I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

NN 15/2013 (6.2.2013.), I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

251

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 130/11) i članka 11. stavka 2. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, broj 163/03, 40/07), ministar poljoprivrede donosi

I. AKCIJSKI PROGRAM

ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA

Opće odredbe

Članak 1.

Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:

– cilj donošenja,

– tumačenje pojmova,

– obveznike primjene uvjeta i mjera,

– uvjete i način primjene gnojiva,

– opća načela korištenja gnojiva,

– mjere skladištenja i zbrinjavanja stajskog gnoja,

– razdoblje primjene,

– završne odredbe.

Cilj donošenja

Članak 2.

Cilj ovoga Programa je zaštita voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla radi postizanja dobrog stanja vodnih tijela površinskih i podzemnih voda i sprečavanja pogoršanja već dostignutog stanja vodnih tijela u pogledu onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla.

Tumačenje pojmova

Članak 3.

U smislu ovoga Programa pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. »Gnojiva« jesu tvari čija je glavna namjena ishrana bilja.

2. »Gnojivo s dušikom« je svako gnojivo koje sadrži dušik ili dušikove spojeve koji se primjenjuju na poljoprivrednim površinama s ciljem poboljšanja uvjeta za ishranu biljaka, a uključuje kruti stajski gnoj, gnojovku, gnojnicu, kompost i otpadni mulj.

3. »Stajski gnoj« je kruti stajski gnoj, gnojovka, gnojnica i stajski gnoj kao organski gnoj u prerađenom obliku.

4. »Kruti stajski gnoj« je smjesa stelje, krutih i tekućih životinjskih izlučevina različitog stupnja biološke razgrađenosti, stabilnosti i zrelosti.

5. »Gnojovka« je polutekuće stajsko gnojivo, smjesa krutih i tekućih životinjskih izlučevina, tj. stajski gnoj uglavnom bez stelje.

6. »Gnojnica« je tekući stajski gnoj, najčešće smjesa tekućih životinjskih izlučevina i otpadnih voda (obično nastaje kao tekući ostatak izlučevina koje stelja ne uspije upiti).

7. »Kompost« je organsko gnojivo i poboljšivač tla proizveden kontroliranom biooksidativnom razgradnjom različitih smjesa sastavljenih prvenstveno od različitih biljnih ostataka, ponekad pomiješanih s organskim gnojivima i/ili životinjskim ostacima, a sadrži ograničene količine mineralnih tvari.

8. »Otpadni mulj« je mulj:

– iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava i gradova te iz drugih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koje su sadržajem slične otpadnim vodama iz kućanstava i gradova,

– iz septičkih jama i drugih sličnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,

– iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji nisu spomenuti u prvoj i drugoj alineji ove točke.

9. »Obrađeni mulj« je otpadni mulj podvrgnut biološkoj, kemijskoj ili toplinskoj obradi, dugotrajnom skladištenju ili bilo kojem drugom postupku kojim se znatno smanjuju fermentabilnost i opasnosti po zdravlje koje bi proizašle iz njegovog korištenja.

10. »Organsko gnojivo« je gnojivo koje sadrži biljna hranjiva u obliku organskih tvari biljnog ili životinjskog podrijetla.

11. »Mineralna gnojiva« jesu tvari čija je glavna namjena ishrana biljaka, a u kojem su deklarirana hranjiva u obliku anorganskih soli dobivenih ekstrakcijom i/ili fizikalnim i/ili kemijskim industrijskim postupcima.

12. »Primjena« je dodavanje gnojiva u tlo (raspodjelom po površini tla, injektiranjem u tlo, unošenjem u tlo ispod površine ili miješanjem s površinskim slojem tla) na biljku ili oboje.

13. »Onečišćenje« je izravno ili neizravno odlaganje ili primjena gnojiva s dušikom koje za posljedicu ima prekomjerni unos dušikovih spojeva iz poljoprivrednih izvora u vodni okoliš, na način da uzrokuje opasnost za ljudsko zdravlje, šteti živim organizmima i vodnom ekosustavu, šteti pogodnosti korištenja voda ili onemogućuje druge načine korištenja voda.

14. »Domaće životinje« jesu životinje navedene u Tablici 1. Dodatka I. koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovoga Programa, a uzgajaju se radi ostvarivanja koristi.

15. »Uvjetno grlo« (u daljnjem tekstu: UG) je usporedna vrijednost domaćih životinja svedena na masu od 500 kg.

16. »Poljoprivredna površina« je oranica, višegodišnji nasad, livada i pašnjak.

Obveznici primjene

Članak 4.

1. Obveznici primjene uvjeta i mjera propisanih ovim Programom su poljoprivredna gospodarstva s poljoprivrednim površinama i/ili objektima unutar područja proglašenih ranjivim područjima prema Odluci o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 130/12).

2. Uvjeti i mjere propisani ovim Programom smatraju se preporukom poljoprivrednim gospodarstvima s poljoprivrednim površinama i/ili objektima izvan ranjivih područja iz točke 1. ovoga članka.

Uvjeti i način primjene gnojiva

Članak 5.

1. Gnojiva se koriste na način da se ostvare osnovni ciljevi gnojidbe:

– postizanje stabilnog, visokog i isplativog prinosa dobre kakvoće,

– optimalna opskrba usjeva hranjivima,

– održavanje ili popravljanje plodnosti tla.

2. Osnovni ciljevi gnojidbe podrazumijevaju vrstu, količinu i oblik biljnih hranjiva te način i vrijeme korištenja koji osiguravaju:

– najveću iskoristivost dodanih hranjiva,

– najmanji gubitak hranjiva,

– najmanji prijenos hranjiva u vode,

– zaštitu okoliša.

Članak 6.

1. Gnojiva se koriste u skladu s potrebama biljaka za hranjivima pri čemu se uzima u obzir:

– očekivana razina proizvodnje i kakvoća prinosa,

– količina hranjiva u tlu na temelju kemijske analize tla,

– hranjiva unesena u tlo gnojidbom,

– hranjiva iznesena iz tla prinosom,

– pH vrijednost tla, količina humusa u tlu i tekstura tla,

– uvjeti i tehnološki postupci tijekom proizvodnje.

2. Kemijska analiza tla provodi se za sljedeće parametre:

– sadržaj ukupnog, nitratnog i amonijskog dušika (N),

– sadržaj fosfora (P2O5),

– sadržaj kalija (K2O),

– pH tla,

– sadržaj humusa u tlu.

3. Kemijska analiza iz točke 2. ovoga članka provodi se u laboratorijima za analizu tla, svake proizvodne godine, na uzorcima tla s najmanje jedne četvrtine poljoprivrednih površina gospodarstva.

4. Uz primjenu načela navedenih u točki 1. ovoga članka, gnojidba dušikom ne može biti viša od količine propisane u Dodatku II. koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 7.

Evidencija korištenja gnojiva na poljoprivrednom gospodarstvu vodi se kako je propisano u Dodatku III. koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovoga Programa.

Opća načela korištenja gnojiva

Članak 8.

1. Gnojiva s dušikom se unose u tlo u vrijeme pogodno za agrotehničke zahvate, osim u slučajevima kada je to ovim Programom zabranjeno.

2. Na poplavljenim područjima gnojivo se unosi u tlo po završetku razdoblja poplave.

3. Strojevi za primjenu gnojiva moraju ispunjavati sve tehničke zahtjeve kako bi se osigurala kontrolirana i pravilna primjena gnojiva te mogućnost ravnomjerne raspodjele, sa što manjim gubicima.

4. Kod primjene mineralnih gnojiva mora se osigurati da nema preklapanja prohoda rasipača/raspodjeljivača, odnosno stvaranja dvostrukih prohoda ili praznih mjesta na poljoprivrednoj površini.

5. U područjima zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće zabrana primjene gnojiva s dušikom provodi se sukladno odredbama posebnog propisa kojim se određuju uvjeti za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta. U područjima zona sanitarne zaštite izvorišta gdje nije zabranjena primjena gnojiva s dušikom provode se mjere i uvjeti propisani ovim Programom.

Članak 9.

1. U tijeku jedne kalendarske godine poljoprivredno gospodarstvo može gnojiti poljoprivredne površine stajskim gnojem do sljedećih graničnih vrijednosti primjene dušika:

– 210 kg/ha dušika (N), dozvoljena primjena u razdoblju od 4 godine od dana stupanja na snagu ovoga Programa,

– 170 kg/ha dušika (N), dozvoljena primjena nakon isteka razdoblja iz alineje 1. ove točke.

2. Primjena stajskog gnoja provodi se na način da se gubici dušika smanje na najmanju moguću mjeru.

3. U cilju smanjivanja gubitaka dušika stajski gnoj primjenjuje se kako slijedi:

– gnojidba stajskim gnojem provodi se na način da se spriječi hlapljenje amonijaka, pri čemu treba voditi računa o stadiju vegetacije, vremenskim razmacima primjene, temperaturi i vlažnosti zraka te osunčanosti,

– na nezasijanim površinama potrebno je stajski gnoj što prije unijeti u tlo,

– stajski gnoj treba jednakomjerno rasporediti po površini tla,

– gnojovku prije gnojenja treba promiješati.

4. Količina dušika u stajskom gnoju dobivenom godišnjim uzgojem domaćih životinja, preračunata na UG, propisana je u Tablici 2. Dodatka I. ovoga Programa.

Članak 10.

U cilju smanjivanja gubitaka dušika ispiranjem i isparavanjem zabranjuje se:

1. gnojenje gnojnicom i gnojovkom na svim poljoprivrednim površinama bez obzira na pokrov u razdoblju od 15. studenoga do 15. veljače;

2. gnojenje gnojnicom i gnojovkom raspodjelom po površini bez unošenja u tlo na svim poljoprivrednim površinama u razdoblju od 1. svibnja do 1. rujna.

Članak 11.

Zabranjena je primjena gnojiva:

– na tlu zasićenom vodom,

– na tlu prekrivenom snježnim prekrivačem,

– na zamrznutom tlu,

– na poplavljenom tlu,

– na nepoljoprivrednim zemljištima,

– na 20 m udaljenosti od vanjskog ruba korita jezera ili druge stajaće vode,

– na 3 m udaljenosti od vanjskog ruba korita vodotoka širine korita 5 metara ili više,

– na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10% na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka,

– pomiješanog s otpadnim muljem,

– podrijetlom s poljoprivrednih gospodarstava na kojima su utvrđene bolesti s uzročnicima otpornim na uvjete u gnojišnoj jami.

Članak 12.

1. Najveća dozvoljena količina primjene stajskog gnoja na poljoprivrednoj površini propisana je u Tablici 3. Dodatka I. ovoga Programa.

2. Iznimno od odredbi točke 1. ovoga članka, najveća dozvoljena količina stajskog gnoja prema graničnim vrijednostima može biti veća od one propisane u Tablici 3. Dodatka I. ovoga Programa, ukoliko se provodi kemijska analiza stajskog gnoja kojom su dobivene vrijednosti dušika, fosfora i kalija manje od vrijednosti prikazanih u Tablici 3. Dodatka I. ovoga Programa.

3. Kemijska analiza stajskog gnoja iz točke 2. ovog članka provodi se za sljedeće parametre:

– sadržaj suhe tvari stajskog gnoja,

– sadržaj ukupnog i amonijskog dušika (N),

– sadržaj fosfora (P2O5),

– sadržaj kalija (K2O),

– pH stajskog gnoja.

4. Kemijska analiza iz točke 3. ovoga članka provodi se najmanje dva puta godišnje, a prije primjene stajskog gnoja na poljoprivredne površine.

Skladištenje i zbrinjavanje stajskog gnoja

Članak 13.

1. Stajski gnoj skladišti se na uređenim gnojištima: platoima za kruti stajski gnoj, gnojišnim jamama, lagunama, jamama za gnojnicu, ili u drugim spremnicima (u daljem tekstu: spremnici).

2. Spremnici moraju biti vodonepropusni, tako da ne dođe do izlijevanja, ispiranja ili otjecanja stajskog gnoja u okoliš, kao i onečišćenja podzemnih i površinskih voda. Tekući dio stajskog gnoja mora biti prikupljen u vodonepropusne gnojne jame iz kojih ne smije biti istjecanja u podzemne ili površinske vode.

3. Spremnici moraju svojom veličinom zadovoljiti prikupljanje stajskog gnoja za šestomjesečno razdoblje.

4. Veličina spremnika za stajski gnoj, ovisno o vrsti domaće životinje i obliku stajskog gnoja, propisana je u Tablici 4. Dodatka I. ovoga Programa.

5. Iznimno od odredbi točke 4. ovoga članka, gnojne jame nije potrebno izgraditi ukoliko se kroz sustav i tehnologiju uzgoja domaćih životinja ne stvara gnojnica.

6. Prijelazno razdoblje za izgradnju odgovarajućih spremnika, sukladnih odredbama točke 4. ovoga članka, je:

– 4 godine za poljoprivredna gospodarstva s 1 ili manje UG,

– 2 godine za ostala poljoprivredna gospodarstva,

od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 14.

1. Ako se gnojidba stajskim gnojem ne može provesti u skladu s člankom 9. točkom 1. zbog nedovoljnih poljoprivrednih površina te ukoliko se skladištenje stajskog gnoja ne može provesti u skladu s člankom 13. točkom 4. ovoga Programa, poljoprivredno gospodarstvo mora višak stajskog gnoja zbrinuti:

– gnojidbom poljoprivrednih površina drugog vlasnika na temelju ugovora,

– preradom stajskog gnoja u bioplin, kompost, supstrat i drugo na gospodarstvu ili na temelju višegodišnjeg ugovora,

– zbrinjavanjem stajskog gnoja na druge načine.

2. Poljoprivredno gospodarstvo mora posjedovati pismene dokaze o zbrinjavanju viška stajskog gnoja iz točke 1. ovoga članka.

3. Zbrinjavanje viška stajskog gnoja iz točke 1. ovoga članka provodi se u skladu s načelima dobre poljoprivredne prakse.

Razdoblje primjene

Članak 15.

Ovaj Program stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i donosi se za razdoblje od četiri godine od dana stupanja na snagu.

Završne odredbe

Članak 16.

Ovaj Program objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/171

Urbroj: 525-07/0012-13-8

Zagreb, 9. siječnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I.

Tablica 1.: Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

DOMAĆA ŽIVOTINJA

UG/DOMAĆOJ
ŽIVOTINJI

Odrasla goveda starija od 24 mjeseca

1,0

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

0,6

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

0,3

Rasplodni bikovi

1,4

Telad

0,15

Konji

1,2

Ždrebad

0,5

Ovce i koze

0,10

Janjad, jarad

0,05

Krmače

0,3

Nerasti

0,4

Svinje u tovu od 25 do 130 kg

0,15

Odojci

0,02

Kokoši nesilice

0,004

Tovni pilići

0,0025

Purani

0,02

Kunići i pernata divljač

0,002

Tablica 2.: Količina dušika u stajskom gnoju dobivenom godišnjim uzgojem domaćih životinja, preračunato na UG

VRSTA DOMAĆE ŽIVOTINJE

kg N/godina

Goveda

70

Konji

60

Ovce i koze

70

Svinje

80

Perad

85

Ostale domaće životinje

85

Tablica 3.: Najveća dozvoljena količina primjene stajskog gnoja na poljoprivrednoj površini

Vrsta stajskog gnoja

N

P2O5

K2O

Granične vrijednosti primjene dušika (N)

Najveća dozvoljena količina stajskog gnoja prema graničnim vrijednostima

Sadržana količina hranjiva

(kg)


(%)

(%)

(%)

(kg/ha)

(t/ha)

N

P2O5

K2O

Goveđi

0,5

0,3

0,5

210

42

210

126

210

170

34

170

102

170

Konjski

0,6

0,3

0,6

210

35

210

105

210

170

28

170

85

170

Ovčji

0,8

0,5

0,8

210

26

210

130

210

170

21

170

106

170

Svinjski

0,6

0,5

0,4

210

35

210

175

140

170

28

170

142

113

Kokošji

1,5

1,3

0,5

210

14

210

182

70

170

11

170

147

57

Brojlerski

3,0

3,0

2,0

210

7

210

210

140

170

5.5

170

170 

110

Goveđi kompost

2,1

2,2

0,8

210

10

210

220

80

170

8

170

180

65

Goveđa gnojovka

0,4

0,2

0,5

210

52 m3/ha

208

104

260

170

42 m3/ha

170

85

210

Svinjska gnojovka

0,5

0,4

0,3

210

42 m3/ha

210

168

126

170

34 m3/ha

170

136

102

Tablica 4.: Veličina spremnika za stajski gnoj prema vrsti domaće životinje i obliku stajskog gnoja, za šestomjesečno razdoblje prikupljanja, u m3

DOMAĆA ŽIVOTINJA

GNOJOVKA

KRUTI STAJSKI GNOJ

GNOJNICA

Odrasla goveda starija od 24 mjeseca

7,1

7,0

3,5

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

5,8

4,2

2,9

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

2,3

2,1

1,2

Rasplodni bikovi

7,1

7,0

3,5

Telad

1,2

1,0

0,7

Konji

-

7,0

-

Ždrebad

-

3,5

-

Ovce i koze

-

1,0

-

Janjad, jarad

-

1,0

-

Krmače

2,55

1,73

0,84

Nerasti

2,55

1,73

0,84

Svinje u tovu od 25 do 130 kg

0,64

0,44

0,21

Odojci

0,21

0,09

0,035

Kokoši nesilice

0,032

0,016

-

Tovni pilići

-

0,006

-

Purani

-

0,03

-

Kunići i pernata divljač

-

0,042

-

DODATAK II.

Granične vrijednosti unosa dušika u tlo, prema biljnim vrstama

BILJNE VRSTE

GRANIČNA VRIJEDNOST

(kg N/ha)

Krma s trajnih travnjaka i pašnjaka:


2 – kosni travnjak

170

3 – kosni travnjak

240

4 – kosni travnjak

320

Pašno-košna uporaba

240

Djeteline i djetelinske mješavine

80

Djetelinsko-travne mješavine

240

Trave, travne mješavine i djetelinsko-travne mješavine

320

Kukuruz za zrno

270

Kukuruz za silažu

270

Krumpir

240

Pšenica

180

Ječam

150

Tritikale

150

Zob

120

Raž

120

Druge žitarice

120

Uljana repica

200

Druge uljarice

80

Hmelj

270

Soja

80

Suncokret

150

Šećerna repa

300

Korjenaste krmne kulture

200

Drugi jednogodišnji usjevi

200

Duhan

80

Voćne vrste:


Voće

150

Masline

100

Drugo voće (jagode, borovnice)

80

Vinova loza

100

Povrće:


Plodovito

250

Korjenasto i gomoljasto

170

Lisnato

150

Zeljasto

300

Lukovičasto

120

Poriluk

250

Mahunasto

60

DODATAK III.

EVIDENCIJA KORIŠTENJA GNOJIVA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

NAZIV GOSPODARSTVA


MIBPG


ARKOD PARCELA/KATASTARSKA ČESTICA (broj)


POVRŠINA (ha)


KULTURA/ha

STAJSKI GNOJ

MINERALNO GNOJIVO

DATUM

DOMAĆA

ŽIVOTINJA

TIP

GNOJIVA

KOLIČINA

(t, m3/ha)

UKUPNO (t, m3)

DATUM

TIP GNOJIVA

(FORMULACIJA)

KOLIČINA (kg/ha)

UKUPNO (t)15 06.02.2013 I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla