Pravilnik o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

NN 14/2013 (4.2.2013.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

234

Na temelju članka 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12 i 144/12), uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje nadležnih komora, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine« broj 2/11) iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Program pripravničkog staža za djelatnost sanitarnog inženjerstva nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Zdravstveni radnik koji je obavio pripravnički staž i položio stručni ispit i nakon toga stekao višu razinu obrazovanja u istom zdravstvenom usmjerenju te ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u tom zdravstvenom usmjerenju, obvezan je položiti stručni ispit bez obveze obavljanja pripravničkog staža.

Zdravstvenom radniku koji je nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita stekao višu razinu obrazovanja u drugom zdravstvenom usmjerenju, trajanje pripravničkog staža može se skratiti za dio programa, ako je program obavljenog pripravničkog staža sukladan programu pripravničkog staža više razine obrazovanja.«

Članak 3.

U članku 5. iza riječi: » sveučilišnim studijem« dodaju se riječi: »ili kod zdravstvenog radnika sa završenim strukovnim obrazovanjem«.

Članak 4.

U članku 9. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobe koji nisu državljani Republike Hrvatske a koji su stekli diplomu ili svjedodžbu o završnom ispitu u Republici Hrvatskoj uz propisanu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka nisu obvezni predočiti ovjerenu presliku domovnice.«

Članak 5.

U članku 23. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Državljaninu Republike Hrvatske koji je stekao stručnu kvalifikaciju u trećoj državi i koji ima radno iskustvo u tom zanimanju u trajanju od najmanje jedne godine, ministar može priznati program pripravničkog staža u cijelosti ili djelomično.«

Članak 6.

Zdravstveni radnici u djelatnosti sanitarnog inženjerstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju više od godinu dana radnoga iskustva na poslovima sanitarnog inženjerstva oslobađaju se obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita.

Zdravstveni radnici u djelatnosti sanitarnog inženjerstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju manje od godinu dana radnoga iskustva na poslovima sanitarnog inženjerstva nakon stečenih godinu dana radnoga iskustva moraju položiti stručni ispit.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-04/16

Urbroj: 534-10-1-1-1/1-13-1

Zagreb, 29. siječnja 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA DJELATNOST SANITARNOG INŽENJERSTVA

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Programa imaju sljedeće značenje:

– Pripravnik – zdravstveni radnik djelatnosti sanitarnog inženjerstva koji je završio strukovno obrazovanje, preddiplomski ili diplomski stručni ili sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj

– Mentor – zdravstveni radnik djelatnosti sanitarnog inženjerstva s važećim odobrenjem za samostalan rad koje je izdano od Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Mentor mora imati višu, a najmanje istu razinu završenog obrazovanja od pripravnika te najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti sanitarnog inženjerstva, sukladno članku 3. Zakona o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine«, broj 87/2009).

Pripravnički staž zdravstvenih radnika djelatnosti sanitarnog inženjerstva obavlja se primarno:

– u zdravstvenim ustanovama (Zavodima za javno zdravstvo),

– dijelom u trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost ili djelatnost sanitarnog inženjerstva iz Zakona o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine«, broj 87/2009) ako ispunjavaju uvjete u odnosu na radnike, prostor i medicinsku opremu sukladno članku 4. Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine«, broj 2/2011 – u daljnjem tekstu: Pravilnik),

– dijelom kod zdravstvenog radnika sa završenim stručnim ili sveučilišnim studijem koji obavlja privatnu praksu, koji ima važeće odobrenje za samostalan rad te koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci te u pravnoj osobi u kojoj se zdravstvena djelatnost obavlja u skladu s posebnim zakonom, a koja ispunjava uvjete iz članka 4. Pravilnika.

Svrha Programa pripravničkog staža za pripravnike jest:

– integriranje pripravnika u radno okruženje,

– upoznavanje s organizacijom rada u ustanovi ili trgovačkom društvu u kojim provodi pripravnički staž,

– osposobljavanje pripravnika u primjeni znanja i vještina sanitarnog inženjerstva stečenih obrazovanjem,

– usvajanje vještina timskog rada,

– usvajanje etičkih načela u radu i poštivanje Kodeksa etike i deontologije,

– razvija i učvršćuje savjesnost i samopouzdanje u radu, kao i odgovornost za objektivnost u radu te racionalnu organizaciju rada,

– pridržavanje Standarda prakse u djelatnosti sanitarnog inženjerstva

– usvajanje načela kontinuiranog profesionalnog razvoja,

– priprema se za stručni ispit.

Pravne osobe i fizičke osobe iz članaka 4. i 5. Pravilnika obvezne su organizirati osposobljavanje po ovom Programu na način da pripravnik:

– usvoji potrebna znanja i vještine te da je osposobljen za samostalno obavljanje djelatnosti sanitarnog inženjerstva, sukladno člancima 4., 5. i 6. Zakona o djelatnostima u zdravstvu,

– može preuzeti odgovornost za rad, profesionalni razvoj i razvoj djelatnosti sanitarnog inženjerstva sukladno člancima 12. i 13. Zakona o djelatnostima u zdravstvu.

Pripravniku će se dodijeliti mentor u prvom tjednu pripravničkog staža. Mentor je odgovoran za kontinuirani nadzor rada pripravnika tijekom trajanja pripravničkog staža o čemu će voditi bilješke i dokumentaciju. Po potrebi, mentor treba usmjeravati, educirati i savjetovati pripravnika vezano uz pripravnički staž.

Po završetku pripravničkog staža, pripravnik mora pokazati sposobnost da bude u mogućnosti obavljati poslove i zadatke u struci, odlučiti i djelovati i raditi u interdisciplinarnom području, sljedećeg sadržaja:

– zdravstvena ekologija kao dio medicinske znanosti,

– opći i specifični higijensko-epidemiološki problemi i njihovo rješavanje,

– čovjek i okoliš, načela ekologije i ekoloških sustava,

– čimbenike rizika kod nastajanja bolesti (uzrok – učinak – mjera)

– metode izvođenja sanitarnog nadzora za ocjenu higijenskog i zdravstvenog stanja okoliša i objekata koji su pod sanitarnim nadzorom,

– različiti higijenski režimi: osobna higijena, tjelesna kultura, generativna higijena, higijena rada, socijalna higijena, higijena prehrane i higijensko rukovanje hranom, komunalna higijena (higijena opskrbe vodom za piće; higijensko gospodarenje otpadom, opasnim materijalima i kanalizacijom; zaštita higijene zraka, tla i voda), zdravstvena ekologija naselja, javnih objekata i javnih površina, zdravstvena ekologija prometa, školska i predškolska higijena, bolnička higijena, zdravstvena ekologija u akcidentnim okolnostima, higijena u objektima za proizvodnju i prodaju hrane i predmeta opće uporabe, higijena u različitim industrijskim i prodajnim objektima koji su pod sanitarnim nadzorom,

– ocjena režima života i/ili prehrane (npr. sportaša, radnika),

– životni i radni okoliš čovjeka; identificiranje i mjerenje različitih parametara normativnih vrijednosti priznatim metodama,

– tehnološka rješenja i inženjerske stručnosti u području zaštite voda i vodnih objekata; otpada i gospodarenja otpadom i opasnim materijalima; zaštita zraka, hrane i predmeta opće uporabe,

– planiranje – proces planiranja i korištenja, lokacija, zgrada, konstrukcijskih cjelina, materijali, propisi,

– epidemiološke metode rada i njihova uporaba u praksi,

– epidemiološko istraživanje životne i radne okoline,

– načini i mogućnosti sprječavanja zaraznih i nezaraznih bolesti,

– uloga mikroorganizama u okolišu, metode za dokazivanje prisutnosti mikroorganizama i za uklanjanje mikroorganizama iz okoline,

– istraživački rad u epidemiologiji okoliša: pristupi, metode, istraživanje.

A) PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA SANITARNE TEHNIČARE

Pripravnički staž za sanitarne tehničare obavlja se nakon završenog zdravstvenog srednjoškolskog obrazovanja za sanitarne tehničare u trajanju od godinu dana prema sljedećem programu:

– Hrvatski zavod za javno zdravstvo ili Županijski zavodi za javno zdravstvo – 36 tjedana, od toga:

• Stručna jedinica iz područja zajedničkih poslova: (0,5 tjedna)

▪ upoznaje se sa zakonskom regulativom i nabavkom kemikalija, otrova, medicinskog i nemedicinskog materijala.

• Stručna jedinica iz područja zaštite na radu: (0,5 tjedna)

▪ upoznaje se s osnovama zaštite na radu, zakonskom regulativom i radno zaštitnim sredstvima, jednostavnije tehničke metode gospodarenja otpadom.

• Stručna jedinica iz područja sustava kvalitete: (1 tjedan)

▪ upoznaje se sa sustavima kvalitete ustanove i određenih normi iz domene sanitarnog inženjerstva, izvršava raspodjelu dokumentacije (OHSAS 18000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 17025, ISO 15189, ISO 22000).

• Stručna jedinica iz područja epidemiologije: (14 tjedana)

▪ upoznaje sa stanjem pučanstva u odnosu na kretanja zaraznih bolesti, na opskrbu vodom i dispoziciju otpadnih tvari i na druge faktore okoline koji utječu na ljudsko zdravlje, na području na kojem djeluje organizacija zdravstva u kojoj provodi pripravnički staž,

▪ vodi evidenciju zaraznih bolesti i brine se za uredno prijavljivanje zaraznih bolesti,

▪ obavlja terenska ispitivanja pojave zaraznih bolesti,

▪ upoznaje propise o nadzoru nad osobama zaposlenim u prometu hrane i nad drugim osobama koje podliježu zdravstvenom nadzoru, izdaje i vodi evidenciju izdanih zdravstvenih listova,

▪ vodi evidenciju kliconoša,

▪ sudjeluje u praćenju kroničnih nezaraznih bolesti,

▪ sudjeluje u provedbi preventivnih programa s ciljem preveniranja i ranog otkrivanja bolesti

▪ upoznaje se s radom subjekata u poslovanju sa hranom (SPH) po načelima HACCP sustava na terenu,

▪ vodi potrebne evidencije za cijepljenje,

▪ priprema instrumente i sudjeluje u cijepljenju,

▪ sudjeluje u postupcima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

• Stručna jedinica iz područja zdravstvene ekologije: (14 tjedana)

▪ priprema uzoraka i jednostavnije analize u laboratoriju za ispitivanje senzorskih i fizikalno-kemijskih svojstava hrane i predmeta opće uporabe,

▪ priprema uzoraka i jednostavnije analize u laboratoriju za mikrobiološka ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe

▪ priprema uzoraka i jednostavnije analize u laboratoriju za fizikalno-kemijska i kemijska ispitivanja voda

▪ priprema uzoraka i jednostavnije analize u laboratoriju za mikrobiološka ispitivanja vode

▪ priprema uzoraka i jednostavnije analize u laboratoriju za kontrolu zraka,

▪ priprema uzoraka i jednostavnije analize u laboratoriju za kontrolu otpada, otpadnih voda, tla, ekotoksikologiju i sanitarnu tehniku

▪ sudjeluje u ispitivanju životne i radne okoline čovjeka (zagađenost zraka, buka, prašina, radiološka zagađenja i dr.).

• Stručna jedinica iz područja mikrobiologije: (4 tjedna)

▪ sudjelovanje u pripremi podloga,

▪ rad s uređajima za sterilizaciju,

▪ osnove dokazivanja mikroorganizama i/ili njihovih toksina i/ili metabolita,

▪ uzimanje uzoraka.

• Stručna jedinica iz područja socijalne medicine ili javnog zdravstva: (2 tjedna)

▪ rad na promicanju, očuvanju i zaštiti zdravlja svih stanovnika,

▪ rad s jednostavnijim metodama zdravstvene informatike i statistike.

– Bolničke ustanove: (5 tjedana)

• rad u stručnoj jedinici za prehranu na jednostavnijim poslovima nabavke i obračuna hrane, provedba dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, rad u internom HACCP timu, sanitarno-tehnički nadzor,

• rad u centralnoj sterilizaciji na poslovima sterilizacije,

• rad u jedinici za održavanje higijene i gospodarenja otpadom.

– Ustanove za predškolski odgoj/Ustanove za školski odgoj/Ustanove za zbrinjavanje starih i nemoćnih osoba – (4 tjedna)

• rad u stručnoj jedinici za prehranu na jednostavnijim poslovima nabavke i obračuna namirnica, provedba dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u ustanovi, rad u internom HACCP timu, sanitarno-tehnički nadzor, promocija zdravlja.

– Javna, komunalna, trgovačka društva i privatne prakse koje se bave djelatnosti sanitarnog inženjerstva – (5 tjedana)

• Privatna praksa djelatnosti sanitarnog inženjerstva – obavlja poslove iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva,

• Vodovod – upoznavanje s zakonskom regulativom, prikupljanje uzoraka i jednostavnije analize u laboratoriju za fizikalno-kemijska, kemijska i mikrobiološka ispitivanja voda,

• tvrtke za provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije – upoznavanje sa zakonskom regulativom, provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

– Sanitarna inspekcija – (2 tjedna)

• upoznaje se s radom sanitarne inspekcije

B) PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA STRUČNE/SVEUČILIŠNE PRVOSTUPNIKE SANITARNOG INŽENJERSTVA

Pripravnički staž za stručne/sveučilišne prvostupnike sanitarnog inženjerstva obavlja se nakon završetka stručnog/sveučilišnog preddiplomskog studija sanitarnog inženjerstva prema sljedećem programu:

– Hrvatski zavod za javno zdravstvo ili Županijski zavodi za javno zdravstvo – (32 tjedna), od toga:

• Stručna jedinica iz područja zajedničkih poslova: (0,5 tjedna)

▪ upoznaje se sa zakonskom regulativom, nabavkom kemikalija, otrova, medicinskog, nemedicinskog materijala i organizacijom ustanove,

• Stručna jedinica iz područja zaštite na radu: (0,5 tjedna)

▪ upoznaje se s metodama provođenja zaštite na radu, zakonskom regulativom i radno-zaštitnim sredstvima,

▪ provodi složenije poslove gospodarenja otpadom

• Stručna jedinica iz područja sustava kvalitete: (1 tjedan)

▪ upoznaje se sa sustavima kvalitete ustanove i određenih normi iz domene sanitarnog inženjerstva (OHSAS 18000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 17025, ISO 15189, ISO 22000),

• Stručna jedinica iz područja epidemiologije: (13 tjedana)

▪ upoznaje se sa stanjem pučanstva u odnosu na kretanja zaraznih bolesti, na opskrbu vodom i dispoziciju otpadnih tvari i na druge faktore okoline koji utječu na ljudsko zdravlje, na području na kojem djeluje organizacija zdravstva u kojoj provodi pripravnički staž,

▪ radi na evidenciji zaraznih bolesti i brine se za uredno prijavljivanje zaraznih bolesti,

▪ obavlja terenska ispitivanja pojave zaraznih bolesti,

▪ sudjeluje u praćenju kroničnih bolesti te određivanju stopa morbiditeta i mortaliteta,

▪ sudjeluje u analizama javnozdravstvenih problema te provođenju preventivnih mjera i programa,

▪ upoznaje propise o nadzoru nad osobama zaposlenim u prometu hranom i nad drugim osobama koje podliježu zdravstvenom nadzoru, izdaje i organizira evidenciju izdanih zdravstvenih listova,

▪ radi evidenciju kliconoša,

▪ sudjeluje u izvršavanju uzimanja uzoraka za kemijske i mikrobiološke pretrage,

▪ vodi potrebne evidencije i organizira cijepljenje,

▪ priprema instrumente i sudjeluje u cijepljenju,

▪ sudjeluje u nadzoru nad bolničkim infekcijama,

▪ sudjeluje u provedbi zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu hrane i predmeta opće uporabe,

▪ sudjeluje u održavanju edukacije iz područja sigurnosti hrane uključujući i metodologiju izrade i primjene načela HACCP-a,

▪ sudjeluje u organiziranju i postupcima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

▪ Stručna jedinica iz područja zdravstvene ekologije: (13 tjedana)

▪ izvršava složenije analize i radi s uređajima u laboratoriju za ispitivanje senzorskih i fizikalno-kemijskih svojstava hrane i predmeta opće uporabe,

▪ izvršava kontrolu i praćenje hranjive vrijednosti organizirane prehrane pojedinih skupina,

▪ izvršava stručne poslove iz zaštite prirode i okoliša,

▪ izvršava složenije analize i radi s uređajima u laboratoriju za mikrobiološka ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe,

▪ izvršava složenije analize i radi s uređajima u laboratoriju za fizikalno-kemijska i kemijska ispitivanja voda,

▪ izvršava složenije analize i radi s uređajima u laboratoriju za mikrobiološka ispitivanja vode,

▪ izvršava složenije analize i radi s uređajima u laboratoriju za kontrolu zraka,

▪ izvršava složenije analize i radi s uređajima u laboratoriju za kontrolu otpada, otpadnih voda, tla, ekotoksikologiju i sanitarnu tehniku,

▪ sudjeluje u organiziranju ispitivanja životne i radne okoline čovjeka (zagađenost zraka, buka, prašina, radiološka zagađenja i dr.),

▪ sudjeluje u nadzoru nad javnim i individualnim vodoopskrbnim objektima,

▪ sudjeluje u nadzoru nad objektima za dispoziciju otpadnih tvari.

▪ Stručna jedinica iz područja mikrobiologije: (2 tjedna)

▪ sudjeluje u radu na složenijim poslovima pripreme podloga,

▪ sudjeluje u radu na složenijim poslovima s uređajima za sterilizaciju,

▪ sudjeluje u radu na složenijim poslovima dokazivanja mikoroorganizama i/ili njihovih toksina i/ili metabolita

▪ sudjeluje u radu na složenijim poslovima uzimanje uzoraka,

• Stručna jedinica iz područja socijalne medicine ili javnog zdravstva: (2 tjedna)

▪ provodi promociju, očuvanje i zaštitu zdravlja svih stanovnika,

▪ rad sa složenijim metodama zdravstvene informatike i statistika.

– Bolničke ustanove: (4 tjedna)

• rad u jedinici za prehranu na poslovima organizacije nabavke i obračuna namirnica, dijetetika, prehrana sa sanitarnom kontrolom, praćenje hranjive vrijednosti organizirane prehrane, organizacija provedbe dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, rad u internom HACCP timu, sanitarno-tehnički nadzor,

• sudjeluje u radu na složenijim poslovima u centralnoj sterilizaciji na poslovima sterilizacije,

• sudjeluje u radu na složenijim poslovima u jedinici za održavanje higijene i gospodarenja otpadom.

– Ustanove za predškolski odgoj/školski odgoj/Ustanove za zbrinjavanje starih i nemoćnih osoba – (4 tjedna)

• Rad u jedinici za prehranu na poslovima organizacije nabavke i obračuna namirnica, dijetetika, prehrana sa sanitarnom kontrolom, praćenje hranjive vrijednosti organizirane prehrane, organizacija dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u ustanovi, rad u internom HACCP timu, zakonska regulativa, sanitarno-tehnički nadzor, promocija zdravlja – 20 dana.

– Javna, komunalna, trgovačka društva i privatne prakse koje se bave djelatnostima sanitarnog inženjerstva – (4 tjedna)

• privatna praksa djelatnosti sanitarnog inženjerstva – obavlja poslove iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva,

• vodovod – upoznavanje s zakonskom regulativom, prikupljanje uzoraka i složenije analize u laboratoriju za fizikalno-kemijska, kemijska i mikrobiološka ispitivanja voda,

• komunalne tvrtke – upoznavanje s zakonskom regulativom, organizacija nadzora nad izvršenim mjerama higijene, zbrinjavanja otpada, uporabe otpada i recikliranja, provođenje mjera u zaštiti prirode i okoliša,

• tvrtke za provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i proizvodnju, promet, uporabu i zbrinjavanje otrova i drugih opasnih tvari – upoznavanje s zakonskom regulativom, provedba i organizacija mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

• konzultantske tvrtke – provođenje konzultantskih usluga iz područja sigurnosti i higijene hrane, zaštite prirode i okoliša i drugih usluga iz područja djelatnosti sanitarnog inženjerstva.

Prehrambena industrija – (4 tjedna)

• sudjelovanje u proizvodnji, preradi, pakiranju i distribuciji, pripremanju i uporabi zdravstveno ispravne i nutritivno vrijedne hrane,

• zaštita na radu,

• rad u laboratoriju,

• rad u internom HACCP timu,

• rad u jedinici za održavanje sustava kvalitete.

Sanitarna inspekcija – (4 tjedna)

• upoznaje se s radom sanitarne inspekcije

C) PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA MAGISTRE SANITARNOG INŽENJERSTVA I DIPLOMIRANE SANITARNE INŽENJERE

Pripravnički staž za magistre sanitarnog inženjerstva i diplomirane sanitarne inženjere obavlja se nakon završetka stručnog ili sveučilišnog diplomskog studija sanitarnog inženjerstva prema sljedećem programu:

– Hrvatski zavod za javno zdravstvo ili županijski zavodi za javno zdravstvo – (28 tjedna), od toga:

• Stručna jedinica iz područja zajedničkih poslova: (0,5 tjedna)

▪ upoznaje se sa zakonskom regulativom, nabavkom kemikalija, otrova, medicinskog, nemedicinskog materijala, organizacijom ustanove i upravom ustanove.

• Stručna jedinica iz područja zaštite na radu: (0,5 tjedna)

▪ upoznaje se s metodama provođenja i rukovođenja zaštite na radu, zakonskom regulativom i radno zaštitnim sredstvima,

▪ sudjeluje u rukovođenju, nadziranju i organizaciji gospodarenja otpadom.

• Stručna jedinica iz područja sustava kvalitete: (1 tjedan)

▪ upoznaje se sa rukovođenjem sustavima kvalitete ustanove i određenih normi iz domene sanitarnog inženjerstva (OHSAS 18000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 17025, ISO 15189, ISO 22000).

• Stručna jedinica iz područja epidemiologije: (11 tjedana)

▪ upoznaje se sa stanjem pučanstva u odnosu na kretanja zaraznih bolesti, na opskrbu vodom i dispoziciju otpadnih tvari i na druge faktore okoline koji utječu na ljudsko zdravlje, na području na kojem djeluje organizacija zdravstva u kojoj provodi pripravnički staž,

▪ sudjeluje u procesu rukovođenja i izvršavanja organizacije evidencija zaraznih bolesti i brine se za uredno prijavljivanje zaraznih bolesti,

▪ sudjeluje u procesu rukovođenja i izvršavanja organizacije terenskih ispitivanja pojave zaraznih bolesti,

▪ upoznaje propise o nadzoru nad osobama zaposlenim u prometu hrane i nad drugim osobama koje podliježu zdravstvenom nadzoru, organizira evidenciju izdanih zdravstvenih listova,

▪ organizira evidenciju kliconoša,

▪ analizira faktore rizika kroničnih nezaraznih bolesti i javnozdravstvenih problema,

▪ organizira i kordinira preventivne programe s ciljem preveniranja i ranog otkrivanja bolesti,

▪ sudjeluje u procesu rukovođenja i nadzora nad uzimanjem uzoraka za kemijske i mikrobiološke pretrage,

▪ sudjeluje u procesu rukovođenja i nadzora rada po načelima HACCP sustava na terenu,

▪ vodi potrebne evidencije i organizira cijepljenje,

▪ sudjeluje u organizaciji preventivnih cijepljenja,

▪ sudjeluje u nadzoru nad bolničkim infekcijama,

▪ sudjeluje u provedbi i organizaciji zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu hrane i predmeta opće uporabe,

▪ sudjeluje u organizaciji i održavanju edukacije iz područja sigurnosti hrane uključujući i metodologiju izrade i primjene načela HACCP-a,

▪ usvaja tehnike stručnog nadzora nad učinkovitosti primjene sustava za osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane i provodi nadzor na terenu,

▪ organizira i sudjeluje u nadzoru nad mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

• Stručna jedinica iz područja zdravstvene ekologije: (11 tjedana)

▪ sudjeluje u rukovođenju, nadziranju i izvršavanju složenijih analiza i radu s uređajima u laboratoriju za ispitivanje senzorskih i fizikalno-kemijskih svojstava hrane i predmeta opće uporabe,

▪ kontrola, praćenje i ocjenjivanje hranjive vrijednosti organizirane prehrane pojedinih skupina

▪ sudjeluje u rukovođenju, nadziranju i izvršavanju stručnih poslova iz zaštite prirode i okoliša,

▪ sudjeluje u rukovođenju, nadziranju i izvršavanju složenijih analiza i radu s uređajima u laboratoriju za mikrobiološka ispitivanja hrane i predmeta opće uporabe,

▪ sudjeluje u rukovođenju, nadziranju i izvršavanju složenijih analiza i radu s uređajima u laboratoriju za fizikalno-kemijska i kemijska ispitivanja voda,

▪ sudjeluje u rukovođenju, nadziranju i izvršavanju složenijih analiza i radu s uređajima u laboratoriju za mikrobiološka ispitivanja vode,

▪ sudjeluje u rukovođenju, nadziranju i izvršavanju složenijih analiza i radu s uređajima u laboratoriju za kontrolu zraka,

▪ sudjeluje u rukovođenju, nadziranju i izvršavanju složenijih analiza i radu s uređajima u laboratoriju za kontrolu otpada, otpadnih voda, tla, ekotoksikologiju i sanitarnu tehniku,

▪ sudjeluje u organiziranju i rukovođenju ispitivanja životne i radne okoline čovjeka (zagađenost zraka, buka, prašina, radiološka zagađenja i dr.),

▪ vodi nadzor nad javnim i individualnim vodoopskrbnim objektima,

▪ vodi nadzor nad objektima za dispoziciju otpadnih tvari.

• Stručna jedinica iz područja mikrobiologije: (2 tjedna)

▪ sudjeluje u rukovođenju i nadzoru pripreme podloga,

▪ sudjeluje u rukovođenju i nadzoru rada s uređajima za sterilizaciju,

▪ sudjeluje u rukovođenju i nadzoru rada na dokazivanju mikroorganizama i/ili njihovih toksina i/ili metabolita,

▪ sudjeluje u rukovođenju i nadzoru nad uzorkovanjem,

• Stručna jedinica iz područja socijalne medicine ili javnog zdravstva: (2 tjedna)

▪ provođenje i organizacija promicanja, očuvanja i zaštite zdravlja svih stanovnika,

▪ organizacija i rad s složenijim metodama zdravstvene informatike i statistike.

– Bolničke ustanove: (2 tjedna)

• Rad u stručnoj jedinici za prehranu na poslovima organizacije i nadzora nabavke i obračuna namirnica, organizacija jedinice, dijetetika, prehrana sa sanitarnom kontrolom, praćenje i ocjenjivanje hranjive vrijednosti organizirane prehrane, sudjeluje u rukovođenju i organizaciji provedbe dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, rad u internom HACCP timu, sanitarno-tehnički nadzor,

• sudjeluje u organizaciji nadzora i rada u centralnoj sterilizaciji na poslovima sterilizacije, rukovođenje jedinice za održavanje higijene i gospodarenja otpadom.

– Ustanove za predškolski odgoj/Ustanove za školski odgoj/Ustanove za zbrinjavanje starih i nemoćnih osoba – (2 tjedna)

• Rad u stručnoj jedinici za prehranu na poslovima organizacije i nadzora nabavke i obračuna namirnica, dijetetika, nadzor jedinice, prehrana sa sanitarnom kontrolom, praćenje i ocjenjivanje hranjive vrijednosti organizirane prehrane, sudjeluje u rukovođenju i organizaciji provedbe dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u ustanovi, rad u internom HACCP timu, zakonska regulativa, sanitarno-tehnički nadzor, promocija zdravlja.

– Javna, komunalna, trgovačka društva i privatne prakse koje se bave djelatnosti sanitarnog inženjerstva – (3 tjedna)

• privatna praksa djelatnosti sanitarnih inženjera – obavlja poslove iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva,

• vodovod – upoznavanje s zakonskom regulativom, organizira prikupljanje uzoraka i složenije analize u laboratoriju za fizikalno-kemijska, kemijska i mikrobiološka ispitivanja voda,

• komunalne tvrtke – upoznavanje sa zakonskom regulativom, organizira nadzor nad izvršenim mjerama higijene, zbrinjavanja otpada, oporabe otpada i recikliranje, organizira provođenje mjera u zaštiti prirode i okoliša

• tvrtke za provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i proizvodnju, promet, uporabu i zbrinjavanje otrova i drugih opasnih tvari – upoznavanje sa zakonskom regulativom, provedba i organizacija nadzora nad mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

• konzultantske tvrtke – provođenje konzultantskih usluga iz područja sigurnosti i higijene hrane, zaštite prirode i okoliša i drugih usluga iz područja djelatnosti sanitarnog inženjerstva

– Prehrambena industrija – (3 tjedna)

• uporabi zdravstveno ispravne i nutritivno vrijedne hrane,

• rad u laboratoriju,

• rad u internom HACCP timu,

• rad u jedinici za održavanje sustava kvalitete

• zaštita na radu.

– Sanitarna inspekcija – (6 tjedana)

• sudjeluje u obavljanju poslova inspekcijskoga nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi i to na području: sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu te genetski modificirane organizme, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih pripravaka, zaštite od buke i zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja.

– Zdravstvena inspekcija – (4 tjedna)

• prati i proučava stanja u zdravstvenoj zaštiti i poduzima mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti, te obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove nadzora provedbe zakona, drugih propisa i općih akata djelatnosti zdravstva.

– Inspekcija zaštite okoliša – (4 tjedna)

• Sudjeluje u obavljanju poslova višeg inspektora zaštite okoliša, inspektora zaštite okoliša, nadzornika za okoliš s položajem inspektora zaštite okoliša druge vrste zvanja prema Zakonu o zaštiti okoliša.

14 04.02.2013 Pravilnik o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika 14 04.02.2013 Pravilnik o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika