Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

NN 6/2013 (16.1.2013.), Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

MINISTARSTVO FINANCIJA

88

Na temelju članka 26. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine« broj 91/10 i 112/12, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

– dostava i upisivanje osnove za plaćanje u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje (dalje u tekstu: Očevidnik),

– način izvršenja osnove za plaćanje na novčanim sredstvima,

– način i rokovi razmjene naloga i podataka između Financijske agencije (dalje u tekstu: Agencije) u kojima ovršenik ima račune i oročena novčana sredstva,

– način davanja podataka iz Očevidnika, te

– postupanje s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe.

II. DOSTAVA I UPISIVANJE OSNOVA ZA PLAĆANJE

Članak 2.

(1) Osnove za plaćanje dostavljaju se u Agenciju od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9:00 do 15:00 sati:

– preporučenom pošiljkom s povratnicom, prema popisu jedinica Agencije koji je Prilog 1 ovoga Pravilnika, ili

– neposrednom dostavom u jedinicu Agencije prema popisu koji je Prilog 2 ovoga Pravilnika.

(2) Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava putem interneta korištenjem dostupnih elektroničkih sučelja Agencije, na način i u obliku propisanom Pravilnikom o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, u vremenu od 0 do 24 sata.

(3) Osnove za plaćanje primljene u jedinicu Agencije od 9:00 do 12:00 sati izvršavaju se istoga dana, a osnove za plaćanje primljene između 12:00 i 15:00 sati izvršavaju se najkasnije sljedeći radni dan od dana primitka. Osnova za plaćanje dostavljena kao elektronička isprava na neradni dan, izvršava se prvi sljedeći radni dan Agencije računajući od dana primitka.

(4) Primitak osnove za plaćanje ovjerava se prijemnim štambiljem u koji se upisuje datum, sat i minuta primitka uz potpis zadužene osobe ili vremenskim žigom Agencije i elektroničkim potpisom sustava za prijem elektroničke isprave.

(5) Primljene osnove za plaćanje upisuju se u Očevidnik prema trenutku (datum, sat i minuta) primitka.

(6) Očevidnik sadrži sljedeće elemente:

1. redni broj,

2. datum, sat i minuta primitka,

3. naziv donositelja/podnositelja,

4. broj osnove za plaćanje;

5. naziv/ime i prezime, osobni identifikacijski broj (dalje u tekstu: OIB) i broj računa ovršenika,

6. naziv/ime i prezime, OIB i broj računa ovrhovoditelja,

7. iznos glavnog duga,

8. iznos kamata i razdoblje obračuna kamata,

9. troškove parničnog postupka,

10. troškove ovršnog postupka,

11. troškove izvršenja,

12. datum i iznos djelomičnog izvršenja,

13. datum konačnog izvršenja osnove za plaćanje,

14. datum i razlog povrata,

15. zastajanje na zahtjev ovrhovoditelja,

16. odgoda izvršenja,

17. obustava izvršenja,

18. otvaranje stečajnog postupka,

19. otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

20. druge podatke.

Članak 3.

(1) Ovrhovoditelj je dužan uz ovršnu odluku i nagodbu domaćeg suda ili upravnog tijela koje glase na ispunjenje određene novčane tražbine i koje imaju potvrdu o ovršnosti, odnosno obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, dostaviti i izvornik zahtjeva za izravnu naplatu popunjen na propisanom obrascu u skladu s pravilnikom kojim se uređuje oblik i sadržaj zahtjeva za izravnu naplatu.

(2) Ovrhovoditelj je dužan uz ovršnu odluku i nagodbu domaćeg suda ili upravnog tijela koja glasi na ispunjenje određene novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koja je utvrđena u bruto iznosu i koja ima potvrdu o ovršnosti, dostaviti izvornik zahtjeva za izravnu naplatu iz stavka 1. ovoga članka i izvornik potvrde Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju.

(3) Ako ovrhovoditelj dostavi Agenciji na naplatu osnovu za plaćanje (rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave, zadužnica odnosno bjanko zadužnica) u kojoj nije naveden broj računa na kojega treba prenijeti novčana sredstva temeljem te osnove za plaćanje u zahtjevu za naplatu naznačit će broj računa ovrhovoditelja/punomoćnika ovrhovoditelja te druge podatke potrebne za isplatu. Ako se novčana sredstva prenose na račun punomoćnika ovrhovoditelja, uz zahtjev za naplatu zadužnice odnosno bjanko zadužnice mora biti priložena punomoć iz koje je vidljivo da je opunomoćenik ovlašten primiti isplatu. Ta punomoć mora biti dostavljana u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici. Ako je u zadužnici odnosno bjanko zadužnici uz dužnika obvezu iz zadužnice preuzeo i jamac platac, ovrhovoditelj će naznačiti zahtijeva li naplatu od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca. Ovrhovoditelj može dostaviti i zahtjev za novim stanjem duga po zadužnici koja se već nalazi u Očevidniku.

(4) Zadužnica odnosno bjanko zadužnica iz stavka 3. ovoga članka mora biti upisana u Registar zadužnica i bjanko zadužnica sukladno članku 216. Ovršnog zakona.

(5) Ovršenik u Agenciji daje pisanu suglasnost iz članka 206. stavka 4. Ovršnog zakona na obrascu suglasnosti koji je Prilog 3. ovoga Pravilnika, pri čemu ovršenik obvezno predočuje osobnu ispravu kojom dokazuje svoj identitet. Agencija postupa na temelju suglasnosti koju je ovršenik ili osoba koju je ovršenik ovlastio za potpisivanje suglasnosti osobno dao u Agenciji.

(6) Na pisani zahtjev podnositelja, Agencija će, uz naknadu, izdati potvrdu o nemogućnosti naplate putem Agencije sukladno članku 211. Ovršnog zakona.

(7) Ako ovrhovoditelj dostavi osnovu za plaćanje na teret ovršenika – fizičke osobe koji je promijenio prezime ili ime, a Agencija o tome nema saznanja prema podacima iz Jedinstvenog registra računa, dužan je uz osnovu za plaćanje dostaviti i odgovarajući dokaz iz kojeg je razvidna ta promjena.

III. VRAĆANJE OSNOVE ZA PLAĆANJE PODNOSITELJU

Članak 4.

(1) Ako Agencija prema propisu kojim je uređena osnova za plaćanje utvrdi nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje, vraća je donositelju odnosno podnositelju uz obrazloženje razloga vraćanja. Troškove vraćanja osnove za plaćanje snosi podnositelj.

(2) Ako u trenutku primitka ili obrade osnove za plaćanje, Agencija utvrdi prema podacima iz Jedinstvenog registra računa kako ovršenik nema otvoren račun, ili ako osnovu za plaćanje nije moguće izvršiti prema razini izvršenja iz osnove za plaćanje, vraća je donositelju odnosno podnositelju uz obrazloženje razloga vraćanja.

(3) Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje u kojoj podaci o imenu i prezimenu, nazivu ovršenika ili OIB-u ovršenika:

– nisu potpuno navedeni, Agencija je vraća donositelju, odnosno podnositelju uz obrazloženje razloga vraćanja, ili

– nisu istovjetni podacima iz Jedinstvenog registra računa, Agencija će, ako je moguće, tu dvojbu otkloniti uvidom u podatke odgovarajućeg upisnika na njegovim internetskim stranicama. Ako niti nakon toga dvojba ne bude otklonjena, Agencija osnovu za plaćanje vraća donositelju, odnosno podnositelju uz obrazloženje razloga vraćanja.

(4) Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje koja nije dostavljena u skladu sa člankom 5. Zakona, u izvorniku ili otpravku, vraća je podnositelju kao nepodobnu za izvršenje, uz obrazloženje razloga vraćanja.

(5) Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje koju nije dostavio ovlašteni podnositelj iz članka 5. stavka 1. ili stavka 3. Zakona, vraća je podnositelju kao nepodobnu za izvršenje, uz obrazloženje razloga vraćanja.

(6) Agencija će osnovu za plaćanje iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika vratiti podnositelju kao nepodobnu za izvršenje, uz obrazloženje razloga vraćanja, ako:

– istu nije potpisao ovrhovoditelj koji je naveden u osnovi za plaćanje iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka, a ako u osnovi za plaćanje iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka ima više ovrhovoditelja, zahtjev za izravnu naplatu moraju potpisati svi ovrhovoditelji,

– je dostavljena Agenciji bez zahtjeva za izravnu naplatu iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– je dostavljena Agenciji uz zahtjev za izravnu naplatu koji nije u izvorniku,

– je dostavljena Agenciji uz zahtjev za izravnu naplatu koji ne sadrži sve podatke propisane pravilnikom iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– je Agencija iz drugih razloga ne može izvršiti.

(7) Agencija će obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine vratiti podnositelju kao nepodoban za izvršenje, uz obrazloženje razloga vraćanja, ako:

– nije dostavljen Agenciji u izvorniku,

– nije sastavljen u skladu s pravilnikom kojim se uređuje sadržaj obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine,

– ga Agencija iz drugih razloga ne može izvršiti.

IV. NAČIN IZVRŠENJA OSNOVE ZA PLAĆANJE

Članak 5.

(1) Agencija uvidom u Jedinstveni registar računa utvrđuje prema OIB-u, u kojim sve bankama ovršenik ima otvorene račune i oročena novčana sredstva. Agencija daje nalog bankama za izvršenje osnove za plaćanje onim redom kojim su računi navedeni u osnovi za plaćanje koja se prva izvršava, a ako računi nisu navedeni, nalog daje bankama redom, počevši od banke koja vodi najranije otvoreni račun.

(2) Agencija obračunava zatezne kamate određene u osnovi za plaćanje i izračunava ukupan novčani iznos određen u osnovi za plaćanje, uključujući i naknade utvrđene pravilnikom kojim se uređuju vrste i visina naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom.

(3) U slučaju kada je u osnovi za plaćanje već određen iznos kamate, Agencija postupa i naplaćuje iznos kamate kako je određen u osnovi za plaćanje.

Članak 6.

(1) Agencija šalje elektronički potpisanu poruku (dalje u tekstu: poruku) banci s nalogom za izvršenje. Agencija daje nalog za izvršenje slanjem poruke A31 kojom banci, ovisno o osnovi za plaćanje nalaže:

1. zapljenu novčanih sredstava u iznosu koji je utvrdila postupajući u skladu sa člankom 5. stavkom 2. ovoga Pravilnika,

2. zabranu ili uskratu raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu,

3. prijenos novčanih sredstava u kunama na račun ovrhovoditelja u domaćoj banci ili drugi račun naveden u nalogu Agencije,

4. prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade,

5. uskratu raspolaganja novčanim sredstvima ovršeniku ili trećoj osobi po njegovom nalogu,

6. slobodno raspolaganje zaplijenjenim novčanim sredstvima u određenom iznosu iz točke 1. ovoga članka,

7. slobodno raspolaganje novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu iz točke 2. ovoga članka,

8. slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima iz točke 5. ovoga članka.

(2) Nalog Agencije iz stavka 1. ovoga članka, banka izvršava iz raspoloživih novčanih sredstava ovršenika na razini OIB-a.

(3) Ako banka ne može izvršiti nalog Agencije iz poruke A31 u iznosu navedenom u toj poruci, banka zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A31 i iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke, sve do primitka poruke A13 ili poruke A41. Porukom A13 Agencija obavještava banku o prestanku zabrane raspolaganja novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A31 i iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A31. Porukom A41 Agencija nalaže blokadu računa ovršenika i zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

(4) Vrste i namjena poruka, način razmjene poruka, struktura, format i sadržaj poruka kojima se razmjenjuju nalozi i podaci između Agencije i banke opisani su u Prilogu 1 koji je sastavni dio Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

(5) Terminski plan razmjene poruka između Agencije i banke opisan je u Prilogu 2 koji je sastavni dio Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Postupak kada ovršenik ima novčanih sredstava na računima u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje

Članak 7.

(1) Ako ovršenik ima novčanih sredstava u iznosu iz poruke A31, banka porukom B32 obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A31.

(2) Ako ovršenik nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A31, banka postupa po nalogu Agencije u visini raspoloživih novčanih sredstava, zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima do iznosa iz poruke A31 i porukom B32 obavještava Agenciju o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A31. Ako poruka A31 sadrži više naloga za izvršenje, banka izvršava naloge redoslijedom kako su navedeni u poruci. Ako ovršenik nema novčanih sredstava raspoloživih za ovrhu, banka u poruci B32 navodi 0,00.

(3) Agencija, nakon primitka poruke B32 za iznos nedostajućih novčanih sredstava za izvršenje osnove za plaćanje, dostavlja poruku A31 sljedećoj banci na način propisan člankom 6. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(4) Ako je banka iz stavka 3. ovoga članka izvršila u cijelosti nalog Agencije iz poruke A31, Agencija obavještava banku iz stavka 2. ovoga članka porukom A13 da može slobodno raspolagati novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u poruci A31 i iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A31.

(5) Ako banka iz stavka 2. ovoga članka, prije primitka poruke A13 ili poruke A41 od Agencije, zaprimi na račun ovršenika novčana sredstva jednaka ili veća od iznosa novčanih sredstava kojima je zabranila raspolaganje, o tome porukom B15 obavještava Agenciju. Na osnovi obavijesti iz poruke B15 Agencija dostavlja banci poruku A31 koja zbog provođenja naloga Agencije u sebi sadrži i identifikator (ID) prethodne poruke A31 za koju se ukida zabrana raspolaganja novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija bila naložila u toj poruci i iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke. Banka porukom B32 obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A31. Agencija banci iz stavka 3. ovoga članka dostavlja poruku A13 kojom obavještava banku o prestanku zabrane raspolaganja novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u poruci A31 i iznosa u kojem je banka postupila prema nalogu iz poruke A31.

Postupak kada ovršenik nema novčanih sredstava na računima u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje

Članak 8.

(1) Ako ovršenik nema dovoljno novčanih sredstava za izvršenje osnove za plaćanje u iznosu iz poruke A31, Agencija daje porukom A41 nalog bankama da na razini OIB-a ovršenika blokiraju račune ovršenika i zabrane raspolaganje oročenim novčanim sredstvima te u Jedinstveni registar računa stavlja oznaku blokade računa ovršenika i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

(2) Po isteku ugovora o oročenju odnosno po dospijeću kamata po ugovoru o oročenju, banka prenosi novčana sredstva na račun ovršenika u toj banci te porukom B22 obavještava Agenciju o priljevu novčanih sredstava. Ako ovršenik u toj banci nema otvoren račun, banka porukom B16 obavještava Agenciju o raspoloživosti novčanih sredstava ovršenika po dospijeću kamata odnosno po isteku ugovora o oročenju. Agencija nalaže banci porukom A31 prijenos novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja ili zapljenu novčanih sredstava.

(3) Nakon blokade ovršenikovih računa i zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika, banka je dužna dostavljati Agenciji poruku B22 o priljevima novčanih sredstava na račun ovršenika odnosno poruku B16 o raspoloživosti novčanih sredstava ovršenika po dospijeću kamata (ako se kamate isplaćuju za vrijeme trajanja ugovora o oročenju), odnosno po prestanku ugovora o oročenju, a sve do primitka poruke A43 s nalogom Agencije za deblokadu računa i za slobodno raspolaganje oročenim novčanim sredstvima ovršenika.

(4) Banka je dužna najmanje jednom dnevno Agenciji dostaviti podatak o priljevu novčanih sredstava na račun ovršenika ako je priljev veći od 30,00 kuna.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako Agencija utvrdi da je za izvršenje zadnje osnove za plaćanje iz Očevidnika iz novčanih sredstava ovršenika čiji računi su blokirani, potreban iznos manji od 30,00 kuna, Agencija svim bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune, porukom A11 daje nalog da dostave odgovor s podatkom ima li ovršenik novčana sredstva u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje u cijelosti. Banka porukom B12 obavještava Agenciju da ovršenik ima novčanih sredstava u visini iznosa iz poruke A11, a ako nema navodi raspoloživi iznos ili 0,00 ako nema novčanih sredstava. Agencija porukom A31 daje bankama nalog za izvršenje, redom kojim se osnova može najprije izvršiti. Banka porukom B32 obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A31.

(6) Nakon izvršenja osnove za plaćanje u cijelosti, Agencija porukom A43 obavještava banku o deblokadi računa ovršenika i o ukidanju zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika te mijenja oznaku blokade računa i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika u Jedinstvenom registru računa. Banka postupa po poruci A43 i izvršava deblokadu računa i oročenih novčanih sredstava ovršenika na razini kako je Agencija naložila tom porukom.

V. IZVRŠENJE OSNOVE ZA PLAĆANJE U STRANOJ VALUTI I POSEBNA IZVRŠENJA U KUNAMA

Članak 9.

(1) Ako je u osnovi za plaćanje određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika i doznaka tih novčanih sredstava u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja u inozemnoj ili domaćoj banci, odnosno ako je u osnovi za plaćanje određena ovrha na novčanim sredstvima u kunama i doznaka tih novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja u inozemnoj banci, Agencija i banke na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 5. – 8. ovoga Pravilnika, na način da Agencija zadaje porukom A71 nalog banci za izvršenje prijenosa novčanih sredstava ovršenika u stranoj valuti na račun ovrhovoditelja ili drugi račun u inozemnoj ili domaćoj banci. Ako ovršenik u banci nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A71, banka postupa po nalogu Agencije u visini raspoloživih novčanih sredstava i porukom B72 obavještava Agenciju o iznosu novčanih sredstava s kojima je postupila po nalogu iz poruke A71, i u poruci navodi prodajni tečaj banke za valutu naloženu u poruci A71, važeći na dan izvršenja naloga. Ujedno, banka zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A71 i iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A71, sve do primitka poruke A13 ili A41. Ako ovršenik u banci nema novčanih sredstava, banka u poruci B72 navodi 0,00.

(2) Agencija nakon primitka poruke B72 za iznos nedostajućih novčanih sredstava za izvršenje osnove za plaćanje, dostavlja poruku A71 sljedećoj banci ovršenika.

(3) Ako ovršenik u banci iz stavka 1. i 2. ovoga članka nema novčanih sredstava u iznosu iz poruke A71, raspoloživim novčanim sredstvima s kojima banka postupa po nalogu Agencije smatraju se sredstva čija je kunska protuvrijednost jednaka ili veća od 500,00 kuna.

(4) Ako banka iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, prije primitka poruke A13 ili poruke A41 od Agencije zaprimi na račun ovršenika novčana sredstva jednaka ili veća od iznosa novčanih sredstava kojima je zabranila raspolaganje, o tome porukom B15 obavještava Agenciju. Na osnovi obavijesti iz poruke B15 Agencija dostavlja banci poruku A71 koja zbog provođenja naloga Agencije u sebi sadrži i identifikator (ID) prethodne poruke A71 za koju se ukida zabrana raspolaganja novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u toj poruci A71 i iznosa sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A71. Banka porukom B72 obavještava Agenciju da je postupila po nalogu iz poruke A71.

(5) Ako je banka iz stavka 2. ili 4. ovoga članka izvršila u cijelosti nalog Agencije iz poruke A71, Agencija će porukom A13 obavijestiti ostale banke kojima je prethodno poslala poruku A71, da ovršenik može slobodno raspolagati novčanim sredstvima na računima i oročenim novčanim sredstvima u visini razlike iznosa novčanih sredstava koji je Agencija naložila u poruci A71 i iznosa novčanih sredstava s kojima je banka postupila prema nalogu iz poruke A71.

(6) Agencija dostavlja poruku A71 s nalogom za izvršenje osnove za plaćanje u valuti kako je određeno osnovom za plaćanje. U slučaju da banka u izvršavanju naloga iz poruke A71 utvrdi da nalog nije moguće izvršiti u valuti naloženoj u poruci A71, odgovarajućom porukom o istom obavještava Agenciju. Do primitka daljnje poruke Agencije s odgovarajućim nalogom za postupanje, banka ovršeniku zabranjuje raspolaganje novčanim sredstvima u iznosu iz te poruke A71.

VI. ISPLATA U GOTOVOM NOVCU

Članak 10.

(1) Ako je u osnovi za plaćanje određena isplata u gotovom novcu, Agencija porukom A31 nalaže bankama, po postupku iz članaka 5. – 8. ovoga Pravilnika, da u iznosu iz te poruke prenesu novčana sredstva ovršenika na račun uputnica banke za isplatu u Agenciji ili račun uputnica banke za isplatu preko Hrvatske pošte.

(2) U slučaju nemogućnosti provođenja isplate iz stavka 1. ovoga članka, Agencija o tome obavještava nadležno tijelo, a novčana sredstva ostaju na računu uputnica banke do drugačije obavijesti toga tijela.

VII. MJERE OSIGURANJA

Članak 11.

Ako je u osnovi za plaćanje određena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu, Agencija porukom A31, sukladno nalogu iz osnove za plaćanje, nalaže bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune, odnosno oročena novčana sredstva, zabranu raspolaganja novčanim sredstvima ovršenika i svim budućim priljevima do drugačije obavijesti Agencije. Banka obavještava Agenciju porukom B32 da je postupila po nalogu iz poruke A31.

Članak 12.

(1) Ako je u osnovi za plaćanje određena uskrata raspolaganja novčanim sredstvima ovršeniku ili trećoj osobi na temelju naloga ovršenika (dalje u tekstu: uskrata raspolaganja) ili druga mjera kojom se ne stječe založno pravo, Agencija porukom A31 nalaže banci, po postupku iz članaka 5. – 8. ovoga Pravilnika, da ovršeniku ili trećoj osobi na temelju naloga ovršenika uskrati raspolaganje novčanim sredstvima u iznosu iz tog naloga.

(2) Ako je u tijeku ili nakon izvršenja osnove za plaćanje kojom je određena uskrata raspolaganja zaprimljena osnova za plaćanje kojom se stječe založno pravo, Agencija po postupku iz članka 7. i 8. ovoga Pravilnika provodi postupak izvršenja osnove za plaćanje kojom se stječe založno pravo, nalažući pri tome banci i slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima ako za izvršenje osnove za plaćanje kojom se stječe založno pravo nema ili nema dovoljno raspoloživih novčanih sredstava. Nakon izvršenja osnove za plaćanje kojom se stječe založno pravo, Agencija nastavlja, odnosno ponovno provodi postupak uskrate raspolaganja, ovisno o tome jesu li i u kojem iznosu prethodno uskraćena novčana sredstva korištena za izvršenje osnove za plaćanje kojom je stečeno založno pravo.

VIII. STEČAJ I STATUSNA PROMJENA

Članak 13.

(1) Po primitku rješenja o otvaranju stečajnog postupka, Agencija obustavlja daljnju provedbu osnova za plaćanje prethodno upisanim u Očevidnik na teret ovršenika, pohranjuje te osnove za plaćanje i u Jedinstvenom registru računa stavlja oznaku stečaja na računima ovršenika nad kojim je otvoren stečajni postupak i u Jedinstvenom registru računa stavlja oznaku stečaja za ovršenika.

(2) Ako je rješenje o otvaranju stečajnog postupka ukinuto, Agencija osnove za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka ponovno upisuje u Očevidnik, redoslijedom kojim su bile upisane prije otvaranja stečajnog postupka.

(3) Za vrijeme trajanja stečajnog postupka, Agencija izvršava osnove za plaćanje kojima je određena ovrha na teret ovršenika u stečaju.

Članak 14.

Ako su računi ovršenika zatvoreni temeljem statusne promjene ovršenika, neizvršene osnove za plaćanje Agencija upisuje na račun pravnog sljednika ovršenika, prema podacima iz Jedinstvenog registra računa.

IX. PREDSTEČAJNA NAGODBA

Članak 15.

(1) Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, Agencija prestaje izvršavati osnove za plaćanje upisane u Očevidniku na teret ovršenika.

(2) Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret ovršenika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, istu neće izvršavati, nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje razloga vraćanja.

(3) U slučaju donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave radi ispunjenja obveza od strane ovršenika prema vjerovnicima, Agencija će osnove za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka nastaviti izvršavati.

(4) U slučaju sklapanja predstečajne nagodbe ili obustave kada je ovršenik ispunio obveze prema vjerovnicima, Agencija osnove za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka trajno pohranjuje.

(5) Ako Agencija zaprimi privremenu mjeru donesenu sukladno članku 48. stavku 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Agencija će postupiti po privremenoj mjeri i zastati s provedbom ovrhe i osiguranja i prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

X. NAČIN DAVANJA PODATAKA

Članak 16.

(1) Agencija daje podatke iz Očevidnika na pisani zahtjev podnositelja, i to:

1. ovršeniku – podatke i preslike koje se odnose na njega:

a) ispis podataka iz Očevidnika

b) podatak o redoslijedu osnove za plaćanje u Očevidniku i iznosu nepodmirenih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje

c) specifikaciju izvršenja osnova za plaćanje

d) preslike osnova za plaćanje iz Očevidnika

e) podatke o iznosu blokade i danima insolventnosti

f) druge podatke u skladu s propisima

g) potvrde u skladu s propisima

2. ovrhovoditelju – podatke i preslike koji se odnose na njega:

a) podatak o redoslijedu osnove za plaćanje u Očevidniku i iznosu nepodmirenih novčanih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje

b) specifikaciju izvršenja osnove za plaćanje

c) preslike osnova za plaćanje iz Očevidnika

d) podatke o iznosu blokade i danima insolventnosti ovršenika

e) druge podatke u skladu s propisima

f) potvrde u skladu s propisima

3. sudu i drugom zakonom ovlaštenom tražitelju – podatke kojima Agencija raspolaže

4. banci, za njezine klijente – podatke o iznosu blokade i danima insolventnosti ovršenika.

5. za statističke, analitičke i druge potrebe – podatke u obliku analiza i izvješća u agregiranom obliku.

(2) Podatke iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka Agencija daje najkasnije u roku tri radna dana od dana primitka zahtjeva, a podatke iz točke 5. ovoga članka u primjerenom roku za davanje takvih podataka.

(3) Podatke iz stavka 1. točke 4. ovoga članka Agencija daje najkasnije sljedeći radni dan od dana primitka zahtjeva.

(4) Podatke o iznosu blokade i danima insolventnosti ovršenika Agencija daje na razini OIB-a ovršenika, odnosno iznimno na razini računa, ako se podaci traže za račun za koji je banka u Jedinstveni registar računa dostavila oznaku specifične namjene. Agencija će u podacima o iznosu blokade zasebno iskazati i podatak provode li se mjere osiguranja na teret ovršenika i u kojem iznosu.

(5) U slučaju kada banka daje podatke svojem klijentu – ovršeniku o danima i iznosu blokade, dužna je prethodno dostaviti zahtjev Agenciji sukladno stavku 1. točki 4. ovoga članka.

Članak 17.

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje iz članka 16. stavka 1. točke 1. pod c) i točke 2. pod b) sadrži podatke o broju osnove za plaćanje, ovršeniku, ovrhovoditelju, iznosu novčanih sredstava, datumu prijenosa novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja ili drugi račun naložen u osnovi za plaćanje i druge podatke.

XI. PONIŠTAVANJE PORUKA S GREŠKOM

Članak 18.

(1) Ako je Agencija u poruci A31 ili A71 navela pogrešan podatak (primjerice: broj računa, iznos, poziv na broj i dr.) Agencija porukom A51 traži od banke poništavanje pogrešne poruke.

Banka porukom B52 obavještava Agenciju:

– da je postupila po poruci A51, ili

– da ne može postupiti po poruci A51 jer je nalog s pogrešnim podacima već izvršen.

(2) Ako je banka u poruci B32 ili B72 navela pogrešan podatak, banka porukom B53 traži od Agencije poništavanje pogrešne poruke. Agencija porukom A54 obavještava banku:

– da je postupila po poruci B53, ili

– da ne može postupiti po poruci B53.

(3) Ako na bilo koju dostavljenu poruku banke Agencija odgovori porukom A91, banka sukladno opisu odnosno šifri greške iz poruke A91 provodi ispravak podataka te dostavlja Agenciji novu poruku s ispravnim podacima.

(4) Ako banka od Agencije zaprimi poruku koju nije u mogućnosti provesti, banka odbija tu poruku od izvršenja porukom B91, uz navođenje šifre greške sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

XII. POSTUPANJE S OSNOVAMA ZA PLAĆANJE ZA KOJE SU POSTUPCI POKRENUTI PRIJE 1. SIJEČNJA 2011. GODINE

Članak 19.

(1) Osnove za plaćanje donesene u postupcima pokrenutim prije 1. siječnja 2011. godine Agencija izvršava prema propisima koji su važili u vrijeme pokretanja postupka.

(2) Izvršavanje osnova za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka provodi se po postupcima propisanim u glavi IV. do VII. ovoga Pravilnika, na način da u svim porukama koje Agencija dostavlja banci, kroz podatak o razini postupka (razina pljenidbe, razina prijenosa, razina oslobađanja zaplijenjenih novčanih sredstava, razina blokade/deblokade), dostavlja podatak o računima i novčanim sredstvima ovršenika s kojima banka treba postupiti po nalogu iz poruke.

(3) Razine postupka iz stavka 2. ovoga članka su:

– razina matični broj (dalje u tekstu: MB) – za izvršenje osnova za plaćanje na novčanim sredstvima sa svih računa ovršenika poslovnog subjekta i novčanim sredstvima po isteku ugovora o oročenju

– razina matični broj građanina (dalje u tekstu: MBG) – za izvršenje osnova za plaćanja na novčanim sredstvima sa svih računa ovršenika građanina

– razina računa (dalje u tekstu: RN) – za izvršenje osnova za plaćanje na novčanim sredstvima određenog računa ili drugim određenim novčanim sredstvima ovršenika građanina.

Članak 20.

Za ovršenike čije je osnove za plaćanje Agencija preuzela od banke, banka od 1. siječnja 2011. godine dostavlja Agenciji obavijest o priljevu novčanih sredstava po blokiranim računima i raspoloživosti oročenih novčanih sredstava.

Postupanje u slučajevima kada su u Očevidnik upisane osnove za plaćanje donesene u postupcima pokrenutim prije i nakon 1. siječnja 2011.

Članak 21.

(1) Ako Agencija nakon 1. siječnja 2011. godine zaprimi osnovu za plaćanje koja je donesena u postupku pokrenutom prije 1. siječnja 2011., a ovršenik je pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja registriranu gospodarsku djelatnost odnosno fizička osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, a to je jedina neizvršena osnova u Očevidniku za tog ovršenika te nema novčanih sredstava u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje u iznosu utvrđenom prema članku 4. stavku 2. ovoga Pravilnika, Agencija nalaže banci porukom A41 blokadu svih računa s određenim MB tog ovršenika – razina blokade MB. Novčana sredstva pristigla na te račune banka javlja kao priljev i samo se iz tih novčanih sredstava izvršava osnova za plaćanje. Izvršenjem osnove za plaćanje u cijelosti, Agencija obavještava banku porukom A43 o deblokadi računa ovršenika na razini MB.

(2) Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje donesenu u postupku pokrenutom nakon 1. siječnja 2011. nakon što je porukom A41 naložila banci blokadu računa ovršenika na razini MB, Agencija banci dostavlja poruku A41 kojom joj nalaže blokadu računa i zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima na razini OIB-a. Kako su računi ovršenika i oročena novčana sredstva koji imaju određeni MB već blokirani na razini MB, banka će blokirati preostale račune i preostala oročena novčana sredstva ovršenika. Agencija ne dostavlja banci poruku o deblokadi računa na razini MB jer ti računi ostaju blokirani zbog izvršenja osnove na razini OIB-a.

(3) Ako Agencija nakon 1. siječnja 2011. zaprimi osnovu za plaćanje koja je donesena u postupku pokrenutom prije 1. siječnja 2011., a ovršenik je građanin i to je jedina neizvršena osnova u Očevidniku za tog ovršenika, a nema novčanih sredstava u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje u iznosu utvrđenom prema članku 4. stavku 2. ovoga Pravilnika, Agencija nalaže banci porukom A41 blokadu novčanih sredstava ovršenika na razini MBG ili na razini računa, ovisno o tome je li u osnovi za plaćanje određeno izvršenje iz novčanih sredstava na svim računima građanina ili iz novčanih sredstava samo određenog računa, uključujući i oročena novčana sredstva. Izvršenjem osnove za plaćanje u cijelosti, Agencija obavještava banku porukom A43 o deblokadi novčanih sredstava ovršenika.

(4) Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje koja je donesena u postupku pokrenutom nakon stupanja na snagu Zakona, i to je jedina neizvršena osnova u Očevidniku za tog ovršenika, a ovršenik nema novčanih sredstava u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje u iznosu utvrđenom prema članku 4. stavku 2. ovoga Pravilnika, Agencija porukom A41 nalaže banci blokadu novčanih sredstava ovršenika na razini OIB-a.

(5) Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje donesenu u postupku pokrenutom prije 1. siječnja 2011. nakon što je porukom A41 naložila banci blokadu računa ovršenika na razini OIB-a, nakon što se osnova za plaćanje donesena u postupku pokrenutom nakon stupanja na snagu Zakona izvrši u cijelosti, Agencija porukom A43 obavještava banku o deblokadi računa ovršenika na kojima se više ne provodi ovrha sukladno osnovi za plaćanje koja se izvršava.

(6) Ako Agencija zaprimi osnovu za plaćanje kojom je naložena ovrha na novčanim sredstvima na računu s oznakom specifične namjene, Agencija će banci dostaviti poruku za izvršenje osnove za plaćanje (poruka A31 odnosno A71), kao i poruku za blokadu odnosno deblokadu (poruka A41 odnosno A43) na razini računa.

(7) Agencija će u slučaju provedbe osnove za plaćanje na teret novčanih sredstava poslovnog subjekta dostaviti banci poruku za izvršenje osnove za plaćanje (poruka A31 odnosno A71) te poruku za blokadu odnosno deblokadu (poruka A41 odnosno A43) na razini računa, ako postoji račun ovršenika bez jedinstvenog identifikatora tog ovršenika.

(8) Agencija uvidom u Jedinstveni registar računa utvrđuje prema razini izvršenja osnove za plaćanje (MB/MBG/račun), u kojim sve bankama ovršenik ima otvorene račune i oročena novčana sredstva. Agencija daje nalog bankama za izvršenje osnove za plaćanje onim redom kojim su računi navedeni u osnovi za plaćanje koja se prva izvršava, a ako računi nisu navedeni, Agencija daje nalog bankama redom, počevši od banke koja vodi najranije otvoreni račun.

(9) Za osnovu za plaćanje kojom je naložena naplata sa svih računa ovršenika, Agencija će kao razinu izvršenja odrediti na razini OIB-a, neovisno o tome što je osnova za plaćanje donesena u postupku pokrenutom prije 1. siječnja 2011. godine.

XIII. POSTUPANJE S PRIMANJIMA I NAKNADAMA IZUZETIM OD OVRHE

Članak 22.

(1) Ovršenik je dužan sukladno članku 212. stavku 1. Ovršnog zakona obavijestiti Agenciju o uplatama primanja i naknada iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosa koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona u slučaju provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

(2) U slučaju da Agencija po primitku Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da na teret ovršenika u Očevidniku nema upisanih osnova za plaćanje na temelju Zakona, zaprimit će tu Obavijest ako ovršenik uz nju priloži presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima.

(3) Za potrebe provedbe stavka 1. ovoga članka primanjima i naknadama iz članka 172. i 173. Ovršnog zakona smatraju se i primanja, naknade ili iznosi izuzeti od ovrhe ako se uplaćuju iz inozemstva (dalje u tekstu: uplate iz inozemstva).

(4) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka ovršenik dostavlja u bilo koju poslovnicu Agencije.

Članak 23.

(1) Obavijest iz članka 22. ovoga Pravilnika sadržava:

– ime i prezime, adresu i OIB ovršenika,

– vrstu primanja ili naknade iz članka 172. Ovršnog zakona i iznosa koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, uključujući i uplate iz inozemstva,

– naziv, adresu i OlB uplatitelja primanja izuzetih od ovrhe (dalje u tekstu: uplatitelj), a za uplate iz inozemstva: naziv uplatitelja i državu uplatitelja,

– broj računa na koji se uplaćuju primanja, naknade ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe, te naziv banke u kojoj je taj račun otvoren,

– podatak kako se radi o uplati iz inozemstva, naziv banke i broj računa na koji se uplaćuje, dokaz (dokumentacija) o postojanju tog primanja, naknade ili iznosa izuzetog od ovrhe i ovjereni prijevod tog dokaza na hrvatski jezik te iznos, valutu i dinamiku uplata (primjerice, mjesečno, tromjesečno i sl.),

– podatke o osnovi za plaćanje kojom se nalaže plaćanje u rentama za primanja izuzeta od ovrhe iz članka 172. Ovršnog zakona (broj osnove za plaćanje, njezin izdavatelj, ime i prezime, adresu i OIB ovršenika iz te osnove za plaćanje), ako je ovršenik koji podnosi ovu Obavijest Agenciji ovrhovoditelj po toj osnovi za plaćanje;

– mjesto i datum,

– potpis ovršenika.

(2) Obrazac Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ovršenik dostavlja Obavijest Agenciji za svako primanje, naknadu ili iznos koji su izuzeti od ovrhe.

(4) O svakoj promjeni podataka iz prethodno dostavljene Obavijesti, ovršenik je dužan obavijestiti Agenciju dostavom nove Obavijesti.

Članak 24.

(1) Po primitku Obavijesti iz članka 23. ovoga Pravilnika, Agencija je dužna bez odgode uplatitelju iz Obavijesti dostaviti podatke o ovršeniku i vrsti tražbine za koju je ovrha određena, a radi uskrate uplata iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka Agencija dostavlja uplatitelju preporučenom pošiljkom s povratnicom, neposrednom dostavom ili elektroničkim putem uz poruku potpisanu naprednim elektroničkim potpisom.

Članak 25.

Uplatitelj iz članka 24. ovoga Pravilnika, dužan je, odmah po primitku podataka iz članka 24. ovoga Pravilnika, bez odgode uskratiti uplatu na ovršenikov račun primanja, naknada ili iznosa koji su izuzeti od ovrhe.

Članak 26.

(1) Primanja, naknade ili iznosi izuzeti od ovrhe iz članka 22. ovoga Pravilnika uplaćuju se na poseban račun.

(2) Iznos izuzet od ovrhe prema članku 173. Ovršnog zakona, uplatitelj primanja dužan je uplatiti na poseban račun i u slučaju kada sam provodi ovrhu na plaći.

(3) Ovrha se može provesti isključivo na dijelu primanja sukladno članku 173. Ovršnog zakona bez obzira na prethodno dane isprave o suglasnosti zaplijene plaće.

(4) Nalog za otvaranje posebnog računa Agencija šalje banci elektronički potpisanom porukom za tu namjenu.

(5) Agencija će banci navedenoj u Obavijesti iz članka 23. ovoga Pravilnika naložiti otvaranje posebnog računa ovršenika. Ako ovršenik već ima otvoren poseban račun te dostavlja podatke o novoj vrsti primanja, naknada ili iznosa izuzetih od ovrhe na taj račun, ovršenik će dostaviti novu Obavijest iz članka 23. ovoga Pravilnika u kojoj će navesti uplatitelja toga primanja, naknade ili iznosa izuzetih od ovrhe.

(6) U nalogu za otvaranje posebnog računa, odnosno evidentiranju novog primanja, naknade ili iznosa izuzetog od ovrhe, Agencija će navesti sljedeće podatke iz Obavijesti: OIB ovršenika, vrstu primanja, OIB uplatitelja te račun ovršenika.

(7) Na poseban račun otvoren sukladno stavku 4. ovoga članka banka prima isključivo uplate s računa koji pripadaju uplatitelju prema OIB-u navedenom u nalogu.

(8) Ako primanja ili naknade izuzete od ovrhe iz članka 172. Ovršnog zakona uplaćuje fizička osoba, pružatelj platnih usluga prema zakonu koji uređuje platni promet provest će uplatu samo ako je na nalogu za uplatu, u podatak šifra namjene, upisana šifra »HR67«, a u podatak poziv na broj primatelja upisan OIB uplatitelja. Banka primatelja novčanih sredstava prihvatit će uplatu na poseban račun samo ako je prethodno od Agencije primila nalog iz stavka 6. ovoga članka, s podatkom o OIB-u uplatitelja koji odgovara podacima iz naloga za uplatu.

(9) Radi postupanja po članku 212. stavku 5. Ovršnog zakona, ovršenik može Agenciji dostaviti pisani zahtjev kojim traži da Agencija naloži banci prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava izuzetih od ovrhe na poseban račun uz Potvrdu uplatitelja o iznosu novčanih sredstava koja su izuzeta od ovrhe prema članku 173. Ovršnog zakona. Za iznos prenesenih novčanih sredstava Agencija ažurira podatke u Očevidniku. Agencija će nalog za prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava ovršenika, koja su izuzeta od ovrhe, na poseban račun ovršenika naložiti odgovarajućom elektroničkom porukom za tu namjenu (poruka A31).

(10) Uplatitelj je dužan Potvrdu iz stavka 9. ovoga članka izdati na zahtjev ovršenika, bez odgode.

(11) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, ako banka sama utvrdi ili utvrdi prema podacima koje joj je dostavio ovršenik ili sam uplatitelj, kako su primanja, naknade ili iznosi izuzeti od ovrhe uplaćeni na račun na kojemu se provodi postupak ovrhe na novčanim sredstvima, o navedenim uplatama banka će obavijestiti Agenciju elektronički potpisanom porukom za tu namjenu. Ako banka utvrdi da ovršenik nije otvorio poseban račun u banci, odnosno ako od Agencije nije zaprimila nalog iz stavka 5. ovoga članka, banka će bez odgode obavijestiti ovršenika o obvezi postupanja sukladno članku 22. ovoga Pravilnika.

(12) Nakon primitka poruke iz stavka 11. ovoga članka, Agencija će elektronički potpisanom porukom za tu namjenu naložiti banci da iznos primanja i naknade iz stavka 11. ovoga članka doznači na poseban račun iz stavka 1. ovoga članka, ako ovršenik ima otvoren poseban račun i ako dostavi Potvrdu iz stavka 9. ovoga članka ako se radi o iznosu izuzetom od ovrhe prema članku 173. Ovršnog zakona.

(13) Ako ovršenik Agenciji nije dostavio Obavijest o primanju, naknadi ili iznosu izuzetom od ovrhe i ako ne dostavi Potvrdu iz stavka 9. ovoga članka u roku od 8 dana od dana primitka poruke banke iz stavka 11. ovoga članka, Agencija će banci odgovarajućom elektroničkom porukom za tu namjenu odgovoriti kako ovršenik nije postupio u skladu s odredbama ovoga stavka te da banka dostavi priljev u skladu sa Zakonom.

(14) Obrazac Potvrde iz stavka 9. ovoga članka nalazi se u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 27.

(1) Banka je dužna odmah po primitku naloga Agencije iz članka 26. ovoga Pravilnika otvoriti poseban račun ovršeniku i o broju računa, bez odgode, obavijestiti Agenciju odgovarajućom elektroničkom porukom za tu namjenu.

(2) Banka dostavlja podatke o računu iz stavka 1. ovoga članka u Jedinstveni registar računa istovjetne podacima kako su dostavljeni Agenciji u elektroničkoj poruci iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija je dužna o otvaranju računa iz stavka 1. ovoga članka, bez odgode, dostaviti obavijest uplatitelju i ovršeniku.

(4) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka Agencija dostavlja pisanim ili elektroničkim putem.

Članak 28.

Ako je u Obavijesti ovršenika iz članka 23. ovoga Pravilnika navedeno kako je ovršenik ujedno i ovrhovoditelj po osnovi za plaćanje kojom se nalaže plaćanje u rentama za primanja izuzeta od ovrhe iz članka 172. Ovršnog zakona, Agencija će prema podacima iz te osnove za plaćanje elektronički potpisanom porukom za tu namjenu naložiti banci da ta primanja prenese na poseban račun ovršenika.

Članak 29.

(1) Po primitku naloga iz članka 26. stavka 4. ovoga Pravilnika, za primanja, naknade i iznose izuzete od ovrhe koji se uplaćuju iz inozemstva, banka dostavlja Agenciji obavijest o svakom priljevu na račun ovršenika na kojem se provodi ovrha elektroničkom porukom za tu namjenu. U poruci navodi točan naziv uplatitelja, iznos i valutu uplate.

(2) Po primitku obavijesti banke iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će prema podacima iz Obavijesti iz članka 23. ovoga Pravilnika, elektronički potpisanom porukom za tu namjenu naložiti banci prijenos određenog dijela uplate ili uplate iz inozemstva u cijelosti na poseban račun u valuti u kojoj su novčana sredstva doznačena, odnosno nalog da nema prijenosa novčanih sredstava na poseban račun.

(3) Ako se radi o inozemnoj mirovini, Agencija utvrđuje iznos koji je izuzet od ovrhe sukladno članku 173. Ovršnog zakona, primjenjujući srednji tečaj Hrvatske narodne banke za valutu u kojoj je inozemna mirovina doznačena.

(4) Pri utvrđivanju iznosa iz stavka 3. ovoga članka, Agencija postupa isključivo prema podacima iz Obavijesti i dostavljenoj dokumentaciji kojom se dokazuje postojanje i iznos primanja. U slučaju promjene iznosa primanja, naknade ili iznosa izuzetih od ovrhe, ovršenik je dužan Agenciji dostaviti novu Obavijest i dokumentaciju sukladno članku 23. ovoga Pravilnika.

Članak 30.

(1) Agencija će naložiti zatvaranje posebnog računa na temelju pisanog zahtjeva ovršenika. Nalog za zatvaranje posebnog računa Agencija šalje banci elektronički potpisanom porukom za tu namjenu.

(2) Dostavom zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka smatra se da je ovršenik dao nalog za opoziv svih ranije dostavljenih Obavijesti po osnovi kojih su obavljane uplate na poseban račun čije se zatvaranje traži.

(3) Banka je dužna po primitku naloga Agencije iz stavka 1. ovoga članka zatvoriti poseban račun, a preostala novčana sredstva isplatiti ovršeniku.

(4) Agencija je dužna o zatvaranju računa iz stavka 1. ovoga članka, bez odgode, obavijestiti uplatitelja i ovršenika.

(5) Obavijest iz stavka 4. ovoga članka Agencija dostavlja pisanim ili elektroničkim putem.

Članak 31.

Način razmjene elektronički potpisanih poruka između Agencije i banke iz članaka 26., 27., 28., 29. i 30. ovoga Pravilnika, njihova struktura, format i sadržaj opisani su u Prilogu 1. Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Članak 32.

Uplatitelji iz članka 24. ovoga Pravilnika dužni su na zahtjev suda dostaviti podatke o uplatama, a banka u kojoj je otvoren poseban račun dužna je na zahtjev suda dostaviti podatke o uplatama i stanju na posebnom računu ovršenika.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine« broj 96/2010, 99/2011) i Pravilnik o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe (»Narodne novine« broj 148/10 i 31/11).

Članak 34.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članka 26. stavka 8. i 9. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. ožujka 2013. godine.

(2) Do 1. ožujka 2013. Agencija će banci dostavljati nalog za prijenos iz članka 26. stavka 9. Pravilnika elektronički potpisanom porukom A05.

Klasa: 011-01/12-01/460

Urbroj: 513-11/12-3

Zagreb, 14. prosinca 2012.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

PRILOG 1.

POPIS JEDINICA AGENCIJE U KOJE SE OSNOVE ZA PLAĆANJE DOSTAVLJAJU POŠTOM I NEPOSREDNOM DOSTAVOM

Poslovna jedinica FINA-e

Regionalni centar Zagreb

10000 Zagreb

Vrtni put 3

Regionalni centar Osijek

31000 Osijek

L. Jaegera 1-3

Regionalni centar Rijeka

51000 Rijeka

F. Kurelca 3

Regionalni centar Split

1000 Split

Mažuranićevo šetalište 24b

PRILOG 2.

POPIS JEDINICA AGENCIJE U KOJE SE OSNOVE ZA PLAĆANJE DOSTAVLJAJU NEPOSREDNOM DOSTAVOM

Poslovna jedinica FINA-e

Regionalni centar Zagreb

10000 Zagreb

Šoštarićeva 2

Podružnica Kutina

44320 Kutina

Hrvatskih branitelja 4

Podružnica Zabok

49210 Zabok

M. Gupca 46

Podružnica Bjelovar

43000 Bjelovar

F. Supila 4

Podružnica Koprivnica

48000 Koprivnica

Opatička 1

Podružnica Čakovec

40000 Čakovec

O. Kešovanija 7

Podružnica Varaždin

42000 Varaždin

A. Cesarca 2

Podružnica Karlovac

47000 Karlovac

Ul. Pavla Vitezovića 1

Podružnica Sisak

44000 Sisak

I. Kukuljevića Sakcinskog 1

Regionalni centar Osijek

31000 Osijek

L. Jaegera 1-2

Podružnica Požega

34000 Požega

Trg Svetog Trojstva 19

Podružnica Slavonski Brod

35000 Slavonski Brod

Ul. Petra Krešimira IV. 20

Podružnica Vinkovci

32100 Vinkovci

Dr. Franje Tuđmana 2

Podružnica Našice

31500 Našice

J. J. Štrosmajera 3

Podružnica Vukovar

32000 Vukovar

Olajnica 19

Regionalni centar Rijeka

51000 Rijeka

F. Kurelca 3

Podružnica Pula

52100 Pula

Giardini 5

Podružnica Gospić

53000 Gospić

Kaniška 4

Regionalni centar Split

21000 Split

Mažuranićevo šetalište 24b

Podružnica Zadar

23000 Zadar

I. Danila 3

Podružnica Šibenik

22000 Šibenik

Perivoj L. Marune 1

Podružnica Dubrovnik

20000 Dubrovnik

Vukovarska 2

PRILOG 3.

SUGLASNOST OVRŠENIKA IZ ČLANKA 206. ODNOSNO ČLANKA 209. OVRŠNOG ZAKONA (»Narodne novine« broj 112/12)

Ime i prezime/naziv ovršenika: ____________________________

Adresa: ____________________________________________

Telefon: __________________, telefaks: __________________












(osobni identifikacijski broj/OIB ovršenika)

Rješenje o ovrsi ili ovršna isprava iz članka 209. Ovršnog zakona (u
daljnjem tekstu: Rješenje):

__________________________________________________
                         (vrsta i poslovni broj Rješenja):

Donositelj Rješenja: ___________________________________

Jedinica Agencije u kojoj se podnosi Suglasnost: ________________

                                                         Suglasnost:

Temeljem članka 206., odnosno 209. Ovršnog zakona (»Narodne novine«
broj 112/12) dajem suglasnost Agenciji da izvrši prijenos zaplijenjenih
novčanih sredstava i prije proteka roka od trideset dana od dana kad joj je
dostavljeno Rješenje.

Datum: ________________________

                                                   Potpis ovršenika građanina/pečat
                                               i potpis ovršenika poslovnog subjekta:

                                                 _______________________________

Popunjava radnik Agencije:

Datum primitka:

Osobna isprava:

a) osobna iskaznica br. _________________________,

b) putovnica br. ________________

Uz suglasnost je dostavljena punomoć: a) DA                  b) NE

Datum i mjesto izdavanja punomoći: _____________________

Napomena: Ako je ovršenik – građanin – obvezan je prilikom davanja Suglasnosti predočiti na uvid važeću osobnu ispravu kojom dokazuje svoj identitet. Osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta obvezna je predočiti važeće rješenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar ili izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra kojim dokazuje svoje ovlaštenje za zastupanje. Uz potpis se obvezno naznačuje ovlaštenje (primjerice: »direktor«, »član Uprave«),

Ako ovršenik (građanin ili poslovni subjekt) ima punomoćnika za potpisivanje ovakve Suglasnosti, taj punomoćnik dužan je priložiti ovoj Suglasnosti izvornik odgovarajuće punomoći.

PRILOG 4.

________________________________
          (ime i prezime ovršenika)












(OIB ovršenika)

________________________________
     (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)

________________________________
               (telefon/mobilni telefon)

FINANCIJSKA AGENCIJA

OBAVIJEST
iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona

Na temelju članka 212. stavka 1. Ovršnoga zakona (»Narodne novine« broj 112/12), obavještavam vas da se na

moj račun broj _______________________________________

otvoren kod _________________________________________
                                             (naziv banke)

uplaćuje:

podaci o uplatitelju:

naziv/ime i prezime uplatitelja:

__________________________________________________
adresa uplatitelja:

__________________________________________________
(ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto, država)

OIB uplatitelja s čijeg računa se obavlja uplata (obavezan podatak za primanja iz točke I., II. i IV.):












Podaci o vrsti uplate:

(za točke I. do IV. zaokružiti samo jedan podatak o vrsti zaštićenog primanja):

I. primanje i/ili naknada iz članka 172. Ovršnog zakona i iz posebnih zakona

1. primanja po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknada štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja;

2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju;

3. primanja po osnovi socijalne skrbi;

4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti;

5. primanja po osnovi dječjeg doplatka;

6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima;

7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika;

8. primanja po osnovi odličja i priznanja;

9. rodiljne i roditeljske novčane potpore;

10. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima: ___________________________________________________
                                                                                     (navesti vrstu primanja i poseban propis temeljem kojeg je primanje izuzeto od ovrhe)

II. iznosi iz članka 173. Ovršnog zakona

1. plaća/naknada plaće;

2. mirovina

3. drugo: __________________________________________

III. uplata iz inozemstva

1. plaća/naknada plaće u iznosu: _____________ (upisati iznos i valutu primanja)

2. mirovina: _______________________________________
                                 (upisati iznos i valutu primanja)

3. primanja po osnovi zakonskog uzdržavanja: _______________ (upisati iznos i valutu primanja)

4. drugo: _________ : _______ (upisati iznos i valutu primanja)

Uplate se obavljaju (potrebno zaokružiti jedan podatak):

1. mjesečno

2. godišnje

3. jednokratno

4. drugo (upisati dinamiku uplate): ________________________

Uz Obavijest se obavezno dostavlja i dokumentacija sukladno članku 23. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

IV. rješenje o ovrsi kojim se nalaže plaćanje u rentama za primanja izuzeta od ovrhe iz članka 172. Ovršnog zakona po kojem je ovršenik ovrhovoditelj

Broj rješenja o ovrsi: ___________

Naziv/ime i prezime ovršenika iz rješenja o ovrsi:

_______________________________________________

OIB/MB/MBG ovršenika iz rješenja o ovrsi:

_______________________________________________

__________________                        _________________
     (mjesto i datum)                                  (potpis ovršenika)

POPUNJAVA AGENCIJA:

Poslovnica Agencije:






Datum primitka Obavijesti: ___________________

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA
OBAVIJESTI IZ ČLANKA 212. STAVKA 1. OVRŠNOG ZAKONA

Općenito:

■ Ovršenik podnosi zasebnu Obavijest za svako primanje, naknadu ili iznos koji je izuzet od ovrhe.

Podaci o uplatitelju:

■ obavezno se navode potpuni podaci o nazivu uplatitelja i adresi uplatitelja, s obzirom na to da Agencija temeljem upisanih podataka obavještava uplatitelja o uskrati odnosno uplati primanja, naknade ili iznosa izuzetog od ovrhe na poseban račun.

■ pod adresom uplatitelja upisuje se primjerice, adresa Ureda državne uprave u županiji ili Gradskog ureda Zagreb ako se radi o primanjima i naknadama prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; područni uredi ako je uplatitelj Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili Hrvatski zavod za zapošljavanje, područne službe ako je uplatitelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Točka I. Obrasca

■ prema članku 172. Ovršnog zakona od ovrhe su izuzeti: primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju, primanja po osnovi socijalne skrbi, primanja po osnovi privremene nezaposlenosti, primanja po osnovi dječjega doplatka, primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima, naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika, primanja po osnovi odličja i priznanja, rodiljne i roditeljske potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

■ primanja i naknade izuzeti temeljem posebnog zakona su primjerice: novčane potpore prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

■ ako je uplatitelj poslodavac ili uplatitelj mirovine osobi koja je obveznik uplate zakonskog uzdržavanja (alimentacije) pored naziva poslodavca ili uplatitelja mirovine potrebno je navesti ime i prezime obveznika uplate zakonskog uzdržavanja (alimentacije) i njegov OIB.

Točka II. Obrasca

■ ako je uplatitelj mirovine Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, pod adresom se upisuje adresa njegove područne službe, a kao OIB uplatitelja OIB Državnog proračuna republike Hrvatske: 18683136487.

■ Ako je uplatitelj plaće ili naknade korisnik Državnog proračuna za kojeg se isplata plaća i naknada plaće obavlja s računa državne riznice, kao OIB uplatitelja upisuje se OIB Državnog proračuna Republike Hrvatske: 18683136487.

Točka III. Obrasca

■ ako se radi o primanjima i naknadama iz članka 172. Ovršnog zakona i iznosa koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona i primanjima i naknadama koji su izuzeti od ovrhe temeljem posebnog zakona, a koji se uplaćuju iz inozemstva, potrebno je upisati: iznos tih uplata, banku u koju se uplaćuju, dokaz (dokumentacija) o postojanju tog primanja, naknade ili iznosa izuzetog od ovrhe i ovjereni prijevod tog dokaza (dokumentacije) na hrvatski jezik. Dokumentacija treba obavezno sadržavati i podatak o iznosu koji se isplaćuje, valuti te dinamici isplate (mjesečno, godišnje,…)

■ u slučaju promjene iznosa koji se uplaćuje iz inozemstva, obavezno se dostavlja dokumentacija koja sadrži podatak o novom iznosu, te se ispunjava nova Obavijest.

Točka IV. Obrasca

■ obavezno se navodi točan poslovni broj rješenja o ovrsi temeljem kojeg se ostvaruju primanja izuzeta od ovrhe, kao i podaci o ovršeniku na teret kojeg je rješenje o ovrsi izdano.

PRILOG 5.

Podaci o uplatitelju primanja po članku 173. Ovršnog zakona:

Naziv: _____________________________________________

Adresa: ____________________________________________

OIB:












Kontakt podaci (telefon, e-pošta): __________________________

POTVRDA UPLATITELJA IZ ČLANKA 212. STAVKA 5. OVRŠNOG ZAKONA

Potvrđujemo da smo za gospodina/ gospođu __________________
                                                                           (ime, prezime)

OIB:












iznos zadnjeg primitka po osnovi plaće/mirovine odnosno naknade umjesto plaće) u cijelosti uplatili na račun broj: ________________________________________________________________,

otvoren u _____________________ banci. Od navedenog uplaćenog iznosa primitka po osnovi plaće/mirovine odnosno naknade umjesto plaće, dio primitka koji je izuzet od ovrhe i treba biti uplaćen na poseban račun ovršenika sukladno članka 173. Ovršnog zakona iznosi:

_______________________ kn.

Ova potvrda izdaje se na temelju zahtjeva korisnika mjesečnih primanja, a u svrhu postupanja Financijske agencije sukladno članku 212. stavku 5. Ovršnog zakona i Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

Datum: ____________________

Ime i prezime ovlaštene osobe:                   Pečat i potpis ovlaštene osobe:

______________________

Kontakt telefon ovlaštene osobe: ________________

6 16.01.2013 Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima 6 16.01.2013 Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima 6 16.01.2013 Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima 6 16.01.2013 Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima 6 16.01.2013 Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima