Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda

NN 8/2013 (21.1.2013.), Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

131

Na temelju članka 4. Zakona o carinskoj tarifi (»Narodne novine« br. 61/2000, 117/2000, 119/2000 i 146/2008) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O PREFERENCIJALNOJ CARINSKOJ KVOTI PRI UVOZU ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

I.

Utvrđuje se preferencijalna carinska kvota pri uvozu sljedećih poljoprivrednih proizvoda na način kako slijedi:

Tarifna oznaka

Naziv proizvoda

Preferencijalna carinska kvota (tona)

Preferencijalna stopa carine unutar kvote

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani:

22.000

0%

1507 10

- sirovo ulje, neovisno je li degumirano ili ne:

1507 10 10

- - za tehničku ili industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju

1514

Ulje od repice ili ulje od gorušice te njihove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani:


- ulje od repice niskog sadržaja eruka kiseline i njegove frakcije:

1514 11

- - sirovo ulje:

1514 11 10

- - - za tehničku ili industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju

1514 19

- - ostalo:

1514 19 10

- - - za tehničku ili industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju


- ostalo:

1514 91

- - sirovo ulje:

1514 91 10

- - - za tehničku ili industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju

1514 99

- - ostalo:

1514 99 10

- - - za tehničku ili industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju

II.

Preferencijalna carinska kvota za proizvode iz točke I. ove Odluke, primjenjuje se pri uvozu iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije (WTO), zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o slobodnoj trgovini ili Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a namijenjena je za proizvodnju biodizela.

III.

Stope carine koje se primjenjuju na uvoz količina izvan kvote utvrđene točkom I. ove Odluke su osnovne stope carine ili snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom režimu propisane u Uredbi o Carinskoj tarifi za 2013. godinu (»Narodne novine« br. 135/2012 i 3/2013).

IV.

Carinsku kvotu koja je predmet ove Odluke raspodjeljivat će međuresorno Povjerenstvo za raspodjelu carinskih kvota imenovano na temelju Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode (»Narodne novine« br. 121/2010, 145/2011, 141/2012 i 147/2012), a polazeći od kriterija utvrđenih predmetnim Pravilnikom.

V.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede za provedbu ove Odluke putem javnog natječaja koji će biti objavljen u »Narodnim novinama«.

VI.

Ova Odluka prestaje važiti danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/12

Urbroj: 50301-25/25-13-2

Zagreb, 17. siječnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

8 21.01.2013 Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda