Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama

NN 5/2013 (11.1.2013.), Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

75

Na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 135/06), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU PRIKUPLJANJA PODATAKA TIJEKOM INSPEKCIJA NA FARMAMA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje:

(a) postupak prikupljanja podataka tijekom inspekcije koju obavlja nadležno tijelo u skladu s:

– Pravilnikom o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje (»Narodne novine« br. br. 44/10)[1],

Pravilnikom o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (»Narodne novine« br. 77/10, 99/10 i 51/11)[2],

Pravilnikom o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi (»Narodne novine« br. 110/10)[3],

– Pravilnikom o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja (»Narodne novine« br. 119/10)[4];

(b) izvješćivanje Europske komisije o prikupljenim podacima iz točke (a) ovoga stavka.

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Odluka Komisije 2006/778/EZ od 14. studenoga 2006. o minimalnim zahtjevima za prikupljanje podataka tijekom inspekcijskih nadzora proizvodnih jedinica na kojima se drže životinje koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje (SL L 314, 15. 11. 2006.).

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se pojmovi iz propisa navedenih u članku 1. stavku 1. točki (a) ovoga Pravilnika kao i sljedeći pojmovi:

(a) »inspekcija« – službena kontrola i pregled koju obavlja nadležno tijelo na farmi na kojoj se drže životinje za vrijeme pregleda u skladu s propisima iz članka 1. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika;

(b) »neudovoljavanje uvjetima« – neudovoljavanje odredbama pojedinog propisa iz članka 1. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika:

– koje je nadležno tijelo utvrdilo tijekom inspekcije,

– o kojem je nadležno tijelo aktom izvijestilo posjednika životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje;

(c) »nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva.

Podaci koji se prikupljaju i evidentiraju tijekom svake inspekcije

Članak 3.

Tijekom svake inspekcije nadležno tijelo prikuplja i evidentira u pisanom ili elektroničkom obliku podatke o:

(a) datumu pregleda i jedinstvenom identifikacijskom broju gospodarstva (JIBG);

(b) kategorijama načina držanja i uzgoja te odgovarajućim odredbama u važećim propisima kako je to navedeno u Dodatku I. ovoga Pravilnika;

(c) kategorijama neudovoljavanja uvjetima i odgovarajućim odredbama propisa iz Dodatka II. ovoga Pravilnika;

(d) administrativnim kategorijama neudovoljavanja uvjetima i radnjama koje je nadležno tijelo poduzelo u skladu s Dodatkom III. ovoga Pravilnika.

Minimalni zahtjevi za verifikaciju i evidentiranje inspekcija provedenih na temelju Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi3

Članak 4.

Tijekom svake inspekcije provedene na temelju Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi, nadležno tijelo pregledava najmanje pet kategorija iz Poglavlja I. Dodatka II. ovoga Pravilnika i odgovarajuće odredbe propisa Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi navedene u tom poglavlju. Nadležno tijelo evidentira svako neudovoljavanje uvjetima.

Minimalni zahtjevi za verifikaciju i evidentiranje inspekcija provedenih na temelju Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja4

Članak 5.

Tijekom svake inspekcije provedene na temelju Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja, nadležno tijelo pregledava najmanje četiri kategorije iz Poglavlja II. Dodatka II. ovoga Pravilnika. Nadležno tijelo evidentira svako neudovoljavanje uvjetima.

Minimalni zahtjevi za verifikaciju i evidentiranje inspekcija provedenih na temelju Pravilnika o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje1

Članak 6.

Tijekom svake inspekcije provedene na temelju Pravilnika o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje, nadležno tijelo pregledava najmanje pet kategorija iz Poglavlja III. Dodataka II. ovoga Pravilnika. Nadležno tijelo evidentira svako neudovoljavanje uvjetima.

Minimalni zahtjevi za verifikaciju i evidentiranje inspekcija provedenih na temelju Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica2

Članak 7.

Tijekom svake inspekcije provedene na temelju Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica, nadležno tijelo pregledava najmanje tri kategorije iz Poglavlja IV. Dodataka II. ovoga Pravilnika. Nadležno tijelo evidentira svako neudovoljavanje uvjetima.

Izvješće

Članak 8.

(1) Nadležno tijelo najkasnije do 30. lipnja svake godine dostavlja Europskoj komisiji izvješće, u elektroničkom obliku, o podacima prikupljenim i evidentiranim u skladu s odredbama ovoga Pravilnika tijekom inspekcija provedenih u prethodnoj kalendarskoj godini.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora:

(a) sadržavati podatke iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika;

(b) imati priloženu analizu utvrđenih najtežih neudovoljavanja uvjetima, kao i akcijski plan za sprječavanje ili smanjenje njihovog pojavljivanja u sljedećim godinama.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

Dodaci I. – IV. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama (»Narodne novine«, br. 74/08).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 8. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/11-01/174

Urbroj: 525-10/0529-12-4

Zagreb, 5. prosinca 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I.

kako je navedeno u članku 3. točki (b) ovoga Pravilnika

KATEGORIJE NAČINA DRŽANJA

Kategorije načina držanja za kokoši nesilice i odgovarajuće odredbe Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica te posebnog propisa o provedbi standarda za stavljanje jaja na tržište[5]

Kategorija načina držanja

Odgovarajuće zakonodavstvo

Slobodan uzgoj

posebni propis o provedbi standarda za stavljanje jaja na tržište5

Stajski uzgoj (uzgoj u peradarniku)

posebni propis o provedbi standarda za stavljanje jaja na tržište5

Sustav obogaćenih kaveza

članak 6. Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica

Sustav neobogaćenih kaveza

članak 5. Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica


DODATAK II.

kako je navedeno u članku 3. točki (c) i člancima 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika

Poglavlje I.

Kategorije neudovoljavanja uvjetima za telad i odgovarajuće odredbe iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi3

Kategorija neudovoljavanja uvjetima

Odgovarajuće odredbe Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi

Inspekcija

točka 6. Dodatka

Sloboda kretanja

točke 7. i 8. Dodatka

Prostor

članak 3.

Objekti i smještaj

točke 1., 2., 3., 9., 10. i 14. Dodatka

Minimalna rasvjeta

točka 5. Dodatka

Automatska i mehanička oprema

točka 4. Dodatka

Hrana za životinje, voda i ostale tvari

točke 12., 13. i 15. Dodatka

Razina hemoglobina

točka 11. Dodatka

Vlaknasta prehrana

točka 11. Dodatka

Poglavlje II.

Kategorije neudovoljavanja uvjetima za svinje i odgovarajuće odredbe iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja4

Kategorija neudovoljavanja uvjetima

Odgovarajuće odredbe Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja

Osoblje

članak 5.

Inspekcija

članak 3. stavak 9.,

točka 2. Odjeljka B. Poglavlja II. Dodatka,

točka 3. Odjeljka C. Poglavlja II. Dodatka,

Odjeljak D. Poglavlja II. Dodatka

Sloboda kretanja

članak 3. stavak 3.,

točke 1., 4. i 5. Odjeljka B. Poglavlja II. Dodatka,

točke 1. i 2. Odjeljka C. Poglavlja II. Dodatka

Prostor

članak 3. stavak 1. točke (a),

članak 3. točke 4. i 5.

Objekti i smještaj 

točke 1., 2. i 3. Poglavlja I. Dodatka

Minimalna rasvjeta

točka 2. Poglavlja I. Dodatka

Podne površine

članak 3. stavak 2.,

točka 5. Poglavlja I. Dodatka,

Odjeljak A. Poglavlja II. Dodatka

Materijali kojim se životinje zanimaju

članak 3. stavak 6.,

točka 4. Poglavlja I. Dodatka,

točka 3. Odjeljka B. Poglavlja II. Dodatka,

Hrana za životinje, voda i ostale tvari

članak 3. stavak 8.,

točke 6. i 7. Poglavlja I. Dodatka

Vlaknasta prehrana

članak 3. stavak 8.

Odstranjivanje dijelova tijela

točka 8. Poglavlja I. Dodatka

Načini uzgoja

točka 3. Odjeljka C. Poglavlja II. Dodatka

Poglavlje III.

Kategorije neudovoljavanja uvjetima za sve farme i odgovarajuće odredbe iz Pravilnika o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje1

Kategorija neudovoljavanja uvjetima

Odgovarajuće odredbe Pravilnika o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje

Osoblje

točka 1. Dodatka

Inspekcija

točke 2., 3. i 4. Dodatka

Vođenje evidencije

točke 5. i 6. Dodatka

Sloboda kretanja

točka 7. Dodatka

Objekti i smještaj

točke 8. do 12. Dodatka

Automatska ili mehanička oprema

točka 13. Dodatka

Hrana za životinje, voda i ostale tvari

točke 14. do 18. Dodatka

Odstranjivanje dijelova tijela

točka 19. Dodatka

Načini uzgoja

točke 20. i 21. Dodatka

Poglavlje IV.

Kategorije neudovoljavanja uvjetima za kokoši nesilice i odgovarajuće odredbe iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica2

Kategorija neudovoljavanja uvjetima

Odgovarajuće odredbe Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica

Inspekcija

točke 1. i 6. Dodatka

Prostor

članak 4. stavci 4. i 5.,

članak 5. točka (a),

članak 6. stavak 1. točka (a)

Objekti i smještaj

članak 4. stavci 1., 2. i 3.,

članak 5. točke (b), (c), (d), (e) i (f),

članak 6. stavak 1. točke (b), (c) i (d),

članak 6. stavci 2., 3., 4. i 5.,

točke 4., 5. i 7. Dodatka

Minimalna rasvjeta

točka 3. Dodatka

Automatska ili mehanička oprema

točka 2. Dodatka

Odstranjivanje dijelova tijela

točka 8. Dodatka


DODATAK III.

kako je to navedeno u članku 3. točki (d) ovoga Pravilnika

ADMINISTRATIVNA KATEGORIJA NEUDOVOLJAVANJA UVJETIMA

Administrativna kategorija neudovoljavanja uvjetima

Radnje koje poduzima veterinarska inspekcija

A

Zahtjev za uklanjanje neudovoljavanja uvjetima u roku kraćem od tri mjeseca.

Bez neposrednog poduzimanja mjera (prekršajnih ili kaznenih sankcija).

B

Zahtjev za uklanjanje neudovoljavanja uvjetima u roku duljem od tri mjeseca.

Bez neposrednog poduzimanja mjera (prekršajnih ili kaznenih sankcije).

C

Neposredno poduzimanje mjera (prekršajnih ili kaznenih sankcija). 


DODATAK IV.

Podaci koji se moraju dostaviti Europskoj komisiji u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika

Podaci koji se moraju dostaviti Europskoj komisiji u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika dostavljaju se u skladu s tablicama 1. i 2. ovoga Dodatka.

Podaci moraju sadržavati broj:

1. farmi koje podliježu inspekciji – u redu 1. tablica 1. i 2.;

2. farmi koje podliježu inspekciji – u redu 2. tablica 1. i 2., na temelju broja inspekcija koje su u skladu sa zahtjevima iz članaka od 4. do 7. ovoga Pravilnika;

3. farmi koje ne udovoljavaju uvjetima – u redu 3. tablica 1. i 2., na temelju rezultata inspekcija koje su uvrštene u red 2. tablice 1. i 2.;

4. neudovoljavanje uvjetima prema kategorijama iz Dodatka II. ovoga Pravilnika – u redovima od 4. do 18. tablice 1. i u redovima od 4. do 12. tablice 2. ovoga Dodatka;

5. neudovoljavanje uvjetima prema kategorijama iz Dodatka III. ovoga Pravilnika – u redovima od 19. do 21. tablice 1. i u redovima od 13. do 15. tablice 2. ovoga Dodatka.

Tablica 1.

Kategorija životinja

Kokoši nesilice

Telad

Svinje

Način uzgoja i držanja

Broj

Slobodni uzgoj

Stajski uzgoj

Sustav obogaćenih kaveza

Sustav neobogaćenih kaveza

1.

Farme koje podliježu inspekciji

 

 

 

 

 

 

2.

Pregledane farme

 

 

 

 

 

 

3.

Farme koje udovoljavaju uvjetima

 

 

 

 

 

 

Broj neudovoljavanja uvjetima koji se odnose na

4.

Osoblje

 

 

 

 

 

 

5.

Inspekciju

 

 

 

 

 

 

6.

Vođenje dokumentacije

 

 

 

 

 

 

7.

Slobodu kretanja

 

 

 

 

 

 

8.

Prostor

 

 

 

 

 

 

9.

Objekte i smještaj

 

 

 

 

 

 

10.

Minimalnu rasvjetu

 

 

 

 

 

 

11.

Podne površine (za svinje)

 

 

 

 

 

 

12.

Materijal kojim se životinje zanimaju

 

 

 

 

 

 

13.

Automatska i mehanička oprema

 

 

 

 

 

 

14.

Hrana, voda i druge tvari

 

 

 

 

 

 

15.

Hemoglobin (telad)

 

 

 

 

 

 

16.

Vlaknasta hrana (telad i krave)

 

 

 

 

 

 

17.

Odstranjivanje dijelova tijela

 

 

 

 

 

 

18

Način uzgoja

 

 

 

 

 

 

19.

Neudovoljavanje uvjetima A

 

 

 

 

 

 

20.

Neudovoljavanje uvjetima B

 

 

 

 

 

 

21.

Neudovoljavanje uvjetima C

 

 

 

 

 

 

Tablica 2.

Kategorija
životinja

Broj

Goveda (osim teladi)

Ovce

Koze

Domaće kokoši*

Nojevi

Patke

Guske

Krznaši

Purani

1.

Farme koje podliježu inspekciji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pregledane farme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Farme koje udovoljavaju uvjetima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj neudovoljavanja uvjetima koji se odnose na

4.

Osoblje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Inspekcijski pregled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Vođenje dokumentacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Slobodu kretanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Objekte i smještaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Automatsku i mehaničku opremu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Hranu, vodu i ostale tvari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Odstranjivanje dijelova tijela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Načini uzgoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Neudovoljavanje uvjetima A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Neudovoljavanje uvjetima B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Neudovoljavanje uvjetima C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Perad vrste Gallus gallus osim kokoši nesilica

[1]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje.

[2]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 1999/74/EZ od 17. srpnja 1999. kojom se određuju minimalni standardi za zaštitu kokoši nesilica.

[3]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2008/119/EZ od 18. prosinca 2008. o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi (kodificirana verzija).

[4]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2008/120/EZ od 18. prosinca 2008. o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja (kodificirana verzija).

[5]Dodatak III. Uredbe Komisije (EZ) br. 2295/2003 od 23. prosinca 2003. o uvođenju pravila za provođenje Uredbe Vijeća br. 1907/90 o standardima za stavljanje jaja na tržište

5 11.01.2013 Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama