Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

NN 7/2013 (17.1.2013.), Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

7 17.01.2013 Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

121

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 130/11) i članka 11. stavka 2. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, broj 163/03, 40/07), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU AKCIJSKOG PROGRAMA ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se detaljan sadržaj Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (u daljnjem tekstu: Akcijski program).

(2) Uvjeti i mjere propisane Akcijskim programom smatraju se obvezujućima u primjeni na područjima koja su, prema aktu o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj proglašena ranjivim, a na ostalim područjima smatraju se preporukom poljoprivrednim proizvođačima.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s pravnim aktom Europske unije:

– Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. godine o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (SL L 375, 31.12.1991.).

II. SADRŽAJ AKCIJSKOG PROGRAMA

Članak 3.

Akcijski program sadrži:

– cilj donošenja Akcijskog programa,

– tumačenje pojmova sadržanih u Akcijskom programu,

– obveznike primjene uvjeta i mjera propisanih Akcijskim programom,

– uvjete i način primjene gnojiva,

– opća načela korištenja gnojiva,

– mjere skladištenja i zbrinjavanja stajskog gnoja,

– razdoblje primjene Akcijskog programa,

– završne odredbe.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ministar nadležan za poljoprivredu donijet će Akcijski program u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (»Narodne novine«, broj 56/08).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/171

Urbroj: 525-07/0570-12-4

Zagreb, 21. prosinca 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.