Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora

NN 14/2013 (4.2.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

229

Na temelju članka 142. točka 9. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I IZGLEDU ISKAZNICE ZRAKOPLOVNOG INSPEKTORA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora (»Narodne novine« broj 84/10), u članku 2. stavku 2. riječ »Agencije« zamjenjuje se riječima »Hrvatske agencije«.

Članak 2.

Dodatak I mijenja se i glasi:

»DODATAK I.

«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/16

Urbroj: 530-6-1-1-13-2

Zagreb, 29. siječnja 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

14 04.02.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora