Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika

NN 15/2013 (6.2.2013.), Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika

15 06.02.2013 Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

252

Na temelju članka 43. stavka 10. i članka 44. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O PROVOĐENJU PRIPREMNE I DOPUNSKE NASTAVE ZA UČENIKE KOJI NE ZNAJU ILI NEDOSTATNO ZNAJU HRVATSKI JEZIK I NASTAVE MATERINSKOGA JEZIKA I KULTURE DRŽAVE PODRIJETLA UČENIKA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom se propisuje:

a) način provođenja programa učenja hrvatskoga jezika te provjere znanja za učenike koji imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik (u daljnjem tekstu: učenik koji ne zna ili nedostatno zna hrvatski jezik);

b) stjecanje znanja iz materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika koji su članovi obitelji radnika koji je državljanin države članice Europske unije te obavlja ili je obavljao samostalnu djelatnost, odnosno koji je zaposlen ili je bio zaposlen na području Republike Hrvatske.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Odgoj i obrazovanje učenika koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik

Članak 2.

(1) Odgoj i obrazovanje učenika koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik osigurat će se sukladno propisima osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, pod jednakim uvjetima kao i hrvatskim državljanima, a provodit će se u skladu s ovim pravilnikom.

(2) Srednjoškolski odgoj i obrazovanje organizirat će se prema postojećim obrazovnim programima, a ako u sustavu Republike Hrvatske ne postoji obrazovni program koji je učenik pohađao u matičnoj zemlji, ima pravo na nastavak obrazovanja u najsrodnijem obrazovnom programu sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Radi učinkovite integracije u sustav odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske za učenika koji ne zna ili nedovoljno zna hrvatski jezik organizira se pripremna ili dopunska nastava.

(2) Učenici iz stavka 1. ovoga članka mogu biti djeca:

– državljana Republike Hrvatske koja se vraćaju iz inozemstva,

– koja su članovi obitelji državljana država članica Europske unije,

– pripadnici nacionalnih manjina,

– stranaca koji su članovi obitelji koje imaju pravo boravka ili prebivališta u Republici Hrvatskoj.

(3) Djeca iz stavka 2. ovoga članka, alineje 3., mogu biti uključena u program pripremne nastave u slučaju da prethodno nisu završila predškolski program na hrvatskom jeziku ili najmanje jedan razred po programu na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

(4) Program učenja hrvatskoga jezika iz stavka 1. ovog članka donosi ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

(1) Razina znanja hrvatskoga jezika provjerava se pri upisu u I. razred osnovne škole ili pri upisu učenika u školu.

(2) Razina znanja hrvatskoga jezika provjerava se standardiziranim ispitom znanja hrvatskoga jezika i usmeno.

(3) Provjeru znanja iz stavka 1. ovoga članka u osnovnoj školi provode stručni suradnici škole (pedagog, psiholog i/ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskoga profila), učitelj razredne ili predmetne nastave te učitelj hrvatskoga jezika i/ili stručnjak iz jezično-komunikacijskog područja, koji su imenovani u stručno povjerenstvo škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta.

(4) Provjeru znanja iz stavka 1. ovoga članka u srednjoj školi provode stručni suradnici škole (pedagog, psiholog i/ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila), predmetni nastavnik i/ili stručnjak iz jezično-komunikacijskog područja.

(5) Odluku o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu na temelju mišljenja stručnog povjerenstva škole i ureda donosi ured državne uprave u županiji odnosno Gradski ured za kulturu i šport Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Ured).

(6) Škola provodi pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskoga jezika na temelju pozitivnog mišljenja Ureda i uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 5.

(1) Pripremna nastava za učenike osnovne i srednje škole organizira se jedan ili dva sata dnevno u trajanju od 70 sati.

(2) Ovisno o dobi učenika škola istodobno može uključiti učenika u pohađanje redovite nastave odgovarajućega ili približno odgovarajućega razreda.

(3) Ako se učenik istodobno uključi u redovitu nastavu, njegovo pohađanje neće biti vrednovano ocjenom, nego samo praćenjem u smislu socijalizacije i učenja jezika.

(4) Nakon završetka pripremne nastave stručno povjerenstvo škole provjerava znanje hrvatskoga jezika pisanim i usmenim putem te dostavlja izvješće o postignutim rezultatima na ispitu povjerenstvu Ureda.

(5) Ured na temelju postignutih rezultata na usmenom i pisanom dijelu ispita izdaje učeniku pisanu potvrdu o završenom programu pripremne nastave.

(6) Učenik se uključuje u redoviti sustav odgoja i obrazovanja i ima pravo biti uključen u pohađanje dopunske nastave koja se provodi sukladno školskome kurikulumu.

(7) Učenik koji nije zadovoljio minimalne uvjete za uključenje u redoviti sustav obrazovanja, na temelju odluke nadležnog Ureda ima obvezu još jedanput pohađati program pripremne nastave.

(8) Uključivanjem u redovitu nastavu svih nastavnih predmeta propisanih nastavnim planovima i programima, učenik se prati i vrednuje u skladu s individualnim napredovanjem.

Članak 6.

(1) Za područje na kojem su dva ili više učenika koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik Ured određuje školu u kojoj će se održavati pripremna nastava.

(2) U odgojno-obrazovnu skupinu pripremne nastave može biti uključeno od 2 do 15 učenika iz jedne ili više škola.

(3) Troškove prijevoza za učenike iz stavka 1. ovoga članka, sukladno propisima, snosi osnivač škole u koju je učenik upisan.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka pripremna nastava može se provoditi i u školi u koju je učenik upisan, ako na području na kojem škola djeluje nema dva ili više učenika koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik.

Članak 7.

(1) Pripremnu nastavu ostvaruje učitelj/nastavnik koji ima pravo poučavati hrvatski jezik sukladno propisima.

(2) Učitelj/nastavnik koji provodi pripremnu nastavu dužan je osposobiti se za poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika.

(3) Stručno osposobljavanje provodi agencija nadležna za odgoj i obrazovanje.

(4) Učitelj/nastavnik može provoditi pripremnu nastavu u sklopu redovitoga tjednog zaduženja ili škola uz suglasnost Ministarstva može zaposliti osobu na određeno vrijeme.

Članak 8.

(1) Učenik koji je završio pripremnu nastavu u vremenu kraćem od godinu dana ili učenik iz članka 3. stavka 3. ovoga pravilnika koji je uključen u redovito pohađanje nastave ima tijekom jedne godine pravo pohađanja dopunske nastave učenja hrvatskoga jezika jedan ili dva sata tjedno.

(2) Škola započinje s provođenjem dopunske nastave učenja hrvatskoga jezika na temelju pozitivnog mišljenja Ureda i uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(3) Učenici iz stavka 1. ovoga članka mogu biti uključeni i u dopunsku nastavu hrvatskoga jezika i drugih nastavnih predmeta koja se organizira kao pomoć u učenju sukladno školskome kurikulumu.

Članak 9.

(1) Za učenike kojima je materinski jezik srpski, crnogorski ili bosanski ne organizira se pripremna nastava hrvatskoga jezika, ali se sukladno potrebama može organizirati dopunska nastava iz članka 8. stavka 1. ovoga pravilnika.

(2) Ako učenici koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik dolaze iz država iz kojih podrijetlo imaju pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ili ako se izjasne pripadajućoj jezičnoj skupini moguće je, ali ne i obvezno, uključiti ih u nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine koja ima organiziranu nastavu na svome jeziku.

Nastava materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika koju provode učitelji/nastavnici države njegova podrijetla

Članak 10.

(1) Nastava materinskoga jezika i kulture države za učenike iz članka 1. stavka 1. provodi se na temelju sporazuma države članice Europske unije i Ministarstva ili suglasnosti Ministarstva.

(2) Nastavu provode učitelji/nastavnici koje je odabrala i na rad u Republiku Hrvatsku uputila država Europske unije.

(3) Država Europske unije koja je uputila učitelja/nastavnika na rad u Republiku Hrvatsku u cjelini financira njegov rad.

(4) Nastava se provodi po programu države članice Europske unije uz suglasnost Ministarstva.

Članak 11.

(1) Ured kojemu Ministarstvo uputi zahtjev države članice Europske unije i podrijetla učenika (u daljnjem tekstu: države Europske unije) dužan je organizirati nastavu materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika (u daljnjem tekstu: nastavu).

(2) Ured određuje osnovnu ili srednju školu koja ima prostorne i druge uvjete za izvođenje nastave.

(3) Odabrana škola ne može otkazati održavanje nastave tijekom školske godine.

Članak 12.

(1) Ravnatelj škole dužan je:

– osigurati prostor u kojemu će se održavati nastava

– dogovoriti vrijeme održavanja nastave

– omogućiti učitelju/nastavniku prostor za čuvanje nastavnih sredstava i pomagala potrebnih za izvođenje nastave

– surađivati s učiteljem/nastavnikom koji izvodi nastavu

– u slučaju bilo kakvih teškoća obratiti se nadležnome Uredu ili Ministarstvu.

Članak 13.

(1) Učitelj/nastavnik provodi nastavu u skladu s programom države koja ga je uputila na rad u Republiku Hrvatsku.

(2) Učitelj ima obvezu:

– surađivati s koordinatorom nastave kojeg imenuje država koja ga je uputila (ako je imenovan)

– surađivati s ravnateljem škole u kojoj provodi nastavu

– surađivati s roditeljima učenika koji pohađaju nastavu i pravodobno ih informirati o održavanju nastave i možebitnim promjenama.

(3) Učitelj/nastavnik u dogovoru s ravnateljem škole može dogovoriti suradnju s učiteljima/nastavnicima i učenicima škole u kojoj radi.

(4) Ured je dužan organizirati sastanak za učitelja/nastavnika koji će provoditi nastavu materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika s ciljem upoznavanja organizacije rada u odgojno-obrazovnim ustanovama na području na kojem će učitelj/nastavnik poučavati.

Članak 14.

(1) Članak 1. stavak 1.a i članci 2. – 11. stupaju na snagu osmog dana od dana objave ovog pravilnika u »Narodnim novinama«, a članak 1. stavak 1.b i članci 10. – 14. na dan prijma Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 602-01/12-01/00500

Urbroj: 533-21-13-0008

Zagreb, 17. siječnja 2013.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.