Pravilnik o troškovima postupka predstečajne nagodbe

NN 5/2013 (11.1.2013.), Pravilnik o troškovima postupka predstečajne nagodbe

5 11.01.2013 Pravilnik o troškovima postupka predstečajne nagodbe

MINISTARSTVO FINANCIJA

71

Na temelju članka 91. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, broj 108/12) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O TROŠKOVIMA POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju vrste i visine naknada koje se smatraju troškovima predstečajne nagodbe, sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (dalje u tekstu: Zakon) te načinu plaćanja troškova.

(2) Troškove predstečajne nagodbe čine:

1. administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka,

2. nagrade i naknade troškova za rad povjerenika predstečajne nagodbe,

3. troškovi za koje je zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe.

(3) Troškove iz stavka 2. ovog članka, dužan je predujmiti dužnik već prilikom podnošenja prijedloga za predstečajnu nagodbu, a najkasnije u roku određenom rješenjem o troškovima.

II. VRSTE I VISINE NAKNADA

Administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka

Članak 2.

(1) Administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka određuju se u sljedećim iznosima:

1. u skraćenom postupku predstečajne nagodbe: 1.712,00 kn

2. u redovnom postupku predstečajne nagodbe u kojemu visina obveze dužnika ne prelazi iznos od 10.000.000,00 kn: 3.080,00 kn

3. u redovnom postupku predstečajne nagodbe u kojemu visina obveze dužnika prelazi iznos od 10.000.000,00 kn: 5.890,00 kn

(2) Troškovi iz stavka 1. ovog članka ne podliježu plaćanju PDV-a.

Članak 3.

Naknadu troškova iz članka 2. ovog Pravilnika, dužnik je dužan podmiriti i u slučaju da prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe bude odbačen ili postupak predstečajne nagodbe bude obustavljen.

Nagrade i naknade troškova za rad povjerenika predstečajne nagodbe

Članak 4.

(1) Povjerenik predstečajne nagodbe ima pravo na nagradu za rad u sljedećim iznosima:

1. u redovnom postupku predstečajne nagodbe u kojemu visina obveze dužnika ne prelazi iznos od 10.000.000,00 kn: 3.000,00 kn

2. u redovnom postupku predstečajne nagodbe u kojemu visina obveze dužnika prelazi iznos od 10.000.000,00 kn: 6.000,00 kn

(2) Povjerenik predstečajne nagodbe ima pravo na naknadu troška kojega je imao pri obavljanju radnji propisanih Zakonom, ukoliko vijeće predstečajne nagodbe ocijeni da je trošak povjerenika opravdan i nužan.

(3) U slučaju da povjerenik zatraži od nagodbenog vijeća da naknadnim rješenjem odluči o trošku iz stavka 2 ovog članka, dužan je vijeću dostaviti i dokaz o osnovanosti i visini traženog iznosa troška.

Članak 5.

(1) U slučaju da povjerenik predstečajne nagodbe bude razriješen ili postupak bude obustavljen prije održavanja ročišta za utvrđenje tražbina, a nakon što je povjerenik pristupio ispitivanju prijavljenih tražbina, pripada mu polovica nagrade iz članka 4. stavka 1 ovog Pravilnika.

(2) U slučaju da povjerenik predstečajne nagodbe bude razriješen ili postupak bude obustavljen, a povjerenik nije poduzeo niti jednu radnju u postupku, nema pravo na naknadu iz članka 4. ovog Pravilnika.

(3) U slučaju da povjerenik predstečajne nagodbe bude razriješen ili postupak bude obustavljen, a povjerenik je poduzimao radnje u postupku, ali nije pristupio ispitivanju tražbina, pripada mu trećina nagrade iz članka 4. stavka 1 ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) U slučaju da u postupku predstečajne nagodbe bude imenovan drugi povjerenik predstečajne nagodbe, a do održavanja ročišta za utvrđenje tražbina, pripada mu naknada iz članka 4. ovog Pravilnika u punom iznosu.

(2) U slučaju da u postupku predstečajne nagodbe bude imenovan drugi povjerenik predstečajne nagodbe, a nakon utvrđenja tražbina, pripada mu polovica naknade iz članka 4. stavka 1 ovog Pravilnika.

Troškovi za koje je zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe

Članak 7.

(1) Troškovi za koje je Zakonom ili posebnim zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe, odredit će se u iznosu propisanom tim zakonom.

(2) Trošak izdavanja potvrde o tome da je dužnik nesposoban za plaćanje, u slučaju kada Agencija po službenoj dužnosti podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom sukladno Zakonu, smatra se troškom postupka predstečajne nagodbe sukladno stavku 1. ovog članka.

(3) Ako nije propisana visina troška iz stavka 1. ovog članka, vijeće će odrediti iznos troška sukladno okolnostima tog postupka.

III. NAPLATA TROŠKOVA

Članak 8.

(1) Dužnik je dužan predujmiti troškove iz članka 2. ovog Pravilnika već prilikom podnošenja prijedloga za predstečajnu nagodbu, a najkasnije do isteka roka iz rješenja o troškovima.

(2) Troškove iz članka 2. ovog Pravilnika dužnik je dužan predujmiti uplatom na račun Agencije broj HR3123900011500050381, model HR05, poziv na broj 7524005-OIB dužnika.

(3) Dužnik je dužan platiti cijeli iznos troškova određenih rješenjem o troškovima najkasnije u roku od osam dana od isteka osmog dana od objave rješenja o troškovima na web-stranicama Agencije.

(4) Ako dužnik ne podmiri troškove iz članka 2. stavka 1 i članka 7. ovog Pravilnika, koji su sadržani u rješenju o troškovima, u propisanom roku iz stavka 3 ovog članka, vijeće će na rješenje o troškovima staviti potvrdu ovršnosti i dostaviti ga Agenciji na izvršenje sukladno odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, za iznos troškova koje je dužnik dužan platiti Agenciji. Ako dužnik nije podmirio troškove povjerenika predstečajne nagodbe određene rješenjem o troškovima u propisanom roku iz stavka 3 ovog članka, povjerenik predstečajne nagodbe može dostaviti Agenciji u sustav prisilne naplate rješenje o troškovima s potvrdom ovršnosti radi naplate njegove tražbine iz rješenja o troškovima.

(5) U slučaju kada je u trenutku stavljanja potvrde ovršnosti na rješenje o troškovima sukladno stavku 4 ovog članka postupak predstečajne nagodbe otvoren i još traje, nagodbeno vijeće odnosno povjerenik predstečajne nagodbe će rješenje dostaviti na izvršenje u Agenciju po okončanju postupka predstečajne nagodbe.

Članak 9.

(1) U slučaju da se nakon donošenja rješenja o troškovima promijene okolnosti vezane uz visinu obveze dužnika, na način da se visina obveze smanji, dužnik će biti dužan platiti iznos iz rješenja, bez obzira što bi da su te okolnosti postojale i na početku postupka troškovi određeni rješenjem bili manji.

(2) U slučaju da se nakon donošenja rješenja o troškovima promijene okolnosti vezane uz visinu obveze dužnika, na način da se visina obveze poveća, vijeće će donijeti novo rješenje o troškovima kojim će naložiti dužniku da plati razliku iznosa troškova, ukoliko bi prema novoj visini obveze iznos troškova postupka trebao biti određen u većem iznosu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/12-01/3359
Urbroj: 513-07-21-06/12-2
Zagreb, 13. prosinca 2012.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.