Pravilnik o dopunama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

NN 8/2013 (21.1.2013.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

142

Na temelju članka 137. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012 i 144/2012) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA PRIMANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ

Članak 1.

U Pravilniku o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (»Narodne novine«, broj 134/2012) u članku 9. stavku 1. iza riječi: »te stručne prvostupnike sanitarnog inženjerstva« dodaju se riječi: »sveučilišne prvostupnike sanitarnog inženjerstva, diplomirane sanitarne inženjere i magistre sanitarnog inženjerstva.«.

Članak 2.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Pripravnički staž zdravstveni radnici mogu obavljati na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja i ugovora o volontiranju sukladno posebnim propisima.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/10

Urboj: 534-10-1-1-13-1

Zagreb, 16. siječanj 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.