Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja

NN 15/2013 (6.2.2013.), Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja

15 06.02.2013 Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

247

Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (»Narodne novine« broj: 59/2012), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA I OBILJEŽAVANJA ŽIGOM VATRENOG ORUŽJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba).

Članak 2.

Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdat će odobrenje za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja ovlaštenoj pravnoj osobi koja ispunjava kadrovske, organizacijske i tehničke uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Ovlaštena pravna osoba mora imati zaposlen dovoljan broj djelatnika za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja, i to:

– tehničkog direktora, inženjera strojarske struke, sa znanjem engleskog ili njemačkog ili francuskog jezika te iskustvom u proizvodnji ili servisiranju vatrenog oružja ili s uvjerenjem o završenom stručnom osposobljavanju ili radnom iskustvu u nekom od zavoda (ustanova) za ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja priznatom od strane Stalne međunarodne komisije za ispitivanje lakog oružja – Commission Internationale Permanente d'Epreuve des Armes Portatives (u daljnjem tekstu: C.I.P.);

– djelatnike strojarske struke (inženjere, tehničare i kvalificirane djelatnike) s iskustvom u proizvodnji ili servisiranju vatrenog oružja ili s uvjerenjem o završenom stručnom osposobljavanju ili radnom iskustvu u nekom od zavoda (ustanova) za ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja priznatom od strane C.I.P.-a.

Svi zaposlenici ovlaštene pravne osobe koji neposredno obavljaju poslove ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja moraju zadovoljavati opće i posebne uvjete propisane člankom 10. stavkom 2. točkama 2., 3., 4. i 5. i stavkom 3. važećeg Zakona o oružju.

Članak 4.

Ovlaštena pravna osoba u pogledu tehničke normizacije i provedbe ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja, organizacijski mora biti ustrojena sukladno regulativi C.I.P.-a, te mora imati uspostavljen sustav kontrole kvalitete.

Ovlaštena pravna osoba mora ispunjavati uvjete akreditiranog laboratorija prema općim zahtjevima za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 i prema općim zahtjevima za ustanove koje provode potvrđivanje proizvoda sukladno normi HRN EN 45011. Potvrde o akreditaciji prema navedenim normama izdane od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) ovlaštena pravna osoba treba ishoditi u roku od četiri godine od dana izdavanja odobrenja Ministarstva za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja.

Ovlaštena pravna osoba mora provoditi politiku kvalitete C.I.P.-a, jamčiti korištenje kalibrirane opreme i provođenje postupaka ispitivanja propisanih u procedurama rada i odlukama C.I.P-a, koje će korisniku jamčiti sigurnost ispitanog oružja, te jamčiti neovisnost dobivenih rezultata ispitivanja oružja u odnosu na proizvođača oružja.

Članak 5.

Ovlaštena pravna osoba mora posjedovati prostorije za ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja, prostorije za probno ispaljivanje streljiva opremljene odgovarajućim zaustavljačima ispaljenih zrna (sačme) streljiva kao i uređajima za ventilaciju i zaštitu od buke.

Osim prostorija iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena pravna osoba mora posjedovati prostoriju namijenjenu za prijem i izdavanje oružja kao i prostoriju za skladištenje oružja.

Prostorije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, osim prostorije namijenjene za prijem i izdavanje oružja, moraju udovoljavati prostornim i tehničkim uvjetima te uvjetima u vezi zaštite od požara, krađe i drugih zlouporaba i nezgoda, propisanim posebnim propisom o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta.

Članak 6.

Ovlaštena pravna osoba mora posjedovati odgovarajuću opremu, instrumente i alate potrebne za provođenje ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja, a minimalno: prihvate za različite vrste oružja, instrumente za provođenje kontrole dimenzija, instrumente za mjerenje tvrdoće, instrumente za registriranje pukotina, uređaje i alate za graviranje i žigosanje te uređaje za mjerenje pritiska.

Za opremu iz stavka 1. ovoga članka te svu ostalu opremu koju posjeduje i koristi, ovlaštena pravna osoba mora imati odgovarajuće ateste i izvješća o umjerenosti izdane od strane akreditiranog umjernog laboratorija.

Članak 7.

Ovlaštena pravna osoba mora svojim općim aktom propisati mjere za zaštitu podataka (vođenje bilješki i arhiva, čuvanje dokumentacije, zaštita internih digitalnih evidencija, podataka o međulaboratorijskoj suradnji te razmijenjenih podataka) i način provedbe tih mjera te mora jamčiti profesionalnu povjerljivost podataka i sigurnost poslovne suradnje.

Članak 8.

Ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom utvrđuje povjerenstvo Ministarstva koje imenuje ministar unutarnjih poslova.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-61279/2-2012.

Zagreb, 29. siječnja 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.