Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova

NN 8/2013 (21.1.2013.), Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

141

Na temelju članka 108. stavka 5. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/11), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O PRAĆENJU, IZVJEŠĆIVANJU I VERIFIKACIJI IZVJEŠĆA O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA IZ POSTROJENJA I ZRAKOPLOVA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova, o podacima o tonskim kilometrima i verifikacija izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova kao i izvješća o podacima o tonskim kilometrima.

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima se osigurava potpuno, dosljedno, transparentno i točno praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova nužnih za provedbu mjera smanjenja emisija stakleničkih plinova i funkcioniranje sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova.

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se okvir za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Odluka Komisije 2007/589/EZ od 18. srpnja 2007. kojom se donose upute za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova sukladno Direktivi 2003/87/EZ (SL L 229, 31. 8. 2007),

– Odluka Komisije 2009/339/EZ od 16. travnja 2009. o izmjenama i dopunama Odluke 2007/589/EZ o uključivanju smjernica za praćenje i izvješćivanje o emisijama i podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplovnih djelatnosti (SL L 103, 23. 4. 2009),

– Odluka Komisije 2009/73/EZ o izmjenama i dopunama Odluke 2007/589 vezano uz uključivanja smjernica za praćenje i izvješćivanje za emisijama dušikovih oksida (SL L 24, 28. 1. 2009),

– Odluka Komisije 2010/345/EZ od 8. lipnja 2010. o izmjenama i dopunama Odluke 2007/589/EZ s obzirom na uključenje smjernica za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova od hvatanja, prijevoza i geološkog skladištenja ugljikovog dioksida (SL L 155, 22.06.2010),

– Odluka Komisije 2011/540/EU od 18. kolovoza 2011. o izmjenama i dopunama Odluke 2007/589/EZ s obzirom na uvrštavanje smjernica za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz novih djelatnosti i plinova (SL L 244, 21. 9. 2011).

Članak 3.

Osim definicija iz Priloga I. i Priloga XXV. ovoga Pravilnika primjenjuju se i definicije iz Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11) te Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (»Narodne novine«, br. 69/12) (dalje u tekstu: Uredba).

Članak 4.

(1) Upute za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz djelatnosti propisanih Prilogom I. Uredbe propisane su u Prilozima I. do XIV. i XVI. do XXIV. ovoga Pravilnika.

(2) Upute za praćenje i izvješćivanje o podacima o tonskim kilometrima iz zrakoplovnih djelatnosti u svrhu ispunjavanja zahtjeva u skladu s odredbama posebnog propisa o besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica operatorima zrakoplova ili besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica iz posebne rezerve za operatore zrakoplova propisane su u Prilogu XV. ovoga Pravilnika i temelje se na načelima propisanima Prilogom III. Uredbe.

(3) Upute verifikatorima, informacije o potrebnim organizacijskim uvjetima i kompetencijama njegovih stručnjaka prilikom izrade verifikacijskog Izvješća, upute za provođenje cjelokupnog verifikacijskog postupka izrade Izvješća o emisijama stakleničkih plinova, sadržaj verifikacijskog Izvješća koje su operateri postrojenja i operatori zrakoplova dužni izraditi propisane su u Prilogu XXV. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Za svaku promjenu u metodologiji praćenja operater ili operator zrakoplova mora ishoditi suglasnost Ministarstva u skladu sa zahtjevima iz Priloga I.-XXIV. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik sadrži sljedeće priloge:

Prilog I. Opće upute

Prilog II. Upute za emisije koje nastaju uslijed izgaranja kod djelatnosti iz Priloga I. Uredbe koje se obavljaju u postrojenjima

Prilog III. Upute specifične za djelatnosti koje se odnose na rafinerije mineralnih ulja iz Priloga I. Uredbe

Prilog IV. Upute za djelatnosti, specifične za proizvodnju koksa iz Priloga I. Uredbe

Prilog V. Upute za djelatnosti, specifične za prženje i sinteriranje metalnih rudača iz Priloga I. Uredbe

Prilog VI. Upute za djelatnosti, specifične za proizvodnju sirovog željeza i čelika, uključujući i kontinuirano lijevanje, iz Priloga I. Uredbe

Prilog VII. Upute za djelatnosti, specifične koje se odnose na postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera iz Priloga I. Uredbe

Prilog VIII. Upute za djelatnosti, specifične za proizvodnju vapna ili kalcinaciju dolomita ili magnezita iz Priloga I. Uredbe

Prilog IX. Upute za djelatnosti, specifične za proizvodnju stakla ili izolacijskog materijala od mineralne vune iz Priloga I. Uredbe

Prilog X. Upute za djelatnosti, specifične za proizvodnju keramičkih proizvoda iz Priloga I. Uredbe

Prilog XI. Upute za djelatnosti, specifične za proizvodnju papirne kaše i papira iz Priloga I. Uredbe

Prilog XII. Upute za određivanje emisija ili količine prijenosa stakleničkih plinova pomoću sustava kontinuiranog mjerenja

Prilog XIII. Upute za djelatnosti, koje se koriste za određivanje emisija dušikovog oksida (N2O) iz proizvodnje dušikove kiseline, adipinske kiseline, kaprolaktama, glioksala i glioksilne kiseline

Prilog XIV. Upute za djelatnosti za utvrđivanje emisija stakleničkih plinova iz zrakoplovnih djelatnosti iz Priloga I. Uredbe

Prilog XV. Upute za djelatnosti za utvrđivanje podataka o tonskim kilometrima iz zrakoplovnih djelatnostima u svrhu primjene odredaba Zakona o zaštiti zraka o besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica operatorima zrakoplova ili besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica iz posebne rezerve za operatore zrakoplova

Prilog XVI. Posebne upute za utvrđivanje emisija stakleničkih plinova od djelatnosti hvatanja CO2, radi transporta i geološkog skladištenja na lokaciji za skladištenje za koju je izdana dozvola u skladu s propisom Europske unije kojim se uređuje skladištenje ugljikovog dioksida (Direktiva 2009/31/EZ)

Prilog XVII. Posebne upute za utvrđivanje emisija stakleničkih plinova od djelatnosti transporta CO2 cjevovodom, radi geološkog skladištenja na lokaciji za skladištenje za koju je izdana dozvola u skladu s propisom Europske unije kojim se uređuje skladištenje ugljikovog dioksida (Direktiva 2009/31/EZ)

Prilog XVIII. Posebne upute za djelatnost geološkog skladištenja CO2 na lokaciji za skladištenje za koju je izdana dozvola u skladu s propisom Europske unije kojim se uređuje skladištenje ugljikovog dioksida (Direktiva 2009/31/EZ)

Prilog XIX. Upute za djelatnosti, specifične za proizvodnju kalcinirane sode i natrijevog bikarbonata iz Priloga I. Uredbe

Prilog XX. Upute za djelatnosti, specifične za proizvodnju amonijaka iz Priloga I. Uredbe

Prilog XXI. Upute za djelatnosti, specifične za proizvodnju vodika i sintetskog plina iz Priloga I.

Prilog XXII. Upute za djelatnosti, specifične za proizvodnju rasutih organskih kemikalija iz Priloga I. Uredbe

Prilog XXIII. Upute za djelatnosti, specifične za proizvodnju ili preradu crnih i obojenih metala iz Priloga I. Uredbe

Prilog XXIV. Upute za djelatnosti, specifične za proizvodnju ili preradu primarnog aluminija iz Priloga I. Uredbe

Prilog XXV. Upute verifikatorima koji obavljaju stručne poslove verifikacije Izvješća o emisijama stakleničkih plinova i Izvješća o tonskim kilometrima vezano za sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

(2) Prilozi iz stavka 1. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/12-04/63

Urbroj: 517-06-1-2-1-12-12

Zagreb, 31. prosinca 2012.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.


PRILOG I. – PRILOG XXV.


8 21.01.2013 Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova 8 21.01.2013 Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova