Poslovnik o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

NN 7/2013 (17.1.2013.), Poslovnik o izmjenama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

110

Na temelju članka 114. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/2010 – pročišćeni tekst) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 2013. godine donijela

POSLOVNIK

O IZMJENAMA POSLOVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/2011 i 121/2012), članak 9. mijenja se i glasi:

»Članak 9.

Stalna radna tijela Vlade jesu:

1. Koordinacija za vanjsku i europsku politiku;

2. Koordinacija za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom;

3. Koordinacija za društvene djelatnosti i ljudska prava;

4. Koordinacija za gospodarstvo, investicije i fondove Europske unije;

5. Komisija za odnose s vjerskim zajednicama;

6. Kadrovska komisija;

7. Administrativna komisija.«.

Članak 2.

U članku 10. između brojki 3. i 4. briše se zarez i dodaje slovo: »i«, a riječi: »i 5.« brišu se.

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje stručnih poslova Koordinacije za vanjsku i europsku politiku, Koordinacije za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom, Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava, Koordinacije za gospodarstvo, investicije i fondove Europske unije, te Kadrovske i Administrativne komisije, osnivaju se uredi tih radnih tijela, kao sastavni dio Glavnog tajništva Vlade.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 12. i članak 12. mijenjaju se i glase:

»1. Koordinacije

Članak 12.

Koordinacija za vanjsku i europsku politiku razmatra pitanja od značenja za međunarodni položaj Republike Hrvatske, suradnju, razvijanje i unaprjeđivanje odnosa Republike Hrvatske s drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, zaštitu prava i interesa pripadnika hrvatskog naroda u drugim državama, sudjelovanje Republike Hrvatske u jačanju međunarodne sigurnosti i suradnje, pripremu i izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske, sudjelovanje Republike Hrvatske u međunarodnoj razvojnoj pomoći i suradnji, sudjelovanje Republike Hrvatske u mirovnim operacijama i misijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, sudjelovanje Republike Hrvatske u aktivnostima međunarodne humanitarne pomoći, promociju hrvatskog gospodarstva u inozemstvu te sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz navedenih područja.

Koordinacija za vanjsku i europsku politiku razmatra pitanja od značenja za sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije, usklađuje i predlaže stajališta u pitanjima od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske u postupku donošenja propisa i odluka u okviru institucija i tijela Europske unije, kao i pitanja koja se odnose na usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije, djelovanje predstavnika tijela državne uprave u radu institucija i tijela Europske unije, koordinaciju stavova Republike Hrvatske u postupcima pokrenutim protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava Europske unije te suradnju s Hrvatskim saborom u području vanjskih i europskih poslova.«.

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Članak 13.

Koordinacija za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom razmatra pitanja iz područja političkog i izbornog sustava, unutarnjih poslova, pravosuđa, uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sustava, ustrojstva i djelokruga središnjih tijela državne uprave, obrane, hrvatskih branitelja, tijela sigurnosno-obavještajnog sustava, sustava državnih službenika i namještenika, te djelatnih vojnih osoba.

Koordinacija se bavi pitanjima zaštite i upravljanja svim vrstama imovine Republike Hrvatske, pitanjima vlasničkih i drugih stvarnih prava, te imovinsko-pravnih poslova.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Članak 15.

Koordinacija za gospodarstvo, investicije i fondove Europske unije razmatra pitanja iz područja sektorskih gospodarskih politika, fiskalnog sustava i politike, monetarnog sustava i politike, politike tržišta rada i zapošljavanja te drugih područja gospodarstva i financija.

Koordinacija se posebno bavi politikama usmjerenim na jačanje konkurentnosti gospodarstva i unaprjeđenje poslovne, investicijske klime, praćenjem, analizom i otklanjanjem zapreka u realizaciji investicija javnog i privatnog sektora.

Koordinacija skrbi o pripremi i provedbi strukturnih reformi, te o temeljnim pretpostavkama makroekonomske stabilnosti i održivog gospodarskog rasta.

Koordinacija se bavi sudjelovanjem Republike Hrvatske u trgovinskim i drugim multilateralnim međunarodnim gospodarskim tijelima i organizacijama, te analizom ekonomskih i pravnih elemenata državnih međunarodnih ugovora.

Koordinacija razmatra pitanja koja se odnose na planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja, te posebno poticanjem razvoja potpomognutih područja, odnosno područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom.

Koordinacija se bavi višegodišnjim i godišnjim strateškim i operativnim dokumentima za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju, te razvojem sustava upravljanja fondovima Europske unije.

Koordinacija posebno skrbi o stvaranju uvjeta za obnovu i održivi razvoj komunalne infrastrukture, obnovu obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje vezano za povratak prognanika i izbjeglica.«.

Članak 7.

Članak 16. briše se.

Članak 8.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sastav koordinacija i Komisije iz članaka 12., 13., 14., 15. i 17., odnosno njihove članove imenuje Vlada.«.

Članak 9.

U članku 34. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Pisani poziv za sjednicu Vlade s prijedlogom dnevnog reda i materijalima iz stavka 1. ovoga članka upućuje se i predstojniku Ureda predsjednika Vlade, ravnatelju Ureda za zakonodavstvo i glasnogovorniku Vlade.«.

Članak 10.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U radu sjednice Vlade sudjeluje predstojnik Ureda predsjednika Vlade, ravnatelj Ureda za zakonodavstvo i glasnogovornik Vlade.«.

Članak 11.

»U članku 54. riječi: »kao službena, vojna ili državna tajna« zamjenjuju se riječima: »određenim stupnjem tajnosti«.

Članak 12.

U cijelom tekstu Poslovnika riječi: »Odbor«, »Odbor i«, »i Odbor« i »Odbor odnosno« u različitim padežima, brišu se.

Članak 13.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-18/01

Urbroj: 50301-09/09-13-24

Zagreb, 17. siječnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.