Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi

NN 6/2013 (16.1.2013.), Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

93

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 149/09, 22/11 i 120/12) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O TRŽIŠNIM STANDARDIMA ZA JAJA ZA VALENJE I PODMLADAK DOMAĆE PERADI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se pravila za proizvodnju i stavljanje na tržište jaja za valenje i podmladka domaće peradi, način registracije objekata, označavanja jaja za valenje i njihove ambalaže, označavanje pošiljki s pilićima, te vođenje propisanih evidencija.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na proizvođače jaja za valenje za proizvodnju rasplodne peradi i druge proizvođače jaja za valenje za proizvodnju peradi za meso i konzumnih jaja s manje od 100 komada peradi i valionice s kapacitetom manjim od 1 000 jaja za valenje.

(3) Ovaj Pravilnik ne dovodi u pitanje odredbe Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine« br. 107/11.)

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. godine kojom se uspostavlja zajednička organizacija poljoprivrednih tržišta i donose posebne odredbe za određene poljoprivredne proizvode u dijelu koji se odnosi na sektor jaja peradi (SL L 299, 16. 11. 2007.);

– Uredba Komisije (EZ) br. 617/2008 od 27. lipnja 2008. godine o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u vezi sa standardima za stavljanje jaja za valenje i pilića domaće peradi na tržište (SL L 168, 28. 6. 2008.).

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. »Jaja za valenje« označavaju jaja peradi koja spadaju pod tarifnu oznaku 0407 11 i 0407 19 Kombinirane nomenklature koja su namijenjena proizvodnji pilića, razvrstana prema vrstama, kategoriji i tipu te identificirana sukladno ovom Pravilniku, proizvedena u Europskoj uniji ili uvezena iz trećih zemalja.

2. »Pilići« označavaju živu domaću perad čija težina ne prelazi 185 grama, bilo da su proizvedeni unutar Europske unije ili uvezeni iz trećih zemalja, a koji spadaju pod tarifnu oznaku 0105 11, 0105 13, 0105 14 i 0105 15 Kombinirane nomenklature sljedećih kategorija:

(a) »Komercijalni pilići« su pilići jednog od sljedećih tipova:

– pilići namijenjeni tovu i klanju prije dostizanja spolne zrelosti,

– pilići namijenjeni uzgoju s ciljem proizvodnje konzumnih jaja,

– pilići kombiniranih svojstava: namijenjeni za nesenje ili tov;

(b) »Pilići za roditeljsko jato« su pilići koji su namijenjeni proizvodnji komercijalnih pilića;

(c) »Pilići za djedovsko jato« su pilići koji su namijenjeni proizvodnji pilića za roditeljsko jato.

3. »Objekt« označava objekt ili dio objekta za svaku od sljedećih područja aktivnosti:

(a) objekt za proizvodnju jaja za valenje koja su namijenjena proizvodnji pilića prve generacije, pilića druge generacije ili komercijalnih pilića;

(b) objekt za proizvodnju jaja za valenje namijenjenih za proizvodnju komercijalnih pilića;

(c) valionica odnosno objekt za inkubaciju jaja, valenje i otpremu pilića.

4. »Kapacitet« znači maksimalan broj jaja za valenje koja se mogu istovremeno smjestiti u ležišta inkubatora ne računajući valionike.

5. »Treće zemlje« su sve zemlje koje nisu članice Europske unije.

6. »Eurostat« je statistički ured Europske unije.

Članak 4.

REGISTRACIJA OBJEKATA

(1) Svaki objekt mora podnijeti zahtjev za registraciju Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). koje mu dodjeljuje registarski broj. Registarski broj se može ukinuti ako se objekt ne pridržava odredbi ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo će objektu dodijeliti registarski broj koji se sastoji od oznake »HR« i identifikacijskog broja koji je dodijeljen tako da je moguće odrediti djelatnost koja se obavlja u tom objektu.

(3) Ministarstvo će informirati Europsku komisiju bez odgode o svim promjenama u registarskim brojevima, a koje se odnose na promjenu djelatnosti bavljenja određenog objekta.

Članak 5.

OZNAČAVANJE JAJA ZA VALENJE I NJIHOVE AMBALAŽE

(1) Jaja za valenje koja se stavljaju na slobodno tržište, a namijenjena su za proizvodnju pilića moraju se pojedinačno označavati.

(2) Pojedinačno označavanje jaja za valenje koja su namijenjena za proizvodnju pilića mora se provesti u objektu proizvođača koji je obvezan ispisati svoj registarski broj na jaja. Slova i brojke se moraju naznačiti neizbrisivom crnom tintom i biti visoki najmanje 2 mm, a široki najmanje 1 mm.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka može se odobriti označavanje jaja za valenje na drugi način, pod uvjetom da je oznaka crne boje, neizbrisiva, jasno vidljiva i promjera najmanje 10 mm2.

(4) Ministarstvo je dužno o odobrenju iz stavka 3. ovoga članka obavijestiti ostale države članice Europske unije i Europsku komisiju o istome i dostaviti odredbe donesene u tu svrhu.

(5) Jaja za valenje moraju se prevoziti u čistim paketima koji sadrže samo jaja za valenje od iste vrste, kategorije i tipa peradi, koja potječu iz jednog objekta i nose oznaku »jaja za valenje«.

(6) U svrhu pridržavanja odredbi koje su na snazi u određenim trećim zemljama uvoznicima, jaja za valenje koja su namijenjena izvozu i njihova ambalaža mogu nositi podatke koji nisu utvrđeni ovim Pravilnikom, pod uvjetom da ih se ne može lako zamijeniti s podacima iz ovoga Pravilnika.

(7) Paketi ili ambalaža bilo kojeg tipa u kojem se prevoze jaja moraju nositi registarski broj objekta proizvođača.

(8) Jaja za valenje iz trećih zemalja mogu se uvoziti samo ako nose ispisano ime zemlje podrijetla i ispisane riječi: »za valenje« tiskanim slovima visine najmanje 3 mm. Njihova ambalaža mora sadržavati isključivo jaja za valenje iste vrste, kategorije i tipa peradi iz iste zemlje podrijetla i zemlje pošiljatelja te mora nositi najmanje sljedeće podatke:

(a) informacije prikazane na jajima;

(b) vrstu peradi od koje jaja potječu;

(c) ime pošiljatelja ili poslovno ime (tvrtku) i adresu.

Članak 6.

OZNAČAVANJE POŠILJKI PILIĆA

(1) Pilići se moraju pakirati odvojeno prema vrsti, tipu i kategoriji peradi.

(2) U kutijama se smiju nalaziti samo pilići iz iste valionice i na njima se mora navesti registarski broj valionice.

(3) Pilići koji potječu iz trećih zemalja mogu se uvesti samo ako su grupirani sukladno stavku 1. ovoga članka. U kutijama se moraju nalaziti jedino pilići iz iste zemlje podrijetla ili pošiljatelja te se na njima moraju navesti sljedeći podaci:

(a) ime zemlje podrijetla;

(b) vrsta peradi kojoj pripadaju pilići;

(c) ime pošiljatelja ili poslovno ime (tvrtka) i adresa.

(4) Oznake koje se obavezno nalaze na pakiranju moraju biti ispisane neizbrisivom crnom tintom, slovima ili brojevima koji su minimalne visine 20 mm, minimalne širine 10 mm, te minimalne debljine 1 mm.

Članak 7.

PRATEĆI DOKUMENTI

(1) Prateći dokument mora biti sastavljen za svaku seriju otpremljenih jaja za valenje ili pilića te mora sadržavati minimalno sljedeće podatke:

(a) ime ili poslovno ime i adresu objekta te njegov registarski broj;

(b) broj jaja za valenje ili pilića prema vrsti, kategoriji i tipu peradi;

(c) datum otpreme;

(d) ime i adresu primatelja.

(2) Kod serija jaja za valenje i pilića uvezenih iz trećih zemalja, registarski broj objekta mora se zamijeniti nazivom zemlje podrijetla.

Članak 8.

EVIDENCIJA

(1) Svaka valionica mora voditi evidenciju o proizvodnji pilića po vrstama, kategoriji (roditeljski, djedovski, komercijalni) i tipu (pilići namijenjeni tovu i klanju prije dostizanja spolne zrelosti, pilići namijenjeni uzgoju s ciljem proizvodnje konzumnih jaja i pilići kombiniranih svojstava).

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka uz navedeno mora sadržavati i:

(a) datum na koji su jaja stavljena u inkubator, broj inkubiranih jaja i registarski broj objekta u kojem su proizvedena jaja za valenje;

(b) datum valenja i broj izvaljenih pilića namijenjenih otpremi;

(c) broj inkubiranih jaja koja su izvađena iz inkubatora i podatke o kupcu.

Članak 9.

KORIŠTENJE JAJA IZVAĐENIH IZ INKUBATORA

Inkubirana jaja izvađena iz inkubatora ne koriste se za prehranu ljudi. Ona se mogu koristiti kao industrijska jaja u smislu članka 3. točke 2. Pravilnika o kakvoći jaja (»Narodne novine« br. 115/06, 69/07 i 76/08).

Članak 10.

RAZMJENA INFORMACIJA

(1) Valionice moraju jednom mjesečno izvještavati Državni zavod za statistiku o broju jaja za valenje koja su stavljena u inkubator i broju izvaljenih pilića koji su namijenjeni isporuci, po vrstama, kategorijama i tipu.

(2) Mjesečni izvještaj iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(3) Državni zavod za statistiku će nakon primitka i obrade podataka iz stavka 1. ovoga članka Europskoj komisiji (Eurostat) te Ministarstvu dostaviti mjesečno zbirno izvješće na temelju podataka za prethodni mjesec te broja uvezenih i izvezenih pilića u istom mjesecu prema kategoriji i tipu.

(4) Mjesečno izvješće iz stavka 3. ovoga članka podnosi se na obrascu iz Priloga I. i II. ovoga Pravilnika svakog kalendarskog mjeseca, najkasnije četiri tjedna nakon kraja mjeseca na koji se podaci odnose.

(5) Mjesečno izvješće iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se u elektroničkom obliku Eurostatu kroz jedinstvenu ulaznu točku za dostavu podataka u skladu s tehničkim specifikacijama Europske komisije (Eurostata).

Članak 11.

IZVJEŠTAVANJE

(1) Valionica mora najkasnije do 15. siječnja izvijestiti Državni zavod za statistiku o svojoj aktivnosti tijekom prethodne godine.

(2) Državni zavod za statistiku dužan je dostavljati statističke podatke o strukturi i aktivnostima valionica Europskoj komisiji (Eurostat) jednom godišnje najkasnije do 30. siječnja za prethodnu godinu.

(3) Izvještaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnosi se na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(4) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se u elektroničkom obliku Eurostatu kroz jedinstvenu ulaznu točku za dostavu podataka u skladu s tehničkim specifikacijama Europske komisije (Eurostata).

Članak 12.

Prilozi I., II. i III. sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 31. ožujka 2013. godine, osim odredbi članka 4. stavak 3., članka 5. stavak 4., članka 10. stavaka 3., 4., i 5. i članka 11. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/12-01/152

Urbroj: 525-07/0725-12-3

Zagreb, 9. siječnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.


PRILOG II.


PRILOG III.

6 16.01.2013 Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi 6 16.01.2013 Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi