Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika

NN 7/2013 (17.1.2013.), Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika

7 17.01.2013 Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

123

Na temelju članka 232. stavka 5. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/2011), ministar znanosti, obrazovanja i sporta, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA STRANACA U SVRHU SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA KROZ PROGRAME RAZMJENE UČENIKA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom Vijeća 2004/114/EZ o uvjetima prihvata državljana trećih država u svrhu studiranja, razmjene učenika, neplaćene izobrazbe ili dobrovoljnog rada od 13. prosinca 2004. godine.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom propisuje način utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu srednjoškolskog obrazovanja, a koji sudjeluju u programu razmjene učenika u trajanju duljem od tri mjeseca.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. razmjena učenika je program koji provodi pravna osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika;

2. učenik na razmjeni je strani državljanin kojemu je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj u svrhu srednjoškolskog obrazovanja u okviru programa razmjene;

3. obitelj koja ugošćuje učenika na razmjeni je obitelj koja udovoljava uvjetima za smještaj učenika na razmjeni sukladno odredbama ovoga Pravilnika i pravilima programa razmjene učenika.

Članak 4.

Uvjeti za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika su:

1. odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje za uključivanje učenika na razmjeni u srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj;

2. da učenik stranac ispunjava uvjete iz članka 54. Zakona o strancima (NN 130/11).

Odobrenje za uključivanje učenika na razmjeni

Članak 5.

Pravna osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika, a koja zatraži odobrenje za uključivanje učenika na razmjeni u srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj, dužna je ministarstvu nadležnom za obrazovanje uz svoj zahtjev priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. podatke o pravnoj osobi iz kojih je vidljivo da je ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika;

2. podatke o programu razmjene;

3. suglasnost roditelja/skrbnika učenika za sudjelovanje u razmjeni;

4. dokaz o tome da učenik nije mlađi od 15 niti stariji od 18 godina;

5. dokaz da je srednjoškolska ustanova voljna primiti učenika na razmjeni;

6. dokaz da pravna osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika preuzima odgovornost za njega tijekom razdoblja boravka u Republici Hrvatskoj, posebno glede troškova uzdržavanja, obrazovanja i odlaska iz Republike Hrvatske;

7. dokaz da će učenik koji sudjeluje u razmjeni biti tijekom boravka u Republici Hrvatskoj smješten u obitelji koja udovoljava uvjetima propisanima ovim Pravilnikom te da je odabrana sukladno pravilima pravne osobe ovlaštene za obavljanje djelatnosti razmjene učenika.

Članak 6.

Obitelj koja ugošćuje učenika na razmjeni obvezna je, osim pravilima programa razmjene učenika, udovoljavati i sljedećim uvjetima:

1. da punoljetni članovi obitelji nisu kažnjavani, što dokazuju uvjerenjem nadležnog općinskog suda;

2. da su članovi obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni vlasnici nekretnine u kojoj će učenik biti smješten ili da imaju pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za smještaj učenika koji sudjeluje u razmjeni;

3. da je učeniku koji sudjeluje u razmjeni osiguran vlastiti krevet te dnevni obroci.

Članak 7.

Škola koja prima učenika na razmjeni može uvjetovati poznavanje određenog svjetskog jezika kako bi učenik uspješno mogao pohađati nastavu.

Ukoliko škola koja prihvaća učenika na razmjeni uvjetuje poznavanje određenog svjetskog jezika, pravna osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika dužna je predočiti školi dokaz o učenikovom poznavanju tog jezika.

Članak 8.

Na temelju zahtjeva pravne osobe i dokumentacije iz članka 5. i 6. ovoga Pravilnika, ministarstvo nadležno za obrazovanje odlučuje o uključivanju učenika na razmjeni u srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva i potrebne dokumentacije.

Pravna osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika dužna je ministarstvu nadležnom za obrazovanje podnijeti zahtjev i dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka najkasnije do 15. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu.

Uskrata odobrenja za uključivanje učenika na razmjeni

Članak 9.

Odobrenje iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika smatrat će se nevažećim, ako učeniku nije omogućen ulazak ili odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.

Članak 10.

Pravna osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika dužna je bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za obrazovanje i nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju koja je odobrila privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja o svim događajima koji bi mogli spriječiti provedbu odobrenja iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Privremeni boravak

Članak 11.

Zahtjev za izdavanje odobrenja privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja podnosi se u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, a ukoliko za ulazak u Republiku Hrvatsku nije potrebna viza, zahtjev se može podnijeti i u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Ukoliko za ulazak u Republiku Hrvatsku nije potrebna viza, zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji može podnijeti i pravna osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika, temeljem pisane punomoći roditelja ili zakonskog zastupnika djeteta.

Obavijest o završetku razmjene učenika

Članak 12.

U roku od 30 dana od završetka programa razmjene učenika pravna osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika dostavit će ministarstvu nadležnom za obrazovanje i nadležnoj policijskoj upravi odnosno postaji koja je odobrila boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja obavijest o završetku razmjene učenika koje je bilo odobreno.

Završne odredbe

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 217-01/12-01/00004
Urbroj: 533-18-12-010
Zagreb, 28. prosinca 2012.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.