Pravilnik o postupanju prema strancima

NN 14/2013 (4.2.2013.), Pravilnik o postupanju prema strancima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

227

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 1., 2., 5., 6., 11., 19., 20., 21., 22., 24. i 25. i stavka 2. točke 1. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj: 130/2011) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O POSTUPANJU PREMA STRANCIMA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrasca rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku, obrasca zapovijedi o vraćanju stranca, obrasca upozorenja za napuštanje Republike Hrvatske, potvrde o kratkotrajnom boravku, naljepnice zabrane ulaska i boravka, naljepnice otkaza boravka, potvrde o oduzetim novčanim sredstvima, potvrde o naplati troškova prisilnog udaljenja, isprave o privremenoj odgodi prisilnog udaljenja, obrasca izjave o osobnim podacima stranca, postupanje sa strancima i naplata troškova u slučaju odbijanja ulaska, način dokazivanja zakonitosti boravka u Republici Hrvatskoj, protjerivanje i zabrana ulaska i boravka, način utvrđivanja roka za napuštanje Republike Hrvatske, način pružanja pomoći u slučaju tranzita u svrhu prisilnog udaljenja zračnim putem, organizaciju i sudjelovanje u zajedničkim letovima država članica Europskog ekonomskog prostora (u daljnjem tekstu: EEP-a), način obavljanja službenih provjera, sadržaj i način vođenja zbirki podataka iz članka 204. Zakona o strancima i utvrđuju granični prijelazi na kojima policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice može izdati vizu.

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredbom (EZ) br. 810/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. godine kojom se uspostavlja Zakonik Zajednice o vizama (Zakonik o vizama); (SL L 243, 15. 9. 2009.),

– Uredbom (EZ) br. 562/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. godine kojom se uspostavlja Zakonik Zajednice o pravilima za kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama); (SL L 105, 13. 4. 2006.),

– Direktivom 2008/115/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. godine o zajedničkim standardima i postupanjima država članica u vezi s vraćanjem osoba trećih zemalja čiji je boravak nezakonit; (SL L 348, 24. 12. 2008.),

– Direktivom Vijeća 2003/110/EZ od 25. studenoga 2003. godine o pomoći u slučajevima tranzita u svrhe udaljavanja zračnim putem; (SL L 321, 6. 12. 2003.),

– Odlukom Vijeća 2004/573/EZ od 29. travnja 2004. godine o organizaciji zajedničkih letova za udaljavanje državljana trećih zemalja za koje postoji nalog o udaljenju, s državnog područja dviju ili više država članica; (SL L 261, 6. 8. 2004.),

Članak 2.

Obrasci propisani ovim Pravilnikom tiskaju se na hrvatskom i engleskom jeziku, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

2. ULAZAK I IZLAZAK STRANACA

Izdavanje vize na graničnom prijelazu

Članak 3.

Granični prijelazi na kojima policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice može izdati vizu su:

1. na granici s Republikom Slovenijom: Kaštel, Rupa, Pasjak, Jurovski Brod, Bregana, Macelj, Dubrava Križovljanska,

2. na granici s Republikom Mađarskom: Goričan II, Terezino Polje, Donji Miholjac,

3. na granici sa Srbijom: Erdut i Bajakovo,

4. na granici s Crnom Gorom: Karasovići,

5. na granici s Bosnom i Hercegovinom: Županja, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Maljevac, Jasenovac, Hrvatska Kostajnica, Ličko Petrovo Selo, Kamensko, Vinjani Donji, Metković,

6. na svim međunarodnim graničnim prijelazima za pomorski i zračni promet,

7. na graničnim prijelazima za riječni promet: Osijek, Vukovar, Slavonski Brod.

Odobrenje ulaska

Članak 4.

(1) Smatra se da stranac ne posjeduje valjanu putnu ili drugu ispravu koja služi za prelazak državne granice ako:

1. u ispravi nisu upisani svi predviđeni podaci,

2. je rok njezinog važenja istekao, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno,

3. je oštećena,

4. nije priznata za prelazak državne granice,

5. posjeduje putnu ispravu strane države, a nije njen državljanin, i na kojoj nije naznačeno ima li pravo povratka u državu koja mu je izdala putnu ispravu ili odobren ulazak u treću državu,

6. pokuša upotrijebiti ispravu druge osobe,

7. se utvrdi da je isprava krivotvorena,

8. nema mjesta za utiskivanje ulaznog štambilja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 8. ovoga članka, ako stranac ispunjava druge uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku, a radi se o redovnom prekograničnom putniku, strancu se može jednokratno odobriti ulazak uz izdavanje potvrde o kratkotrajnom boravku sukladno članku 17. ovoga Pravilnika.

(3) Odobrenje ulaska unijet će se u putnu ispravu stranca na način propisan posebnim propisima koji uređuju prelazak državne granice i člankom 11. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Stranac može opravdati svrhu ulaska i boravka:

1. za poslovni posjet:

– jamstvenim pismom ili pozivom trgovačkog društva, odnosno obrtnika,

– drugom dokumentacijom na temelju koje se može utvrditi radi li se o gospodarskoj ili poslovnoj suradnji, odnosno drugim oblicima suradnje,

– pozivom organizatora kongresa, seminara i sajmova,

– drugom dokumentacijom kojom se može dokazati svrha boravka.

2. za studij, specijalizaciju, obrazovanje, liječenje, sportske i druge priredbe:

– pozivom sveučilišta, školskih, znanstvenih institucija, društava, vjerskih zajednica i drugih ustanova registriranih u Republici Hrvatskoj,

– pozivom organizatora stručnih obrazovanja, tečajeva, političkih, kulturnih, sportskih i vjerskih priredaba,

– dokumentacijom o dogovorenom liječenju,

– pozivom sportskih udruženja, ulaznicama za sportske i zabavne priredbe,

– drugom dokumentacijom kojom se može dokazati svrha boravka.

3. za turističke i druge osobne posjete:

– jamstvenim pismom ili pozivom osoba kod kojih stranac dolazi u posjet,

– dokumentacijom o plaćenim turističkim uslugama,

– drugom dokumentacijom kojom se može dokazati svrha boravka.

4. za sudjelovanje u postupcima pred državnim tijelima:

– pozivom sudova, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave odnosno područne (regionalne) samouprave i drugih nositelja javnih ovlasti.

(2) Stranci kojima je u putnu ispravu uneseno valjano odobrenje za privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, te stranci kojima je u Republici Hrvatskoj odobren azil, supsidijarna ili privremena zaštita, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku ne moraju dokazivati svrhu ulaska i boravka.

Članak 6.

Smatra se da stranac nije opravdao svrhu i uvjete ulaska i boravka ako:

1. iz poziva nije moguće utvrditi točne podatke o strancu ili pozivatelju,

2. postoje činjenice koje ukazuju na nepouzdanost pozivatelja, odnosno izdavatelja jamstvenog pisma

3. prilikom granične kontrole stranac ne želi reći ili mijenja izjave o razlogu dolaska,

4. stranac nema opravdan razlog ulaska,

5. podatke nije moguće provjeriti,

6. nije podmirio dospjelu novčanu kaznu, porezno davanje ili drugu financijsku obvezu prema Republici Hrvatskoj,

7. nije izvršio pojedinačnu odluku državnog tijela, na zahtjev državnog tijela,

8. je u tranzitu, a ne posjeduje putnu kartu do prvog mjesta u državi u koju putuje ili nema drugačije organiziran prijevoz, vizu ili odobrenje boravka u državi u koju putuje.

Članak 7.

(1) Policijski službenik koji obavlja graničnu kontrolu će, ako je to moguće, kod policije stranih država provjeriti hoće li strancu iz članka 6. točke 8. ovoga Pravilnika biti odobren ulazak.

(2) Smatra se da je stranac iz članka 6. točke 8. ovoga Pravilnika opravdao uvjete ulaska i boravka ako je operator zrakoplova prihvatio putnika na let.

Članak 8.

(1) Stranac može dokazati posjedovanje sredstava za uzdržavanje i povratak:

1. konvertibilnim gotovinskim novčanim sredstvima,

2. važećim sredstvima bezgotovinskog plaćanja (putnički čekovi, čekovne knjižice, kreditne kartice, itd.),

3. vaučerom ili potvrdom o plaćenom turističkom aranžmanu,

4. posjedovanjem drugih sredstava iz kojih se mogu osigurati sredstva za uzdržavanje (nepokretna imovina u Republici Hrvatskoj, sredstva po osnovu izravnih stranih ulaganja),

5. putnim zdravstvenim osiguranjem,

6. posjedovanjem prijevoznog sredstva,

7. putnom kartom za povratak.

(2) Prilikom utvrđivanja posjedovanja sredstava za uzdržavanje i povratak uzet će se u obzir svaki od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na potrebna sredstva za uzdržavanje i povratak.

(3) Stranci kojima je u putnu ispravu uneseno valjano odobrenje za privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj te stranci kojima je u Republici Hrvatskoj odobren azil, supsidijarna ili privremena zaštita, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku ne moraju dokazivati posjedovanje sredstava za uzdržavanje i povratak.

Članak 9.

(1) Smatra se da stranac predstavlja opasnost za javni poredak ako:

1. je za njim raspisana tjeralica,

2. je prekršio propis, ili iz njegove izjave ili ponašanja proizlazi, ili postoje saznanja da bi mogao prekršiti propis.

(2) Strancima kojima je u putnu ispravu uneseno valjano odobrenje za privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, ne može se odbiti ulazak zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Za odobrenje ulaska na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o strancima, zatražit će se suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Humanitarni razlozi iz članka 36. stavka 2. Zakona o strancima smatraju se:

– hitna medicinska pomoć,

– darivanje ljudskih organa,

– prirodne i druge elementarne nepogode,

– nepredviđeni događaji kod članova uže obitelji (teška bolest, smrt i sl.).

(3) Strancu iz stavka 1. ovoga članka koji ne ispunjava uvjet iz članka 36. stavka 1. točka 1., 2. ili 3. Zakona o strancima, nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja, izdaje potvrdu koja sadrži:

– podatke o izdavatelju,

– podatke o strancu,

– napomenu da je strancu odobren ulazak u Republiku Hrvatsku na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o strancima,

– svrhu boravka,

– mjesto i adresu na kojoj će stranac biti smješten,

– vrijeme u kojem stranac može zakonito boraviti u Republici Hrvatskoj,

– granični prijelaz na kojem stranac mora izaći iz Republike Hrvatske,

– napomenu da je stranac dužan potvrdu predati policijskom službeniku koji obavlja graničnu kontrolu prilikom izlaska iz Republike Hrvatske,

– potpis i pečat.

(4) Strancu iz stavka 3. ovoga članka neće se otisnuti ulazni štambilj.

Pomorci u tranzitu

Članak 11.

(1) Policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice razmjenjuje podatke o pomorcima u tranzitu s nadležnim tijelima država članica EEP-a putem obrasca za pomorce u tranzitu.

(2) Obrazac za pomorce u tranzitu koji za ulazak u Republiku Hrvatsku trebaju vizu (Obrazac 1) je bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Odbijanje ulaska

Članak 12.

(1) Strancu kojem je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku, policijski službenik koji obavlja graničnu kontrolu uručuje rješenje o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku.

(2) Odbijanje ulaska unijet će se u putnu ispravu stranca na način propisan posebnim propisima koji uređuju prelazak državne granice.

(3) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, a u putnoj ispravi je unijeta viza, viza će se poništiti na način kako je uređeno podzakonskim propisom o izdavanju viza.

(4) Obrazac rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku (Obrazac 2) je bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

(5) Ako je povodom žalbe stranca rješenje o odbijanju ulaska poništeno, u putnoj ispravi stranca će se preko štambilja odbijanja ulaska utisnuti štambilj »PONIŠTENO« i utisnuti ulazni štambilj.

Obveze prijevoznika

Članak 13.

(1) Prijevozniku koji postupi suprotno članku 41. stavku 1. Zakona o strancima, izdat će se zapovijed o vraćanju.

(2) Zapovijed se sastavlja u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje osobi odgovornoj za prijevozno sredstvo, a jedan zadržava policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice.

(3) Ako se stranac kojem je odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku odbija vratiti ili pruža otpor ili se ocijeni da će pružiti otpor prilikom vraćanja, može mu se odrediti policijska pratnja uz suglasnost Ministarstva, o čemu se obavještava osoba odgovorna za prijevozno sredstvo, a u slučaju prijevoza zrakoplovom i predstavnik zrakoplovne kompanije.

(4) Obrazac zapovijedi o vraćanju (Obrazac 3) je bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Članak 14.

(1) Stranac bez valjane putne isprave ili druge isprave za prelazak državne granice, bez valjane vize ili odobrenja boravka, koji je ušao u Republiku Hrvatsku plovilom, odmah će se vratiti u inozemstvo prvim pogodnim prijevoznim sredstvom u organizaciji i na trošak prijevoznika koji ga je doveo.

(2) Strancu koji ne udovoljava uvjetima za ulazak u Republiku Hrvatsku, a nalazi se na plovilu za šport i razonodu, odbit će se ulazak, a zapovjednika plovila obvezati na vraćanje stranca u inozemstvo prvim pogodnim prijevoznim sredstvom na vlastiti trošak.

(3) Ako zapovjednik plovila za šport i razonodu ne ispuni obvezu iz stavka 2. ovog članka istome će se bez obzira na ispunjavanje uvjeta za ulazak u Republiku Hrvatsku zabraniti ulazak uz obvezu napuštanja morskog prostora Republike Hrvatske.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučajevima kada je strancu odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku, a doputovao je putničkim brodom na kružnom putovanju u međunarodnom prometu, zapovjednik broda obvezan je osigurati da stranac ne napušta brod za vrijeme dok se brod nalazi u lukama Republike Hrvatske.

(5) Stranac iz stavka 1. ovoga članka koji je doputovao zrakoplovom vratit će se odmah istim zrakoplovom, odnosno drugim zrakoplovom istog prijevoznika.

(6) Ako prijevoznik nije u mogućnosti organizirati vraćanje stranca u državu iz koje je došao, strancu će se omogućiti prijevoz iz jedne u drugu zračnu luku ako bi to omogućilo brži povratak u državu iz koje je došao.

Članak 15.

(1) Dok prijevoznik ne započne s izvršenjem obveze iz članka 41. Zakona o strancima, policijska uprava i policijska postaja koja je izdala zapovijed o vraćanju osigurat će nužnu skrb o strancu, ako stranac nema vlastitih sredstava.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka od operatora će se zatražiti da osigura nužnu skrb o strancu.

2. MJERE ZA NAPUŠTANJE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonitost boravka

Članak 16.

Stranac može dokazivati zakonitost boravka u Republici Hrvatskoj:

1. ulaznim i izlaznim štambiljem u putnoj ispravi,

2. odobrenjem boravka,

3. odobrenjem članu posade stranog plovila ili zrakoplova za kretanje u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz,

4. putnom ispravom za azilanta,

5. osobnom iskaznicom za stranca,

6. osobnom iskaznicom azilanta,

7. iskaznicom tražitelja azila,

8. iskaznicom stranca pod supsidijarnom zaštitom,

9. iskaznicom stranca pod privremenom zaštitom,

10. potvrdom o podnošenju zahtjeva za odobrenje ili produženje odobrenja privremenog boravka,

11. potvrdom o podnošenju zahtjeva za produženje vize,

12. potvrdom o kratkotrajnom boravku,

13. potvrdom o prijavi krađe, gubitka ili nestanka putne isprave

14. potvrdom iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

(1) Potvrda o kratkotrajnom boravku izdaje se strancu na kratkotrajnom boravku koji posjeduje putnu ispravu u kojoj nije otisnut ulazni pečat ako stranac dokaže zakonitost ulaska i boravka, na zahtjev stranca.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja, u dva primjerka od kojih se jedan primjerak dostavlja strancu.

(3) Kao dokaz iz stavka 1. ovoga članka može se priložiti putna karta i drugi dokaz iz kojeg proizlazi da je stranac poštivao uvjete kratkotrajnog boravka.

(4) Obrazac potvrde o kratkotrajnom boravku iz stavka 1. ovoga članka (Obrazac 4) je pravokutnog oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Članak 18.

(1) Potvrda o kratkotrajnom boravku izdaje se na zahtjev stranca kojemu bi unošenje ulaznog štambilja u putnu ispravu nanijelo osobitu štetu, strancu iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, strancu koji ulazi s osobnom iskaznicom ili drugom ispravom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo, na zahtjev stranca, ili na temelju posebne odluke Ministarstva.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje u jednom primjerku policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice. Na potvrdu se otiskuje ulazni i izlazni štambilj.

(3) Obrazac potvrde o kratkotrajnom boravku iz stavka 1. ovoga članka (Obrazac 5) je pravokutnog oblika, bijele boje, veličine 9x6 cm.

Identitet stranca

Članak 19.

(1) Ako stranac nema ispravu o identitetu ili ako postoji sumnja u njegov identitet, od stranca će se zatražiti da vlastoručno ispuni obrazac izjave o osobnim podacima stranca. Ako stranac ne ispuni obrazac, to će se navesti u zapisniku o saslušanju stranca, kao i razlozi zbog koji obrazac nije ispunjen.

(2) Obrazac izjave o osobnim podacima stranca iz stavka 1. ovoga članka (Obrazac 6) je pravokutnog oblika, bijele boje, veličine 21x29,7 cm. Obrazac se tiska na hrvatskom, engleskom i jeziku kojem govore stranci koji nemaju ispravu o identitetu. Ministarstvo osigurava tiskanje obrasca izjave o osobnim podacima stranca na najmanje pet jezika kojima najčešće govore stranci koji nemaju ispravu o identitetu.

Uhićenje

Članak 20.

(1) Pisana obavijest o uhićenju stranca iz članka 123. stavka 3. i 4. Zakona o strancima sadrži:

1. ime i prezime stranca,

2. ime roditelja,

3. datum, mjesto i državu rođenja,

4. spol,

5. državljanstvo,

6. adresu, mjesto i državu prebivališta,

7. vrstu, broj, datum, mjesto izdavanja i rok važenja isprave za prelazak državne granice ili druge isprave o identitetu, odnosno druge isprave,

8. mjesto i datum uhićenja, te naziv policijske uprave, odnosno policijske postaje čiji su policijski službenici uhitili stranca,

9. razlog uhićenja (zakonski članak i naziv prekršaja ili kaznenog djela),

10. mjesto gdje se uhićenik trenutno nalazi,

11. priopćenje koje je stranac uputio,

12. za maloljetnog stranca, ime, prezime i državljanstvo zakonskog zastupnika ili podatak o tome da je maloljetni stranac bez pratnje zakonskog zastupnika,

(2) Od punoljetnog stranca zatražit će se pisana suglasnost da se podaci iz točke od 1. do 11. stavka 1. ovoga članka dostave diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu države čiji je državljanin.

(3) Ako je međunarodnim ugovorom koji je sklopljen između Republike Hrvatske i države čiji je stranac državljanin, propisano da će se diplomatska misija, odnosno konzularni ured obavijestiti o uhićenju bez obzira na volju stranca, pisana obavijest o uhićenju iz članka 123. stavka 3. i 4. Zakona o strancima sadrži podatke iz točke od 1. do 12. ovoga članka. Stranca će se upoznati o obavješćivanju diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda.

(4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se ako je stranac izrazio namjeru za podnošenje zahtjeva za azil.

Rješenje o protjerivanju

Članak 21.

(1) Rješenje o protjerivanju koje se donosi zbog prekršaja ili kaznenog djela, mora biti utemeljeno na izvršnoj odluci državnog tijela.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rješenje o protjerivanju ne mora biti utemeljeno na pravomoćnoj sudskoj odluci ako je stranac nezakonito prešao ili pokušao prijeći državnu granicu ili nezakonito boravi.

(3) Ako se rješenje o protjerivanju neće donijeti odmah nakon prvog saslušanja, uhićenog stranca će se prije puštanja na slobodu upozoriti da može imenovati punomoćnika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj ili da je dužan tijelu koje vodi postupak prijaviti svaku promjenu adrese stanovanja u Republici Hrvatskoj, te da je dužan prijaviti da napušta Republiku Hrvatsku i navesti adresu stanovanja u inozemstvu.

(4) Rješenje o protjerivanju zbog razloga nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja može se donijeti samo na zahtjev nadležne sigurnosne službe, odnosno ministarstva nadležnog za poslove zdravstva.

(5) Strancu se ne može otkazati boravak iz razloga zbog kojih je doneseno rješenje o protjerivanju.

(6) Strancu koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju Zakona o azilu ne može se donijeti rješenje o protjerivanju dok traje postupak na temelju Zakona o azilu.

Zabrana ulaska i boravka

Članak 22.

Zabrana ulaska i boravka koja se izriče rješenjem o protjerivanju zbog nezakonitog prelaska, odnosno pokušaja nezakonitog prelaska državne granice i zbog nezakonitog boravka odredit će se u trajanju:

– od 3 mjeseca do 1 godine ako je stranac maloljetnik ili ako je boravio duže od zakonom određenog vremena, ali ne duže od 30 dana,

– od 3 mjeseca do 2 godine ako se zabrana ulaska i boravka izriče u slučaju iz članka 105. stavka 2. Zakona o strancima,

– od 3 mjeseca do 3 godine ako stranac nije napustio Republiku Hrvatsku u roku određenom u rješenju o napuštanju Republike Hrvatske ili ako je nezakonito prešao ili pokušao prijeći državnu granicu,

– od 3 mjeseca do 5 godina ako je stranac ušao u Republiku Hrvatsku prije isteka zabrane ulaska i boravka ili proteka roka iz članka 46. stavka 4. Zakona o strancima ili ako je ponovno zatečen u nezakonitom boravku ili je ponovno nezakonito prešao ili pokušao prijeći državnu granicu,

– od 3 mjeseca do 2 godine u ostalim slučajevima.

Članak 23.

(1) Zabrana ulaska i boravka koja se izriče rješenjem o protjerivanju zbog razloga različitih od razloga propisanih u članku 22. ovoga Pravilnika odredit će se u trajanju:

– od 3 mjeseca do 20 godina ako je stranac protjeran zbog razloga nacionalne sigurnosti ili je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 8 godina ili je ponovno osuđen na bezuvjetnu kazna zatvora, a prethodno je bio osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 5 godina,

– od 3 mjeseca do 10 godina ako je stranac osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 3 godine ili je ponovno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora, a prethodno je bio osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 1 godine,

– od 3 mjeseca do 5 godina ako je stranac osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 1 godine ili je ponovno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora.

– od 3 mjeseca do 3 godine ako je stranac osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora ili je osuđen zbog kaznenog djela ili prekršaja s elementima nasilja ili zlouporabe opojnih droga ili je ponovno osuđen zbog počinjenog kaznenog djela ili prekršaja.

– od 3 mjeseca do 2 godine u ostalima slučajevima ili ako je stranac maloljetnik.

(2) Zabrana ulaska i boravka određuje se na pune godine i šestomjesečna razdoblja, a ako se određuje na vrijeme kraće od jedne godine, određuje se tromjesečno, šestomjesečno i za devet mjeseci.

Članak 24.

(1) Zabranu ulaska i boravka koju nije moguće računati sukladno članku 103. stavku 2. Zakona o strancima, računa se sukladno članku 103. stavku 3. Zakona o strancima, odnosno od dana izvršnosti odluke o protjerivanju.

(2) U zabranu ulaska i boravka uračunava se vrijeme iz članka 46. stavka 4. Zakona o strancima, tijekom kojeg stranac kojem je otkazan boravak ne može ponovno ući i boraviti u Republici Hrvatskoj.

Članak 25.

(1) Zabrana ulaska i boravka će se unijeti u putnu ispravu stranca po izvršnosti odluke o protjerivanju iz članka 102. stavka 2. Zakona o strancima, u obliku naljepnice.

(2) Ako strancu nije odobren ulazak u drugu državu, preko naljepnice zabrane ulaska i boravka će se otisnuti štambilj »PONIŠTENO».

(3) Ako naljepnica zabrane ulaska i boravka nije unijeta u putnu ispravu stranca, unijet će je policijska uprava, odnosno policijska postaja koja zatekne stranca.

(4) Obrazac naljepnice zabrane ulaska i boravka (Obrazac 7) pravokutnog je oblika, crvene boje, veličine 10,5x7,4 cm.

Članak 26.

(1) Prilikom odlučivanja o zahtjevu za ukidanje i skraćenje zabrane ulaska i boravka, osobito će se uzeti u obzir:

– je li stranac napustio Republiku Hrvatsku u skladu s rješenjem o napuštanju Republike Hrvatske,

– je li stranac podmirio financijske obveze prema Republici Hrvatskoj,

– je li stranac ponovno počinio prekršaj ili kazneno djelo,

– okolnosti iz članka 104. Zakona o strancima.

(2) Ako za ukidanje i skraćenje zabrane ulaska i boravka postoje humanitarni razlozi ili interes Republike Hrvatske, zatražit će se suglasnost Ministarstva.

Članak 27.

(1) Ako je zabrana ulaska i boravka poništena povodom pravnog lijeka, preko naljepnice zabrane ulaska i boravka će se otisnuti štambilj »PONIŠTENO«.

(2) Ako je zabrana ulaska i boravka ukinuta sukladno članku 109. Zakona o strancima, preko naljepnice zabrane ulaska i boravka će se otisnuti štambilj »PONIŠTENO«.

(3) Ako je zabrana ulaska i boravka skraćena sukladno članku 109. Zakona o strancima, preko naljepnice zabrane ulaska i boravka će se otisnuti štambilj »PONIŠTENO«, a u putnu ispravu će se unijeti nova naljepnica zabrane ulaska i boravka.

(4) Policijska uprava, odnosno policijska postaja iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka koja je unijela štambilj »PONIŠTENO« i novu naljepnicu zabrane ulaska i boravka, o tome će obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju koja je unijela naljepnicu zabrane ulaska i boravka.

Otkaz boravka

Članak 28.

(1) U smislu članka 46. stavka 1. točke 4. Zakona o strancima, vrijeme od 3 mjeseca boravka računa se kao 90 dana boravka.

(2) Otkaz boravka unosi se u putnu ispravu stranca po izvršnosti rješenja o otkazu boravka u obliku naljepnice.

(3) Obrazac naljepnice otkaza boravka (Obrazac 8) pravokutnog je oblika, žute boje, veličine 10,5x7,4 cm.

Članak 29.

Strancu koji je protjeran ili mu je otkazan boravak, a u Republiku Hrvatsku je ušao na temelju vize, preko naljepnice vize unijet će se štambilj »PONIŠTENO«.

Rješenje o napuštanju Republike Hrvatske

Članak 30.

Smatra se da nisu ispunjeni uvjeti za donošenje rješenja o napuštanju Republike Hrvatske iz članka 112. stavka 1. i 2. Zakona o strancima, ako:

– strancu iz članka 101. stavka 3. točke 5. Zakona o strancima treba odbiti ulazak,

– je stranac pristupio graničnoj kontroli na graničnom prijelazu u namjeri napuštanja Republike Hrvatske,

– se dostava rješenja izvršava u inozemstvu,

– će stranac biti izručen zbog raspisane međunarodne tjeralice,

– stranca treba vratiti temeljem readmisijskog ugovora u državu članicu EEP,

– je zahtjev za produženje vize i/ili odobrenja trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize odbijen prije isteka vize ili odobrenja boravka,

– u drugim slučajevima kada bi donošenje rješenja bilo nesvrsishodno.

Članak 31.

(1) Prilikom odlučivanja o donošenju rješenja o napuštanju Republike Hrvatske u slučaju iz članka 112. stavka 2. Zakona o strancima, osobito će se uzeti u obzir:

– okolnosti iz članka 112. stavka 4. Zakona o strancima,

– da je stranac u pratnji članova uže obitelji koji zakonito borave,

– da je stranac izjavom pred tijelom sudbene vlasti ili tijelom državne uprave bitno pridonio otkrivanju počinitelja prekršaja, odnosno kaznenog djela,

– da stranac posjeduje putnu kartu za povratak i druge okolnosti koje ukazuju da će stranac izvršiti obvezu napuštanja Republike Hrvatske.

(2) Prilikom odlučivanja o produženju roka za napuštanje Republike Hrvatske sukladno članku 112. stavku 6. Zakona o strancima, osobito će se uzeti u obzir vrijeme koje je stranac boravio u Republici Hrvatskoj, okolnost da dijete pohađa školu, obiteljske i gospodarske okolnosti, te drugi razlozi zbog kojih stranac nije mogao ili neće moći napustiti Republiku Hrvatsku.

(3) Rok iz stavka 2. ovoga članka računa se od izvršnosti rješenja o produženju roka za napuštanje Republike Hrvatske.

Članak 32.

(1) Rješenje o napuštanju Republike Hrvatske izdaje se u tri primjerka od kojih se dva primjerka izdaju strancu.

(2) Rješenje o napuštanju Republike Hrvatske strancu iz članka 30. stavka 4. Zakona o strancima, ne može se izdati pod uvjetima iz članka 114. stavka 1. Zakona o strancima, već će se izdati pod uvjetima iz članka 114. stavka 2. Zakona o strancima.

(3) Rješenje o napuštanju Republike Hrvatske iz članka 113. stavka 1. Zakona o strancima dostavlja se strancu zajedno s rješenjem o protjerivanju i odlukom Ministarstva, policijske uprave, odnosno policijske postaje kojom strancu prestaje zakoniti boravak.

(4) Strancu na privremenom boravku i stalnom boravku, azilantu, strancu pod supsidijarnom i privremenom zaštitom i strancu iz članka 53. Zakona o strancima, rješenje o napuštanju Republike Hrvatske može se dostaviti i nakon izvršnosti odluke iz članka 113. stavka 1. Zakona o strancima.

(5) Policijski službenik za graničnu kontrolu će od stranca koji napušta Republiku Hrvatsku preuzeti rješenje o napuštanju Republike Hrvatske, u koje će unijeti izlazni štambilj. Jedan primjerak rješenja vraća se strancu, a drugi tijelu koje je izdalo rješenje.

Upozorenje za napuštanje Republike Hrvatske

Članak 33.

(1) U upozorenju za napuštanje Republike Hrvatske odredit će se rok u kojem je stranac dužan napustiti Republiku Hrvatsku.

(2) Prilikom određivanja roka iz stavka 1. ovoga članka uzet će se u obzir osobne okolnosti te vrijeme u kojem stranac može napustiti Republiku Hrvatsku, a koje ne može biti duže od 30 dana.

(3) Obrazac upozorenja za napuštanje Republike Hrvatske (Obrazac 9) je bijele boje, veličine 21x29,7 cm.

Prisilno udaljenje

Članak 34.

(1) Prisilno udaljenje provodi:

– policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem se području nalazi stranac,

– policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem se području nalazi zatvor, ako je stranac smješten u zatvoru,

– policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem području je sjedište centra za socijalnu skrb koji je imenovao skrbnika i smjestio maloljetnog stranca u prihvatnu stanicu ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, na temelju odluke Ministarstva,

– centar, ako je stranac smješten u centru.

(2) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka dužno je osigurati nužnu skrb strancu kojeg prisilno udaljava.

Članak 35.

(1) Pretragu iz članka 128. Zakona o strancima obavljaju policijski službenici istog spola.

(2) Strancu će se oduzeti gotovinska i bezgotovinska sredstva plaćanja, putni dokumenti i predmeti pogodni za napad, bijeg i samoozljeđivanje, koji su pronađeni pretragom iz stavka 1. ovoga članka.

Pomoć u slučaju tranzita u svrhu prisilnog udaljenja

Članak 36.

(1) Policijska uprava će uz prethodnu suglasnost Ministarstva, pružiti pomoć nadležnim tijelima države članice EEP-a u slučaju tranzita u svrhu prisilnog udaljenja zračnim putem.

(2) Pomoć iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća mjere od slijetanja i otvaranja vrata zrakoplova do odlaska stranca iz Republike Hrvatske, osobito:

1. prihvat stranca u zrakoplovu i pratnja na području zračne luke, do njegova sljedećeg leta,

2. pružanje žurne liječničke pomoći strancu i, ako je potrebno, njegovoj pratnji,

3. osiguravanje hrane i pića strancu i, ako je potrebno, njegovoj pratnji,

4. primanje, čuvanje i slanje putnih isprava,

5. u slučaju prisilnog udaljenja bez pratnje, obavještavanje države podnositeljice zahtjeva o mjestu i vremenu odlaska stranca iz Republike Hrvatske,

6. obavještavanje države podnositeljice zahtjeva o ozbiljnim incidentima koji su se dogodili tijekom tranzita,

7. ponovni prihvat stranca u slučaju nemogućnosti daljnjeg tranzita.

(3) Opseg i sadržaj pomoći utvrđuje Ministarstvo.

(4) Mjere iz stavka 2. točke 2. ovoga članka mogu se pružiti i bez suglasnosti Ministarstva.

Prisilno udaljenje zračnim putem

Članak 37.

Na prisilno udaljenje zračnim putem primjenjuju se Opće smjernice za sigurnost zračnog prometa prilikom zajedničkog prisilnog udaljenja osoba zračnim putem, koje se nalaze u dodatku Odluke Vijeća 2004/573/EZ od 29. travnja 2004. godine o organizaciji zajedničkih letova za udaljavanje državljana trećih zemalja za koje postoji nalog o udaljenju, s državnog područja dviju ili više država članica; (SL L 261, 6. 8. 2004.).

Smještaj u prihvatni centar za strance

Članak 38.

(1) Prilikom prihvata u prihvatni centar za strance (u daljnjem tekstu: centar), policijski službenici policijske uprave, odnosno policijske postaje predaju policijskim službenicima centra dokumentaciju o strancu i prtljagu stranca.

(2) O primopredaji stranca, dokumentacije i prtljage sastavit će se službena zabilješka u dva primjerka, koju potpisuje policijski službenik centra i policijski službenik policijske uprave, odnosno policijske postaje.

Članak 39.

Dokumentacija o strancu sadrži:

1. rješenje o smještaju u centar,

2. odluke i rješenja iz članka 116. stavka 1. Zakona o strancima,

3. pisanu najavu dovođenja i smještaja u centar, koju su policijske uprave, odnosno policijske postaje dužne dostaviti prije dovođenja u centar,

4. četiri (4) fotografije u boji, veličine 35x40 mm, za izradu putnih isprava,

5. službenu bilješku o obavljenoj pretrazi iz članka 128. Zakona o strancima,

6. liječničku dokumentaciju ako je posjeduje,

7. rješenje o imenovanju skrbnika,

8. uredno zapakirane oduzete predmete i novčana sredstva s potvrdama.

Članak 40.

(1) Osobni podaci stranca koji nema ispravu o identitetu utvrdit će se prema njegovoj izjavi.

(2) Ako stranac nije dao osobne podatke i nije ih moguće utvrditi navest će se obilježja po kojima je moguće identificirati stranca (spol, približna starost i visina, boja očiju, posebni znaci i dr.).

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka uz rješenje o smještaju u centar prilaže se fotografija stranca, u boji, veličine 35x40 mm. Osoba mora biti fotografirana s lica, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu i to tako da 70 do 80% visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena.

Članak 41.

(1) U slučaju iz članka 40. stavka 1. ovoga Pravilnika, ako postoji ozbiljna sumnja u izjavu stranca o njegovoj maloljetnosti, provest će se medicinsko vještačenje u svrhu utvrđivanja njegove životne dobi.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, zatražit će se i mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb.

(3) Vještačenje iz stavka 1. ovoga članka provodi Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, na zahtjev Ministarstva.

(4) Troškove vještačenja iz stavka 1. ovoga članka snosi Ministarstvo.

Članak 42.

(1) Nakon dolaska stranca u centar provest će se obvezne higijenske mjere i obaviti liječnički pregled stranca.

(2) Ako postoji sumnja u postojanje zarazne bolesti, stranca se smješta u posebnu prostoriju do liječničkog pregleda.

(3) Prilikom smještaja u prostorije centra osobe ženskog spola smještaju se odvojeno od osoba muškog spola, maloljetnici zajedno sa zakonskim zastupnikom, a članovi iste obitelj smještaju se u zasebnu prostoriju.

Članak 43.

(1) Stranac u centru sa sobom ne smije imati veću količinu novčanih sredstava, tehnička sredstva za komunikaciju, nakit ili predmete veće vrijednosti i predmete pogodne za napad, bijeg ili samoozljeđivanje. U slučaju pronalaska navedenih predmeta kod stranaca takvi će se predmeti, uz pisanu potvrdu, privremeno oduzeti i pohraniti u centru.

(2) Tijekom boravka u centru strancu se može odobriti korištenje privremeno oduzetih novčanih sredstava, a svako preuzimanje novca stranac potvrđuje potpisom.

(3) Pohranjena novčana sredstva stranca koji je bez odobrenja napustio centar, uplaćuju se u korist Državnog proračuna po proteku 15 dana od dana napuštanja centra.

(4) Prema predmetima stranca koji je bez odobrenja napustio centar primjenjuju se propisi koji uređuju pravo vlasništva i druga stvarna prava.

Članak 44.

Po dolasku u centar, stranca se upoznaje s pravilima boravka u centru i postupkom prisilnog udaljenja odnosno mogućnostima dobrovoljnog povratka.

Članak 45.

(1) Stroži policijski nadzor u smislu članka 130. Zakona o strancima podrazumijeva smještaj stranca u prostoriju pojačanog nadzora uz ograničenje prava na primanje posjeta i korištenje privremeno oduzetih novčanih sredstava.

(2) Rješenje o strožem policijskom nadzoru donosi se usmeno. Pisani otpravak rješenja o strožem policijskom nadzoru dostavit će se strancu u roku od tri dana, ako se usmeno rješenje ne opozove u roku 24 sata.

Članak 46.

(1) Strancu kojem prestaje smještaj u centru izdaje se potvrda, na zahtjev stranca:

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. osobne podatke stranca,

2. razlog prestanka smještaja,

3. vrijeme provedeno u centru.

Privremena odgoda prisilnog udaljenja

Članak 47.

(1) Privremenu odgodu prisilnog udaljenja određuje policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem je području adresa na kojoj je stranac smješten, uz suglasnost Ministarstva.

(2) Privremenu odgodu prisilnog udaljenja, osim tijela iz stavka 1. ovoga članka može poništiti i policijska uprava, odnosno policijska postaja koja zatekne stranca, uz suglasnost Ministarstva.

Članak 48.

(1) Prijedlog za privremenu odgodu prisilnog udaljenja može podnijeti hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava (u daljnjem tekstu: podnositelj prijedloga).

(2) Prijedlog za privremenu odgodu prisilnog udaljenja, kada ga podnosi hrvatski državljanin, sadrži:

– izjavu hrvatskog državljanina ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje osigurati smještaj, sredstva za uzdržavanje i troškove eventualnog liječenja stranca, odnosno izjavu međunarodne organizacije o osiguranju smještaja i snošenju troškova vezanih za privremenu odgodu prisilnog udaljenja,

– dokaz hrvatskog državljanina o vlastitom zaposlenju i stalnim izvorima prihoda (potvrda o plaći ili mirovini),

– dokaz hrvatskog državljanina o vlasništvu ili najmu nekretnine (kuće ili stana) u kojoj će stranac boraviti ili osiguranju drugog načina smještaja,

– pisanu zamolbu stranca za privremenu odgodu prisilnog udaljenja u Republici Hrvatskoj.

Članak 49.

U postupku određivanja privremene odgode prisilnog udaljenja treba uzeti u obzir sve okolnosti pojedinog slučaja, a posebno:

1. okolnosti nezakonitog boravka,

2. druge nezakonite aktivnosti u prošlosti,

3. okolnosti koje ukazuju da će stranac izbjegavati izvršenje obveze napuštanja Republike Hrvatske,

4. okolnosti koje ukazuju da će stranac činiti druge nezakonite radnje,

5. ponašanje u centru,

6. osiguranje smještaja i skrbi,

7. ponuđena sredstva osiguranja izvršenja obveze napuštanja Republike Hrvatske.

Članak 50.

(1) Strancu kojem se određuje privremena odgoda prisilnog udaljenja izdaje se isprava o privremenoj odgodi prisilnog udaljenja koju je stranac dužan nositi sa sobom. Putna isprava stranca na privremenoj odgodi prisilnog udaljenja čuva se u policijskoj upravi do prestanka privremene odgode prisilnog udaljenja.

(2) Obrazac isprave o privremenoj odgodi prisilnog udaljenja (Obrazac 10) pravokutnog je oblika, bijele boje, veličine 7x10,04 cm, tiskan na hrvatskom jeziku.

Članak 51.

Smatra se da je stranac na privremenoj odgodi prisilnog udaljenja napustio adresu smještaja koja mu je određena ako ne prenoći na adresi na kojoj mu je određen smještaj ili ako se u određenom roku iz neopravdanog razloga osobno ne javi u policijsku postaju.

Članak 52.

Strancu kojem se poništava privremena odgoda prisilnog udaljenja oduzima se isprava o privremenoj odgodi prisilnog udaljenja.

4. SLUŽBENA PROVJERA I ZBIRKE PODATAKA

Članak 53.

(1) Ministarstvo, policijska uprava, odnosno policijska postaja ovlaštena je prikupljati, provjeravati i na drugi način obrađivati podatke o strancima koji su navedeni u zahtjevu za izdavanje i produžavanje vize, zahtjevu za izdavanje i produžavanje odobrenja boravka, zahtjevu za izdavanje i produžavanje dozvole za boravak i rad, zahtjevu za primitak i otpust iz hrvatskog državljanstva te prikupljati druge obavijesti od značaja za rješavanje zahtjeva stranca.

(2) O obradi podataka iz stavka 1. ovoga članka stranca će se upoznati prilikom podnošenja zahtjeva, o čemu stranac daje svoju pisanu suglasnost

(3) Prikupljanje i provjeravanje podataka i obavijesti može se obavljati:

1. u zbirkama podataka Ministarstva i drugih javnopravnih tijela,

2. kod pravnih i fizičkih osoba,

3. kod inozemnih tijela,

4. kod stranca.

Službena provjera

Članak 54.

Policijski službenik koji obavlja službenu provjeru će prije obavljanja terenske provjere usporediti i provjeriti podatke sadržane u zahtjevu za obavljanje službene provjere s podacima sadržanim u zbirkama podataka Ministarstva.

Članak 55.

(1) Terenska provjera obavlja se na diskretan način i, u pravilu, u civilnoj odjeći.

(2) Prilikom obavljanja terenske provjere podaci i obavijesti prikupljaju se od osoba koje poznaju ili su u vezi sa strancem za kojeg se obavlja službena provjera, te od drugih osoba koje bi mogle na objektivan način iznijeti svoja saznanja koja su potrebna za rješavanje zahtjeva iz članka 53. stavak 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je to potrebno radi dopune ili razjašnjenja, podatke i obavijesti može se tražiti i od stranca za kojeg se obavlja službena provjera, odnosno podnositelja zahtjeva iz članka 53. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 56.

(1) O usporedbi i provjeravanju podataka i obavijesti prikupljenih terenskom provjerom policijski službenik sastavlja službenu zabilješku u kojoj se neće navesti podaci o izvorima prikupljenih podataka i obavijesti. Službena zabilješka dostavlja se nadležnom tijelu.

(2) Pored službene zabilješke iz stavka 1. ovoga članka policijski službenik sastavlja i izvješće o terenskoj provjeri u koje, uz podatke sadržane u službenoj zabilješci, upisuje i podatke o osobama od kojih je tražio i prikupio podatke i obavijesti. Izvješće o terenskoj provjeri sastavlja se u jednom primjerku, označava stupnjem tajnosti »OGRANIČENO« i ulaže u spis terenske provjere.

(3) Osobne podatke o osobama od kojih je tražio i prikupio podatke i obavijesti sadržane u službenoj zabilješci, kao i sadržaj podataka i obavijesti koje je od njih prikupio, policijski službenik je dužan čuvati kao službene podatke i ne smije ih priopćiti strancu, drugim osobama na koje se odnosi provjera i drugim neovlaštenim osobama.

Zbirke podataka

Članak 57.

Policijska uprava, odnosno policijska postaja vodi zbirku podataka o:

1. strancima kojima je odobren i odbijen ulazak i izlazak,

2. strancima prema kojima je primijenjena mjera za napuštanje Republike Hrvatske,

3. privremeno zadržanim stranim putnim ispravama,

4. uzetim otiscima prstiju i fotografiranju stranaca prema kojima su poduzete mjere za napuštanje države.

Članak 58.

(1) Zbirke podataka iz članka 57. ovoga Pravilnika vode se na Informacijskom sustavu Ministarstva.

(2) Zbirke podataka iz stavka 1. ovoga članka mogu se voditi i u registru, odnosno u kartoteci.

(3) Iznimno, na graničnim prijelazima gdje nema tehničkih uvjeta za vođenje zbirke podataka sukladno stavku 1. ovoga članka, zbirke podataka iz članka 57. ovoga Pravilnika vode se kao posebna knjiga koja mora biti ovjerena, prošivena, a njezine stranice označene brojevima.

(4) Zbirke podataka iz članka 57. ovoga Pravilnika vodit će se na način propisan stavkom 2. ovoga članka sve dok za takvim načinom vođenja postoji potreba i zaključivat će se na kraju kalendarske godine na stranici ispod posljednjeg upisanog stranca ili nakon što se njezine sve stranice popune.

(5) Podaci iz zbirke podataka iz članka 57. ovoga Pravilnika unose se odmah po njihovom saznanju.

(6) Zbirke podataka iz članka 57. stavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika čuvaju se trajno, a zbirka podataka iz članka 57. stavka 4. čuva se jednu godinu.

Članak 59.

Zbirke podataka iz članka 57. ovoga Pravilnika sadrže sljedeće opće podatke o strancu:

osnovni osobni podaci:

1. ime i prezime, rođeno prezime,

2. spol,

3. ime oca i majke,

4. datum, mjesto i država rođenja,

5. državljanstvo,

6. podaci o zakonskom zastupniku (ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo/naziv centra za socijalnu skrb),

7. OIB, ako je određen,

8. jezici koje govori,

9. vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, rok valjanosti i fotografija iz putne isprave ili osobnog dokumenta,

osnovni podaci o boravku:

10. datum i mjesto ulaska i izlaska iz Republike Hrvatsku,

11. vrsta i svrha boravka.

12. mjesto, vrijeme i smjer kretanja u unutrašnjosti države.

Članak 60.

Zbirka podataka o strancima kojima je odobren i odbijen ulazak i izlazak sadrži:

za odbijanje ulaska:

1. opće podatke iz članka 59. ovoga Pravilnika,

2. naziv tijela,

3. datum,

4. razlog odbijanja,

5. način prijevoza (kopneni, pomorski, zračni, riječni),

6. poništenje odbijanja ulaska,

7. država vraćanja.

za odbijanje izlaska:

1. opće podatke iz članka 59. ovoga Pravilnika,

2. naziv tijela,

3. datum,

4. razlog odbijanja.

za izdane potvrde o kratkotrajnom boravku:

1. opće podatke iz članka 59. ovoga Pravilnika,

2. naziv tijela,

3. datum,

4. razlog izdavanja.

Članak 61.

Zbirka podataka o strancima prema kojima je primijenjena mjera za napuštanje Republike Hrvatske sadrži:

1. opće podatke iz članka 59. ovoga Pravilnika,

2. opće podatke o mjerama,

3. posebne podatke o mjerama.

Članak 62.

Opći podaci o mjerama iz članka 61. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika su:

1. naziv tijela,

2. datum,

3. prekršaj, kazneno djelo ili drugi razlog za poduzimanje mjere,

4. vrsta mjere,

5. žrtva krijumčarenja, žrtva trgovine ljudima, potpomognut u nezakonitom prelasku, tranzitu ili boravku (ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo krijumčara /trgovca/pomagača, podnesena prijava, sankcija),

6. broj osoba u grupi,

7. broj članova obitelji prema kojima nisu poduzete mjere,

8. izvješćivanje diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda.

Članak 63.

Posebni podaci o mjerama iz članka 61. točke 3. ovoga Pravilnika su:

za nezakoniti prelazak državne granice:

1. mjesto zatjecanja,

2. vrijeme prelaska,

3. država prelaska,

4. mjesto prelaska,

5. smjer prelaska,

6. način prelaska,

7. prijevoz,

8. države tranzita,

9. država odredišta.

za nezakoniti rad:

1. tijelo koje je utvrdilo nezakoniti rad,

2. mjesto nezakonitog rada,

3. poslodavac (ime i prezime/naziv trgovačkog društva odnosno obrta, datum rođenja/matični broj, državljanstvo/država registracije),

4. vrsta nezakonitosti.

za otkaz boravka:

1. broj i datum donošenja rješenja,

2. datum izvršnosti,

3. vrijeme u kojem stranac ne može ući i boraviti,

4. serijski broj naljepnice,

5. datum poništenja.

za rješenje o napuštanju Republike Hrvatske:

1. vrsta, broj i datum odluke uz koju je određen rok,

2. datum početka trajanja i isteka roka,

3. broj i datum donošenja rješenja .

4. granični prijelaz napuštanja,

5. vrijeme napuštanja,

6. broj izlaznog štambilja.

za prisilno udaljenje:

1. država u koju se stranac prisilno udaljava,

2. država podrijetla,

3. prijevoz,

4. pratnja,

5. iznos troškova,

6. podmirenje troškova,

7. broj računa.

za readmisiju:

1. smjer readmisije,

2. država readmisije,

3. vrsta readmisije,

4. odluka o readmisiji,

5. razlog odbijanja,

6. pri vraćanju, država porijekla,

7. pri vraćanju, prijevoz,

8. pri vraćanju, pratnja,

9. pri vraćanju, iznos troškova,

10. pri vraćanju, podmirenje troškova.

za novčanu kaznu:

1. tijelo koje je izreklo novčanu kaznu,

2. broj i datum odluke,

3. iznos kazne,

4. datum izvršnosti odluke,

5. napomenu da li je kazna plaćena.

za zabranu ulaska i boravka:

1. tijelo koje je donijelo odluku o protjerivanju,

2. vrsta odluke,

3. broj i datum donošenja odluke,

4. vrijeme zabrane,

5. datum izvršnosti odluke,

6. datum početka i završetka trajanja zabrane,

7. serijski broj naljepnice,

8. datum poništenja,

9. datum ukidanja

10. datum i vrijeme skraćenja.

za smještaj u centar:

1. broj rješenja o smještaju,

2. broj i vrsta odluke iz članka 39. ovoga Pravilnika,

3. datum i vrijeme prihvata,

4. podatke o zdravstvenom stanju,

5. podatke o novčanim sredstvima,

6. podatke o obavljenim razgovorima,

7. datum i vrijeme otpusta iz centra.

8. opis odjeće i obuće,

9. osobni opis stranca,

10. posebna obilježja stranca.

za obveze stranca:

1. vrsta obveze

2. razlog obveze

3. trajanje obveze

4. za polog financijskih sredstava – visina

5. za zabranu napuštanja adrese – adresa

6. za javljanje u policijsku postaju – učestalost.

za privremenu odgodu prisilnog udaljenja:

1. broj isprave o privremenoj odgodi prisilnog udaljenja,

2. trajanje privremene odgode prisilnog udaljenja,

3. podatke o podnositelju prijedloga (ime i prezime, datum rođenja, naziv organizacije, sjedište).

Članak 64.

Zbirka podataka o privremeno zadržanim stranim putnim ispravama sadrži:

1. opće podatke iz članka 59. ovoga Pravilnika,

2. naziv tijela,

3. datum,

4. vrstu, broj, datum, mjesto izdavanja i rok važenja putne isprave,

5. razlog zadržavanja,

6. broj i datum potvrde,

7. datum vraćanja.

Članak 65.

Zbirka podataka o uzetim otiscima prstiju i fotografiranju stranaca prema kojima su poduzete mjere za napuštanje države sadrži:

1. opće podatke iz članka 59. ovoga Pravilnika,

2. pet (5) fotografija

3. otiske prstiju,

4. podatke o drugim identifikacijskim znacima (boja kože, visina, težina).

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

Obrasci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Ministar nadležan za unutarnje poslove utvrđuje cijenu obrazaca iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 67.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te o načinu postupanja prema strancima (»Narodne novine« broj: 36/08 i 28/10).

Članak 68.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 30. podstavka 5., članka 33., te članka 36. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Broj: 511-01-152-61492/4-2013.

Zagreb, 24. siječnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac 1 – Obrazac 10

14 04.02.2013 Pravilnik o postupanju prema strancima 14 04.02.2013 Pravilnik o postupanju prema strancima