna organizacija, tvrtka ili udruga te obrazovna ustanova koja je dobila suglasnost Ministarstva;

10. ispitno ocjenjivačko tijelo: tijelo koje po potrebi saziva Ministarstvo kako bi provelo stručni ispit servisera opreme i uređaja koja sadrži tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovisi

11. ovlaštene osobe: serviseri koji su završili program osposobljavanja i položili stručni ispit te na osnovi toga posjeduju uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja i/ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovog članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka.

Članak 4.

(1) Osoba koja obavlja djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline dužna je završiti Program osposobljavanja i položiti stručni ispit za obavljanje navedenih djelatnosti.

(2) Osoba koja obavlja djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara dužna je završiti Program osposobljavanja i položiti stručni ispit za obavljanje navedenih djelatnosti.

(3) Osoba koja obavlja djelatnost prikupljanja određenih fluoriranih stakleničkih plinova iz visokonaponskih sklopnih aparata kod njihovih vlasnika i/ili korisnika dužna je završiti Program osposobljavanja i položiti stručni ispit za obavljanje navedenih djelatnosti.

(4) Osoba koja obavlja djelatnost prikupljanja otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova kod vlasnika i/ili korisnika tih otapala dužna je završiti Program osposobljavanja i položiti stručni ispit za obavljanje navedenih djelatnosti.

(5) Osoba koja obavlja djelatnost prikupljanja kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima kod pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika koji se bave djelatnošću servisiranja motornih vozila dužna je završiti Program osposobljavanja i položiti stručni ispit za obavljanje navedenih djelatnosti.

II. PROGRAMI IZOBRAZBE

Članak 5.

(1) Za stručno osposobljavanje i usavršavanje osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise utvrđuje se Program osposobljavanja i Program usavršavanja.

(2) Program osposobljavanja i Program usavršavanja utvrđuje se za osobe koje:

– obavljaju djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline,

– obavljaju djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara,

– obavljaju djelatnosti prikupljanja određenih fluoriranih stakleničkih plinova iz visokonaponskih sklopnih aparata,

– obavljaju djelatnosti prikupljanja otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova,

– obavljaju djelatnosti prikupljanja kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima.

Sadržaj Programa osposobljavanja i Programa usavršavanja servisera

Članak 6.

(1) Program osposobljavanja servisera sastoji se od općeg i posebnog dijela.

(2) Opći dio Programa osposobljavanja servisera sadrži:

– naziv programa osposobljavanja servisera,

– ciljeve osposobljavanja i radnje koje obavlja serviser dotične opreme i uređaja,

– opseg i vrijeme trajanja programa osposobljavanja,

– kriterije za pristup programu osposobljavanja servisera,

(3) Posebni dio Programa osposobljavanja servisera obuhvaća:

(a) tematske cjeline Programa osposobljavanja, i to za:

– četiri kategorije osposobljavanja servisera opreme i uređaja za hlađenje i klimatizaciju te dizalica topline sukladno članku 34. stavku 1., 2., 3. i 4. ovog Pravilnika,

– servisere nepokretnih protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara sukladno članku 34. stavku 5. ovog Pravilnika,

– servisere visokonaponskih sklopnih aparata sukladno članku 34. stavku 6. ovog Pravilnika,

– osobe koje iz opreme prikupljaju otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova sukladno članku 34. stavku 7. ovog Pravilnika,

– servisere klimatizacijskih uređaja u motornim vozilima sukladno članku 34. stavku 8. ovog Pravilnika,

(b) nastavne planove i programe obuke sa ishodima učenja i sadržajem,

(c) stručnu literaturu.

(4) Nastavni plan i program obuke servisera iz stavka 3. točke (b) ovog članka sastoji se od uvodnog dijela i središnjeg dijela s modulima teorijskog i praktičnog dijela.

(5) Uvodni dio nastavnog plana i programa propisan je u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

(6) Sadržaji modula teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja propisani su u:

– prilogu Uredbe Komisije (EZ) br. 303/2008 za osobe koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline,

– prilogu Uredbe Komisije (EZ) br. 304/2008 za osobe koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara,

– prilogu Uredbe Komisije (EZ) br. 305/2008 za osobe koje obavljaju djelatnost prikupljanja određenih fluoriranih stakleničkih plinova iz visokonaponskih sklopnih aparata,

– prilogu Uredbe Komisije (EZ) br. 306/2008 za osobe koje obavljaju djelatnost prikupljanja otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova

– prilogu Uredbe Komisije (EZ) br. 307/2008 za osobe koje obavljaju djelatnost prikupljanja kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima.

(7) Sadržaj programa osposobljavanja osoba za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline i djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara obuhvaća i postupanje sa fluoriranim stakleničkim plinovima kako je propisano Uredbom Komisije (EZ) br. 1516/2007 i Uredbom Komisije (EZ) br. 1497/2007.

(8) Minimalan broj sati izobrazbe pojedinih programa propisan je prilogom 7. ovog Pravilnika.

Članak 7.

(1) Ovlaštene osobe pohađanjem Programa usavršavanja stječu znanja o:

– primjeni tehničkih propisa iz područja rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline, protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara, visokonaponskih sklopnih aparata, otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova te promjenama europskog zakonodavstva na tom području,

– tehničkom napretku u struci u pogledu materijala, tehnologije, metodologije, postupaka prikupljanja, obnavljanja, oporabe, otkrivanja propuštanja i drugih aspekata vezanih uz tehnički napredak,

– novostima na području primjene novih radnih tvari i tehnologija koje ne oštećuju ozonski sloj i ne utječu na klimatske promjene,

– iskustvima iz provedbe propisa iz pojedinog područja.

(2) Program usavršavanja ovlaštenih osoba propisan je u Prilogu 2. ovog Pravilnika.

Uvjeti za pohađanje Programa osposobljavanja i pristupanje stručnom ispitu

Članak 8.

(1) Polaznik Programa osposobljavanja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– najmanje srednju stručnu spremu tehničkog smjera ili

– srednju stručnu spremu drugog smjera i jednu godinu iskustva u području održavanja opreme za koju se osposobljava ili

– najmanje osnovnoškolsko obrazovanje i 5 godina iskustva u području održavanja opreme za koju se osposobljava.

(2) Kandidat za pristupanje stručnom ispitu mora ispunjavati uvjete navedene u stavku 1. ovog članka te uspješno završiti Program osposobljavanja pri nositelju programa izobrazbe što dokazuje Potvrdom o uspješno završenom programu osposobljavanja.

Stručni ispit

Članak 9.

(1) Sadržaj stručnog ispita određuje se Programom osposobljavanja.

(2) Stručni ispit sastoji se od dva dijela:

– teorijskog dijela, pri čemu se provjerava teorijsko znanje tematske cjeline iz članka 6. stavka 3. točke (a) ovog Pravilnika i

– praktičnog dijela, pri čemu se provjerava povezivanje teorijskog i praktičnog znanja pri obavljanju radnji prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja ili servisiranja.

(3) Sadržaj teorijskog i praktičnog dijela stručnog ispita propisan je u prilozima Uredbi iz članka 6. stavka 6. ovog Pravilnika za:

– četiri kategorije osposobljenosti servisera opreme i uređaja za hlađenje i klimatizaciju te dizalica topline,

– servisere nepokretnih protupožarnih sustava i vatrogasnih aparata za gašenje požara,

– servisere visokonaponskih sklopnih aparata,

– osobe koje prikupljaju otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova iz opreme,

– servisere klimatizacijskih sustava u motornim vozilima.

Članak 10.

(1) Teorijski dio stručnog ispita se provodi u obliku pismenog ispita pri nositelju programa izobrazbe ili na mjestu koje s nositeljem programa izobrazbe odredi ispitno ocjenjivačko tijelo.

(2) Praktični dio stručnog ispita provodi se pri nositelju programa izobrazbe ili na mjestu koje s nositeljem programa izobrazbe odredi ispitno ocjenjivačko tijelo.

Članak 11.

Vrijeme trajanja teorijskog dijela stručnog ispita iznosi najviše 60 minuta, a praktičnog dijela najviše 180 minuta.

Redovito usavršavanje

Članak 12.

(1) Ovlaštene osobe dužne su se redovito usavršavati.

(2) Redovito usavršavanje iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva pohađanje seminara kod Nositelja programa izobrazbe prema propisanom Programu usavršavanja iz Priloga 2. ovog Pravilnika.

(3) Redovito usavršavanje podrazumijeva pohađanje minimalno jednog programa usavršavanja pri nositelju programa izobrazbe unutar vremenskog razdoblja od 5 godina.

III. KRITERIJI ZA ODABIR NOSITELJA PROGRAMA IZOBRAZBE

Članak 13.

Stručno osposobljavanje i redovno usavršavanje osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise mogu provoditi sveučilišta, veleučilišta, instituti, strukovne organizacije, tvrtke, udruge te druge obrazovne ustanove koje za obavljanje navedenih poslova ishode suglasnost Ministarstva.

Izdavanje suglasnosti

Članak 14.

(1) Suglasnost za provođenje programa izobrazbe izdaje se na rok od 5 godina.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovog članka može se produžiti na isti rok. Na postupak produženja suglasnosti na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 16. i 17. ovog Pravilnika. Zahtjev za produženjem suglasnosti podnosi se najranije šest, a najkasnije tri mjeseca prije isteka datuma do kojeg je suglasnost dana.

(3) Ministarstvo najmanje jedanput godišnje objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti na svojim internetskim stranicama.

(4) Ministarstvo je dužno u roku od 60 dana od zaprimanja urednog zahtjeva donijeti odluku o izdavanju suglasnosti za provođenje programa izobrazbe, odnosno, produženju suglasnosti.

(5) Odluka iz stavka 4. ovoga članka je upravni akt.

Članak 15.

(1) Suglasnost za provođenje programa izobrazbe izdat će se podnositelju zahtjeva iz članka 13. ovog Pravilnika koji:

– zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi izobrazbu osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koje sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise,

– raspolaže prikladnim prostorom za provođenje teorijskog i praktičnog dijela programa izobrazbe,

– raspolaže potrebnom tehničkom opremom za provođenje programa izobrazbe,

– zapošljava osoblje za vođenje evidencija i drugih stručnih, tehničkih i administrativnih poslova.

(2) Stručne osobe iz stavka 1. ovog članka su osobe koje:

– imaju najmanje visoku stručnu spremu za potrebe provedbe teorijskog i/ili praktičnog dijela programa i to strojarske struke za područje rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline, klimatizacijskih sustava u motornim vozilima te protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara; elektrotehničke struke za područje visokonaponskih sklopnih aparata i kemijske struke za područje otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova,

– imaju najmanje srednju stručnu spremu tehničkog smjera odgovarajuće struke za potrebe provedbe praktičnog dijela programa izobrazbe,

– su prošle program obuke rukovanja tvarima koje oštećuju ozonski sloj i program pri međunarodno priznatim nositeljima programa izobrazbe koji je u skladu s odredbama Uredbe (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, te Uredbama Europske unije iz članka 2. ovog Pravilnika

– imaju najmanje deset godina radnog iskustva,

– su priznati stručnjaci iz područja programa izobrazbe

– trajno rade na pripremi ili primjeni propisa iz područja rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline, protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara, visokonaponskih sklopnih aparata te otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova, koje su predmet Programa osposobljavanja iz priloga Uredbi iz članka 6. stavka 6. ovog Pravilnika.

Članak 16.

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe podnositelj prilaže:

– životopise stručnih osoba koje će provoditi program izobrazbe,

– preslike radnih knjižica,

– preslike diploma o završenom školovanju,

– preslike uvjerenja o završenom programu obuke rukovanja tvarima koje oštećuju ozonski sloj i programu koji je u skladu s odredbama Uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika,

– detaljno razrađen Program osposobljavanja s propisanom satnicom sukladno Prilogu 7. ovog Pravilnika i Program usavršavanja sukladno Prilogu 2 ovog Pravilnika,

– dokaz o posjedovanju tehničke opreme potrebne za provedbu programa izobrazbe sukladno prilozima Uredbi iz članka 6. stavka 6. ovog Pravilnika. i Priloga 2. ovog Pravilnika,

– dokaz o raspolaganju potrebnim prostorom za provođenje programa izobrazbe,

– dokaz o zaposlenom administrativnom osoblju.

Obveze nositelja programa izobrazbe

Članak 17.

(1) Nositelj programa izobrazbe obvezan je:

– provoditi program izobrazbe sukladno programima iz priloga Uredbi iz članka 6. stavka 6. ovog Pravilnika. i Priloga 2. ovog Pravilnika,

– provjeriti identitet i prisutnost osobe koja pohađa program izobrazbe,

– voditi evidenciju osoba koje su završile program izobrazbe,

– na zahtjev Ministarstva izvještavati o provedbi programa izobrazbe i podacima iz evidencije koju vodi,

– omogućiti Ministarstvu nadzor nad provedbom programa izobrazbe i dokumentima temeljem kojih se vodi evidencija osoba koje pohađaju program izobrazbe, te ispunjavanju drugih obveza koje ima u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Osobama koje su pohađale i uspješno završile Program osposobljavanja nositelj programa izobrazbe izdaje Potvrdu o uspješno završenom Programu osposobljavanja.

(3) Osobama koje su pohađale Program usavršavanja nositelj programa izobrazbe izdaje Potvrdu o pohađanju Programa usavršavanja.

(4) Potvrde o uspješno završenom Programu osposobljavanja iz stavka 2. odnosno o pohađanju Programa usavršavanja iz stavka 3. ovog članka obavezno sadrže:

– naziv nositelja programa izobrazbe,

– ime i prezime, stručnu spremu i struku, datum i mjesto rođenja te osobni identifikacijski broj osobe koja je pohađala program izobrazbe,

– program izobrazbe koji je pohađan (Program osposobljavanja ili Program usavršavanja),

– datum izdavanja potvrde,

– potpis odgovorne osobe nositelja programa izobrazbe,

– pečat nositelja programa izobrazbe.

(5) Za pripremu Programa osposobljavanja i Programa usavršavanja, te za izvještavanje o provedbi tih programa, nositelj programa izobrazbe dužan je odrediti voditelja programa izobrazbe.

Nadzor nad radom nositelja programa izobrazbe, oduzimanje suglasnosti

Članak 18.

(1) Nositelj programa izobrazbe dužan je ispunjavati uvjete za dobivanje suglasnosti propisane ovim Pravilnikom.

(2) Nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za provođenje programa izobrazbe nad nositeljem programa izobrazbe provodi Ministarstvo.

(3) Ako se utvrdi nepravilnost u provođenju programa izobrazbe, Ministarstvo će nositelju programa izobrazbe odrediti primjereni rok za otklanjanje nepravilnosti. Ukoliko nositelj programa izobrazbe u zadanom roku nepravilnosti ne otkloni, Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost.

(4) U slučaju da nositelj programa izobrazbe prestane ispunjavati neki od propisanih uvjeta Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost.

Registar nositelja programa izobrazbe

Članak 19.

(1) Ministarstvo vodi registar nositelja programa izobrazbe.

(2) Registar iz stavka 1. ovog članka vodi se prema obrascu iz Priloga 3. ovog Pravilnika.

(3) Popis iz Registra iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

IV. USTROJ I NAČIN RADA ISPITNOG OCJENJIVAČKOG TIJELA KOJE PROVODI STRUČNI ISPIT

Članak 20.

(1) Ispitno ocjenjivačko tijelo koje provodi stručni ispit pojedinog programa osposobljavanja imenuje ministar posebnom odlukom.

(2) Broj ispitnih ocjenjivačkih tijela može biti više od jednog.

(3) Ispitno ocjenjivačko tijelo čine predsjednik i najmanje dva člana – ispitivača, stručnjaci pojedinog područja iz kojeg se provodi ispitivanje, te promatrač, koji je ujedno i djelatnik Ministarstva. Ukupan broj članova ispitnog ocjenjivačkog tijela, zajedno s predsjednikom izuzevši promatrača mora biti neparan, a ovisi o broju modula teorijskog i praktičnog dijela ispita u okviru pojedinog programa osposobljavanja. Stručni ispit provode članovi ispitnog ocjenjivačkog tijela u skladu s ovim Pravilnikom.

(4) Ispitno ocjenjivačko tijelo ima tajnika koji obavlja administrativne poslove.

(5) Predsjednik i članovi ispitnog ocjenjivačkog tijela biraju se iz registra osoba koje imaju suglasnost Ministarstva za postupak provođenja stručnog ispita.

(6) Ministarstvo vodi registar osoba koje imaju suglasnost Ministarstva za postupak provođenja stručnog ispita.

(7) Registar iz stavka 6. ovog članka vodi se prema obrascu iz Priloga 4. ovog Pravilnika.

(8) Popis iz registra iz stavka 6. ovog članka objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

(9) Ispitno ocjenjivačko tijelo radi do opoziva.

Članak 21.

(1) Ministarstvo izdaje suglasnost za postupak provedbe stručnog ispita osobama koje:

– imaju najmanje visoku stručnu spremu, odnosno zvanje diplomiranog inženjera strojarske struke za područje rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline, klimatizacijskih sustava u motornim vozilima te protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara, diplomiranog inženjera elektrotehničke struke za područje visokonaponskih sklopnih aparata i diplomiranog inženjera kemijske struke za područje otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova;

– su priznati stručnjaci iz područja obuhvaćenog programom izobrazbe;

– imaju najmanje 10 godina radnog iskustva u struci od kojih najmanje 5 godina na pripremi ili primjeni tehničkih propisa iz područja rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline, protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara, visokonaponskih sklopnih aparata te otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova, koje su predmet programa izobrazbe iz priloga Uredbi iz članka 6. stavka 6. ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za postupak provođenja stručnog ispita podnosi se Ministarstvu pisanim putem i sadrži:

– osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, adresa stanovanja, telefon, e-mail,

– naznaku područja za koje se podnosi zahtjev:

(a) rashladni i klimatizacijski uređaji, dizalice topline, klimatizacijski sustavi u motornim vozilima;

(b) protupožarni uređaji i aparati za gašenje požara;

(c) visokonaponski sklopni aparati;

(d) otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova;

– presliku diplome,

– presliku radne knjižice iz koje je vidljivo da osoba ima propisano radno iskustvo na poslovima struke,

– kratki opis područja rada i iskustva u struci, te eventualno ranije iskustvo na poslovima provođenja osposobljavanja osoba i stručnih ispita,

– presliku uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja,

(3) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje suglasnosti osoba koja podnosi zahtjev dužna je na zahtjev Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze.

(4) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev osobe koja ne udovoljava uvjetima za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovog članka.

Zadaci ispitnog ocjenjivačkog tijela

Članak 22.

(1) Zadaci ispitnog ocjenjivačkog tijela su:

– određivanje datuma stručnog ispita,

– pripremanje pitanja za teorijski i praktični dio ispita,

– provjera uvjeta kandidata koji se prijavljuju za stručni ispit,

– provjera znanja kandidata,

– pregledavanje i ocjenjivanje pismenih ispita teorijskog dijela stručnog ispita,

– vođenje zapisnika o ispitu

– izdavanje obavijesti o uspješnosti kandidata na ispitu,

– obavljanje svih drugih zadataka u suradnji s nositeljem programa izobrazbe za uspješno provođenje stručnog ispita,

– dostavljanje izvješća.

(2) Promatrač ispitnog ocjenjivačkog tijela brine za pravilan tijek provedbe stručnog ispita te s predsjednikom vodi dokumentaciju.

Članak 23.

(1) Predsjednik obavještava članove ispitnog ocjenjivačkog tijela pisanim putem o vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita najkasnije 15 dana prije održavanja ispita.

(2) Ako član ispitnog ocjenjivačkog tijela ne može sudjelovati na stručnom ispitu ili obaviti određene zadatke, mora o tome obavijestiti predsjednika, da odredi njegovog zamjenika.

Članak 24.

(1) O stručnim ispitima se vode:

– zapisnici sastanaka ispitnog ocjenjivačkog tijela,

– zapisnici o tijeku stručnog ispita zasebno za svakog kandidata.

(2) Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi ispitnog ocjenjivačkog tijela te promatrač pred kojima je ispitanik odgovarao.

Provedba stručnog ispita

Članak 25.

(1) Ministarstvo najmanje jedanput godišnje na svojim internetskim stranicama objavljuje poziv za provedbu stručnog ispita.

(2) Ispitno ocjenjivačko tijelo priprema poziv iz stavka 1. ovog članka u kojem se navodi:

– pravni temelj kojim su određeni uvjeti, način i postupak provedbe stručnog ispita,

– naziv programa izobrazbe,

– datum održavanja stručnog ispita,

– mjesto održavanja stručnog ispita,

– uvjeti za pristupanje stručnom ispitu,

– rok u kojem je potrebno priložiti prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta za pristupanje stručnom ispitu,

– troškovi provedbe stručnog ispita,

– adresa na koju su kandidati dužni poslati pisane prijave za pristupanje stručnom ispitu.

Članak 26.

(1) Ispitno ocjenjivačko tijelo određuje rokove za provedbu stručnih ispita najmanje jedanput u jesen i jedanput u proljeće.

(2) Kandidat koji želi pristupiti stručnom ispitu mora podnijeti prijavu najkasnije na zadnji dan roka do kojeg je raspisan poziv za prijavu.

(3) Rok za prijavu ne smije biti kraći od 15 dana niti dulji od 40 dana od dana objave poziva.

Članak 27.

(1) Prijavu za pristupanje stručnom ispitu podnosi kandidat ispitnom ocjenjivačkom tijelu pisanim ili elektroničkim putem na obrascu koje objavljuje Ministarstvo na svojim internetskim stranicama. U obrazac prijave upisuju se podaci o ispunjavanju uvjeta potrebnih za pristupanje stručnom ispitu iz stavka 2. ovog članka.

(2) Prijava za pristupanje stručnom ispitu sadrži:

– osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, adresa stanovanja, telefon, e-mail,

– naznaku područja za koje se prijava podnosi

(a) rashladni i klimatizacijski uređaji te dizalice topline,

(b) protupožarni uređaji i aparati za gašenje požara,

(c) visokonaponski sklopni aparati,

(d) otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova,

(e) klimatizacijski sustavi u motornim vozilima,

– presliku diplome,

– presliku radne knjižice iz koje je vidljivo da osoba ima propisano radno iskustvo na poslovima struke,

– kratki opis područja rada i iskustva u struci,

– presliku potvrde o uspješno završenom Programu osposobljavanja.

(3) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za provjeru uvjeta osobe koja podnosi prijavu, ista je dužna na traženje Ispitnog ocjenjivačkog tijela dostaviti i druge isprave i dokaze.

(4) Kandidat može povući prijavu za pristupanje stručnom ispitu najkasnije tri dana prije ispita pisanim putem.

Članak 28.

Ispitno ocjenjivačko tijelo u roku 15 dana po isteku objave poziva, pisanim ili elektroničkim putem obavještava podnositelja prijave koji zadovoljava uvjete iz poziva o vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita, te troškovima stručnog ispita.

Članak 29.

(1) Ispitno ocjenjivačko tijelo će obavijestiti podnositelj prijave za kojeg utvrdi da ne zadovoljava uvjete za pristup stručnom ispitu.

(2) Podnositelj prijave može u roku od osam dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovog članka izjaviti prigovor ispitnom ocjenjivačkom.

(3) O osnovanosti prigovora iz stavka 1. ovog članka ispitno ocjenjivačko tijelo dužno je odlučiti u roku od osam dana od primitka.

(4) Ako ispitno ocjenjivačko tijelo utvrdi da je prigovor protiv obavijesti iz stavka 1. ovog članka utemeljen, podnositelja prijave će obavijestiti da ispunjava uvjete iz poziva za pristupanje stručnom ispitu, u protivnom isti će se odlukom odbiti.

(5) Podnositelj prijave ne može pristupiti stručnom ispitu sve dok se ne odluči o prigovoru iz stavka 2. ovog članka.

Članak 30.

(1) Znanje kandidata ocjenjuje se na način da se znanje svakoga pojedinog modula unutar teorijskog i praktičnog dijela ispita ocijeni s »uspješno« ili »neuspješno«. S ocjenom »uspješno« ocijenjeno je znanje kandidata koji pozitivno riješi 60% sadržaja pitanja iz pojedinog modula.

(2) Za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita znanja, znanje kandidata svih modula unutar teorijskog i praktičnog dijela ispita mora biti ocijenjeno s »uspješno«.

(3) Ako su kandidatu najviše dva modula unutar teorijskog i praktičnog dijela ispita ocijenjena s ocjenom »neuspješno«, dopušteno mu je ponavljati neuspješno obavljen dio ispita.

Članak 31.

Ispitno ocjenjivačko tijelo će kandidatu na osnovi pisanoga zahtjeva omogućiti uvid u ispitnu dokumentaciju ako je zahtjev podnesen unutar osam dana po objavi rezultata stručnog ispita.

Stručni, tehnički i administrativni poslovi

Članak 32.

Stručne, tehničke i administrativne poslove vezane uz provedbu stručnih ispita i za rad ispitnog ocjenjivačkog tijela osiguravaju nositelji programa izobrazbe.

Naknade troškova izobrazbe i stručnog ispita

Članak 33.

(1) Osoba koja pohađa Program osposobljavanja snosi trošak tog programa i trošak polaganja stručnog ispita.

(2) Osoba koja pohađa Program usavršavanja snosi trošak tog programa.

(3) Naknadu za polaganje stručnog ispita i naknadu članovima ispitnog ocjenjivačkog tijela utvrđuje ministar odlukom, koja se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva.

(4) Naknadu iz stavka 3. ovoga članka kandidat uplaćuje na žiro-račun nositelja programa izobrazbe.

(5) Kandidat može pristupiti programu izobrazbe i stručnom ispitu nakon što uplati naknadu iz stavka 3. ovoga članka.

V. IZDAVANJE UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

Članak 34.

(1) Osobi koja obavlja djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise nakon uspješno položenog stručnog ispita izdaje se:

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnju i održavanje ili servisiranje rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline –

Kategorija I

(2) Osobi koja obavlja djelatnost provjere propuštanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže 3 kilograma ili više, ili u slučaju hermetički zatvorenih sustava 6 kilograma ili više tvari koji oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova, a koja ne uključuje djelatnosti prekidanja kruga kojima struji ili u kojima se nalaze radne tvari, te djelatnosti prikupljanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže manje od 3 kilograma ili u slučaju hermetički zatvorenih navedenih sustava manje od 6 kilograma tih tvari nakon uspješno položenog stručnog ispita izdaje se:

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti provjere propuštanja velikih i prikupljanje, ugradnju i održavanje ili servisiranje manjih rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline – Kategorija II

(3) Osobi koja obavlja djelatnost prikupljanja tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova iz rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže manje od 3 kilograma ili u slučaju hermetički zatvorenih navedenih sustava manje od 6 kilograma tih tvari nakon uspješno položenog stručnog ispita izdaje se:

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti prikupljanja tvari koji oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova iz rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline – Kategorija III.

(4) Osobi koja obavlja djelatnost provjere propuštanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže 3 kilograma ili više kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova ili o njima ovise, ili u slučaju hermetički zatvorenih sustava 6 kilograma ili više tvari koji oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova, a koja ne uključuje djelatnosti prekidanja kruga kojima struji ili u kojima se nalaze radne tvari, nakon uspješno položenog stručnog ispita izdaje se:

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti provjere propuštanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline – Kategorija IV.

(5) Osobi koja obavlja djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara nakon uspješno položenog stručnog ispita izdaje se:

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara.

(6) Osobi koja obavlja djelatnost prikupljanja određenih fluoriranih stakleničkih plinova iz visokonaponskih sklopnih aparata kod njihovih vlasnika i/ili korisnika nakon uspješno položenog stručnog ispita izdaje se:

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti prikupljanja fluoriranih stakleničkih plinova iz visokonaponskih sklopnih aparata.

(7) Osobi koja obavlja djelatnost prikupljanja otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova kod vlasnika i/ili korisnika tih otapala nakon uspješno položenog stručnog ispita izdaje se:

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti prikupljanja otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova.

(8) Osobi koja obavlja djelatnost prikupljanja kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima nakon uspješno položenog stručnog ispita izdaje se:

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti prikupljanja tvari koji oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima.

Članak 35.

(1) Osobama koje su uspješno položile stručni ispit, Ispitno ocjenjivačko tijelo izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti sukladno članku 34. stavku 1. – 8. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: uvjerenje).

(2) Uvjerenje se izdaje na razdoblje od 5 godina, a može se produživati na isti rok.

(3) Osobe koje nisu zadovoljile na stručnom ispitu Ispitno ocjenjivačko tijelo je dužno obavijestiti o ne položenom ispitu.

(4) Protiv ocjene iz obavijesti o ne položenom ispitu iz stavka 3. ovog članka kandidat ima pravo u roku od osma dana od primitka obavijesti uložiti prigovor Ministarstvu.

(5) Ako Ministarstvo utvrdi da je prigovor protiv obavijesti iz stavka 3. ovog članka utemeljen, imenovat će se ispitno ocjenjivačko tijelo koje ponovno ocjenjuje znanje kandidata, u protivnom prigovor će se odbiti.

(6) Oblik i sadržaj Uvjerenja propisan je u Prilogu 5. ovog Pravilnika.

Produženje uvjerenja

Članak 36.

(1) Zahtjev za produženje uvjerenja podnosi se ispitnom ocjenjivačkom tijelu.

(2) Uvjerenje se može produžiti ako ovlaštena osoba i dalje ispunjava uvjete za izdavanje uvjerenja te ako uredno ispunjava obveze glede pohađanja Programa usavršavanja.

(3) Na postupak produženja uvjerenja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na izdavanje uvjerenja.

(4) Ako ovlaštena osoba ne ispunjava obveze glede pohađanja Programa usavršavanja sukladno ovom Pravilniku, dužna je ponovo pristupiti stručnom ispitu.

Članak 37.

Zahtjevu za produženje uvjerenja se prilaže:

– dokumentacija iz članka 27. stavka 2. ovog Pravilnika,

– preslika potvrde o pohađanju Programa usavršavanja,

– preslika radne knjižice iz koje je vidljivo da se podnositelj zahtjeva unazad pet godina bavio poslovima u području struke za koje se produžuje uvjerenje.

Registar ovlaštenih osoba

Članak 38.

(1) Agencija za zaštitu okoliša vodi Registar ovlaštenih osoba koje posjeduju uvjerenje za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise sukladno Prilogu 6. ovog Pravilnika.

(2) Agencija za zaštitu okoliša objavljuje popis iz Registra iz stavka 1. ovog članka na svojim internetskim stranicama.

(3) Predsjednik ispitnog ocjenjivačkog tijela obvezan je redovito dostavljati Agenciji podatke o osobama kojima je izdano uvjerenje.

Priznavanje uvjerenja koje izdaju države članice Europske unije

Članak 39.

(1) Uvjerenje za obavljanje djelatnosti rukovanja fluoriranim stakleničkim plinovima izdano od nadležnih tijela država članica Europske unije sukladno Uredbi 842/2006/EZ priznaje se u Republici Hrvatskoj uz uvjet da je prevedeno na hrvatski jezik.

Članak 40.

Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o programu izobrazbe i nositeljima programa izobrazbe za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise u skladu s odredbama članka 5. stavka 2. Uredbe 842/2006/EZ u skladu s Uredbom 308/2008/EZ.

Članak 41.

Prilozi 1., 2., 3., 4., 5., 6., i 7. s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Smatra se da osobe koje su ishodile uvjerenje za servisiranje rashladnih i klimatizacijskih uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, do stupanja na snagu ovog Pravilnika, posjeduju uvjerenja Kategorije III. i Kategorije IV. i uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti prikupljanja tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima sukladno članku 34. ovog Pravilnika.

Članak 43.

Osobe koje su ishodile uvjerenje za servisiranje rashladnih i klimatizacijskih uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, do stupanja na snagu ovog Pravilnika, moraju pristupiti stručnom ispitu u svrhu ishođenja uvjerenja kategorije I. i kategorije II. bez prethodnog pohađanja Programa osposobljavanja najkasnije 18 mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 44.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 351-01/12-04/52

Urbroj: 517-01-12-15

Zagreb, 27. prosinca 2012.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG 1.

SADRŽAJ UVODNOG DIJELA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA SERVISERA OPREME I UREĐAJA KOJI SADRŽE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ ILI FLUORIRANE STAKLENIČKE PLINOVE ILI O NJIMA OVISE

Tema

Sadržaj

Zakonodavni okvir

Zakonodavstvo u području zaštite okoliša na području zaštite ozonskog sloja i utjecaja na globalno zagrijavanje (efekt staklenika), s naglaskom na hrvatske i europske zakone koji određuju postupanje s proizvodima, napravama i opremom koje sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove (u daljnjem tekstu: oprema). Pod opremom se podrazumijevaju: rashladni i klima-uređaji, dizalice topline, protupožarni sustavi i vatrogasni aparati te proizvodi koji sadrže otapala.

Zakonodavstvo koje uređuje postupanje s tlačnom opremom, pregled i ispitivanje opreme pod tlakom te postupanje s pokretnom tlačnom opremom.

Rashladna i klimatizacijska tehnika i dizalice topline

Osnove rashladne i klimatizacijske tehnike i dizalica topline s naglaskom na:

– termodinamičke osnove tehnike hlađenja i dizalica topline

– radne tvari – njihova uloga, primjena i svojstva

Klasifikacija i posebnost rashladnih i klima-uređaja i dizalica topline, s elementima/komponentama sustava i njihovom funkcijom.

Osnove regulacije i upravljanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i dizalica topline – izbor parametra i elemenata za učinkovito i sigurno vođenje sustava.

Uzroci i prevencija kvarova:

– osnove preventivnog održavanja radi sprečavanja emisije radnih tvari u okoliš,

– pravila dobrog ponašanja pri radu s uređajima – postupci prikupljana i zamjene radnih tvari,

– dopuštene radne tvari i moguća uporaba zamjenskih radnih tvari,

– postupci, uređaji i oprema za prikupljanje radnih tvari, njihovo skladištenje, čišćenje i/ili razgradnju.

Protupožarni sustavi i vatrogasni aparati

Podjela protupožarnih sustava i vatrogasnih aparata s obzirom na radne tvari i njihovu funkciju.

Tehnički i drugi zahtjevi za održavanje vatrogasnih aparata i opreme za gašenje požara:

– osnove rada, rukovanja i održavanja,

– postupci pregleda i ispitivanja posuda,

– dopuštene radne tvari i moguća uporaba zamjenskih radnih tvari,

– postupci, uređaji i oprema za prikupljanje radnih tvari, njihovo skladištenje, čišćenje i/ili razgradnju.

Proizvodi koji sadrže otapala

Osnove rukovanja, rada i uzdržavanja proizvoda koji sadrže otapala s naglaskom na svojstva otapala, njihovo prikupljanje, skladištenje i/ili razgradnju

Rukovanje s radnim tvarima

Prikupljanje, pročišćavanje i oporaba fluoriranih stakleničkih plinova i tvari koje oštećuju ozonski omotač iz opreme i uređaja koji ih sadrže.

PRILOG 2.

PROGRAM USAVRŠAVANJA OVLAŠTENIH OSOBA

Osobe koje su položile stručni ispit za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise obvezno pohađaju Program usavršavanja u trajanju od osam sati.

Za Program usavršavanja utvrđen je sljedeći sadržaj:

1. Primjena tehničke regulative

1.1 Nova tehnička regulativa ili izmjene i dopune postojeće tehničke regulative za navedena područja Programa osposobljavanja (zakoni, propisi, norme)

1.2 Novi propisi ili izmjene i dopune postojećih i drugi akti Europske unije za navedena područja Programa osposobljavanja.

2. Novosti na području razvoja i primjene novih radnih tvari i tehnologija koje ne oštećuju ozonski sloj i ne utječu na klimatske promjene

2.1. Prirodne radne tvari

2.2. Sintetičke radnih tvari.

3. Iskustva iz provedenih nadzora nad radom osposobljenih osoba

3.1. Izvješća o nadzoru rada osposobljenih osoba

3.2. Primjena »Koda dobre prakse«

3.3. Sustav prikupljanja, obnavljanja i oporabe radnih tvari (RRR – recovery, recycling and reclaiming).

4. Stručno usavršavanje

4.1. Tehnički napredak u struci

4.2. Nove radne tvari, materijali i tehnologije

4.3. Nove metode otkrivanja i sprječavanja propuštanja

4.4. Napredni postupci prikupljanja, obnavljanja, oporabe

4.5. Zbrinjavanje radnih tvari.

PRILOG 3.

REGISTAR NOSITELJA PROGRAMA IZOBRAZBE

Reg. br.

Klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum davanja suglasnosti

Ime i prezime ispitivača, identifikacijski broj

Datum i mjesto rođenja

Stručna sprema i struka

Područje za koje se izdaje suglasnost

Adresa

Elektronička adresa

Telefon

Ustanova/tvrtka zaposlenja

Napomene


PRILOG 4.

REGISTAR OSOBA KOJE IMAJU SUGLASNOST MINISTARSTVA ZA PROVOĐENJE STRUČNIH ISPITA

Reg. br.

Klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum davanja uvjerenja

Ime i prezime, identifikacijski broj

Datum i mjesto rođenja

Stručna sprema i struka

Područje za koje se izdaje uvjerenje i kategorija uvjerenja

Adresa

Elektronička adresa

Telefon

Uvjerenje o završenom programu osposobljavanja, naziv Nositelja, Programa izobrazbe, broj uvjerenja i datum

Ustanova/tvrtka zaposlenja

Napomene

PRILOG 5.

OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,…………………godine

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/11) i članka 34. Pravilnika o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, ispitno ocjenjivačko tijelo za provedbu stručnog ispita izdaje

UVJERENJE

                              ................................................................................................................................................................
                                                                                                      (navesti puni naziv kategorije uvjerenja)

                               ................................................................................................................................................................
                                                                                                         (ime i prezime, stručna sprema i struka)

                                                                  Rođen/a:........................................,    u .....................................................
                                                                                              (datum)                                       (mjesto i država)

                                                                                                    Ovo uvjerenje vrijedi 5 godina.

Predsjednik Ispitnog
ocjenjivačkog tijela:

...............................................

M.P.

Ovo uvjerenje izdano je sukladno 5. članku Uredbe Komisije (EZ) br. 303/2008 od 2. travnja 2008. kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoba u pogledu nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju te dizalica topline koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (u daljnjem tekstu: Uredba 303/2008/EZ)

PRILOG 6.

REGISTAR OVLAŠTENIH OSOBA

Reg. br.

Klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum davanja uvjerenja

Ime i prezime, identifikacijski broj

Datum i mjesto rođenja

Stručna sprema i struka

Područje za koje se izdaje uvjerenje i kategorija uvjerenja

Adresa

Elektronička adresa

Telefon

Uvjerenje o završenom programu osposobljavanja, naziv Nositelja, Programa izobrazbe, broj uvjerenja i datum

Napomene


PRILOG 7.

MINIMALNI BROJ SATI IZOBRAZBE POJEDINIH PROGRAMA

Kategorija školovanja

Satnica – teorija

Satnica – praktikum

Kategorija I

16

16

Kategorija II

14

10

Kategorija III

4

4

Kategorija IV

8

8

Mobilni rashladni uređaji

7

5

Protupožarni uređaji i aparati

6

2

Visokonaponski sklopni aparati

6

3

Otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova

4

2

3 07.01.2013 Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise 3 07.01.2013 Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise