Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN 6/2013 (16.1.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

MINISTARSTVO FINANCIJA

90

Na temelju članka 26. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine« broj 91/10 i 112/12) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA I VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROPISANIH ZAKONOM O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine« broj 105/10, 124/11 i 52/12) u članku 3. dodaju se točke 5. 6., 7. i 8. koje glase:

»5. Naknada za postupanje po suglasnosti ovršenika iz članka 206. stavka 4. Ovršnog zakona,

6. Naknada za povrat osnove za plaćanje po kojoj Agencija utvrdi nemogućnost postupanja,

7. Naknada za izdavanje potvrde iz članka 211. Ovršnog zakona o nemogućnosti provedbe izravne naplate tražbine,

8. Naknada za izmjenu podataka za naplatu osnove za plaćanje po zahtjevu ovrhovoditelja.«.

Članak 2.

U članku 4. dodaju se stavak 5. i 6. koji glase:

»(5) Naknada iz članka 3. točke 6. ovoga Pravilnika sadrži naknadu Agencije za troškove povrata osnove za plaćanje po kojoj Agencija ne može postupiti iz razloga navedenih Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

(6) Naknada iz članka 3. točke 5. i 7. ovoga Pravilnika odnosi se naknade za postupanje Agencije u provedbi ovrhe odnosno izdavanju potvrda sukladno odredbama Ovršnog zakona.«.

U istom članku, u stavku 3. briše se alineja 6.: »izvješćivanje nadležnih tijela i ovrhovoditelja o nemogućnosti izvršenja osnove za plaćanje u cijelosti«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. brojevi: »1., 2. i 3.« mijenjaju se brojevima: 1., 2., 3. i 5.«.

U članku 6. stavku 2. iza broja: »4.« dodaju se slovo i broj: »i 7.«

U članku 6. dodaju se stavak 3. i 4. koji glase:

»(3) Naknadu iz članka 3. točke 6. ovoga Pravilnika snosi podnositelj osnove za plaćanje.

(4) Naknadu iz članka 3. točke 8. ovoga Pravilnika snosi ovrhovoditelj.«.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Uprava Agencije cjenikom određuje iznos naknada iz ovoga Pravilnika. Ministar financija daje suglasnost na cjenik.

(2) Cjenik iz stavka 1. ovoga članka Agencija objavljuje na službenim internet stranicama.«

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. brojevi: »1., 2. i 3.« mijenjaju se brojevima: »1., 2., 3. i 5.«.

U stavku 2. iza broja: »4.« dodaje se slovo i broj: »i 7.«

U stavku 4. iza riječi: »upravnim« dodaje se zarez, a riječi: »i prekršajnim« mijenjaju se riječima: »prekršajnim i drugim«.

U članku 9. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Naknadu iz članka 3. točke 8. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva plaća nakon postupanja Agencije po zahtjevu za promjenom podataka o računu ovrhovoditelja / pozivu na broj odobrenja za naplatu osnove za plaćanje, na temelju računa kojeg izdaje Agencija.«.

Članak 6.

Do donošenja cjenika iz članka 4. ovoga Pravilnika primjenjuju se iznosi naknada propisani člankom 8. Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine« broj, 105/10, 124/11 i 52/12).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/502

Urbroj: 513-11/12-1

Zagreb, 14. prosinca 2012.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.