Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO

NN 7/2013 (17.1.2013.), Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

122

Na temelju članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 5., članka 14. stavka 4. i članka 50. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ZLATNE ŽUTICE VINOVE LOZE, KOJU PROUZROKUJE ŠTETNI ORGANIZAM GRAPEVINE FLAVESCENCE DORÉE MLO

I.

Ovom Naredbom propisuju se mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO – (u daljnjem tekstu: štetni organizam).

II.

Glavna biljka domaćin štetnog organizma, u smislu ove Naredbe, jest Vitis vinifera – vinova loza.

Ostale biljke domaćini štetnog organizma jesu: Vitis sp., Clematis vitalba – obična pavitina i Alnus glutinosa – crna joha.

Vektor štetnog organizma, u smislu ove Naredbe, jest Scaphoideus titanus – američki cvrčak.

III.

Posjednici vinove loze (u daljnjem tekstu: posjednici) obvezni su, za vrijeme vegetacije, provoditi redovite vizualne preglede bilja te ako uoče simptome zaraze štetnim organizmom o tome odmah izvijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora, koji o tome izvješćuje nadležnu upravu Ministarstva poljoprivrede.

U slučaju sumnje na zarazu štetnim organizmom, nadležni fitosanitarni inspektor će:

– uzeti službeni uzorak i poslati ga na laboratorijsku analizu u Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja,

– do dobivanja rezultata laboratorijske analize zabraniti premještanje sadnog materijala vinove loze, uključujući i dijelove za razmnožavanje, s površine s koje je uzet uzorak, kao i premještanje unutar te površine.

IV.

Radi utvrđivanja prisutnosti i sprječavanja širenja štetnog organizma provodi se posebni nadzor u skladu s godišnjim programom donesenim na temelju Zakona o biljnom zdravstvu.

V.

Kad se provođenjem posebnog nadzora, redovitih zdravstvenih pregleda ili po dojavi posjednika utvrdi prisutnost štetnog organizma na vinovoj lozi, ministar poljoprivrede određuje granice demarkiranog područja koje obuhvaća:

– žarište zaraze u polumjeru od najmanje 1 km oko mjesta na kojem je utvrđena prisutnost štetnog organizma i

– sigurnosno područje oko žarišta zaraze u polumjeru od najmanje 5 km.

U slučaju da se u razdoblju od tri godine nakon posljednjeg nalaza štetnog organizma ne utvrdi ponovno njegova prisutnost, ukidaju se demarkirana područja iz stavka 1. ove točke, a mjere iz točke VII. i VIII. ove Naredbe više se ne primjenjuju.

VI.

Kad se provođenjem posebnog nadzora utvrdi prisutnost štetnog organizma na običnoj pavitini ili crnoj johi, provode se vizualni pregledi vinograda i rasadnika vinove loze u polumjeru od najmanje 1 km oko područja na kojem je utvrđena njegova prisutnost, radi utvrđivanja moguće prisutnosti štetnog organizma.

VII.

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma u žarištu zaraze, nadležni fitosanitarni inspektor će narediti posjedniku provedbu sljedećih mjera:

– uklanjanje i uništavanje zaraženih trsova, loznih cijepova i zaraženih matičnih trsova s korijenom, ako je laboratorijskom analizom potvrđena zaraza štetnim organizmom,

– uklanjanje i uništavanje trsova i matičnih trsova s korijenom koji pokazuju tipične simptome zaraze štetnim organizmom, bez prethodnog potvrđivanja laboratorijskom analizom,

– uklanjanje i uništavanje svih loznih cijepova s korijenom, proizvedenih u godini u kojoj je potvrđena zaraza štetnim organizmom, a koji potječu iz matičnjaka u kojem je potvrđena zaraza štetnim organizmom,

– uklanjanje i uništavanje svih trsova s korijenom, u slučaju kad u vinogradu i rasadniku vinove loze ima više od dvadeset posto trsova s tipičnim simptomima zaraze štetnim organizmom,

– zabranu premještanja sadnog materijala uključujući i dijelove za razmnožavanje izvan žarišta zaraze,

– krčenje zapuštenih vinograda i ostalih biljaka domaćina iz točke II. ove Naredbe, bez prethodnog potvrđivanja laboratorijskom analizom.

Radi sprječavanja širenja štetnog organizma u žarištu zaraze, posjednici su obvezni provoditi sljedeće preventivne mjere:

– redovito pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča,

– suzbijati američkog cvrčka u vinogradima i rasadnicima vinove loze prema programu suzbijanja iz točke X. ove Naredbe.

VIII.

Radi sprječavanja širenja štetnog organizma u sigurnosnom području, posjednici su obvezni provoditi sljedeće preventivne mjere:

– sustavno pratiti pojavu tipičnih simptoma zaraze štetnim organizmom na vinovoj lozi i ostalim biljkama domaćinima,

– redovito pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča,

– suzbijati američkog cvrčka u vinogradima i rasadnicima vinove loze, u kojima je utvrđena njegova prisutnost, prema programu suzbijanja iz točke X. ove Naredbe.

IX.

Radi sprječavanja unošenja i širenja štetnog organizma u nezaraženom području, posjednici su obvezni provoditi sljedeće preventivne mjere:

– sustavno pratiti pojavu štetnog organizma na području uzgoja vinove loze,

– redovito pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u rasadnicima vinove loze,

– suzbijati američkog cvrčka u rasadnicima vinove loze, u kojima je utvrđena njegova prisutnost, prema programu suzbijanja iz točke X. ove Naredbe.

X.

U slučaju sumnje na zarazu štetnim organizmom u žarištu zaraze, sigurnosnom području ili nezaraženom području, fitosanitarni inspektor će uzeti službeni uzorak u skladu s točkom III. ove Naredbe.

XI.

Program suzbijanja američkog cvrčka u vinogradima provodi se na ličinkama i odraslim oblicima u najmanje dva tretiranja:

– prvo tretiranje provodi se nakon cvatnje, u prvoj polovici lipnja, do trećeg razvojnog stadija ličinke, a drugo tretiranje dva do tri tjedna nakon prvog,

– treće tretiranje provodi se krajem srpnja ili početkom kolovoza ako se tijekom srpnja ulovi tjedno četiri i više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ljepljivoj ploči.

Program suzbijanja američkog cvrčka u rasadnicima vinove loze obuhvaća sva tri tretiranja iz stavka 1. ove točke.

Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika koriste se insekticidi koji su u Republici Hrvatskoj registrirani za suzbijanje američkog cvrčka.

XII.

Posjednici bilja snose troškove provedbe mjera propisanih točkom VII., VIII. i IX. ove Naredbe.

XIII.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija.

XIV.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/67

Urbroj: 525-09/0024-12-7

Zagreb, 3. siječnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.