Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

NN 15/2013 (6.2.2013.), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

HRVATSKI SABOR

241

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Proglašavam Zakon o posebnom porezu na motorna vozila, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/01

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 31. siječnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje plaćanje posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: posebni porez) namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Posebni porez prihod je Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 83/182/EEZ od 28. ožujka 1983. o oslobođenju od poreza unutar Zajednice za određena prijevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu (SL L 105, 23. 4. 1983.).

Članak 4.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) Carinski ured je ustrojstvena jedinica Ministarstva financija, Carinske uprave (u daljnjem tekstu: Carinske uprave) u kojoj se obavljaju svi ili neki poslovi predviđeni carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim propisima koji su joj stavljeni u nadležnost.

b) Cesta je svaka javna cesta, ulica u naselju i nerazvrstana cesta i druga javna površina na kojoj se obavlja ili se može obavljati promet motornih vozila.

c) Nezakonita uporaba motornih vozila je svako korištenje, posjedovanje te činjenično ili pravno raspolaganje motornim vozilom na koje u Republici Hrvatskoj nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez.

d) Proizvođač je pravna i fizička osoba koja proizvodi ili za svoj račun daje proizvoditi motorna vozila na području Republike Hrvatske.

e) Trgovac je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi nova motorna vozila ili ih nabavlja od proizvođača, drugih trgovaca ili uvoznika u Republici Hrvatskoj ili koja nova motorna vozila unosi iz druge države članice Europske unije.

f) Trgovac rabljenim motornim vozilima je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u Republici Hrvatskoj koja radi daljnje prodaje uvozi ili unosi rabljena motorna vozila u Republiku Hrvatsku ili takva motorna vozila nabavlja u Republici Hrvatskoj.

g) Novo motorno vozilo je motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj nije bilo registrirano.

h) Rabljeno motorno vozilo je svako motorno vozilo osim novog motornog vozila.

i) Unos motornih vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija.

j) Uvoz motornih vozila je svaki unos u Europsku uniju iz trećih država, odnosno trećih teritorija, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

k) Prodajna cijena je maloprodajna cijena novog motornog vozila s carinom i porezom na dodanu vrijednost te bez posebnog poreza. U prodajnu cijenu se uključuje i vrijednost dodatne opreme ugrađene u motorno vozilo.

l) Tržišna cijena je vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu na dan utvrđivanja porezne osnovice posebnog poreza.

m) Kamper vozilo je motorno vozilo koje sadrži opremu za smještaj, prenoćište i snabdijevanje osoba. Ova oprema može biti u obliku kreveta, sjedalica ili kauča, opreme za kuhanje, spremišta za hranu i opreme za njezino pripremanje.

n) Dostavna »van« vozila su motorna vozila izvedena iz karoserije osobnih automobila s najviše jednim redom sjedala ili motorna vozila izvedena iz karoserije kombi vozila s najviše dva reda sjedala koja se kod nadležnog tijela registriraju kao teretna vozila.

o) »Plug-in« hibridno električno vozilo je motorno vozilo koje za pogonske elemente ima motor s unutarnjim izgaranjem i električni motor čije se baterije, osim iz vlastitog sustava, mogu nadopunjavati i iz vanjskih izvora električne energije.

(2) Na određenje i tumačenje pojmova unos, uvoz, treći teritorij te drugih odredaba ovoga Zakona koje se odnose na područje njegove primjene na odgovarajući način se primjenjuju odredbe trošarinskih propisa koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Članak 5.

(1) Predmet oporezivanja su motorna vozila na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima:

1. osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom,

2. motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90,

3. »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,

4. »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,

5. druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz točke 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka.

(2) Motorna vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon nisu predmet oporezivanja.

III. POREZNI OBVEZNIK

Članak 6.

(1) Obveznik plaćanja posebnog poreza (u daljnjem tekstu: porezni obveznik) je:

1. fizička i pravna osoba koja, radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, stječe motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj ili koja takvo motorno vozilo na koje nije obračunat i plaćen posebni porez uvozi ili unosi u Republiku Hrvatsku.

2. osoba koja je izvršila prenamjenu drugog motornog vozila u motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona,

3. osoba koja je nezakonito uporabila motorno vozilo na području Republike Hrvatske.

(2) U smislu stavka 1. točke 3. ovoga članka osobom koja je nezakonito uporabila motorno vozilo na području Republike Hrvatske smatra se i osoba koja je sudjelovala u nezakonitoj uporabi motornog vozila na području Republike Hrvatske, a znala je ili je prema okolnostima slučaja morala znati da je takva uporaba nezakonita te osoba koja je odnosno motorno vozilo stekla u vlasništvo ili posjed premda je u trenutku stjecanja ili primitka motornog vozila znala ili je prema okolnostima slučaja morala znati da je motorno vozilo u nezakonitoj uporabi na području Republike Hrvatske.

(3) Ako je više osoba odgovorno za plaćanje posebnog poreza, za plaćanje odgovaraju solidarno.

IV. NASTANAK POREZNE OBVEZE

Članak 7.

(1) Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona nastaje kad:

1. proizvođač ili trgovac izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac u smislu ovog Zakona, osim ako trgovac takvo vozilo nabavi za vlastite potrebe,

2. trgovac rabljenim motornim vozilima izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima u smislu ovoga Zakona, osim ako trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima takvo vozilo nabavi za vlastite potrebe,

3. pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima u smislu ovoga Zakona unese ili uveze motorno vozilo na područje Republike Hrvatske ili kad trgovac, odnosno trgovac rabljenim motornim vozilima motorno vozilo unese ili uveze za vlastite potrebe.

(2) Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona ne nastaje kad proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima motorno vozilo proda osobi sa sjedištem ili prebivalištem izvan područja Republike Hrvatske za uporabu na cestama izvan Republike Hrvatske ili motorno vozilo proda osobi ili instituciji koja je oslobođena plaćanja posebnog poreza na temelju odredbi ovoga Zakona.

(3) Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza iz članka 5. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona nastaje prenamjenom drugih motornih vozila u motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona.

Članak 8.

(1) Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona nastaje kada se utvrdi da su motorna vozila nezakonito upotrebljavana na području Republike Hrvatske.

(2) Kod nezakonite uporabe motornih vozila na području Republike Hrvatske obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza, osim u drugim slučajevima propisanim ovim Zakonom, nastaje:

1. kad proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima isporuči drugoj osobi motorno vozilo na koje u Republici Hrvatskoj nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez prije izdavanja računa ili bez izdavanja računa ili takvo motorno vozilo uporabi za svoje potrebe;

2. kad se utvrdi da je fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj posjedovala motorno vozilo na koje u Republici Hrvatskoj nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez ili koristila takvo motorno vozilo na cesti u Republici Hrvatskoj.

(3) U smislu ovoga Zakona smatra se da fizička osoba ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ako na području Republike Hrvatske stvarno boravi više od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza ili u slučaju kada poslovne veze ne postoje, ako postoje osobne veze koje ukazuju na blisku povezanost između osobe i mjesta u kojem prebiva na području Republike Hrvatske.

(4) Smatra se da fizička osoba koja je poslovno vezana za mjesto različito od onoga za koje je osobno vezana i koja stoga boravi na području Republike Hrvatske i području druge države članice Europske unije ima prebivalište u onoj državi na čijem se području nalazi mjesto za koje je osobno vezana, uz uvjet da tamo redovito odlazi. Uvjet redovitog odlaska, međutim, ne mora biti ispunjen ako fizička osoba boravi na području Republike Hrvatske, odnosno određene države članice Europske unije radi obavljanja poslova točno određenog trajanja. Fizička osoba s prebivalištem u drugoj državi članici Europske unije koja se redovito školuje na području Repub-like Hrvatske ne smatra se, u smislu ovoga Zakona, osobom koja ima prebivalište na području Republike Hrvatske.

(5) Carinska uprava i duga nadležna tijela su ovlaštena od fizičke osobe tražiti sve isprave i podatke potrebne za utvrđivanje njezinog prebivališta, kao i u tu svrhu poduzimati po službenoj dužnosti sve druge potrebne mjere.

V. NAČIN OBRAČUNA, PLAĆANJE POSEBNOG POREZA, POREZNA OSNOVICA I VISINA POSEBNOG POREZA

Članak 9.

(1) Kod nastanka porezne obveze iz članka 7. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona proizvođač i trgovac je obvezan u ime i za račun stjecatelja motornog vozila prije izdavanja računa obračunati posebni porez te obračunati iznos uplatiti najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec. Račun koji izdaje proizvođač i trgovac obvezno mora sadržavati naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

(2) Kod nastanka porezne obveze iz članka 7. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Zakona porezni obveznik je dužan carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i plaćanja posebnog poreza u roku od pet dana od dana kupnje vozila od trgovca rabljenim motornim vozilima, odnosno 15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila na područje Republike Hrvatske. Porezni obveznik može i prije stjecanja motornog vozila opunomoćiti trgovca rabljenim motornim vozilima da u njegovo ime i za njegov račun podnese poreznu prijavu carinskom uredu nadležnom prema sjedištu ili prebivalištu trgovca rabljenim motornim vozilima. Carinski ured utvrđuje poreznu obvezu donošenjem rješenja bez odgode ako porezni obveznik nije podnio prigovor na zapisnik iz članka 11. ovoga Zakona. Neprijavljivanje motornog vozila nadležnom carinskom uredu u rokovima iz ovoga stavka smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Repub-like Hrvatske.

(3) Kod nastanka porezne obveze iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona porezni obveznik (osoba koje je izvršila prenamjenu drugog motornog vozila u motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona) je obvezan carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i naplate posebnog poreza u roku od 15 dana od dana prenamjene motornog vozila. Carinski ured utvrđuje poreznu obvezu donošenjem rješenja bez odgode ako porezni obveznik nije prigovorio na zapisnik iz članka 11. ovoga Zakona. Neprijavljivanje motornog vozila nadležnom carinskom uredu u rokovima iz ovoga stavka smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske.

(4) Kod nastanka porezne obveze u slučajevima nezakonite uporabe motornog vozila posebni porez po službenoj dužnosti utvrđuje i obračunava nadležni carinski ured donošenjem rješenja.

(5) Žalba na rješenje iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

(6) Kada se zbog opravdanih razloga porezna prijava iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne može podnijeti carinskom uredu prema sjedištu ili prebivalištu poreznog obveznika, porezna prijava se može podnijeti bilo kojem carinskom uredu.

(7) Bez dokaza o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu ne može se kod nadležnog tijela obaviti registracija motornog vozila.

(8) Porezni obveznik iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka je dužan platiti posebni porez u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja.

Članak 10.

(1) Posebni porez utvrđuje se na temelju prodajne, odnosno tržišne cijene motornog vozila, emisije ugljičnog dioksida (CO2) izražene u gramima po kilometru, obujma motora u kubičnim centimetrima i razini emisije ispušnih plinova.

(2) Porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za nova motorna vozila je prodajna cijena, odnosno tržišna cijena za rabljena motorna vozila.

Članak 11.

(1) U slučajevima iz članka 9. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona carinski ured će pregledati motorno vozilo i dokumentaciju u prilogu porezne prijave te o tome sastaviti zapisnik u kojem će utvrditi tržišnu cijenu motornog vozila na temelju raspoloživih podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na hrvatskom tržištu (katalozi, cjenici trgovaca i sl.), uzimajući u obzir opće stanje motornog vozila ili, ako se radi o novom motornom vozilu, prodajnu cijenu prema cijenama takvog motornog vozila kod trgovaca u Republici Hrvatskoj. Ako se radi o rabljenom motornom vozilu o kojem ne postoje podaci o tržišnoj cijeni u Republici Hrvatskoj, carinski ured će utvrditi tržišnu cijenu takvog motornog vozila usporedbom s motornim vozilom istih ili približno istih karakteristika na tržištu u Republici Hrvatskoj. U slučaju novog motornog vozila koje nije u prodaji kod trgovaca u Republici Hrvatskoj, carinski ured će utvrditi prodajnu cijenu prema uobičajenim kriterijima za utvrđivanje prodajne cijene motornih vozila koji su u primjeni na tržištu novih motornih vozila u Republici Hrvatskoj.

(2) U postupku utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje carinski ured može od poreznog obveznika i drugih osoba kod kojih se one nalaze tražiti dostavu računa, otpremnica, izdatnica, popratnica, komercijalnih, trgovačkih, službenih i drugih isprava te drugih dokaza potrebnih za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u poreznom postupku.

(3) Ako se tijekom pregleda utvrdi da je za motorno vozilo ovlaštena pravna osoba u potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila utvrdila nedostatke ili carinski službenik utvrdi da motorno vozilo ima nedostatke zbog kojih ne može biti korišteno u prometu, carinski ured će zastati s postupkom utvrđivanja tržišne cijene motornog vozila dok se nedostaci ne otklone, o čemu se odlučuje zaključkom.

(4) Porezni obveznik koji se ne slaže s poreznom osnovicom utvrđenom u zapisniku može o vlastitom trošku od stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja zatražiti procjenu tržišne cijene rabljenog motornog vozila, o čemu je dužan obavijestiti carinski ured prigovorom na zapisnik u roku od 15 dana od njegova primitka. Ako porezni obveznik u tom roku ne prigovori na zapisnik, carinski ured će bez odgode rješenjem odrediti iznos posebnog poreza.

(5) Stalni sudski vještak i stalni sudski procjenitelj kada postupaju u primjeni ovoga Zakona ne mogu biti zaposlenici, osnivači, dioničari ili odgovorne osobe u tvrtkama koje se bave prodajom rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj te ne mogu obavljati procjenu tržišne cijene rabljenog motornog vozila ako su s poreznim obveznikom u odnosu povezanih osoba u smislu odredbi Općeg poreznog zakona.

(6) Stalni sudski vještak ili stalni sudski procjenitelj je dužan dostaviti nalaz i mišljenje o tržišnoj cijeni rabljenog motornog vozila carinskom uredu kod kojeg se vodi postupak, koji može od stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja tražiti dodatna pojašnjenja u roku od pet dana od dana primitka nalaza i mišljenja, ako to smatra potrebnim radi razjašnjenja okolnosti važnih za utvrđivanje porezne osnovice.

(7) Carinski ured može nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja u cijelosti ili djelomično prihvatiti ili odbiti, o čemu se odlučuje rješenjem o utvrđivanju porezne obveze.

(8) Na motornom vozilu koje se nalazi na procjeni kod stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja ne smiju se poduzimati nikakvi popravci ili preinake.

(9) Carinski ured može tijekom i nakon postupka utvrđivanja porezne osnovice od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj i inozemstvu tražiti podatke o motornom vozilu ako sumnja u istinitost podataka na temelju kojih se utvrđuje porezna osnovica. Ako se nakon donošenja rješenja o utvrđivanju porezne obveze utvrdi da podaci na temelju kojih je utvrđena porezna osnovica nisu bili istiniti, carinski ured će novim rješenjem utvrditi razliku porezne obveze.

Članak 12.

(1) Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 1., 3. i 5. ovoga Zakona plaća se u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila prema tablici 1 i postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) izraženoj u gramima po kilometru prema tablicama 2 i 3, ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za promet, na način da se tako dobiveni iznosi zbrajaju.

TABLICA 1

Porezna osnovica u kn

%

0,00

do

100.000,00

1

100.000,01

do

150.000,00

2

150.000,01

do

200.000,00

4

200.000,01

do

250.000,00

6

250.000,01

do

300.000,00

7

300.000,01

do

350.000,00

8

350.000,01

do

400.000,00

9

400.000,01

do

450.000,00

11

450.000,01

do

500.000,00

12

500.000,01

do

14

TABLICA 2 – dizelsko gorivo

Emisija CO2 (g/km)

%

86

do

100

1,5

101

do

110

2,5

111

do

120

3,5

121

do

130

7

131

do

140

11,5

141

do

160

16

161

do

180

18

181

do

200

20

201

do

225

23

226

do

250

27

251

do

300

29

301

do

31

TABLICA 3 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i dizelsko gorivo s razinom emisije ispušnih plinova EURO VI

Emisija CO2 (g/km)

%

91

do

100

1

101

do

110

2

111

do

120

3

121

do

130

6

131

do

140

10

141

do

160

14

161

do

180

16

181

do

200

18

201

do

225

21

226

do

250

23

251

do

300

27

301

do

29

(2) Na motorna vozila koja za pogon koriste dizelsko gorivo i čija prosječna emisija ugljičnog dioksida (CO2) iznosi do najviše 85 grama po kilometru i motorna vozila koja za pogon koriste benzin, ukapljeni naftni plin ili prirodni plin i čija prosječna emisija ugljičnog dioksida (CO2) iznosi do najviše 90 grama po kilometru, ne plaća se posebni porez na temelju emisije ugljičnog dioksida (CO2).

(3) Ako je motorno vozilo koje je predmet oporezivanja izuzeto od postupka homologacije vozila sukladno posebnim propisima, podnositelj porezne prijave može zatražiti potvrdu od ovlaštene pravne osobe o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) izražene u gramima po kilometru. Ako podnositelj prijave ne može podnijeti dokaz o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2), uzima se da je prosječna emisija za vozila koja za pogon koriste dizelsko gorivo, benzin, ukapljeni naftni plin i prirodni plin 301 g/km.

(4) U postupcima koji se vode po službenoj dužnosti radi nezakonite uporabe motornih vozila, Carinska uprava će, ako stranka ne raspolaže valjanom potvrdom, od ovlaštene pravne osobe zatražiti podatke o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) izraženoj u gramima po kilometru. Ako ovlaštena pravna osoba ne može utvrditi prosječnu emisiju ugljičnog dioksida (CO2), uzima se da je prosječna emisija za vozila koja za pogon koriste dizelsko gorivo, benzin, ukapljeni naftni plin i prirodni plin 301 g/km.

(5) Za »plug-in« hibridna električna vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za postotni iznos koji odgovara dosegu vozila u potpuno električnom načinu rada.

(6) Za kamper vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 85%.

Članak 13.

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 2., 4. i 5. ovoga Zakona plaća se u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o obujmu motora u kubičnim centimetrima prema tablici 4 i postotku od porezne osnovice na temelju razine emisije ispušnih plinova prema tablici 5, na način da se tako dobiveni iznosi zbrajaju.

TABLICA 4

Obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³)

%

51

do

125

2,5

126

do

250

3

251

do

400

3,5

401

do

600

4

601

do

800

4,5

801

do

1000

5

1001

do

5,5

TABLICA 5

Razina emisije ispušnih plinova

%

Euro III

5

Euro II

10

Euro I

15

Članak 14.

(1) Fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj koja iznajmi, uzme u leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana obvezna je prijaviti se carinskom uredu u roku od tri dana od dana ulaska na područje Republike Hrvatske te u daljnjem roku od 15 dana od dana prijave carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Neprijavljivanje motornog vozila nadležnom carinskom uredu u rokovima iz stavka 1. ovoga članka smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske.

(3) Osoba koja je posudila motorno vozilo te najmoprimac ili primatelj leasinga može najranije 14 dana prije prestanka posudbe, odnosno isteka ili ranijeg raskida ugovora o najmu ili leasingu prijaviti motorno vozilo carinskom uredu kojem je podnesena porezna prijava iz stavka 1. ovoga članka koji će odgovarajućom primjenom članka 18. ovoga Zakona utvrditi iznos povrata posebnog poreza.

(4) Zahtjevu za povrat posebnog poreza prilaže se:

1. dokaz da je na motorno vozilo plaćen posebni porez sukladno odredbama ovoga Zakona,

2. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

VI. OSLOBOĐENJA I IZUZEĆA OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

Članak 15.

(1) Posebni porez se ne plaća na motorna vozila ako su namijenjena za:

1. službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom uzajamnosti, osim konzularnih predstavništava koje vode počasni konzularni dužnosnici,

2. osobne potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj,

3. potrebe međunarodnih organizacija, kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku,

4. osobne potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Repub-liku Hrvatsku,

5. uporabu u skladu s međunarodnim ugovorom koji je Republika Hrvatska zaključila s drugom državom ili međunarodnom organizacijom, ako taj ugovor za isporuku motornih vozila predviđa oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost,

6. službene potrebe institucija Europske unije u Republici Hrvatskoj,

7. osobne potrebe stranog osoblja institucija Europske unije u Republici Hrvatskoj.

(2) Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza iz stavka 1. točke 1., 2., 6. i 7. ovoga članka ostvaruje se na temelju potvrde ministarstva nadležnog za vanjske poslove, a oslobođenje iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga članka na temelju potvrde nadležnog državnog tijela koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora.

(3) Ako je u skladu s međunarodnim ugovorom moguće ostvariti oslobođenje samo uz uvjet uzajamnosti, ispunjenje uvjeta uzajamnosti mora potvrditi ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(4) Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza iz stavka 1. točke 2., 4. i 7. ovoga članka ne mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske, odnosno strani državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

(5) Motorna vozila na koja se posebni porez ne plaća sukladno stavku 1. ovoga članka ne smiju se otuđiti bez prethodne obavijesti nadležnom carinskom uredu i plaćanja posebnog poreza.

Članak 16.

(1) Ne smatra se da je motorno vozilo nezakonito upotrebljavano na području Republike Hrvatske ako:

1. fizička osoba s prebivalištem u drugoj državi članici Europske unije koristi na području Republike Hrvatske motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije u razdoblju, kontinuiranom ili ne, od najduže šest mjeseci za svako razdoblje od 12 mjeseci,

2. fizička osoba motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije u kojoj ima prebivalište redovito koristi za putovanja iz mjesta prebivališta u mjesto rada na području Repub-like Hrvatske i obrnuto (dnevni migrant). U ovom slučaju nema vremenskog ograničenja za uporabu motornog vozila,

3. student motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije u kojoj ima prebivalište koristi na području Republike Hrvatske u kojoj boravi isključivo zbog studiranja.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka motorno vozilo se na području Republike Hrvatske ne smije koristiti za prijevoz putnika uz plaćanje ili materijalnu naknadu bilo koje vrste ili za industrijski i/ili komercijalni prijevoz robe uz plaćanje ili bez plaćanja niti se motorno vozilo smije otuđiti, iznajmiti ili posuditi, te ga ne smije koristiti druga osoba osim one koja ga je unijela, a u kojim slučajevima se smatra da je motorno vozilo nezakonito uporabljeno na području Republike Hrvatske.

(3) Motorna vozila u vlasništvu tvrtke za iznajmljivanje vozila koja ima sjedište u drugoj državi članici Europske unije koja se nalaze u Republici Hrvatskoj zbog prestanka ugovora u iznajmljivanju mogu biti ponovno iznajmljena osobama koje nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj radi njihovog iznošenja iz područja Republike Hrvatske. Motorna vozila mogu vratiti u državu članicu u kojoj su prvotno iznajmljena i zaposlenici tvrtke za iznajmljivanje koji mogu biti i osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Svako iznajmljivanje ili uporaba vozila suprotno ovom članku smatrat će se nezakonitom uporabom vozila na području Republike Hrvatske.

Članak 17.

(1) Ne smatra se da je motorno vozilo nezakonito upotrebljavano na području Republike Hrvatske ako se motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije:

1. nalazi u posjedu ili uporabi kod fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je zaposlena kod poslodavca u drugoj državi članici Europske unije, a vozilo je u vlasništvu poslodavca. Fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj je u tom slučaju dužna Carinskoj upravi predočiti pisanu izjavu vlasnika motornog vozila te druge dokaze iz kojih je nedvojbeno da je motorno vozilo prvenstveno namijenjeno za obavljanje zaposlenikovog posla izvan područja Republike Hrvatske,

2. nalazi u posjedu ili uporabi kod fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja:

a) ima registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj državi članici Europske unije, a motorno vozilo je registrirano na ime nositelja obrta, odnosno slobodnog zanimanja;

b) je odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije, a motorno vozilo je u vlasništvu tog stranog pravnog subjekta;

3. nalazi u posjedu fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u leasing ili posudila u drugoj državi članici Europske unije radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj. U tom slučaju motorno vozilo smije biti u uporabi na području Republike Hrvatske najduže 15 dana od dana prijave nadležnom carinskom uredu, u kojem roku motornim vozilom smije upravljati samo osoba koja ga je posudila ili iznajmila. Osoba koja je posudila, uzela u leasing ili iznajmila motorno vozilo dužna je prijaviti se carinskom uredu u roku od tri dana od dana ulaska na područje Republike Hrvatske. Fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u leasing ili posudila u drugoj državi članici Europske unije ne smije isto motorno vozilo ponovno uporabiti na cestama u Republici Hrvatskoj u roku od godine dana od dana prethodne prijave. Neprijavljivanje motornog vozila carinskom uredu u roku, uporaba motornog vozila nakon proteka propisanog roka ili uporaba prijavljenog motornog vozila na cestama u Republici Hrvatskoj u roku od godine dana od dana prethodne prijave smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka prvenstvena namjena motornog vozila mora biti obavljanje poslova ili uporaba izvan područja Republike Hrvatske.

(3) U slučajevima iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj je dužna najkasnije u roku od pet dana od dana prvog unosa motornog vozila na područje Republike Hrvatske podnijeti zahtjev carinskom uredu prema mjestu svog prebivališta radi donošenja odobrenja kojim se utvrđuju uvjeti pod kojim osoba može upravljati motornim vozilom na području Republike Hrvatske. Prekoračenje tog roka smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske.

(4) U slučajevima iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka Carinska uprava i druga nadležna tijela mogu od korisnika motornog vozila tražiti sve podatke vezane za uporabu motornog vozila te dokazivati da se motorno vozilo u pretežitoj mjeri koristi na području Republike Hrvatske, u kojem slučaju se smatra da je motorno vozilo nezakonito uporabljeno na području Republike Hrvatske.

(5) Ako se u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da je druga osoba, osim one kojoj je izdano odobrenje ili koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u leasing ili posudila u drugoj državi članici Europske unije posjedovala ili koristila motorno vozilo, takav posjed ili korištenje smatrat će se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske.

VII. POVRAT POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

Članak 18.

(1) Vlasnik motornog vozila na koje je plaćen posebni porez prema odredbama ovoga Zakona koji izveze ili iznese motorno vozilo iz Republike Hrvatske koje je odjavljeno iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela ima pravo na povrat dijela plaćenog posebnog poreza koji se utvrđuje u visini ostatka iznosa posebnog poreza na dan prijave motornog vozila za izvoz ili iznos carinskom uredu nadležnom prema mjestu njegovog sjedišta ili prebivališta.

(2) Vlasnik motornog vozila iz stavka 1. ovoga članka dužan je nadležnom carinskom uredu podnijeti prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila najranije 14 dana prije nego što će biti obavljen izvoz ili iznos motornog vozila.

(3) Nadležni carinski ured prilikom utvrđivanja ostatka iznosa posebnog poreza u prijavljenom motornom vozilu na odgovarajući način primjenjuje članak 11. ovoga Zakona.

(4) Nakon izvršenog iznosa ili izvoza motornog vozila iz Republike Hrvatske zahtjev za povrat posebnog poreza podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu sjedišta ili prebivališta vlasnika motornog vozila, pri čemu se prilaže:

1. dokaz da je na motorno vozilo plaćen posebni porez sukladno odredbama ovoga Zakona,

2. dokaz o odjavi motornog vozila iz evidencije registriranih motornih vozila nadležnog tijela,

3. dokaz da je motorno vozilo izvezeno iz carinskog područja Europske unije,

4. račun ili druga komercijalna isprava iz koje je razvidno da je motorno vozilo prodano kupcu u drugoj državi članici Europske unije,

5. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

(5) Osim ako postoje osobito opravdani razlozi, povrat posebnog poreza neće se odobriti ako se odjava iz evidencije registriranih motornih vozila te iznos ili izvoz motornog vozila za koje se zahtjeva povrat ne obavi najkasnije u roku od 14 dana od dana podnošenja prijave iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Povrat posebnog poreza neće se odobriti za motorna vozila za koja je posebni porez obračunat i plaćen zbog nezakonite uporabe na području Republike Hrvatske u smislu ovoga Zakona.

(7) Ako se motorna vozila na koja je odobren povrat plaćenog posebnog poreza ponovno uvoze ili unose u Republiku Hrvatsku radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, posebni porez se na ta motorna vozila obračunava i naplaćuje sukladno odredbama ovoga Zakona.

VIII. REGISTRACIJA PROIZVOĐAČA I TRGOVCA I POLAGANJE INSTRUMENTA OSIGURANJA

Članak 19.

(1) Proizvođač, trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima je dužan nadležnom carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje motornih vozila na području Republike Hrvatske podnijeti prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila.

(2) Proizvođač i trgovac dužan je uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila položiti instrument osiguranja plaćanja posebnog poreza koji može biti u obliku:

1. bankovne garancije čiji rok ne može biti kraći od roka u kojem obveza uplate može nastati, produžen za tri mjeseca ili

2. bjanko zadužnice ili zadužnice.

(3) O prihvaćanju instrumenta osiguranja plaćanja posebnog poreza iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Carinska uprava te utvrđuje njegovu visinu ovisno o iznosu mogućeg duga po osnovi posebnog poreza. Carinska uprava može odobriti da instrument osiguranja umjesto proizvođača i trgovca položi druga osoba.

(4) Ako je ista osoba trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima u smislu ovoga Zakona, prilikom podnošenja prijave za upis u registar o tome će posebno obavijestiti nadležni carinski ured.

(5) Ako proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima prestane obavljati djelatnost, carinski ured će ga na njegov zahtjev ili po službenoj dužnosti brisati iz registra proizvođača i trgovaca motornih vozila.

IX. VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 20.

(1) Proizvođač, trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima su obvezni u svojim evidencijama voditi podatke o marki motornog vozila, tipu i modelu motornog vozila, identifikacijskom broju (broj šasije), oznaci motora, radnom postupku, obujmu motora u kubičnim centimetrima (cm³), vrsti goriva, broju vrata, broju mjesta za sjedenje, razini emisija ispušnih plinova, snazi motora u kW, emisiji ugljičnog dioksida (CO2), podatke radi li se o potpuno električnom ili hibridnom (električnom) vozilu, o dosegu električnih i »plug-in« hibridnih električnih vozila u potpuno električnom načinu rada, broju potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila, nabavi motornog vozila, državi isporuke, datumu isporuke, količini proizvedenih, uvezenih, unesenih, isporučenih i prodanih motornih vozila, ranijim registracijama rabljenih motornih vozila, stanju zaliha, vrijednosti, poreznoj osnovici, poreznoj stopi i iznosu obračunatog posebnog poreza.

(2) Upisivanje u evidencije iz stavka 1. ovoga članka obavlja se svakodnevno, a najkasnije sljedećeg radnog dana od nastanka poslovnog događaja.

X. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 21.

(1) Proizvođač i trgovac su obvezni na temelju evidencija iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona sastavljati i carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu dostavljati mjesečno izvješće koje će sadržavati podatke o proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim motornim vozilima, stanju zaliha, vrijednosti, poreznoj osnovici, poreznoj stopi, razini emisija ispušnih plinova te iznosu obračunatog i uplaćenog posebnog poreza. Mjesečno izvješće se dostavlja do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec.

(2) Za razdoblje u kome nije bilo proizvodnje, isporuke ili prodaje motornih vozila ne postoji obveza dostavljanja mjesečnih izvješća.

XI. OBLIK PROPISANIH PRIJAVA I IZVJEŠĆA I UPORABA SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Članak 22.

(1) Porezna prijava iz članka 9. ovoga Zakona, prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila iz članka 19. ovoga Zakona i mjesečno izvješće iz članka 21. ovoga Zakona te porezni akti i podnesci poreznih obveznika u smislu ovoga Zakona se dostavljaju:

a) pisano ili

b) elektroničkom razmjenom podataka, ako to dopuštaju tehničke mogućnosti i ako uporabu takvih sredstava odobri Carinska uprava.

(2) Carinska uprava objavljuje na svojim internetskim stranicama tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina), a porezni obveznici moraju osigurati ispunjenje objavljenih tehničkih preduvjeta potrebnih radi podnošenja propisanih prijava, izvješća, podnesaka i drugih podataka elektroničkim putem.

(3) Kada se postupanje u primjeni ovoga Zakona obavlja uporabom sustava elektroničke razmjene podataka Carinska uprava određuje pravila za zamjenu vlastoručnog potpisa nekom drugom tehnikom koja se može temeljiti na uporabi šifara.

XII. NADZOR

Članak 23.

(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Carinska uprava.

(2) Ako se u tijeku nadzora utvrdi da proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima ne vodi evidencije iz članka 20. ovoga Zakona ili ih netočno ili nepotpuno vodi i da zbog toga nije moguće utvrditi obvezu posebnog poreza, carinski ured će naložiti proizvođaču, trgovcu ili trgovcu rabljenim motornim vozilima popis zatečenih predmeta oporezivanja bez dokumentacije o nabavi.

(3) Carinski ured može rješenjem proizvođaču, trgovcu ili trgovcu rabljenim motornim vozilima privremeno zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti ako:

1. ne dopusti ili onemogućava provedbu poreznog nadzora,

2. obavlja djelatnost proizvodnje ili prodaje motornih vozila na području Republike Hrvatske bez upisa u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila,

3. proizvođač ili trgovac ne obračunava, netočno obračunava ili ne uplaćuje posebni porez,

4. ne posjeduje dokumentaciju o proizvedenim, primljenim, isporučenim i prodanim predmetima oporezivanja,

5. ne vodi propisane evidencije ili ih netočno ili nepotpuno vodi, ili ne dostavlja propisana izvješća,

6. ne posjeduje ili ne da na uvid dokumentaciju o obvezi posebnog poreza za uplatu te o uplaćenom posebnom porezu, kao i drugu porezno-pravno relevantnu poslovnu i financijsku dokumentaciju,

7. ne izdaje račune u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ako isporuke predmeta oporezivanja ne iskazuje preko naplatnog uređaja ili na drugi propisani način,

8. ako istekne rok valjanosti bankovne garancije iz članka 19. ovoga Zakona ili ako bankovna garancija bude opozvana.

(4) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka izvršava se pečaćenjem poslovnih prostorija, skladišta, pogona, dijela pogona, postrojenja, opreme ili drugih prostorija proizvođača, trgovca ili trgovca rabljenim motornim vozilima te onemogućavanjem korištenja postrojenja, uređaja i druge opreme za rad, odnosno na drugi pogodan način.

(6) Zabrana iz stavka 3. ovoga članka traje do uklanjanja razloga radi kojih je zabrana izrečena.

(7) Ako i nakon šest mjeseci od dana izdavanja rješenja iz stavka 3. ovoga članka proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima ne ukloni razloge radi kojih mu je izrečena privremena zabrana daljnjeg obavljanja djelatnosti, dužan je u roku od sedam dana od isteka tog roka carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu podnijeti poreznu prijavu iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona za svako neisporučeno motorno vozilo radi obračuna i plaćanja posebnog poreza. Ako proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima ne podnese poreznu prijavu u roku, carinski ured može, uz odgovarajuću primjenu članka 24. ovoga Zakona, poduzeti sve mjere, uključujući oduzimanje i prodaju motornih vozila.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka carinski ured će rješenjem brisati proizvođača, trgovca ili trgovca rabljenim motornim vozilima iz registra proizvođača i trgovaca motornih vozila. Proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima koji bude izbrisan iz registra proizvođača i trgovac rabljenim motornim vozilima može se ponovno upisati u registar ako u trenutku podnošenja prijave za upis nema evidentiranih dospjelih dugova s naslova javnih davanja te ako ne postoje razlozi iz stavka 3. ovoga članka zbog kojih se proizvođaču, trgovcu ili trgovcu rabljenim motornim vozilima može privremeno zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti.

(9) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 8. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(10) Ako se u tijeku nadzora utvrdi da proizvođač ili trgovac ne obračunava ili netočno obračunava posebni porez, carinski ured će proizvođaču ili trgovcu rješenjem utvrditi ispravan iznos posebnog poreza.

Članak 24.

(1) Ako postoji opasnost da će osoba koja je nezakonito uporabila motorno vozilo raspolaganjem imovinom, dogovorom s trećim osobama ili na drugi način spriječiti ili znatno otežati izvršenje porezne obveze, odnosno ako iz drugih okolnosti proizlazi da bi izvršenje porezne obveze moglo biti neizvjesno, carinski ured može, ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići, radi osiguranja naplate posebnog poreza privremeno oduzeti motorno vozilo koje je bilo predmet nezakonite uporabe.

(2) Radi osiguranja naplate posebnog poreza carinski ured će bez odgode izdati potvrdu o privremenom oduzimanju motornog vozila iz stavka 1. ovoga članka te donijeti rješenje kojim određuje stavljanje pod nadzor motornog vozila do izvršenja rješenja o naplati posebnog poreza.

(3) Carinski ured će obustaviti provedbu mjera iz stavka 2. ovoga članka ako osoba koja je nezakonito uporabila motorno vozilo podnese odgovarajuće sredstvo osiguranja naplate posebnog poreza, ako provedba tih mjera više nije razmjerna svrsi koja se želi postići ili ako se obustavi postupak za naplatu posebnog poreza.

(4) Sredstva osiguranja iz stavka 3. ovoga članka moraju odgovarati najvišem mogućem iznosu posebnog poreza koji može nastati za vozilo koje je bilo predmet nezakonite uporabe i mogu se dati:

1. polaganjem bankovne garancije,

2. polaganjem gotovine u kunama,

3. polaganjem bjanko zadužnice ili zadužnice,

4. polaganjem mjenice,

5. drugim sredstvima osiguranja koje Carinska uprava može smatrati primjerenima za osiguranje naplate posebnog poreza.

(5) Carinski ured može odobriti da sredstva osiguranja umjesto osobe koja je nezakonito uporabila motorno vozilo položi druga osoba.

(6) Na polaganje sredstava osiguranja iz stavka 4. ovoga članka i naplatu iz sredstava osiguranja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe carinskih propisa koji su na snazi u Republici Hrvatskoj te Općeg poreznog zakona.

(7) Kada se nakon izvršnosti rješenja o naplati posebnog poreza koja su nezakonito upotrebljavana na području Republike Hrvatske utvrdi da porezna obveza nije plaćena, niti je položeno dostatno sredstvo osiguranja, carinski ured će u slučaju da je motorno vozilo stavljeno pod nadzor sukladno stavku 2. ovoga članka rješenjem o izvršenju oduzeti motorno vozilo i odrediti njegovu prodaju.

(8) Žalba na rješenja iz stavaka 2. i 7. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(9) Sredstva ostvarena prodajom motornog vozila iz stavka 7. ovoga članka raspoređuju se tako da se najprije naplati posebni porez i kamate, zatim troškovi odnosnog postupka (troškovi prikupljanja, čuvanja i prodaje motornih vozila), a ostatak sredstava se vraća osobi koja je nezakonito uporabila motorno vozilo, čime se porezni dug s osnove posebnog poreza smatra ugašenim u dijelu prihoda ostvarenog prodajom.

(10) U primjeni ovoga članka carinski ured provodi žurni postupak.

Članak 25.

(1) Ako postoji vjerojatnost da će porezni obveznik, proizvođač i trgovac onemogućiti naplatu posebnog poreza, uključujući naplatu još nedospjelog i neutvrđenog iznosa posebnog poreza, te ako proizvođač ili trgovac ne vodi evidencije ili ih netočno ili nepotpuno vodi, ili ne dostavlja izvješća propisana ovim Zakonom, mogu se poduzeti mjere osiguranja naplate.

(2) Mjere osiguranja naplate određuju se rješenjem i sastoje se u zabrani raspolaganja sredstvima na žiroračunu ili drugim računima poreznog obveznika, proizvođača i trgovca, u popisu pokretnina, tražbina i drugih imovinskih prava, zabrani raspolaganja tražbinama poreznog obveznika, proizvođača i trgovca, oduzimanjem pokretnina i predbilježbi založnog prava na nekretnini.

(3) Žalba na rješenje iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(4) Pljenidba radi osiguranja naplate može se odgoditi ili obustaviti ako porezni obveznik, proizvođač i trgovac podnese primjerena sredstva osiguranja.

XIII. POSEBNI POREZ NA STJECANJE MOTORNIH VOZILA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 26.

(1) Pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Repub-

lici Hrvatskoj plaćaju posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj na koja je plaćen posebni porez na motorna vozila iz članka 1. ovoga Zakona, ako to stjecanje, odnosno isporuka ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost ili porezom na nasljedstva i darove prema posebnim propisima.

(2) Porezni obveznik posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila iz stavka 1. ovoga članka je stjecatelj.

(3) Porezna obveza posebnog poreza na stjecanje iz stavka 1. ovoga članka nastaje u trenutku stjecanja.

(4) Porezni obveznik iz stavka 2. ovoga članka mora nastanak porezne obveze prijaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana stjecanja rabljenog motornog vozila. Posebni porez na stjecanje obračunava i naplaćuje ispostava Porezne uprave nadležna prema sjedištu ili prebivalištu poreznog obveznika.

(5) Porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila je tržišna cijena u trenutku nastanka porezne obveze. Porezna uprava provjerava tržišnu cijenu iskazanu u ispravama o stjecanju, a ako utvrdi da ista nije realno iskazana, tržišnu cijenu utvrđuje na temelju usporedbe ili procjene, odnosno primjenom na odgovarajući način odredbe članka 11. ovoga Zakona. Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila iz stavka 1. ovoga članka ne plaća daroprimatelj koji je u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu i nasljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom nasljednom redu.

(6) Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila ne plaća se na stjecanje rabljenih motornih vozila koja su namijenjena za potrebe propisane člankom 15. ovoga Zakona.

(7) Bez dokaza o plaćenom posebnom porezu na stjecanje rabljenog motornog vozila ne može se kod nadležnog tijela obaviti registracija tog motornog vozila.

(8) Posebni porez na stjecanje motornih vozila iz stavka 1. ovoga članka plaća se po stopi od 5%.

(9) Porezni obveznik iz stavka 2. ovoga članka dužan je platiti posebni porez na stjecanje motornih vozila u roku od 15 dana od dana nastanka porezne obveze.

(10) Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila nadzire Porezna uprava.

XIV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima, a novčanom kaznom od 3.000,00 kuna do 50.000,00 kuna odgovorna osoba proizvođača, trgovca ili trgovca rabljenim motornim vozilima:

1. ako isporuči drugoj osobi motorno vozilo na koje u Republici Hrvatskoj nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez prije izdavanja računa ili bez izdavanja računa ili takvo motorno vozilo uporabi za svoje potrebe (članak 8. stavak 2. točka 1.),

2. ako proizvođač ili trgovac ne obračunava, netočno obračunava i ne uplaćuje posebni porez na način i u rokovima kako je to propisano ovim Zakonom,

3. ako privremeno uneseno motorno vozilo na području Repub-like Hrvatske koristi za prijevoz putnika uz plaćanje ili materijalnu naknadu bilo koje vrste; ili za industrijski i/ili komercijalni prijevoz robe uz plaćanje ili bez plaćanja; ili motorno vozilo otuđi, iznajmi ili posudi; ili ga da na korištenje drugoj osobi (članak 16. stavak 2.),

4. ako motorno vozilo iznajmi ili uporabi suprotno članku 16. stavku 3. ovoga Zakona,

5. ako nabavi motorna vozila bez dokumentacije o nabavi (članak 23. stavak 2.),

6. ako ne dopusti ili onemogućava provedbu poreznog nadzora (članak 23. stavak 3. točka 1.),

7. ako obavlja djelatnost proizvodnje ili prodaje motornih vozila na području Republike Hrvatske bez upisa u registar proizvođača, trgovaca motornih vozila ili trgovca rabljenih motornih vozila (članak 23. stavak 3. točka 2.),

8. ako ne posjeduje dokumentaciju o proizvedenim, primljenim, isporučenim i prodanim predmetima oporezivanja (članak 23. stavak 3. točka 4.),

9. ako ne posjeduje ili ne da na uvid dokumentaciju o obvezi posebnog poreza za uplatu te o uplaćenom posebnom porezu, kao i drugu porezno-pravno relevantnu poslovnu i financijsku dokumentaciju (članak 23. stavak 3. točka 6.),

10. ako ne podnese poreznu prijavu na način i u roku kako je to propisano člankom 23. stavkom 7. ovoga Zakona,

11. ako onemogućava provedbu mjere oduzimanja motornih vozila (članak 23. stavak 7.),

12. ako onemogućava provedbu mjera osiguranja naplate posebnog poreza iz članka 25. ovoga Zakona.

Članak 28.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima, a novčanom kaznom od 2.000,00 kuna do 30.000,00 kuna odgovorna osoba proizvođača, trgovca ili trgovca rabljenim motornim vozilima:

1. ako ne vodi evidencije na način kako je to propisano člankom 20. ovoga Zakona,

2. ako proizvođač ili trgovac ne podnosi izvješća na način i u rokovima kako je to propisano člankom 21. ovoga Zakona,

3. ako ne izdaje račune u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ako isporuke predmeta oporezivanja ne iskazuje preko naplatnog uređaja ili na drugi odgovarajući način (članak 23. stavak 3. točka 7.).

Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba, a novčanom kaznom od 2.000,00 kuna do 40.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi:

1. ako se zatekne u posjedu motornog vozila na koje nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez ili pri korištenju takvim motornim vozilom na cesti u Republici Hrvatskoj (članak 8. stavak 2. točka 2.),

2. ako ne podnese poreznu prijavu na način i u roku kako je to propisano člankom 9. stavkom 3. ovoga Zakona,

3. ako u poreznoj prijavi da neistinite podatke na temelju kojih se utvrđuje porezna osnovica (članak 11. stavak 10.),

4. ako korisnik najma ili leasinga ne prijavi motorno vozilo ili ne podnese poreznu prijavu na način i u rokovima kako je to propisano člankom 14. stavkom 1. ovoga Zakona,

5. ako fizička osoba iz članka 16. stavak 1. ovoga Zakona motorno vozilo na području Republike Hrvatske koristi za prijevoz putnika uz plaćanje ili materijalnu naknadu bilo koje vrste; ili za industrijski i/ili komercijalni prijevoz robe uz plaćanje ili bez plaćanja; ili motorno vozilo otuđi, iznajmi ili posudi; ili ga da na korištenje drugoj osobi (članak 16. stavak 2.),

6. ako motorno vozilo iznajmi ili uporabi suprotno članku 16. stavku 3. ovoga Zakona,

7. ako ne prijavi motorno vozila carinskom uredu u roku od tri dana od ulaska na područje Republike Hrvatske (članak 17. stavak 1. točka 3.),

8. ako se koristi motornim vozilom nakon isteka propisanog roka ili ako prijavljeno motorno vozilo uporabi na cestama u Republici Hrvatskoj u roku od godine dana od dana prethodne prijave (članak 17. stavak 1. točka 3.),

9. ako u roku ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 17. stavka 3. ovoga Zakona,

10. ako fizička osoba iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona motorno vozilo u pretežitoj mjeri koristi na području Republike Hrvatske (članak 17. stavak 4.),

11. ako fizička osoba iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona motorno vozilo preda drugoj osobi u posjed ili na korištenje (članak 17. stavak 5.),

12. ako onemogućava provedbu privremenog oduzimanja motornog vozila (članak 24.),

13. ako onemogućava provedbu mjera osiguranja naplate posebnog poreza iz članka 25. ovoga Zakona.

Članak 30.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba, a novčanom kaznom od 2.000,00 kuna do 20.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi:

1. ako ne izvrši prijavu obračuna i naplate posebnog poreza na način i u rokovima kako je to propisano člankom 9. stavkom 2. ovoga Zakona,

2. ako ne uplati posebni porez u roku iz članka 9. stavka 8. ovoga Zakona,

3. ako na motornom vozilu koje se nalazi na procjeni kod stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja izvrši popravke ili preinake (članak 11. stavak 8.),

4. ako stjecatelj motornih vozila ne podnese prijavu na način i u roku kako je to propisano člankom 26. stavkom 4. ovoga Zakona,

5. ako stjecatelj motornih vozila ne uplati posebni porez na stjecanje motornih vozila u roku iz članka 26. stavka 9. ovoga Zakona.

XV. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Na sva postupovna pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

(2) Za provedbu prekršajnog postupka za prekršaje propisane ovim Zakonom nadležna je Carinska uprava, osim za prekršaje iz članka 30. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona za koje je nadležna Porezna uprava. Na zastaru pokretanja i vođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

(3) U pogledu razvrstavanja predmeta oporezivanja u tarifnu oznaku kombinirane nomenklature odlučuje Carinska uprava u skladu s carinskim propisima i temeljnim pravilima koja vrijede za razvrstavanje robe po carinskoj tarifi.

Članak 32.

Odredbe ovoga Zakona u odnosu na definiciju predmeta oporezivanja primjenjivat će se na odgovarajući način i u slučaju izmjena tarifnih oznaka u kombiniranoj nomenklaturi, s time da to ne smije biti od utjecaja na opseg i visinu oporezivanja.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ovlašćuje se ministar financija da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga članka donese propise kojima će se urediti primjena ovoga Zakona.

Članak 34.

Na motorna vozila koja su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona smještena u carinskom skladištu i nisu puštena u slobodan promet primijenit će se odredbe ovoga Zakona.

Članak 35.

Do donošenja Zakona o carinskoj službi kojim će se osnovati carinski uredi iz članka 4. stavka 1. točke a) ovoga Zakona, poslove predviđene carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim propisima koji su stavljeni u nadležnost Carinske uprave obavljaju carinarnice.

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, br. 139/97., 105/99., 55/00., 127/00., 107/01., 44/03., 95/04., 94/09., 21/10. i 78/12.).

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 19. koji stupa na snagu 1. svibnja 2013., te članaka od 1. do 18., članaka 20. do 32. i članaka 34. do 36. koji stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 410-19/13-01/01

Zagreb, 25. siječnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.