Pravilnik o vizama

NN 7/2013 (17.1.2013.), Pravilnik o vizama

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

117

Na osnovi članka 231. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/11), ministrica vanjskih i europskih poslova, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK O VIZAMA

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se postupak i uvjeti izdavanja viza strancima u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: DM/KU) i na graničnim prijelazima te postupak produljenja vize u policijskim upravama, odnosno postajama (u daljnjem tekstu: PU/PP).

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Uredbom (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. godine kojom se uspostavlja Zakonik Zajednice o vizama (Zakonik o vizama); SL L 243, 15. 9. 2009.

Ovlašteni službenik

Članak 2.

(1) Službene osobe koje u DM/KU, PU/PP i na graničnim prijelazima provode postupke predviđene ovim Pravilnikom su propisno ovlašteni diplomati DM/KU i ovlašteni službenici PU/PP.

(2) U odsutnosti ovlaštenog službenika, šef DM/KU ovlašćuje službenika koji će obavljati poslove iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U odsutnosti ovlaštenog službenika PU/PP neposredno nadređeni službenik određuje ovlaštenu zamjenu za odsutnog službenika, radi obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka.

Nadležnost

Članak 3.

(1) Stranac kojemu je potrebna viza za Republiku Hrvatsku podnosi zahtjev u nadležnoj DM/KU prema mjestu svog boravišta u inozemstvu.

(2) Ako stranac nije državljanin države u kojoj podnosi zahtjev, mora dokazati da zakonito boravi u toj državi.

Članak 4.

Ako u nekoj državi ne postoji DM/KU, stranac može podnijeti zahtjev za vizu:

– u najbližoj DM/KU u drugoj državi, ili

– u DM/KU druge države s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o zastupanju u izdavanju viza.

Članak 5.

(1) Iznimno od odredbi članka 3. i 4. ovoga Pravilnika, DM/KU može prihvatiti zahtjev za vizu i ako se stranac zatekne na njegovu konzularnom području, pod uvjetom da za to postoje opravdani razlozi.

(2) Opravdani razlozi iz stavka 1. ovoga članka mogu biti:

– dolazak na poziv hrvatskoga državnog tijela,

– sudjelovanje na međunarodnom skupu u Republici Hrvatskoj,

– žurni poslovni posjet pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj,

– humanitarni razlozi,

– razlozi više sile,

– i drugi opravdani razlozi.

(3) Humanitarni razlozi iz stavka 2. ovoga članka su:

– ako treba žurnu medicinsku pomoć,

– ako daruje organe,

– u slučaju nepredviđenog događaja kod članova uže obitelji (teška bolest, smrt i sl.), i

– drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera.

(4) Razlozi više sile iz stavka 2. ovoga članka su:

– promjene leta u zračnom prometu (npr. radi vremenskih uvjeta, štrajka i sl.),

– promjene u drugim vrstama prometa do kojih je došlo radi objektivnih tehničkih poteškoća ili druge više sile,

– prirodne i druge elementarne nepogode.

Pribavljanje suglasnosti središnjeg tijela za pitanja viza

Članak 6.

(1) DM/KU dužan je, osim u slučajevima određenim u članku 41. ovoga Pravilnika i Dodatku 4. ovome Pravilniku, prije izdavanja vize zatražiti prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

(2) Kada je zahtjev proslijeđen na prethodnu suglasnost, viza se može izdati tek nakon dobivene suglasnosti.

(3) U slučaju pribavljene suglasnosti, ovlašteni službenik na osnovi priložene dokumentacije i obavijesti kojima raspolaže u svakom konkretnom slučaju, odlučuje hoće li izdati vizu.

(4) Ako tijelo iz stavka 1. ovoga članka nije suglasno s izdavanjem vize dužno je obrazložiti svoju odluku.

Nazočnost podnositelja zahtjeva

Članak 7.

(1) Stranac osobno podnosi zahtjev za vizu. Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, stranac ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti na poziv DM/KU.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kako bi se osiguralo da se zbog velikih udaljenosti i/ili neodgovarajuće prometne povezanosti u posebnim regijama ili zemljopisnim područjima ne prouzroče nepotrebni napori podnositelju zahtjeva zbog dolaska do nadležnog DM/KU, a u mjestu njegova boravka ili u blizini djeluje počasni konzul Republike Hrvatske, prihvatit će se da podnositelj zahtjeva osobno pristupi u konzularni ured Republike Hrvatske na čelu s počasnim konzulom radi provjere identiteta uvidom u javnu ispravu.

(3) Od podnositelja zahtjeva može se zahtijevati da dogovori termin za podnošenje zahtjeva. U pravilu, termin se zakazuje u primjerenom roku.

(4) U opravdanim slučajevima žurnosti, DM/KU može dopustiti podnositeljima da podnesu zahtjev bez termina ili se termin zakazuje odmah.

Posredno podnošenje zahtjeva

Članak 8.

Iznimno od članka 7. ovoga Pravilnika, DM/KU može prihvatiti posredno podnošenje zahtjeva:

1. za provjereno vjerodostojne osobe,

2. ako se zahtjev podnosi posredstvom vanjskog pružatelja usluga iz članka 9. ovoga Pravilnika,

3. ako se zahtjev podnosi posredstvom komercijalnog posrednika iz članka 10. ovoga Pravilnika,

4. za velike/veće skupine koje dolaze u svrhu sudjelovanja na kulturnim, sportskim, znanstvenim i gospodarskim manifestacijama, ako ugledno i pouzdano tijelo može jamčiti vjerodostojnost osoba iz skupine,

5. osobe s invalidnošću koje ne mogu osobno pristupiti u DM/KU, a priložen je dokaz o invalidnosti.

Suradnja s vanjskim pružateljem usluga

Članak 9.

(1) U svrhu posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za vizu, kada se za tim ukaže potreba, može se uspostaviti suradnja DM/KU s vanjskim pružateljem usluga. Takva suradnja zasniva se na ugovoru koji mora udovoljavati uvjetima propisanim u Dodatku 8. ovome Pravilniku.

(2) Pri odabiru vanjskog pružatelja usluga provjerit će se njegova solventnost i pouzdanost uključujući potrebne dozvole, upis u registar društava, statute pravne osobe, bankovne ugovore te eventualno postojanje sukoba interesa.

(3) Razmatranje zahtjeva za vizu, razgovore (ako su potrebni), odlučivanje o zahtjevima te tiskanje i unošenje naljepnica vize provodi isključivo nadležna DM/KU.

(4) Vanjski pružatelj usluga nema pristup Hrvatskome viznom informacijskom sustavu (u daljnjem tekstu HVIS).

Suradnja s komercijalnim posrednicima

Članak 10.

(1) U svrhu posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za vizu, kada se za tim ukaže potreba, može se uspostaviti suradnja DM/KU s komercijalnim posrednicima. Takva suradnja zasniva se na prethodno provedenom postupku akreditacije iz Dodatka 8. ovome Pravilniku.

(2) Naplatu viznih pristojbi, razmatranje zahtjeva, razgovore (ako su potrebni), odlučivanje o zahtjevima te tiskanje i unošnjene naljepnica vize provodi isključivo nadležna DM/KU.

(3) Komercijalni posrednik nema pristup HVIS-u.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vize

Članak 11.

(1) Zahtjev za vizu podnosi se na obrascu iz Dodatka 1. ovome Pravilniku i ispunjava se latiničnim pismom i velikim tiskanim slovima.

(2) Obrazac je dostupan na sljedećim jezicima:

1. hrvatskom;

2. službenom jeziku/jezicima države primateljice;

3. u slučaju zastupanja, na službenom jeziku/jezicima države koja zastupa Republiku Hrvatsku

(3) Obrazac može biti dostupan i u dvojezičnoj inačici, na hrvatskome i na stranom jeziku.

Podnošenje zahtjeva za vizu

Članak 12.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva, stranac je dužan:

1. ispuniti obrazac zahtjeva za vizu iz Dodatka 1. ovome Pravilniku, i vlastoručno ga potpisati,

2. predočiti valjanu putnu ispravu sukladno članku 24. Zakona o strancima (u daljnjem tekstu Zakon),

3. predočiti fotografiju u boji veličine 35x45 mm, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka,

4. priložiti dokumentaciju u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika,

5. uplatiti propisanu viznu pristojbu.

(2) Fotografija iz stavka 1. točke 3. ovoga članka mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

1. Osobu mora prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

2. Iznimno, slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.

3. Na fotografiji osobe koja zbog vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.

4. Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

5. Na fotografiji glava osobe (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije, ali ne smije biti viša od 36 mm. Glava na fotografiji mora biti centrirana u središtu fotografije. Razmak očiju (od sredine lijevog do sredine desnog oka) mora iznositi najmanje 8 mm (optimalno 10 mm).

6. Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

(3) Iznimno, osobe koje žurno putuju iz opravdanih razloga mogu priložiti fotografiju koja ne udovoljava uvjetima iz stavka 2. točke 5. i 6. ovoga članka.

(4) Ako je zahtjev dopušten u skladu člankom 22. Zakona, on se zaprima i podaci o zahtjevu unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Zaprimanje zahtjeva u skladu s člankom 22. stavkom 3. Zakona

Članak 13.

Humanitarni razlozi iz članka 22. stavka 3. Zakona, na osnovi kojih se može zaprimiti zahtjev i ako nije dopušten su:

1. ako stranac treba žurnu medicinsku pomoć,

2. ako stranac daruje organe,

3. u slučaju nepredviđenog događaja kod članova uže obitelji (teška bolest, smrt i sl.), i

4. drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera.

Članak 14.

(1) Prigodom zaprimanja zahtjeva za vizu, na prvu slobodnu stranicu putne isprave stranca unosi se evidencijski štambilj DM/KU iz članka 48. ovoga Pravilnika kojim se potvrđuje da je zahtjev za vizu dopušten.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, evidencijski štambilj DM/KU ne unosi se u diplomatske, službene i posebne putovnice.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev

Članak 15.

(1) Podnositelj zahtjeva za kratkotrajnu vizu prilaže dokumentaciju kojom se:

1. dokazuje svrha boravka u Republici Hrvatskoj,

2. dokazuje osigurani smještaj u Republici Hrvatskoj,

3. dokazuju osigurana sredstva za troškove uzdržavanja tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu,

4. dokazuju sredstvo putovanja i namjera povratka u državu iz koje dolazi ili u treću državu,

5. dokazuje odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje.

(2) Uz zahtjev za izdavanje zrakoplovno-tranzitne vize prilaže se:

1. dokaz o nastavku putovanja u konačno odredište nakon namjeravanog zrakoplovnog tranzita;

2. informacije na osnovi kojih se može procijeniti podnositeljeva namjera da ne uđe na područje Republike Hrvatske.

(3) Broj i vrsta dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka ovisi o mogućem riziku od nezakonitih migracija i o okolnostima svakog pojedinog slučaja.

(4) Popis dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka nije konačan i naveden je u Dodatku 3. ovome Pravilniku.

Maloljetni stranac i stranac lišen poslovne sposobnosti

Članak 16.

(1) Zahtjev za vizu za maloljetnog stranca ili stranca lišenog poslovne sposobnosti podnosi njegov zakonski zastupnik i uz zahtjev prilaže:

– rodni list maloljetnog stranca, ako su roditelji zakonski zastupnici, ili

– odluku nadležnog tijela o određivanju zakonskog zastupnika.

(2) Za stranca iz stavka 1. ovoga članka koji putuje bez pratnje zakonskog zastupnika, uz zahtjev za vizu prilaže se ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika koja sadrži:

1. osobne podatke o zakonskom zastupniku,

2. svrhu i razdoblje boravka,

3. vrijeme boravka,

4. razdoblje na koje se izdaje suglasnost,

5. potpis zakonskog zastupnika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako maloljetni stranac ili stranac lišen poslovne sposobnosti putuje u sklopu velike/veće skupine u svrhu sudjelovanja na kulturnim, obrazovnim ili sportskim manifestacijama ili iz humanitarnih razloga, a zahtjev iz razloga navedenih u člancima 4. i 5. ovoga Pravilnika nije bilo moguće podnijeti u zemlji uobičajenog boravišta zakonskog zastupnika, zahtjev za vizu može podnijeti odgovorna osoba u pratnji uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije.

Jamstveno pismo

Članak 17.

(1) Stranac koji dolazi u Republiku Hrvatsku u poslovni ili privatni posjet, uz zahtjev za vizu prilaže jamstveno pismo u skladu s Dodatkom 5. ovome Pravilniku.

(2) Prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, od stranca iz stavka 1. može se zatražiti da preda presliku jamstvenog pisma.

(3) Od stranca kojem se izdaje viza na graničnom prijelazu sukladno članku 25. Zakona, zatražit će se da preda izvornik jamstvenog pisma, osim u slučaju humanitarnog razloga.

Pozivno pismo

Članak 18.

(1) Stranac koji dolazi u Republiku Hrvatsku:

– na poziv hrvatskoga državnoga tijela,

– radi sudjelovanja na međunarodnom skupu od javnog interesa, ili

– radi sudjelovanja na manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske, ili Vlade Republike Hrvatske,

uz zahtjev za izdavanje vize prilaže odgovarajuće pozivno pismo hrvatskoga državnog tijela, odnosno organizatora međunarodnog skupa ili manifestacije.

(2) Pozivno pismo iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. podatke o strancu – ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putne isprave, mjesto izdavanja i rok valjanosti putne isprave,

2. svrhu dolaska,

3. razdoblje u kojem će stranac boraviti u Republici Hrvatskoj,

4. podatke o smještaju stranca u Republici Hrvatskoj,

5. podatke o tome tko snosi troškove boravka stranca u Republici Hrvatskoj,

6. ime i prezime, dužnost (položaj, radno mjesto), adresu i broj telefona osobe za kontakt, od koje se mogu dobiti relevantne obavijesti o strancu.

Putno zdravstveno osiguranje

Članak 19.

(1) Putno zdravstveno osiguranje može biti pojedinačno ili skupno.

(2) Podnositelj zahtjeva je dužan sklopiti putno zdravstveno osiguranje s osiguravajućim društvom u državi boravka. Ako to nije moguće, treba zatražiti putno zdravstveno osiguranje u drugoj državi.

(3) Fizička ili pravna osoba iz Republike Hrvatske, koja poziva podnositelja zahtjeva može u njegovu korist sklopiti ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju s osiguravajućim društvom iz Republike Hrvatske.

(4) Najmanja ugovorena osigurana svota mora biti u kunskoj protuvrijednosti od 30.000 EUR (slovima: trideset tisuća eura).

(5) Eventualna potraživanja prema osiguravajućim društvima moraju biti naplativa u Republici Hrvatskoj.

(6) Stranac kojemu je odobrena viza za višekratni ulazak potpisuje Izjavu o obvezi posjedovanja putnog zdravstvenog osiguranja za kasnije posjete iz Dodatka 6. ovome Pravilniku.

Vjerodostojnost isprava

Članak 20.

(1) Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za vizu ne može biti starija od tri (3) mjeseca.

(2) Iznimno, ako ovlašteni službenik može nedvojbeno utvrditi istinitost podataka navedenih u dokumentaciji, može prihvatiti i dokumentaciju koja je starija od tri (3) mjeseca.

(3) Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi vjerodostojnost dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, može zatražiti njezinu nadovjeru.

Članak 21.

Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi sadržaj popratne dokumentacije, zbog jezika ili pisma na kojem je izdana, može zatražiti prilaganje njezina ovjerenog prijevoda.

Vjerodostojni podnositelj zahtjeva

Članak 22.

(1) Ako je podnositelj zahtjeva, prema saznanjima kojima raspolažu DM/KU i ovlašteni službenik, provjereno vjerodostojan i nastupa u dobroj vjeri ili je riječ o poznatoj i uglednoj osobi, može ga se osloboditi obveze prilaganja dijela dokumentacije iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(2) Vjerodostojnost podnositelja zahtjeva može se opravdano pretpostaviti na osnovi:

– prije izdanih i zakonito iskorištenih hrvatskih viza,

– dokaza o srodstvu s hrvatskim državljaninom (član uže obitelji),

– izdanih schengenskih viza.

– izdanih viza Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

– izdanih viza Australije, Japana, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država.

(3) Odluku o oslobađanju od obveze prilaganja dijela dokumentacije donosi ovlašteni službenik, i o tome stavlja bilješku u spis predmeta.

Uvjeti za ulazak u Republiku Hrvatsku

Članak 23.

Provjerom zahtjeva za izdavanje vize utvrđuje se ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku iz članka 36. Zakona.

Podaci u zahtjevu

Članak 24.

(1) Odgovori na pitanja u obrascu zahtjeva za vizu moraju biti točni, potpuni i dosljedni.

(2) Trajanje boravka koji se traži mora odgovarati svrsi boravka te u cijelosti mora biti opravdano priloženom dokumentacijom.

Provjera ulaska u treću zemlju

Članak 25.

U slučaju da je svrha putovanja tranzit, putna isprava mora biti valjana za ulazak u zemlju odredišta, odnosno za prvu sljedeću zemlju u koju se ulazi iz Republike Hrvatske i, ako je potrebno, u nju mora biti unesena viza te države ili država.

Razgovor s podnositeljem zahtjeva

Članak 26.

(1) Ovlašteni službenik obavlja razgovor s podnositeljem zahtjeva kako bi se utvrdile činjenice relevantne za odlučivanje o zahtjevu.

(2) Ako postoji sumnja u svrhu boravka ili namjeru povratka podnositelja zahtjeva, može ga se pozvati na dodatni razgovor kako bi potkrijepio i opravdao zahtjev.

(3) Ovlašteni službenik unosi u spis bilješku o tijeku razgovora iz stavka 1. i 2. ovoga članka te daje procjenu opravdanosti zahtjeva.

Osnovni kriteriji za odlučivanje o zahtjevu

Članak 27.

(1) Osnovni kriteriji za odlučivanje o zahtjevu za izdavanja vize su: sigurnosni aspekt, migracijska politika i sprječavanje nezakonitih migracija.

(2) Ovlašteni službenik odlučuje o zahtjevu na osnovi raspoloživih činjenica i dokaza te vlastite procjene, zajedno i pojedinačno.

Nepotpuni zahtjev

Članak 28.

(1) U slučaju da se tijekom postupka ocijeni kako je zahtjev za vizu potrebno nadopuniti dodatnim ispravama ili ako je potreban dodatni razgovor, podnositelja zahtjeva obavješćuje se na odgovarajući način i određuje rok do petnaest (15) dana u kojem je dužan upotpuniti zahtjev ili se javiti na razgovor.

(2) Za produljenje vize i/ili trajanja boravka odobrenog vizom rok iz stavka 1. ovog članka je sedam (7) dana.

(3) Ako podnositelj zahtjeva u danom roku ne dopuni zahtjev ili se ne odazove na razgovor, smatra se da je odustao od zahtjeva, o čemu se stavlja zabilješka u spis predmeta i predmet se zaključuje.

Izdavanje vize iz članka 24. stavka 2. i članka 31. stavka 4. Zakona

Članak 29.

(1) Viza iz članka 24. stavka 2. Zakona može se izdati strancu u putnu ispravu čiji je rok valjanosti kraći od tri mjeseca nakon namjeravanog odlaska iz Republike Hrvatske u opravdanim slučajevima žurnosti kao što su:

1. humanitarni razlozi,

2. razlozi više sile,

3. dolazak na poziv suda,

4. dolazak na pisanu zamolbu državnoga tijela,

5. putovanje nositelja putnoga lista koji se vraća u zemlju državljanstva,

6. žurno i neodgodivo poslovno putovanje,

7. i drugi opravdani slučajevi.

(2) Humanitarni razlozi iz stavka 1. ovoga članka te iz članka 31. stavka 4. Zakona su:

1. ako treba žurnu medicinsku pomoć,

2. ako daruje organe,

3. nepredviđeni događaj kod članova uže obitelji (teška bolest, smrt i sl.),

4. drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera.

Izdavanje vize na graničnom prijelazu

Članak 30.

(1) U iznimnim slučajevima, kratkotrajna viza se može izdati na graničnome prijelazu, ako podnositelj ispunjava uvjete iz članaka 26. i 27. Zakona, te članka 15. stavaka 1., 3. i 4. i članka 17. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ako putno zdravstveno osiguranje nije moguće pribaviti na graničnom prijelazu, ili to zahtijevaju humanitarni razlozi, podnositelja zahtjeva može se osloboditi od obveze njegova prilaganja.

(3) Pomorcu kojemu je potrebna viza može se na graničnom prijelazu izdati kratkotrajna viza u svrhu tranzita, ako ispunjava uvjete iz članka 28. Zakona.

Ispunjavanje naljepnice vize

Članak 31.

(1) Naljepnica vize ispunjava se prije unošenja u putnu ispravu, na način utvrđen u Dodatku 7. ovome Pravilniku.

(2) Podaci u rubrikama na naljepnici vize otiskuju se tintnim (ink-jet) pisačem.

(3) Iznimno, u slučaju tehničkih teškoća prouzročenih višom silom, naljepnica vize može se ispuniti rukom.

Poništavanje naljepnice vize

Članak 32.

(1) Na naljepnici vize ne smije se ništa mijenjati. U slučaju pogreške prilikom ispunjavanja, naljepnica vize se mora poništiti.

(2) U slučaju da viza još nije unesena u putnu ispravu, poništava se otiskivanjem štambilja »PONIŠTENO« iz članka 50. ovoga Pravilnika, a preko optički promjenljivog elementa povlači se crta oštrim predmetom.

(3) Ako je viza već unesena u putnu ispravu, poništava se na način opisan u stavku 2. ovoga članka, a u putnu ispravu unosi se nova viza.

Unošenje naljepnice vize u putnu ispravu

Članak 33.

(1) Nakon što je naljepnica vize pravilno ispunjena, unosi se na prvu praznu stranicu putne isprave predviđenu za vize, na kojoj ne smije biti nikakav štambilj ili druga oznaka, osim evidencijskog štambilja iz članka 48. ovoga Pravilnika.

(2) Naljepnica vize lijepi se tako da su njezin lijevi i donji rub (strojno čitljiva zona) poravnani uz rubove stranice putne isprave.

(3) Naljepnica vize ovjerava se potpisom ovlaštenog službenika i suhim žigom DM/KU iz članka 49. ovoga Pravilnika, odnosno pečatom PU/PP.

(4) Ovlašteni službenik potpisuje se na desnoj strani rubrike »Napomene«, iznad prostora za strojno čitljivu zonu, tako da potpis dijelom zahvaća i stranicu putne isprave na koju je unesena viza.

(5) Suhi žig odnosno pečat utiskuje se na desnoj strani rubrike »Napomene«, iznad prostora za strojno čitljivu zonu, tako da dijelom zahvaća i stranicu putne isprave na koju je unesena viza.

(6) Iznimno, u slučaju iz članka 31. stavka 3. ovoga Pravilnika, može se žig odnosno pečat utisnuti na prostor predviđen za strojno čitljivu zonu, kako bi se dodatno naznačilo da je neupotrebljiva.

(7) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i kad se naljepnica vize unosi u obrazac za unošenje vize. Ako je u putnu ispravu koju ne priznaje Republika Hrvatska upisano više osoba pojedinačne naljepnice unose se u obrasce za unošenje viza (jedna naljepnica po obrascu).

(8) Podaci o izdanoj vizi unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

(9) Ako je izdana viza s rokom valjanosti duljim od dvije (2) godine, u HVIS se unosi i dokumentacija koju je podnositelj priložio uz zahtjev u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Odbijanje vize

Članak 34.

(1) Viza se odbija ako postoje razlozi iz članka 31. stavka 1. Zakona.

(2) Odluka o odbijanju vize i razlozi na kojima je zasnovana dostavljaju se podnositelju zahtjeva na obrascu iz Dodatka 2. ovome Pravilniku.

(3) Podnositelj zahtjeva potpisom potvrđuje primitak odluke na primjerku koji zadržava DM/KU odnosno PU/PP i odlaže ga u spis predmeta.

(4) Ako stranka nije dostupna, a prethodno je zatražila dostavu obavijesti elektroničkim putem, dostava se obavlja elektroničkim putem, sukladno članku 94. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 47/09).

(5) Dostava iz stavka 4. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je pismeno zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka. Otisnuta poruka s dostavljenom odlukom oznakom da je zaprimljena odlaže se u spis predmeta.

(6) Podaci o odbijenoj vizi unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Produljenje vize

Članak 35.

(1) Podnositelj zahtjeva za produljenjem vize i/ili trajanja boravka dužan je:

1. ispuniti obrazac zahtjeva za vizu iz Dodatka 1. ovome Pravilniku, i vlastoručno ga potpisati,

2. predočiti valjanu putnu ispravu u skladu s člankom 24. Zakona,

3. priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje razloga iz članka 30. stavka 2. točke 1. ili 2. Zakona,

4. predočiti dokaz o posjedovanju dovoljno sredstava za uzdržavanje za dodatno razdoblje boravka,

5. predočiti dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju za dodatno razdoblje boravka

(2) Rok valjanosti i/ili trajanje boravka izdane vize produljuje se, ako nositelj vize dokaže da ispunjava uvjete iz članka 30. stavka 2. točke 1. ili 2. Zakona.

(3) Humanitarni razlozi iz članka 30. stavka 2. točka 1. Zakona su:

– iznenadna teška bolest podnositelja zahtjeva zbog koje osoba nije u stanju putovati,

– nepredviđen događaj kod članova uže obitelji koji žive u Republici Hrvatskoj (teška bolest, smrt i sl.),

– darovanje organa.

(4) Ozbiljni osobni razlozi iz članka 30.stavka 2. točka 2. Zakona su:

– pogoršanje bolesti članu obitelji koji je podvrgnut operaciji i nije mu dopušteno napustiti bolnicu,

– dolazak u RH poslovno, radi pregovora s hrvatskom tvrtkom (npr. pregovori traju duže od planiranog).

(5) Ukupni boravak za produljenje vize ne smije biti dulji od tri mjeseca u tekućem šestomjesečnom razdoblju.

(6) Produljenu vizu izdaje PU/PP u kojoj je zaprimljen zahtjev za produljenje. PU/PP dužna je zahtjev za produljenje dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova koje odlučuje o zahtjevu.

(7) Produljenje vize unosi se u putnu ispravu u obliku nove naljepnice vize.

(8) Podnositelj zahtjeva za produljenje vize i/ili trajanja boravka može odustati od svog zahtjeva ili obustaviti postupak prije donošenja odluke o produljenju.

(9) Produljenje roka valjanosti i/ili trajanje boravka odbit će se u skladu s člankom 31. stavkom 1. Zakona.

(10) Odluka o odbijanju produljenja roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka te o razlozima na kojima je zasnovana uručuje se strancu na obrascu iz Dodatka 2. ovome Pravilniku.

(11) Podaci o produljenoj vizi i/ili boravku, o odbijenom zahtjevu za produljenje vize i/ili boravka, te o odustanku stranke od zahtjeva za produljenje (obustavi postupka), unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Poništenje i ukidanje vize

Članak 36.

(1) Propust nositelja vize da na graničnom prijelazu predoči jednu ili više dokaznih isprava iz članka 15. ovoga Pravilnika ne dovodi automatski do poništenja ili ukidanja vize.

(2) U slučaju poništenja ili ukidanja vize, na naljepnicu vize se otiskuje štambilj »PONIŠTENO« ili »UKINUTO«, a preko optički promjenljivog elementa povlači se crta oštrim predmetom.

(3) Nositelja vize obavještava se o odluci o poništenju ili ukidanju vize te o razlozima na kojima je zasnovana uručenjem obrasca iz Dodatka 2. ovome Pravilniku.

(4) Podaci o poništenoj ili ukinutoj vizi unose se u HVIS u skladu s provedbenim propisom koji uređuje HVIS.

Ulaganje žalbe na odluku o odbijenoj, poništenoj ili ukinutoj vizi te na odluku o odbijanju produljenja vize

Članak 37.

(1) Žalba na odluku o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize te na odluku o odbijanju produljenja vize i/ili trajanja boravka je dopuštena i može se podnijeti nadležnoj DM/KU u roku 15 dana od datuma uručenja odluke.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se isključivo u pisanom obliku, na hrvatskome jeziku.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, žalba se može uložiti i na engleskom jeziku ako u državi primateljici nema ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.

(4) Prilikom podnošenja žalbe naplaćuje se pristojba u skladu sa zakonskim propisom koji uređuje upravne pristojbe.

Postupanje po žalbi

Članak 38.

(1) DM/KU po zaprimljenoj žalbi provjerava je li ona dopuštena, pravodobna i je li ju podnijela ovlaštena osoba.

(2) Ako žalba nije dopuštena, pravodobna ili je nije podnijela ovlaštena osoba, DM/KU rješenjem odbacuje žalbu.

(3) Dopuštenu, pravodobnu i žalbu koju je podnijela ovlaštena osoba, DM/KU dostavlja, uz očitovanje o provedenom postupku i presliku spisa predmeta Povjerenstvu za žalbe pri ministarstvu nadležnom za vanjske poslove.

(4) Povjerenstvu se dostavlja samo žalba u slučaju da je:

– vizu odbila, poništila ili ukinula PU/PP ili drugi DM/KU,

– odbijen zahtjev za produljenjem vize i/ili trajanja boravka.

Nositelji diplomatskih i službenih putovnica

Članak 39.

Nositelju diplomatske ili službene putovnice, viza se izdaje na zahtjev upućen notom ministarstva vanjskih poslova strane države ili diplomatske misije odnosno konzularnog ureda države osobe za koju se traži izdavanje vize.

Članak 40.

Ako nositelj diplomatske ili službene putovnice putuje službeno i posjeduje odgovarajući poziv ili zamolbu:

– hrvatskoga državnog tijela,

– međunarodne organizacije,

– strane DM/KU akreditirane u Republici Hrvatskoj,

– ministarstva vanjskih poslova strane države,

oslobođen je prilaganja dokumentacije iz članka 15. stavka 1. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Članak 41.

Nositelju diplomatske ili službene putovnice viza se izdaje bez prethodne suglasnosti ministarstva nadležnog za vanjske poslove, osim u slučaju iz članka 42. ovoga Pravilnika.

Dolazak na službu u Republiku Hrvatsku

Članak 42.

(1) Strancu koji dolazi na dužnost u svojstvu člana:

– diplomatske misije ili konzularnog ureda akreditiranog u Republici Hrvatskoj,

– organizacije Ujedinjenih naroda i drugih specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda akreditiranih u Republici Hrvatskoj,

– međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj,

te članovima njegove obitelji, odnosno članovima zajedničkog kućanstva, nositeljima diplomatskih i službenih putovnica, izdaje se kratkotrajna viza, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

(2) Viza iz stavka 1. ovoga članka izdaje se za jedno putovanje, s rokom valjanosti od jednog (1) do tri (3) mjeseca, ovisno o udaljenosti države iz koje osoba dolazi.

Članak 43.

(1) Strancu koji dolazi na dužnost u svojstvu člana:

– diplomatske misije ili konzularnog ureda akreditiranog u Republici Hrvatskoj,

– organizacije Ujedinjenih naroda i drugih specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda akreditiranih u Republici Hrvatskoj,

– međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj,

te članovima njegove obitelji, odnosno članovima zajedničkog kućanstva, nositeljima običnih putovnica, izdaje se kratkotrajna viza.

(2) Viza iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na zahtjev upućen notom diplomatske misije ili konzularnog ureda akreditiranog u Republici Hrvatskoj.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka oslobođene su obveze prilaganja dokumentacije iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(4) Viza iz stavka 1. ovoga članka izdaje se za jedno putovanje, s rokom valjanosti od jednog (1) do tri (3) mjeseca, ovisno o udaljenosti zemlje iz koje osoba dolazi.

Predmeti zahtjeva za izdavanje vize

Članak 44.

(1) Predmet zahtjeva za vizu sadrži:

– ispunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje vize s fotografijom podnositelja zahtjeva, s prijamnim štambiljem i oznakom klase pod kojom je predmet uveden u zbirku podataka,

– presliku putne isprave stranca (stranica s osobnim podacima, stranice sa svim unesenim vizama koje su u roku valjanosti, ili dozvolom boravka, stranice s eventualno prethodno izdanim hrvatskim vizama, stranice s posebnim oznakama – oznaka zabrane ulaska u treće zemlje i dr.),

– priloženu dokumentaciju ili presliku priložene dokumentacije,

– dokaz o uplaćenoj pristojbi,

– presliku izdane vize,

– ako je potrebno, druge akte vezane uz predmet.

(2) O usmenim izjavama stranke i drugim bitnim radnjama u postupku koje nisu evidentirane odgovarajućom dokumentacijom, ovlašteni službenik stavlja bilješku u spis predmeta.

(3) Predmeti zahtjeva čuvaju se dvije (2) godine od datuma odluke o zahtjevu.

Zaključivanje predmeta

Članak 45.

Predmet zahtjeva za izdavanje vize zaključuje se:

1. kad je proveden postupak, viza izdana i podnositelju zahtjeva uručena je putna isprava;

2. kad je proveden postupak i viza je odbijena, podnositelj zahtjeva obaviješten o razlozima odbijanja vize i protekao je rok za žalbu;

3. kad je proveden postupak i viza je odbijena, podnositelj zahtjeva je podnio žalbu i ona je odbijena;

4. ako se stranac u roku petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti nije odazvao pozivu na razgovor ili za nadopunom zahtjeva;

5. ako se stranac u roku sedam (7) dana od dana primitka obavijesti nije odazvao pozivu na razgovor ili za nadopunom zahtjeva za produljenje vize i/ili trajanja boravka;

6. ako podnositelj odustane od zahtjeva;

7. ako je proveden postupak i viza se može izdati, a podnositelj zahtjeva, nakon što je obaviješten o roku od trideset (30) dana u kojem je dužan preuzeti vizu, propusti to učiniti bez posebno opravdanog razloga.

Zbirka podataka o vizama

Članak 46.

Zbirka podataka o vizama vodi se u HVIS-u na način utvrđen provedbenim propisom kojim se uređuje HVIS.

Zbirka podataka o izdanim i poništenim naljepnicama viza

Članak 47.

U DM/KU vodi se zbirka podataka o izdanim i poništenim naljepnicama viza na način utvrđen u Dodatku 9. ovome Pravilniku.

Evidencijski štambilj DM/KU

Članak 48.

Evidencijski štambilj DM/KU kojim se potvrđuje da je zahtjev za vizu dopušten pravokutnog je oblika, veličine 40 x 15 mm, i sadrži:

– prostor za oznaku vrste zatražene vize i tekst: »viza HR«,

– prostor za upis datuma i naziv DM/KU

– ime grada u kojem se nalazi DM/KU.

Suhi žig

Članak 49.

Suhi žig DM/KU kojim se ovjerava viza je kružnog oblika, promjera 25 mm i sadrži sljedeće:

1. na gornjem rubnom dijelu je tekst »VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE« ili »GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE« ili »KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE«,

2. na donjem rubnom dijelu je ime grada u kojem se nalazi DM/KU,

3. u središtu se nalazi grb Republike Hrvatske.

Štambilj »Poništeno«

Članak 50.

Štambilj »Poništeno« pravokutnog je oblika, veličine 70 x 30 mm, sadrži riječ »PONIŠTENO«, na hrvatskom i engleskom jeziku, a otiskuje se crvenom tintom.

Štambilj »Ukinuto«

Članak 51.

Štambilj »Ukinuto« pravokutnog je oblika, veličine 70 x 30 mm, sadrži riječ »UKINUTO«, na hrvatskom i engleskom jeziku, a otiskuje se crvenom tintom.

Članak 52.

Dodaci 1. do 9. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Dodaci 4. i 9. povjerljivi su i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o vizama (»Narodne novine« br. 49/08, 101/09 i 54/11).

Članak 54.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2013. godine.

Klasa: 216-03/12-06/2

Urbroj: 521-IV-03-02/KB-12-13

Zagreb, 3. siječnja 2013.

Prva potpredsjednica
Vlade i ministrica
Vesna Pusić, v. r.

DODATAK 1.

Obrazac zahtjeva za vizu


DODATAK 2.

Obrazac za odbijanje, poništenje ili ukidanje vize

____________________________________________________________

veleposlanstvo / generalni konzulat / konzulat / drugo nadležno tijelo Republike Hrvatske

Klasa: UP/I ______________________

Urbroj: __________________________

Datum: __________________________

Na osnovi članka ______ i _____ Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11), donosi se

Pursuant to Articles ________ and ________ of the Aliens Act (Croatian Offficial Gazette No. 130/11) the following is being issued

ODBIJANJE / PONIŠTENJE/ UKIDANJE VIZE
REFUSAL / ANNULMENT / REVOCATION OF VISA

Gđa/G.

Ms/Mr

veleposlanstvo / generalni konzulat / konzulat / drugo nadležno tijelo Republike Hrvatske

Croatian Embassy/Consulate-General/Consulate/other competent authority of the Republic of Croatia

je/ jesu

has/have:

☐ razmotrili vaš zahtjev za vizu

examined your visa application;

☐ razmotrili vašu vizu, broj:_________________________________, izdanu ____________________________[dan/mjesec/godina]

examined your visa, number issued [date/month/year]

                             ☐ viza je odbijena                            ☐ viza je poništena                                ☐ viza je ukinuta

The visa has been refused                 The visa has been annulled                      The visa has been revoked

Ta se odluka zasniva na sljedećim razlozima:

This decision is based on the following reasons:

1. ☐ predočena je oštećena / krivotvorena / tuđa putna isprava

a damaged/counterfeited/belonging to another person travel document was presented

2. ☐ nije dano opravdanje svrhe i uvjeta planiranog boravka

justification of the purpose and conditions of the intended stay was not provided

3. ☐ niste dostavili dokaz o dostatnim sredstvima za uzdržavanje za trajanje namjeravanog boravka ili za povratak u zemlju podrijetla ili boravišta ili za tranzit u treću zemlju u koju ste sigurni da ćete biti prihvaćeni ili niste u položaju zakonito pribaviti ta sredstva

you have not provided proof of sufficient means of subsistence, for the duration of the intended stay or for the return to the country of origin or residence, or for the transit to a third country into which you are certain to be admitted, or you are not in a position to acquire such means lawfully

4. ☐ u posljednjem šestomjesečnom razdoblju već ste boravili 3 mjeseca na području Republike Hrvatske na osnovi izdane vize

you have already stayed for three months during the current six-month period on the territory of the Republic of Croatia on the basis of a visa issued

5. ☐ imate zabranu ulaska i boravka ili ste obuhvaćeni međunarodnim mjerama ograničavanja ulaska koje obvezuju Republiku Hrvatsku

the prohibition of entry and stay was issued for you, or you are covered by international measures for restricted entry which are binding on the Republic of Croatia

6. ☐ smatra se da predstavljate prijetnju javnom poretku, nacionalnoj sigurnosti ili javnom zdravlju Republike Hrvatske

you are considered to be a threat to public policy, national security or public health of the Republic of Croatia

7. ☐ nije dostavljen dokaz o odgovarajućem i valjanom putnom zdravstvenom osiguranju

proof of holding an adequate and valid travel medical insurance was not provided

8. ☐ postoji opravdana sumnja u vjerodostojnost priloženih isprava ili njihova sadržaja ili u istinitost danih izjava

there are reasonable doubts as to the authenticity of the supporting documents or the veracity of their contents, or the reliability of the statements made

9. ☐ ne može se utvrditi vaša namjera da napustite područje Republike Hrvatske prije isteka roka valjanosti vize

there are reasonable doubts as to your intention to leave the territory of the Republic of Croatia before the expiry of the visa applied for

10. ☐ nije podnesen dostatan dokaz da niste bili u mogućnosti prethodno zatražiti vizu, koji bi opravdao podnošenje zahtjeva za izdavanje vize na granici

sufficient proof that you have not been in a position to apply for a visa in advance, justifying application for a visa at the border, was not provided

11. ☐ ukidanje vize zatražio je nositelj vize[1]

revocation of the visa was requested by the visa holder

UPUTA O PRAVNOME LIJEKU

LEGAL REMEDY

U skladu s člankom 31. Zakona o strancima, protiv odluke o odbijanju/poništenju/ukidanju vize može se podnijeti žalba putem nadležne diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske, u roku 15 dana od dana primitka ove odluke sukladno članku 109. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09).

Žalba se predaje na hrvatskom jeziku i pritom se naplaćuje pristojba u skladu s Tar.br. 75. točka 2. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11 i 112/12):

– 60,00 HRK za europske zemlje

– 80,00 HRK za izvaneuropske zemlje

Pursuant to Article 31 of the Aliens Act, you may appeal against this decision through the responsible diplomatic mission/consular post of the Republic of Croatia, within the period of 15 days from the date of receipt of this decision in relation to Article 109 of the Administration Procedure Act (Croatian Official Gazette No. 47/09).

The appeal shall be submitted in the Croatian language and a corresponding fee is charged in accordance with Para 75/2 of the Act on Administrative Fees (Croatian Official Gazette Nos. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11 and 112/12)

– 60,00 HRK for European countries

– 80,00 HRK for non-European countries

                                                               M.P.                                      ___________________________
                                                                                                                 Potpis ovlaštenog službenika
                                                                L.S.                                                            Signature of the authorized official

Preuzeo podnositelj zahtjeva:
Document service acknowledged by: the visa applicant

_______________________________
Datum uručenja i potpis podnositelja zahtjeva
Date and signature of the visa applicant


DODATAK 3.

Popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za vizu koji nije konačan

Ako DM/KU ili PU/PP ocijeni potrebnim, može zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom će podnositelj zahtjeva obrazložiti zahtjev.

1. Svrha boravka

1.1. Svrha boravka može se dokazati sljedećom dokumentacijom:

– jamstvenim ili pozivnim pismom iz članka 17., odnosno članka 18. ovoga Pravilnika,

– izvatkom iz matice rođenih ili vjenčanih, ako je riječ o članu uže obitelji hrvatskoga državljanina,

– zamolbom strane DM/KU akreditirane u Republici Hrvatskoj ili državi primateljici,

– zamolbom ministarstva nadležnog za vanjske poslove države primateljice,

– potvrdom o uplaćenom turističkom aranžmanu, hotelskoj ili drugoj rezervaciji smještaja, organiziranom turističkom putovanju i dr.,

– odgovarajućom rezervacijom smještaja kod privatnog iznajmljivača, uz presliku rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga,

– potvrdom o rezervaciji/uplaćenom vezu u Republici Hrvatskoj, izvatkom iz registra brodica ili potvrdom o uplaćenom charteru.

1.2. Dodatna dokumentacija kojom se može dokazati svrha boravka:

1.2.1. za poslovna putovanja:

– poziv poslovnog partnera na sastanak, konferenciju ili događaj povezan s poslovanjem, proizvodnjom ili poslom;

– druge isprave koje nedvojbeno dokazuju postojanje poslovnih veza ili suradnje;

– ulaznice za sajmove ili kongrese;

– isprave kojima se dokazuje poslovna aktivnost poduzeća u državi sjedišta;

– isprave kojima se dokazuje veza podnositelja s poduzećem koje zastupa;

1.2.2. za studijska putovanja i putovanja u svrhu drugih oblika stručne izobrazbe:

– potvrda o upisu na obrazovnu ustanovu u svrhu pohađanja stručnih ili teorijskih tečajeva u okviru temeljnih ili naprednih oblika stručne izobrazbe;

– studentske iskaznice ili potvrde o pohađanju tečajeva;

1.2.3. za turistička putovanja ili putovanja iz osobnih razloga:

– potvrda rezervacije organiziranog izleta ili bilo koja druga odgovarajuća isprava koji navodi predviđene planove putovanja;

– u slučaju tranzita: viza ili druga dozvola ulaska u treću zemlju konačnog odredišta; karte za daljnje putovanje;

1.2.4. za putovanja iz političkih, znanstvenih, kulturnih, sportskih ili religijskih razloga:

– pozivnica, ulaznica, upisnica ili program koji navodi (ako je moguće) naziv organizacije domaćina i duljinu boravka ili neka druga odgovarajuća isprava u kojoj se navodi svrha putovanja;

1.2.5. za putovanja članova službenih izaslanstava koji na poziv strane vlade ili međunarodne organizacije sudjeluju na konferencijama, sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili programskim razmjenama

– dopis organizatora u kojem se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva član službenog izaslanstva koje putuje u Republiku Hrvatsku radi sudjelovanja na spomenutim događanjima, uz presliku službenog poziva;

1.2.6. za putovanja iz zdravstvenih razloga:

– službena isprava zdravstvene ustanove kojom se potvrđuje potreba zdravstvene skrbi u toj ustanovi i dokaz o uplati liječenja ili dokaz o dostatnim novčanim sredstvima za plaćanje liječenja.

2. Osigurani smještaj

2.1. Osigurani smještaj može se dokazati sljedećom dokumentacijom:

– jamstvenim ili pozivnim pismom iz članka 17., odnosno članka 18. ovoga Pravilnika,

– rezervacijom hotela ili sl.,

– odgovarajućom rezervacijom ili potvrdom o rezervaciji smještaja kod privatnog iznajmljivača uz presliku rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga,

– odgovarajućom potvrdom iz članka 21. ovoga Pravilnika,

– dokazom o najmu ili vlasništvu nekretnine u Republici Hrvatskoj,

– dokazom o vlasništvu ili najmu brodice, jahte, ili potvrdom o uplaćenom/rezerviranom charteru, i dr.; uz potvrdu o rezervaciji/uplaćenom vezu u Republici Hrvatskoj.

2.2. Iznimno, u opravdanim slučajevima, stranac može biti oslobođen od prilaganja dokumentacije o osiguranom smještaju, ako dokaže da ima dovoljno financijskih sredstava za troškove smještaja i uzdržavanja tijekom boravka u Republici Hrvatskoj.

3. Osigurana sredstva za troškove uzdržavanja

Osigurana sredstva za troškove uzdržavanja tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje stranac dolazi ili za putovanje u treću državu mogu se dokazati sljedećom dokumentacijom:

– odgovarajućom potvrdom o redovitim prihodima podnositelja zahtjeva ili osobe koja ga je dužna zakonski uzdržavati,

– ovjerenom izjavom kojom se treća pravna ili fizička osoba-sponzor obvezuje preuzeti troškove uzdržavanja, uz odgovarajući dokaz o solventnosti,

– jamstvenim pismom, uz odgovarajući dokaz o solventnosti jamca,

– novčanim sredstvima u gotovini u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti, sredstvima bezgotovinskog plaćanja (putničkim čekovima, kreditnim karticama i dr.), uz uvjet da nije riječ o kratkoročnim uplatama većih iznosa s ciljem lažnog prikazivanja stvarnog financijskog stanja (kredibiliteta).

4. Sredstvo putovanja

Dokumentacija kojom se dokazuje sredstvo putovanja i povratak u matičnu zemlju može biti:

– povratna putna karta,

– prometna i vozačka dozvola, ako se putuje osobnim vozilom,

– potvrda o zaposlenju, školovanju ili druga potvrda o socijalnom odnosno profesionalnom statusu.

5. Dodatna dokumentacija koja omogućuje procjenu namjere podnositelja da napusti područje Republike Hrvatske

– rezervacija povratne karte ili karte za kružno putovanje,

– dokaz o novčanim sredstvima u zemlji boravišta,

– dokaz o zaposlenosti, bankovna potvrda,

– dokaz o vlasništvu nekretnina,

– dokaz o integriranosti u zemlji boravišta: obiteljske veze; profesionalni status.


DODATAK 5.

Jamstveno pismo

Ovim Dodatkom utvrđuje se obrazac jamstvenoga pisma za stranca fizičke i pravne osobe.

Jamac može za podnositelja zahtjeva osigurati:

– smještaj, ili

– sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u drugu državu, ili

– smještaj i sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u drugu državu.

I. JAMAC-FIZIČKA OSOBA

1. Jamac-fizička osoba može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, koji ostvaruje prihode u ili ima sredstva u Republici Hrvatskoj. Razdoblje valjanosti privremenog boravka stranca mora pokrivati razdoblje na koje se poziva podnositelja zahtjeva.

2. Jamac-fizička osoba ovjerava svoj potpis na jamstvenome pismu kod javnog bilježnika.

3. U slučaju da je jamac nazočan kod podnošenja zahtjeva za vizu, potpis na jamstvenome pismu može ovjeriti i u:

– DM/KU, ako je hrvatski državljanin, ili

– kod nadležnog tijela države primateljice, ako je stranac.

4. Uz jamstveno pismo jamac-fizička osoba prilaže dokaz o stalnom izvoru prihoda u Republici Hrvatskoj (potvrda o plaći, potvrda o mirovini) u posljednja tri mjeseca ili odgovarajući dokaz o posjedovanju sredstava u banci.

5. DM/KU, u kojem stranac podnosi zahtjev za vizu, zadržava izvornik jamstvenoga pisma u spisu predmeta, kako bi se, u slučaju potrebe, odnosno na zahtjev vjerovnika Ministarstva unutarnjih poslova, mogao bez odgode dostaviti vjerovniku.

6. Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Republici Hrvatskoj.

7. Na presliku jamstvenog pisma stavlja se prijamni štambilj DM/KU u koji se unose datum, klasa predmeta, i paraf ovlaštenog službenika DM/KU koji se ovjerava malim pečatom DM/KU.

8. Obrazac jamstvenog pisma za stranca fizičke osobe:

Obrazac


II. JAMAC-PRAVNA OSOBA

1. Jamac-pravna osoba može biti pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj.

2. Jamstveno pismo pravne osobe ovjerava se potpisom osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe i službenim pečatom pravne osobe.

3. Ako je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe stranac, on mora imati odobreni privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj. Razdoblje valjanosti privremenog boravka stranca mora pokrivati razdoblje na koje se poziva podnositelja zahtjeva.

4. Jamac–pravna osoba uz jamstveno pismo prilaže dokaz o likvidnosti (bon 1 ili bon 2 ili potvrda trgovačkog suda da nije pokrenut postupak likvidacije i dr.).

5. DM/KU može osloboditi pravnu osobu neupitne vjerodostojnosti obveze prilaganja dokaza o likvidnosti.

6. DM/KU, u kojem stranac koji podnosi zahtjev za vizu, zadržava izvornik jamstvenog pisma u spisu predmeta.

7. Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Republici Hrvatskoj.

8. Na presliku jamstvenog pisma stavlja se prijamni štambilj DM/KU u koji se unose datum, klasa predmeta, i paraf ovlaštenog službenika DM/KU, koji se ovjerava malim pečatom DM/KU.

9. Obrazac jamstvenog pisma za stranca pravne osobe:

Obrazac


DODATAK 6.

Izjava o putnom zdravstvenom osiguranju za naknadne posjete

IZJAVA O PUTNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
ZA NAKNADNE POSJETE

DECLARATION REGARDING TRAVEL MEDICAL INSURANCE FOR SUBSEQUENT VISITS

Ja, dolje potpisani/a (ime i prezime)

I, (first name, family name) _____________________________

Datum rođenja (dan, mjesec, godina)

Date of birth (day, month, year) __________________________

Nositelj/ica kratkotrajne vize za neograničeni broj ulazaka (broj vize)

Holder of short-stay visa (number of the visa) _______________

Izjavljujem da ću za svako sljedeće putovanje u Republiku Hrvatsku unutar razdoblja valjanosti izdane vize imati putno zdravstveno osiguranje koje zadovoljava sljedeće kriterije:

Hereby declare that for every subsequent visit to the Republic of Croatia within the duration of the present visa, I will be in possession of travel medical insurance that meets the following criteria:

1. Putno zdravstveno osiguranje je valjano u Republici Hrvatskoj

Medical or travel medical insurance is valid for the Republic of Croatia

2. Putno osiguranje je valjano za čitavo razdoblje koje ću biti u Republici Hrvatskoj

Medical or travel medical insurance is valid during the entire period that I will be in the Republic of Croatia

3. Ugovorena osigurana svota iznosi najmanje 30 000 EUR

The cover is at least EUR 30.000

4. Osiguranje uključuje troškove repatrijacije iz medicinskih razloga, žurne medicinske pomoći i/ili hitne pomoći u bolnici.

Cover includes repatriation for medical reasons, urgent medical care and/or emergency treatment in a hospital

Uza sebe ću imati dokaz o uplaćenom putno zdravstvenom osiguranju kako bih ga mogao/la predočiti graničnoj kontroli prilikom svakog ulaska u Republiku Hrvatsku.

I will carry proof of this medical or travel medical insurance with me, which can be presented to border control officers whenever I enter the Republic of Croatia.

Mjesto, datum/Place, date:

__________________________________________________

Potpis/Signature:

__________________________________________________

Pečat/Stamp:

DODATAK 7.

Ispunjavanje naljepnice vize

1. Rubrika »VRIJEDI ZA…«

Ova rubrika predviđena je za upisivanje za koje države vrijedi viza. Upisuje se »REPUBLIKA HRVATSKA«.

2. Rubrika »OD… DO«

Ova rubrika pokazuje razdoblje u kojem vrijedi viza, odnosno rok valjanosti vize.

Datumi se pišu na sljedeći način: DD-MM-GG.

Godinu označavaju posljednje dvije znamenke koje odgovaraju posljednjim dvjema znamenkama godine.

Primjerice, »01-01-13« = 1. siječnja 2013. godine.

Viza vrijedi za razdoblje od 00.00 sati datuma koji je upisan kao početak roka valjanosti, do 24.00 sati datuma koji je upisan kao završetak.

Rok valjanosti vize obuhvaća i dodatno razdoblje od 15 dana, u skladu s člankom 13. stavkom 4. i člankom 14. stavkom 6. Zakona.

3. Rubrika »VRSTA VIZE«

Ova rubrika određuje vrstu vize uporabom slova »A«, »C«, kako slijedi:

A = zrakoplovno-tranzitna viza

C = kratkotrajna viza

4. Rubrika »BROJ ULAZAKA«

Ova rubrika pokazuje koliko puta nositelj vize može ući na područje Republike Hrvatske, tj. odnosi se na broj razdoblja boravaka koji se mogu rasporediti unutar roka valjanosti vize (vidi točku 2.).

Broj ulazaka može biti jedan, dva ili više. Taj se broj upisuje na desnoj strani prethodno tiskanog dijela korištenjem oznaka »01«, »02« ili skraćenice »MULT«, ako viza odobrava više od dva ulaska.

Ako se izdaje višekratna zrakoplovno-tranzitna viza, valjanost vize izračunava se kako slijedi: prvi datum polaska plus šest mjeseci.

Viza više ne vrijedi kada je ukupni broj izlazaka nositelja vize iz Republike jednak broju odobrenih ulazaka, čak i ako nositelj vize nije iskoristio broj dana odobrenih vizom.

5. Rubrika »TRAJANJE BORAVKA … DANA«

Ova rubrika označuje broj dana koliko nositelj vize može boraviti na području Republike Hrvatske. Boravak može biti kontinuiran ili, ovisno o broju odobrenih ulazaka, raspoređen na nekoliko razdoblja unutar roka valjanosti vize.

Broj odobrenih dana upisuje se u obliku dviju znamenki, od kojih je prva ništica ako je broj dana manji od 10 (deset).

Najveći broj dana koji se može upisati jest 90 (devedeset).

Ako se izdaje putna viza za dva ili neograničeni broj ulazaka, u rubriku se upisuje zbroj ukupno odobrenih dana boravka. Primjerice, putna viza s rokom valjanosti od 1 godine i odobrenim trajanjem boravka 30 dana, omogućuje nositelju da u dva šestomjesečna razdoblja boravi na području Republike Hrvatske ukupno po 30 dana.

U slučaju tranzita, duljina odobrenog boravka treba odgovarati vremenu potrebnom za tranzit.

Ako se izdaje zrakoplovno-tranzitna viza u ovu rubriku upisuje se »XXX« stoga što osoba ne ulazi na državno područje Republike Hrvatske.

6. Rubrika »IZDANO U…«

U ovu rubriku se upisuje grad u kojem je sjedište DM/KU Republike Hrvatske, primjerice »BEČ«, »RIM«, i dr.

7. Rubrika »DANA…«

Upisuje se datum izdavanja vize, na način opisan u točki 2.

8. Rubrika »BROJ PUTNE ISPRAVE«

Upisuje se broj putne isprave u koju će se unijeti viza.

U slučaju da je osoba kojoj se viza izdaje upisana kao sukorisnik u putnoj ispravi supružnika, roditelja i zakonskog zastupnika, upisuje se broj te putne isprave.

Ako putna isprava podnositelja zahtjeva nije priznata kao valjana isprava za prelazak državne granice i unošenje vize, koristi se obrazac za unošenje vize.

Broj koji se upisuje u rubriku, ako je naljepnica vize unesena u obrazac za unošenje vize, nije broj putovnice, nego serijski broj obrasca, koji se sastoji od šest znamenki.

9. Rubrika »PREZIME, IME«

Prezime je navedeno u putnoj ispravi u rubrici pod nazivom »Name«, »Surname«, »Family Name«. Ime se navodi u rubrici pod nazivom »First name«, »Forename«, »Given name/s«.

U ovu rubriku upisuje se prva riječ navedena u rubrici »Prezime« iz putne isprave te nakon nje prva riječ navedena u rubrici »Ime« iz putne isprave podnositelja zahtjeva.

Ovlašteni službenik provjerava jesu li prezime i ime navedeni u putnoj ispravi, a koji se unose u ovu rubriku i u strojno čitljivu zonu isti kao oni koji su navedeni u zahtjevu za vizu.

Ako je broj slova prezimena i imena veći od broja znakova predviđenih u rubrici, slova koja se ne mogu upisati zamjenjuju se točkom (.).

10. Rubrika »NAPOMENE«

U prvi redak rubrike upisuje se svrha boravka u Republici Hrvatskoj, kako slijedi:

– privatni posjet fizičkoj osobi = PRIVATNI POSJET

– posjet pravnoj osobi = POSLOVNI POSJET

– dolazak na poziv državnog tijela = SLUŽBENO

– turistički posjet = TURIZAM

– sudjelovanje u sportskom događaju = SPORT

– sudjelovanje na kulturnoj manifestaciji (kulturna razmjena i dr.) = KULTURA

– nositelj diplomatske putovnice koji putuje službeno = DIPLOMATSKA VIZA

– nositelj službene putovnice koji putuje službeno = SLUŽBENA VIZA

– ako se viza izdaje na osnovi članka 18. = ZOS 18

– ako se viza izdaje na osnovi članka 24. stavka 2. = ZOS 24. st. 2

– ako se viza izdaje na osnovi članka 31. stavka 4. = ZOS 31. st. 4

– tranzit = TRANZIT

– ako se viza izdaje pomorcu u tranzitu = POMORAC U TRANZITU

– ako se viza izdaje na osnovi humanitarnih razloga = HUMANITARNI RAZLOZI

– ako je viza izdana iz ostalih razloga = OSTALO, s naznakom druge svrhe putovanja

U drugi redak rubrike upisuje se:

– iznos naplaćene konzularne pristojbe i valuta u kojoj je pristojba naplaćena, ili

– oznaka »GRATIS«, ako je viza izdana bez naplate konzularne pristojbe.

11. Prostor za FOTOGRAFIJU

Automatski se ispisuje prethodno skenirana fotografija podnositelja zahtjeva u boji.

Fotografija koja se skenira mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

– veličina glave od čela do brade mora biti između 70% i 80% okomite dužine površine fotografije,

– minimalna rezolucija za skeniranje je 300 piksela po inču (ppi); minimalna rezolucija za otiskivanje fotografije u boji je 720 točaka po inču (dpi)

Ako se u DM/KU zbog tehničkih razloga nije mogla skenirati fotografija, u rubrici se automatski ispisuje tekst:

VALJANA BEZ FOTOGRAFIJE
VALID WITHOUT PHOTO
VALABLE SANS PHOTO

12. Prostor za »STROJNO ČITLJIVU ZONU«

Ova je rubrika predviđena za elektronički zapis i strojno čitanje, a zahvaća donji dio naljepnice vize, od prostora predviđenog za »POTPIS I ŽIG« pa do donjeg ruba naljepnice.

Sastoji se od dvaju redaka od po 36 znakova, koji se automatski generiraju prema zadanom algoritmu, što omogućuje automatsko čitanje i provjeru vrijednosti uporabom posebnih optičkih čitača na graničnim prijelazima:

Mjesta

Broj znakova

Sadržaj rubrike

Specifikacije

1-2

2

Vrsta dokumenta

Prvo slovo: V

Drugo slovo: oznaka za vrstu vize (A ili C)

3-5

3

Država koja izdaje

ICAO abecedna oznaka države s tri slova: HRV

6-36

31

Prezime i ime

Prezime se odvaja od imena s 2 simbola (<<); pojedine dijelove imena potrebno je odijeliti jedinim simbolom (<); razmaci koji nisu potrebni odjeljuju se jednim simbolom (<)

1

9

Broj vize

To je broj otisnut u gornjem desnom kutu naljepnice

10

1

Kontrolni znak

Taj znak je rezultat izračuna na osnovi prethodnih polja, prema algoritmu koji određuje ICAO

11

3

Državljanstvo podnositelja zahtjeva

Abecedno kodiranje u skladu s troslovnom oznakom ICAO

14

6

Datum rođenja

Pravilni poredak je GGMMDD, pri čemu je: GG = godina (obvezno) MM = mjesec ili <<, ako je mjesec nepoznat DD = dan ili <<, ako je dan nepoznat

20

1

Kontrolni znak

Taj znak je rezultat izračuna na temelju prethodnih polja, prema algoritmu koji određuje ICAO

21

1

Spol

F = ženski,

M = muški

< = nije utvrđen

22

6

Datum prestanka valjanosti vize

Pravilni poredak je GGMMDD, bez oznaka za popunjavanje

28

1

Kontrolni znak

Taj znak je rezultat izračuna na temelju prethodnih polja prema algoritmu koji određuje ICAO

29

1

Teritorijalna valjanost

Unosi se slovo T

30

1

Broj ulazaka

1, 2 ili M

31

2

Duljina boravka

Kratkotrajni boravak: broj dana umeće se u polje za vizualno čitanje

33

4

Početak valjanosti

Pravilni poredak je MMDD bez oznaka za popunjavanje.

DODATAK 8.

Suradnja s vanjskim pružateljima usluga i komercijalnim posrednicima

I. VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

Članak 1.

(1) Suradnja s vanjskim pružateljima usluga zasniva se na ugovoru o suradnji između DM/KU ili ministarstva nadležnog za vanjske poslove i vanjskog pružatelja usluga.

(2) DM/KU osigurava stručnu izobrazbu vanjskog pružatelja usluga, koja odgovara znanju potrebnom za pružanje odgovarajućih usluga i pružanju dostatnih obavijesti podnositeljima zahtjeva.

(3) DM/KU nadzire provedbu ugovora uključujući:

1. opće obavijesti o viznom režimu i obrascima zahtjeva koje vanjski pružatelj usluga dostavlja podnositeljima zahtjeva;

2. sve tehničke i organizacijske sigurnosne mjere potrebne za zaštitu osobnih podataka od slučajnog i nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, promjena, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa.

u tu svrhu DM/KU redovito provodi nasumične kontrole prostorija vanjskog pružatelja usluga.

Članak 2.

(1) Vanjskom pružatelju usluga može se povjeriti obavljanje jednog ili više sljedećih poslova:

1. pružanje obavijesti o viznom režimu i potrebnim obrascima;

2. obavješćivanje podnositelja zahtjeva o dokaznim ispravama koje se traže, na osnovi kontrolnog popisa;

3. preuzimanje zahtjeva za vizu i popratne dokumentacije te njihovo prosljeđivanje nadležnom DM/KU;

4. naplata vizne pristojbe;

5. vođenje rasporeda termina za osobno javljanje u DM/KU ili kod vanjskog pružatelja usluga;

6. po završetku obrade zahtjeva, preuzimanje putnih isprava i eventualnih obavijesti o odbijanju te njihovo vraćanje podnositelju zahtjeva.

(2) Pristojba koju vanjski pružatelj usluga naplaćuje za uslugu ne smije prelaziti polovicu svote vizne pristojbe propisane zakonskim propisom koji uređuje upravne pristojbe, bez obzira na moguća smanjenja ili izuzeća od naplate vizne pristojbe.

(3) DM/KU na čijem konzularnom području djeluje vanjski pružatelj usluga zadržava mogućnost izravnog podnošenja zahtjeva.

Članak 3.

Pri obavljanju djelatnosti iz svog djelokruga, u svrhu zaštite podataka, vanjski pružatelj usluga dužan je:

1. u svako doba spriječiti neovlašteno čitanje, kopiranje, mijenjanje ili brisanje podataka, osobito tijekom njihova prijenosa nadležnom DM/KU;

2. u skladu s uputama, prenositi podatke:

– elektronički, u šifriranom obliku, ili

– fizički, na siguran način;

3. prenositi podatke što je prije moguće:

– ako se prenose fizički, najmanje jednom tjedno,

– u slučaju elektroničkog prijenosa šifriranih podataka, najkasnije na kraju dana njihova prikupljanja;

4. brisati podatke odmah nakon njihova prijenosa, osim imena i prezimena, adrese i brojeva za kontakt te, po potrebi, broja putne isprave do vraćanja putne isprave podnositelju zahtjeva;

5. osigurati sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od slučajnog i nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, njihova mijenjanja, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito ako suradnja uključuje prijenos predmeta i podataka nadležnoj DM/KU, kao i mjere za zaštitu od svih drugih oblika nezakonite obrade osobnih podataka;

6. obraditi podatke samo u svrhu obrade osobnih podataka podnositelja zahtjeva;

7. osigurati podatke sukladno propisima o zaštiti podataka;

8. podnositeljima omogućiti pristup traženim podacima sukladno propisu o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu.

Članak 4.

U odnosu na obavljanje svojih djelatnosti, vanjski pružatelj usluga dužan je:

1. osigurati da su njegovi zaposlenici odgovarajuće osposobljeni;

2. osigurati da njegovi zaposlenici u obavljanju svojih zadataka:

– ljubazno primaju podnositelje,

– poštuju ljudsko dostojanstvo i integritet podnositelja,

– ne diskriminiraju osobe na osnovi spola, rasnog ili etničkog porijekla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, godina ili spolne orijentacije,

– poštuju pravila o tajnosti koja se također primjenjuju nakon što članovi osoblja napuste svoj posao, ili nakon privremene obustave ili okončanja pravnog instrumenta;

3. u svako doba omogućiti identifikaciju osoblja koje radi za vanjskog pružatelja usluga;

4. dokazati da njegovi zaposlenici nisu u kaznenoj evidenciji te da imaju potrebna stručna znanja.

Članak 5.

U svrhu provjere obavljanja njegovih djelatnosti, vanjski pružatelj usluga dužan je:

1. omogućiti ovlaštenom osoblju DM/KU pristup njegovim prostorijama, u svako doba, bez prethodne najave, osobito u svrhu kontrole;

2. u svrhu kontrole, omogućiti provjeru dostupnosti sustava zakazivanja termina putem govornog automata;

3. osigurati korištenje odgovarajućih metoda nadzora (primjerice pseudo-podnositelji zahtjeva, instaliranje web kamera);

4. omogućiti pristup dokazima o pridržavanju propisa o zaštiti podataka, uključujući obveze izvješćivanja, vanjske revizije i redovite provjere na terenu;

5. izvješćivati DM/KU bez odgode, o svakom kršenju sigurnosti ili pritužbi podnositelja zahtjeva glede zlouporabe ili neovlaštenog pristupa podacima te surađivati u pronalaženju rješenja i davanja žurnih odgovora na pritužbe podnositelja.

Članak 6.

U vezi s općim uvjetima, vanjski pružatelj usluga dužan je:

1. postupati u skladu s uputama DM/KU;

2. donijeti odgovarajuće antikorupcijske mjere (npr. odredbe o plaćama osoblja; suradnja u izboru osoblja koji se upošljavaju za određeni zadatak; pravilo dviju osoba; načelo rotacije);

3. u potpunosti poštovati odredbe ugovora koji mora sadržavati klauzulu o privremenoj obustavi ili okončanju, osobito u slučaju kršenja uspostavljenih pravila, kao i klauzulu o reviziji radi osiguranja da pravni instrument odražava najbolju praksu.

II. SURADNJA S KOMERCIJALNIM POSREDNICIMA (STRANIM TURISTIČKIM AGENCIJAMA I TOUR OPERATORIMA)

Članak 7.

(1) Suradnja s komercijalnim posrednicima zasniva se na akreditaciji pri DM/KU koja ih ovlašćuje za posredovanje u zaprimanju zahtjeva i ishođenju viza isključivo u svrhu turističkog posjeta.

(2) Odluka o akreditaciji zasniva se ponajprije na provjeri:

1. statusa komercijalnog posrednika: licencija, trgovački registar, ugovori s bankama;

2. postojanja ugovora s komercijalnim partnerima koji nude smještaj i druge usluge putnih paket aranžmana u Republici Hrvatskoj;

3. ugovora s komercijalnim partnerima (agencijama) koji organiziraju prijevoz u Republiku Hrvatsku te povratak u zemlju ishodišta.

(3) Akreditirani komercijalni posrednici moraju se redovito kontrolirati nasumičnim provjerama koje uključuju osobne ili telefonske razgovore s podnositeljima zahtjeva, provjerama putovanja i smještaja, provjerama da je priloženo putno zdravstveno osiguranje odgovarajuće i da uključuje pojedinačne putnike te uvijek kad se smatra potrebnim, provjerama isprava koje se odnose na povratak skupine.

(4) DM/KU mora osigurati da javnost bude obaviještena o popisu akreditiranih komercijalnih posrednika s kojima surađuje.

Postupak akreditacije

Članak 8.

(1) Komercijalni posrednik koji se želi akreditirati pri DM/KU podnosi zahtjev za akreditaciju u razdoblju od 15. siječnja do 15. ožujka, u godini za koju se traži akreditacija.

(2) Komercijalni posrednik dostavlja:

1. zamolbu za akreditaciju;

2. dozvolu za poslovanje na području turističke djelatnosti (odgovarajuća ovjerena preslika, prevedena na hrvatski ili engleski jezik);

3. ugovor s odgovarajućom pravnom osobom u Republici Hrvatskoj s elementima koji se odnose na kapacitete smještaja (privatnog ili hotelskog);

4. ugovor sa zrakoplovnom tvrtkom ili drugim prijevoznikom kojim se prevoze turisti;

5. ugovor s društvom za osiguranje o sklopljenom skupnom ili pojedinačnom putnom osiguranju za turiste;

6. okvirnu procjenu broja turista;

7. punomoć za ovlaštenog predstavnika komercijalnog posrednika koji će podnositi zahtjeve za izdavanje vize i preuzimati ih u DM/KU, presliku njegove putovnice i osobne iskaznice, te fotografiju u boji, veličine 35x45 mm;

(3) Hrvatska pravna osoba s kojom je agencija sklopila ugovor dostavlja izvod iz sudskog registra (ne stariji od šest (6) mjeseci), ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda.

(4) Na osnovi raspoložive dokumentacije kao i podataka o (ne)vjerodostojnosti komercijalnog posrednika što ih je bilo moguće prikupiti (u sklopu lokalne konzularne suradnje s predstavnicima DM/KU država članica EEP-a u državi primateljici), DM/KU dostavlja ministarstvu nadležnom za vanjske poslove obrazloženi prijedlog o uspostavi suradnje s komercijalnim posrednikom.

(5) Ministarstvo nadležno za vanjske poslove odlučuje o (ne)izdavanju akreditacije komercijalnom posredniku u roku 15 dana. U postupku odlučivanja može se zatražiti dodatna dokumentacija od hrvatske pravne osobe iz točke 2.

(6) Na osnovi odluke ministarstva nadležnog za vanjske poslove, DM/KU obavješćuje komercijalnog posrednika o (ne)prihvaćanju akreditacije.

(7) Akreditacija za tekuću godinu vrijedi do 15. ožujka sljedeće godine. U slučaju ponovnog podnošenja zahtjeva za akreditacijom za sljedeću godinu, akreditacija iz prethodne godine vrijedi do donošenja odluke o novom zahtjevu.

Odluka o akreditaciji

Članak 9.

(1) Odluka o akreditaciji sadrži sljedeće:

Oznaku DM/KU, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja, predmet »Obavijest o akreditaciji« i sljedeći tekst:

»Komercijalni posrednik …… (naziv i sjedište), akreditiran je pri ………….. (DM/KU).

Opunomoćeni predstavnici komercijalnog posrednika za podnošenje zahtjeva za izdavanje vize za organizirane turističke posjete ______________ državljana su:

(ime i prezime, datum rođenja, broj putovnice ili osobne iskaznice, rok valjanosti)

Akreditacija vrijedi do 15. ožujka _______ godine, a može se opozvati i prije navedenoga roka.«

Nakon gornjeg teksta slijedi potpis ovlaštenog službenika i pečat DM/KU.

(2) Odluka o akreditaciji izdaje se na hrvatskom jeziku i na jeziku države primateljice odnosno na engleskom jeziku.

Podnošenje zahtjeva za vizu

Članak 10.

(1) Zahtjevi za vizu podnose se posredstvom opunomoćenih predstavnika komercijalnog posrednika.

(2) Osim opće dokumentacije koja se odnosi na konkretno putovanje (potvrda o organiziranom turističkom aranžmanu s popisom osoba, smještaju, prijevozu i dr.), za svaku osobu koja putuje dostavlja se:

– ispunjeni obrazac zahtjeva za vizu, s vlastoručnim potpisom osobe,

– valjana putna isprava,

– jedna fotografija,

– dokaz o povratku u matičnu zemlju (potvrda o zaposlenju, školovanju i dr.),

– dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju.

(3) DM/KU provjerava priloženu dokumentaciju te odlučuje o izdavanju viza u skladu s ovim Pravilnikom.

(4) Tijekom postupka, ako smatra potrebnim, ovlašteni službenik može zatražiti dodatnu dokumentaciju za bilo koju osobu iz skupine ili može zatražiti da se određeni stranac iz skupine osobno javi u DM/KU na razgovor.

Obveze komercijalnog posrednika

Članak 11.

Komercijalni posrednik dužan je odmah obavijestiti DM/KU o bilo kojoj promjeni činjenica na osnovi kojih je izdana akreditacija, a osobito o:

1. raskidu ugovora s hrvatskom pravnom osobom,

2. sklapanju novog ugovora s drugom hrvatskom pravnom osobom,

3. promjeni opunomoćenih predstavnika, i dr.

Obustava suradnje

Članak 12.

(1) Ako se utvrdi da:

1. je komercijalni posrednik ili hrvatska pravna osoba s kojom je sklopila ugovor nevjerodostojna,

2. komercijalni posrednik učestalo ne dostavlja potpunu dokumentaciju,

3. je komercijalni posrednik dostavio nevjerodostojnu dokumentaciju,

4. je osoba iz skupine ostala u Republici Hrvatskoj i nakon isteka roka valjanosti vize,

5. je osoba iz skupine pokušala ili je nezakonito napustila Republiku Hrvatsku,

s dotičnim se komercijalnim posrednikom odmah obustavlja suradnja i opoziva akreditacija.

(2) U slučaju da DM/KU dođe do saznanja o postojanju razloga za obustavu suradnje s komercijalnim posrednikom, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(3) U slučaju da ministarstvo nadležno za vanjske poslove dođe do saznanja o postojanju razloga za obustavu suradnje DM/KU s komercijalnim posrednikom, naložit će DM/KU opoziv akreditacije.

[1]Ukidanje vize iz tog razloga ne daje pravo ulaganja žalbe.

Revocation of a visa based on this reason is not subject to the right of appeal.

7 17.01.2013 Pravilnik o vizama 7 17.01.2013 Pravilnik o vizama