Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije

NN 4/2013 (9.1.2013.), Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

64

Na temelju članka 101. stavka 4. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/11), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O NAČINU KORIŠTENJA REGISTRA EUROPSKE UNIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se zadaće nadležnih tijela za provedbu propisa Europske unije kojim se uređuje vođenje Registra Unije, način rada Registra Unije, način, rokovi i uvjeti otvaranja, zatvaranja i drugih postupaka vezano za rad s računima u Registru Unije.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se okvir za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 1193/2011 kojom se uspostavlja Registar Unije za razdoblje trgovanja koje započinje 1. siječnja 2013., i za naredna razdoblja trgovanja sustava trgovanja emisijama Unije sukladno Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 280/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe Komisije (EZ) br. 2216/2004 i (EU) br. 920/2010 (SL L 315, 29. 11. 2011.)

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

1. vlasnik računa: fizička ili pravna osoba koja posjeduje račun u Registru Unije;

2. središnji administrator: osoba imenovana od Europske komisije za održavanje dnevnika transakcija Europske unije;

3. nadležno tijelo: nadležno tijelo za upravljanje sustavom trgovanja emisijskim jedinicama u državama članicama, u Republici Hrvatskoj ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša;

4. vanjska platforma: vanjski sustav povezan zaštićenom vezom s Registrom Unije za provedbu automatiziranih funkcija koje se odnose na Registar Unije;

5. opće emisijske jedinice: druge emisijske jedinice koje se izdaju sukladno članku 89. Zakona o zaštiti zraka;

6. Kyotske jedinice: emisijske jedinice izdane sukladno Kyotskom protokolu (AAU, ERU, CER, RMU, lCER, tCER);

7. proces: automatizirani tehnički način provedbe radnje povezane s računom ili jedinicom u Registru Unije;

8. transakcija: proces u Registru Unije koji uključuje prijenos emisijske jedinice ili Kyotske jedinice s jednog računa na drugi račun;

9. predaja: obračun emisijske jedinice ili Kyotske jedinice od strane operatera postrojenja na temelju verificiranih emisija iz postrojenja ili zrakoplova;

10. poništenje: trajno uklanjanje iz upotrebe Kyotske jedinice od strane njenog vlasnika bez obračuna na temelju verificiranih emisija;

11. brisanje: trajno uklanjanje iz upotrebe emisijske jedinice od strane njenog vlasnika bez obračuna na temelju verificiranih emisija;

12. povlačenje: obračun Kyotske jedinice od strane stranke Kyotskog protokola na temelju emisija te stranke o kojima je dostavljeno izvješće;

13. pranje novca: pranje novca u smislu definicije iz članka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, broj 87/08);

14. financiranje terorizma: financiranje terorizma u smislu definicije iz članka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, broj 87/08);

15. nacionalni administrator: tijelo nadležno za poslove vođenja računa otvorenih u Registru Unije u nadležnosti države članice; u Republici Hrvatskoj Agencija za zaštitu okoliša, sukladno stavku 2. članka 101. Zakona o zaštiti zraka, zadužena je da u ime Republike Hrvatske vodi skupinu korisničkih računa u nadležnosti Republike Hrvatske u Registru Unije,

16. direktor: osoba koja u stvarnosti upravlja svakodnevnim operacijama pravne osobe;

17. srednjoeuropsko vrijeme: srednjoeuropsko ljetno vrijeme tijekom ljetnog razdoblja kao što je definirano propisima Europske unije o uređenju ljetnog razdoblja;

18. Dnevnik transakcija Europske unije (EUTL): standardizirana elektronička baza podataka, uspostavljena u skladu s člankom 20. Direktive 2003/87/EZ za transakcije obuhvaćene ovim Pravilnikom. EUTL isto tako služi za evidentiranje svih informacija o broju i prijenosu Kyotskih jedinica koje su dane na raspolaganje u skladu s člankom 6. stavkom 2. Odluke br. 280/2004/EZ;

19. Registar Unije: uspostavlja se i vodi radi osiguranja točnog obračuna izdavanja, držanja, prijenosa, stjecanja, poništavanja, brisanja i povlačenja jedinica dodijeljene kvote, jedinica uklanjanja, jedinica smanjenja emisija i ovjerenih smanjenja emisija, te prenošenja jedinica dodijeljene kvote, jedinica smanjenja emisija i ovjerenih smanjenja emisija;

20. Financijsko obavještajna jedinica: Ured za sprječavanje pranja novca.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i pojmovi iz Zakona o zaštiti zraka, Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (»Narodne novine«, broj 69/12), Pravilnika o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima (»Narodne novine«, broj 43/12) te posebnog propisa o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova.

Članak 4.

(1) Računi u Registru Unije iz članka 101. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka smatraju se računima u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno računima u pravnoj nadležnosti Republike Hrvatske.

(2) Na račune u Registru Unije koje vodi Agencija za zaštitu okoliša (dalje u tekstu: Agencija) primjenjuju se pravni propisi Republike Hrvatske i potpadaju pod pravnu nadležnost Republike Hrvatske. Jedinice na ovim računima tretiraju se kao da se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Agencija propisuje Uvjete korištenja Registra Unije. Uvjeti korištenja objavljuju se na internetskim stranicama Agencije i Ministarstva zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo).

(2) U postupku otvaranja računa vlasnici računa i njihovi ovlašteni predstavnici iz članaka 11., 12. i 16. ovoga Pravilnika dužni su prihvatiti Uvjete korištenja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Zaposlenici Agencije ne mogu biti vlasnici računa u Registru Unije, niti obavljati poslove ovlaštenog predstavnika i dodatnog ovlaštenog predstavnika računa u Registru Unije.

II. RAČUNI

Članak 7.

Računi koje sadrži Registar Unije i vrste jedinica koje se mogu držati na svakom računu propisani su u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Računi u Registru Unije mogu biti u jednom od navedenih statusa: otvoren, blokiran, isključen ili zatvoren.

(2) S blokiranog računa nije dopušteno pokretati procese, osim procesa za predaju jedinica, za unos verificiranih emisija i za ažuriranje podataka o računu.

(3) Sa zatvorenog računa nije dopušteno pokretati niti jedan proces. Zatvoreni račun ne može biti ponovo otvoren i na njemu se ne mogu stjecati jedinice.

(4) Operateru postrojenja isključenog iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama sukladno članku 112. Zakona o zaštiti zraka, Agencija stavlja korisnički račun u status »isključen«, koji vrijedi za vrijeme trajanja isključenja.

Članak 9.

(1) Administrator računa određen je za svaku vrstu računa sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Administrator je zadužen za otvaranje, obustavu pristupa, ograničavanje pristupa računu ili zatvaranje računa, odobravanje ovlaštenih predstavnika, dopuštanje izmjena podataka o računu koje zahtijevaju odobrenje administratora i za iniciranje transakcija koje zatraži vlasnik računa u skladu s člankom 16. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Središnji administrator obavještava predstavnika računa i administratora računa o pokretanju i završetku ili prekidu svakog postupka vezanog uz taj račun, kao i o promjeni stanja predmetnog računa, putem automatskog mehanizma u skladu s odredbama propisa Europske unije iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Središnji administrator otvara sve račune u Registru Unije u roku od 20 radnih dana od primitka informacija utvrđenih Prilogom II. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) U roku od 20 radnih dana od izvršnosti dozvole za emisije stakleničkih plinova koju je izdalo Ministarstvo, operater postrojenja podnosi Agenciji zahtjev za otvaranje korisničkog računa za operatere postrojenja u Registru Unije.

(2) Sadržaj zahtjeva za otvaranje korisničkog računa propisan je Prilogom V. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji se objavljuje na internetskim stranicama Agencije i Ministarstva.

(4) U roku od 20 radnih dana od zaprimanja urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i u skladu s člancima 15. i 17. ovoga Pravilnika, Agencija operateru postrojenja otvara u Registru Unije korisnički račun za operatere postrojenja ili obavještava podnositelja zahtjeva o razlozima odbijanja zahtjeva za otvaranje računa.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka operater postrojenja koji je ishodio dozvolu za emisije stakleničkih plinova do 31. prosinca 2012. podnosi Agenciji zahtjev za otvaranje korisničkog računa za operatere postrojenja u Registru Unije sukladno rokovima koje će Ministarstvo i Agencija objaviti na svojim internetskim stranicama.

Članak 12.

(1) Fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, odnosno pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj može Agenciji podnijeti zahtjev za otvaranje osobnog računa ili računa za trgovanje.

(2) Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka propisan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji se objavljuje na internetskim stranicama Agencije i Ministarstva.

(4) U roku od 20 radnih dana od zaprimanja urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i u skladu s člancima 15. i 17. ovoga Pravilnika, Agencija otvara u Registru Unije osobni račun pravnih i fizičkih osoba ili račun za trgovanje ili obavještava podnositelja zahtjeva o razlozima odbijanja zahtjeva za otvaranje računa.

Članak 13.

(1) Ministarstvo izdaje nalog Agenciji za otvaranje jednog ili više nacionalnih računa u Registru Unije kojemu prilaže podatke iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(2) U roku od 20 radnih dana od zaprimanja naloga iz stavka 1. ovoga članka Agencija otvara jedan ili više nacionalnih korisničkih računa u Registru Unije.

Članak 14.

(1) Verifikator za otvaranje računa u Registru Unije podnosi zahtjev Agenciji.

(2) Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka propisan je u Prilogu II. i Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji se objavljuje na internetskim stranicama Agencije i Ministarstva.

(4) U roku od 20 radnih dana od zaprimanja urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika Agencija verifikatoru otvara u Registru Unije račun za verifikatora ili obavještava podnositelja zahtjeva o odbijanju zahtjeva za otvaranje korisničkog računa.

Članak 15.

(1) Agencija provjerava potpunost, ažuriranost, točnost i istinitost podataka i dokumenata dostavljenih uz zahtjev za otvaranje računa.

(2) Agencija može odbiti zahtjev za otvaranje računa u sljedećim slučajevima:

a. dostavljene informacije i dokumenti nisu potpuni, ažurirani ili su na drugi način netočni ili neistiniti;

b. ako je fizička osoba, ili u slučaju pravne osobe bilo koji direktor, pod istragom ili je osuđivan u posljednjih pet godina za zloporabu povezanu s emisijskim jedinicama ili Kyotskim jedinicama, za pranje novca, financiranje terorizma ili za drugo teško kazneno djelo za koje se može poslužiti svojim računom;

c. ako postoji osnovana sumnja da se računi mogu koristiti za zloporabu povezanu s emisijskim jedinicama ili Kyotskim jedinicama, za pranje novca, financiranje terorizma ili za drugo teško kazneno djelo.

(3) Ako Agencija odbije zahtjev za otvaranje računa, podnositelj zahtjeva za otvaranje računa može uputiti prigovor Ministarstvu.

(4) U slučaju zaprimanja prigovora iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo na osnovi činjenica iz prigovora izdaje nalog Agenciji za otvaranje računa ili donosi odluku kojom potvrđuje odbijanje zahtjeva za otvaranje računa uz obrazloženje.

Članak 16.

(1) Svaki račun mora imati najmanje dva ovlaštena predstavnika, osim računa verifikatora koji ima najmanje jednog ovlaštenog predstavnika. Ovlašteni predstavnik inicira transakcije i druge procese u ime vlasnika računa.

(2) Osim ovlaštenih predstavnika iz stavka 1. ovoga članka, računi mogu imati pasivnog ovlaštenog predstavnika koji imaju pristup računima, a mogu ih samo pregledavati.

(3) Računi mogu imati jednog ili više dodatnih ovlaštenih predstavnika. Nakon iniciranja transakcije od ovlaštenog predstavnika, zahtijeva se odobrenje jednog od dodatnih ovlaštenih predstavnika, osim u slučaju prijenosa emisijskih i/ili Kyotskih jedinica na račun s popisa provjerenih računa u Registru Unije.

(4) Ako ovlašteni predstavnik zbog tehničkih ili drugih razloga ne može pristupiti Registru Unije, transakciju u ime i na zahtjev ovlaštenog predstavnika ili osobe ovlaštene za zastupanje vlasnika računa (osoba koja je u sudskom registru ovlaštena za potpisivanje) može inicirati Agencija, uz uvjet da pristup nije obustavljen u skladu s ovim Pravilnikom.

(5) Svaka vrsta računa može imati najviše tri ovlaštena predstavnika, odnosno najviše dva dodatna ovlaštena predstavnika.

(6) Ovlašteni predstavnici i dodatni ovlašteni predstavnici mogu biti fizičke osobe starije od 18 godina. Svi ovlašteni predstavnici i dodatni ovlašteni predstavnici jednog računa su različite osobe, ali jedna osoba može biti ovlašteni predstavnik ili dodatni ovlašteni predstavnik za više od jednog računa. Najmanje jedan ovlašteni predstavnik računa mora imati prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim ako se radi o računu verifikatora.

Članak 17.

(1) Podnositelj zahtjeva za otvaranje računa dužan je prilikom podnošenja toga zahtjeva imenovati ovlaštene predstavnike i dodatne ovlaštene predstavnike u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za otvaranje računa, u dijelu koji se odnosi na imenovanje ovlaštenih predstavnika i dodatnih ovlaštenih predstavnika, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti podatke iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(3) U roku od 20 radnih dana od zaprimanja urednog zahtjeva za otvaranje računa Agencija odobrava imenovanje ovlaštenog predstavnika ili dodatnog ovlaštenog predstavnika, ili obavještava podnositelja o odbijanju zahtjeva. U slučaju kada provjera predloženih predstavnika zahtijeva više vremena, Agencija može rok za provjeru predloženih predstavnika produžiti za najviše 20 radnih dana o čemu obavještava podnositelja zahtjeva.

(4) Agencija provjerava da su podaci i dokumenti dostavljeni u skladu sa stavkom 2. ovoga članka potpuni, ažurirani, točni i istiniti.

(5) Osim u slučajevima iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika, Agencija može odbiti zahtjev za otvaranjem računa i u sljedećim slučajevima:

a. ako dostavljeni podaci i dokumenti iz stavka 2. ovoga članka nisu potpuni, ažurirani ili su na drugi način netočni ili neistiniti;

b. ako je predloženi predstavnik pod istragom, ili je osuđen u posljednjih pet godina za zloporabu povezanu s emisijskim jedinicama ili Kyotskim jedinicama, za pranje novca, financiranje terorizma ili za drugo teško kazneno djelo za koje se može poslužiti svojim računom.

(6) Ako Agencija odbije zahtjev za otvaranje računa, odnosno, imenovanje ovlaštenih predstavnika i dodatnih ovlaštenih predstavnika, podnositelj zahtjeva može uputiti prigovor Ministarstvu.

(7) U slučaju zaprimanja prigovora iz stavka 6. ovoga članka Ministarstvo na osnovi činjenica iz prigovora izdaje nalog Agenciji za otvaranje računa ili donosi odluku kojom potvrđuje odbijanje zahtjeva uz obrazloženje.

Članak 18.

(1) Svaki vlasnik računa dužan je u roku od 10 radnih dana obavijestiti Agenciju o promjeni podataka dostavljenih u zahtjevu za otvaranje računa.

(2) Vlasnik računa dužan je do 31. prosinca svake godine potvrditi Agenciji da su informacije o njegovom računu potpune, ažurne i istinite.

(3) Obavijesti o promjeni potrebno je priložiti podatke koje zatraži Agencija sukladno člancima 11. – 20. ovoga Pravilnika te zahtjevima utvrđenima u Uvjetima korištenja. U roku od 15 radnih dana od zaprimanja obavijesti o promjeni i priloženih informacija Agencija odobrava odgovarajuću promjenu podataka. Agencija može odbiti promjenu informacija u skladu s člankom 17. stavkom 5. ovoga Pravilnika o čemu obavještava korisnika računa.

(4) Zahtjev za promjenom podataka iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji se objavljuje na internetskim stranicama Agencije i Ministarstva.

(5) Na odluku Agencije o odbijanju promjene podataka može se uputiti prigovor Ministarstvu.

(6) U slučaju zaprimanja prigovora iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo na osnovi činjenica iz prigovora izdaje nalog Agenciji za promjenu podataka ili donosi odluku kojom potvrđuje odbijanje zahtjeva za promjenu podataka uz obrazloženje.

(7) Najmanje jednom u tri godine Agencija provodi ocjenu potpunosti, ažuriranosti, točnosti i istinitosti podataka dostavljenih u zahtjevu za otvaranje računa te, prema potrebi, zahtjeva od vlasnika računa da dostavi podatke o promjenama.

Članak 19.

(1) Vlasniku korisničkog računa operatera postrojenja dopušteno je prodati račun ili se odreći vlasništva svog računa zajedno s postrojenjem povezanim s tim računom.

(2) Vlasniku računa nije dopušteno prodati račun drugoj osobi ili se odreći vlasništva svog računa u korist druge osobe, osim u slučaju iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ovlaštenom predstavniku i dodatnom ovlaštenom predstavniku nije dopušteno prenijeti svoj status drugoj osobi.

(4) Vlasnik računa može zatražiti obustavu pristupa ovlaštenom predstavniku računu. Po zaprimanju zahtjeva, Agencija obustavlja pristup ovlaštenom predstavniku ili dodatnom ovlaštenom predstavniku. U roku od 10 radnih dana od zaprimanja zahtjeva Agencija obustavlja pristup ovlaštenom predstavniku.

(5) Vlasnik računa može uputiti prijedlog za imenovanje novih ovlaštenih predstavnika i dodatnih ovlaštenih predstavnika u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Računi za isporuku emisijskih jedinica s dražbe, korisnički računi i računi za trgovanje mogu biti uvršteni u popis provjerenih računa u Registru Unije.

(2) Računi istog vlasnika računa automatski se uključuju na popis provjerenih računa.

(3) Postupak unošenja promjena na popisu provjerenih računa pokreće se i dovršava na način utvrđen člankom 31. za prijenose iz članaka 36. i 37. ovoga Pravilnika. Promjenu potvrđuje dodatni ovlašteni predstavnik ili, ukoliko nije imenovan, drugi ovlašteni predstavnik. Odgoda predviđena člankom 31. stavkom 2. ovoga Pravilnika ne odnosi se na brisanje računa s popisa provjerenih računa. Za sve ostale promjene na popisu provjerenih računa odgoda je sedam dana.

Članak 21.

U roku od 10 radnih dana od zaprimanja zahtjeva vlasnika računa za račun za koji postupak zatvaranja nije određen člancima 22. i 23. ovoga Pravilnika, Agencija zatvara račun u skladu s odredbama članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

(1) Ministarstvo u roku od 10 radnih dana obavještava Agenciju o ukidanju dozvole za emisije stakleničkih plinova ili o saznanju da je postrojenje zatvoreno.

(2) U roku od 10 radnih dana po primitku obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Agencija bilježi odgovarajući datum u Registru Unije.

(3) Agencija može zatvoriti korisnički račun operatera postrojenja do 30. lipnja godine koja slijedi godinu u kojoj je postrojenje zatvoreno, ili je dozvola za emisije stakleničkih plinova ukinuta, ako je za to postrojenje predana količina emisijskih jedinica jednaka ili veća od verificiranih emisija iz tog postrojenja.

Članak 23.

(1) U roku od 10 radnih dana od zaprimanja zahtjeva verifikatora za zatvaranje njegova računa Agencija zatvara račun verifikatora.

(2) Ministarstvo izdaje nalog Agenciji da zatvori račun verifikatora ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a. suglasnost pravnoj osobi, verifikatoru za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša je istekla ili je oduzeta;

b. verifikator je prestao s radom.

Članak 24.

(1) Ako je na računu koji je Agencija dužna zatvoriti u skladu s člancima 21. i 22. ovoga Pravilnika stanje emisijskih ili Kyotskih jedinica pozitivno, Agencija će od vlasnika računa zahtijevati da navede drugi račun na koji se prenose takve emisijske jedinice ili Kyotske jedinice.

(2) U slučaju da vlasnik računa ne odgovori na zahtjev Agencije iz stavka 1. ovoga članka u roku od 40 radnih dana, Agencija prenosi emisijske jedinice ili Kyotske jedinice na račun Republike Hrvatske.

(3) Ako je na računu, kojemu je privremeno obustavljen pristup u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika, stanje emisijskih ili Kyotskih jedinica pozitivno, Ministarstvo može zahtijevati da se emisijske jedinice ili Kyotske jedinice odmah prenesu na odgovarajući račun Republike Hrvatske.

Članak 25.

(1) Ako se situacija koja je dovela do privremene obustave pristupa računima u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika usprkos ponavljanim obavijestima ne riješi u razumnom roku, Ministarstvo može Agenciji dati nalog za zatvaranje ili u slučaju računa operatera za blokiranje onih računa kojima je pristup bio privremeno obustavljen, sve dok Ministarstvo ne utvrdi da situacija koja je dovela do obustave više ne postoji.

(2) Vlasnik računa može u roku od 30 kalendarskih dana uložiti prigovor Ministarstvu na promjenu statusa računa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju zaprimanja prigovora iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo na osnovi činjenica iz prigovora izdaje nalog Agenciji da ponovo otvori račun, ili obrazloženom odlukom potvrđuje predmetno zatvaranje ili blokiranje.

Članak 26.

(1) Agencija može privremeno obustaviti pristup ovlaštenom predstavniku ili dodatnom ovlaštenom predstavniku bilo kojem računu u Registra Unije, ili postupcima kojima bi taj ovlašteni predstavnik inače imao pristup, ako ima opravdane razloge vjerovati da je ovlašteni predstavnik:

a. pokušao pristupiti računima ili procesima za koje nije ovlašten;

b. u više navrata pokušao pristupiti računu ili procesu korištenjem neispravnog korisničkog imena i zaporke;

c. pokušao ugroziti sigurnost, raspoloživost, cjelovitost ili povjerljivost Registra Unije ili EUTL-a, ili podataka kojima se u njemu raspolaže ili koji se u njemu pohranjuju.

(2) Agencija može obustaviti pristup svim ovlaštenim predstavnicima ili dodatnim ovlaštenim predstavnicima određenog računa ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a. vlasnik računa je preminuo bez pravnog nasljednika ili je prestao postojati kao pravna osoba;

b. vlasnik računa nije podmirio naknade;

c. vlasnik računa je prekršio Uvjete korištenja koji se primjenjuju na račun;

d. vlasnik računa nije pristao na izmjene uvjeta koje su utvrdili Agencija ili središnji administrator;

e. vlasnik računa nije obavijestio o izmjenama podataka o računu ili pružio dokaz koji se odnosi na izmjene podataka o računu ili dokaz koji se odnosi na zahtjeve za potrebe otvaranja novog računa;

f. vlasnik računa nije zadržao minimalni broj ovlaštenih predstavnika sukladno članku 16. stavku 1. ovoga Pravilnika;

g. vlasnik računa više ne udovoljava zahtjevu iz članka 16. stavka 6. ovoga Pravilnika;

h. vlasnik računa više ne udovoljava zahtjevu iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Agencija može svim ovlaštenim predstavnicima ili dodatnim ovlaštenim predstavnicima obustaviti pristup određenom računu i mogućnost pokretanja procesa s tog računa:

– u razdoblju od najviše dva tjedna (14 kalendarskih dana) ako Agencija ima opravdane razloge za sumnju da je račun korišten ili će biti korišten za prijevaru, pranje novca, financiranje terorizma ili drugo teško kazneno djelo, ili

– na temelju i u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se sprječava zloporaba računa.

(4) Agencija ukida privremenu obustavu odmah po prestanku postojanja uvjeta koji su uzrokovali obustavu.

(5) Vlasnik računa može u roku od 30 kalendarskih dana uložiti prigovor na privremenu obustavu pristupa iz stavka 1. i stavka 3. ovoga članka Ministarstvu koje, ili daje nalog Agenciji da ponovo odobri pristup, ili obrazloženom odlukom potvrđuje privremenu obustavu.

(6) Ministarstvo ili Europska komisija (u daljnjem tekstu: Komisija) isto tako može Agenciji ili središnjem administratoru dati nalog za provedbu privremene obustave.

(7) Tijela kaznenog progona, u okviru svojih ovlasti, mogu uputiti zahtjev Agenciji da provede obustavu pristupa temeljem odredaba posebnog propisa.

(8) Ako je vlasnik korisničkog računa operatera postrojenja zbog privremenih obustava u skladu s ovim člankom spriječen vratiti emisijske jedinice unutar 10 radnih dana prije krajnjeg roka za njihovo vraćanje, utvrđenog člankom 105. Zakona o zaštiti zraka, Agencija, temeljem zahtjeva vlasnika računa, vraća količinu emisijskih jedinica koju navede vlasnik računa.

III. VERIFICIRANE EMISIJE I ISPUNJENJE OBVEZA

Članak 27.

(1) Svaki operater postrojenja odabire verifikatora s popisa verifikatora registriranih kod Agencije koja vodi njihov račun. Ako je operater postrojenja ujedno i verifikator, ne može odabrati samoga sebe kao verifikatora.

(2) Verifikator do 31. ožujka tekuće godine unosi podatke o emisijama za prethodnu godinu.

(3) Podaci o godišnjim emisijama podnose se na obrascu propisanom u Prilogu VII. ovoga Pravilnika.

(4) Nakon provjere cjelovitosti verificiranog izvješća operatera o emisijama iz postrojenja tijekom prethodne godine sukladno članku 108. Zakona o zaštiti zraka Agencija odobrava verifikatoru unos godišnje verificirane emisije iz cjelovitog verificiranog izvješća.

(5) Agencija označava emisije unesene sukladno stavku 4. ovog članka kao odobrene u Registru Unije.

(6) Ministarstvo može izdati nalog Agenciji da ispravi godišnje verificirane emisije za postrojenje kako bi se osigurala usklađenost s člancima 108. i 109. Zakona o zaštiti zraka. Ispravak se provodi unošenjem u Registru Unije ispravljene verificirane ili procijenjene emisije za to postrojenje za predmetnu godinu.

(7) U slučaju da na dan 1. svibnja svake godine za postrojenje u Registru Unije nije zabilježen podatak o verificiranoj emisiji u prethodnoj godini ili je potvrđeno da je uneseni podatak o verificiranoj emisiji netočan, svaki procijenjeni zamjenski iznos emisija i koji se unosi u Registar Unije provodi se tako da je proračun emisije u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s člancima 108. i 109. Zakona o zaštiti zraka.

Članak 28.

(1) Ako na dan 1. travnja svake godine godišnje verificirane emisije postrojenja za prethodnu godinu nisu zabilježene u Registru Unije, Registar Unije postavlja pripadajući račun operatera postrojenja u status »blokirano«.

(2) Kada su sve zakašnjele verificirane emisije postrojenja za određenu godinu zabilježene u Registru Unije, Registar Unije postavlja račun u status »otvoreno«.

Članak 29.

(1) Na dan 1. svibnja svake godine Registar Unije utvrđuje stanje ispunjenja obveze za prethodnu godinu za svako postrojenje koje ima otvoren ili blokiran korisnički račun operatera postrojenja računajući zbroj svih emisijskih jedinica predanih za tekuće razdoblje umanjen za zbroj svih verificiranih emisija u tekućem razdoblju do tekuće godine uključujući tekuću godinu i uvećan za korektivni faktor.

(2) Korektivni faktor iz stavka 1. ovoga članka je jednak nuli ako je stanje ispunjenja obveze posljednje godine prethodnog razdoblja veće od nule, a ostaje jednak stanju ispunjenja obveze posljednje godine prethodnog razdoblja ako je to stanje manje od nule ili jednako nuli.

(3) Registar Unije bilježi stanje ispunjenja obveze za svako postrojenje za svaku godinu.

IV. TRANSAKCIJE

Članak 30.

S određene vrste računa pokreću se samo transakcije koje su ovim Pravilnikom izričito propisane za tu vrstu računa.

Članak 31.

(1) Za svaku transakciju iz ovoga poglavlja koju nije inicirala vanjska platforma, Registar Unije zahtijeva posebnu sigurnosnu potvrdu prije iniciranja transakcije. Transakcija se pokreće nakon što je dodatni ovlašteni predstavnik odobri, sukladno zahtjevima iz članka 16. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Svaki prijenos iz članaka 37. i 38. ovoga Pravilnika pokreće se odmah ako je potvrđen između 10:00 i 16:00 po srednjoeuropskom vremenu između ponedjeljka i petka, uključujući i te dane, izuzimajući državne praznike Prijenos koji je potvrđen u drugo vrijeme pokreće se sljedeći dan, od ponedjeljka do petka, u 10:00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

(3) Na svaki prijenos emisijskih jedinica i Kyotskih jedinica iz članka 37., i za svaki prijenos određen člankom 38. ovoga Pravilnika na račune koji nisu na popisu provjerenih računa vlasnika računa za trgovanje, primjenjuje se odgoda od 26 sati od pokretanja transakcije ili odobrenja od dodatnog ovlaštenog predstavnika do obavijesti o dovršenju prijenosa. Trajanje ove odgode bit će privremeno obustavljeno između 00:00 i 24:00 sata po srednjoeuropskom vremenu subotom i nedjeljom te državnim praznicima.

(4) Ukoliko predstavnik računa sumnja da se prijenos pokrenuo na prijevaru, najkasnije dva sata prije kraja odgode iz stavka 3. ovoga članka, može zahtijevati da Agencija prekine prijenos u njegovo ime prije razmjene poruka za dovršenje prijenosa. Vlasnik računa obavještava nadležna tijela kaznenog progona o sumnji na prijevaru odmah po podnošenju zahtjeva Agenciji. Obavijest se prosljeđuje Agenciji u roku od sedam dana.

(5) Nakon pokretanja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka, šalje se obavijest svim predstavnicima računa navodeći predloženo pokretanje prijenosa.

Članak 32.

(1) Emisijska jedinica ili Kyotska jedinica su zamjenjiva nematerijalna sredstva kojima se može trgovati na tržištu.

(2) Nematerijalizirana narav emisijskih jedinica i Kyotskih jedinica podrazumijeva da evidencija u Registru Unije predstavlja očigledan i dovoljan dokaz vlasništva nad emisijskom ili Kyotskom jedinicom, kao i dokaz bilo kojeg drugog pitanja za koje je ovim Pravilnikom uređeno, ili za koje se daje ovlast, da se bilježi u Registru Unije.

(3) Zamjenjivost emisijskih ili Kyoto jedinica podrazumijeva da se bilo koja obveza obnavljanja ili vraćanja koje mogu nastati sukladno odredbama posebnih propisa u odnosu na emisijsku jedinicu ili Kyoto jedinicu primjenjuju samo na emisijsku jedinicu ili Kyoto jedinicu u naravi, a posebno:

a. u skladu s člankom 41. ovoga Pravilnika transakcija postaje konačna i neopoziva po njenom dovršenju. Ne dovodeći u pitanje bilo koju odredbu ili pravno sredstvo koji mogu za ishod imati zahtjev ili nalog za izvršenjem nove transakcije u Registru Unije, transakcija koja je postala konačna i neopoziva u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ne može se poništiti;

b. odredbe ovog članka ne priječe vlasnika računa ili treću stranu da ostvari bilo koje pravo ili potraživanje nastalo kao ishod transakcije koje im zakonski može pripasti, uključujući vraćanje u prvobitno stanje, obnavljanje ili štetu, u vezi transakcije koja je postala konačna u Registru Unije, kao npr. u slučaju zloporabe ili tehničke pogreške, sve dok ono ne dovodi do povrata, opoziva ili poništenja transakcije u Registru Unije.

(4) Emisijska ili Kyotska jedinica čije vlasništvo u dobroj vjeri stječe kupac i vlasnik emisijske jedinice ili Kyotske jedinice ne smije imati nikakvih nedostataka u smislu vlasništva osobe koja je izvršila prijenos.

Članak 33.

(1) Središnji administrator kreira ukupnu količinu jedinica za postrojenja.

(2) Središnji administrator pravovremeno prenosi opće emisijske jedinice s računa EU-a za ukupnu količinu na račun EU-a za raspodjelu u količini koja odgovara zbroju emisijskih jedinica dodijeljenih besplatno u skladu s nacionalnim tablicama za raspodjelu emisijskih jedinica svake države članice.

(3) Registar Unije dodjeljuje svakoj kreiranoj emisijskoj jedinici jedinstvenu identifikacijsku oznaku.

Članak 34.

(1) Prema usvojenoj listi za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica od strane Komisije i Ministarstva, Agencija priprema nacionalnu tablicu emisijskih jedinica koja sadrži informacije iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo dostavlja Komisiji nacionalnu tablicu emisijskih jedinica iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 35.

(1) Agencija obavlja promjene u nacionalnoj tablici dodjele emisijskih jedinica ukoliko:

a. dozvola za emisije stakleničkih plinova iz postrojenja je ukinuta ili joj je na drugi način isteklo važenje;

b. postrojenje prestaje ili djelomično prestaje s radom;

c. postrojenju je značajno smanjen kapacitet;

d. postrojenje je podijeljeno na dva ili više postrojenja;

e. dva ili više postrojenja pripojena su u jedno postrojenje.

(2) Ministarstvo obavještava Komisiju o promjenama, koje nisu navedene u stavku 1. ovoga članka, u nacionalnoj tablici dodjele emisijskih jedinica, uključujući dodjelu novim postrojenjima ili dodjelu novim postrojenjima slijedom značajnog povećanja kapaciteta.

Članak 36.

Agencija u nacionalnoj tablici dodjele emisijskih jedinica navodi za svakog operatera, za svaku godinu i za svaku pravnu osobu iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika dodjeljuju li se ili ne postrojenju emisijske jedinice za tu godinu.

Članak 37.

U Registru Unije se na zahtjev vlasnika bilo kojeg korisničkog računa izvršava prijenos emisijskih ili Kyotskih jedinica na račun s popisa provjerenih računa korisnika tog računa, osim ako takav prijenos nije onemogućen zbog statusa računa s kojeg je prijenos pokrenut ili statusa računa na koji se jedinice prenose.

Članak 38.

U Registru Unije se na zahtjev vlasnika računa za trgovanje pravne ili fizičke osobe izvršava prijenos emisijskih ili Kyotskih jedinica na bilo koji korisnički račun ili račun za trgovanje pravne ili fizičke osobe u Registru Unije, osim ako takav prijenos nije onemogućen zbog statusa računa s kojeg je prijenos pokrenut.

Članak 39.

(1) Operater postrojenja predaje emisijske jedinice putem podnošenja zahtjeva Registru Unije kojim predlaže:

a. prijenos određenog broja emisijskih jedinica kreiranih za ispunjenje obveze u istom razdoblju trgovanja s odgovarajućeg korisničkog računa operatera postrojenja na račun Unije za brisanje emisijskih jedinica;

b. da se zabilježi broj i vrsta predanih emisijskih jedinica za emisije iz postrojenja operatera u tekućem razdoblju.

(2) Jednom predanu emisijsku jedinicu nije dopušteno ponovo predati.

Članak 40.

(1) Registar Unije izvršava svaki zahtjev vlasnika računa za brisanje emisijskih jedinica s računa vlasnika na način da:

a. izvrši prijenos određenog broja emisijskih jedinica s odgovarajućeg računa na račun Unije za brisanje emisijskih jedinica; i

b. zabilježi broj prenesenih jedinica kao brisanih za tekuću godinu.

(2) Brisanu emisijsku jedinicu nije dopušteno bilježiti kao predanu za bilo koje emisije.

Članak 41.

(1) Ako vlasnik računa ili Agencija u ime vlasnika računa nehotice ili greškom pokrene transakciju iz stavka 2. ovoga članka, vlasnik računa može Agenciji u pismenom zahtjevu predložiti da izvrši povrat izvršene transakcije. Ovlašteni predstavnik ili predstavnici vlasnika računa ovlašteni za pokretanje transakcije koju treba vratiti prvotno stanje dužni su zahtjev valjano potpisati i poslati poštom u roku od pet radnih dana od završetka procesa. Zahtjev sadrži izjavu kojom je naznačeno da je transakcija pokrenuta nenamjerno ili greškom.

(2) Korisnik računa može predložiti povrat sljedećih transakcija:

a. predaje emisijskih jedinica,

b. brisanja emisijskih jedinica.

(3) Ako Agencija ustanovi da zahtjev ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka i suglasna je sa zahtjevom, može predložiti povrat transakcije u Registru Unije.

(4) Ako Agencija nenamjerno ili greškom pokrene transakciju iz stavka 5. ovoga članka, može središnjem administratoru u pismenom zahtjevu predložiti da izvrši povrat izvršene transakcije. Zahtjev mora sadržavati izjavu kojom je naznačeno da je transakcija inicirana nenamjerno ili greškom.

(5) Agencija može predložiti povrat transakcije dodjele općih emisijskih jedinica,

(6) Povrat transakcije iz stavaka 1. i 3. ovoga članka može biti proveden u Registru Unije ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a. transakcija predaje ili brisanja emisijskih jedinica koju treba vratiti završena je najkasnije 30 radnih dana prije prijedloga Agencije iz stavka 3. ovoga članka;

b. niti jedan operater ne dovodi se u situaciju da ne ispunjava obvezu za prethodnu godinu kao ishod povrata;

c. dolazni račun transakcije koju treba vratiti još uvijek sadrži jedinice iste vrste kao i vrsta jedinica što su sudjelovale u transakciji koju treba vratiti;

d. dodjela općih emisijskih jedinica koje treba vratiti provedena je nakon isteka dozvole za emisije stakleničkih plinova iz postrojenja.

V. TEHNIČKI ZAHTJEVI SUSTAVA REGISTRA

Članak 42.

Agencija putem korisničke podrške (tzv. help desk) pruža pomoć i podršku vlasnicima računa i predstavnicima računa u Registru Unije koje vodi.

Članak 43.

(1) Predstavnici računa imaju pristup svojim računima u Registru Unije putem sigurnosne zone Registra Unije dostupnog putem Interneta.

(2) Ako je sigurnost punomoći ovlaštenog predstavnika ili dodatnog ovlaštenog predstavnika ugrožena, ovlašteni predstavnik ili dodatni ovlašteni predstavnik odmah obustavlja pristup računu, obavještava o tome Agenciju i podnosi zahtjev za zamjenu.

Članak 44.

(1) Registar Unije svakom ovlaštenom predstavniku i dodatnom ovlaštenom predstavniku dodjeljuje korisničko ime i lozinku radi provjere/potvrđivanja autentičnosti za pristup Registru Unije.

(2) Osim korištenja korisničkog imena i lozinke iz stavka 1. ovoga članka za pristup Registru Unije provodi se i sekundarna provjera autentičnosti. Vrste mehanizama sekundarne provjere autentičnosti koje se mogu koristiti za pristup Registru Unije navedene su u Uvjetima razmjene podataka i tehničkim uvjetima koje propisuje Komisija.

(3) Agencija može smatrati da je korisnik kojemu Registar Unije uspješno provjeri autentičnost ovlašteni predstavnik ili dodatni ovlašteni predstavnik registriran u skladu s dodijeljenom akreditacijom za provjeru autentičnosti, osim ako ovlašteni predstavnik ili dodatni ovlašteni predstavnik obavijesti Agenciju da je sigurnost njegove punomoći ugrožena i zatraži zamjenu punomoći.

(4) Ovlašteni predstavnik dužan je provesti sve potrebne mjere kako bi spriječio gubitak, krađu ili ugrožavanje njegove akreditacije, te je dužan Agenciji bez odlaganja prijaviti gubitak, krađu ili ugrožavanje iste.

Članak 45.

(1) U slučaju narušavanja sigurnosti ili rizika od narušavanja sigurnosti koji mogu dovesti do obustave pristupa računu, Agencija je dužna bez odlaganja obavijestiti središnjeg administratora o svakom riziku koji nastaje za ostale dijelove Registra Unije.

(2) Ako Agencija ima saznanja o situaciji koja zahtijeva obustavu pristupa svim računima koje vodi u skladu s ovim Pravilnikom, prethodno porukom obavještava o privremenoj obustavi pristupa računima središnjeg administratora i vlasnike računa. Središnji administrator obavještava ostale administratore što je prije moguće.

(3) Najava o obustavi pristupa računima iz stavka 2. ovoga članka uključuje očekivano trajanje privremene obustave i jasno se prikazuje u javnom dijelu internetskih stranica dnevnika transakcija Europske unije (EUTL).

Članak 46.

(1) Agencija može obustaviti pristup emisijskim ili Kyotskim jedinicama u dijelu Registra Unije kojega vodi:

a. u razdoblju od najviše dva tjedna ako posumnja da su emisijske jedinice ili Kyotske jedinice predmet transakcije s ciljem prijevare, pranja novca, financiranja terorizma ili drugog teškog kaznenog djela; ili

b. na osnovi i u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se sprječava zloupraba računa.

(2) Agencija odmah obavještava nadležna tijela kaznenog progona i Ministarstvo o obustavi pristupa jedinicama.

(3) Nadležna tijela kaznenog progona, u okviru svojih ovlasti, mogu izdati nalog Agenciji da provede obustavu pristupa jedinicama iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 47.

(1) Agencija je dužna u potpunosti surađivati s odgovarajućim nadležnim tijelima radi uspostave odgovarajućih i prikladnih postupaka kako bi se preduhitrile i spriječile radnje povezane s pranjem novca i financiranjem terorizma.

(2) Agencija je dužna u potpunosti surađivati s financijsko obavještajnom jedinicom na način da:

a. Financijsko obavještajnoj jedinici u pisanom obliku dostavi obrazložene razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma utvrđene u obavljanju poslova iz svog djelokruga;

b. Na zahtjev financijsko obavještajne jedinice dostavlja sve potrebne podatke, informacije i dokumentaciju potrebnu za sprječavanje i otkrivanje pranja novca ili financiranja terorizma.

(3) Informacije iz stavka 2. ovog članka Agencija prosljeđuje financijsko-obavještajnoj jedinici.

(4) Agencija je dužna uspostaviti odgovarajuće procedure i imenovati ovlaštenu osobu za provođenje mjera i radnji radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.

Članak 48.

Agencija može podnijeti zahtjev Komisiji da vrati u prvobitno stanje procese u Registru Unije koje je Komisija obustavila nakon utvrđivanja da rad i održavanje Registra Unije nisu u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1193/2011 kojom se uspostavlja Registar Unije ako smatra da su riješeni izvanredni događaji koji su uzrokovali obustavu procesa.

Članak 49.

U slučaju automatskog otkrivanja odstupanja i prekidanja procesa u Registru Unije, Agencija i vlasnik računa uključenog u transakciju dobivaju obavijest o prekidanju procesa.

Članak 50.

(1) Agencija arhivira podatke o svim procesima, dnevnicima i vlasnicima računa iz Registra Unije uspostavljenog vezano za izvršenje obveza prema Kyotskom protokolu.

(2) Agencija je podatke iz stavka 1. ovoga članka dužna čuvati 15 godina.

(3) Agencija ima pristup svim podacima iz Registra Unije koji se odnose na račune kojima upravlja ili je upravljala te ima mogućnost pretraživanja i preuzimanja tih podataka.

Članak 51.

(1) Informacije u Registru Unije koje uključuju stanja svih računa, sve provedene transakcije, jedinstvene identifikacijske oznake emisijske jedinice i jedinstvene brojčane vrijednosti serijskog broja Kyotske jedinice koja sudjeluje u transakciji ili na koju utječe transakcija, smatraju se povjerljivima, osim ako nije propisano drugačije.

(2) Pristup podacima pohranjenima u Registru Unije i EUTL-u mogu ostvariti sljedeća tijela:

a. nacionalno tijelo nadležno za unutarnje poslove i porezna uprava;

b. Europski ured za borbu protiv prijevara u okviru Komisije;

c. Europski revizorski sud;

d. Europska jedinica za pravosudnu suradnju (izv. Eurojust);

e. nacionalna tijela nadležna za sprječavanje zlouporabe tržišta i za suzbijanje uporabe financijskih sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma;

f. nadležna nacionalna nadzorna tijela;

g. Agencija i Ministarstvo.

(3) Podaci se mogu dostaviti tijelima iz stavka 2. ovoga članka po podnošenju zahtjeva Agenciji ako je takav zahtjev potreban za provedbu zadataka u okviru njihovih ovlasti.

(4) Tijelo kojemu su podaci dostavljeni sukladno stavku 3. ovoga članka dužno je osigurati da se ti podaci koriste isključivo u svrhu navedenu u zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka. Podaci se ne smiju staviti ni namjerno niti slučajno na raspolaganje osobama koje nisu uključene u namjeravanu svrhu uporabe podataka.

(5) Odredbe stavka 4. ovoga članaka ne priječe da tijelo kojemu su podaci dostavljeni sukladno stavku 3. ovoga članka, te podatke stavi na raspolaganje ostalim tijelima iz stavka 2. ovoga članka, ako je to potrebno za ostvarenje svrhe navedene u zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Agencija je dužna uz osiguravanje sigurnosnih uvjeta staviti na raspolaganje ostalim nacionalnim administratorima i središnjem administratoru imena i osobne podatke osoba kojima su odbili otvoriti račun sukladno članku 15. stavku 2., točke a. – c. ovoga Pravilnika ili koje su odbili imenovati ovlaštenim zastupnikom ili dodatnim ovlaštenim zastupnikom sukladno članku 17. stavku 5., točke a. – b. ovoga Pravilnika, kao i imena i osobne podatke korisnika računa, ovlaštenog zastupnika ili dodatnog ovlaštenog zastupnika računa kojima je pristup obustavljen u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika ili računa koji su zatvoreni sukladno članku 25. ovoga Pravilnika.

(7) Agencija može prijaviti nadležnim tijelima kaznenog progona i nadzornim tijelima Ministarstva financija sve transakcije u kojima sudjeluju jedinice čiji je broj veći od broja kojeg je utvrdila Agencija i prijaviti sve račune koji sudjeluju u broju transakcija unutar nekog razdoblja većem od broja kojeg je utvrdila Agencija.

(8) Vlasnik računa može podnijeti pismeni zahtjev Agenciji da javna internetska stranica Registra Unije ne prikazuje neke ili sve podatke u tablici V-II iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

(9) Vlasnik računa može podnijeti pismeni zahtjev Agenciji da javna internetska stranica Registra Unije prikazuje neke ili sve podatke u redovima 3 do 14 u tablici VI-I iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

Članak 52.

Agencija je dužna u roku od 10 radnih dana od donošenja odluke ministra iz članka 103. Zakona o zaštiti zraka obavijestiti središnjeg administratora o visini naknada koje naplaćuje korisnicima računa, kao i o svakoj promjeni visine ovih naknada.

Članak 53.

Prilozi I., II., III., IV., V. i VI., VII. i VIII. s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/12-09/150

Urbroj: 517-06-1-2-1-12-25

Zagreb, 28. prosinca 2012.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG I.

Tablica I.-I.: VRSTE RAČUNA I VRSTE JEDINICA KOJE SE MOGU DRŽATI NA SVAKOJ OD VRSTA RAČUNA

Naziv vrste računa

Vlasnik računa

Administrator računa

Količina računa i vrste

Emisijske jedinice

koje nisu Kyotske jedinice)

Kyotske jedinice

Opće jedinice

Za zrakoplovstvo

AAU

CER

ERU

lCER/tCER/RMU

I. Računi za upravljanje u registru Unije

Račun EU-a za ukupne količine

EU

Središnji administrator

1

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Račun EU-a za ukupne količine u zrakoplovstvu

EU

Središnji administrator

1

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Račun EU-a za aukcije

EU

Središnji administrator

1

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Račun EU-a za raspodjelu emisijskih jedinica

EU

Središnji administrator

1

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Račun EU-a za pričuvu za nove pristupnike

EU

Središnji administrator

1

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Račun EU-a za aukcije u zrakoplovstvu

EU

Središnji administrator

1

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Račun EU-a za posebne pričuve

EU

Središnji administrator

1

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Račun EU-a za emisijske jedinice u zrakoplovstvu

EU

Središnji administrator

1

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Račun Unije za brisanje

EU

Središnji administrator

1

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Račun za isporuku aukcijom

Voditelj dražbe, platforma za dražbu, klirinški sustav ili sustav za poravnanje

Nacionalni administrator koji je otvorio račun

Agencija za Republiku Hrvatsku

Jedan ili više za svaku platformu za aukciju

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

II. Vlasnički računi u registru Unije

Račun operatera postrojenja

Operater

Nacionalni administrator države članice gdje se nalazi postrojenje

Agencija za Republiku Hrvatsku

Jedan za svako postrojenje

Da

Ne

Ovisno o državi članici(*)

Da

Da

Ovisno o državi članici(*)

Račun operatera zrakoplova

Operater zrakoplova

Nacionalni administrator države članice koji upravlja operaterom zrakoplova

Agencija za Republiku Hrvatsku

Jedan za svakog operatera zrakoplova

Da

Da

Ovisno o državi članici(*)

Da

Da

Ovisno o državi članici(*)

Osobni račun

Osoba

Nacionalni administrator ili središnji administrator koji je otvorio račun

Agencija za Republiku Hrvatsku

Po odobrenju

Da

Da

Ovisno o državi članici(*)

Da

Da

Ovisno o državi članici(*)

Nacionalni račun

Država članica

Nacionalni administrator države članice koja je vlasnica računa

Agencija za Republiku Hrvatsku

1 ili više za svaku državu članicu

Da

Da

Da

Da

Da

Da

III. Računi za trgovanje u registru Unije

Račun za trgovanje

Osoba

Nacionalni administrator ili središnji administrator koji je otvorio račun

Agencija za Republiku Hrvatsku

Po odobrenju

Da

Da

Ovisno o državi članici(*)

Da

Da

Ovisno o državi članici(*)

IV. Drugi računi u registru Unije

Račun vanjske platforme

Vanjska platforma

Nacionalni administrator koji je otvorio račun

Agencija za Republiku Hrvatsku

Jedan po državi članici za svaku vanjsku platformu

Da

Da

Ovisno o državi članici(*)

Da

Da

Ovisno o državi članici(*)

Račun verifikatora

Verifikator

Nacionalni administrator koji je otvorio račun

Agencija za Republiku Hrvatsku

Jedan po državi članici za svakog verifikatora

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

(*) Nacionalni administrator države članice može odlučiti može li se na računu (ili toj vrsti računa) čuvati ta vrsta jedinica.

PRILOG II.

INFORMACIJE KOJE SE PRILAŽU ZAHTJEVIMA ZA SVE RAČUNE

1. Informacije koje se prilažu zahtjevima za sve račune prikazane su u tablici II-I .

Tablica II-I: PODACI O RAČUNU ZA SVE RAČUNE


A

B

C

D

E

F

Redni broj

Podatak o računu

Obvezno ili neobvezno?

Vrsta

Može se ažurirati?

Za ažuriranje potrebno odobrenje nadležnog tijela?

Prikazuje se na javnim stranicama Registra Unije?

1

ID računa

O

Zadano

Ne

n.p.

Ne

2

Vrsta računa

O

Izbor

Ne

n.p.

Da

3

Razdoblje obveze

O

Izbor

Ne

n.p.

Da

4

ID korisnika računa (VR)

O

Slobodno

Da

Da

Da

5

Ime korisnika računa (VR)

O

Slobodno

Da

Da

Da

6

Identifikacijska oznaka računa

O

Slobodno

Da

Ne

Ne

7

Adresa VR – zemlja

O

Izbor

Da

Da

Da

8

Adresa VR – pokrajina ili država

N

Slobodno

Da

Da

Da

9

Adresa VR – grad

O

Slobodno

Da

Da

Da

10

Adresa VR – poštanski broj

O

Slobodno

Da

Da

Da

11

Adresa VR – linija 1

O

Slobodno

Da

Da

Da

12

Adresa VR – linija 2

N

Slobodno

Da

Da

Da

13

OIB

O

Slobodno

Da

Da

Da

14

Broj telefona 1 VR

O

Slobodno

Da

Ne

Ne

15

Broj telefona 2 VR

O

Slobodno

Da

Ne

Ne

16

Adresa e-pošte VR

O

Slobodno

Da

Ne

Ne

17

Datum rođenja (za fizičke osobe)

O za fizičke osobe

Slobodno

Ne

n.p.

Ne

18

Mjesto rođenja – grad (za fizičke osobe)

O za fizičke osobe

Slobodno

Ne

n.p.

Ne

19

Mjesto rođenja – država

N

Slobodno

Ne

n.p.

Ne

20

Potvrda da je osoba obveznik PDV-a

Porezni broj s oznakom države

O

Slobodno

Da

Da

Ne

21

Datum otvaranja računa

O

Zadano

Ne

n.p.

Da

22

Datum zatvaranja računa

N

Zadano

Da

Da

Da

2. Identifikacijska oznaka računa jedinstvena je u sustavu Registra.

PRILOG III.

INFORMACIJE KOJE SE NAVODE ZA RAČUN ZA ISPORUKU JEDINICA S DRAŽBE, KORISNIČKOG RAČUNA DRUGE PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE, RAČUNA ZA TRGOVANJE I RAČUNA VANJSKE PLATFORME

1. Informacije prikazane u tablici I-I. (Identifikacijska oznaka računa i alfanumerička oznaka jedinstveni su u sustavu registra).

2. S izuzetkom operatora zrakoplova, dokaz da podnositelj zahtjeva za otvaranje računa ima otvoren bankovni račun u državi članici Europskog gospodarskog prostora.

3. Potvrdu identiteta fizičke osobe podnositelja zahtjeva za otvaranje računa, a koja može biti preslika jedne od sljedećih isprava:

a. osobne iskaznice izdane u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj;

b. putovnice.

4. Potvrdu adrese prebivališta fizičke osobe korisnika računa, a koja može biti preslika jedne od sljedećih isprava:

a. priložene isprave o identitetu iz točke 3. ovoga Priloga, ako sadrži adresu prebivališta;

b. bilo koje od ostalih službeno izdanih isprava o identitetu koja sadrži adresu prebivališta;

c. ako država u kojoj osoba ima prebivalište ne izdaje isprave o identitetu koje sadrže adresu prebivališta, izjavu lokalnih upravnih tijela kojom se potvrđuje prebivalište podnositelja zahtjeva;

d. bilo koje druge isprave koja se uobičajeno prihvaća u državi članici administratora računa kao potvrda prebivališta podnositelja zahtjeva.

5. Sljedeće dokumente u slučaju da zahtjev za otvaranje računa podnosi pravna osoba:

a. presliku instrumenata o osnivanju pravnog subjekta i presliku dokumenta kojim se dokazuje registracija pravnog subjekta;

b. podatke o bankovnom računu;

c. potvrdu o prijavu u sustav registra obveznika poreza na dodanu vrijednost;

d. informacije o stvarnom vlasniku pravnog subjekta kako je definirano odgovarajućim propisom Europske unije;

e. popis direktora;

f. presliku godišnjeg izvješća ili posljednjih revidiranih financijskih izvješća, ili ako revidirana financijska izvješća nisu raspoloživa, presliku financijskih izvješća ovjerenu od strane porezne uprave ili financijskog direktora.

6. Potvrdu o prijavljenoj adresi pravne osobe korisnika računa, ako to nije jasno iz priloženog dokumenta iz točke 5. ovoga Priloga.

7. Izvod iz kaznene evidencije za fizičku osobu podnositelja zahtjeva za otvaranje računa ili za direktora pravne osobe, ako se radi o pravnoj osobi.

8. Svaka preslika dokumenta dostavljenog kao potvrda iz ovoga Priloga mora biti ovjerena kao vjerodostojna izvorniku kod javnog bilježnika ili druge takve osobe koju odredi nacionalni administrator. Ako je dokument izdan izvan Republike Hrvatske preslika mora biti legalizirana/ovjerena. Datum ovjere ili legalizacije potvrde ne može biti stariji od tri mjeseca do dana podnošenja zahtjeva.

9. Dokumenti se mogu podnijeti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ukoliko dokumenti izvorno nisu na hrvatskom ili engleskom jeziku potrebno je dostaviti ovjereni prijevod na hrvatski ili engleski jezik.

10. Administrator računa može umjesto zaprimanja isprava u tiskanom obliku koristiti elektroničke načine kako bi provjerio dokaze koji se dostavljaju sukladno ovom Prilogu.

PRILOG IV .

DODATNE INFORMACIJE KOJE SE DOSTAVLJAJU NACIONALNOM ADMINISTRATORU ZA RAČUN VERIFIKATORA

Dokument kojim se dokazuje da je osoba koja podnosi zahtjev za otvaranje računa ovlaštena kao verifikator sukladno članku 39. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj, 110/07), odnosno odredbama Pravilnika o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (»Narodne novine« broj, 57/10).

PRILOG V.

INFORMACIJE KOJE SE DOSTAVLJAJU NACIONALNOM ADMINISTRATORU ZA KORISNIČKI RAČUN OPERATERA POSTROJENJA

1. Informacije prikazane u tablici II-I. Priloga II. ovoga Pravilnika.

2. Prema podacima navedenima u tablici II-I Priloga II. ovoga Pravilnika operater postrojenja će biti postavljen kao vlasnik računa. Ime koje se navodi kao vlasnik računa identično je imenu fizičke ili pravne osobe na koju glasi odgovarajuća Dozvola za emisije stakleničkih plinova.

3. Informacije prikazane u tablici V-I i V-II. ovoga Priloga.

Tablica V-I: PODACI O RAČUNU ZA KORISNIČKE RAČUNE OPERATERA POSTROJENJA


A

B

C

D

E

F

Redni broj

Podatak o računu

Obvezno ili neobvezno?

Vrsta

Može se ažurirati?

Za ažuriranje potrebno odobrenje nadležnog tijela?

Prikazuje se na javnim stranicama Registra Unije?

1

ID postrojenja

O

Zadano

Ne

-

Da

2

ID Dozvole

O

Slobodno

Da

Da

Da

3

Datum stupanja Dozvole na snagu

O

Slobodno

Ne

-

Da

4

Datum isteka Dozvole

N

Slobodno

Da

Da

Da

5

Ime postrojenja

O

Slobodno

Da

Da

Da

6

Vrsta djelatnosti postrojenja

O

Izbor

Da

Da

Da

7

Adresa postrojenja – zemlja

O

Zadano

Da

Da

Da

8

Adresa postrojenja – pokrajina ili država

N

Slobodno

Da

Da

Da

9

Adresa postrojenja – grad

O

Slobodno

Da

Da

Da

10

Adresa postrojenja – poštanski broj

O

Slobodno

Da

Da

Da

11

Adresa postrojenja – linija 1

O

Slobodno

Da

Da

Da

12

Adresa postrojenja – linija 2

N

Slobodno

Da

Da

Da

13

Broj telefona 1 postrojenja

O

Slobodno

Da

Ne

Ne

14

Broj telefona 2 postrojenja

O

Slobodno

Da

Ne

Ne

15

Adresa e-pošte postrojenja

O

Slobodno

Da

Ne

Ne

16

Matična tvrtka

N

Slobodno

Da

Ne

Da

17

Podružnica tvrtke

N

Slobodno

Da

Ne

Da

18

Identifikacijski broj EPRTR

O gdje postoji

Slobodno

Da

Ne

Da

19

Zemljopisna širina

N

Slobodno

Da

Ne

Da

20

Zemljopisna dužina

N

Slobodno

Da

Ne

Da

Tablica V-II: PODACI O OSOBI ZA KONTAKT U POSTROJENJU


A

B

C

D

E

F

Redni broj

Podatak o računu

Obvezno ili neobvezno?

Vrsta

Može se ažurirati?

Za ažuriranje potrebno odobrenje nadležnog tijela?

Prikazuje se na javnim stranicama Registra Unije?

1

Verifikator

O

Izbor

Da

Ne

Da


Ime tvrtke

O

Slobodno

Da

Ne

Da (*)


Odjel tvrtke

O

Slobodno

Da

Ne

Da (*)

2

Ime osobe za kontakt u državi članici

O

Slobodno

Da

Ne

Ne

3

Prezime osobe za kontakt u državi članici

O

Slobodno

Da

Ne

Ne

4

Adresa osobe za kontakt – zemlja

O

Zadano

Da

Ne

Da (*)

5

Adresa osobe za kontakt – pokrajina ili država

O

Slobodno

Da

Ne

Da (*)

6

Adresa osobe za kontakt – grad

O

Slobodno

Da

Ne

Da (*)

7

Adresa osobe za kontakt – poštanski broj

O

Slobodno

Da

Ne

Da (*)

8

Adresa osobe za kontakt – linija 1

O

Slobodno

Da

Ne

Da (*)

9

Adresa osobe za kontakt – linija 2

O

Slobodno

Da

Ne

Da (*)

10

Broj telefona 1 osobe za kontakt

O

Slobodno

Da

Ne

Ne

11

Broj telefona 2 osobe za kontakt

O

Slobodno

Da

Ne

Ne

12

Adresa e-pošte osobe za kontakt

O

Slobodno

Da

Ne

Ne

(*) ove stavke se na zahtjev korisnika računa ne prikazuju sukladno članku 50. ovog Pravilnika

PRILOG VI.

INFORMACIJE O OVLAŠTENOM ZASTUPNIKU I DODATNOM OVLAŠTENOM ZASTUPNIKU KOJE SE DOSTAVLJAJU ADMINISTRATORU RAČUNA

1. Informacije prikazane u tablici VI-I

Tablica VI-I: PODACI O OVLAŠTENOM ZASTUPNIKU


A

B

C

D

E

F

Redni broj

Podatak o računu

Obvezno ili neobvezno?

Vrsta

Može se ažurirati?

Za ažuriranje potrebno odobrenje nadležnog tijela?

Prikazuje se na javnim stranicama Registra Unije?

1

ID osobe

O

Slobodno

Ne

n.r.

Ne

2

Vrsta OZ

O

Izbor

Da

Ne

Da

3

Ime

O

Slobodno

Da

Da

Ne (*)

4

Prezime

O

Slobodno

Da

Da

Ne (*)

5

Titula


Slobodno

Da

Ne

Ne (*)

6

Položaj


Slobodno

Da

Ne

Ne (*)


Ime tvrtke


Slobodno

Da

Ne

Ne (*)


Odjel tvrtke


Slobodno

Da

Ne

Ne (*)

7

Zemlja

O

Zadano

Ne

n.r.

Ne (*)

8

Pokrajina ili država


Slobodno

Da

Da

Ne (*)

9

Grad

O

Slobodno

Da

Da

Ne (*)

10

Poštanski broj

O

Slobodno

Da

Da

Ne (*)

11

Adresa – linija 1

O

Slobodno

Da

Da

Ne (*)

12

Adresa – linija 2


Slobodno

Da

Da

Ne (*)

13

Telefon 1

O

Slobodno

Da

Ne

Ne (*)

14

Broj mobitela

O

Slobodno

Da

Da

Ne (*)

15

Adresa e-pošte

O

Slobodno

Da

Da

Ne

16

Datum rođenja

O

Slobodno

Ne

n.r.

Ne

17

Mjesto rođenja – grad

O

Slobodno

Ne

n.r.

Ne

18

Mjesto rođenja – zemlja

O

19

Preferirani jezik


Izbor

Da

Ne

Ne

20

Razina povjerljivosti


Izbor

Da

Ne

Ne

21

Prava DOZ

O

Višestruki izbor

Da

Ne

Ne

(*) ove stavke se prikazuju jedino na zahtjev korisnika računa za njihovim objavljivanjem sukladno članku 51. ovoga Pravilnika

2. Izjava potpisana od vlasnika računa s naznakom da želi određenu osobu imenovati ovlaštenim zastupnikom ili dodatnim ovlaštenim zastupnikom, potvrđujući da ovlašteni zastupnik ima pravo inicirati, odnosno da dodatni ovlašteni zastupnik ima pravo odobriti transakciju u ime vlasnika računa s naznakom svih ograničenja ovih prava.

3. Potvrdu identiteta predloženog predstavnika, a koja može biti preslika jedne od sljedećih isprava:

a. osobne iskaznice izdane u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj;

b. putovnice.

4. Potvrdu adrese prebivališta predloženog predstavnika, a koja može biti preslika jedne od sljedećih isprava:

a. priložene isprave o identitetu iz točke 3. ovoga Priloga, ako sadrži adresu prebivališta;

b. bilo koje od ostalih službeno izdanih isprava o identitetu koja sadrži adresu prebivališta;

c. ako država u kojoj osoba ima prebivalište ne izdaje isprave o identitetu koje sadrže adresu prebivališta, izjavu lokalnih upravnih tijela kojom se potvrđuje prebivalište predloženog zastupnika;

d. bilo koje druge isprave koja se uobičajeno prihvaća u državi članici administratora računa kao potvrda prebivališta predloženog predstavnika.

5. Izvod iz kaznene evidencije za predloženog predstavnika.

6. Svaka preslika dokumenta dostavljenog kao potvrda iz ovoga Priloga mora biti ovjerena kao vjerodostojna izvorniku kod javnog bilježnika ili druge takve osobe koju odredi nacionalni administrator. Ako je dokument izdan izvan Republike Hrvatske preslika mora biti legalizirana/ovjerena. Datum ovjere ili legalizacije potvrde ne može biti stariji od tri mjeseca do dana podnošenja zahtjeva.

7. Dokumenti se mogu podnijeti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ukoliko dokumenti izvorno nisu na hrvatskom ili engleskom jeziku, potrebno je dostaviti ovjereni prijevod na hrvatski ili engleski jezik.

8. Administrator računa može umjesto zaprimanja isprava u tiskanom obliku koristiti elektroničke načine kako bi provjerio dokaze koji se dostavljaju sukladno ovom Prilogu.

PRILOG VII.

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA O GODIŠNJIM EMISIJAMA

1. Podaci o emisijama za operatere postrojenja sadrže informacije prikazane u tablici VII-I.

Tablica VII-I: PODACI O EMISIJAMA ZA OPERATERE POSTROJENJA


A

B

C

1

ID postrojenja:


2

Godina izvješćivanja:


Emisije stakleničkih plinova


u tonama

u tonama CO2 eq

3

Emisije CO24

Emisije N2O5

Emisije PFC6

Ukupne emisije

-

Σ (C3 + C4 + C5)

2. Elektronički obrazac za dostavljanje podataka o emisijama opisan je u Uvjetima razmjene podataka i tehničkim uvjetima koje propisuje Komisija.

PRILOG VIII.

NACIONALNA TABLICA DODJELE EMISIJSKIH JEDINICA ZA RAZDOBLJE 2013. – 2020.

Broj reda

Ime

Količina općih emisijskih jedinica dodijeljenih besplatno


Sukladno odredbama Pravilnika o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima (NN 43/12)

Sukladno odredbama članka 91. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11)

Ukupno


Oznaka zemlje za državu članicu (koja oznaka za RH?)
Ručni unos

3


ID računa postrojenja A
Ručni unos

4


Količina za dodjelu postrojenju A:

5u 2013. godini
Ručni unos

6u 2014. godini
Ručni unos

7u 2015. godini
Ručni unos

8u 2016. godini
Ručni unos

9


Ručni unos

10


ID računa postrojenja B
Ručni unos

11


Količina za dodjelu postrojenju B:

12u 2013. godini
Ručni unos

13u 2014. godini
Ručni unos

14u 2015. godini
Ručni unos

15u 2016. godini
Ručni unos

4 09.01.2013 Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije 4 09.01.2013 Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije