Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste

NN 5/2013 (11.1.2013.), Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

74

Na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ZABRANI UPORABE STUPICA I UNOŠENJA KRZNA I PROIZVODA DOBIVENIH OD ODREĐENIH DIVLJIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA IZ DRŽAVA KOJE IH KORISTE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom zabranjuje uporaba stupica i unošenje u Republiku Hrvatsku krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta koje potječu iz divljine iz država gdje ih hvataju stupicama ili metodama hvatanja koje ne odgovaraju međunarodnim humanim standardima.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

1. Uredba Vijeća (EZ) br. 3254/91 od 4. studenoga 1991. o zabrani uporabe stupica na području Zajednice i unošenju na područje Zajednice krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta koje potječu iz zemalja gdje ih love stupicama ili metodama zamki koje ne odgovaraju međunarodnim humanim standardima hvatanja stupicom (SL L 308, 9. 11. 1991.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 3254/91),

2. Uredba Komisije (EZ) br. 35/97 od 10. siječnja 1997. kojom se utvrđuju odredbe o certificiranju krzna i proizvoda obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 3254/91 (SL L 8, 11. 1. 1997.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 35/97),

3. Odluka Komisije 98/596/EZ od 14. listopada 1998. o izmjeni Odluke Vijeća 97/602/EZ u vezi s popisom iz članka 3. stavka 1. drugoga podstavka Uredbe (EZ) br. 3254/91 i iz članka 1. stavka 1. točke (a) Uredbe Komisije (EZ) br. 35/97 (notificirana pod dokumentom broj C (1998) 3064) (98/596/EZ) (SL L 286, 23. 10. 1998.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije br. 98/596/EZ).

Članak 3.

Za potrebe ovog Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

– »stupica« – naprava oblikovana za obuzdavanje ili hvatanje životinja pomoću hvataljke u obliku čeljusti koje se snažno zatvore oko jednog ili više udova životinje, čime sprečavaju izvlačenje uda ili udova iz stupice;

– »unošenje« – uvoz ili unos robe u carinsko područje Republike Hrvatske;

– »nadležno tijelo« – Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, Uprava ministarstva nadležna za poslove veterinarstva.

Članak 4.

Zabranjuje se uporaba stupica u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

(1) Zabranjuje se unošenje u Republiku Hrvatsku krzna životinjskih vrsta navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika i ostalih proizvoda navedenih u Prilogu II. ovoga Pravilnika ako sadrže krzna vrsta navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, dopušteno je unošenje iz država navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Krzno i proizvodi od krzna iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika mogu se staviti u carinski postupak, osim onih namijenjenih vanjskom provozu i njihovom slanju izvan carinskog područja Republike Hrvatske, ako potječu od životinja uhvaćenih u državi koja je navedena na popisu u Prilogu III. ovog Pravilnika ili rođenih i uzgojenih u zatočeništvu.

(2) Uvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik mora graničnoj carinskoj ispostavi predočiti potvrdu izdanu od nadležnog tijela države izvoznice ili države iz koje se roba ponovo izvozi.

(3) Obrazac potvrde iz stavka 2. ovoga članka mora biti u skladu s primjerkom u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, na papiru bijele boje i težine najmanje 55 g/m² te veličine približno 210 × 297 milimetara. Potvrda se popunjava na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Članak 7.

(1) Odredbe članka 6. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

– dovršene proizvode obuhvaćene postupkom privremenog uvoza koji nisu za prodaju u Republici Hrvatskoj već su namijenjeni ponovnom izvozu;

– dovršene proizvode za osobnu i privatnu uporabu;

– slučajeve kada se krzna i proizvodi od krzna ponovo uvoze u Republiku Hrvatsku nakon vanjskog postupka prerade ako se može dokazati da su prerađeni od krzna i proizvoda od krzna koji su prethodno izvezeni ili ponovo izvezeni iz Republike Hrvatske.

(2) Kada unošenje krzna i proizvoda od krzna u Republiku Hrvatsku u skladu s odredbama ovog Pravilnika podliježe izdavanju uvoznog dopuštenja sukladno propisima iz područja zaštite prirode koji uređuju pitanje prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, takvo dopuštenje biti će izdano samo ako krzna i proizvodi od krzna udovoljavaju zahtjevima ovog Pravilnika i propisima iz područja zaštite prirode koji uređuju pitanje prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka uvozno dopuštenje izdano sukladno propisima iz područja zaštite prirode koji uređuju pitanje prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama prihvaća se umjesto potvrde iz Priloga IV. ovog Pravilnika.

Članak 8.

Prilozi I., II., III. i IV. su tiskani u dodatku ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

Danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije prestaju važiti odredbe članaka 1., 5. – 8. i Prilozi I. – IV. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, odredbe članaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika mijenjaju se i glase:

Tekst u članku 2. koji glasi: »Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:« zamjenjuje se tekstom: »Ovim se Pravilnikom utvrđuje nadležno tijelo za provedbu sljedećih akata Europske unije:«

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Pojam »stupice« u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao i pojam uporabljen u Uredbi Vijeća (EZ) br. 3254/91.«

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Nadležno tijelo za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3254/91, Uredbe Komisije (EZ) br. 35/97 i Odluke Komisije 98/596/EZ te ovoga Pravilnika je Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, Uprava ministarstva nadležna za poslove veterinarstva.«

Dosadašnji članci 2., 3. i 4. postaju članci 1., 2. i 3.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/86
Urbroj: 525-10/0256-13-11
Zagreb, 3. siječnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

Popis vrsta iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika

Američki dabar: Castor canadensis, Sjevernoamerička riječna vidra: Lutra canadensis, kojot: Canis latrans, vuk: Canis lupus, kanadski ris: lynx canadensis, Crveni ris: Felis rufus, Samur: Martes zibellina, rakun: Procyon lotor, Bizamski štakor: Ondatra zibethicus, Kuna ribarica: Martes pennanti, Američki jazavac: Taxidea taxus, Američka kuna: Martes americana, zerdav ili hermelin: Mustela erminea

PRILOG II.

Ostala roba iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika

4103 90 – Ostale sirove kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali ne štavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), neovisno jesu li bez dlake ili cijepane ili ne, osim onih isključenih napomenom 1b ili 1cuz ovo poglavlje: ostale

4301 80 – Sirova krzna (uključujući glave, repove, šape i ostale dijelove ili odsječke prikladne za krznarsku uporabu), osim sirovih koža iz tarifnog broja 4101, 4102 ili 4103:ostala krzna, cijela, sa ili bez glave, repa ili šapa

4301 90 – Sirova krzna (uključujući glave, repove, šape i ostale dijelove ili odsječke prikladne za krznarsku uporabu), osim sirovih koža iz tarifnog broja 4101, 4102 ili 4103: glave, repovi, šape ili odresci, prikladni za krznarsku uporabu

4302 19 15 – Štavljena ili dorađena krzna (uključujući glave, repove, šape ili druge komade ili odsječke nesastavljena ili sastavljena (bez dodatka drugih materijala) osim onih iz tarifnog broja 4303: cijela krzna, sa ili bez glave, repa ili šapa, nesastavljena: ostalo: od dabra, bizamskog štakora ili lisice

4302 19 99 – Štavljena ili dorađena krzna (uključujući glave, repove, šape ili druge komade ili odsječke nesastavljena ili sastavljena (bez dodatka drugih materijala) osim onih iz tarifnog broja 4303: ostalo: ostalo

4302 20 – Štavljena ili dorađena krzna (uključujući glave, repove, šape ili druge komade ili odsječke nesastavljena ili sastavljena (bez dodatka drugih materijala) osim onih iz tarifnog broja 4303: glave, repove, šape I ostali komadi ili odsječci, nesastavljeni

4302 30 10 – Štavljena ili dorađena krzna (uključujući glave, repove, šape ili druge komade ili odsječke nesastavljena ili sastavljena (bez dodatka drugih materijala) osim onih iz tarifnog broja 4303: cijela krzna i njihovi dijelovi ili odsječci, sastavljeni: krzna od vrpci

4302 30 99 – Štavljena ili dorađena krzna (uključujući glave, repove, šape ili druge komade ili odsječke nesastavljena ili sastavljena (bez dodatka drugih materijala) osim onih iz tarifnog broja 4303: cijela krzna i njihovi dijelovi ili odsječci, sastavljeni: ostalo

4303 10 90 – Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi, od krzna: odjeća i pribor za odjeću: ostalo

4303 90 – Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi, od krzna: ostalo

PRILOG III.

Država

Vrsta

Belize

Procyon lotor

Bugarska

Canis lupus

Kanada

Canis latrans

Canis lupus

Castor canadensis

Felis rufus

Lutra canadensis

Lynx canadensis

Martes americana

Martes pennanti

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyoun lotor

Taxidea taxus

Narodna Republika Kina

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Republika Hrvatska

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Češka Republika

Canis lupus

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

El Salvador

Procyion lotor

Grenland

Canis lupus

Mađarska

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Jordan

Canis lupus

Republika Koreja

Martes zibellina

Canis lupus

Libanon

Canis lupus

Meksiko

Canis lupus

Canis latrans

Castor canadensis

Felis rufus

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus

Moldova

Canis lupus

Mustela erminea

Nikaragva

Procyon lotor

Norveška

Canis lupus

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Pakistan

Canis lupus

Mustela erminea

Panama

Procyon lotor

Poljska

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Rumunjska

Canis lupus

Ruska Federacija

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Republika Slovačka

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Republika Slovenija

Canis lupus

Ondatra zibethicus

Turska

Canis lupus

Sjedinjene Američke Države

Canis latrans

Canis lupus

Castor canadensis

Felis rufus

Lutra canadensis

Lynx canadensis

Martes americana

Martes pennanti

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus

PRILOG IV.


Potvrda koja se odnosi na neobrađenu kožu određenih vrsta divljih životinja kao i robe koja sadržava takvu kožu

Tijelo koje potvrdu izdaje (naziv, adresa, država):

A

1. Opis robe:

2. Br. jedinica:

3. Neto masa (kg):

4. Znanstveno ime vrste:

5. Oznaka KN:

6. Gore navedena roba je od životinja1: ☐ koje su ulovljene u (ime države/država):

                                                            ☐ koje su rođene i uzgojene u zatočeništvu

B

1. Opis robe:

2. Br. jedinica:

3. Neto masa (kg):

4. Znanstveno ime vrste:

5. Oznaka KN:

6. Gore navedena roba je od životinja: ☐ koje su ulovljene u (ime države/država):

                                                           ☐ koje su rođene i uzgojene u zatočeništvu

C

1. Opis robe:

2. Br. jedinica:

3. Neto masa (kg):

4. Znanstveno ime vrste:

5. Oznaka KN:

6. Gore navedena roba je od životinja: ☐ koje su ulovljene u (ime države/država):

                                                           ☐ koje su rođene i uzgojene u zatočeništvu

D

1. Opis robe:

2. Br. jedinica:

3. Neto masa (kg):

4. Znanstveno ime vrste:

5. Oznaka CN:

6. Gore navedena roba je od životinja: ☐ koje su ulovljene u (ime države/država):

                                                           ☐ koje su rođene i uzgojene u zatočeništvu


Mjesto i datum izdavanja:                          Potpis i službeni pečat tijela koje potvrdu izdaje:

   ...................................          .....................

               mjesto                             datum

__________

1 Označite odgovarajuću kućicu.

Ako se gore navedeni dijelovi B, C i D ne koriste, moraju se prekrižiti.

5 11.01.2013 Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste 5 11.01.2013 Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste 5 11.01.2013 Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste