Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice

NN 5/2013 (11.1.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

76

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06), ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI GOSPODARSTAVA NA KOJIMA SE DRŽE KOKOŠI NESILICE

Članak 1.

U Pravilniku o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice (»Narodne novine«, broj 113/10) iza članka 3. dodaju se članci 3.a i 3.b. koji glase:

Članak 3.a

»(1) Držanje kokoši nesilica u kavezima koji ne udovoljavaju odredbama članka 6. Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (»Narodne novine«, broj 77/10, 99/10 i 51/11), a u kojima je proizvodni ciklus započeo prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, dozvoljeno je najdulje 12 mjeseci nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u svrhu završetka proizvodnog ciklusa.

(2) Jaja iz sustava držanja iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je stavljati na tržište samo ako su označena jedinstvenim registracijskim brojem u skladu sa točkom 2. Dodatka ovoga Pravilnika.

(3) Jaja iz sustava držanja iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je stavljati na tržište najdulje 12 mjeseci od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(4) Jaja iz sustava držanja iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljeno stavljati na tržište Europske unije, osim na području Republike Hrvatske u smislu stavka 3. ovoga članka.

Članak 3.b

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji gospodarstva koja drže kokoši nesilice u kavezima koji ne udovoljavaju odredbama članka 6. Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica, a za koja je zapisnikom nadležnog veterinarskog inspektora ili službenog veterinara utvrđeno da nisu započela proizvodni ciklus prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, brišu se iz Upisnika farmi koje vodi nadležno tijelo.«

Članak 2.

U Dodatku Pravilnika iza točke 2.1. dodaje se nova podtočka 2.1.1. koja glasi:

»2.1.1. Do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji način uzgoja na gospodarstvu iz članka 3.a ovoga Pravilnika označava se u skladu s alinejom trećom točke 2.1. ovoga Dodatka. Od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji način uzgoja na gospodarstvu iz članka 3.a ovoga Pravilnika označava se sljedećim kodom:

– 4 kavezni (neobogaćeni) uzgoj.«

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice riječi »odgovorna osoba« zamjenjuju se u odgovarajućem padežu riječju »skrbnik«.

Članak 4.

(1) Gospodarstvo s manje od 350 kokoši nesilica koje ispunjava uvjete iz članka 4. Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica može podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za registraciju gospodarstva.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti zapisnik nadležnog veterinarskog inspektora ili službenog veterinara kojim je utvrđeno da predmetno gospodarstvo udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka na temelju kojega nadležno tijelo donosi rješenje o upisu gospodarstva iz stavka 1. ovoga članka u Upisnik farmi kokoši nesilica.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/122

Urbroj: 525-10/0529-12-3

Zagreb, 10. prosinca 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.