Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

NN 15/2013 (6.2.2013.), Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

HRVATSKI SABOR

243

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/05

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 31. siječnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA

Članak 1.

U Zakonu o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (»Narodne novine« br. 44/94., 79/98., 19/99., 35/00., 60/04. i 12/12.) članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Tijelo koje upravlja Agencijom je Uprava koju čine:

1. ministar financija, koji je po položaju predsjednik Uprave,

2. predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, član Uprave,

3. predsjednik Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, član Uprave.

(2) Uprava Agencije odlučuje većinom glasova svih svojih članova.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/13-01/01

Zagreb, 25. siječnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.