Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

NN 16/2013 (8.2.2013.), Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

HRVATSKI SABOR

264

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

Proglašavam Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/02

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 31. siječnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM

Dio prvi

Glava 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom propisuju se uvjeti za osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS fondova) i društava za upravljanje UCITS fondovima, te se uređuje način izdavanja i otkupa udjela UCITS fondova, trgovanje udjelima UCITS fondova, delegiranje poslova na treće osobe, te nadzor nad radom i poslovanjem UCITS fondova, društava za upravljanje UCITS fondovima, depozitara i osoba koje nude udjele u UCITS fondovima.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom u pravni sustav Republike Hrvatske prenose sljedeće Direktive:

1. Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (Direktiva 2009/65/EZ),

2. Direktiva Komisije 2010/44/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odredbi koje se odnose na spajanje fondova, strukture glavnih i napajajućih fondova i postupak obavještavanja (Direktiva Komisije 2010/44/EU),

3. Direktiva Komisije 2010/43/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu organizacijskih zahtjeva, sukoba interesa, poslovanja, upravljanja rizicima i sadržaja sporazuma između depozitara i društva za upravljanje (Direktiva Komisije 2010/43/EU),

4. Direktiva 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjenama i dopunama Direktiva 98/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC, 2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC, 2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC u pogledu ovlasti Europske agencije za nadzor (Europska agencija za nadzor banaka), Europske agencije za nadzor (Europska agencija za nadzor osiguranja i mirovinskih osiguranja), Europske agencije za nadzor (Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala) (Direktiva 2010/78/EU).

(2) Ovim se Zakonom detaljnije uređuje provođenje sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredba Komisije (EU) br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ključnih informacija za ulagatelje i uvjeta koje je potrebno ispuniti prilikom dostavljanja ključnih informacija ulagateljima ili prospekta na trajnom mediju koji ne uključuje papir ili putem internetske stranice (Uredba Komisije (EU) br. 583/2010),

2. Uredba Komisije (EU) br. 584/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika i sadržaja standardne obavijesti i potvrde UCITS-a, korištenja elektroničke komunikacije između nadležnih nadzornih tijela za potrebe obavještavanja i postupaka izravnog nadzora i istražnih radnji i razmjene informacija između nadležnih tijela (Uredba Komisije (EU) br. 584/2010)

3. Agencija je nadležna za provedbu i nadzor primjene uredbi Europske unije iz točaka 1. i 2. ovoga stavka.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. Investicijski fond je subjekt za zajednička ulaganja čija je jedina svrha i namjena prikupljanje sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganje tih sredstava u različite vrste imovine u skladu s unaprijed određenom strategijom ulaganja investicijskog fonda, a isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu. Investicijski fond može biti UCITS fond ili alternativni investicijski fond.

2. UCITS fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji:

a) ima za isključivi cilj zajedničko ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom udjela u fondu, u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine, a koji posluje po načelima razdiobe rizika,

b) čiji udjeli se, na zahtjev ulagatelja, otkupljuju izravno ili neizravno, iz imovine toga fonda. Radnje koje društvo za upravljanje poduzima kako bi se osiguralo da vrijednost udjela ne odstupa značajno od neto vrijednosti imovine fonda, izjednačene su s otkupom udjela i

c) koji je osnovan u skladu s dijelom 10. ovoga Zakona, odnosno propisima države članice donesenima na temelju Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

3. Alternativni investicijski fond je investicijski fond određen zakonom koji uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

4. Otvoreni investicijski fond je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju osniva društvo za upravljanje i kojom društvo za upravljanje upravlja u svoje ime i za zajednički račun imatelja udjela u toj imovini u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta i pravila toga fonda. Udjeli u otvorenom investicijskom fondu se, na zahtjev imatelja udjela, otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog investicijskog fonda. Ako pravo države članice ili treće države to dozvoljava, otvoreni investicijski fond može imati pravnu osobnost.

5. Udjel predstavlja udjel UCITS fonda.

6. Ulagatelj je imatelj udjela UCITS fonda.

7. Depozitar je kreditna institucija ili podružnica kreditne institucije kojoj su povjerene dužnosti propisane odredbama članka 215. ovoga Zakona.

8. Društvo za upravljanje je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja, na temelju odobrenja Agencije, obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima.

9. Društvo za upravljanje iz druge države članice je pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici koja, na temelju odobrenja nadležnog tijela te države članice, obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima.

10. Društvo za upravljanje iz treće države je pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja, na temelju odobrenja nadležnog tijela treće države, obavlja djelatnost upravljanja investicijskim fondovima.

11. Matična država članica društva za upravljanje je država članica u kojoj je registrirano sjedište društva za upravljanje.

12. Država članica domaćin društva za upravljanje je država članica koja nije matična država članica, u kojoj društvo za upravljanje ima podružnicu ili u kojoj izravno pruža usluge.

13. Matična država članica UCITS fonda je država članica u kojoj je UCITS fond, od nadležnog tijela, dobio odobrenje koje odgovara onom iz članka 240. ovoga Zakona.

14. Država članica domaćin UCITS fonda je država članica koja nije matična država članica, u kojoj se trguje udjelima UCITS fonda.

15. Podružnica je mjesto poslovanja koje je dio društva za upravljanje, nema pravnu osobnost i obavlja poslove pružanja usluga za koje je društvo za upravljanje dobilo odobrenje za rad.

16. Nadležno tijelo je:

a) tijelo pojedine države članice koje je, na temelju propisa te države kojima se u pravni poredak države prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ, nadležno za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad, odnosno nadzor investicijskih fondova i društava za upravljanje.

b) tijelo treće države nadležno za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad, odnosno nadzor investicijskih fondova i društava za upravljanje.

17. Uska povezanost označava povezanost dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba, odnosno subjekata, na jedan od sljedećih načina:

a) odnosom sudjelovanja,

b) odnosom kontrole.

18. Sudjelovanje označava sudjelovanje neke osobe u drugoj pravnoj osobi ako:

a) ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20% udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim pravima u toj pravnoj osobi, ili

b) ima udjel u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi manji od 20%, a stečen je s namjerom da, na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom, omogući utjecaj na njezino poslovanje.

19. Kontrola označava odnos između matičnog društva i ovisnog društva ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i nekog društva.

20. Matično društvo je matično društvo kako je definirano propisima koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

21. Ovisno društvo je ovisno društvo kako je definirano propisima koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

22. Kvalificirani udjel je svaki izravni ili neizravni udjel u društvu za upravljanje koji predstavlja 10% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili manji udjel koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje društvom za upravljanje. Pri izračunu udjela glasačkih prava, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o informacijama o promjeni glasačkih prava iz zakona koji uređuje tržište kapitala.

23. Trajni medij je papir ili drugo sredstvo koje ulagatelju omogućuje pohranu informacija, upućenih osobno tom ulagatelju, na takav način da je osiguran pristup toj informaciji za buduću uporabu i to za vremensko razdoblje koje je odgovarajuće s obzirom na svrhu te informacije, te omogućuje reprodukciju pohranjene informacije bez njene izmjene.

24. Prenosivi vrijednosni papiri su:

a) dionice i vrijednosni papiri izjednačeni s dionicama,

b) obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri,

c) svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje prenosivih vrijednosnih papira podtočki a) ili b) ove točke upisom ili zamjenom.

25. Instrumenti tržišta novca su financijski instrumenti kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca, a koji su likvidni i čija se vrijednost može precizno odrediti u bilo kojem trenutku.

26. Treća država je država koja nije članica u smislu točke 27. ovoga stavka.

27. Država članica je država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru.

28. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, čije nadležnosti i djelokrug rada su propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i ovim Zakonom.

29. Suglasnost ili odobrenje je odluka Agencije kojom se usvaja podneseni zahtjev, koja se uvijek zahtijeva i izdaje prije poduzimanja određene radnje ili sklapanja nekog posla.

30. Bez odgode i/ili odmah znači poduzimanje neke radnje ili posla najkasnije sljedeći radni dan.

31. Javna ponuda je svaka obavijest dana u bilo kojem obliku i uporabom bilo kojeg sredstva, koja sadrži dovoljno informacija o uvjetima ponude i o ponuđenim udjelima u investicijskim fondovima, da se na temelju istih ulagatelj može odlučiti na upis tih udjela.

32. Revizor je neovisni vanjski ovlašteni revizor definiran propisima koji uređuju reviziju.

33. Relevantna osoba u odnosu na društvo za upravljanje je:

a) osoba na rukovodećoj poziciji u društvu za upravljanje, osoba koja je član društva, član nadzornog odbora ili prokurist društva za upravljanje,

b) osoba na rukovodećoj poziciji ili osoba koja je član društva u svakoj pravnoj osobi ovlaštenoj za nuđenje udjela UCITS fonda,

c) osoba na rukovodećoj poziciji u pravnoj osobi na koju je društvo za upravljanje delegiralo svoje poslove,

d) radnik društva za upravljanje, radnik pravne osobe na koju je društvo za upravljanje delegiralo svoje poslove ili radnik pravne osobe ovlaštene za nuđenje udjela u UCITS fondovima, a koja je uključena u djelatnosti koje društvo za upravljanje obavlja,

e) svaka druga fizička osoba čije su usluge stavljene na raspolaganje i u nadležnosti su društva za upravljanje, a koja je uključena u djelatnosti koje društvo za upravljanje obavlja.

34. Osoba s kojom je relevantna osoba u srodstvu je:

a) bračni drug relevantne osobe ili bilo koja osoba koja se po nacionalnom pravu smatra izjednačenom s bračnim drugom,

b) uzdržavano dijete ili pastorak relevantne osobe,

c) bilo koji drugi srodnik relevantne osobe koji je s relevantnom osobom proveo u zajedničkom kućanstvu najmanje godinu dana.

(2) Kada UCITS fond iz države članice ili otvoreni investicijski fond s javnom ponudom iz treće države nema društvo za upravljanje koje njime upravlja, odredbe ovoga Zakona koje se odnose na društvo za upravljanje države članice ili društvo za upravljanje treće države primjenjuju se izravno na taj investicijski fond.

(3) U svrhu tumačenja stavka 1. točaka 18. i 19. ovoga članka, primjenjuje se sljedeće:

1. ovisno društvo ovisnog društva također se smatra ovisnim društvom matičnog društva koje je na čelu tih društava,

2. situacije u kojima je dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba trajno povezano s istom osobom putem odnosa kontrole, smatrat će se odnosom uske povezanosti između tih osoba.

(4) U svrhu tumačenja odredbe stavka 1. točke 23. ovoga članka, investicijske tehnike i instrumenti opisani odredbom članka 250. stavka 6. ovoga Zakona nisu prenosivi vrijednosni papiri.

Članak 4.

Ovaj Zakon ne primjenjuje se na sljedeće subjekte:

1. investicijske fondove zatvorenog tipa,

2. investicijske fondove koji prikupljaju sredstva ne promičući prodaju svojih udjela javnosti,

3. kategorije investicijskih fondova određene propisima država članica u kojima su takvi investicijski fondovi osnovani, za koje su pravila propisana u članku 54. stavcima 3. do 6., članku 97. stavcima 1., 2. i 5., te člancima 249. i 250. ovoga Zakona, neprikladna s obzirom na njihovu politiku ulaganja i zaduživanja.

UCITS fondovi u Republici Hrvatskoj

Članak 5.

(1) U Republici Hrvatskoj UCITS fond moguće je osnovati samo kao otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

(2) UCITS fondovi ne mogu se preoblikovati u alternativne investicijske fondove.

Uvjeti dopuštenosti javne ponude UCITS fondova

Članak 6.

(1) Javna ponuda UCITS fondova u Republici Hrvatskoj dopušta se:

1. društvu za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje osniva i upravlja UCITS fondom osnovanim uz odobrenje Agencije,

2. društvu za upravljanje iz druge države članice koje upravlja investicijskim fondom osnovanim na temelju odobrenja nadležnog tijela države članice.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka društvu za upravljanje iz treće države dozvoljava se javna ponuda otvorenih investicijskih fondova iz trećih država koji posluju u skladu s odredbama ovoga Zakona koje uređuju poslovanje UCITS fondova, odnosno propisima koji nude istu razinu zaštite ulagateljima kao i UCITS fondovi.

Zabrana ponude, upravljanja i nuđenja udjela bez odobrenja nadležnog tijela

Članak 7.

(1) Niti jedna osoba, bilo pravna ili fizička, ne može osnovati niti upravljati UCITS fondom, osim ako za to nije dobila odobrenje Agencije ili nadležnog tijela.

(2) Samo osobe iz članka 154. ovoga Zakona mogu obavljati poslove zastupanja u nuđenju udjela UCITS fondova.

Porezni status UCITS fonda

Članak 8.

Porezni status UCITS fondova određuje se prema posebnim propisima i međunarodnim ugovorima koji su u primjeni u Republici Hrvatskoj.

Podredna primjena propisa

Članak 9.

Na poslovanje društava za upravljanje na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, osim ako ovim Zakonom ili drugim propisom nije određeno drugačije.

Registar društava za upravljanje i UCITS fondova

Članak 10.

(1) Društva za upravljanje i UCITS fondovi kojima je Agencija izdala odobrenje za rad i osnivanje, upisuju se u registar društava za upravljanje i UCITS fondova Republike Hrvatske koji vodi Agencija.

(2) U registar društva za upravljanje i UCITS fondova upisuju se društva za upravljanje i UCITS fondovi te svi podaci određeni ovim Zakonom i pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka, kao i promjene tih podataka.

(3) Registar društva za upravljanje i UCITS fondova Agencija će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(4) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj i način vođenja registra društava za upravljanje i UCITS fondova.

Članak 11.

Agencija će na svojim internetskim stranicama objaviti i popis svih društava za upravljanje iz država članica i trećih država koji pružaju svoje usluge ili obavljaju djelatnost na području Republike Hrvatske te njihovih podružnica, kao i investicijskih fondova iz država članica i trećih država koji su u ponudi u Republici Hrvatskoj.

Dio drugi

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Glava 1.

Odjeljak 1.

Oblik društva za upravljanje

članak 12.

(1) Društvo za upravljanje osniva se i posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Društvo za upravljanje može se osnovati i kao Europsko društvo – Societas Europea (SE) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(3) Izraz »društvo za upravljanje UCITS fondovima«, za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili oglašavanja, mogu koristiti samo društva za upravljanje koja imaju odobrenje Agencije, odnosno nadležnog tijela za osnivanje i upravljanje UCITS fondovima.

(4) Izraz »društvo za upravljanje investicijskim fondovima«, za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili oglašavanja, mogu koristiti samo društva za upravljanje koja imaju odobrenje Agencije, odnosno nadležnog tijela za osnivanje i upravljanje UCITS fondom i alternativnim investicijskim fondom.

(5) Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upravu, odnosno na nadzorni odbor društva za upravljanje primjenjuju se na odgovarajući način i na upravni odbor i izvršne direktore društva za upravljanje.

Djelatnosti društva za upravljanje

Članak 13.

(1) Djelatnosti društva za upravljanje su:

1. osnovna djelatnost:

a) osnivanje i upravljanje UCITS fondom (upravljanje UCITS fondom),

b) osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom prema propisima koji uređuju osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (upravljanje alternativnim investicijskim fondom),

2. pomoćne djelatnosti:

a) upravljanje portfeljem prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala (upravljanje portfeljem),

b) osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, ako je to dozvoljeno propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova,

c) investicijsko savjetovanje u vezi s financijskim instrumentima određenima zakonom koji uređuje tržište kapitala (investicijsko savjetovanje),

d) pohrana i administriranje u vezi s udjelima u investicijskom fondu (pohrana i administriranje).

(2) Osnivanje i upravljanje UCITS fondom obuhvaća:

1. osnivanje UCITS fonda,

2. upravljanje imovinom UCITS fonda,

3. administrativne poslove,

4. trgovanje udjelima UCITS fonda.

(3) Administrativni poslovi iz stavka 2. točke 3. ovoga članka obuhvaćaju:

1. pravne i računovodstvene usluge u vezi s upravljanjem UCITS fondom,

2. zaprimanje i obradu upita ulagatelja i klijenata,

3. vrednovanje imovine i utvrđivanje cijena udjela (uključujući i izračun porezne obveze),

4. praćenje usklađenosti s propisima,

5. isplatu prihoda ili dobiti,

6. izdavanje i otkup udjela,

7. namiru ugovorenih obveza,

8. vođenje poslovnih evidencija,

9. vođenje registra udjela, kada je to primjenjivo,

10. objave i obavještavanje ulagatelja.

Članak 14.

(1) Djelatnosti društva za upravljanje u Republici Hrvatskoj može obavljati:

1. društvo za upravljanje koje je dobilo odobrenje za rad od Agencije,

2. društvo za upravljanje iz druge države članice koje, u skladu s odredbama ovoga Zakona, osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj ili je ovlašteno izravno obavljati osnovne i pomoćne djelatnosti društva za upravljanje u Republici Hrvatskoj, na temelju odobrenja nadležnog tijela matične države članice društva za upravljanje,

3. podružnica društva za upravljanje iz treće države koja je dobila odobrenje za rad od Agencije.

(2) Društvo za upravljanje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona u skladu s odredbama dijela 5. glave 1. odjeljka 3. ovoga Zakona te mu za isto nije potrebno dodatno odobrenje Agencije.

Članak 15.

(1) Društvo za upravljanje može obavljati djelatnosti društva za upravljanje iz članka 13. ovoga Zakona za koje je dobilo odobrenje za rad Agencije i upisalo ih kao djelatnost u sudski registar.

(2) Društvo za upravljanje ne smije obavljati druge djelatnosti osim onih iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Društvo za upravljanje može obavljati poslove upravljanja UCITS fondom i alternativnim investicijskim fondom za one investicijske fondove koji su subjekti nadzora Agencije, odnosno nadležnih tijela države članice ili trećih država.

(4) Društvo za upravljanje svoju djelatnost može obavljati na području:

1. Republike Hrvatske,

2. druge države članice (država članica domaćin društva za upravljanje), putem podružnice ili izravno, ako su ispunjeni uvjeti iz dijela 5. glave 1. odjeljka 1. ovoga Zakona.

3. treće države, ako su ispunjeni uvjeti iz dijela 5. glave 1. odjeljka 2. ovoga Zakona.

Članak 16.

(1) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja alternativnim investicijskim fondom dužno je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i odredbe propisa koji uređuju osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

(2) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnosti upravljanja portfeljem na individualnoj i diskrecijskoj osnovi, na temelju ovlaštenja klijenta, investicijskog savjetovanja te pohrane i administriranja, dužno je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala i propisa donesenih na temelju toga zakona koji se odnose na visinu kapitala, organizacijske zahtjeve, uvjete poslovanja i zaštitu klijenata, postupanje s nalogom klijenta i izvršavanje naloga, pravila poslovnog ponašanja prema klijentima kod pružanja ovih investicijskih usluga, te zaštitu ulagatelja i nadzor nad pružanjem investicijskih usluga.

(3) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom dužno je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i odredbe propisa koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Članak 17.

(1) Društvu za upravljanje koje nema odobrenje za djelatnost upravljanja UCITS fondom ne može se izdati odobrenje za rad koje sadrži odobrenje za obavljanje djelatnosti upravljanja portfeljem na individualnoj i diskrecijskoj osnovi, na temelju ovlaštenja klijenta, osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom, investicijskog savjetovanja i/ili pohrane i administriranja.

(2) Društvu za upravljanje koje nema odobrenje za djelatnost upravljanja portfeljem na individualnoj i diskrecijskoj osnovi, na temelju ovlaštenja klijenta, ne može se izdati odobrenje za rad koje sadrži odobrenje za obavljanje djelatnosti investicijskog savjetovanja i/ili pohrane i administriranja.

Odjeljak 2.

Temeljni kapital društva za upravljanje

Članak 18.

Najniži iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje iznosi 1.000.000,00 kuna.

Kapital društva za upravljanje

Članak 19.

(1) Kapital društva za upravljanje čini zbroj osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u skladu s ograničenjima kapitala, umanjen za odbitne stavke.

(2) Agencija će pravilnikom propisati način izračuna kapitala, obilježja osnovnog i dopunskog kapitala i obilježja stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja kapitala iz stavka 1. ovoga članka.

Dodatni iznos kapitala društva za upravljanje

Članak 20.

(1) Kada neto vrijednost imovine investicijskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje prelazi 2 milijarde kuna, društvo za upravljanje je dužno osigurati dodatni iznos kapitala jednak 0,02% iznosa za koji neto vrijednost imovine investicijskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje prelazi 2 milijarde kuna, no zahtijevani ukupni iznos temeljnog kapitala i dodatni iznos kapitala ne smiju prelaziti 80.000.000,00 kuna.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, sljedeća neto vrijednost imovine smatra se neto vrijednošću imovine investicijskih fondova kojima upravlja društvo za upravljanje:

1. UCITS fondovi kojima upravlja društvo za upravljanje, uključujući neto vrijednost imovine za koju je delegiralo poslove upravljanja drugom društvu za upravljanje, no isključujući neto vrijednost imovine kojom upravlja na temelju delegiranja poslova,

2. alternativni investicijski fondovi kojima upravlja društvo za upravljanje, uključujući neto vrijednost imovine za koju je delegiralo poslove upravljanja drugom društvu za upravljanje, no isključujući neto vrijednost imovine kojom upravlja na temelju delegiranja poslova.

(3) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnosti upravljanja portfeljem, osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondom i osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom dužno je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i kapitalne zahtjeve propisane odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala, odnosno propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova i dobrovoljnih mirovinskih fondova.

(4) Agencija može pravilnikom propisati dodatne kapitalne zahtjeve za društva za upravljanje koja osim djelatnosti upravljanja UCITS fondovima obavljaju djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima, osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima te upravljanja portfeljem.

Minimalni iznos kapitala društva za upravljanje

Članak 21.

(1) Kapital društva za upravljanje mora u svakom trenutku biti veći ili jednak većem od sljedeća dva iznosa:

1. iznosa temeljnog kapitala iz članka 18. ovoga Zakona, odnosno ukupnog iznosa temeljnog kapitala i dodatnog iznosa kapitala iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona,

2. jedne četvrtine općih troškova društva za upravljanje iz prethodne poslovne godine.

(2) U slučaju da kapital društva za upravljanje padne ispod razine minimalnog iznosa kapitala iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može tom društvu za upravljanje omogućiti da u određenom razdoblju otkloni odstupanja, odnosno naložiti neku od nadzornih mjera propisanih odredbama ovoga Zakona.

(3) Kada je od početka poslovanja društva za upravljanje prošlo manje od godinu dana, kapital društva za upravljanje mora biti veći ili jednak većem od sljedeća dva iznosa:

a) iznosu iz stavka 1. točke 1. ovoga članka,

b) jedne četvrtine općih troškova predviđenih poslovnim planom društva za upravljanje, osim ako Agencija ne zahtijeva prilagodbu tog plana.

(4) Agencija će pravilnikom propisati stavke općih troškova iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

Izvještavanje o ispunjenju kapitalnih zahtjeva

Članak 22.

(1) Društvo za upravljanje dužno je o ispunjenju kapitalnih zahtjeva iz članka 21. ovoga Zakona izvještavati Agenciju najmanje jednom u 3 mjeseca.

(2) Agencija će pravilnikom propisati vrste i sadržaj izvještaja o izračunu kapitala te način i rokove njihove dostave.

Odjeljak 3.

Uvjeti i postupci za izdavanje odobrenja za rad društvu za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Članak 23.

(1) Agencija društvu za upravljanje izdaje odobrenje za rad.

(2) Odobrenje za rad izdaje se na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog sljednika.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači, odnosno uprava društva za upravljanje.

(4) Odobrenje za rad iz stavka 1. ovoga članka sadrži odobrenje za pružanje onih djelatnosti iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona za koje je društvo za upravljanje podnijelo zahtjev, a za koje ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, odnosno drugim relevantnim propisima.

(5) Prije upisa osnivanja društva za upravljanje u sudski registar, kao i prije svakog sljedećeg upisa naknadno zatraženih djelatnosti, društvo za upravljanje mora dobiti odobrenje za rad, odnosno proširenje odobrenja za rad.

(6) Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad društvu za upravljanje, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije Agencija propisuje pravilnikom.

Proširenje odobrenja za rad

Članak 24.

(1) Nakon što dobije odobrenje za rad iz članka 23. ovoga Zakona, društvo za upravljanje može zatražiti proširenje odobrenja za rad za obavljanje djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona na koju se ranije izdano odobrenje ne odnosi.

(2) Na proširenje odobrenja za rad na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o izdavanju odobrenja za rad. Zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnosi uprava društva za upravljanje.

Članak 25.

(1) Odobrenje za rad može zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava društva.

(2) Društvo iz stavka 1. ovoga članka mora dobiti odobrenje za rad prije upisa promjene djelatnosti društva u sudski registar.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

Članak 26.

(1) Agencija će društvu za upravljanje izdati odobrenje za rad ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na:

1. oblik, dionice i temeljni kapital društva,

2. stjecanje kvalificiranih udjela za sve imatelje kvalificiranih udjela te usku povezanost,

3. članove društva za upravljanje,

4. članove nadzornog odbora društva za upravljanje,

5. izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije članovima uprave,

6. organizacijske i druge zahtjeve.

(2) O zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad Agencija će odlučiti u roku od 2 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama pravilnika iz članka 23. stavka 6. ovoga Zakona, sadrži sve propisane podatke i ako mu je priložena dokumentacija s propisanim sadržajem.

(3) Ako podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad u roku koji odredi Agencija ne ukloni nedostatke zahtjeva u skladu sa zaprimljenom obavijesti Agencije, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

(4) Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na dionice, dioničare i stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje koje je osnovano kao dioničko društvo, na odgovarajući se način primjenjuju i na društvo za upravljanje koje je osnovano kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Spajanje postupaka pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

Članak 27.

Agencija može istodobno odlučivati o sljedećim zahtjevima pri izdavanju odobrenja za rad društvu za upravljanje:

1. zahtjevu društva za upravljanje za izdavanje odobrenja za rad,

2. zahtjevu imatelja kvalificiranih udjela za odobrenje stjecanja kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje,

3. zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje,

4. zahtjevu za osnivanje i izdavanje odobrenja za rad UCITS fonda,

5. zahtjevu za odobrenje prospekta i

6. zahtjevu za izdavanje suglasnosti na pravila UCITS fonda.

Uvjeti za člana društva za upravljanje

Članak 28.

Član društva za upravljanje može biti osoba:

1. koja u razdoblju od 3 godine prije stjecanja članstva u društvu za upravljanje nije imala više od 10% udjela u temeljnom kapitalu u društvu za upravljanje, kreditnoj instituciji ovlaštenoj za obavljanje poslova depozitara, odgovarajućem alternativnom investicijskom fondu, investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji ovlaštenoj za obavljanje poslova kupnje i prodaje financijskih instrumenata ili društvu za osiguranje, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad,

2. koja je potpuno poslovno sposobna,

3. trgovac pojedinac ili obrtnik nad čijom imovinom nije otvoren ili proveden stečajni postupak na temelju odredaba zakona kojim se uređuje stečajni postupak,

4. koja nije bila na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren ili proveden stečajni postupak ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Agencija utvrdi da ta osoba nije svojim postupanjem ili ne postupanjem pridonijela ovim okolnostima,

5. koja trenutno ne obnaša neku dužnost u državnoj službi i koja trenutno nije službenik državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi,

6. kojoj zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa nije oduzeta odgovarajuća suglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica ili trećih država,

7. protiv koje nije pokrenuta istraga, odnosno protiv koje se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti,

8. koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana pravilnikom iz članka 38. stavka 6. ovoga Zakona,

9. koja nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica ili trećih država.

Imatelji kvalificiranog udjela

Članak 29.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad društvu za upravljanje iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona, podnositelj zahtjeva dužan je Agenciji dostaviti podatke o identitetu dioničara ili članova društva za upravljanje, izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela, visinu tih udjela kao i dodatnu dokumentaciju propisanu pravilnikom iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Agencija će ocijeniti primjerenost, prikladnost i financijsku stabilnost osoba iz stavka 1. ovoga članka, uzimajući u obzir sve sljedeće kriterije:

1. ugled dioničara ili članova društva za upravljanje i imatelja kvalificiranog udjela,

2. ugled i iskustvo osobe koje će voditi poslovanje društva za upravljanje,

3. financijsku stabilnost imatelja kvalificiranog udjela,

4. hoće li društvo za upravljanje biti u mogućnosti udovoljiti i nastaviti udovoljavati zahtjevima iz ovoga Zakona, kao i drugih zakona kada je to primjenjivo na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, a posebno ima li društvo za upravljanje strukturu koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, učinkovitu razmjenu podataka između nadležnih tijela te mogu li se razgraničiti nadležnosti između više nadležnih tijela,

5. postoji li osnovana sumnja da su članovi društva za upravljanje, dioničari ili imatelji kvalificiranog udjela počinili ili pokušali izvršiti kazneno djelo pranja novca ili financiranja terorizma, prema propisima koji to uređuju.

(3) Na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i odredbe članka 73. ovoga Zakona.

Uska povezanost

Članak 30.

(1) U slučaju uske povezanosti između društva za upravljanje i drugih fizičkih ili pravnih osoba, Agencija će izdati odobrenje za rad društvu za upravljanje samo ako odnos uske povezanosti ne onemogućava, odnosno ne otežava obavljanje nadzora nad društvom za upravljanje.

(2) Agencija će odbiti izdavanje odobrenja za rad ako propisi treće države, koji se odnose na jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba s kojima je društvo usko povezano, odnosno primjena i izvršavanje tih propisa, onemogućavaju ili otežavaju obavljanje nadzora nad društvom za upravljanje.

Članak 31.

(1) Društvo za upravljanje dužno je trajno udovoljavati uvjetima pod kojima mu je Agencija izdala odobrenje za rad.

(2) Društvo za upravljanje obvezno je u roku od 3 radna dana izvijestiti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad.

Članak 32.

(1) Društvo za upravljanje ne smije imati kontrolu niti kvalificirani udjel u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala odnosno koja obavlja odgovarajuće usluge u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje, mirovinskom društvu za upravljanje obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mirovinskom osiguravajućem društvu, faktoring društvu ili leasing društvu.

(2) Društvo za upravljanje ne smije imati dionice ili udjele u depozitaru. Poslovanje depozitara i društva za upravljanje ne smije biti organizacijski povezano, niti na tim poslovima smiju biti zaposlene iste osobe.

(3) Društvo za upravljanje ne smije imati dionice ili udjele u osobi na koju je depozitar delegirao poslove iz članka 217. ovoga Zakona.

Članak 33.

Prije izdavanja odobrenja za rad društvu za upravljanje Agencija će konzultirati nadležno tijelo druge uključene države članice ako je to društvo za upravljanje:

a) ovisno društvo drugog društva za upravljanje, društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondom, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici,

b) ovisno društvo matičnog društva drugog društva za upravljanje, društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondom, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici,

c) društvo koje je pod kontrolom istih fizičkih ili pravnih osoba koje kontroliraju drugo društvo za upravljanje, društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondom, mirovinsko društvo, investicijsko društvo, kreditnu instituciju ili društvo za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici.

Prestanak važenja odobrenja za rad

Članak 34.

(1) Odobrenje za rad društva za upravljanje prestaje važiti:

1. ako društvo za upravljanje ne započne obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondom u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja za rad, protekom navedenoga roka,

2. ako društvo za upravljanje uzastopno tijekom 6 mjeseci ne obavlja onu djelatnost za koju je odobrenje za rad izdano, protekom navedenoga roka,

3. na vlastiti zahtjev društva za upravljanje, dostavom rješenja Agencije,

4. dostavom rješenja Agencije kojim se oduzima odobrenje za rad,

5. danom otvaranja stečajnog postupka nad društvom za upravljanje,

6. zaključenjem postupka likvidacije društva za upravljanje.

(2) Ako nastupi razlog iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, Agencija će donijeti rješenje kojim se utvrđuje prestanak važenja izdanog odobrenja za rad.

(3) O prestanku važenja odobrenja za rad iz stavka 1. ovoga članka Agencija će obavijestiti depozitara.

Statusne promjene društva za upravljanje

Članak 35.

(1) Ako je društvo za upravljanje uključeno u pripajanje, spajanje ili podjelu društva, mora za to pripajanje, spajanje ili podjelu dobiti suglasnost Agencije.

(2) Za odlučivanje o izdavanju suglasnosti za statusne promjene društva iz stavka 1. ovoga članka, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona za izdavanje odobrenja za rad društvu za upravljanje.

(3) Ako uslijed statusne promjene društva za upravljanje, nastane novo društvo za upravljanje, to društvo mora prije upisa statusne promjene u sudski registar od Agencije dobiti odobrenje za rad.

(4) Stavci 1. do 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i za druge statusne promjene u koje je uključeno društvo za upravljanje.

Odjeljak 4.

Organi društva za upravljanje

Članak 36.

(1) Organi društva za upravljanje su:

a) kod dioničkog društva – glavna skupština, uprava i nadzorni odbor, odnosno upravni odbor,

b) kod društva s ograničenom odgovornošću – skupština, uprava i nadzorni odbor.

(2) O održanim sastancima ili sjednicama organa društva za upravljanje vode se zapisnici.

Pododjeljak 1.

Uprava društva za upravljanje

Članak 37.

(1) Uprava društva za upravljanje mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju društvo za upravljanje. Jedan od članova uprave mora biti imenovan za predsjednika uprave.

(2) Ako osnivačkim aktom društva za upravljanje nije drugačije određeno, članovi uprave vode poslove i zajedno zastupaju društvo za upravljanje.

(3) Članovi uprave društva za upravljanje dužni su voditi poslove društva za upravljanje s područja Republike Hrvatske.

(4) U slučaju da društvo za upravljanje vodi upravni odbor, isti mora imenovati najmanje dva izvršna direktora. Odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona o članovima uprave društva za upravljanje na odgovarajući se način primjenjuju na izvršne direktore.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 38.

(1) Član uprave društva za upravljanje može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova društva za upravljanje,

2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u društvu za upravljanje, odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije ili oduzimanje odobrenja za rad,

3. nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak,

4. ima dobar ugled,

5. nije pravomoćno osuđena za prekršaj koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela,

6. za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave društva za upravljanje,

7. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,

8. nije član uprave, odnosno prokurist drugoga trgovačkog društva i

9. član uprave društva za upravljanje ne može biti osoba kojoj je Agencija odbila izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

(2) Pod iskustvom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u društvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima društva za upravljanje.

(3) Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka ako nije pravomoćno osuđena za djela koja u svom opisu odgovaraju tim djelima.

(4) Članovi uprave društva za upravljanje moraju voditi poslovanje društva za upravljanje u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu s društvom za upravljanje.

(5) Najmanje jedan član uprave mora znati hrvatski jezik i imati položen ispit za investicijskog savjetnika.

(6) Agencija će pravilnikom pobliže propisati uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za članstvo u upravi društva za upravljanje, postupak za izdavanje suglasnosti te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

(7) Odredbe ovoga pododjeljka na odgovarajući se način primjenjuju i na prokurista društva za upravljanje, koji za obavljanje te funkcije mora dobiti suglasnost Agencije. Prokurist društva za upravljanje mora znati hrvatski jezik, ali ne mora imati položen ispit za investicijskog savjetnika.

Članak 39.

Član uprave i prokurist društva za upravljanje ne može biti član nadzornog odbora ili prokurist:

1. bilo kojega drugoga društva za upravljanje,

2. društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima,

3. depozitara,

4. kreditne institucije,

5. bilo koje povezane osobe u odnosu na subjekte navedene u točkama 1. i 2. ovoga stavka,

6. investicijskog društva,

7. obveznog mirovinskog društva,

8. dobrovoljnog mirovinskog društva,

9. društva za osiguranje,

10. društva za reosiguranje,

11. mirovinskog osiguravajućeg društva

12. drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije.

Odgovornost članova uprave

Članak 40.

Članovi uprave društva za upravljanje solidarno odgovaraju društvu za upravljanje za štetu koja je nastala kao posljedica činjenja, nečinjenja i propuštanja ispunjavanja njihovih obveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršavanju svojih obveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 41.

(1) Članom uprave društva za upravljanje može biti imenovana osoba koja je dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave podnose članovi, odnosno nadzorni odbor društva za upravljanje za mandat koji ne može biti duži od 5 godina.

(3) Iznimno, ako člana uprave društva za upravljanje imenuje nadležni sud u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, njegov mandat ne može trajati duže od 6 mjeseci, ali i u tom slučaju osoba koja se imenuje mora ispunjavati uvjete iz članka 38. ovoga Zakona.

(4) Nadzorni odbor, odnosno članovi društva za upravljanje, dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave i dostaviti program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje najmanje 3 mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave. Nadzorni odbor, odnosno članovi društva za upravljanje, dužni su podnijeti novi zahtjev za izdavanje suglasnosti i dostaviti program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o oduzimanju, prestanku ili odbijanju suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

(5) Podnositelji zahtjeva za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 38. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 38. stavka 6. ovoga Zakona.

(6) U postupku odlučivanja o suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može zatražiti da kandidat za člana uprave društva za upravljanje predstavi program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje.

(7) Osoba za koju je Agencija izdala suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje dužna je prije nego što bude imenovana na tu dužnost u drugom društvu za upravljanje, ponovno dobiti suglasnost Agencije.

(8) Agencija može pravilnikom propisati sadržaj programa vođenja poslova društva za upravljanje iz stavka 6. ovoga članka, kao i postupak i kriterije za ocjenjivanje programa i kandidata koji predstavljaju program.

(9) Odredbe članaka 37. do 44. ovoga Zakona koje se odnose na člana uprave društva za upravljanje na odgovarajući se način primjenjuju i na prokurista društva za upravljanje, koji za obavljanje te funkcije mora dobiti suglasnost Agencije.

(10) Prokurist ne mora imati položen ispit za investicijskog savjetnika, osim ako ima ovlasti za upravljanje imovinom i/ili upravljanje rizicima.

Članak 42.

Agencija će odbiti izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave ako:

1. predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbama članka 38. ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 38. stavka 6. ovoga Zakona,

2. Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da bi djelatnosti ili poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila, predstavljali prijetnju upravljanju društvom za upravljanje u skladu s pravilima o organizacijskim zahtjevima iz članaka 49. do 61. ovoga Zakona,

3. ako su u zahtjevu za izdavanje suglasnosti navedeni netočni, neistiniti podaci ili podaci koji dovode u zabludu.

Prestanak suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje

Članak 43.

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje prestaje važiti ako:

1. osoba u roku od 6 mjeseci od izdavanja suglasnosti ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se suglasnost odnosi, protekom navedenog roka,

2. osobi prestane dužnost na koju se suglasnost odnosi, s danom prestanka dužnosti,

3. osobi istekne ugovor o radu u društvu za upravljanje, s danom isteka ugovora.

Oduzimanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje

Članak 44.

(1) Agencija će oduzeti suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje u sljedećim slučajevima:

1. ako član uprave ne ispunjava uvjete pod kojima mu je suglasnost izdana,

2. ako je suglasnost izdana na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način,

3. ako je član uprave prekršio odredbe o zabrani trgovanja ili izvršavanja transakcija, odnosno davanja naloga za trgovanje na temelju povlaštenih informacija ili na način koji bi predstavljao tržišnu manipulaciju prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala,

4. ako je član uprave teže ili sustavno kršio ovaj Zakon, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili ostale zakonske propise, a osobito ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili održavanje kapitala društva za upravljanje ili se radi o jednakom kršenju koje se ponavlja dva puta u 3 godine,

5. ako član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija,

6. ako član uprave nije osigurao adekvatne organizacijske uvjete iz članaka 49. do 61. ovoga Zakona,

7. ako utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati svoje obveze i dužnosti pažnjom dobrog stručnjaka,

8. ako član uprave redovito ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinkovitosti politika, mjera ili internih procedura vezanih za usklađenost društva za upravljanje i UCITS fonda kojim ono upravlja s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju društva za upravljanje.

(2) U slučajevima stavka 1. točaka 5. do 8. ovoga članka, Agencija može i privremeno oduzeti suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

(3) O tužbama protiv akata Agencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležni upravni sud odlučit će hitno, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana podnošenje tužbe.

(4) Ako Agencija oduzme suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave, društvo za upravljanje obvezno je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka i u drugom slučaju kada društvo za upravljanje ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona, nadzorni odbor društva za upravljanje dužan je, u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, imenovati zamjenika člana uprave, bez suglasnosti ili odobrenja Agencije, na rok od najviše 3 mjeseca i o tome bez odgode obavijestiti Agenciju, ako društvo za upravljanje ne bi imalo minimalan broj članova uprave u skladu s aktom o osnivanju i/ili ovim Zakonom.

Pododjeljak 2.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za upravljanje

Članak 45.

(1) Za člana nadzornog odbora društva za upravljanje može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova društva za upravljanje.

(2) Smatra se da je uvjet iz stavka 1. ovoga članka ispunjen ako osoba ima najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova društva usporedive veličine i predmeta poslovanja kao i društvo za upravljanje.

(3) Agencija može naložiti društvu za upravljanje sazivanje glavne skupštine ili skupštine društva za upravljanje i predlaganje opoziva člana nadzornog odbora društva za upravljanje ako:

1. član nadzornog odbora krši svoje dužnosti određene ovim i drugim zakonima te propisima donesenim na temelju tih zakona,

2. postoji ili nastupi zapreka za izbor ili imenovanje člana nadzornog odbora,

3. član nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz stavaka 1. i 4. ovoga članka.

(4) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete kojima moraju udovoljavati članovi nadzornog odbora društva za upravljanje.

Ovlasti nadzornog odbora društva za upravljanje

Članak 46.

Pored ovlasti koje nadzorni odbor ima prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, nadzorni odbor društva za upravljanje nadležan je i za davanje suglasnosti upravi:

1. za određivanje poslovne politike društva za upravljanje,

2. na financijski plan društva za upravljanje,

3. na organizaciju sustava unutarnjih kontrola društva za upravljanje i sustava upravljanja rizicima,

4. na godišnji plan društva za upravljanje,

te za odlučivanje o drugim pitanjima određenima ovim Zakonom.

Dužnosti i odgovornost članova nadzornog odbora društva za upravljanje

Članak 47.

(1) Članovi nadzornog odbora društva za upravljanje moraju:

1. nadzirati primjerenost postupanja i učinkovitost rada interne revizije,

2. dati svoje mišljenje Agenciji o nalozima Agencije u postupcima nadzora društva za upravljanje i to u roku od 30 dana od dana dostave zapisnika Agencije o obavljenom nadzoru te nadzirati postupanje društva za upravljanje u skladu s nalozima i rješenjima Agencije,

3. podnijeti izvješće glavnoj skupštini, odnosno skupštini o nalozima Agencije te postupcima iz točke 2. ovog stavka,

4. odlučiti o davanju suglasnosti na financijske izvještaje te o njima pisanim putem izvijestiti glavnu skupštinu ili skupštinu društva za upravljanje,

5. obrazložiti glavnoj skupštini ili skupštini društva za upravljanje svoje mišljenje o godišnjem izvješću interne revizije i o godišnjem izvješću uprave.

(2) Članovi nadzornog odbora društva za upravljanje solidarno odgovaraju društvu za upravljanje za štetu koja je nastala kao posljedica kršenja njihovih obveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršavanju svojih obveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

Članak 48.

(1) Društvo za upravljanje, odnosno članovi njegove uprave i nadzornog odbora, prokuristi dužni su:

1. u obavljanju svoje djelatnosti, odnosno svojih dužnosti, postupati savjesno i pošteno te u skladu s pravilima struke i najboljim interesima ulagatelja i UCITS fondovima kojima upravljaju, kao i štititi integritet tržišta kapitala,

2. u izvršavanju svojih obveza postupati s pažnjom dobrog stručnjaka,

3. pribaviti i učinkovito koristiti sredstva i procedure potrebne za uredno obavljanje djelatnosti društva za upravljanje,

4. poduzeti sve razumne mjere kako bi se izbjegli sukobi interesa, a kada se isti ne mogu izbjeći, prepoznati ih, istima upravljati, pratiti ih te ih objaviti, kada je to primjenjivo, kako bi se spriječio negativan utjecaj na interese UCITS fondova i njihovih ulagatelja i osiguralo da se prema ulagateljima te UCITS fondovima i portfeljima kojima društvo za upravljanje upravlja postupa pošteno,

5. pridržavati se odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, na način koji promovira najbolje interese ulagatelja i integritet tržišta kapitala.

(2) Društvu za upravljanje, članovima uprave i nadzornog odbora, prokuristima i radnicima društva za upravljanje interesi ulagatelja i UCITS fonda moraju uvijek biti prioritet i nikada svoje interese ili interese povezanih osoba ne smiju stavljati ispred interesa ulagatelja i UCITS fonda te integriteta tržišta kapitala.

(3) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati kriterije za procjenu, mjere i procedure, te druge načine na koji će društva za upravljanje ispuniti svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka.

Odjeljak 5.

Organizacijski zahtjevi za društvo za upravljanje

Opći organizacijski uvjeti

Članak 49.

(1) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, učinkovite i primjerene:

1. postupke odlučivanja i organizacijsku strukturu koja jasno i na dokumentiran način utvrđuje linije odgovornosti i dodjeljuje funkcije i odgovornosti,

2. mjere i postupke kojima će osiguravati da su relevantne osobe društva svjesne postupaka koje moraju poštivati za pravilno izvršavanje svojih dužnosti i odgovornosti,

3. mehanizme unutarnje kontrole, namijenjene osiguranju usklađenosti s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona kao i s drugim relevantnim propisima te internim odlukama, procedurama i postupcima na svim razinama društva za upravljanje, uključujući i pravila za osobne transakcije relevantnih osoba,

4. interno izvješćivanje i dostavu informacija na svim relevantnim razinama društva za upravljanje kao i učinkovite protoke informacija sa svim uključenim trećim osobama,

5. evidenciju svoga poslovanja i unutarnje organizacije,

6. evidencije svih internih akata, kao i njihovih izmjena,

7. politike i procedure kontinuiranog stručnog osposobljavanja radnika, primjerenog opisu poslova koje radnik obavlja,

8. administrativne i računovodstvene procedure i postupke te sustav izrade poslovnih knjiga i financijskih izvještaja kao i procedure i postupke vođenja i čuvanja poslovne dokumentacije koje će osigurati istinit i vjeran prikaz financijskog položaja društva u skladu sa svim važećim računovodstvenim propisima,

9. mjere i postupke za nadzor i zaštitu informacijskog sustava i sustava za elektroničku obradu podataka,

10. mjere i postupke za kontinuirano očuvanje sigurnosti, integriteta i povjerljivosti informacija,

11. politike, mjere i postupke osiguranja neprekidnog poslovanja.

(2) Društvo za upravljanje dužno je u okviru mehanizma unutarnje kontrole, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost svoga poslovanja te vrstu i opseg usluga koje pruža i obavlja, ustrojiti sljedeće funkcije:

1. upravljanja rizicima,

2. praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i

3. interne revizije.

Sukob interesa

Članak 50.

(1) Društvo za upravljanje dužno je, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, organizirati poslovanje na način da svodi rizik sukoba interesa na najmanju moguću mjeru.

(2) Društvo za upravljanje dužno je poduzeti sve razumne korake kako ne bi tijekom pružanja usluga i obavljanja aktivnosti u pitanje došli interesi UCITS fonda, ulagatelja i/ili klijenata.

(3) Društvo za upravljanje dužno je poduzeti sve razumne korake kako bi prepoznalo, upravljalo, pratilo i spriječilo ili objavilo sukob interesa te uspostaviti odgovarajuće kriterije za utvrđivanje vrste sukoba interesa čije bi postojanje moglo naštetiti interesima UCITS fonda, ulagatelja i/ili klijenata.

(4) Društvo za upravljanje dužno je, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati i nadzirati učinkovite politike upravljanja sukobima interesa.

Članak 51.

(1) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja portfeljem iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona, ne smije ulagati dio ili cijelu imovinu portfelja kojima upravlja u udjele UCITS fondova kojima upravlja, bez prethodnog odobrenja klijenta.

(2) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja portfeljem iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona, dužno je poduzeti razumne mjere za prepoznavanje, upravljanje, praćenju i objavljivanje sukoba interesa klijentima o, kao i utvrditi odgovarajuće kriterije za određivanje tipova sukoba interesa čije postojanje može biti štetno za interese klijenata i UCITS fondova kojima društvo upravlja.

(3) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke b) ovoga Zakona, ne smije ulagati dio ili cijelu imovinu dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim upravlja u udjele UCITS fondova kojima upravlja.

(4) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja alternativnim investicijskim fondom iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke b) ovoga Zakona, ne smije ulagati dio ili cijelu imovinu alternativnog investicijskog fonda kojim upravlja u udjele UCITS fondova kojima upravlja ako to nije predviđeno pravilima fonda.

(5) Društvo za upravljanje je dužno uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati politike o osobnim transakcijama s financijskim instrumentima u koje ulaže UCITS fond kojim upravlja, s ciljem sprječavanja sukoba interesa.

(6) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja portfeljem iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona, dužno je poštovati odredbe o sustavu za zaštitu ulagatelja iz zakona koji uređuje tržište kapitala.

Praćenje usklađenosti s relevantnim propisima

Članak 52.

(1) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati primjerene politike i postupke, čiji je cilj otkrivanje svakog rizika neusklađenosti s relevantnim propisima, kao i povezanih rizika te uspostaviti primjerene mjere i postupke u cilju smanjivanja takvih rizika.

(2) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati politike i postupke kako bi osiguralo da ono posluje u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te da članovi uprave i druge relevantne osobe postupaju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te vlastitim politikama koje uređuje osobne transakcije financijskim instrumentima iz članka 51. stavka 5. ovoga Zakona.

Interna revizija

Članak 53.

Društvo za upravljanje dužno je, kada je to prikladno i primjereno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja društva za upravljanje, ustrojiti internu reviziju koja neovisno i objektivno procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja s ciljem poboljšanja poslovanja društva za upravljanje, uvodeći sustavan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvorn društva za upravljanje osti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.

Sustav upravljanja rizicima

Članak 54.

(1) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima za društvo za upravljanje i UCITS fondove kojima upravlja, u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja, koji mora uključivati najmanje:

1. strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima,

2. tehnike mjerenja rizika,

3. podjelu odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima.

(2) Društvo za upravljanje dužno je propisati, primjenjivati, dokumentirati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne strategije i politike upravljanja rizicima u svrhu utvrđivanja rizika povezanih s poslovanjem društva za upravljanje i radom UCITS fondova kojima upravlja, poslovnim procesima i sustavima društva za upravljanje i UCITS fondova kojima upravlja, doprinose tih pojedinih rizika cjelokupnom profilu rizičnosti društva za upravljanje i pojedinog UCITS fonda i utvrđivanja prihvatljivog stupnja rizika.

(3) Društvo za upravljanje dužno je, na osnovu strategija i politika upravljanja rizicima i utvrđenog prihvatljivog stupnja rizika, donijeti učinkovite postupke, tehnike mjerenja rizika i mjere upravljanja rizicima.

(4) Društvo za upravljanje dužno je nadzirati, ocjenjivati, preispitivati i ažurirati primjerenost, sveobuhvatnost i učinkovitost donesenih strategija, politika, postupaka upravljanja rizicima i tehnika mjerenja rizika, te primjerenost i učinkovitost predviđenih mjera u svrhu otklanjanja mogućih nedostataka u strategijama, politikama i postupcima upravljanja rizicima, uključujući i propuste relevantnih osoba.

(5) Uspostavljenu strategiju i politike upravljanja rizicima društvo za upravljanje dužno je na zahtjev Agencije istu dostaviti bez odgode.

(6) Ako je društvo za upravljanje u skladu sa stavkom 5. ovoga članka Agenciji dostavilo uspostavljene strategije i politike upravljanja rizicima, dužno je bez odgode obavijestiti Agenciju o svim značajnim promjenama uspostavljenih strategija i politika upravljanja rizicima kao i svim značajnim promjenama izloženosti rizicima i visine kapitala društva za upravljanje.

(7) Uprava društva za upravljanje sudjeluje u procesu upravljanja rizicima i odgovorna je za isti, a svi radnici društva za upravljanje moraju sudjelovati u provođenju sustava upravljanja rizicima.

(8) Društvo za upravljanje dužno je u procesu upravljanja rizicima odrediti sklonost prema riziku i profil rizičnosti društva za upravljanje i UCITS fondova kojima upravlja.

(9) Društvo za upravljanje dužno je koristiti proces upravljanja rizicima koji u svakom trenutku omogućuje praćenje i mjerenje pozicijskog rizika i doprinosa pozicija sveukupnom profilu rizičnosti portfelja UCITS fondova kojima upravlja.

(10) Društvo za upravljanje dužno je koristiti postupak za točnu i neovisnu procjenu vrijednosti neuvrštenih (OTC) izvedenica.

(11) Društvo za upravljanje dužno je redovito obavještavati Agenciju o vrstama izvedenih financijskih instrumenata, rizicima temeljne imovine, kvantitativnim ograničenjima ulaganja i odabranim metodama za procjenu rizika povezanih s transakcijama s izvedenim financijskim instrumentima za svaki UCITS fond kojim upravlja.

(12) Agencija će podatke iz stavka 11. ovoga članka dostaviti ESMA-i i ESBR-u na njihov zahtjev.

(13) Društvo za upravljanje dužno je revidirati sustave za upravljanje rizicima najmanje jednom godišnje i prilagoditi ih kada je to potrebno.

(14) Agencija će detaljnije pravilnikom propisati kriterije za procjenu adekvatnosti procesa upravljanja rizicima koji koristi društvo za upravljanje u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, pravila koja se odnose na točnu i neovisnu procjenu vrijednosti neuvrštenih (OTC) izvedenica iz stavka 4. ovoga članka te pravila koja se odnose na sadržaj i postupak koji se primjenjuje za obavještavanje Agencije u skladu sa stavkom 11. ovoga članka.

Mjere za neprekidno poslovanje

Članak 55.

(1) Društvo za upravljanje dužno je poduzeti sve primjerene mjere koje su potrebne da bi se osiguralo njegovo neprekidno i redovito poslovanje.

(2) Za postizanje svrhe iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje dužno je koristiti odgovarajuće sustave, sredstva i postupke koji su razmjerni vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja.

Politike nagrađivanja

Članak 56.

Društvo za upravljanje dužno je propisati i implementirati jasne politike nagrađivanja za sve kategorije radnika, upravu i nadzorni odbor, s ciljem sprečavanja i upravljanja sukobom interesa i sprečavanja preuzimanja neprimjerenih rizika.

Procedure postupanja, evidencije i poslovna dokumentacija društva

Članak 57.

(1) Društvo za upravljanje mora imati jasne i transparentne procedure postupanja s dokumentacijom i pohranjivati u arhiv sve isprave i ostalu dokumentaciju koja se odnosi društvo za upravljanje i UCITS fondove kojima upravlja.

(2) Društvo za upravljanje dužno je voditi i čuvati evidencije i poslovnu dokumentaciju o svim aktivnostima, kao i transakcijama koje je izvršilo, na način koji omogućuje nadzor nad poslovanjem u skladu sa člankom 52. ovoga Zakona, a posebice nad ispunjavanjem obveza prema ulagateljima i potencijalnim ulagateljima.

(3) Društvo za upravljanje dužno je organizirati poslovanje i ažurno voditi poslovnu dokumentaciju i druge administrativne ili poslovne evidencije na način koji omogućuje da se u svakom trenutku može provjeriti tijek pojedinog posla kojeg je izvršilo za svoj račun, za račun UCITS fonda ili za račun klijenta.

(4) Društvo za upravljanje dužno je svu dokumentaciju o poslovanju s imovinom UCITS fondova čuvati odvojeno od dokumentacije društva za upravljanje i ostalih UCITS fondova kojima upravlja.

(5) Svu poslovnu dokumentaciju društvo za upravljanje mora zaštititi od neovlaštenog pristupa i mogućih gubitaka u zapisu te čuvati na trajnom mediju.

(6) Društvo za upravljanje dužno je najmanje 5 godina po isteku godine u kojoj je bio sklopljen posao, čuvati svu dokumentaciju i podatke o svim poslovima s financijskim instrumentima koje je obavilo.

Rješavanje pritužbi ulagatelja

Članak 58.

(1) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke koji osiguravaju da se pritužbe ulagatelja u UCITS fondove kojima društvo za upravljanje upravlja rješavaju na adekvatan način te da nema ograničenja za ostvarivanje prava ulagatelja, osobito u slučaju kada društvo za upravljanje ima sjedište u državi članici koja nije matična država članica UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje dužno je ulagateljima omogućiti podnošenje pritužbi na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države u kojoj se trguje udjelima UCITS fonda.

(3) Društvo za upravljanje dužno je uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke koji osiguravaju da su informacije u vezi s postupkom rješavanja pritužbi ulagatelja dostupne i javnosti i nadzornom tijelu UCITS fonda.

(4) Društvo za upravljanje dužno je čuvati dokumentaciju o svim pritužbama i mjerama koje su temeljem njih poduzete, na način i u rokovima propisanima ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

Rješavanje sporova između društva za upravljanje i ulagatelja

Članak 59.

(1) Bez utjecaja na mogućnost rješavanja sporova pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, društvo za upravljanje dužno je osigurati uvjete za izvansudsko rješavanje sporova, putem arbitraže, između društva za upravljanje i ulagatelja u UCITS fondove kojima društvo upravlja.

(2) Društvo za upravljanje dužno je buduće ulagatelje u UCITS fondove upoznati s načinom i postupkom rješavanja sporova putem arbitraže.

(3) Ako se radi o sporu koji je nastao ili bi mogao nastati iz ugovora koji je sklopljen s ulagateljem, ugovor o arbitraži mora biti sadržan u posebnoj ispravi koju su potpisale obje stranke, u kojoj ne smije biti drugih utanačenja osim onih koji se odnose na arbitražni postupak.

Internetska stranica društva za upravljanje

Članak 60.

(1) Društvo za upravljanje mora imati, redovito ažurirati i održavati svoju internetsku stranicu koja sadrži najmanje sljedeće podatke i informacije:

1. opće podatke o društvu za upravljanje (tvrtka, pravni oblik, sjedište i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja za rad izdanog od Agencije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar, iznos temeljnog kapitala, osnivači i članovi),

2. osnovne podatke o članovima uprave, nadzornog odbora i prokuristima društva za upravljanje (osobna imena, kratke životopise),

3. popis djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona za koje društvo ima izdano odobrenje za rad,

4. polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje UCITS fondova,

5. polugodišnje i revidirane godišnje financijske izvještaje društva za upravljanje,

6. opće podatke o depozitaru UCITS fonda (tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave, podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara, iznos temeljnog kapitala, popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova iz članka 217. ovoga Zakona),

7. popis UCITS fondova kojima društvo za upravljanje upravlja,

8. prospekt, pravila UCITS fonda te ključne podatke za ulagatelje, kada je to primjenjivo,

9. popis delegiranih poslova s naznakom trećih osoba na koju su ti poslovi delegirani,

10. mjesečnu obavijest iz članka 206. ovoga Zakona,

11. sažeti tabelarni prikaz rizika vezanih uz društvo za upravljanje i UCITS fond sa stupnjem utjecaja svakog rizika na društvo i UCITS fond,

12. cijenu udjela,

13. sve obavijesti vezane uz društvo za upravljanje i UCITS fond te druge podatke predviđene ovim Zakonom.

(2) Agencija može pravilnikom odrediti dodatne podatke i informacije koje mora sadržavati internetska stranica društva za upravljanje, za koje smatra da su važni za klijente, tržište i javnost.

Donošenje pravilnika

Članak 61.

Agencija će detaljnije pravilnicima propisati organizacijske zahtjeve društava za upravljanje, s obzirom na:

1. organizacijske uvjete,

2. administrativne i računovodstvene postupke,

3. mehanizme unutarnje kontrole uključujući i funkcije upravljanja rizicima usklađenosti s relevantnim propisima te interne revizije,

4. sukob interesa,

5. pravila poslovnog ponašanja,

6. pojedinosti o standardnom sporazumu između depozitara i društva za upravljanje,

7. upravljanje rizicima,

8. politike nagrađivanja,

9. mjere za neprekidno poslovanje,

10. osobne transakcije,

11. vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije društva za upravljanje,

12. primjereno upravljanje informacijskim sustavom.

Odjeljak 6.

Izvještavanje društva za upravljanje

Izvještaji društva za upravljanje

Članak 62.

(1) Na financijsko izvještavanje društva za upravljanje primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, osim ako Agencija ne propiše drugačije.

(2) Strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja društva za upravljanje te objavljivanje, način i rokove dostave istih Agencija će propisati pravilnikom.

(3) Osim godišnjih financijskih izvještaja iz stavka 2. ovoga članka, Agencija može pravilnikom propisati strukturu, sadržaj, način i rokove dostave drugih izvještaja društva za upravljanje koja su društva za upravljanje obavezna sastavljati za potrebe Agencije.

(4) Odredbe iz ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na društvo za upravljanje države članice ili iz treće države koje u Republici Hrvatskoj obavlja svoju djelatnost putem podružnice.

(5) Agencija može propisati kontni plan za društva za upravljanje.

Revizija izvještaja društva za upravljanje

Članak 63.

(1) Godišnje financijske izvještaje društava za upravljanje mora revidirati revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno.

(2) Društvo za upravljanje dužno je Agenciji dostaviti revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 62. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 15 dana od datuma izdavanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(3) Isto revizorsko društvo može revidirati najviše sedam uzastopnih godišnjih financijskih izvještaja društva za upravljanje.

(4) Agencija može detaljnije pravilnikom propisati opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupaka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno drugih izvještaja društva za upravljanje.

(5) Agencija od revizora može tražiti dodatna pojašnjenja u vezi s revidiranim godišnjim financijskim izvještajima, odnosno drugim revidiranim izvještajima društva za upravljanje.

(6) Ako Agencija utvrdi da revizija izvještaja društva za upravljanje nije obavljena ili da revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i reviziju te pravilima revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom poslovanja društva za upravljanje ili na drugi način utvrdi da revizorsko izvješće o izvještajima društva za upravljanje nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorska izvješća i zahtijevati od društva za upravljanje da reviziju obave ovlašteni revizori drugog revizorskog društva, a na trošak društva za upravljanje.

Odjeljak 7.

Delegiranje poslova na treće osobe

Članak 64.

(1) Društvo za upravljanje može trećim osobama delegirati poslove koje je dužno obavljati, uz suglasnost Agencije.

(2) Na depozitara, osobe s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova i sve daljnje poddepozitare, mogu se delegirati samo administrativni poslovi iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona osim poslova iz članka 13. stavka 3. točke 3. ovoga Zakona.

(3) O delegiranju poslova iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje i treća osoba sklapaju ugovor u pisanom obliku. Ugovorom mora biti propisano da je treća osoba dužna omogućiti provođenje nadzora nad delegiranim poslom od strane radnika Agencije.

(4) Bez odobrenja Agencije, ugovor iz stavka 3. ovoga članka ne može stupiti na snagu.

(5) Odmah po zaprimanju odobrenja Agencije, društvo za upravljanje dužno je na svojim internetskim stranicama objaviti podatak o poslovima koji su delegirani na treću osobu, kao i identitet treće osobe. Ako treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova, prema odredbama članka 65. stavka 2. ovoga Zakona, društvo za upravljanje će na svojim internetskim stranicama objaviti i taj podatak, uz identitet te osobe, odmah po stupanju na snagu toga ugovora.

Članak 65.

(1) Delegiranje poslova na treće osobe moguće je samo uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) delegiranje se provodi iz objektivnih razloga i isključivo s ciljem povećanja učinkovitosti obavljanja tih poslova,

b) treća osoba mora imati sve potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i učinkovito obavljanje delegiranih poslova,

c) ovlaštene osobe treće osobe moraju imati dobar ugled te stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za obavljanje delegiranih poslova,

d) društvo za upravljanje mora dokazati da je treća osoba kvalificirana i sposobna za obavljanje delegiranih poslova, da je izabrana primjenom dužne pažnje i da društvo za upravljanje može u svako doba učinkovito nadzirati obavljanje delegiranih poslova,

e) društvo za upravljanje će kontinuirano nadzirati treću osobu u obavljanju delegiranih poslova,

f) društvo za upravljanje ne smije delegirati poslove na treće osobe do te mjere da se više ne može smatrati društvom koje upravlja UCITS fondovima (»poštanski sandučić«),

g) poslovi se ne smiju delegirati na osobu čiji interesi mogu biti u sukobu s interesima ulagatelja i UCITS fonda,

h) delegiranjem se ne umanjuje učinkovitost nadzora nad društvom za upravljanje i UCITS fondovima,

i) delegiranjem se ne smiju ugroziti interesi ulagatelja i UCITS fonda,

j) društvo za upravljanje i dalje ostaje u potpunosti odgovorno za obavljanje delegiranih poslova,

k) u prospektu UCITS fonda naveden je popis poslova koji su delegirani na treću osobu i osoba na koju su oni delegirani,

l) društvu za upravljanje mora biti omogućeno da u bilo kojem trenutku može trećoj osobi dati daljnju uputu, ili raskinuti ugovor o delegiranju s trenutnim učinkom kada je to u interesu ulagatelja.

(2) Treća osoba može dalje delegirati obavljanje delegiranih poslova samo uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) društvo za upravljanje se suglasilo s daljnjim delegiranjem,

b) društvo za upravljanje je obavijestilo Agenciju o daljnjem delegiranju poslova, prije no što je to delegiranje stupilo na snagu,

c) ispunjeni su svi uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i za daljnje delegiranje poslova.

(3) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati postupak delegiranja poslova na treće osobe od strane društva za upravljanje.

Članak 66.

(1) Društvo za upravljanje dužno je postupati u najboljem interesu ulagatelja i UCITS fonda kojim upravlja te stručno i s posebnom pažnjom prilikom donošenja investicijskih odluka, delegiranja poslova na treće osobe, korištenja vanjskih usluga i drugih poslova koji su od značaja za društvo za upravljanje i UCITS fondove kojima upravlja.

(2) Društvo za upravljanje dužno je propisati i implementirati interne politike i procedure kako bi osiguralo postupanje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zakona, a koje su u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, pravilima i prospektom UCITS fonda, ciljevima UCITS fonda, investicijskom strategijom te strategijom i politikom upravljanja rizicima uključujući i ograničenja rizika.

Odjeljak 8.

Promjena imatelja kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje

Članak 67.

(1) Svaka fizička ili pravna osoba, ili više njih djelujući zajednički (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u društvu za upravljanje, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da društvo za upravljanje postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja (namjeravano stjecanje), dužne su prethodno Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o:

1. visini udjela koji se namjerava steći,

2. svu dokumentaciju iz članka 73. ovoga Zakona.

Članak 68.

(1) Svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti kvalificirani udjel u društvu za upravljanje dužna je o tome obavijestiti Agenciju pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otpustiti.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka Agenciju je dužna obavijestiti i o namjeri smanjenja svog kvalificiranog udjela na način da udio u kapitalu ili glasačkim pravima padne ispod granice od 20%, 30% ili 50%, ili ako društvo za upravljanje prestaje biti ovisno društvo te osobe.

Članak 69.

Prilikom procjene visine kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje, Agencija neće uzimati u obzir glasačka prava ili dionice koje investicijsko društvo ili kreditna institucija drže kao rezultat pružanja investicijske usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala, pod uvjetom da se ta prava ne koriste u svrhu ostvarivanja utjecaja na upravljanje – društvom za upravljanje, i da se navedene dionice s pravom glasa otpuste u roku od jedne godine od dana stjecanja.

Članak 70.

(1) Agencija će surađivati s drugim nadležnim tijelima kada vrši procjene iz članka 73. ovoga Zakona, ako je namjeravani stjecatelj jedan od sljedećih subjekata:

1. kreditna institucija, društvo za životno osiguranje, društvo za neživotno osiguranje, društvo za reosiguranje, mirovinsko društvo, investicijsko društvo, društvo za upravljanje UCITS fondom s odobrenjem za rad druge države članice ili u sektoru različitom od onoga u kojem je izražena namjera stjecanja,

2. matično društvo subjekata iz točke 1. ovoga stavka,

3. pravna ili fizička osoba koja kontrolira subjekte iz točke 1. ovoga stavka.

(2) Agencija će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, od drugog nadležnog tijela zatražiti:

1. sve podatke koji su joj potrebni za procjenu iz članka 74. ovoga Zakona,

2. ostale podatke kojima drugo nadležno tijelo raspolaže, a koji bi mogli biti značajni za procjenu iz članka 74. ovoga Zakona,

3. kada je to primjereno, mišljenje drugog nadležnog tijela o namjeravanom stjecatelju.

(3) Ako tijelo, nadležno za namjeravanog stjecatelja, uz podatke iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka iznese mišljenje, Agencija je dužna isto uzeti u obzir pri donošenju odluke o namjeravanom stjecanju kvalificiranog udjela.

Članak 71.

(1) Agencija će bez odgode, a najkasnije u roku od 2 radna dana od primitka zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela, te svakog dodatnog podatka iz članka 72. ovoga Zakona, namjeravanog stjecatelja obavijestiti pisanim putem o primitku istih, s naznakom datuma na koji istječe razdoblje procjene.

(2) Agencija će procjenu iz članka 73. ovoga Zakona izvršiti u roku od 60 radnih dana od dana kada je namjeravani stjecatelj zaprimio obavijest iz stavka 1. ovoga članka (razdoblje procjene).

Članak 72.

(1) Agencija može, ako je to potrebno, tijekom razdoblja procjene, a ne kasnije od pedesetog radnog dana razdoblja procjene, zatražiti dodatne podatke potrebne za dovršenje procjene. Te će podatke Agencija zatražiti pisanim putem, navodeći koji su dodatni podaci potrebni.

(2) Razdoblje procjene prekida se od dana kada je Agencija zatražila dodatne podatke iz stavka 1. ovoga članka do dana zaprimanja odgovora od namjeravanog stjecatelja, pri čemu prekid može trajati najdulje 20 radnih dana.

(3) Nakon proteka roka iz stavka 2. ovoga članka Agencija može postavljati daljnje zahtjeve za nadopunom ili pojašnjenjem podataka, ali se razdoblje procjene neće prekidati.

(4) Agencija može produljiti razdoblje prekida iz stavka 2. ovoga članka najviše do 30 radnih dana ako namjeravani stjecatelj:

a) ima sjedište/prebivalište izvan Republike Hrvatske ili podliježe propisima izvan Republike Hrvatske,

b) ima sjedište/prebivalište izvan države članice ili podliježe propisima izvan države članice,

c) je pravna ili fizička osoba koja nije subjekt nadzora prema ovom Zakonu ili propisima koji uređuju osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, osnivanje i poslovanje investicijskih društava, društava za osiguranje i kreditnih institucija.

(5) Ako Agencija utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje, dužna je unutar razdoblja procjene o tome pisanim putem obavijestiti namjeravanog stjecatelja, navodeći razloge za donošenje takve odluke.

(6) Agencija može objaviti odgovarajuće očitovanje o razlozima odluke iz stavka 5. ovoga članka na vlastitu inicijativu ili na zahtjev namjeravanog stjecatelja.

(7) Ako Agencija ne odbije zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje u roku i na način iz stavka 5. ovoga članka, smatrat će se da je stjecanje odobreno.

(8) Agencija može odrediti krajnji rok do kojeg se namjeravano stjecanje mora provesti te ga iz opravdanih razloga može produljiti.

(9) Ako namjeravani stjecatelj ne stekne kvalificirani udio u roku iz stavka 8. ovoga članka, suglasnost Agencije prestaje važiti u cijelosti.

Članak 73.

(1) Prilikom procjene zahtjeva iz članka 67. stavka 1. ovoga Zakona i podataka traženih u skladu s člankom 72. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona, u svrhu provjere hoće li se poslovi društva za upravljanje u kojem se stjecanje predlaže voditi pažnjom dobrog stručnjaka, i uzimajući u obzir mogući utjecaj namjeravanog stjecatelja na društvo za upravljanje, Agencija će ocijeniti prikladnost namjeravanog stjecatelja i financijsku stabilnost namjeravanog stjecanja, uzimajući u obzir sve sljedeće kriterije:

1. ugled namjeravanog stjecatelja,

2. ugled i iskustvo osobe koja će kao posljedicu namjeravanog stjecanja voditi poslovanje društva za upravljanje,

3. financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja, posebice u odnosu na poslove društva za upravljanje u kojemu se kvalificirani udio namjerava steći,

4. hoće li društvo za upravljanje biti u mogućnosti udovoljiti i nastaviti udovoljavati zahtjevima iz ovoga Zakona, kao i drugih zakona kada je to primjenjivo na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, a posebno ima li grupa koje će društvo postati dio, strukturu koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, učinkovitu razmjenu podataka između nadležnih tijela te mogu li se razgraničiti nadležnosti između više nadležnih tijela,

5. postoje li, u vezi namjeravanog stjecanja, osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju.

(2) Agencija može odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje jedino ako nisu ispunjeni uvjeti propisani stavkom 1. ovoga članka, ili ako je namjeravani stjecatelj dostavio nepotpune ili netočne podatke, odnosno podatke koji dovode u zabludu.

(3) Dokumentacija potrebna za procjenu koja se mora dostaviti Agenciji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela mora biti prilagođena i primjerena namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju.

(4) Agencija će pravilnikom propisati listu dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako je Agencija zaprimila dva ili više zahtjeva za stjecanje ili povećanje kvalificiranih udjela u istom društvu za upravljanje, odnosit će se prema svim namjeravanim stjecateljima ravnopravno.

(6) Ako društvo za upravljanje sazna za stjecanje ili otpuštanje kvalificiranog udjela u društvu koji prelazi ili padne ispod 20%, 30% ili 50%, dužno je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(7) Društvo za upravljanje dužno je jednom godišnje Agenciji dostaviti popis svih dioničara ili imatelja poslovnih udjela, kao i imatelja kvalificiranih udjela s veličinom pojedinih udjela, sa stanjem na dan 1. siječnja tekuće godine, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Pravne posljedice stjecanja bez odobrenja i oduzimanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 74.

(1) Osoba koja stekne kvalificirani udjel u društvu za upravljanje protivno odredbama ovoga Zakona, nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela stečenih bez odobrenja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija će naložiti prodaju tako stečenih dionica ili poslovnih udjela.

(3) Agencija može oduzeti suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u slučaju:

1. ako je imatelj kvalificiranog udjela dobio suglasnost davanjem neistinitih, netočnih podataka, podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan način,

2. ako prestanu uvjeti propisani odredbama ovoga Zakona, na temelju kojih je suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela izdana.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba kojoj je oduzeta suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela za koje joj je oduzeta suglasnost. U tom slučaju, Agencija će naložiti prodaju stečenih dionica ili poslovnih udjela za koje je imatelju kvalificiranog udjela oduzeta suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.

(5) Troškove prodaje dionica ili poslovnih udjela iz stavka 4. ovoga članka podmiruje imatelj kvalificiranog udjela.

Mjere koje Agencija poduzima u slučajevima kada je upravljanje društvom za upravljanje pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u pitanje

Članak 75.

(1) Ako je neprimjerenim utjecajem imatelja kvalificiranog udjela upravljanje društvom za upravljanje pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u pitanje, Agencija je ovlaštena poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se taj utjecaj spriječio.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju, uz odgovarajuće nadzorne mjere, i podnošenje zahtjeva nadležnom sudu za izricanje privremenih mjera u vezi stjecanja glasačkih prava vezanih za udjele imatelja kvalificiranih udjela iz stavka 1. ovoga članka.

Odjeljak 9.

Pododjeljak 1.

Dobrovoljni prijenos poslova upravljanja UCITS fondom na drugo društvo za upravljanje

Prijenos poslova upravljanja UCITS fondom na drugo društvo za upravljanje

Članak 76.

(1) Društvo za upravljanje (društvo prenositelj) ima pravo prenijeti poslove upravljanja UCITS fondom na neko drugo društvo za upravljanje (društvo preuzimatelj).

(2) Prije prijenosa poslova upravljanja UCITS fondom, društvo preuzimatelj mora dobiti suglasnost Agencije.

(3) O prijenosu poslova upravljanja UCITS fondom sklapa se ugovor koji mora sadržavati:

1. opis svih postupaka i radnji koje će društva za upravljanje poduzeti u vezi s prijenosom poslova upravljanja,

2. rok u kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na drugo društvo za upravljanje. Taj rok ne smije biti kraći od jednog mjeseca, a počinje teći od objave obavijesti o prijenosu poslova upravljanja.

(4) U postupku prijenosa poslova upravljanja UCITS fondom prenosi se cjelokupni UCITS fond drugom društvu za upravljanje.

(5) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati postupak, uvjete i način prijenosa poslova upravljanja UCITS fondom.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom

Članak 77.

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom društvo preuzimatelj prilaže:

1. ugovor o prijenosu poslova upravljanja UCITS fondom iz članka 76. stavka 3. ovoga Zakona,

2. tekst informacije iz članka 79. stavka 1. ovoga Zakona,

3. tekst obavijesti ulagateljima iz članka 79. stavka 1. ovoga Zakona,

4. zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje, odnosno promjenu ugovora o obavljanju poslova depozitara iz članka 213. ovoga Zakona,

5. prema potrebi i drugu dokumentaciju, na zahtjev Agencije.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom

Članak 78.

(1) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom ako:

1. društvo preuzimatelj ne ispunjava uvjete za upravljanje UCITS fondom koji je predmet prijenosa,

2. sadržaj informacije za objavu i obavijesti ulagateljima iz članka 79. stavka 1. ovoga Zakona nije u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

3. Agencija ocijeni da bi prijenos poslova upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja u UCITS fond koji je predmet prijenosa ili interesima javnosti.

(2) Ako zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom podnese društvo preuzimatelj iz države članice, Agencija će se prije odbijanja zahtjeva posavjetovati s nadležnim tijelom države članice.

Obavještavanje imatelja udjela o prijenosu poslova upravljanja

Članak 79.

(1) Društvo prenositelj i društvo preuzimatelj dužni su u roku od 8 dana od zaprimanja suglasnosti Agencije objaviti informaciju o prijenosu poslova upravljanja i u roku od 15 dana obavijestiti sve ulagatelje o prijenosu.

(2) Ulagatelji ne plaćaju izlazne naknade zbog prijenosa poslova upravljanja UCITS fondom na drugo društvo za upravljanje u razdoblju od donošenja suglasnosti Agencije do proteka roka od mjesec dana od nastupanja pravnih posljedica prijenosa poslova upravljanja.

(3) Agencija može pravilnikom propisati sadržaj informacije o prijenosu i obavijesti ulagateljima, način objave i dostave informacije i obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

Pravne posljedice prijenosa upravljanja

Članak 80.

(1) Protekom roka iz članka 76. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona nastupaju sljedeće pravne posljedice:

1. sva prava i obveze društva prenositelja u vezi s upravljanjem UCITS fondom prelaze na društvo preuzimatelja,

2. društvu prenositelju prestaje važiti odobrenje za upravljanje UCITS fondom koji je predmet prijenosa.

(2) Društvo prenositelj i društvo preuzimatelj dužni su do proteka roka iz članka 76. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona završiti sve postupke i radnje potrebne za prijenos poslova upravljanja UCITS fondom i Agenciji dostaviti obavijest o svim poduzetim postupcima i radnjama.

(3) Iznimno, na zahtjev društva prenositelja i društva preuzimatelja Agencija može produžiti rok iz članka 76. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona ako je to u interesu ulagatelja.

Pododjeljak 2.

Prisilni prijenos poslova upravljanja UCITS fondom na drugo društvo za upravljanje

Razlozi za prisilni prijenos poslova upravljanja UCITS fondom

Članak 81.

Prisilni prijenos poslova upravljanja UCITS fondom provodi se ako je:

1. Agencija društvu za upravljanje oduzela odobrenje za upravljanje UCITS fondom ili fondovima,

2. nad društvom za upravljanje otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak likvidacije.

Obveze depozitara

Članak 82.

(1) Od trenutka nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja UCITS fondom do nastupanja pravnih posljedica prijenosa poslova upravljanja na drugo društvo za upravljanje (društvo preuzimatelj), depozitar je dužan obavljati one poslove upravljanja UCITS fondom koje nije moguće odgađati.

(2) Poslovima upravljanja UCITS fondom iz stavka 1. ovoga članka, koji se ne mogu odgađati, smatraju se, primjerice:

a) poslovi zbog kojih bi, da ih depozitar ne obavi, za UCITS fond nastala šteta,

b) administrativni poslovi iz članka 13. stavka 3. točaka 2., 7. i 8. ovoga Zakona.

(3) Od nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja UCITS fondom depozitar će obustaviti izdavanje i otkup udjela UCITS fonda.

(4) Od nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja do nastupanja pravnih posljedica prijenosa poslova upravljanja na društvo preuzimatelja, depozitar ima pravo na naknadu koja, u skladu s prospektom UCITS fonda, pripada društvu za upravljanje.

Izbor drugog društva za upravljanje i prijenos poslova upravljanja

Članak 83.

(1) Depozitar će u roku od 60 dana od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja UCITS fondom iz članka 81. ovoga Zakona provesti odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje, koja ispunjavaju uvjete za upravljanje UCITS fondom i zainteresirani su preuzeti upravljanje UCITS fondom te izbora novog društva za upravljanje.

(2) Ako se na poziv iz stavka 1. ovoga članka depozitaru javi više društava za upravljanje koja ispunjavaju uvjete za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom, depozitar je dužan, prilikom izbora društva za upravljanje, isključivo voditi računa o interesima imatelja udjela UCITS fonda.

(3) Depozitar i društvo preuzimatelj će sklopiti ugovor o prijenosu poslova upravljanja.

(4) Na ugovor iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 76. stavka 3. ovoga Zakona, s time da rok u kojem će depozitar i društvo preuzimatelj izvršiti prijenos upravljanja ne smije biti duži od mjesec dana od dana sklapanja ugovora iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Na prisilni prijenos poslova upravljanja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 76. stavka 4. i članaka 77. do 80. ovoga Zakona.

(6) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati postupak, uvjete i način prijenosa poslova upravljanja UCITS fondom kao i obveze depozitara.

Likvidacija UCITS fonda u slučajevima kada nije moguć prisilni prijenos poslova upravljanja

Članak 84.

(1) Depozitar je dužan, umjesto prisilnog prijenosa poslova upravljanja UCITS fondom, provesti likvidaciju UCITS fonda:

1. ako se na postupak prikupljanja ponuda iz članka 83. stavka 1. ovoga Zakona ne javi ni jedno društvo za upravljanje koje ispunjava uvjete za upravljanje UCITS fondom,

2. ako društvo preuzimatelj u roku od 15 dana od sklapanja ugovora s depozitarom ne podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom,

3. ako Agencija odbaci ili odbije zahtjev društva preuzimatelja za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka na likvidaciju UCITS fonda se na odgovarajući način primjenjuju odredbe dijela 13. ovoga Zakona.

Odjeljak 10.

Dobrovoljni prestanak obavljanja djelatnosti društva za upravljanje

Članak 85.

Društvo za upravljanje može prestati obavljati svoju registriranu djelatnost tako da:

1. donese odluku o prestanku obavljanja djelatnosti te

2. odluku iz točke 1. ovoga članka i obavijest o prestanku obavljanja djelatnosti najmanje 2 mjeseca prije dana prestanka upravljanja UCITS fondovima uputi depozitaru UCITS fondova i Agenciji.

Članak 86.

(1) Društvo za upravljanje dužno je u roku od 2 mjeseca od upućivanja obavijesti iz članka 85. ovoga Zakona provesti postupak prijenosa upravljanja UCITS fondovima na drugo društvo za upravljanje, u skladu s odredbama odjeljka 9., pododjeljka 1. ove glave Zakona.

(2) Ako društvo za upravljanje ne pronađe novo društvo za upravljanje i na njega ne prenese upravljanje UCITS fondovima u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje je dužno pokrenuti postupak likvidacije UCITS fonda u skladu s odredbama dijela 13. ovoga Zakona.

(3) Tek nakon provedbe postupka prijenosa upravljanja UCITS fondovima na drugo društvo za upravljanje ili dovršetka postupka likvidacije UCITS fondova kojima društvo za upravljanje upravlja, prestaje važiti izdano odobrenje za rad, na vlastiti zahtjev društva za upravljanje.

Dio treći

ODNOS DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE, UCITS FONDA I ULAGATELJA

Glava 1.

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 87.

(1) Društvo za upravljanje upravlja i raspolaže zasebnom imovinom UCITS fonda i ostvaruje sva prava koja iz nje proizlaze u svoje ime, a za zajednički račun svih imatelja udjela u UCITS fondu, u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta i pravila UCITS fonda.

(2) Odredbe ovoga dijela Zakona primjenjuju se na odnose u koje stupaju društva za upravljanje.

(3) Odredbe ovoga dijela Zakona vrijede i za treće osobe na koje je delegirana djelatnost upravljanja UCITS fondom.

Ugovor o ulaganju

Članak 88.

(1) Povjerenički odnos društva za upravljanje i ulagatelja temelji se na ugovoru o ulaganju i postoji između društva za upravljanje i svakodobnog imatelja udjela u UCITS fondu.

(2) Ugovorom o ulaganju društvo za upravljanje se obvezuje izdati ulagatelju udjel, izvršiti upis istoga u registar udjela, otkupiti udjel od ulagatelja kada ulagatelj to zatraži te dalje ulagati ta sredstva i upravljati UCITS fondom za zajednički račun ulagatelja i poduzimati sve ostale pravne poslove i radnje potrebne za upravljanje UCITS fondom u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta i pravila UCITS fonda.

(3) Kod originarnog stjecanja udjela ugovor o ulaganju sklopljen je kada je ulagatelj društvu za upravljanje podnio uredan zahtjev za izdavanje udjela i izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a društvo za upravljanje ne odbije sklapanje ugovora. U svim ostalim slučajevima ugovor o ulaganju je sklopljen u trenutku kada društvo, odnosno voditelj registra, upiše stjecatelja u registar udjela.

(4) Na temelju ugovora o ulaganju ulagatelj uz udjel stječe položaj suovlaštenika na stvarima, pravima i tražbinama koje pripadaju zajedničkoj zasebnoj imovini UCITS fonda.

(5) Uplaćena sredstva iz stavka 3. ovoga članka društvo za upravljanje smije ulagati tek nakon što ulagatelj bude upisan u registar udjela.

Odbijanje sklapanja ugovora o ulaganju

Članak 89.

(1) Društvo za upravljanje može odbiti sklapanje ugovora o ulaganju ako:

a) ocijeni da je cilj uplate ili zahtjeva za otkup udjela iskorištavanje neučinkovitosti koje proizlaze iz zakonskih ili drugačije propisanih obveza vezanih uz procedure izračuna cijene udjela,

b) bi se sklapanjem ugovora, odnosno prihvatom ponude ulagatelja nanijela šteta ostalim ulagateljima, izlaganjem UCITS fonda riziku nelikvidnosti ili insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicijskog cilja i strategije ulaganja UCITS fonda,

c) ako su odnosi između društva i ulagatelja teško narušeni (postojanje sudskog ili drugog odgovarajućeg postupka, obijesno ponašanje ulagatelja ili potencijalnog ulagatelja i sl.),

d) postoje osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju.

(2) Ako društvo za upravljanje odbije sklopiti ugovor o ulaganju, smatra se da nije prihvaćena ulagateljeva ponuda za sklapanje ugovora o ulaganju.

(3) Kada društvo za upravljanje odbije sklopiti ugovor o ulaganju, dužno je o tome obavijestiti ulagatelja, a odbijanje sklapanja ugovora moguće je do upisa u registar, ako registar vodi društvo za upravljanje, odnosno do podnošenja zahtjeva za upis u registar, ako registar vodi treća ovlaštena osoba.

(4) U slučaju da je izvršena uplata novčanih sredstava na račun UCITS fonda, društvo za upravljanje vratit će uplaćena sredstva u nominalnom iznosu, na račun s kojeg je uplata zaprimljena, ako je podatak o računu poznat društvu za upravljanje.

(5) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati uvjete, postupak i način sklapanja i odbijanja sklapanja ugovora o ulaganju.

Imovina UCITS fonda

Članak 90.

(1) Imovina UCITS fonda ne pripada društvu za upravljanje, nije dio njegove imovine, njegove likvidacijske ili stečajne mase, niti može biti predmet ovrhe radi namirenja tražbine prema društvu za upravljanje. Imovina UCITS fonda drži se i vodi odvojeno od imovine društva za upravljanje.

(2) Sve što društvo za upravljanje stekne na temelju prava koja pripadaju UCITS fondu ili na temelju poslova koji se odnose na imovinu UCITS fonda ili što osoba ovlaštena za upravljanje UCITS fondom stekne kao naknadu za pravo koje pripada UCITS fondu, također pripada UCITS fondu i čini imovinu UCITS fonda.

Odgovornost UCITS fonda

Članak 91.

(1) UCITS fond ne odgovara za obveze društva za upravljanje.

(2) Ulagatelji u UCITS fond ne odgovaraju za obveze društva za upravljanje koje proizlaze iz pravnih poslova koje je društvo za upravljanje zaključilo u svoje ime i za zajednički račun ulagatelja. Društvo za upravljanje ne može sklopiti pravni posao kojim bi nastala obveza izravno ulagatelju. Svi pravni poslovi protivni ovome stavku, ništetni su.

(3) Ništetna je svaka punomoć prema kojoj bi društvo za upravljanje zastupalo ulagatelje.

(4) Potraživanja za naknadu troškova i naknada nastalih u svezi zaključivanja pravnih poslova za zajednički račun ulagatelja društvo za upravljanje može podmiriti isključivo iz imovine UCITS fonda, bez mogućnosti da za ista tereti ulagatelje izravno.

Članak 92.

(1) Društvo za upravljanje ne može izdati punomoć ulagateljima, za ostvarivanje prava glasa iz financijskih instrumenata koji pripadaju imovini UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje će samo ili putem depozitara, uz jasno danu uputu za glasovanje, ostvarivati pravo glasa iz dionica koje čine imovinu UCITS fonda.

(3) Pravo glasa iz dionica koje čine imovinu UCITS fonda može ostvariti i punomoćnik, kojem će društvo za upravljanje u tom slučaju izdati posebnu pisanu punomoć s jasnim uputama za glasovanje.

Udjeli u UCITS fondu

Članak 93.

(1) Udjeli u UCITS fondovima su slobodno prenosivi nematerijalizirani financijski instrumenti.

(2) Udjeli u UCITS fondovima mogu njihovim imateljima davati različita prava i međusobno se razlikovati s obzirom na ta prava, u odnosu na, primjerice, isplatu prihoda ili dobiti UCITS fonda, denominaciju, pravo izdavanja i/ili otkupa, naknadu za upravljanje plativu društvu za upravljanje, početnu cijenu udjela ili kombinaciju tih prava (klase udjela).

(3) Udjeli koji pripadaju pojedinoj klasi udjela njihovim imateljima daju ista prava.

(4) Troškovi uvođenja novih klasa udjela u postojećem UCITS fondu uključuju se u cijenu izdanja udjela.

(5) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati klase udjela i način njihova uvođenja.

Članak 94.

(1) Nijedan ulagatelj ne može zahtijevati diobu zajedničke zasebne imovine UCITS fonda.

(2) Diobu zajedničke zasebne imovine UCITS fonda ne može zahtijevati niti založni ili fiducijarni vjerovnik, ovrhovoditelj ili stečajni upravitelj pojedinog ulagatelja.

Odjeljak 2.

Vođenje poslova društva za upravljanje i UCITS fonda

Članak 95.

Društvo za upravljanje dužno je:

1. biti sposobno pravovremeno ispuniti svoje dospjele obveze (načelo likvidnosti), odnosno trajno sposobno ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti),

2. upravljati UCITS fondom na način da je UCITS fond sposoban pravovremeno ispunjavati svoje dospjele obveze (načelo likvidnosti), odnosno da je UCITS fond trajno sposoban ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti),

3. osigurati nuđenje udjela UCITS fonda isključivo putem osoba iz članka 154. ovoga Zakona,

4. stjecati imovinu za UCITS fondove isključivo u svoje ime i za račun UCITS fonda, odnosno imatelja udjela UCITS fonda kojim upravlja, pohranjujući je kod depozitara, a u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima,

5. dostavljati depozitaru preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom UCITS fondova, i to odmah po sastavljanju tih isprava ili njihovom primitku, te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova i izvršavanje dužnosti depozitara predviđenih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima,

6. objavljivati podatke o UCITS fondovima kojima upravlja i o društvu u skladu s ovim Zakonom, i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima,

7. zadužiti osobu za održavanje kontakata s Agencijom u cilju provedbe izvješćivanja i drugih korespondentnih aktivnosti zahtijevanih odredbama ovoga Zakona,

8. upravljati UCITS fondom u skladu s ograničenjima ulaganja i propisanom rizičnošću svakoga pojedinog UCITS fonda kojim upravlja,

9. izdavati depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih s imovinom UCITS fonda,

10. pridržavati se i drugih zahtjeva predviđenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Zabranjene radnje za društvo za upravljanje

Članak 96.

Društvo za upravljanje UCITS fondovima ne smije:

1. obavljati djelatnosti posredovanja u kupnji i prodaji financijskih instrumenata,

2. stjecati ili otuđivati imovinu UCITS fonda kojim upravlja za svoj račun ili račun relevantnih osoba,

3. kupovati sredstvima UCITS fonda imovinu ili sklapati poslove koji nisu predviđeni njegovim prospektom,

4. obavljati transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i prospekta UCITS fonda, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u UCITS fondove kojima upravlja,

5. nenaplatno otuđivati imovinu UCITS fonda,

6. stjecati ili otuđivati imovinu UCITS fondova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine,

7. neposredno ili posredno, istovremeno ili s odgodom, dogovarati prodaju, kupnju ili prijenos imovine između dva UCITS fonda kojima upravlja isto društvo za upravljanje ili između UCITS fonda i alternativnog investicijskog fonda ili individualnog portfelja ako društvo za upravljanje njima upravlja, pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan UCITS fond, alternativni investicijski fond ili individualni portfelj, stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi,

8. preuzimati obveze u vezi s imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obveza nije vlasništvo UCITS fonda, uz iznimku transakcija financijskim instrumentima obavljenih na uređenom tržištu ili drugom tržištu čija pravila omogućavaju isporuku financijskih instrumenata uz istodobno plaćanje,

9. za svoj račun stjecati ili otuđivati udjele u UCITS fondu kojim upravlja,

10. izdavati druge financijske instrumente UCITS fondova osim njihovih udjela,

11. ulagati imovinu UCITS fonda u financijske instrumente kojih je ono izdavatelj,

12. isplaćivati dividendu i bonuse radnicima i upravi ako ne ispunjava kapitalne zahtjeve,

13. provoditi prodaje bez pokrića prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili drugih financijskih instrumenata iz članka 249. stavka 1. točaka 3., 5. i 6. ovoga Zakona.

Članak 97.

(1) Društvo za upravljanje, za zajednički račun ulagatelja, odnosno UCITS fonda, ne može:

1. uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu,

2. preuzeti jamstvo ili izdati garanciju.

(2) Imovina UCITS fonda ne može biti založena ili na bilo koji način opterećena, prenesena ili ustupljena u svrhu osiguranja tražbine. Sporazumi protivni ovome stavku ne proizvode pravne učinke prema ulagateljima.

(3) Ništetan je svaki prijeboj tražbine prema društvu za upravljanje s tražbinama koje pripadaju imovini UCITS fonda, neovisno o tome jesu li tražbine prema društvu za upravljanje vezane uz upravljanje UCITS fondom.

(4) Ako UCITS fond stekne dionice koje nisu u cijelosti uplaćene, društvo za upravljanje odgovara vlastitom imovinom za uplatu preostaloga dijela dionica.

(5) Iznimno od odredaba stavaka 1. i 2. ovoga članka, društvo za upravljanje može u svoje ime i za račun UCITS fonda pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u UCITS fondu, i to pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju UCITS fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori UCITS fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine UCITS fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica, na rok ne duži od tri mjeseca.

(6) Iznimno od odredaba stavaka 1. i 2. ovoga članka, društvo za upravljanje može ulagati imovinu UCITS fonda u repo ugovore, budućnosnice te druge uobičajene financijske instrumente ili poslove na tržištu kapitala, u skladu s predviđenim ograničenjima ulaganjima.

(7) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati financijske instrumente i poslove na tržištu kapitala u koje se može ulagati imovina UCITS fonda prema odredbama stavka 6. ovoga članka, način njezina ulaganja te ograničenja i uvjete takvih ulaganja.

Članak 98.

(1) UCITS fondovi kojima upravlja jedno društvo za upravljanje, zajedno s portfeljima kojima upravljaju, ne smiju biti imatelji ukupno:

a) više od 25% dionica s pravom glasa jednog te istog izdavatelja,

b) više od 10% dionica bez prava glasa jednog te istog izdavatelja,

c) više od 10% dužničkih vrijednosnih papira izdanih od strane jednog te istog izdavatelja,

d) više od 25% udjela pojedinoga investicijskog fonda,

e) više od 10% instrumenata tržišta novca izdanih od strane jednog te istog izdavatelja.

(2) Ograničenja iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelj Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, država članica, jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članice Europske unije ili međunarodna javna organizacija koje je članica jedna ili više država članica.

(3) Ako je pravom druge države članice određeno strože ograničenje za stjecanje dionica s pravom glasa jednog te istog izdavatelja iz stavka 1. točke a) ovoga članka, društvo za upravljanje je dužno za UCITS fondove kojima upravlja prilikom stjecanja dionica s pravom glasa izdavatelja koji ima sjedište u toj državi članici primjenjivati to strože ograničenje.

Odgovornost društva za upravljanje

Članak 99.

(1) Društvo za upravljanje odgovorno je ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, prospektom i pravilima UCITS fonda.

(2) U slučaju da društvo za upravljanje ne obavi ili propusti obaviti, u cijelosti ili djelomično, odnosno ako nepropisno obavi bilo koji posao ili dužnost predviđenu ovim Zakonom, prospektom ili pravilima UCITS fonda, društvo za upravljanje odgovara imateljima udjela za štetu koja je nanesena zasebnoj imovini UCITS fonda, a koja je nastala kao posljedica propusta društva za upravljanje u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti.

(3) Društvo za upravljanje odgovara imateljima udjela prema kriteriju pretpostavljene krivnje.

(4) Društvo za upravljanje ne odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica više sile.

(5) Društvo za upravljanje dužno je pravilima UCITS fonda, za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i za slučaj povrede ograničenja ulaganja u smislu članka 250. stavka 5. ovoga Zakona, predvidjeti odgovarajuće postupke naknade štete za ulagatelje, koji moraju posebno obuhvatiti izradu i provjeru plana naknade štete kao i mjere naknade štete.

(6) Postupci naknade štete iz stavka 5. ovoga članka moraju biti revidirani od strane revizora u okviru revizije godišnjih izvještaja UCITS fonda.

(7) Agencija će pravilnikom detaljnije razraditi postupak naknade štete i njegovo provođenje, a posebno:

1. pojedinosti postupka naknade štete, minimalnu visinu pogrešnog izračuna vrijednosti udjela, nakon koje se provodi postupak naknade štete, kao i pojedinosti pojednostavljenog postupka naknade štete kod nedostatka određene visine za ukupnu štetu,

2. mjere naknade štete koje se treba poduzeti prema ulagateljima ili UCITS fondu te bagatelne granice u kojima bi takve mjere naknade štete prouzrokovale nerazmjeran trošak,

3. obveze obavještavanja prema Agenciji i prema nadležnim tijelima matične države članice društva za upravljanje,

4. obveze informiranja ulagatelja,

5. sadržaj i izradu plana naknade štete koji se treba izraditi te pojedinosti mjera naknade štete,

6. sadržaj i opseg revizije plana naknade štete i mjera naknade štete od strane revizora.

Ostvarivanje zahtjeva i prava od strane društva za upravljanje

Članak 100.

(1) Društvo za upravljanje ovlašteno je i dužno u svoje ime ostvarivati pravo ulagatelja prema depozitaru.

(2) Društvo za upravljanje ovlašteno je i dužno u svoje ime podnijeti pravni lijek, ako je pokrenut postupak ovrhe nad imovinom UCITS fonda u odnosu na zahtjeve i potraživanja za koja ne jamči i ne odgovara UCITS fond. U tom slučaju ulagatelji nemaju mogućnost podnošenja takvog pravnog lijeka.

Dostava podataka ulagateljima

Članak 101.

Kada je ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona propisano da je društvo za upravljanje dužno ulagateljima dostaviti podatke na trajnom mediju, društvo za upravljanje može dostaviti podatke i putem elektroničke pošte, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

1. ulagatelj je dostavio društvu za upravljanje valjanu adresu elektroničke pošte,

2. ulagatelj je odabrao takav način dostave podataka.

Dio četvrti

REGISTAR UDJELA UCITS FONDA

Članak 102.

(1) Udjeli u UCITS fondu vode se u elektroničkom obliku, a mogu se voditi u:

a) registru udjela koji vodi društvo za upravljanje,

b) registru udjela kojeg vodi operater središnjeg registra nematerijaliziranih financijskih instrumenata u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala ili treća osoba kojoj je društvo za upravljanje delegiralo taj administrativni posao.

(2) Udjel može glasiti na investicijsko društvo ili kreditnu instituciju koja pruža usluge poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući poslove skrbništva i s tim povezane usluge i poslove upravljanja portfeljem ili društvo za upravljanje koje obavlja poslove upravljanja portfeljem, pri čemu će se u registru udjela zabilježiti da investicijsko društvo, društvo za upravljanje ili kreditna institucija udjel drži za račun treće osobe.

(3) Kada se udjeli u UCITS fondu vode u registru udjela kojeg vodi društvo za upravljanje ili druga osoba na koju je društvo za upravljanje delegiralo taj administrativni posao, društvo za upravljanje je odgovorno za vođenje toga registra.

(4) Agencija može pravilnikom urediti ustrojavanje i vođenje registra te objavljivanje podataka iz registra udjela UCITS fonda.

Tajnost podataka iz registra udjela

Članak 103.

(1) Osoba koja vodi registar udjela UCITS fonda dužna je kao poslovnu tajnu čuvati podatke o ulagateljima, stanju udjela te uplatama i isplatama. Navedene podatke osoba koja vodi registar udjela može priopćavati:

1. na temelju zahtjeva ulagatelja i to samo podatke koji se odnose na tog ulagatelja, bez obzira na odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala u dijelu koji se odnosi na dostupnost podataka iz središnjeg depozitorija,

2. depozitaru,

3. osobi koja dokaže pravni interes,

4. pravosudnim i upravnim tijelima te drugim osobama na temelju zahtjeva i u okviru ovlaštenja u skladu s odredbama posebnog zakona.

(2) Agencija i društvo za upravljanje uvijek imaju pravo uvida u registar udjela UCITS fonda.

Način i uvjeti upisa u registar udjela UCITS fonda

Članak 104.

(1) Udjel i prava iz udjela u UCITS fondu stječe se upisom u registar iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Rok za upis u registar udjela je 7 radnih dana od dana kada je:

a) u skladu s odredbama članka 88. stavak 3. ovoga Zakona, ulagatelj društvu za upravljanje podnio uredan zahtjev za izdavanje udjela i izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a društvo za upravljanje ne odbije sklapanje ugovora, odnosno

b) podnesena uredna dokumentacija iz članka 105. ovoga Zakona.

(3) Društvo za upravljanje, odnosno voditelj registra, dužan je ulagateljima najmanje jednom godišnje dostaviti izvadak o stanju i prometima udjelima u UCITS fondu kojih su imatelji.

(4) Neovisno o odredbi stavka 3. ovoga članka, na zahtjev ulagatelja ili njihovih zastupnika, te na njihov trošak, dostavit će im se izvadak o stanju i prometima udjela u UCITS fondu kojih su imatelji.

Raspolaganje udjelom u UCITS fondu

Članak 105.

(1) Imatelj udjela u UCITS fondu ima pravo raspolagati svojim udjelima (kupoprodaja, darovanje, prijenos i sl.) i opteretiti ih (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje.

(2) Voditelj registra može propisati i objaviti obrazac za upis raspolaganja u registar udjela.

(3) Ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova prijenosa ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom, ulagatelj je, na poziv voditelja registra, dužan ispuniti i dostaviti obrazac iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Društvo za upravljanje, odnosno voditelj registra će odbiti upis u registar:

1. ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova prijenosa ili ispunjenog obrasca iz stavka 2. ovoga članka ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom (primjerice koji je pravni posao u pitanju, stranke pravnoga posla, udjeli i sl.), ili

2. ako stjecatelj udjela ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u UCITS fondu prema i u skladu s odredbama ovoga Zakona i prospekta UCITS fonda, ili

3. ako stjecatelj udjela takve udjele stječe ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu stjecanja udjela u fondu utvrđenom odredbama ovoga Zakona i prospekta UCITS fonda, ili

4. ako bi takvim prijenosom stjecatelj ili prenositelj udjela raspolagali udjelom u UCITS fondu koji je manji od najmanjeg udjela propisanog prospektom UCITS fonda, odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe o najnižem broju udjela u UCITS fondu, bilo na strani prenositelja ili na strani stjecatelja udjela.

(5) Društvo za upravljanje, odnosno voditelj registra dužan je čuvati dokumentaciju o raspolaganju 5 godina.

Opoziv raspolaganja udjelom

Članak 106.

Podnesena dokumentacija za raspolaganje udjelom može se opozvati, i to isključivo prije izvršenja upisa u registar udjela, pod uvjetom:

a) da se opoziva suglasno i u pisanoj formi od strane ulagatelja i treće osobe na koju se udjeli prenose te

b) da takav opoziv bude zaprimljen kod voditelja registra prije nego se izvrši upis u registar na temelju zahtjeva za prijenos.

Prava ili tereti na udjelu

Članak 107.

(1) Ako na udjelu u UCITS fondu postoje prava ili tereti u korist trećih osoba, udjelom se može raspolagati samo ako je s time suglasna osoba u čiju korist su prava ili tereti na udjelima zasnovani. Raspolaganje imatelja udjela suprotno odredbi ovoga članka je ništetno.

(2) Na udjelu u UCITS fondu može se upisati samo jedno založno pravo.

Potvrda o stjecanju udjela i uvjeti isplate pri otkupu udjela

Članak 108.

(1) Potvrde o stjecanju udjela izdaju se na zahtjev ulagatelja najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana stjecanja udjela.

(2) Potvrda o stjecanju udjela mora sadržavati:

1. datum izdavanja, odnosno stjecanja udjela,

2. naziv UCITS fonda, te tvrtku i sjedište društva za upravljanje,

3. broj udjela u imovini UCITS fonda na koje glasi potvrda,

4. ime i prezime, odnosno tvrtku/naziv i OIB imatelja udjela,

5. mjesto i datum izdavanja potvrde,

6. potpis ovlaštene osobe društva za upravljanje. Potpis može biti elektronički ili izveden mehaničkim umnožavanjem potpisa.

(3) Isplata iznosa od otkupa udjela UCITS fonda doznačuje se imatelju otkupljenog udjela najkasnije u roku od 7 radnih dana od primitka valjanog zahtjeva za otkup.

(4) U slučaju promjene imatelja udjela na temelju raspolaganja imatelja, odluke suda ili druge nadležne vlasti, nasljeđivanja ili na temelju zakona, na zahtjev stjecatelja istom će biti izdana potvrda o stjecanju udjela.

(5) Ako stjecatelj stekne udjel na temelju odluke suda ili druge nadležne vlasti, odnosno na temelju zakona ili na drugi način, a ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u UCITS fondu prema i u skladu s odredbama ovoga Zakona i prospekta UCITS fonda ili je isti stekao udjel manji od najmanjeg udjela propisanog prospektom UCITS fonda ili je društvo za upravljanje u skladu s člankom 105. stavkom 4. ovoga Zakona odbilo upis u registar, društvo za upravljanje će od istog otkupiti udjel.

Članak 109.

Agencija može pravilnikom urediti ustrojavanje i vođenje registra te objavljivanje podataka iz registra udjela UCITS fondova.

Dio peti

PREKOGRANIČNO OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Opće odredbe

Članak 110.

Smatra se da je investicijski fond osnovan u državi u kojoj je izdano odobrenje za rad investicijskog fonda (matična država investicijskog fonda).

Članak 111.

(1) Društvo za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može obavljati djelatnost iz članka 13. ovoga Zakona u državi članici ili trećoj državi, izravno ili putem podružnice, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom.

(2) Društvo za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama ovoga Zakona, u državi domaćinu može osnivati i upravljati samo UCITS fondovima koje može osnivati i njima upravljati u Republici Hrvatskoj.

(3) Društvo za upravljanje iz matične države članice može obavljati djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona za koje ima izdano odobrenje za rad nadležnog tijela države članice u Republici Hrvatskoj, izravno ili putem podružnice, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom.

(4) Društvo za upravljanje iz matične države članice, sukladno odredbama ovoga Zakona, u Republici Hrvatskoj može osnivati i upravljati samo UCITS fondovima koje može osnivati i njima upravljati u matičnoj državi članici.

(5) Društvo za upravljanje iz matične države članice, koje na području Republike Hrvatske namjerava samo trgovati udjelima UCITS fondova, može tu djelatnost obavljati uz pridržavanje odredaba dijela 6. ovoga Zakona, koji uređuje trgovanje udjelima UCITS fonda.

(6) Agencija može pravilnikom propisati postupak notifikacije u skladu s odredbama članaka 30. do 33. Direktive Komisije 2010/44/EU od 1. srpnja 2010. godine.

Odjeljak 1.

Obavljanje djelatnosti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske u državi članici domaćinu

Osnivanje podružnice društva za upravljanje iz Republike Hrvatske u državi članici domaćinu

Članak 112.

(1) Društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske koje namjerava osnovati podružnicu u državi članici, o toj namjeri dužno je obavijestiti Agenciju, te navesti državu članicu u kojoj namjerava osnovati podružnicu.

(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje mora priložiti i sljedeće podatke:

1. poslovni plan, s opisom vrste i opsega djelatnosti koje namjerava obavljati putem podružnice, organizacijski ustroj podružnice, opis mjera, strategija i politika upravljanja rizicima uspostavljenih u društvu za upravljanje, te opis procedura i mjera uspostavljenih za zaprimanje i rješavanje pritužbi ulagatelja,

2. adresu u državi članici u kojoj se osniva podružnica, s koje će biti moguće pribavljati potrebnu dokumentaciju i podatke o podružnici te

3. podatke o osobama koje će voditi poslovanje podružnice.

Članak 113.

(1) Agencija će u roku od 60 dana od zaprimanja obavijesti i dokumentacije iz članka 112. ovoga Zakona dostaviti iste nadležnom tijelu države članice u kojoj se osniva podružnica, te o tome obavijestiti i društvo za upravljanje. Agencija će nadležnom tijelu dostaviti i podatke o eventualnom članstvu društva za upravljanje u sustavu za zaštitu ulagatelja iz zakona koji uređuje tržište kapitala.

(2) U slučaju da društvo za upravljanje, putem podružnice, namjerava na području države članice obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima, Agencija će nadležnom tijelu države članice dostaviti i potvrdu da je društvu za upravljanje Agencija izdala odobrenje prema ovome Zakonu, opis opsega djelatnosti za koje je izdano odobrenje, te opis ograničenja u vrstama investicijskih fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati. Agencija će u slučaju promjene opsega djelatnosti ili ograničenja u vrstama investicijskih fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati, ažurirati potvrdu i dostaviti je nadležnom tijelu državne članice.

(3) Agencija neće dostaviti obavijest i dokumentaciju iz članka 112. ovoga Zakona ako društvo za upravljanje nema primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu ili primjereni financijski položaj da bi obavljalo planirane djelatnosti u navedenoj državi članici.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Agencija će donijeti rješenje kojim se odbija dostavljanje obavijesti i dokumentacije i to u roku od 60 dana od zaprimanja obavijesti i potpune dokumentacije.

(5) Društvo za upravljanje dužno je Agenciji i nadležnom tijelu države članice domaćina dostaviti obavijest o svakoj promjeni podataka iz obavijesti i dokumentacije iz članka 112. ovoga Zakona, najmanje 30 dana prije uspostavljanja promjena. U slučaju promjene u opsegu djelatnosti ili ograničenjima u vrstama investicijskih fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati, Agencija će o toj promjeni obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina.

(6) Agencija će nadležnom tijelu države članice dostaviti i detaljne podatke o sustavu za zaštitu ulagatelja u Republici Hrvatskoj.

Obavljanje djelatnosti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske izravno na području države članice

Članak 114.

(1) Društvo za upravljanje koje namjerava započeti izravno obavljati djelatnosti u državi članici dužno je o tome obavijestiti Agenciju i navesti državu članicu u kojoj namjerava izravno obavljati djelatnosti. Obavijesti je dužno priložiti poslovni plan s opisom vrste i opsega djelatnosti koje namjerava obavljati u državi članici, opis mjera i politika upravljanja rizicima uspostavljenih u društvu za upravljanje, te opis procedura i mjera uspostavljenih za zaprimanje i rješavanje pritužbi ulagatelja.

(2) Agencija će obavijest i popratnu dokumentaciju dostaviti nadležnom tijelu države članice u roku od 30 dana od primitka obavijesti i potpune dokumentacije.

(3) U slučaju da društvo za upravljanje namjerava na području države članice obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima, Agencija će nadležnom tijelu države članice dostaviti i potvrdu da je društvu za upravljanje Agencija izdala odobrenje prema ovom Zakonu, opis opsega djelatnosti za koje je izdano odobrenje, te opis ograničenja u vrstama investicijskih fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati.

(4) U slučaju promjene podataka iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje će najmanje 30 dana prije uspostavljanja promjena dostaviti obavijest Agenciji i nadležnom tijelu države članice domaćina. U slučaju promjene u opsegu djelatnosti ili ograničenjima u vrstama investicijskih fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati, Agencija će o toj promjeni obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina.

(5) Agencija će nadležnom tijelu države članice dostaviti i detaljne podatke o sustavu za zaštitu ulagatelja u Republici Hrvatskoj.

Pravila postupanja u državi članici domaćinu

Članak 115.

(1) Društvo za upravljanje koje obavlja svoju djelatnost u državi članici domaćinu izravno ili putem podružnice dužno je postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u dijelu koji uređuje organizaciju društva za upravljanje, uključujući uvjete za delegiranje poslova, postupke za upravljanje rizicima, pravila nadzora i praćenje poslovanja, zahtjeve za izvještavanjem i zahtjeve iz dijela 2. glave 1. odjeljka 5. ovoga Zakona.

(2) Agencija je nadležna za nadzor usklađenosti društva za upravljanje s propisima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na UCITS fond koji društvo za upravljanje osnuje u državi članici domaćinu, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 120. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 116.

(1) Agencija će odgovoriti na upit nadležnog tijela države članice na čijem području društvo za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, putem podružnice ili izravno, namjerava obavljati djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona, te dati mišljenje i pojašnjenje u vezi s dokumentacijom i potvrdom koju tom tijelu dostavlja u skladu s odredbama članaka 113. i 114. ovoga Zakona, te u vezi s pitanjima je li društvo, prema važećem odobrenju za rad, ovlašteno obavljati djelatnost koju namjerava obavljati na području države članice.

(2) Agencija će mišljenje i pojašnjenje dati u roku od 10 dana od zaprimanja upita nadležnog tijela države članice.

Odjeljak 2.

Obavljanje djelatnosti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske u trećoj državi

Članak 117.

(1) Društvo za upravljanje može djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona obavljati u trećoj državi putem podružnice ili izravno.

(2) Za osnivanje podružnice u trećoj državi ili za izravno obavljanje djelatnosti u trećoj državi, društvo za upravljanje mora dobiti odobrenje Agencije.

(3) Agencija će odbiti izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka, ako:

1. s obzirom na propise države u kojoj društvo za upravljanje namjerava osnovati podružnicu te na praksu pri provedbi tih propisa, postoji vjerojatnost da bi bilo otežano obavljanje nadzora nad podružnicom u skladu s odredbama ovoga Zakona,

2. ne postoje propisi o bonitetnom nadzoru istovjetni onima u Europskoj uniji.

(4) Agencija može pravilnikom odrediti popis, opseg te način predaje i rokove za odobrenje iz stavka 2. ovoga članka.

Odjeljak 3.

Obavljanje djelatnosti društava za upravljanje sa sjedištem u državi članici u Republici Hrvatskoj

Podružnica

Članak 118.

(1) Društvo za upravljanje države članice koje ima odgovarajuće odobrenje za upravljanje UCITS fondovima, izdano od nadležnog tijela države članice svoga sjedišta, može osnovati podružnicu u Republici Hrvatskoj i na području Republike Hrvatske putem podružnice obavljati djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona, nakon proteka roka od 60 dana od dana kad je nadležno tijelo države sjedišta društva za upravljanje Agenciji dostavilo obavijest i priloge koji odgovaraju onima iz članka 112. ovoga Zakona.

(2) Agencija će se u tom roku pripremiti za provođenje nadzora usklađenosti društva za upravljanje s odredbama ovoga Zakona za čiji je nadzor Agencija nadležna sukladno članku 359. stavku 2. ovoga Zakona.

(3) Društvo za upravljanje države članice u Republici Hrvatskoj može osnivati i upravljati samo UCITS fondovima za koje ima dozvolu nadležnog tijela društva za upravljanje države članice.

(4) U slučaju da društvo za upravljanje namjerava na području Republike Hrvatske putem podružnice obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima, pored dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, Agenciji mora biti dostavljena i potvrda nadležnog tijela države sjedišta društva za upravljanje, kojom se potvrđuje da je društvu za upravljanje izdano odobrenje prema propisu kojim se u pravni poredak države članice prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ, opis opsega djelatnosti za koje je izdano odobrenje, te opis ograničenja u vrstama investicijskih fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati.

(5) Ako društvo za upravljanje namjerava u vezi podružnice izmijeniti podatke navedene u obavijesti i prilozima iz stavka 1. ovoga članka, dužno je o tome obavijestiti nadležno tijelo matične države članice i Agenciju najmanje 30 dana prije takve promjene, kako bi se Agencija mogla pripremiti u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

Izravno obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj

Članak 119.

(1) Društvo za upravljanje države članice, koje ima odobrenje nadležnog tijela države članice, može započeti obavljati djelatnosti za koje ima odobrenje nadležnog tijela, na području Republike Hrvatske, kada Agencija zaprimi obavijest i priloge koji odgovaraju onima iz članka 112. ovoga Zakona.

(2) U slučaju da društvo za upravljanje namjerava na području Republike Hrvatske izravno obavljati djelatnost upravljanja UCITS fondovima, pored dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, Agenciji mora biti dostavljena i potvrda nadležnog tijela države sjedišta društva za upravljanje, kojom se potvrđuje da je društvu za upravljanje izdano odobrenje prema propisu kojim se u pravni poredak države članice prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ, opis opsega djelatnosti za koje je izdano odobrenje, te opis ograničenja u vrstama investicijskih fondova kojima je društvo ovlašteno upravljati.

(3) Društvo za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka, dužno je Agenciji dostaviti obavijest o svakoj promjeni podataka iz potvrde, obavijesti i priloga iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Primjena odredaba ovoga Zakona na društvo za upravljanje države članice

Članak 120.

(1) Društvo za upravljanje države članice koje u Republici Hrvatskoj obavlja svoju djelatnost putem podružnice dužno je postupati u skladu s odredbama članka 48. ovoga Zakona.

(2) Društvo za upravljanje države članice koje izravno obavlja svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj, dužno je postupati u skladu s propisima države sjedišta društva za upravljanje.

(3) Društvo za upravljanje države članice koje u Republici Hrvatskoj osnuje i upravlja UCITS fondom, dužno je:

1. postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te drugih propisa koji se primjenjuju na poslovanje UCITS fondova u Republici Hrvatskoj,

2. u cijelosti poštivati odredbe prospekta i pravila tog UCITS fonda,

3. uspostaviti organizacijsku strukturu i postupke te usvojiti sve mjere potrebne za poštivanje odredaba točaka 1. i 2. ovoga stavka.

(4) Agencija je nadležna za nadzor usklađenosti društva za upravljanje prema odredbama stavka 3. ovog članka.

Članak 121.

(1) Agencija će odbiti zahtjev društva za upravljanje države članice za osnivanje ili upravljanje UCITS fondom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ako:

1. društvo za upravljanje nije dostavilo dokumentaciju iz članka 240. ovoga Zakona i stavka 3. ovoga članka, ili

2. društvo za upravljanje nije ovlašteno za upravljanje investicijskim fondom koji odgovara UCITS fondu, prema opsegu odobrenja za rad koje je društvu izdalo nadležno tijelo države članice, ili

3. UCITS fond koji društvo namjerava osnovati ne udovoljava odredbama ovoga Zakona koje se odnose na osnivanje UCITS fondova sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uključujući i odredbe koje se odnose na obveze društva za upravljanje u vezi s osnivanjem UCITS fonda sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Agencija će prije donošenja odluke kojom odbija zahtjev društva za upravljanje države članice za osnivanje UCITS fonda u Republici Hrvatskoj, izvijestiti nadležno tijelo te države članice o razlozima za odbijanje zahtjeva i zatražiti mišljenje nadležnog tijela.

(3) Društvo za upravljanje iz države članice koje u Republici Hrvatskoj namjerava upravljati UCITS fondom, osim dokumentacije iz članka 240. ovoga Zakona, dužno je Agenciji dostaviti i podatke o delegiranim poslovima. Ako je društvo za upravljanje iz države članice u Republici Hrvatskoj već osnovalo i upravlja istom vrstom UCITS fonda, može se pozvati na već dostavljenu dokumentaciju.

(4) Društvo za upravljanje iz države članice dužno je obavijestiti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka iz stavka 1. točke 1. i stavka 3. ovoga članka.

Odjeljak 4.

Obavljanje djelatnosti društava za upravljanje sa sjedištem u trećoj državi u Republici Hrvatskoj

Članak 122.

(1) Društvo za upravljanje iz treće države u Republici Hrvatskoj može obavljati djelatnosti nuđenja udjela u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom samo putem podružnice.

(2) Odredbe ovoga odjeljka primjenjuju se i kada društvo za upravljanje iz treće države za obavljanje svoje djelatnosti ovlasti treću osobu.

Članak 123.

(1) Društvo za upravljanje iz treće države mora za osnivanje podružnice u Republici Hrvatskoj dobiti suglasnost Agencije.

(2) Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za osnivanje podružnice prilaže se:

1. akt o osnivanju podružnice,

2. izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za društvo za upravljanje,

3. osnivački akt društva za upravljanje,

4. revidirane godišnje financijske izvještaje društva za upravljanje za posljednje 2 poslovne godine,

5. ako iz izvatka iz točke 2. ovoga stavka nije vidljiv podatak o osnivačima društva za upravljanje, ispravu s podacima o osnivačima društva za upravljanje i njihovim udjelima u društvu,

6. poslovni plan društva za upravljanje za 3 godine njegova rada, s organizacijskom strukturom društva za upravljanje i nacrtom upravljanja rizicima te detaljnim opisom poslova koje društvo namjerava obavljati u Republici Hrvatskoj,

7. podatke o članovima uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje,

8. podatke o sustavu za zaštitu ulagatelja kojega je član društvo za upravljanje u trećoj državi,

9. izjavu društva za upravljanje da će njegova podružnica u Republici Hrvatskoj voditi svu dokumentaciju nastalu za vrijeme poslovanja u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku i pohranjivati je u sjedištu podružnice,

10. drugu dokumentaciju, prema potrebi.

(3) Agencija će izdati suglasnost za osnivanje podružnice društva za upravljanje iz treće države ako, na temelju podataka kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev za izdavanje suglasnosti, ocijeni da je podružnica osposobljena za poslovanje u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(4) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za osnivanje podružnice društva za upravljanje iz treće države ako:

1. osobe ovlaštene za zastupanje osnivača podružnice ne ispunjavaju uvjete za obavljanje funkcije člana uprave iz članaka 37. i 38. ovoga Zakona,

2. s obzirom na propise treće države u kojoj društvo za upravljanje ima sjedište te na praksu pri provedbi tih propisa, postoji vjerojatnost da bi bilo otežano obavljanje nadzora nad podružnicom u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Primjena odredaba ovoga Zakona na podružnicu društva za upravljanje iz treće države

Članak 124.

(1) Na podružnicu društva za upravljanje iz treće države na odgovarajući se način primjenjuju sljedeće odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona:

1. dijela 2. glave 1. odjeljka 5.,

2. dijela 6. glave 1. odjeljka 3.,

3. dijela 8. glave 2. i 3.

(2) Na osobe ovlaštene za zastupanje osnivača podružnice društva za upravljanje iz treće države na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upravu društva za upravljanje.

Dio šesti

TRGOVANJE UDJELIMA UCITS FONDOVA, OGLAŠAVANJE UCITS FONDOVA I NUĐENJE UDJELA UCITS FONDOVA

Glava 1.

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 125.

(1) Trgovanje udjelima UCITS fondova obuhvaća sve usluge i aktivnosti na bilo koji način povezane s distribucijom udjela UCITS fondova od društva za upravljanje do ulagatelja. Trgovanje udjelima uključuje i aktivnosti povezane s oglašavanjem, obavještavanjem i nuđenjem udjela UCITS fondova.

(2) Oglašavanje UCITS fondova obuhvaća sav promidžbeni sadržaj koji je, uz primjenu tiskanih ili elektroničkih medija, namijenjen ulagateljima ili potencijalnim ulagateljima u UCITS fondove, a čija je namjena pridobivanje novih uplata u UCITS fondovima.

Članak 126.

(1) Trgovanje udjelima UCITS fondova u Republici Hrvatskoj provodi se na temelju odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te propisa koji uređuju zaštitu potrošača, sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, a na snazi su u Republici Hrvatskoj.

(2) U Republici Hrvatskoj dozvoljeno je oglašavanje onih UCITS fondova čiji se udjeli smiju nuditi na području Republike Hrvatske.

(3) Agencija će na svojim internetskim stranicama na engleskom jeziku, na pregledan i razumljiv način, objaviti zakonodavne i administrativne odredbe koje uređuju trgovanje udjelima UCITS fondova osnovanih u državama članicama, na području Republike Hrvatske, a koje Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća izravno ne uređuje.

Oglašavanje UCITS fonda

Članak 127.

(1) Svaki promidžbeni sadržaj, koji je uz primjenu tiskanih ili elektroničkih medija namijenjen ulagateljima ili potencijalnim ulagateljima u UCITS fondove, a čija je namjena prikupljanje sredstava od javnosti (promidžbeni sadržaj) mora biti jasno prepoznatljiv kao takav.

(2) Promidžbeni sadržaj mora biti jasan, nedvosmislen i ne smije dovoditi u zabludu.

(3) Promidžbeni sadržaj ne smije biti u suprotnosti sa sadržajem prospekta UCITS fonda i ključnim podacima za ulagatelje.

(4) Promidžbeni sadržaj mora sadržavati podatak o tome gdje, kako i na kojem jeziku su ulagateljima dostupni prospekt i ključni podaci za ulagatelje.

Vrste otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom za koje je dozvoljeno trgovanje udjelima u Republici Hrvatskoj

Članak 128.

U Republici Hrvatskoj je, u skladu s odredbama ovoga Zakona, dozvoljeno trgovanje udjelima sljedećih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom:

1. UCITS fondova osnovanih na temelju odredaba ovoga Zakona, ako su ispunjeni uvjeti iz odjeljka 2. ovoga dijela Zakona,

2. UCITS fondova države članice, ako su ispunjeni uvjeti iz odjeljka 3. ovoga dijela Zakona,

3. otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz treće države, ako su ispunjeni uvjeti iz odjeljka 4. ovoga dijela Zakona.

Odjeljak 2.

Trgovanje udjelima UCITS fondova osnovanih na temelju odredaba ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj

Trgovanje udjelima UCITS fonda

Članak 129.

Udjelima UCITS fonda osnovanog u Republici Hrvatskoj, u Republici Hrvatskoj mogu trgovati samo:

1. društvo za upravljanje koje ima odobrenje za upravljanje tim UCITS fondom,

2. društvo za upravljanje države članice koje ima odobrenje za upravljanje UCITS fondom, na temelju ovoga Zakona.

Odjeljak 3.

Trgovanje udjelima UCITS fondova osnovanih u državi članici na području Republike Hrvatske

Osobe ovlaštene za trgovanje

Članak 130.

(1) Udjelima UCITS fonda osnovanog u državi članici (matična država članica UCITS fonda) u Republici Hrvatskoj, u skladu s odredbama ovoga odjeljka, može trgovati samo društvo za upravljanje iz matične države članice koje ima odobrenje za upravljanje matične države članice UCITS fonda prema propisu kojim se u pravni poredak države članice prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ.

(2) Odredbe ovoga odjeljka Zakona koje se odnose na društvo za upravljanje iz matične države članice, primjenjuju se i na društvo za upravljanje koje ima odobrenje za upravljanje matične države članice UCITS fonda.

Uvjeti za trgovanje

Članak 131.

Društvo za upravljanje iz matične države članice mora za trgovanje udjelima UCITS fonda osnovanog u državi članici, u Republici Hrvatskoj, osigurati u Republici Hrvatskoj sve raspoložive uvjete potrebne za neometano:

1. osiguranje plaćanja imateljima udjela UCITS fonda,

2. provođenje izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda,

3. osiguranje objave dokumentacije i informacija vezanih uz UCITS fond te dostavu dokumenata i informacija ulagateljima koji su udjele kupili u Republici Hrvatskoj i

4. rješavanje pritužbi ulagatelja u skladu s člankom 58. ovoga Zakona.

Obavijesti o trgovanju udjelima UCITS fonda osnovanog u državi članici

Članak 132.

(1) Društvo za upravljanje iz matične države članice može započeti s trgovanjem udjela UCITS fonda osnovanog u državi članici u Republici Hrvatskoj nakon što Agencija zaprimi obavijest s potpunom dokumentacijom iz članka 4. Uredbe Komisije broj 584/2010, od nadležnog tijela države sjedišta UCITS fonda.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži i službenu obavijest društva za upravljanje države članice o namjeri početka trgovanja udjelima UCITS fonda osnovanog u državi članici u Republici Hrvatskoj, koja uključuje i podatke iz Priloga I Uredbe Komisije broj 584/2010 te za svaki UCITS fond osnovan u državi članici čijim se udjelima namjerava trgovati u Republici Hrvatskoj i sljedeće priloge:

1. važeći prospekt,

2. pravila UCITS fonda, odnosno statut,

3. posljednje revidirane godišnje izvještaje i, prema potrebi, polugodišnje izvještaje,

4. ključne podatke za ulagatelje, i

5. potvrdu nadležnog tijela države sjedišta UCITS fonda iz Priloga II Uredbe Komisije broj 584/2010.

(3) Društvo za upravljanje iz matične države članice će dokumentaciju iz stavka 2. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona i sve njihove promjene, za potrebe trgovanja udjelima u Republici Hrvatskoj prevesti na:

1. engleski jezik i

2. hrvatski jezik.

(4) Društvo za upravljanje iz matične države članice će ključne podatke za ulagatelje iz stavka 2. točke 4. ovoga članka i sve njihove promjene, za potrebe trgovanja udjelima u Republici Hrvatskoj, prevesti na hrvatski jezik.

(5) Nadležno tijelo države sjedišta UCITS fonda će potvrdu iz stavka 2. točke 5. ovoga članka izraditi na:

1. engleskom jeziku ili

2. hrvatskom jeziku, ako su se Agencija i nadležno tijelo države sjedišta UCITS fonda unaprijed tako dogovorili.

(6) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda iz stavaka 3. i 4. ovoga članka odgovara društvo za upravljanje iz matične države članice.

Obavijest o promjenama dokumentacije

Članak 133.

(1) Društvo za upravljanje iz matične države članice koje trguje udjelima UCITS fonda osnovanog u državi članici u Republici Hrvatskoj, dužno je obavijestiti Agenciju o svim promjenama dokumenata iz članka 132. stavka 2. točaka 1. do 4. ovoga Zakona i u toj obavijesti navesti gdje Agencija može dobiti te dokumente elektroničkim putem.

(2) Ako društvo za upravljanje države članice namjerava promijeniti postojeći način trgovanja udjelima u Republici Hrvatskoj, odnosno postojeće klase udjela UCITS fondova osnovanih u državi članici, prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Agenciju.

Izravno trgovanje udjelima UCITS fonda osnovanog u državi članici

Članak 134.

Na društvo za upravljanje države članice koje u Republici Hrvatskoj obavlja samo poslove trgovanja udjelima UCITS fondova, ne primjenjuju se odredbe dijela 5. odjeljka 3. ovoga Zakona.

Odjeljak 4.

Trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države u Republici Hrvatskoj

Članak 135.

(1) Društvo za upravljanje iz treće države u Republici Hrvatskoj može samo putem podružnice, za koju je dobilo odobrenje Agencije, trgovati udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države.

(2) Društvo za upravljanje iz treće države u Republici Hrvatskoj može trgovati samo udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom čiji ulagatelji imaju barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u UCITS fondove.

Uvjeti za trgovanje

Članak 136.

Društvo za upravljanje iz treće države mora za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u Republici Hrvatskoj osigurati u Republici Hrvatskoj sve raspoložive uvjete potrebne za neometano:

1. osiguranje plaćanja imateljima udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom,

2. provođenje nuđenja, odnosno izdavanja i otkupa udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom,

3. osiguranje objave dokumentacije i informacija vezanih uz otvoreni investicijski fond s javnom ponudom te dostavu dokumenata i informacija ulagateljima koji su udjele uplatili u Republici Hrvatskoj i

4. rješavanje pritužbi ulagatelja u skladu s člankom 58. ovoga Zakona.

Odobrenje za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države

Članak 137.

(1) Društvo za upravljanje iz treće države mora prije početka trgovanja udjelima pojedinog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države dobiti odobrenje Agencije za trgovanje udjelima tog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države.

(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države, za svaki otvoreni investicijski fond s javnom ponudom na koji se zahtjev odnosi, društvo za upravljanje iz treće države prilaže:

1. prospekt,

2. pravila otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, odnosno statut,

3. revidirane godišnje financijske izvještaje društva za upravljanje, revidirane godišnje izvještaje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za posljednje 2 poslovne godine i, prema potrebi, polugodišnje izvještaje,

4. ključne podatke za ulagatelje,

5. prema potrebi dokaz o deponiranju novčanih sredstava u skladu s odredbama članka 138. ovoga Zakona,

6. detaljan opis planiranog oglašavanja i poslovnih odnosa te druge podatke iz kojih je razvidno da društvo za upravljanje treće države ispunjava uvjete iz članka 136. ovoga Zakona za trgovanje udjelima otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u Republici Hrvatskoj,

7. drugu dokumentaciju koju odredi Agencija, iz koje se može utvrditi da ulagatelji u otvoreni investicijski fond s javnom ponudom iz treće države na koji se zahtjev odnosi, imaju barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u UCITS fondove.

(3) Agencija će izdati odobrenje za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države ako, na temelju podataka kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev, utvrdi da:

1. će ulagatelji u otvoreni investicijski fond s javnom ponudom iz treće države imati barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u UCITS fondove,

2. na udjele otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države ne primjenjuje se zabrana nuđenja u državi u kojoj je taj otvoreni investicijski fond s javnom ponudom osnovan,

3. ne postoji vjerojatnost da bi bilo otežano obavljanje nadzora nad podružnicom u skladu s odredbama ovoga Zakona,

4. društva za upravljanje iz Republike Hrvatske mogu obavljati svoju djelatnost iz članka 13. ovoga Zakona u toj trećoj državi.

(4) U izreci rješenja kojim se izdaje odobrenje za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države Agencija će navesti i na koje se otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iz treće države to odobrenje odnosi.

(5) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za trgovanje udjelima svih ili samo određenih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz treće države, ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Agencija će odbiti izdati odobrenje za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države ako između Agencije i nadležnog tijela društva za upravljanje iz treće države i depozitara otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države, ne postoji suradnja kojom će se moći osigurati djelotvoran nadzor nad društvom za upravljanje i depozitarom.

(7) Kada je društvo za upravljanje iz treće države podnijelo Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u Republici Hrvatskoj, postupak odlučivanja o tom zahtjevu može se spojiti s postupkom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države.

Posebna pravila za trgovanje udjelima otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz treće države

Članak 138.

(1) Kao uvjet za izdavanje odobrenja za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države u Republici Hrvatskoj, Agencija od društva za upravljanje iz treće države može zatražiti da kod kreditne institucije, odnosno štedne banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na računu uplati iznos od najmanje 1.000.000,00 kuna u svrhu osiguranja isplata imatelja udjela otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom kojim društvo iz treće države upravlja i čijim udjelima namjerava trgovati u Republici Hrvatskoj.

(2) Nakon dobivanja odobrenja za trgovanje udjelima, društvo za upravljanje iz treće države obavezno je održavati iznos na posebnom računu iz stavka 1. ovoga članka kroz cijelo vrijeme trgovanja udjelima u Republici Hrvatskoj te ga povećavati na odgovarajući način primjenom odredbi iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati pravila i uvjete za trgovanje udjelima otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz treće države.

Odjeljak 5.

Trgovanje udjelima UCITS fondova iz Republike Hrvatske u državi članici

Trgovanje udjelima UCITS fondova u državi članici domaćinu UCITS fonda

Članak 139.

(1) Trgovanje udjelima UCITS fonda u državi članici domaćinu (država domaćin) može provoditi samo društvo za upravljanje koje ima odobrenje Agencije za upravljanje UCITS fondom.

(2) Odredbe ovoga odjeljka Zakona koje vrijede za društvo za upravljanje, na odgovarajući se način primjenjuju i na društvo za upravljanje države članice koja ima odobrenje Agencije za upravljanje UCITS fondom.

(3) Na društvo za upravljanje koje će u državi domaćinu obavljati samo poslove trgovanja udjelima UCITS fonda, ne primjenjuju se odredbe dijela 5. glave 1. odjeljka 1. ovoga Zakona.

Obavijest o namjeri početka trgovanja udjelima UCITS fonda u državi domaćinu

Članak 140.

(1) Društvo za upravljanje koje namjerava trgovati udjelima UCITS fonda u državi domaćinu, prije početka trgovanja Agenciji mora dostaviti obavijest o namjeri početka trgovanja iz Priloga I Uredbe Komisije broj 584/2010.

(2) Društvo za upravljanje dužno je uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka, za svaki UCITS fond čijim udjelima namjerava trgovati u državi domaćinu, priložiti i:

1. važeći prospekt i pravila UCITS fonda,

2. posljednje revidirane godišnje izvještaje i, prema potrebi, polugodišnje izvještaje,

3. ključne podatke za ulagatelje.

(3) Agencija će provjeriti je li obavijest iz stavka 1. ovoga članka potpuna i sadrži li sve potrebne priloge iz stavka 2. ovoga članka.

Dostavljanje obavijesti nadležnom tijelu države domaćina

Članak 141.

(1) Agencija će u roku od 10 radnih dana od zaprimanja potpune i uredne obavijesti iz članka 140. ovoga Zakona, tu obavijest sa svim njenim prilozima proslijediti nadležnom tijelu države domaćina i o tome obavijestiti društvo za upravljanje.

(2) Agencija će dokumentaciji iz stavka 1. ovoga članka priložiti i potvrdu iz Priloga II Uredbe Komisije broj 584/2010.

Jezik obavijesti

Članak 142.

(1) Društvo za upravljanje će obavijest iz članka 140. stavka 1. ovoga Zakona izraditi na:

1. engleskom jeziku ili

2. hrvatskom jeziku i službenom jeziku države domaćina, ako su se Agencija i nadležno tijelo države domaćina unaprijed tako dogovorili.

(2) Društvo za upravljanje će dokumentaciju iz članka 140. stavka 2. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona i sve njihove promjene, za potrebe trgovanja udjelima u državi domaćinu prevesti na:

1. engleski jezik ili

2. službeni jezik države domaćina ili jedan od službenih jezika države domaćina ili

3. jezik koji odobri nadležno tijelo države domaćina.

(3) Društvo za upravljanje će ključne podatke za ulagatelje i sve njihove promjene prevesti na:

1. službeni jezik države domaćina ili jedan od službenih jezika države domaćina ili

2. jezik koji odobri nadležno tijelo države domaćina.

(4) Agencija će potvrdu iz članka 141. stavka 2. ovoga Zakona izraditi na:

1. engleskom jeziku ili

2. službenom jeziku države domaćina, ako su se Agencija i nadležno tijelo države domaćina unaprijed tako dogovorili.

(5) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka odgovara društvo za upravljanje.

Početak trgovanja udjelima UCITS fonda u državi domaćinu

Članak 143.

Društvo za upravljanje može započeti s trgovanjem udjela UCITS fonda u državi domaćinu nakon što zaprimi obavijest Agencije iz članka 141. ovoga Zakona o prosljeđivanju obavijesti nadležnom tijelu države domaćina.

Obavijest o promjenama dokumentacije

Članak 144.

(1) Društvo za upravljanje koje trguje udjelima UCITS fonda u državi domaćinu dužno je nadležnom tijelu države domaćina omogućiti elektronski pristup prijevodima važeće dokumentacije UCITS fonda iz članka 140. stavka 2. ovoga Zakona i obavještavati nadležno tijelo države domaćina o svim promjenama te dokumentacije.

(2) Ako društvo za upravljanje namjerava promijeniti postojeći način trgovanja udjelima UCITS fonda u državi domaćinu, odnosno postojeće klase udjela UCITS fonda koji su predmet trgovanja u državi domaćinu, prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Agenciju i nadležno tijelo države domaćina.

Odjeljak 6.

Trgovanje udjelima UCITS fondova iz Republike Hrvatske u trećoj državi

Obavijest o trgovanju udjelima UCITS fondova u trećoj državi

Članak 145.

(1) Društvo za upravljanje koje želi trgovati udjelima UCITS fondova u trećoj državi, prije početka trgovanja o tome mora obavijestiti Agenciju i u obavijesti navesti:

1. državu u kojoj namjerava trgovati udjelima,

2. program planiranih aktivnosti koje namjerava obavljati u toj državi,

3. točan opis načina trgovanja i uspostavljenih mogućnosti njegova ostvarenja,

4. točan opis objavljivanja dokumentacije i informacija u toj državi i uspostavljenih mogućnosti njegova ostvarenja,

5. točan opis poslovnih odnosa koje je uspostavilo u vezi s trgovanjem udjelima u toj državi,

6. popis UCITS fondova čijim udjelima namjerava trgovati u toj državi.

(2) Agencija može zabraniti društvu za upravljanje trgovanje udjelima UCITS fondova u trećoj državi, ako postoji sumnja o prikladnosti načina trgovanja i uspostavljenih mogućnosti njegova ostvarenja, obavještavanja ulagatelja te poslovnih odnosa koje je društvo za upravljanje uspostavilo u vezi s trgovanjem udjelima u trećoj državi.

(3) Agencija može zabraniti društvu za upravljanje trgovanje udjelima UCITS fondova u trećoj državi i ako, s obzirom na propise treće države u kojoj društvo za upravljanje namjerava trgovati udjelima UCITS fondova, te na praksu pri provedbi tih propisa, postoji vjerojatnost da bi bilo otežano obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(4) Društvo za upravljanje će najkasnije u roku od 3 radna dana od početka trgovanja udjelima UCITS fondovima u trećoj državi o tome obavijestiti Agenciju.

(5) Ako društvo za upravljanje želi promijeniti neke od činjenica i okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Agenciju.

Glava 2.

OGLAŠAVANJE OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 146.

(1) Oglašavanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom kojima upravlja može poduzimati i provoditi:

1. društvo za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

2. društvo za upravljanje sa sjedištem u državi članici,

3. podružnica društva za upravljanje iz države članice,

4. podružnica društva za upravljanje iz treće države osnovana u Republici Hrvatskoj.

(2) Odredbe ove Glave o oglašavanju UCITS fondova primjenjuju se i na otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iz treće države.

Članak 147.

(1) Prije objave, promidžbeni sadržaj o UCITS fondovima i društvima koja njima upravljaju, a posebice koje se odnose na udjele u UCITS fondovima, financijsko poslovanje i prava ulagatelja u UCITS fondu, moraju se dostaviti Agenciji na odobrenje.

(2) Društvo za upravljanje odgovorno je za potpunost i točnost informacija objavljenih u svrhu promidžbe UCITS fonda.

Članak 148.

(1) Promidžbeni sadržaj o UCITS fondovima i društvima za upravljanje putem tiskanih i elektroničkih medija, uključuje i:

1. brošure,

2. oglase u novinama, časopisima, na radiju i televiziji, te internetskim stranicama,

3. pošiljke slane običnom ili elektroničkom poštom, telefaksom ili na druge načine,

4. telemarketing, što uključuje i korištenje specijaliziranog pružatelja telemarketing usluga na temelju ugovora sklopljenog s društvom za upravljanje,

5. dopise, telefonske ili osobne razgovore,

6. sredstva za unapređenje nuđenja koja prema svojim obilježjima čine financijsku promidžbu,

7. investicijske ili druge publikacije kojima se nude neosobne preporuke o nuđenju, držanju ili otkupu udjela,

8. prezentacije većem broju ljudi,

9. druge metode ili sredstva promidžbe koje subjekti iz Republike Hrvatske mogu pročitati, vidjeti ili primiti.

(2) Promidžbeni materijal iz stavka 1. ovoga članka za potrebe oglašavanja UCITS fondova u Republici Hrvatskoj mora biti izrađen na hrvatskom jeziku.

Članak 149.

(1) Promidžbeni sadržaj o UCITS fondovima moraju odobriti osobe ovlaštene za zastupanje društva za upravljanje.

(2) Društvo za upravljanje mora sačuvati primjerak svakog objavljenog promidžbenog sadržaja, kada je to primjenjivo, kao i izvore podataka koji potkrepljuju navode iz takvih publikacija.

Članak 150.

Pri objavi promidžbenih sadržaja o UCITS fondovima i društvima koja njima upravljaju:

1. ne smije se prikrivati niti krivo prikazivati njihova promidžbena svrha,

2. mora se navesti cjelovit, točan i istinit opis UCITS fonda koji se promovira, propisanih obveza i povezanih rizika,

3. mora se osigurati da iznesene činjenice i navodi budu cjeloviti, jasni, točni, istiniti i nedvosmisleni na dan njihova iznošenja te da ne dovode u zabludu, pri čemu se svi činjenični navodi moraju potkrijepiti,

4. mora se osigurati da svako navedeno mišljenje bude točno, potpuno i nedvosmisleno, te da je za svako njegovo daljnje korištenje dobivena suglasnost društva za upravljanje,

5. mora se osigurati da, prilikom uporabe neke usporedbe, činjenice na kojima se takva usporedba temelji budu točne i ažurne, ili da bitne pretpostavke budu jasno navedene, te da usporedba bude iznesena na pošten i nepristran način koji ne dovodi u zabludu i koji obuhvaća sve bitne čimbenike za takvu usporedbu,

6. ne smiju se navoditi nikakvi lažni pokazatelji, posebice glede stručnosti odgovornih osoba, sredstava i opsega poslovanja UCITS fonda i društva za upravljanje, te prava koja proizlaze iz činjenice da je netko imatelj udjela u UCITS fondu,

7. mora se osigurati da izgled, sadržaj ili oblik promidžbenog sadržaja ne iskrivljuje, prikriva niti umanjuje važnost bilo koje izjave, upozorenja ili drugog navoda koji se prema ovome Zakonu ili propisu donesenom na temelju ovoga Zakona moraju iznijeti,

8. mora se osigurati da se bez suglasnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela ne navodi bilo koja suglasnost koju je dalo nadležno tijelo, niti se smije navesti treće osobe na zaključak da suglasnost koju je izdala Agencija ima značenje različito od značenja potvrde kojom se utvrđuje da je predmetno društvo zadovoljilo uvjete za stjecanje pravnog statusa naznačenog suglasnošću,

9. ne smije se izostaviti niti jedan podatak čiji bi izostanak prouzročio da promidžbeni sadržaj bude netočan, neistinit, nejasan ili da dovodi u zabludu.

Članak 151.

(1) Prikaz rezultata poslovanja UCITS fonda:

1. ne smije podlijegati bilo kakvom jamstvu, garanciji ili obećanju,

2. ne smije biti sačinjen u obliku procjene bilo koje vrste,

3. mora odražavati rezultate poslovanja UCITS fonda najmanje od njegovog osnutka do dana davanja prikaza ili u zadnjih 5 godina, ovisno koje je od naznačenih razdoblja kraće,

4. mora sadržavati ažurne podatke dostupne u trenutku prikaza rezultata poslovanja UCITS fonda,

5. mora biti sastavljen na dosljednoj osnovi u odnosu na razdoblja, uz obuhvaćanje ili isključivanje određenih čimbenika koji utječu na takve rezultate,

6. ne smije biti predstavljen na način koji bi dao naslutiti da se radi o predviđanju mogućih budućih rezultata poslovanja UCITS fonda.

(2) Agencija će pravilnikom urediti sadržaj i metode prikaza rezultata poslovanja UCITS fonda.

Članak 152.

Agencija će pravilnikom urediti sadržaj, rokove, izdavanje i preinačivanje promidžbenog sadržaja o UCITS fondovima.

Članak 153.

Sljedeća su priopćenja izuzeta od primjene odredaba ovoga Zakona o uvjetima oglašavanja UCITS fondova:

1. priopćenja između društva za upravljanje i svake druge osobe koja ima dozvolu za obavljanje financijskih usluga i aktivnosti u Republici Hrvatskoj,

2. kratke, isključivo činjenične objave na radiju, televiziji, internetskim stranicama, u tiskovinama ili elektroničkim medijima koje se odnose na UCITS fond i/ili društvo za upravljanje, te naznake osnovnih podataka za kontakt,

3. dopisi i pisane pošiljke pojedinačno naslovljenim trećim osobama o njihovim posebnim zahtjevima koji ne potpadaju pod masovno oglašavanje poštom,

4. revidirani godišnji izvještaji UCITS fonda i revidirani godišnji financijski izvještaji društva koje njime upravlja.

Glava 3.

NUĐENJE UDJELA UCITS FONDOVA

Članak 154.

(1) Nuđenje udjela UCITS fondova, pored društva za upravljanje, mogu obavljati i druge pravne osobe u Republici Hrvatskoj, na temelju ugovora o poslovnoj suradnji, kada im je to dopušteno odredbama ovoga ili drugog zakona.

(2) Odredbe ove glave Zakona na odgovarajući način se primjenjuju i na društva za upravljanje iz države članice i društva za upravljanje iz treće države kada nude udjele u Republici Hrvatskoj.

Članak 155.

(1) U nuđenju udjela UCITS fondova osobe iz članka 154. ovoga Zakona nastupaju kao prodajni zastupnici društva za upravljanje na temelju ugovora sklopljenog u pisanom obliku s društvom za upravljanje.

(2) Društvo za upravljanje je dužno obavijestiti Agenciju o svakom sklopljenom ugovoru iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija će pravilnikom propisati način i rokove dostavljanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 156.

(1) Osobe iz članka 154. ovoga Zakona ne smiju obavljati poslove nuđenja udjela UCITS fondova u vremenu u kojem im je Agencija, Hrvatska narodna banka, odnosno drugo nadležno tijelo oduzelo odobrenje za rad, u skladu s posebnim propisima.

(2) O oduzimanju odobrenja za rad mora se bez odgode obavijestiti društvo za upravljanje s kojim je sklopljen ugovor o obavljanju poslova nuđenja udjela.

(3) Agencija će pravilnikom propisati uvjete koje moraju zadovoljavati osobe iz članka 154. ovoga Zakona kao i fizičke osobe koje u tim pravnim osobama obavljaju nuđenje udjela UCITS fondova.

(4) Agencija će pravilnikom propisati uvjete vezane uz način njihovog poslovanja te uvjete vezane uz izvještavanje o nuđenju udjela UCITS fondova.

Članak 157.

Osobe iz članka 154. ovoga Zakona, ovlaštene za nuđenje udjela UCITS fondova s javnom ponudom dužne su:

1. osigurati ulagateljima dostupnost svih relevantnih dokumenata i podataka, posebice prospekt, izvještaje, cijene i sl.,

2. pravodobno prosljeđivati zahtjeve za stjecanje udjela,

3. u oglašavanju UCITS fondova koristiti se isključivo prospektom, izvještajima i promidžbenim sadržajem koji odobri društvo za upravljanje,

4. ne davati lažne podatke ili podatke koji ulagatelje mogu dovesti u zabludu o stanju UCITS fonda, niti netočne navode o UCITS fondu, njegovim ciljevima ulaganja, povezanim rizicima, cijenama, prinosima ili bilo kojem drugom pitanju ili sadržaju vezanom uz UCITS fond ili ovlašteno društvo za upravljanje, niti davati druge navode koji odstupaju od sadržaja prospekta ili izvještaja UCITS fonda,

5. odgovarati društvu za upravljanje za greške ili propuste svojih radnika te svako nepridržavanje ovoga Zakona i drugih propisa,

6. upoznati potencijalnog ulagatelja o isplaćenom iznosu provizije na temelju nuđenja udjela UCITS fonda, i to kao postotak ulazne naknade, godišnje naknade za upravljanje ili izlazne naknade,

7. upoznati potencijalnog ulagatelja s okolnošću koje društvo za upravljanje zastupa te nudi li proizvode samo naznačenog društva ili proizvode više društava,

8. u svako doba postupati u skladu s ovim Zakonom i mjerodavnim propisima.

Članak 158.

Osobe iz članka 154. ovoga Zakona primaju naknadu za rad isključivo od društva za upravljanje, i to iz sredstava ulazne naknade ili naknade za upravljanje ili izlazne naknade koju ulagatelju, odnosno UCITS fondu, naplaćuje društvo za upravljanje.

Dio sedmi

UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA UCITS FONDA

Odjeljak 1.

Utvrđivanje vrijednosti imovine UCITS fonda

Članak 159.

(1) Društvo za upravljanje dužno je za UCITS fond utvrditi vrijednost njegove imovine, te svih obveza UCITS fonda prilikom utvrđivanja neto vrijednosti imovine po udjelu, odnosno cijene udjela.

(2) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati utvrđivanje neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu.

Odgovornost za izračun neto vrijednosti imovine UCITS fonda, odnosno cijene udjela

Članak 160.

(1) Neto vrijednost imovine UCITS fonda, te cijenu udjela u UCITS fondu, izračunava društvo za upravljanje, prema usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, koje su u skladu s važećim propisima i prospektom UCITS fonda.

(2) Računovodstvene politike, odnosno metodologije vrednovanja društvo za upravljanje dužno je usvojiti za svaki UCITS fond kojim upravlja, prilikom njegova osnivanja, te ih bez odgode dostaviti depozitaru UCITS fonda.

(3) Depozitar osigurava da društvo za upravljanje izračunava neto vrijednost imovine UCITS fondova te cijenu udjela UCITS fonda u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, važećim propisima i prospektom UCITS fonda.

(4) Izračun vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka kontrolira depozitar koji je odgovoran za kontrolu izračuna.

(5) Depozitar potpisuje i zadržava jedan primjerak dokumenta o kontroli izračuna za svoju evidenciju.

(6) Ako depozitar prilikom kontrole izračuna neto vrijednosti imovine UCITS fonda utvrdi netočnost i/ili nepravilnost, o tome će bez odgode pisanim putem obavijestiti društvo za upravljanje.

(7) U slučaju da izračun i kontrola neto vrijednosti imovine UCITS fonda traju dulje od 2 radna dana, društvo za upravljanje dužno je o tome izvijestiti Agenciju i javnost, uz naznaku razloga zbog kojih nije moguće odrediti točnu neto vrijednost imovine UCITS fonda.

(8) Revizor UCITS fonda je tijekom revizije godišnjih izvještaja dužan revidirati primjenu načela utvrđivanja vrijednosti sadržanih u propisima, kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene cijene udjela točne, te da naknada za upravljanje i druge naknade i troškovi predviđeni propisima i prospektom UCITS fonda ne prelaze dozvoljene iznose.

Načela utvrđivanja neto vrijednosti imovine UCITS fonda

Članak 161.

Izračunom neto vrijednosti imovine svakog UCITS fonda mora se osigurati nepristrano postupanje prema svim ulagateljima u UCITS fondu.

Članak 162.

Osnova za utvrđivanje neto vrijednosti imovine navodi se u prospektu UCITS fonda i mora se dosljedno primjenjivati prilikom svakog izračuna neto vrijednosti imovine UCITS fonda.

Odjeljak 2.

Utvrđivanje cijene udjela

Članak 163.

(1) Prilikom početne ponude udjela UCITS fonda, cijenu izdanja određuje društvo za upravljanje i navodi je u prospektu UCITS fonda. Udjeli se dodjeljuju ulagateljima na dan uspješnog okončanja ponude udjela, prema cijeni izdanja.

(2) Nakon početne ponude, cijena udjela u UCITS fondu jest cijena jednaka neto vrijednosti imovine UCITS fonda po udjelu koja se izračunava u skladu s važećim propisima.

Cijena udjela u UCITS fondu

Članak 164.

(1) Izdavanje i otkup udjela u UCITS fondu obavlja se tijekom određenog dana po cijeni koja u vrijeme izvršenja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela nije određena, nego odrediva, u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, odnosno prospektom UCITS fonda. Na utvrđenu cijenu, dozvoljeno je obračunavati i naplaćivati ulazne i izlazne naknade.

(2) Nije dopušteno izdavanje i otkup udjela u UCITS fondu za iznos manji ili veći od cijene udjela (neto vrijednosti imovine po udjelu).

(3) Cijena udjela u UCITS fondu se izračunava prema sljedećoj formuli:

neto vrijednost imovine UCITS fonda podijeljena brojem izdanih udjela, pri čemu je

1. neto vrijednost imovine izračunata u skladu s odredbama članka 159. ovoga Zakona,

2. broj izdanih udjela jednak broju udjela u trenutku izračuna cijene, uzevši u obzir izdavanja i otkupe izvršene od trenutka zadnjeg izračuna cijene do trenutka izračuna nove cijene.

Otkup udjela UCITS fondova

Članak 165.

(1) Otkup udjela UCITS fonda je pravni posao kojim ulagatelj konačno i bezuvjetno otuđuje udjele UCITS fonda, a društvo za upravljanje ih otkupljuje te se udjeli isplaćuju iz imovine UCITS fonda.

(2) Ulagatelj može u svakom trenutku otuđiti sve ili dio svojih udjela u UCITS fondu i zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine UCITS fonda, pod uvjetima navedenima u prospektu UCITS fonda, a društvo za upravljanje ima obvezu otkupiti te udjele, osim u slučajevima kada je to propisano odredbama ovoga Zakona.

(3) Ulagatelj ima pravo zahtijevati otkup udjela u UCITS fondu pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati.

Otkup »in specie«

Članak 166.

(1) Otkup »in specie«, odnosno otkup prijenosom odgovarajućeg postotka svake vrste imovine UCITS fonda u ukupnoj vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, dopušten je, u mjeri u kojoj je to moguće i provedivo, u slučaju kada bi se prodajom imovine UCITS fonda, neophodnom za zadovoljenje zahtjeva za otkup velike vrijednosti, u nepovoljan položaj doveli ostali ulagatelji UCITS fonda i pod uvjetom da prospekt UCITS fonda predviđa otkup »in specie«.

(2) Kada bi se otkupom udjela iz članka 165. ovoga Zakona u nepovoljan položaj doveli ostali ulagatelji, dozvoljena je kombinacija otkupa »in specie« iz stavka 1. ovoga članka i otkupa iz članka 165. ovoga Zakona, pod uvjetom da je isto predviđeno prospektom UCITS fonda.

Zamjena udjela u UCITS fondovima

Članak 167.

Zamjena udjela u UCITS fondu je istovremeni otkup udjela u UCITS fondu i izdavanje udjela u drugom UCITS fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje, od strane istog ulagatelja, i to za novčana sredstva koja se ulagatelju isplaćuju na ime otkupa udjela u UCITS fondu.

Odjeljak 3.

Obustava izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda

Članak 168.

(1) Otkup udjela UCITS fonda može se obustaviti ako društvo za upravljanje i depozitar smatraju da postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu otkupa u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela. Iz naznačenih razloga se istovremeno mora obustaviti i izdavanje udjela.

(2) Ako depozitar nije suglasan s odlukom društva za upravljanje o obustavi izdavanja i otkupa udjela, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju, a obustavu nije dopušteno provesti.

(3) Društvo za upravljanje dužno je obustavu izdavanja i otkupa udjela bez odgode prijaviti Agenciji i nadležnim tijelima države sjedišta UCITS fonda te nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima UCITS fonda. Ako društvo za upravljanje ne ispuni tu svoju obvezu, istu je dužan ispuniti depozitar.

(4) Društvo za upravljanje dužno je svaku obustavu izdavanja i otkupa udjela objaviti na internetskim stranicama društva za upravljanje za cijelo vrijeme trajanja obustave te bez odgode u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske, kao i države u kojoj se trguje udjelima.

(5) Agencija može naložiti izdavanje i otkup udjela UCITS fondova ako je to u javnom interesu ili interesu ulagatelja UCITS fonda.

(6) Agencija može naložiti društvu za upravljanje i depozitaru da privremeno obustave izdavanje i otkup udjela ako postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu izdavanja i otkupa u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela.

Članak 169.

(1) Obustava izdavanja i otkupa udjela iz članka 168. stavka 1. ovoga Zakona mora prestati čim je prije moguće, odnosno čim prestanu razlozi za obustavu izdavanja i otkupa, a najkasnije u roku od 28 dana od početka obustave, osim ako se Agencija izrijekom ne suglasi s produljenjem naznačenog roka.

(2) Nastavak poslovanja UCITS fonda potrebno je bez odgode prijaviti Agenciji i objaviti na internetskim stranicama društva za upravljanje i u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske, kao i države u kojoj se trguje udjelima.

(3) Agencija će pravilnikom propisati uvjete i način zaprimanja zahtjeva za stjecanje ili otkup udjela za vrijeme trajanja obustave izdavanja i otkupa udjela, uvjete utvrđivanja cijene udjela, rokove isplate te uvjete nastavka poslovanja nakon prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela.

Odjeljak 4.

Ulazna i izlazna naknada UCITS fonda

Članak 170.

(1) Prilikom izdavanja ili otkupa udjela UCITS fonda ulagatelju se naplaćuje cijena udjela te ulazna i izlazna naknada, kada je to primjenjivo.

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se odvojeno od cijene udjela, a mogu biti prihod društva za upravljanje ili UCITS fonda.

Članak 171.

Izlazna naknada se ne naplaćuje u slučaju likvidacije UCITS fonda, bez obzira na razlog likvidacije.

Članak 172.

Agencija pravilnikom može propisati:

a) trajanje i uvjete početne ponude udjela UCITS fonda,

b) postupak, rokove i provođenje izdavanja i otkupa udjela,

c) obustavu i nastavak izdavanja i otkupa udjela,

d) otkup »in specie«,

e) zamjenu udjela u jednom UCITS fondu za udjele u drugom UCITS fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje.

Objavljivanje cijene udjela i neto vrijednosti imovine

Članak 173.

(1) Utvrđena cijena udjela UCITS fonda mora biti objavljena za svaki dan vrednovanja u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup udjela UCITS fonda, a najmanje dva puta mjesečno.

(2) Objava iz stavka 1. ovoga članka izvršava se na jedan od sljedećih načina:

a) u elektroničkom obliku na internetskim stranicama društva za upravljanje,

b) objavom u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske,

te mora biti priopćena bilo kojem ulagatelju koji to osobno zatraži putem telefona, pošte ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte društva za upravljanje, odnosno dostupna u podružnici društva za upravljanje ili u prostorijama ovlaštenoga prodajnog zastupnika.

Dio osmi

OBAVJEŠTAVANJE ULAGATELJA, PROSPEKT UCITS FONDA, PRAVILA UCITS FONDA, KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE, GODIŠNJI IZVJEŠTAJI I OSTALE OBAVIJESTI

Glava 1.

OPĆE ODREDBE

Dokumenti, obavijesti i druge objave

Članak 174.

(1) Društvo za upravljanje je dužno:

1. za svaki UCITS fond kojim upravlja usvojiti prospekt UCITS fonda, prema odredbama glave 2. ovoga dijela Zakona,

2. za svaki UCITS fond kojim upravlja usvojiti pravila UCITS fonda, prema odredbama glave 3. ovoga dijela Zakona,

3. za svaki UCITS fond kojim upravlja usvojiti i objaviti polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje, prema odredbama glave 5. ovoga dijela Zakona,

4. za svaki UCITS fond izraditi ključne podatke za ulagatelje, prema odredbama glave 4. ovoga dijela Zakona,

5. u vezi s poslovanjem UCITS fonda redovito obavještavati ulagatelje o drugim objavama propisanima odredbama glave 7. ovoga dijela Zakona,

(2) Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, dokumenti i obavijesti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti izrađeni i objavljeni na hrvatskom jeziku.

(3) Najnovije verzije dokumenata i obavijesti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti objavljene na internetskim stranicama društva za upravljanje.

Odgovornost za štetu društva za upravljanje za istinitost i potpunost podataka

Članak 175.

(1) Društvo za upravljanje odgovara prema kriteriju pretpostavljene krivnje za štetu koja nastane imateljima udjela UCITS fonda zbog:

1. izdavanja ili otkupa udjela UCITS fonda,

2. propusta otkupa udjela UCITS fonda,

ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti iz članka 174. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Zakona, koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu.

(2) Društvo za upravljanje odgovara po kriteriju pretpostavljene krivnje za štetu koja nastane imateljima udjela UCITS fonda zbog radnji ili propusta imatelja udjela učinjenih na temelju neistinitih ili nepotpunih podataka i informacija ili podatka i informacija koji dovode u zabludu sadržanih u:

1. drugim objavama ili obavijestima društva za upravljanje ili

2. na temelju podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun društva za upravljanje obavljaju poslove nuđenja udjela UCITS fonda.

Glava 2.

Odjeljak 1.

Pojam prospekta UCITS fonda

Članak 176.

(1) Prospekt UCITS fonda predstavlja poziv na davanje ponude za izdavanje udjela UCITS fonda.

(2) Informacije navedene u prospektu moraju biti istinite, točne, potpune i dosljedne.

(3) Sve odredbe u prospektu moraju biti napisane jasnim, jednostavnim i ulagateljima lako razumljivim jezikom.

Članak 177.

(1) Prospektu UCITS fonda prilažu se i pravila UCITS fonda koja čine njegov sastavni dio.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravila UCITS fonda ne moraju biti priložena prospektu UCITS fonda u slučaju da prospekt predviđa da će pravila UCITS fonda ulagatelju biti dostavljena na njegov zahtjev, odnosno da predviđa mjesto, u svakoj državi u kojoj se trguje udjelima UCITS fonda, gdje će pravila UCITS fonda biti dostupna na uvid.

Odobrenje i objava prospekta

Članak 178.

(1) Agencija će, u roku od 2 mjeseca od dana podnošenja urednog zahtjeva, odobriti svaki prospekt UCITS fonda prije pokretanja javne ponude udjela, a mora prethodno odobriti i izmjene i dopune postojećih prospekata do kojih je došlo uslijed bitnih promjena.

(2) Smatrat će se da je zahtjev za odobrenje prospekta uredan ako, u skladu s odredbama pravilnika iz stavka 5. ovoga članka, sadrži sve propisane podatke i ako mu je priložena sva potrebna dokumentacija s propisanim sadržajem.

(3) Ako podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta u roku koji odredi Agencija ne ukloni nedostatke zahtjeva u skladu sa zaprimljenom obavijesti Agencije, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

(4) Ako u roku od 2 mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva Agencija ne odluči o zahtjevu za odobrenje prospekta, smatra se da su prospekt, odnosno njegove izmjene i dopune odobrene.

(5) Agencija će pravilnikom pobliže odrediti obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta, a može propisati i dodatne podatke koji se prilažu uz zahtjev.

Odjeljak 2.

Obveza objave prospekta

Članak 179.

(1) Javna ponuda udjela UCITS fonda na području Republike Hrvatske dopuštena je samo ako je prije ponude u vezi iste objavljen valjani prospekt.

(2) Objava prospekta je moguća tek nakon što prospekt bude odobren, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Agencija ne odgovara za istinitost i potpunost informacija koje sadrži odobreni prospekt.

Objava prospekta

Članak 180.

(1) Društvo za upravljanje dužno je u roku od 7 dana nakon dobivanja odobrenja Agencije prospekt UCITS fonda u elektroničkom obliku dostaviti Agenciji i objaviti prospekt u skladu s odredbama članka 181. ovoga Zakona te Agenciju izvijestiti o načinu objave.

(2) Nakon što je prospekt objavljen u skladu s odredbama članka 181. ovoga Zakona, društvo za upravljanje dužno je sljedeći radni dan u dnevnim novinama, koje se redovito prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske, objaviti i obavijest o načinu na koji je prospekt objavljen te gdje i na koji način ulagatelji mogu pribaviti prospekt.

Način objave prospekta

Članak 181.

(1) Društvo za upravljanje izvršilo je svoju obvezu objavljivanja prospekta iz članka 180. ovoga Zakona kada osigura dostupnost prospekta javnosti na jedan od sljedećih načina:

1. u elektroničkom obliku na internetskim stranicama društva za upravljanje,

2. objavom u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske,

3. objavom u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području države u kojoj će udjeli biti ponuđeni javnosti,

4. u tiskanom obliku, besplatno stavljen javnosti na raspolaganje u službenim prostorijama društva za upravljanje i svim poslovnicama prodajnih zastupnika društva za upravljanje.

(2) Dodatne uvjete koji se odnose na objavu prospekta, Agencija će propisati pravilnikom.

Članak 182.

Objavljeni prospekt i promjene prospekta iz članka 184. ovoga Zakona sadržajno i oblikom, moraju biti jednaki izvorniku koji je odobrila Agencija.

Odjeljak 3.

Sadržaj prospekta UCITS fonda

Članak 183.

Prospekt UCITS fonda mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) Podaci o UCITS fondu:

1. naziv fonda, naznaku vrste fonda,

2. datum osnivanja UCITS fonda, te vrijeme trajanja UCITS fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,

3. mjesto gdje je moguće dobiti primjerak prospekta i pravila UCITS fonda ili dodatne informacije o UCITS fondu te polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje,

4. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na UCITS fond i koji su bitni za ulagatelja te pojedinosti o tome obračunavaju li se odbici iz prihoda ili kapitalne dobiti koje UCITS fond plaća ulagateljima,

5. datum (računovodstvenih) obračuna i raspolaganja udjelima,

6. podatke o revizorskom društvu i drugim pružateljima usluga UCITS fondu,

7. najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti prilikom osnivanja UCITS fonda te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,

8. pojedinosti o glavnim značajkama udjela UCITS fonda, a posebno:

a) pravna priroda prava iz udjela (stvarnopravni, obveznopravni, osobni...),

b) naznake mogućih klasa udjela,

c) prava koja proizlaze iz udjela: pravo na obaviještenost (polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje), pravo na udio u dobiti, pravo na otkup udjela UCITS fonda, odnosno obveza otkupa udjela, pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase UCITS fonda,

9. pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji UCITS fonda, te postupak likvidacije UCITS fonda,

10. postupci i uvjeti izdavanja udjela, najniži iznos pojedinačnih ulaganja u UCITS fond, način upisa, odnosno izdavanja udjela, početna cijena udjela, postupci i uvjeti nuđenja udjela, način i uvjeti otkupa i isplate udjela, te okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa,

11. informacije o načinu i učestalosti isplate prihoda ili dobiti UCITS fonda imateljima udjela,

12. vrsta imovine u koju je UCITS fondu dopušteno ulaganje,

13. opis sljedećih elemenata vezanih uz ulaganja UCITS fonda:

a) ulagateljskih ciljeva UCITS fonda, uključujući njegove financijske ciljeve (primjerice ostvarivanje kapitalne dobiti ili prihoda) te načina ostvarenja ciljeva UCITS fonda,

b) ciljane strukture portfelja,

c) strategije ulaganja (primjerice specijalizacija po geografskim ili industrijskim sektorima),

d) bilo kakvih ograničenja strategije ulaganja,

e) naznake svih tehnika, instrumenata ili ovlasti za uzimanje ili odobravanje zajma ili drugih pravnih poslova koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu, koje se mogu koristiti pri upravljanju UCITS fondom,

f) rizika povezanih s ulaganjima i sa strukturom UCITS fonda, uz tabelarni prikaz tih rizika i stupnja njihova utjecaja na UCITS fond i društvo za upravljanje, kao i način upravljanja rizicima te profil rizičnosti, sklonost prema riziku i sposobnost nosivosti rizika,

14. naznaku država, jedinica lokalne uprave ili međunarodnih organizacija u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% imovine UCITS fonda,

15. dopuštenost ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u slučaju dopuštenosti takvog ulaganja, uz izjavu mogu li se takve transakcije zaključivati sa svrhom zaštite ili sa svrhom postizanja ulagateljskih ciljeva, te utjecaj takvih transakcija na profil rizičnosti UCITS fonda i toleranciju na rizike,

16. naznaku da je ulagateljski cilj UCITS fonda repliciranje indeksa, ako UCITS fond nastoji replicirati neki dionički indeks ili indeks dužničkih vrijednosnih papira,

17. ako će cijena udjela u UCITS fondu imati visoku volatilnost s obzirom na sastav portfelja UCITS fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom UCITS fonda, izjavu koja će upozoriti na navedenu karakteristiku imovine UCITS fonda,

18. način i vrijeme izračuna neto vrijednosti imovine UCITS fonda te osnovica na temelju koje se utvrđuje vrijednost imovine UCITS fonda,

19. vrijeme, metoda i učestalost izračunavanja cijene za izdavanje novih udjela ili otkup postojećih, te način objavljivanja tih cijena, opis iznosa i učestalosti plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja i otkupa udjela,

20. naknade i troškove upravljanja i poslovanja koji smiju teretiti UCITS fond i ulagatelje te opis njihova učinka na buduće prinose ulagatelja, kao i činjenicu može li društvo za upravljanje, u potpunosti ili djelomično, osloboditi ulagatelje plaćanja ulazne ili izlazne naknade ili im odobriti djelomični povrat naknade za upravljanje,

21. slučajeve u kojima društvo za upravljanje može odbiti uplate ulagatelja,

22. povijesni prinos UCITS fonda i profil tipičnog ulagatelja kome je UCITS fond namijenjen,

23. trajanje poslovne godine, te

24. datum izdavanja prospekta.

b) Podaci o društvu za upravljanje:

25. tvrtka, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i adresa uprave, ako ona nije ista kao sjedište, broj odobrenja za rad izdanog od Agencije, datum osnivanja i naznaku trajanja, ako je osnovano na određeno vrijeme, datum upisa u sudski registar, uključujući i naznaku je li društvo za upravljanje osnovano u državi članici koja nije matična država članica fonda,

26. u slučaju da društvo za upravljanje upravlja i drugim UCITS fondovima, popis tih drugih UCITS fondova,

27. osobna imena i položaj članova uprave i nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora, njihovi kratki životopisi, uključujući i pojedinosti o njihovim glavnim djelatnostima izvan društva za upravljanje, ako su značajne za društvo za upravljanje,

28. iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje te osobna imena ili naziv članova društva za upravljanje, pravni oblik i naznaku udjela članova u temeljnom kapitalu,

29. tvrtku, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar te ulogu društava koja djeluju kao savjetnik UCITS fonda, te osobno ime predsjednika uprave ili drugih odgovornih osoba tih društava,

30. značajne odredbe ugovora sklopljenog s depozitarom koje mogu biti važne za imatelje udjela, osim onih koje se odnose na plaćanje naknada,

31. druge značajne djelatnosti,

32. popis delegiranih poslova iz članka 65. stavka 1. točke k) ovoga Zakona te osoba na koje su poslovi delegirani.

c) Podaci o depozitaru:

33. tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave depozitara, podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara, osnovna djelatnost depozitara,

34. izjava depozitara namjerava li samostalno obavljati sve poslove iz članka 215. ovoga Zakona ili će dio njih delegirati na treće osobe,

35. kada je depozitar delegirao poslove iz članka 217. ovoga Zakona na treće osobe, podatke iz članka 229. ovoga Zakona te popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova iz članka 217. ovoga Zakona.

Odjeljak 4.

Promjene prospekta

Bitne promjene prospekta

Članak 184.

(1) Bitnim promjenama prospekta UCITS fonda za koje je potrebno ishoditi suglasnost Agencije smatraju se izmjene i dopune prospekta UCITS fonda koje se predlažu s ciljem:

1. promjene ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada, koje mogu rezultirati većim troškovima za ulagatelje,

2. promjene ulagačkih ciljeva UCITS fonda,

3. promjene profila rizičnosti UCITS fonda, sklonosti prema riziku i sposobnosti nosivosti rizika,

4. promjene politike isplate prihoda ili dobiti UCITS fonda imateljima udjela,

5. produljenja trajanja ili skraćivanja trajanja UCITS fonda, kada je isti osnovan na određeno vrijeme.

(2) Ako društvo za upravljanje upravlja UCITS fondom iz države članice, dužno je prospekt, tog UCITS fonda, i sve njegove promjene, na zahtjev dostaviti i Agenciji.

Članak 185.

(1) O bitnim promjenama prospekta, kada su za to ispunjeni svi uvjeti, Agencija društvu za upravljanje izdaje suglasnost.

(2) Sljedeći radni dan nakon zaprimanja suglasnosti Agencije iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je na svojim internetskim stranicama, na vidljivom mjestu, objaviti obavijest o bitnim promjenama prospekta.

(3) U roku od 7 dana od dana zaprimanja suglasnosti Agencije iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je svim ulagateljima poslati obavijest o bitnim promjenama prospekta.

(4) U roku od 40 dana od dana objave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koja bi inače bila plativa.

(5) O ispunjavanju svojih obveza prema ulagateljima, iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, društvo za upravljanje će bez odgode obavijestiti Agenciju.

(6) Bitne promjene prospekta stupaju na snagu protekom roka od 40 dana od dana objave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Agencija može pravilnikom pobliže urediti promjene prospekta UCITS fondova

Članak 186.

(1) Društvo za upravljanje dužno je jednom godišnje ažurirati prospekt UCITS fonda u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta u protekloj godini.

(2) Društvo za upravljanje dužno je ažurirani prospekt UCITS fonda dostaviti Agenciji i objaviti na svojim internetskim stranicama najkasnije do 15. veljače svake godine.

(3) Agencija će pravilnikom pobliže urediti postupak i uvjete za izdavanje odobrenja i suglasnosti Agencije.

Dostava prospekta

Članak 187.

Prospekt se ulagateljima dostavlja na njihov zahtjev i besplatno, u pisanom obliku ili na trajnom mediju, ovisno o zahtjevu ulagatelja.

Glava 3.

PRAVILA UCITS FONDA

Članak 188.

(1) Pravila UCITS fonda uređuju povjerenički odnos između društva za upravljanje i ulagatelja te UCITS fonda i ulagatelja.

(2) Ako ulagatelj nije upoznat s pravilima UCITS fonda u vrijeme sklapanja ugovora o ulaganju, odredbe pravila UCITS fonda nemaju učinak prema ulagatelju, a ugovor o ulaganju je ništetan.

(3) S pravilima UCITS fonda moraju se suglasiti nadzorni odbor društva za upravljanje i depozitar.

(4) Pravila UCITS fonda prilažu se prospektu UCITS fonda i čine njegov sastavni dio, osim ako prospekt predviđa da će pravila UCITS fonda ulagatelju biti dostavljena na njegov zahtjev, odnosno da predviđa mjesto, u svakoj državi u kojoj se trguje udjelima UCITS fonda, gdje će pravila UCITS fonda biti dostupna na uvid.

(5) Pravila UCITS fonda stupaju na snagu i primjenjuju se nakon dobivanja suglasnosti Agencije.

(6) Pravila UCITS fonda i sve njihove izmjene i dopune prilažu se prospektu UCITS fonda tek nakon dobivanja suglasnosti Agencije.

Izdavanje suglasnosti na pravila UCITS fonda

Članak 189.

(1) Agencija će pravilnikom pobliže odrediti obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti na pravila UCITS fonda, a može propisati i dodatne podatke koji se prilažu uz zahtjev.

(2) Agencija će o zahtjevu za izdavanje suglasnosti na pravila UCITS fonda odlučiti u roku od 2 mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama pravilnika iz stavka 1. ovoga članka, sadrži sve propisane podatke i ako mu je priložena sva potrebna dokumentacija s propisanim sadržajem.

(3) Ako podnositelj zahtjeva za izdavanje suglasnosti na pravila UCITS fonda u roku koji odredi Agencija ne ukloni nedostatke zahtjeva u skladu sa zaprimljenom obavijesti Agencije, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

(4) Ako u roku od 2 mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva Agencija ne odluči o zahtjevu za izdavanje suglasnosti na pravila UCITS fonda smatra se da je suglasnost izdana.

Članak 190.

Agencija može istodobno odlučivati o:

1. zahtjevu za osnivanje i izdavanje odobrenja za rad UCITS fonda,

2. zahtjevu za odobrenje prospekta UCITS fonda,

3. zahtjevu za izdavanje suglasnosti na pravila UCITS fonda,

4. zahtjevu za izdavanje suglasnosti za statusne promjene UCITS fonda.

Sadržaj pravila UCITS fonda

Članak 191.

Pravila UCITS fonda moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke, opisane jasnim, jednostavnim i ulagateljima lako razumljivim jezikom:

a) osnovna prava, obveze i odgovornosti društva za upravljanje prema ulagatelju i UCITS fondu, ulagatelja prema društvu za upravljanje i UCITS fondu, te način i uvjete njihova ostvarenja i zaštite,

b) osnovna prava, obveze i odgovornosti društva za upravljanje prema depozitaru, depozitara prema društvu za upravljanje i ulagateljima te ulagatelja prema depozitaru,

c) osnovne podatke o uvjetima poslovanja društva za upravljanje i nadzoru nad njegovim poslovanjem,

d) poslovne ciljeve i strategiju društva za upravljanje,

e) organizacijsku strukturu društva za upravljanje s jasnim linijama odgovornosti,

f) uvjete zaduživanja UCITS fonda,

g) postupke naknade štete ulagatelja za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i povrede ograničenja ulaganja, u skladu s odredbama članka 99. stavka 5. ovoga Zakona,

h) podatke o sukobu interesa i načinu njegova rješavanja, osobito u odnosu na mogući sukob interesa s osnivačem i/ili povezanim osobama društva za upravljanje i UCITS fonda, odnosno imateljima kvalificiranih udjela u društvu za upravljanje, sukob interesa između UCITS fondova međusobno te drugih djelatnosti i poslova iz članka 13. ovoga Zakona, ako ih obavlja,

i) opis postupka rješavanja sporova između društva za upravljanje i ulagatelja.

Javna objava pravila UCITS fonda

Članak 192.

Nakon izdavanja suglasnosti od strane Agencije, pravila UCITS fonda, kao i njihove izmjene i dopune, moraju se javno objaviti na jedan od sljedećih načina:

1. u elektroničkom obliku na internetskim stranicama društva za upravljanje,

2. objavom u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske,

3. u tiskanom obliku, besplatno stavljeni javnosti na raspolaganje u službenim prostorijama društva za upravljanje i u svim uredima prodajnih zastupnika.

Članak 193.

Društvo za upravljanje dužno je u roku od 7 dana nakon dobivanja suglasnosti Agencije pravila UCITS fonda objaviti u skladu s odredbama članka 192. ovoga Zakona te Agenciju izvijestiti o načinu objave.

Glava 4.

KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE UCITS FONDA

Opće odredbe

Članak 194.

(1) Ključni podaci za ulagatelje moraju sadržavati jasan, nedvosmislen i prosječnome ulagatelju razumljiv opis bitnih karakteristika UCITS fonda.

(2) Sadržaj ključnih podataka za ulagatelje ne smije dovoditi u zabludu.

(3) Ključni podaci za ulagatelje moraju prosječnom ulagatelju omogućiti razumijevanje vrste i značaja rizika, uz ocjenu posljedica stjecanja udjela u UCITS fondu.

(4) Sadržaj ključnih podataka za ulagatelje mora biti u skladu sa sadržajem prospekta i pravilima UCITS fonda.

(5) Ključni podaci za ulagatelje moraju predstavljati sadržajnu cjelinu te se ne smiju pozivati ili upućivati na druge dokumente.

(6) Društvo za upravljanje odgovara za štetu nastalu zbog toga što ključni podaci za ulagatelje dovode u zabludu, netočni su ili nedosljedni kada ih se čita zajedno s ostalim dijelovima prospekta.

(7) Ključni podaci za ulagatelje imaju značaj predugovora.

Sadržaj ključnih podataka za ulagatelje

Članak 195.

Ključni podaci za ulagatelje sadrže:

1. određenje UCITS fonda i društva za upravljanje,

2. kratak opis ulagateljskih ciljeva i strategije ulaganja UCITS fonda,

3. prikaz povijesnih prinosa UCITS fonda,

4. opis rizika povezanih s ulaganjem u konkretni UCITS fond, uključujući i odgovarajuće smjernice i upozorenja u vezi s rizicima ulaganja,

5. troškove i druge naknade koje se plaćaju na teret UCITS fonda, odnosno ulagatelja,

6. u slučaju strukturiranih UCITS fondova iz članka 36. stavka 1. Uredbe Komisije br. 583/2010, simulaciju budućih prinosa toga UCITS fonda,

7. praktične informacije za ulagatelje.

Promjene ključnih podataka za ulagatelje

Članak 196.

(1) Ključne podatke za ulagatelje treba redovito ažurirati.

(2) Društvo za upravljanje mijenja i ažurira ključne podatke za ulagatelje samo na način i u rokovima predviđenima Uredbom Komisije br. 583/2010.

Dostavljanje promjena ključnih podataka za ulagatelje Agenciji

Članak 197.

Društvo za upravljanje dužno je dostaviti Agenciji sve promjene ključnih podataka za ulagatelje za svaki UCITS fond kojim upravlja u Republici Hrvatskoj, najkasnije 5 dana prije njihove objave javnosti.

Glava 5.

IZVJEŠTAVANJE UCITS FOND
A

Poslovna godina UCITS fonda i primjena standarda financijskog izvještavanja

Članak 198.

(1) Poslovnu godinu UCITS fonda određuje društvo za upravljanje u prospektu svakog UCITS fonda.

(2) Na financijsko izvještavanje UCITS fonda primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, osim ako Agencija ne propiše drugačije.

(3) Agencija može propisati kontni plan za UCITS fondove.

Izvještaji UCITS fonda

Članak 199.

(1) Agencija će pravilnikom propisati strukturu i sadržaj polugodišnjih i godišnjih izvještaja te način dostavljanja i objavljivanja istih.

(2) Osim polugodišnjih i godišnjih izvještaja UCITS fonda iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može propisati strukturu, sadržaj, način i rokove dostave drugih izvještaja UCITS fonda koja su društva za upravljanje obavezna sastavljati za potrebe Agencije.

Revizija izvještaja UCITS fonda

Članak 200.

(1) Godišnje izvještaje UCITS fonda mora revidirati revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno.

(2) Agencija može detaljnije pravilnikom propisati opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupaka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja UCITS fonda.

(3) Agencija od revizora može tražiti dodatna pojašnjenja u vezi s revidiranim godišnjim izvještajima.

(4) Isto revizorsko društvo može revidirati najviše 7 uzastopnih godišnjih izvještaja istoga UCITS fonda.

(5) Ako Agencija utvrdi da revizija godišnjih izvještaja UCITS fonda nije obavljena ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom poslovanja UCITS fonda ili na drugi način utvrdi da revizija i revizorsko izvješće o godišnjim izvještajima UCITS fonda nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revidirane godišnje izvještaje i zahtijevati od društva za upravljanje da reviziju obave ovlašteni revizori drugog revizorskog društva, a na trošak društva za upravljanje.

Rokovi izrade polugodišnjih izvještaja i revidiranih godišnjih izvještaja

Članak 201.

(1) Polugodišnji izvještaji UCITS fonda dostavljaju se Agenciji u roku od 2 mjeseca od završetka prvih 6 mjeseci poslovne godine.

(2) Revidirani godišnji izvještaji UCITS fonda dostavljaju se Agenciji u roku od 4 mjeseca od završetka poslovne godine.

Glava 6.

DOSTAVA DOKUMENATA I IZVJEŠTAJA ULAGATELJIMA

Članak 202.

Društvo za upravljanje i svaka osoba koja u ime i za račun društva za upravljanje trguje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, odnosno udjelima UCITS fonda države članice u Republici Hrvatskoj, mora ulagatelju prije sklapanja ugovora o ulaganju besplatno staviti na raspolaganje ključne podatke za ulagatelje.

Članak 203.

(1) Društvo za upravljanje dužno je prospekt UCITS fonda i sve njegove promjene, kao i polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje UCITS fonda dostaviti nadležnim tijelima države sjedišta UCITS fonda.

(2) Na zahtjev nadležnih tijela države sjedišta društva za upravljanje, društvo za upravljanje će i tim tijelima dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka.

Dostupnost prospekta i polugodišnjih i revidiranih godišnjih izvještaja

Članak 204.

(1) Na svim mjestima na kojima se provodi nuđenje udjela UCITS fonda, ulagateljima mora biti omogućen uvid u prospekt i posljednje revidirane godišnje izvještaje te polugodišnje izvještaje UCITS fonda.

(2) Uvid u dokumente iz stavka 1. ovoga članka mora biti omogućen ulagateljima i kada nuđenje udjela u UCITS fondu¸ izvan prodajnih mjesta obavljaju radnici društva za upravljanje, odnosno druge osobe koje je društvo za to ovlastilo.

(3) Ulagateljima se, na njihov zahtjev i besplatno, mora dostaviti prospekt te posljednje revidirano godišnje izvještaje i polugodišnje izvještaje UCITS fonda.

Način dostave dokumenata i izvještaja

Članak 205.

(1) Prospekt UCITS fonda i ključni podaci za ulagatelje ulagatelju se dostavljaju u tiskanom obliku pod uvjetima određenima člankom 38. Uredbe Komisije br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ključnih informacija za ulagatelje i uvjeta koji moraju biti ispunjeni kada se ključne informacije ili prospekt daju ulagateljima na trajnom mediju različitom od papira ili putem internetske stranice, simulaciju budućih prinosa toga UCITS fonda, te se mogu dostaviti i na trajnom mediju ili putem internetske stranice društva za upravljanje. Društvo za upravljanje dužno je ulagatelju, na njegov zahtjev, besplatno dostaviti ključne podatke za ulagatelje u tiskanom obliku.

(2) Posljednje revidirane godišnje izvještaje i polugodišnje izvještaje UCITS fonda ulagatelju se dostavljaju na način predviđen prospektom UCITS fonda, a ako prospekt to ne predviđa, onda na način predviđen za dostavu prospekta, opisan u stavku 1. ovoga članka.

(3) Neovisno o odredbi stavka 2. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je ulagatelju, na njegov izričit zahtjev, besplatno dostaviti posljednje revidirane godišnje izvještaje i polugodišnje izvještaje UCITS fonda u tiskanom obliku.

Glava 7.

DRUGE OBJAVE I OBAVIJESTI ULAGATELJIMA

Mjesečni izvještaji

Članak 206.

Društvo za upravljanje dužno je izrađivati mjesečni izvještaj o poslovanju UCITS fonda namijenjen ulagateljima i objavljivati ga na svojim internetskim stranicama najkasnije do 15. u mjesecu za prošli mjesec.

Objava pravnih i poslovnih događaja

Članak 207.

(1) Društvo za upravljanje dužno je, kada je to moguće, na svojim internetskim stranicama objaviti svaki pravni i poslovni događaj u vezi s društvom za upravljanje i UCITS fondom kojim upravlja, kada se radi o događajima koji bi mogli utjecati na poslovanje UCITS fonda.

(2) O pravnim i poslovnim događajima iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je bez odgode obavijestiti i Agenciju.

Dostava dodatnih informacija

Članak 208.

Na zahtjev ulagatelja društvo za upravljanje dužno je dostaviti i dodatne informacije o limitima koji se primjenjuju na području upravljanja rizicima UCITS fonda kojim društvo upravlja, postupcima koji se koriste u tu svrhu, kao i o promjenama u rizičnosti i prinosima osnovnih vrsta financijskih instrumenata u koje je uložena imovina UCITS fonda.

Pravilnik o sadržaju i rokovima objava

Članak 209.

Agencija može pravilnikom detaljnije propisati sadržaj mjesečnog izvještaja o poslovanju UCITS fonda iz članka 206. ovoga Zakona te način, sadržaj i rokove objava iz članka 207. ovoga Zakona.

Glava 8.

OBAVJEŠTAVANJE ULAGATELJA U REPUBLICI HRVATSKOJ OD STRANE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVE ČLANICE I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE TREĆE DRŽAVE

Dostava informacija ulagateljima u Republici Hrvatskoj

Članak 210.

(1) Društvo za upravljanje države članice dužno je ulagateljima u Republici Hrvatskoj, u vezi s poslovanjem UCITS fonda države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj, osigurati svu dokumentaciju i informacije koje osigurava i ulagateljima u državi sjedišta UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje iz treće države dužno je ulagateljima u Republici Hrvatskoj, u vezi s poslovanjem otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj, osigurati svu dokumentaciju i informacije koje osigurava i ulagateljima u trećoj državi u kojoj je sjedište otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, odnosno u kojoj je osnovan i dokument s ključnim podacima za ulagatelje u skladu s odredbama ove glave Zakona.

(3) Neovisno o odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, dokumentacija i informacije o UCITS fondu države članice i otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom treće države moraju biti dostavljeni, odnosno na raspolaganju ulagatelju koji je udjele u tim fondovima kupio u Republici Hrvatskoj, i nakon prestanka trgovanja udjelima tih fondova u Republici Hrvatskoj, dok god postoje imatelji udjela u tim fondovima koji su svoje udjele kupili u Republici Hrvatskoj.

(4) Društvo za upravljanje države članice, odnosno društvo za upravljanje treće države, svu dokumentaciju i informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora osigurati ulagateljima na način predviđen ovim Zakonom za dostavljanje pojedine dokumentacije i informacija otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

(5) Neovisno o odredbama stavka 4. ovoga članka, na učestalost objave cijene udjela UCITS fonda države članice, odnosno otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države primjenjuje se zakon države članice sjedišta UCITS fonda, odnosno treće države u kojoj je sjedište otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

(6) Dokumentacija i informacije o UCITS fondu države članice, odnosno otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom iz treće države iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljene najkasnije na dan kada su ta dokumentacija i informacije bili na raspolaganju ili dostavljeni ulagateljima u matičnoj državi članici UCITS fonda, odnosno trećoj državi u kojoj je sjedište otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

Jezik dokumenata

Članak 211.

(1) Ključni podaci za ulagatelje UCITS fonda države članice navedeni u članku 132. stavku 2. točki 4. ovoga Zakona, odnosno otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće zemlje navedeni u članku 137. stavku 2. točki 4. ovoga Zakona moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju na hrvatskom jeziku.

(2) Preostala dokumentacija i informacije o UCITS fondu države članice, odnosno o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom iz treće države moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljeni na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(3) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda dokumentacije i informacija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovara društvo za upravljanje države članice, odnosno društvo za upravljanje treće države.

Dostavljanje dokumentacije UCITS fonda države članice Agenciji

Članak 212.

Agencija će od društva za upravljanje države članice, koji trguje udjelima UCITS fonda države članice u Republici Hrvatskoj zatražiti dostavu dokumenata iz članka 174. stavka 1. ovoga Zakona za UCITS fond, te ažurirane verzije tih dokumenata.

Dio deveti

DEPOZITAR

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 213.

(1) Imovina UCITS fonda povjerava se na pohranu depozitaru.

(2) Depozitar može biti:

1. kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja ima odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,

2. podružnica kreditne institucije države članice, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija, koja ima odobrenje nadležnog tijela te države članice za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,

3. podružnica kreditne institucije iz treće države, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija, koja ima odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja.

(3) Depozitar obavlja poslove određene ovim Zakonom na temelju pisanog ugovora o obavljanju poslova depozitara sklopljenog s društvom za upravljanje.

(4) Depozitar mora biti spreman i sposoban ispuniti sve organizacijske zahtjeve i uvjete potrebne za ispunjenje dužnosti depozitara prema odredbama ovoga Zakona.

(5) Upravitelji depozitara za UCITS fond moraju imati odgovarajuće iskustvo. Upraviteljima depozitara smatraju se osobe odgovorne za poslovanje organizacijske jedinice koja obavlja poslove depozitara unutar kreditne institucije, odnosno podružnice kreditne institucije ili osobe koje mogu utjecati na poslovnu politiku u depozitarnom poslovanju kreditne institucije odnosno podružnice kreditne institucije.

(6) Niti jedan subjekt ne smije djelovati i kao društvo za upravljanje i kao depozitar.

(7) Svaki UCITS fond može imati samo jednoga depozitara.

(8) Depozitar djeluje isključivo u interesu ulagatelja u UCITS fondove za koje obavlja poslove depozitara.

Izbor i promjena depozitara

Članak 214.

(1) Na izbor depozitara od strane društva za upravljanje, kao i svaku promjenu depozitara, Agencija mora izdati suglasnost.

(2) Agencija će pravilnikom propisati postupak, uvjete i način za izbor depozitara i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija u bilo koje doba može društvu za upravljanje naložiti promjenu depozitara, a osobito u slučaju:

1. kada depozitar, prema ocjeni Agencije, ne ispunjava svoje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona,

2. postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost depozitara za uredno, pravovremeno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona,

3. kada Agencija opravdano sumnja da društvo za upravljanje i depozitar djeluju u dosluhu na štetu interesa ulagatelja u UCITS fond,

4. kada postoje okolnosti koje konkretno upućuju na povredu kontrolnih obveza depozitara i osnovnih obveza društva za upravljanje.

Odjeljak 2.

Dužnosti i obveze depozitara

Članak 215.

Depozitar za UCITS fond obavlja sljedeće poslove:

a) pohrane i/ili evidencija zasebne imovine UCITS fonda,

b) vođenja računa za imovinu UCITS fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog UCITS fonda od imovine ostalih UCITS fondova, imovine depozitara i drugih klijenata depozitara te društva za upravljanje,

c) osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela koji se provode od strane ili u ime UCITS fonda ili ih je obavilo društvo za upravljanje, obavljaju u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim važećim propisima i prospektom UCITS fonda,

d) kontrolira da se imovina UCITS fonda ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama prospekta UCITS fonda, ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih važećih propisa,

e) potvrđuje da je izračun neto vrijednosti imovine UCITS fondova te cijena udjela u UCITS fondu obavljen u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, važećim propisima te prospektom UCITS fonda,

f) izvještavanje Agencije i društva za upravljanje o provedenom postupku utvrđivanja neto vrijednosti imovine UCITS fonda te o stanju na transakcijskom računu za poslovne namjene,

g) izvršava naloge društva za upravljanje u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj UCITS fonda, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, propisima Agencije, prospektom i pravilima UCITS fonda,

h) izvješćuje društvo za upravljanje o korporativnim akcijama vezanim za imovinu UCITS fonda koja mu je povjerena na pohranu i izvršava njegove naloge koji iz toga proizlaze,

i) zaprima uplate svih prihoda i drugih prava dospjelih u korist UCITS fonda, a koje proizlaze iz njegove imovine,

j) osigurava da se prihodi UCITS fonda koriste u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i prospektom UCITS fonda, te da su troškovi koje plaća UCITS fond u skladu s uvjetima iz njegova prospekta, odredbama ovoga Zakona, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, i drugih propisa,

k) obavlja druge poslove koji su predviđeni ugovorom o obavljanju poslova depozitara,

l) prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje ovoga Zakona, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane društva za upravljanje,

m) revizorima i drugim osobama ovlaštenima za obavljanje uvida, uključujući Agenciju, omogućuje pristup i razmjenjuje informacije o podacima i računima vezanim uz UCITS fond i njegovu imovinu.

Evidencija o kršenjima i obavijesti depozitara o pitanjima važnima za nadzor

Članak 216.

(1) Na zahtjev Agencije, depozitar će Agenciji dostaviti obavijesti i informacije o svim pitanjima važnima za obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova depozitara za UCITS fondove.

(2) Kada depozitar, pri izvršavanju svojih dužnosti i obveza iz članka 215. ovoga Zakona, utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti koje su posljedica aktivnosti društva za upravljanje, a predstavljaju kršenje obveza društva za upravljanje određenih ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, prospekta ili pravila UCITS fonda, na iste će bez odgode pisanim putem upozoriti društvo za upravljanje i zatražiti pojašnjenje tih okolnosti.

(3) Ako društvo za upravljanje, nakon upozorenja depozitara iz stavka 2. ovoga članka, nastavi s kršenjem svojih obveza, depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(4) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati način i rokove obavještavanja o utvrđenim nepravilnostima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

Način pohrane imovine UCITS fonda

Članak 217.

(1) Imovina UCITS fonda povjerit će se na pohranu depozitaru na sljedeći način:

1. financijski instrumenti pohranjeni na skrbništvo:

a) depozitar će pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira,

b) financijski instrumenti koji ne mogu biti ubilježeni na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira i materijalizirani financijski instrumenti predani depozitaru bit će ubilježeni na drugim odgovarajućim računima,

2. neplasirana novčana sredstva držat će se na transakcijskim računima za poslovne namjene, koji ne mogu biti predmetom ovrhe u vezi potraživanja prema depozitaru ili društvu za upravljanje,

3. ostala imovina:

a) ostalu imovinu UCITS fonda, depozitar će provjeriti i potvrditi da je ona vlasništvo UCITS fonda te će voditi evidencije takve imovine,

b) provjera i potvrda činjenice da je imovina vlasništvo UCITS fonda mora se temeljiti na informacijama ili dokumentima koje je depozitaru dostavilo društvo za upravljanje ili, kada je to primjenjivo, na podacima iz javno dostupnih registara i evidencija.

(2) U svrhu pohrane, depozitar će osigurati da se svi financijski instrumenti i novčana sredstva iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka u njegovim knjigovodstvenim evidencijama vode na odvojenim računima na način propisan zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenim u ime društva za upravljanje, a za račun UCITS fonda kojim upravlja tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada UCITS fondu.

(3) Depozitar je dužan ažurno voditi svoje evidencije.

(4) Agencija može pravilnikom dodatno propisati način pohrane imovine UCITS fonda kod depozitara.

Odvojenost poslovanja depozitara i društva za upravljanje te vođenje imovine UCITS fonda

Članak 218.

(1) Poslovi pohrane i administriranja te ostali poslovi koje depozitar obavlja za društvo za upravljanje moraju biti ustrojstveno odvojeni od ostalih poslova koje depozitar obavlja u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija.

(2) Imovinu UCITS fonda depozitar čuva i vodi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada UCITS fondu od imovine depozitara i ostalih klijenata depozitara.

(3) Kada je depozitaru povjerena na pohranu imovina UCITS fonda, dužan je primjenjivati odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila prava vlasništva i druga prava UCITS fonda, osobito u slučaju nesolventnosti društva za upravljanje i depozitara.

(4) Depozitar i poddepozitar iz članka 226. ovoga Zakona ne smiju koristiti imovinu UCITS fonda iz članka 217. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona za obavljanje transakcija za vlastiti račun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe, svoje osnivače, radnike ili u bilo koju drugu svrhu osim u korist ulagatelja.

(5) Imovina UCITS fonda iz članka 217. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona ne ulazi u imovinu, likvidacijsku ili stečajnu masu depozitara ili poddepozitara iz članka 226. ovoga Zakona, niti može biti predmetom ovrhe u vezi potraživanja prema depozitaru ili poddepozitaru iz članka 226. ovoga Zakona.

(6) Kada je imovina UCITS fonda iz članka 217. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona pohranjena kod poddepozitara iz članka 226. stavka 2. ovoga Zakona, mora se osigurati ista razina zaštite imovine ulagatelja kao u stavku 5. ovoga članka.

Izvršavanje obveza depozitara

Članak 219.

(1) U izvršavanju svojih poslova i dužnosti predviđenih ovim Zakonom i ugovorom o obavljanju poslova depozitara, depozitar će postupati pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, neovisno o društvu za upravljanje, svojem osnivaču ili imatelju kvalificiranog udjela i isključivo u interesu ulagatelja u UCITS fondove za koje obavlja poslove depozitara.

(2) Depozitar će izvršavati naloge i upute društva za upravljanje isključivo ako su u skladu s odredbama ovoga Zakona i prospekta UCITS fonda.

(3) Depozitar putem svoje organizacijske strukture i internih akata, u izvršavanju poslova, obveza i dužnosti depozitara predviđenih ovim Zakonom i ugovorom o obavljanju poslova depozitara, mora izbjegavati sukob interesa između depozitara, svoga osnivača i/ili imatelja kvalificiranog udjela u depozitaru i UCITS fonda, ulagatelja i društva za upravljanje. Nadzor postupanja depozitara u skladu s ovom odredbom u nadležnosti je tijela depozitara koje je neovisno o upravi depozitara.

(4) Upravitelji i ostali radnici depozitara, njegovi prokuristi te punomoćnici ne smiju biti radnici društva za upravljanje.

(5) Članovi uprave i ostali radnici društva za upravljanje, njegovi prokuristi te punomoćnici ne smiju biti radnici depozitara.

Članak 220.

(1) Depozitar je odgovoran UCITS fondu i ulagateljima UCITS fonda za gubitak imovine koji je prouzrokovao depozitar ili treća osoba kojoj je delegirao pohranu financijskih instrumenata UCITS fonda.

(2) U slučaju gubitka imovine koji su pohranjeni na skrbništvo, depozitar u imovinu UCITS fonda vraća financijski instrument iste vrste ili odgovarajući iznos novčanih sredstava bez nepotrebnog kašnjenja.

(3) Depozitar nije odgovoran za gubitak financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo, ako može dokazati da je gubitak nastao kao rezultat vanjskog događaja izvan njegove razumne kontrole, čije bi posljedice bile neizbježne unatoč svim razumnim nastojanjima da se one izbjegnu.

(4) Kada propisi trećih država zahtijevaju da su određeni financijski instrumenti pohranjeni na skrbništvo kod lokalnih subjekata, a u toj državi nema lokalnih subjekata koji ispunjavaju uvjete za delegiranje iz članka 226. stavka 1. točke d) alineje 2. i 3. ovoga Zakona, depozitar se može osloboditi od odgovornosti prema društvu za upravljanje i ulagateljima ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) prospekt i pravila UCITS fonda izričito omogućavaju takvo oslobođenje od odgovornosti prema uvjetima iz ovoga stavka,

b) ulagatelji u UCITS fond su prije ulaganja uredno informirani o takvom oslobođenju od odgovornosti i okolnostima koje opravdavaju takvo oslobođenje od odgovornosti,

c) društvo za upravljanje je uputilo depozitara da delegira poslove skrbništva takvih financijskih instrumenata tome lokalnom subjektu,

d) u pisanom sporazumu sklopljenom između društva za upravljanje i depozitara izričito je dopušteno takvo oslobođenje od odgovornosti,

e) u pisanom sporazumu sklopljenom između depozitara i treće osobe izričito je propisan prijenos odgovornosti s depozitara na lokalni subjekt te da društvo za upravljanje i ulagatelj mogu svoje zahtjeve za naknadu štete i imovine podnijeti izravno protiv lokalnog subjekta.

Revizija izvršavanja obveza depozitara

Članak 221.

(1) Izvršavanje obveza depozitara jednom godišnje revidirat će revizor.

(2) Revizor iz stavka 1. ovoga članka je ovlašteni revizor revizorskog društva koje revidira godišnje financijske izvještaje depozitara, koji mora imati dostatno iskustvo u odnosu na predmet revizije.

(3) Depozitar mora imenovati revizorsko društvo u roku utvrđenom propisima koji uređuju reviziju.

(4) Depozitar je dužan obavijestiti Agenciju o izboru revizorskog društva bez odgode.

(5) U roku od jednog mjeseca od primitka obavijesti iz stavka 4. ovoga članka, Agencija depozitaru može naložiti imenovanje novoga revizorskog društva, ako ocijeni da je to potrebno kako bi se ostvarila svrha revizije.

(6) Revizor je po završetku revizorskog izvješća dužan bez odgode predati revizorsko izvješće Agenciji.

(7) Agencija može pravilnikom propisati opseg i sadržaj revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji izvršavanja obveza depozitara.

(8) Ako Agencija utvrdi da revizija izvršavanja obveza depozitara nije obavljena ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom nad depozitarom ili na drugi način utvrdi da revizija i revizorsko izvješće o izvršavanja obveza depozitara nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati od depozitara da reviziju obave ovlašteni revizori drugog revizorskog društva, a na trošak depozitara.

Poslovna tajna

Članak 222.

Podatke o imateljima udjela, njihovim udjelima, te uplatama i isplatama, koji su mu učinjeni dostupnima u skladu s odredbama ovoga Zakona, depozitar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu.

Odjeljak 3.

Odgovornost depozitara

Članak 223.

(1) Depozitar odgovara društvu za upravljanje i ulagateljima za pričinjenu štetu ako neopravdano ne ispunjava, ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene ugovorom o obavljanju poslova depozitara, ovim Zakonom ili prospektom UCITS fonda, uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova iz članka 215. ovoga Zakona delegirao trećim osobama.

(2) Depozitar odgovara društvu za upravljanje i ulagateljima zbog gubitka imovine UCITS fonda koji su nastali kao posljedica propusta depozitara u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti.

(3) Depozitar ne odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica više sile.

Ostvarivanje zahtjeva i prava od strane depozitara i prema depozitaru

Članak 224.

(1) Depozitar je ovlašten i dužan u svoje ime ostvarivati zahtjeve i prava ulagatelja prema društvu za upravljanje, zbog kršenja odredaba ovoga Zakona, prospekta i pravila UCITS fonda. To ne sprječava ulagatelje da pojedinačno i samostalno ostvaruju imovinsko-pravne zahtjeve prema društvu za upravljanje.

(2) Depozitar je dužan vratiti u imovinu UCITS fonda sve što je iz nje isplaćeno bez valjane pravne osnove.

(3) Društvo za upravljanje ovlašteno je i dužno u svoje ime ostvarivati pravo ulagatelja prema depozitaru.

(4) U slučaju da društvo za upravljanje ne podigne tužbu iz stavka 3. ovoga članka u roku od 60 dana od nastupa kršenja ovoga Zakona, prospekta i pravila UCITS fonda, pravo na izravno podnošenje tužbe imaju ulagatelji.

Isplata sredstava s računa UCITS fonda

Članak 225.

(1) Depozitar će, s računa UCITS fonda, isplatiti društvu za upravljanje samo naknadu za upravljanje UCITS fondom i s time povezane troškove, naknadu vezanu uz prinos te ulazne i izlazne naknade.

(2) Depozitar može samo uz odobrenje društva za upravljanje, s računa UCITS fonda, isplatiti naknadu za obavljene poslove depozitara u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Odjeljak 4.

Delegiranje poslova depozitara na treće osobe

Članak 226.

(1) Depozitar trećim osobama (poddepozitar) može delegirati samo poslove i dužnosti iz članka 217. ovoga Zakona i to ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) poslovi i dužnosti se ne delegiraju kako bi se izbjegle obveze i zahtjevi predviđeni ovim Zakonom,

b) delegiranje se provodi iz objektivnih razloga i isključivo s ciljem povećanja učinkovitosti obavljanja tih poslova i dužnosti,

c) depozitar mora dokazati da je treća osoba izabrana primjenom dužne pažnje i da će depozitar u svako doba dužnom pažnjom i učinkovito nadzirati obavljanje delegiranih poslova,

d) depozitar mora dokazati da treća osoba ispunjava i da će za trajanja ugovora o delegiranju kontinuirano ispunjavati sljedeće uvjete:

– ima uređeno unutarnje ustrojstvo te iskustvo potrebno i primjereno prirodi i složenosti imovine UCITS fonda koja mu je povjerena na pohranu u skladu s odredbama članka 217. ovoga Zakona,

– radi se o osobi koja podliježe bonitetnom nadzoru i nadzoru prema odredbama mjerodavnog prava (uključujući zahtjeve o adekvatnosti kapitala), u odnosu na delegiranje poslova skrbništva iz članka 217. ovoga Zakona,

– radi se o osobi nad kojom se redovito periodički provodi neovisna vanjska revizija kako bi se osiguralo i potvrdilo da je osoba u posjedu i/ili ima nadzor nad financijskim instrumentima koji su joj povjereni na skrbništvo, u odnosu na delegiranje poslova skrbništva iz članka 217. ovoga Zakona,

– odvaja imovinu klijenata depozitara od vlastite imovine tako da se u bilo kojem trenutku može jasno i nedvojbeno identificirati i utvrditi koja imovina pripada klijentima toga depozitara,

– bez suglasnosti društva za upravljanje i prethodnog obavještavanja depozitara ne smije raspolagati imovinom koja je povjerena na pohranu,

– udovoljava obvezama i zabranama iz članaka 218. i 219. ovoga Zakona.

(2) Kada propisi trećih država zahtijevaju da su određeni financijski instrumenti pohranjeni na skrbništvo kod lokalnih subjekata, a u toj državi nema lokalnih subjekata koji zadovoljavaju uvjete za delegiranje iz stavka 1. ovoga članka, depozitar može delegirati poslove i dužnosti takvom lokalnom subjektu unatoč tome što navedeni uvjeti nisu ispunjeni ako:

a) to zahtjeva i u mjeri do koje to zahtjeva propis treće države,

b) nema lokalnih subjekata koji zadovoljavaju uvjete za delegiranje iz stavka 1. ovoga članka,

c) ulagatelji u UCITS fond su prije ulaganja uredno informirani o tome delegiranju i pravnim ograničenjima na snazi u trećoj državi te o okolnostima koje opravdavaju to delegiranje,

d) društvo za upravljanje je uputilo depozitara da delegira poslove skrbništva takvih financijskih instrumenata tome lokalnom subjektu.

(3) Treća osoba može dalje delegirati obavljanje delegiranih poslova i dužnosti samo ako su ispunjeni uvjeti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Treće osobe kojima je depozitar delegirao obavljanje poslova i dužnosti iz članka 217. ovoga Zakona mogu biti samo domaće ili strane kreditne institucije ili strani skrbnici koji imaju odobrenje nadležnog tijela za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja a koji su propisani zakonom koji uređuje tržište kapitala.

(5) Depozitar odgovara društvu za upravljanje i ulagateljima za izbor treće osobe.

Članak 227.

(1) Depozitar koji je delegirao poslove iz članka 217. ovoga Zakona na treće osobe Agenciji će bez odgađanja dostaviti:

a) sve ugovore koje je sklopio s trećim osobama,

b) popis svih trećih osoba s kojima je sklopio ugovor o delegiranju, najkasnije do 10. veljače svake godine.

(2) Popis iz stavka 1. točke b) ovoga članka depozitar dostavlja i društvu za upravljanje, a depozitar i društvo za upravljanje objavljuju ga bez odgode svaki na svojim internetskim stranicama.

Članak 228.

Depozitar koji je delegirao poslove iz članka 217. ovoga Zakona na treće osobe, dužan je:

a) učinkovito, kontinuirano i s dužnom pažnjom nadzirati obavljanje delegiranih poslova, a osobito potencijalnih rizika vezanih uz pohranu imovine UCITS fonda pohranjenu na skrbništvo te obavještavati društvo za upravljanje o okolnostima koje mogu uzrokovati promjenu tih rizika,

b) bez odgode obavijestiti Agenciju i društvo za upravljanje o neispunjenju i/ili neurednom ispunjenju obveze te propustu treće osobe koji može značajno utjecati na imovinu UCITS fonda pohranjenu na skrbništvo.

Članak 229.

Kada je depozitar delegirao poslove iz članka 217. ovoga Zakona na treće osobe u prospektu UCITS fonda, u dijelu koji se odnosi na depozitara, i ključnim podacima za ulagatelje moraju se navesti i sljedeći podaci:

1. ugovori sklopljeni između depozitara i trećih osoba koji mogu utjecati na njihovu odgovornost prema ulagateljima (primjerice, izbor mjerodavnog prava),

2. opis rizika koje delegiranje može imati na imovinu UCITS fonda, osobito u slučaju neispunjenja i/ili neurednog ispunjenja obveze te propusta poddepozitara.

Odjeljak 5.

Promjena depozitara

Članak 230.

(1) Depozitar koji namjerava prestati obavljati poslove depozitara ili raskinuti ugovor o obavljanju poslova depozitara imovine određenog UCITS fonda, dužan je najmanje 2 mjeseca prije prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno raskida ugovora, uputiti pisanu obavijest o svojoj namjeri Agenciji i društvu za upravljanje UCITS fondom za koje obavlja poslove depozitara.

(2) U slučaju da društvo za upravljanje ne zaključi ugovor o obavljanju poslova depozitara s drugim depozitarom u roku od 2 mjeseca od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, depozitar je dužan, ako je u mogućnosti, nastaviti s pružanjem depozitnih usluga u daljnjem roku od mjesec dana.

(3) U slučaju da depozitar prestane poslovati u svojstvu depozitara i ako u roku od 2 mjeseca, odnosno u dodatnom roku od 30 dana ne bude zaključen ugovor o obavljanju poslova depozitara između društva za upravljanje s drugim depozitarom, UCITS fondovi za koje je depozitar obavljao poslove depozitara moraju biti likvidirani, u skladu s odredbama dijela 13. ovoga Zakona.

Članak 231.

(1) Društvo za upravljanje može, uz suglasnost Agencije i prema uvjetima iz ovoga Zakona, zamijeniti postojećeg depozitara novim depozitarom.

(2) Dotadašnji depozitar mora u pisanom obliku, u roku od 3 dana od primitka zahtjeva društva za upravljanje za raskid ugovora o obavljanju poslova depozitara, obavijestiti Agenciju da li prema svim njegovim saznanjima postoje nerazriješene povrede ovoga Zakona ili drugih propisa.

Članak 232.

U slučaju raskida ugovora o obavljanju poslova depozitara, depozitar je dužan svu imovinu UCITS fonda prenijeti na pohranu i administriranje novom depozitaru s kojim društvo za upravljanje zaključi ugovor o obavljanju poslova depozitara, pri čemu mora predati i knjige računa, evidencije i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje UCITS fonda za koji je do tada obavljao poslove depozitara, i to bilo u pisanom ili elektroničkom obliku, ovisno o načinu vođenja naznačenih podataka.

Odjeljak 6.

Članak 233.

(1) Depozitar mora na zahtjev nadležnih tijela države sjedišta UCITS fonda dostaviti sve podatke i dati sve informacije koje je dobio, prikupio i saznao obavljajući poslove određene ovim Zakonom.

(2) Ako država sjedišta društva za upravljanje nije država sjedišta UCITS fonda, depozitar mora sklopiti poseban pisani ugovor s društvom za upravljanje kojim se uređuje protok informacija potrebnih za izvršavanje poslova i obveza depozitara iz članaka 215. i 216. ovoga Zakona i iz drugih zakona i propisa koji su relevantni za depozitara u državi sjedišta UCITS fonda.

Članak 234.

(1) Na pisani ugovor iz članka 213. stavka 3. i članka 233. stavka 2. ovoga Zakona, sklopljen između depozitara i društva za upravljanje primjenjuje se pravo države sjedišta UCITS fonda.

(2) Agencija će pravilnikom odrediti sadržaj pisanog ugovora iz članka 213. stavka 3. i 233. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 235.

(1) Agencija će oduzeti izdanu suglasnost na izbor depozitara u sljedećim slučajevima:

1. ako je suglasnost izdana na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način,

2. ako depozitar prestane ispunjavati uvjete pod kojima je suglasnost izdana,

3. danom otvaranja stečajnog postupka nad depozitarom,

4. danom otvaranja postupka likvidacije depozitara,

5. ako Agencija utvrdi da depozitar ne ispunjava svoje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove, a oduzimanje suglasnosti je primjerenije od promjene depozitara iz članka 214. stavka 3. ovoga Zakona,

6. ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost depozitara za uredno, pravovremeno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove, a oduzimanje suglasnosti je primjerenije od promjene depozitara iz članka 214. stavka 3. ovoga Zakona,

7. ako depozitar sustavno i/ili teško krši odredbe ovoga Zakona ili prospekta UCITS fonda.

(2) Agencija može pravilnikom propisati način postupanja društva za upravljanje i depozitara u slučajevima kada je depozitaru oduzeto odobrenje za rad, odnosno suglasnost na izbor depozitara.

Dio deseti

UCITS FOND

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 236.

Odredbe ovoga dijela Zakona primjenjuju se i na društvo za upravljanje države članice koje upravlja UCITS fondom s javnom ponudom osnovanim u Republici Hrvatskoj, osim ako je u ovom dijelu Zakona određeno drugačije.

Pojam UCITS fonda

Članak 237.

(1) UCITS fond osniva se s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u UCITS fondu, a sredstva UCITS fonda ulažu se u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta i pravila tog UCITS fonda.

(2) Imatelji udjela u UCITS (ulagatelji) imaju pravo u svako doba zahtijevati otkup udjela i na taj način istupiti iz UCITS fonda.

Udjeli u UCITS fondu

Članak 238.

(1) Osim udjela UCITS fonda, ne smiju se izdavati druge vrste financijskih instrumenata koji nose prava na bilo koji dio imovine UCITS fonda.

(2) Udjel može glasiti na iznos koji nije djeljiv s cijelim brojem, odnosno može glasiti na decimalan iznos.

Vrijednost imovine UCITS fonda

Članak 239.

(1) Vrijednost imovine UCITS fonda ne smije pasti ispod 5.000.000,00 kuna tijekom 3 uzastopna kalendarska mjeseca, a ako se to dogodi, fond mora biti likvidiran ili pripojen nekom drugom UCITS fondu.

(2) Pri utvrđivanju vrijednosti imovine UCITS fonda iz stavka 1. ovoga članka, koristi se prosječna neto vrijednost imovine UCITS fonda izračunata kao prosječna vrijednost dnevnih neto vrijednosti imovine kroz 3 uzastopna kalendarska mjeseca.

Osnivanje UCITS fonda

Članak 240.

(1) Za osnivanje UCITS fonda potrebno je ishoditi odobrenje Agencije.

(2) Zahtjev za osnivanje te izdavanje odobrenja za rad UCITS fonda Agenciji u ime UCITS fonda podnosi društvo za upravljanje. Zahtjev mora sadržavati:

1. naziv UCITS fonda i njegove ciljeve ulaganja,

2. prospekt UCITS fonda,

3. pravila UCITS fonda,

4. ugovor o obavljanju poslova depozitara sklopljen između društva za upravljanje i depozitara, imena upravitelja depozitara i njihovih zamjenika,

5. podatke o revizorskom društvu,

6. dokaz da društvo za upravljanje ispunjava organizacijske zahtjeve iz članaka 49. do 61. ovoga Zakona.

(3) Agencija će pravilnikom pobliže odrediti obvezni sadržaj zahtjeva za osnivanje te izdavanje odobrenja za rad iz stavka 2. ovoga članka, a može propisati i dodatne podatke koji se prilažu uz zahtjev.

(4) Agencija će o zahtjevu odlučiti u roku od 2 mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama pravilnika iz stavka 3. ovoga članka, sadrži sve propisane podatke i ako mu je priložena sva potrebna dokumentacija s propisanim sadržajem.

(5) Ako podnositelj zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka u roku koji odredi Agencija ne ukloni nedostatke zahtjeva u skladu sa zaprimljenom obavijesti Agencije, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

(6) Kada zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi društvo za upravljanje države članice, Agencija će, za potrebe provjere sukladnosti poslovanja društva za upravljanje države članice na području Republike Hrvatske, od nadležnoga tijela države članice tražiti dodatne informacije o tome odnosi li se odobrenje koje društvo za upravljanje države članice ima za obavljanje poslova upravljanja UCITS fondovima i na vrstu investicijskog fonda na koji se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.

Odbijanje zahtjeva za osnivanje i izdavanje odobrenja za rad UCITS fonda

Članak 241.

(1) Agencija će društvu za upravljanje odbiti zahtjev za osnivanje te izdavanje odobrenja za rad UCITS fonda ako:

1. društvo za upravljanje nije sklopilo ugovor o obavljanju poslova depozitara s depozitarom,

2. prospekt i/ili pravila UCITS fonda nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

3. društvo za upravljanje ne ispunjava druge uvjete potrebne za upravljanje UCITS fondom, određene ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona,

4. društvo za upravljanje nema adekvatnu organizacijsku strukturu i uvjete za upravljanje UCITS fondom.

(2) Agencija društvu za upravljanje može odbiti zahtjev za osnivanje te izdavanje odobrenja za rad UCITS fonda ako društvo za upravljanje već obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima na području Republike Hrvatske, a Agencija je zbog ozbiljnih ili učestalih kršenja odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, već izricala nadzorne mjere koje društvo za upravljanje nije poštovalo.

(3) Agencija će odbiti zahtjev za osnivanje te izdavanje odobrenja za rad UCITS fonda ako upravitelji depozitara nemaju dobar ugled ili iskustvo u odnosu na UCITS fond.

(4) Agencija će se prije odbijanja zahtjeva za osnivanje i izdavanje odobrenja za rad UCITS fonda društvu za upravljanje države članice, o tome posavjetovati s nadležnim tijelom države članice.

Početna ponuda udjela

Članak 242.

(1) Razdoblje za početnu ponudu udjela u UCITS fondu ne smije trajati dulje od 30 dana. Tijekom tog razdoblja ukupni iznos primljenih novčanih sredstava drži se na računu UCITS fonda otvorenom kod depozitara i ne smije se ulagati sve do trenutka kada UCITS fond ne prijeđe zakonom utvrđeni prag najniže vrijednosti imovine UCITS fonda od 5.000.000,00 kuna.

(2) Ulaganje prikupljenih novčanih sredstava, smije početi tek po isteku razdoblja početne ponude.

(3) Cijena izdanja i dodjela udjela ulagateljima određeni su člankom 163. ovoga Zakona.

(4) Prije uspješnog okončanja početne ponude udjela u UCITS fondu, ulagateljima se ne zaračunavaju i ne naplaćuju nikakve naknade.

(5) U slučaju da okončanjem razdoblja za početnu ponudu nije prikupljen predviđeni iznos najniže vrijednosti imovine UCITS fonda, društvo za upravljanje dužno je vratiti uplaćena sredstva ulagateljima u roku od 15 dana.

(6) Ako se UCITS fond ne osnuje u roku od 3 mjeseca od izdavanja odobrenja za njegovo osnivanje i rad, prestaje važiti izdano odobrenje. Agencija će donijeti rješenje kojim se utvrđuje prestanak važenja izdanog odobrenja za osnivanje i rad UCITS fonda.

(7) Agencija može pravilnikom pobliže propisati uvjete početne ponude udjela iz ovoga članka.

Izdavanje udjela

Članak 243.

(1) Izdavanje udjela javnom ponudom obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava na račun UCITS fonda.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, izdavanje udjela može se obaviti dodjelom novih udjela na ime isplate udjela u dobiti, odnosno prilikom smanjivanja vrijednosti udjela na ime dodjele novih udjela, odnosno u drugim slučajevima koje propiše Agencija.

(3) Uplata u UCITS fond obavlja se u novčanim sredstvima, a iznimno i u financijskim instrumentima u posebnim okolnostima koje pravilnikom odredi Agencija, uz uvjet da se ponuđenim financijskim instrumentima trguje na uređenom tržištu te da im je moguće utvrditi točnu cijenu.

Odjeljak 2.

Naknade koje naplaćuje društvo za upravljanje

Članak 244.

(1) Naknade koje društvo za upravljanje naplaćuje ulagatelju u UCITS fond ograničene su na:

1. ulaznu naknadu koja se odbija od iznosa uplate u trenutku izdavanja udjela,

2. izlaznu naknadu koja se odbija od neto vrijednosti imovine UCITS fonda po udjelu u trenutku otkupa udjela.

(2) Naknada koju društvo za upravljanje naplaćuje UCITS fondu ograničena je na naknadu za upravljanje.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, dopušteno je naplaćivati i naknadu vezanu uz prinos UCITS fonda.

(4) Prospektom UCITS fonda moraju biti jasno određeni uvjeti za naplatu naknada iz ovoga članka, visina naknada i način njihovog izračuna kao i mogućnost sniženja ili nenaplaćivanja neke od naknada na temelju odluke društva za upravljanje.

(5) Agencija može propisati pravilnikom uvjete za naplatu, visinu i način izračuna naknada iz ovoga članka.

Ostali troškovi i naknade UCITS fonda

Članak 245.

(1) Osim naknada iz članka 244. ovoga Zakona UCITS fondu mogu se naplaćivati samo oni troškovi poslovanja i naknade koji su određeni stavkom 2. ovoga članka i prospektom UCITS fonda.

(2) Iz imovine UCITS fonda mogu se izravno plaćati isključivo:

1. naknada i troškovi plativi depozitaru,

2. troškovi, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine,

3. troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate prihoda ili dobiti,

4. troškovi godišnje revizije,

5. sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji u vezi s izdavanjem odobrenja UCITS fondu,

6. porezi koje je UCITS fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,

7. troškovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih objava, te

8. ostali troškovi određeni posebnim zakonima (primjerice troškovi Agencije i/ili drugog nadležnog tijela).

(3) Tražbine s naslova troškova i naknada koje se sukladno prospektu UCITS fonda naplaćuju UCITS fondu, mogu se podmiriti isključivo iz imovine UCITS fonda, bez mogućnosti da se za iste tereti ulagatelje.

(4) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati troškove i naknade koji se mogu izravno plaćati iz imovine UCITS fonda, kojima će pobliže odrediti pojedine kategorije troškova i naknada iz stavaka 1.i 2. ovoga članka.

Članak 246.

Naknade i troškovi iz članaka 244. i 245. ovoga Zakona ne smiju se plaćati iz imovine UCITS fonda ako nisu naznačeni u prospektu UCITS fonda.

Pokazatelj ukupnih troškova UCITS fonda

Članak 247.

(1) Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret UCITS fonda iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova, i mora se objaviti u revidiranim godišnjim izvještajima UCITS fonda.

(2) Način i sadržaj izračuna pokazatelja ukupnih troškova UCITS fonda Agencija će propisati pravilnikom.

Članak 248.

(1) Pokazatelj ukupnih troškova UCITS fonda ne smije prelaziti 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine UCITS fonda. Nakon isteka roka za objavu revidiranih godišnjih izvještaja, Agencija će objaviti pokazatelje ukupnih troškova svih UCITS fondova.

(2) Sve nastale troškove koji u određenoj poslovnoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova iz stavka 1. ovoga članka snosi društvo za upravljanje.

Odjeljak 3.

Dozvoljena ulaganja UCITS fonda

Članak 249.

(1) Imovina UCITS fonda isključivo se može sastojati od:

1. prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca:

a) koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici,

b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj i/ili državi članici, koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost,

c) koji su uvršteni u službenu kotaciju burze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost, pod uvjetom da je takvo ulaganje predviđeno prospektom UCITS fonda,

2. nedavno izdanih prenosivih vrijednosnih papira, pod sljedećim uvjetima:

a) uvjeti izdanja uključuju obvezu da će izdavatelj podnijeti zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugom uređenom tržištu koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost,

b) takvo ulaganje predviđeno je prospektom, i

c) uvrštenje će se izvršiti u roku od jedne godine od izdanja. U protivnom će se vrijednosni papiri smatrati neuvrštenima,

3. udjela UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjela otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, pod sljedećim uvjetima:

a) takvi investicijski fondovi dobili su odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom ovim Zakonom,

b) razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića istovjetni zahtjevima propisanima ovim Zakonom,

c) o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja, i

d) prospektom investicijskog fonda čiji se udjeli ili dionice namjeravaju stjecati predviđeno je da ukupno najviše 10% imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova,

4. depozita kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije,

5. izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje na uređenim tržištima iz točke 1. ovoga stavka ili izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan uređenih tržišta iz točke 1. ovoga stavka (neuvrštene OTC izvedenice) pod sljedećim uvjetima:

a) temeljna imovina izvedenice sastoji se od financijskih instrumenata obuhvaćenih točkama 1. do 6. ovoga stavka, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta, u koje UCITS fond može ulagati u skladu sa svojim investicijskim ciljevima navedenim u prospektu fonda,

b) druge ugovorne strane u transakcijama s neuvrštenim (OTC) izvedenicama su institucije koje podliježu bonitetnom nadzoru, te pripadaju kategorijama koje može propisati Agencija, i

c) neuvrštene (OTC) izvedenice podliježu svakodnevnom pouzdanom i provjerljivom vrednovanju te ih je u svakom trenutku moguće prodati, likvidirati ili zatvoriti prijebojnom transakcijom po njihovoj fer vrijednosti na zahtjev UCITS fonda,

d) da se u navedene instrumente ulaže isključivo u svrhu zaštite imovine UCITS fonda ili sa svrhom postizanja ciljeva ulaganja,

e) prospektom UCITS fonda predviđeno je ulaganje u takve instrumente i prikazan utjecaj takvih instrumenata na rizičnost UCITS fonda,

6. instrumenata tržišta novca kojima se ne trguje na uređenim tržištima iz točke 1. ovoga stavka, ako izdanje ili izdavatelj takvih instrumenata podliježu propisima o zaštiti ulagatelja i štednih uloga, pod sljedećim uvjetima:

a) izdala ih je ili za njih jamči Republika Hrvatska, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka Republike Hrvatske, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka druge države članice, Europska središnja banka, Europska unija ili Europska investicijska banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica,

b) izdalo ih je društvo čijim se vrijednosnim papirima trguje na uređenim tržištima iz točke 1. ovoga stavka,

c) izdao ih je ili za njih jamči subjekt koji podliježe bonitetnom nadzoru nadležnog tijela države članice u skladu s kriterijima definiranim pravom Europske unije ili subjekt koji podliježe ili udovoljava pravilima nadzora koja su prema mišljenju Agencije barem jednako stroga kao ona propisana pravom Europske unije, ili

d) izdala ih je druga osoba svrstana u kategorije koje može propisati Agencija, pod uvjetom da ulaganja u takve instrumente podliježu zaštiti ulagatelja jednakoj onoj propisanoj alinejama a), b) ili c) ove točke, te pod uvjetom da je izdavatelj društvo čiji kapital i rezerve iznose najmanje 80 milijuna kuna i koje sastavlja i objavljuje svoje godišnje financijske izvještaje u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja, da je izdavatelj subjekt koji se, unutar grupe društava koja obuhvaća jednu ili nekoliko društava čije su dionice uvrštene na neko od uređenih tržišta, bavi financiranjem te grupe, ili da je izdavatelj subjekt čiji je predmet poslovanja financiranje posebnih subjekata za sekuritizaciju koja koriste bankovne kreditne linije,

7. neuvrštenih vrijednosnih papira,

8. novca na računima.

(2) Agencija će pravilnikom detaljnije odrediti dozvoljena ulaganja UCITS fondova, tržišta koja smatra uređenima te institucije koje se smatraju drugom ugovornom stranom i instrumente tržišta novca u koje je dopušteno ulagati.

Ograničenja ulaganja i prekoračenja ograničenja ulaganja

Članak 250.

(1) Ulaganje imovine UCITS fonda podliježe sljedećim ograničenjima:

1. najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izvan onih navedenih u članku 249. stavku 1. točkama 1. do 6. ovoga Zakona,

2. najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog izdavatelja pod uvjetom da ako je vrijednost prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca jednog izdavatelja u koje je fond uložio veća od 5% neto vrijednosti imovine fonda, zbroj vrijednosti tih ulaganja za sve takve izdavatelje ne smije prijeći 40% neto vrijednosti imovine fonda, ali uz iznimku da:

a) u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, može se ulagati bez ograničenja pod uvjetom da:

– u prospektu i promidžbenim sadržajima fonda budu jasno naznačene države članice, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treće države ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica u čije vrijednosne papire i instrumente tržišta novca fond smije ulagati više od 35% neto vrijednosti imovine fonda,

– se imovina fonda sastoji od barem šest različitih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, i

– vrijednost niti jednog pojedinoga vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca iz točke 2. podtočke a) prve alineje ovoga stavka ne prelazi 30% neto vrijednosti imovine fonda,

b) najviše 25% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u obveznice koje odobri Agencija, a koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici koje su na temelju posebnog zakona predmetom posebnoga javnog nadzora sa svrhom zaštite ulagatelja u te obveznice. Sredstva od izdavanja takvih obveznica moraju biti uložena u skladu s posebnim zakonom u imovinu koja će do dospijeća obveznica omogućiti ispunjenje obveza koje proizlaze iz obveznica i koja bi se, u slučaju neispunjenja obveza izdavatelja, prvenstveno iskoristila za isplatu glavnice i stečenih kamata iz tih obveznica. Ako je više od 5% neto vrijednosti imovine fonda uloženo u takve obveznice jednog izdavatelja, ukupna vrijednost takvih ulaganja koja čine više od 5% neto vrijednosti imovine fonda ne smije prijeći 80% neto vrijednosti imovine fonda,

c) najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji osobe koje čine povezana društva u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava. Osobe koje čine povezana društva u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava smatraju se jednom osobom u smislu izračuna ograničenja iz točke 7. ovoga stavka,

d) fond može u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog izdavatelja uložiti do 20% neto vrijednosti imovine fonda, ako je cilj strategije ulaganja fonda replicirati određeni dionički indeks ili obveznički indeks koji priznaje Agencija, pod uvjetom da indeks predstavlja adekvatnu referentnu vrijednost tržišta na koje se odnosi, da je njegov sastav dovoljno diverzificiran i da se objavljuje na adekvatan način. U iznimnim okolnostima u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog izdavatelja fond može uložiti do 35% neto vrijednosti imovine fonda, ako je to neophodno za repliciranje tog indeksa. Ulaganje do 35% neto vrijednosti imovine fonda u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog izdavatelja dozvoljeno je samo za jednog izdavatelja. Takav fond mora u prospektu fonda jasno naznačiti da mu je investicijski cilj repliciranje indeksa,

3. prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz točke 2. podtočke a) i b) ovoga stavka ne uključuju se u izračun ograničenja od 40% iz točke 2. ovoga stavka. Ukupna vrijednost ulaganja u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedna te ista osoba ili vrijednosti depozita kod te osobe i izloženosti koje proizlaze iz transakcija s izvedenim financijskim instrumentima sklopljenim s tom osobom u skladu s ovim člankom, ne smije prijeći 35% neto vrijednosti imovine fonda,

4. ograničenja iz točke 2. ovoga stavka ne odnose se na:

a) depozite,

b) neuvrštene (OTC) izvedenice,

5. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u depozite kod jedne te iste kreditne institucije iz članka 249. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona,

6. izloženost fonda riziku druge ugovorne strane kod transakcija s neuvrštenim (OTC) izvedenicama ne smije biti veća od:

a) 10% neto vrijednosti imovine fonda, ako je druga ugovorna strana kreditna institucija iz članka 249. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona,

b) 5% neto vrijednosti imovine fonda, ako je druga ugovorna strana neka druga pravna osoba,

7. ukupna vrijednost ulaganja u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedna te ista osoba i vrijednosti depozita kod te osobe i izloženosti koje proizlaze iz transakcija s neuvrštenim (OTC) izvedenicama sklopljenih s tom osobom ne smije prijeći 20% neto vrijednosti imovine fonda, odnosno 35% neto vrijednosti imovine fonda u slučaju kada je izdavatelj kreditna institucija iz točke 2. podtočke b) ovoga stavka,

8. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz članka 249. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove koji nisu otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom,

9. ulaganja u udjele ili dionice investicijskih fondova ne uključuju se u izračune ograničenja iz točaka 1. do 6. ovoga stavka,

10. ako se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima upravlja, izravno ili na temelju delegiranja, isto društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je to društvo za upravljanje povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, takvo društvo za upravljanje ili drugo društvo ne smiju zaračunavati ulaznu ili izlaznu naknada kod ulaganja fonda u udjele ili dionice tih drugih investicijskih fondova,

11. ako fond ulaže značajan dio svoje imovine u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koju je moguće zaračunati iz imovine samog fonda, mora biti jasno naznačena i maksimalna naknada za upravljanje koju je moguće zaračunati iz imovine drugih investicijskih fondova u koje namjerava ulagati, a u revidiranim godišnjim izvještajima fonda mora jasno biti naznačen maksimalni postotak naknade za upravljanje koja je zaračunata iz imovine fonda i iz imovine drugog investicijskog fonda u koji je taj fond uložio,

12. UCITS fond može steći najviše:

a) 10% dionica s pravom glasa jednog izdavatelja,

b) 10% dionica bez prava glasa jednog izdavatelja,

c) 10% dužničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja,

d) 25% udjela pojedinoga investicijskoga fonda,

e) 10% instrumenata tržišta novca jednog izdavatelja,

f) ograničenja iz ove točke ne primjenjuju se na prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javna međunarodna tijela kojima pripada jedna ili više država članica,

g) ograničenja iz točke 12. podtočaka c), d) i e) ovoga stavka mogu se zanemariti u trenutku stjecanja ako tada nije moguće izračunati ukupan broj ili vrijednost instrumenata u opticaju,

13. ukupna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ni u kom slučaju ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine fonda. Izloženost se izračunava uzimajući u obzir trenutnu vrijednost temeljne imovine, rizik druge ugovorne strane, buduća tržišna kretanja i raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicija. UCITS fond može ulagati u izvedene financijske instrumente, u skladu sa svojom investicijskom politikom i ograničenjima iz točke 2. ovoga stavka, uz uvjet da ukupna izloženost prema temeljnoj imovini ne prelazi ograničenja iz stavka 1. ovoga članka. Kada je temeljna imovina izvedenog financijskog instrumenta prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca, izvedeni financijski instrument se uzima u obzir prilikom izračuna ograničenja ulaganja iz ovoga članka,

14. UCITS fondovi ne smiju ulagati u plemenite metale niti u potvrde koje ih predstavljaju.

(2) Ograničenja ulaganja iz stavka 1. ovoga članka fond može prekoračiti kada ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koji čine dio njegove imovine te prilikom prodaje imovine fonda radi istovremene isplate većeg broja udjela u fondu.

(3) Ako su prekoračenja ograničenja iz stavka 1. ovoga članka posljedica okolnosti na koje društvo za upravljanje nije moglo utjecati ili ostvarivanja prava upisa iz stavka 2. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je uskladiti ulaganja fonda u razumnom roku ne duljem od 3 mjeseca i transakcije prodaje poduzimati prvenstveno u svrhu usklađenja ulaganja imovine fonda, pri čemu mora uzimati u obzir interese imatelja udjela, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

(4) Iznimno, na zahtjev društva za upravljanje Agencija može produžiti rok iz stavka 3. ovoga članka za dodatna 3 mjeseca ako je to u interesu ulagatelja.

(5) Ako su prekoračenja ograničenja iz stavka 1. ovoga članka posljedica transakcija koje je sklopilo društvo za upravljanje, a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekoračila navedena ograničenja, društvo za upravljanje dužno je uskladiti ulaganja fonda odmah po saznanju za prekoračenje ograničenja. Društvo za upravljanje dužno je fondu nadoknaditi tako nastalu štetu.

(6) Ograničenja ulaganja navedena u ovom Zakonu mogu biti prekoračena u prvih 6 mjeseci od osnivanja UCITS fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa imatelja udjela.

(7) Društvo za upravljanje može koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, ako se takve tehnike i instrumenti koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem.

(8) Agencija će dostaviti ESMA-i i Europskoj komisiji popis obveznica iz stavka 1. točke 2. podtočke b) ovoga članka kojem će priložiti obavijest o statusu ponuđenih jamstava.

(9) Agencija će pravilnikom detaljnije odrediti ograničenja ulaganja UCITS fondova te uvjete i ograničenja vezana za tehnike i instrumente iz stavka 6. ovog članka.

Odjeljak 4.

Krovni fond

Članak 251.

(1) Društvo za upravljanje može osnovati krovni fond.

(2) Krovni fond je UCITS fond koji se sastoji od dva ili više pod-fondova.

(3) Svaki pod-fond jednoga krovnog fonda od drugih se pod-fondova toga krovnog fonda razlikuje po jednoj ili više posebnosti.

(4) Krovni fond nije pravna osoba.

(5) Društvo za upravljanje može za pojedine pod-fondove odrediti različite iznose ulaznih i izlaznih naknada, naknada za upravljanje i drugih troškova, a prilikom promjene pojedinih pod-fondova ulagatelji ne plaćaju ulazne i izlazne naknade.

(6) Agencija može pravilnicima propisati posebna pravila koja se odnose na krovne fondove i njihove pod-fondove.

(7) Kada se investicijski fond sastoji od pod-fondova, svaki od pod-fondova će se smatrati kao poseban investicijski fond u smislu odjeljka 3. ove glave Zakona.

(8) Pod-fond može biti napajajući fond u smislu dijela 12. ovoga Zakona.

Dio jedanaesti

STATUSNE PROMJENE UCITS FONDA

Glava 1.

STATUSNE PROMJENE UCITS FONDA

Članak 252.

(1) Dva ili više UCITS fonda mogu se pripojiti ili spojiti.

(2) Pripajanje UCITS fondova provodi se prijenosom cjelokupne imovine jednog ili više UCITS fondova (fond prenositelj) na drugi, postojeći, UCITS fond (fond preuzimatelj).

(3) Spajanje UCITS fondova provodi se osnivanjem novog UCITS fonda (fond preuzimatelj), na koji se prenosi cjelokupna imovina dva ili više UCITS fonda koji se spajaju (fondovi prenositelji).

(4) Prilikom statusnih promjena UCITS fondova u postupku može sudjelovati više fondova prenositelja i samo jedan fond preuzimatelj.

(5) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati postupak, uvjete ili obveze društva za upravljanje kod statusnih promjena UCITS fondova.

Pravne posljedice statusnih promjena UCITS fonda

Članak 253.

(1) Provođenjem statusnih promjena UCITS fondova fond prenositelj prestaje postojati bez provođenja likvidacije, a sva imovina, prava i obveze fonda prenositelja prelaze na fond preuzimatelj.

(2) Društvo za upravljanje koje upravlja fondom preuzimateljem stupa, u svoje ime i za račun fonda preuzimatelja, u sve pravne odnose u kojima je bilo društvo za upravljanje fonda prenositelja u svoje ime, a za račun fonda prenositelja.

(3) Nakon provedbe statusnih promjena UCITS fondova, imatelj udjela u fondu prenositelju dobiva udjele u fondu preuzimatelju, u skladu s određenim omjerom zamjene.

Novčane isplate fonda preuzimatelja prilikom zamjene udjela

Članak 254.

Ako prilikom zamjene udjela u fondu prenositelju za udjele u fondu preuzimatelju imatelji udjela u fondu prenositelju imaju pravo na novčane isplate, one ne smiju prelaziti 10% vrijednosti njihovih udjela u fondu prenositelju.

Dan izračuna omjera zamjene i dan provođenja statusne promjene

Članak 255.

(1) Omjer zamjene udjela u fondu prenositelju za udjele u fondu preuzimatelju izračunat će se na na dan provođenja statusne promjene na temelju neto vrijednosti imovine fondova koji sudjeluju u statusnoj promjeni izračunate na način predviđen odredbom članka 159. stavka 2. ovoga Zakona (Dan izračuna zamjene).

(2) Dan provođenja statusne promjene je dan određen u nacrtu pripajanja kao predviđeni datum provođenja statusne promjene, na koji se provodi prijenos imovine i obveza fonda prenositelja na fond preuzimatelj te zamjena udjela fonda prenositelja za udjele u fondu preuzimatelju.

(3) Rok za raspodjelu udjela u fondu preuzimatelju je sljedeći radni dan od dana provođenja statusne promjene.

Pravila i uvjeti provođenja statusnih promjena

Članak 256.

(1) Nakon provedbe statusne promjene, neto vrijednost imovine fonda preuzimatelja mora biti najmanje jednaka iznosu neto vrijednosti imovine fonda prenositelja prije provedbe statusne promjene. Ukupna vrijednost svih udjela fonda preuzimatelja kojih je imatelj neka osoba nakon provedene statusne promjene, mora biti najmanje jednaka ukupnoj vrijednosti udjela fonda prenositelja kojih je ta osoba bila imatelj prije provođenja statusne promjene.

(2) Statusna promjena UCITS fonda dopuštena je ako se nakon njene provedbe ne oslabljuje ekonomski položaj imatelja udjela u UCITS fondovima koji sudjeluju u statusnoj promjeni.

Glava 2.

POSTUPAK PROVEDBE STATUSNE PROMJENE UCITS FONDA

Odjeljak 1.

Postupak pripajanja

Članak 257.

(1) Prije provođenja postupka pripajanja društvo za upravljanje fondom prenositeljem mora dobiti suglasnost Agencije (suglasnost za pripajanje).

(2) Ako u postupku pripajanja sudjeluje više fondova prenositelja kojima upravlja isto društvo za upravljanje, društvo za upravljanje mora dobiti suglasnost za pripajanje za svaki fond prenositelj posebno.

(3) Ako u postupku pripajanja sudjeluje više fondova prenositelja kojima upravljaju različita društva za upravljanje, svako društvo za upravljanje koje upravlja fondom prenositeljem mora dobiti suglasnost za pripajanje za svaki fond prenositelj posebno.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za pripajanje

Članak 258.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za pripajanje Agenciji podnosi društvo za upravljanje fondom prenositeljem.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

1. nacrt pripajanja, u skladu s odredbama članka 259. ovoga Zakona,

2. prospekt, pravila i ključni podaci za ulagatelje fonda preuzimatelja,

3. mišljenje depozitara o pripajanju, iz članka 260. ovoga Zakona,

4. obavijest o pripajanju koja će se poslati imateljima udjela fonda prenositelja i fonda preuzimatelja.

(3) Ako Agencija smatra da prilozi iz stavka 2. ovoga članka nisu potpuni, u roku od 10 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka zatražit će njihovu dopunu.

(4) Agencija će o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučiti u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva i o tome obavijestiti UCITS fond prenositelj.

(5) Agencija će o odluci iz stavka 4. ovoga članka obavijestiti i nadležno tijelo matične države članice UCITS fonda koji u statusnoj promjeni nastupa kao fond preuzimatelj.

Nacrt pripajanja

Članak 259.

(1) Društva za upravljanje koja upravljaju fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem dužna su izraditi zajednički nacrt pripajanja.

(2) Nacrt pripajanja mora sadržavati:

1. naziv UCITS fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja, tvrtku i sjedište društava za upravljanje koja upravljaju fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem te naznaku da se provodi postupak pripajanja,

2. kratak opis razloga za provedbu pripajanja i osnove pripajanja,

3. opis predviđenih posljedica pripajanja na imatelje udjela fonda prenositelja i fonda preuzimatelja,

4. opis načina vrednovanja imovine i obveza fonda prenositelja i fonda preuzimatelja na datum izračuna omjera zamjene,

5. opis metodologije koja će se primijeniti za izračun omjera zamjene na datum izračuna omjera zamjene,

6. naznaku predviđenoga datuma provođenja statusne promjene,

7. detaljan opis postupaka u vezi s prijenosom imovine fonda prenositelja na fond preuzimatelj i u vezi sa zamjenom udjela u fondu prenositelju za udjele u fondu preuzimatelju.

(3) Agencija od društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem ne smije tražiti da se u nacrt pripajanja unesu dodatne informacije, osim navedenih u stavku 2. ovoga članka.

(4) Osim informacija i dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem u nacrt pripajanja mogu unijeti i dodatne informacije povezane s postupkom pripajanja.

(5) Nacrt pripajanja potpisuju svi članovi uprave društava za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem.

(6) Ako u postupku pripajanja sudjeluje više fondova prenositelja, izrađuje se jedan nacrt pripajanja.

(7) Ako društvo za upravljanje upravlja i fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem, nacrt pripajanja izrađuje samo.

Mišljenje depozitara o pripajanju

Članak 260.

(1) Depozitari UCITS fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja dužni su, samostalno i neovisno jedan od drugoga, izraditi mišljenje o pripajanju svaki za UCITS fond za koji obavlja poslove depozitara, na temelju nacrta pripajanja iz članka 259. ovoga Zakona.

(2) U svome mišljenju depozitar mora izričito navesti jesu li propisani sadržaji iz članka 259., stavka 2., točaka 1., 6. i 7. ovoga Zakona izrađene u skladu s odredbama ovoga Zakona i prospektom UCITS fonda.

(3) Troškovi povezani s izradom mišljenja depozitara o pripajanju ne smiju biti plaćeni iz imovine UCITS fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja.

Obavijest imateljima udjela o pripajanju

Članak 261.

(1) Društvo za upravljanje fondom preuzimateljem dužno je obavijestiti sve imatelje udjela u fondu preuzimatelju o svim radnjama i okolnostima pripajanja, kako bi imatelji udjela mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu u fondu preuzimatelju.

(2) Društvo za upravljanje fondom prenositeljem dužno je obavijestiti sve imatelje udjela u fondu prenositelju o svim radnjama i okolnostima pripajanja, kako bi imatelji udjela mogli procijeniti posljedice koje će pripajanje imati na njihovu imovinu u fondu prenositelju.

(3) Obavijest o pripajanju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sadrži:

1. kratak opis razloga za provedbu pripajanja i osnove pripajanja,

2. opis predviđenih posljedica pripajanja na imatelje udjela fonda prenositelja i fonda preuzimatelja,

3. opis i postupak ostvarivanja svih prava koja pripadaju imateljima udjela fonda prenositelja i fonda preuzimatelja na temelju odredaba ovoga Zakona te predviđeni dan provođenja statusne promjene,

4. ključne podatke za ulagatelje fonda preuzimatelja.

(4) Društva za upravljanje koja upravljaju fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem dostavit će obavijesti o pripajanju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka imateljima udjela tek nakon što Agencija društvu za upravljanje fondom prenositeljem izda suglasnost za pripajanje, ali najmanje 30 dana prije zabrane daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela u skladu s člankom 266. stavkom 1. ovoga Zakona.

(5) Kada društva za upravljanje trguju udjelima fonda prenositelja i fonda preuzimatelja u skladu s dijelom 6. glavom 1., odjeljkom 5. ovoga Zakona, obavijest o pripajanju se ulagateljima iz države članice dostavlja na službenom jeziku te države članice ili na jeziku koji je odobrilo nadležno tijelo te države.

(6) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati sadržaj obavijesti o pripajanju i način njene dostave imateljima udjela u fondu prenositelju i fondu preuzimatelju.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za pripajanje

Članak 262.

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za pripajanje ako:

1. utvrdi da nisu poštovane odredbe ovoga odjeljka Zakona,

2. nuđenje udjela u fondu preuzimatelju nije dozvoljeno u Republici Hrvatskoj i svim državama članicama u kojima je dozvoljeno nuđenje udjela fonda prenositelja.

Revizija pripajanja

Članak 263.

(1) Prije dana izračuna omjera zamjene i dana provođenja statusne promjene, pripajanje mora revidirati revizor iz revizorskog društva kojeg je, u suglasnosti s depozitarom fonda prenositelja, imenovalo društvo za upravljanje fondom prenositeljem.

(2) Na temelju revizije iz stavka 1. ovoga članka, revizor je dužan izraditi izvješće o pripajanju koje uključuje nalaz revizora o:

1. tome poštuje li se predloženim pripajanjem načelo nepromjenjivosti ekonomskog položaja imatelja udjela, iz članka 256. ovoga Zakona,

2. o kriterijima prihvaćenima za vrednovanje iz članka 259. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona,

3. ispravnosti izračuna mogućih novčanih isplata iz članka 254. ovoga Zakona,

4. primjerenosti metodologije izračuna omjera zamjene iz članka 259. stavka 2. točke 5. ovoga Zakona i točnosti stvarnog omjera zamjene određenog na dan izračuna tog omjera.

(3) Revizor svoje izvješće o pripajanju podnosi upravama društava za upravljanje fonda prenositelja i fonda preuzimatelja te ga društvo za upravljanje fonda preuzimatelja u roku od 3 radna dana dostavlja Agenciji.

(4) Ako u postupku pripajanja sudjeluje više fondova prenositelja, revizor će provesti reviziju pripajanja za svaki fond prenositelj. Društva za upravljanje fondovima prenositeljima mogu, u dogovoru s depozitarima tih fondova, odrediti da reviziju pripajanja provede isti revizor koji će izdati jedinstveno izvješće o pripajanju u kojem će se zasebno obraditi svaki fond prenositelj, što znači da će se u izvješću za svaki fond prenositelj navesti odredbe iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Na odgovornost za štetu revizora koji izrađuje izvješće iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuje revizija.

(6) Troškovi revizije ne smiju biti plaćeni iz imovine UCITS fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja.

Pristup podacima o pripajanju

Članak 264.

(1) Imatelj udjela u fondu prenositelju ili fondu preuzimatelju od društva za upravljanje tim fondom može zahtijevati kopiju izvješća revizora o pripajanju.

(2) Društvo za upravljanje dužno je imatelju udjela besplatno dati kopiju izvješća revizora o pripajanju, najkasnije sljedeći radni dan od primitka pisanog zahtjeva.

(3) Kopija izvješća revizora o pripajanju imatelju udjela može se dostaviti i u elektroničkom obliku.

Pravo na otkup udjela

Članak 265.

(1) Imatelj udjela u fondu prenositelju može tražiti:

1. da fond prenositelj otkupi njegove udjele, pri čemu društvo za upravljanje fondom prenositeljem imatelju udjela ne smije naplatiti izlaznu naknadu,

2. da društvo za upravljanje fondom prenositeljem zamjeni njegove udjele u fondu prenositelju za udjele drugog UCITS fonda slične strategije ulaganja kojim upravlja to društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je to društvo za upravljanje povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom. U tom se slučaju ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.

(2) Imatelj udjela u fondu preuzimatelju može tražiti:

1. da fond preuzimatelj otkupi njegove udjele, pri čemu društvo za upravljanje fondom preuzimateljem imatelju udjela ne smije naplatiti izlaznu naknadu,

2. da društvo za upravljanje fondom preuzimateljem zamjeni njegove udjele u fondu preuzimatelju za udjele drugog UCITS fonda slične strategije ulaganja kojim upravlja to društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je to društvo za upravljanje povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom. U tom se slučaju ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.

(3) Imatelji udjela imaju pravo na otkup udjela pod uvjetima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka od dana primitka obavijesti iz članka 261. ovoga Zakona, s time da to pravo prestaje zabranom daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela u skladu s odredbama članka 266. stavka 1. ovoga Zakona.

Provedba pripajanja

Članak 266.

(1) 5 radnih dana prije dana izračuna omjera zamjene zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u fondu prenositelju i fondu preuzimatelju.

(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka traje do, uključujući, dan provođenja statusne promjene, ali ne duže od 15 dana.

(3) Društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem moraju, prema stanju na dan izračuna omjera zamjene i prema metodologiji opisanoj u nacrtu pripajanja, na temelju kojega je Agencija izdala suglasnost za pripajanje, odrediti omjer zamjene prema kojem će se provesti zamjena udjela u fondu prenositelju za udjele u fondu preuzimatelju, uz moguće novčane isplate. Pri tome se mora poštovati neto-vrijednost imovine UCITS fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja.

(4) Društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem dužna su na dan provedbe statusne promjene provesti nacrtom pripajanja predviđen cjelokupni prijenos imovine i obveza u vezi sa svakim UCITS fondom koji sudjeluje u postupku pripajanja.

(5) Društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem dužna su na dan provedbe statusne promjene imateljima udjela u fondu prenositelju zamijeniti udjele u fondu prenositelju za udjele u fondu preuzimatelju, u skladu s omjerom zamjene iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem ne smiju provesti prijenos imovine i obveza te zamjenu udjela u skladu s odredbama ovoga članka ako revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o pripajanju.

(7) Imovina fonda preuzimatelja u dijelu koji se odnosi na ograničenja ulaganja ne mora biti u potpunosti usklađena s odredbama ovoga Zakona i prospektom fonda preuzimatelja najviše 60 dana od dana provedbe statusne promjene.

Obavještavanje Agencije i depozitara

Članak 267.

Društvo za upravljanje fondom preuzimateljem dužno je sljedeći radni dan nakon provedbe statusne promjene o tome obavijestiti Agenciju i depozitara fonda preuzimatelja.

Objava informacije o provedbi pripajanja

Članak 268.

Društvo za upravljanje fondom preuzimateljem dužno je sljedeći radni dan nakon provedbe statusne promjene na svojim internetskim stranicama objaviti informaciju o provedbi statusne promjene pripajanja.

Konvalidacija pogrešaka u postupku pripajanja

Članak 269.

Nakon provedbe zamjene udjela fonda prenositelja za udjele fonda preuzimatelja, provedeno pripajanje UCITS fondova nije moguće oglasiti ništetnim, niti je moguće osporavati pravne radnje izvršene radi provedbe pripajanja.

Troškovi pripajanja

Članak 270.

Sve troškove koji nastanu zbog provedbe pripajanja snose društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem.

Odgovornost za štetu društva za upravljanje i članova njegove uprave

Članak 271.

(1) Društva za upravljanje fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem i članovi njihove uprave odgovorni su za štetu koja zbog provedbe pripajanja nastane imateljima udjela tih UCITS fondova, osim ako dokažu da su u postupku pripajanja postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

(2) Na odgovornost za štetu društva za upravljanje i članova njihove uprave te postupak naknade štete i zastaru, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava o odgovornosti za štetu članova organa pripojenoga društva.

Odjeljak 2.

Postupak spajanja

Odgovarajuća primjena odredaba o postupku pripajanja

Članak 272.

(1) Na postupak spajanja fondova prenositelja u fond preuzimatelj na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje uređuju postupak pripajanja UCITS fondova.

(2) Pri odgovarajućoj primjeni članka 259. ovoga Zakona, uz nacrt spajanja dostavljaju se prospekt i pravila fonda preuzimatelja.

(3) Pri odgovarajućoj primjeni članka 262. ovoga Zakona, Agencija može odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za spajanje ako nije moguće izdati odobrenje za osnivanje fonda preuzimatelja.

(4) Neovisno o odredbama članka 266. stavka 7. ovoga Zakona, imovina fonda preuzimatelja ne mora biti u potpunosti usklađena s odredbama ovoga Zakona i prospektom fonda preuzimatelja najviše 6 mjeseci od dana provedbe statusne promjene.

Osnivanje fonda preuzimatelja

Članak 273.

U postupku osnivanja fonda preuzimatelja primjenjuju se odredbe dijela 10. glave 1. odjeljka 1. ovoga Zakona.

Glava 3.

STATUSNE PROMJENE UCITS FONDA IZ REPUBLIKE HRVATSKE S UCITS FONDOM DRŽAVE ČLANICE

Odjeljak 1.

Statusne promjene s UCITS fondom države članice u kojima je UCITS fond iz Republike Hrvatske fond preuzimatelj

Primjena prava

Članak 274.

(1) Ako u statusnoj promjeni s UCITS fondom države članice UCITS fond iz Republike Hrvatske nastupa kao fond preuzimatelj, statusna promjena se provodi u skladu sa zakonom koji u državi članici fonda prenositelja uređuje statusne promjene UCITS fondova.

(2) Fond preuzimatelj može se pripojiti ili spojiti s fondom prenositeljem države članice i statusnom promjenom koja nije uređena odredbama ovoga Zakona, ako je takva statusna promjena u skladu s propisima države članice kojima se u pravni poredak države članice prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ.

(3) Neovisno o odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, na određivanje dana izračuna omjera zamjene i dana provođenja statusne promjene, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 255. ovoga Zakona.

(4) Ako u statusnoj promjeni sudjeluje UCITS fond koji nema društvo za upravljanje koje njime upravlja, odredbe ovoga dijela Zakona koje uređuju postupanje društva za upravljanje za račun UCITS fonda, na odgovarajući se način primjenjuju na taj UCITS fond.

(5) Ograničenja ulaganja UCITS fonda preuzimatelja koja su posljedica statusne promjene mogu biti prekoračena u skladu s odredbama članka 250. stavka 6. ovoga Zakona.

Važne informacije o statusnoj promjeni

Članak 275.

(1) Agencija će, kada joj nadzorno tijelo UCITS fonda prenositelja iz države članice dostavi kopiju potpunih informacija o statusnoj promjeni UCITS fonda prenositelja iz države članice s fondom preuzimateljem, procijeniti jesu li informacije o statusnoj promjeni koje će se dostaviti imateljima udjela u fondu preuzimatelju dostatne i u skladu s predviđenim učincima koje će statusna promjena imati na imatelje udjela fonda preuzimatelja.

(2) Ako Agencija utvrdi da informacije o statusnoj promjeni koje će se dostaviti imateljima udjela u fondu preuzimatelju, nisu dostatne i u skladu s predviđenim učincima, zatražit će da se te informacije izmijene ili dopune.

(3) Zahtjev za izmjenu ili dopunu Agencija će dostaviti izravno društvu za upravljanje fondom preuzimateljem, u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja kopije potpunih informacija o statusnoj promjeni iz stavka 1. ovoga članka.

(4) O dostavljanju zahtjeva za izmjenu ili dopunu društvu za upravljanje fondom preuzimateljem, Agencija će obavijestiti nadležno nadzorno tijelo fonda prenositelja.

(5) Nakon zaprimanja izmjena ili dopuna informacija koje će se dostaviti imateljima udjela u fondu preuzimatelju, Agencija će u roku od 20 radnih dana obavijestiti nadležno nadzorno tijelo fonda prenositelja o tome jesu li izmijenjene ili dopunjene informacije prikladne.

Odjeljak 2.

Statusne promjene s UCITS fondom države članice u kojima je UCITS fond iz Republike Hrvatske fond prenositelj

Primjena prava

Članak 276.

(1) Ako UCITS fond iz Republike Hrvatske u statusnoj promjeni s UCITS fondom države članice nastupa kao fond prenositelj, statusna promjena se provodi u skladu s dijelom 11. glavom 2. odjeljkom 1. ovoga Zakona.

(2) Pri primjeni odredaba ovoga Zakona iz stavka 1. ovoga članka, fond preuzimatelj je UCITS fond preuzimatelj iz države članice.

(3) Zahtjev za izdavanje suglasnosti i prilozi tome zahtjevu iz dijela 11. glave 2. odjeljka 1. ovoga Zakona, moraju biti na hrvatskom jeziku i službenom jeziku države članice nadležnog tijela UCITS fonda države članice, odnosno na jeziku koji odobri to nadležno tijelo.

(4) Neovisno o odredbama stavka 1. ovoga članka, na određivanje dana izračuna omjera zamjene i dana provođenja statusne promjene, na odgovarajući se način primjenjuju propisi koji u državi članici UCITS fonda preuzimatelja uređuju statusne promjene UCITS fondova.

(5) Ako UCITS fond iz Republike Hrvatske u statusnoj promjeni s UCITS fondom države članice nastupa kao fond prenositelj, Agencija će izdati suglasnost na pripajanje ili spajanje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) pripajanje ili spajanje ispunjava sve uvjete iz dijela 11. glave 2. odjeljka 1. ovoga Zakona,

b) UCITS fond iz države članice koji nastupa kao fond preuzimatelj u skladu s odredbama članka 93. Direktive 2009/65/EZ ovlašten trgovati udjelima u Republici Hrvatskoj i svim državama članicama u kojima je UCITS fond prenositelj iz Republike Hrvatske ovlašten trgovati sukladno odredbama dijela 6. glave 1. odjeljka 3. ovoga Zakona,

c) Agencija i nadležno tijelo matične države članice UCITS fonda smatraju prikladnima informacije o statusnoj promjeni koje će se dostaviti imateljima udjela.

Važne informacije o statusnoj promjeni

Članak 277.

(1) Agencija će potpuni zahtjev za izdavanje suglasnosti za statusnu promjenu, podnesen u skladu s odredbama članka 258. ovoga Zakona, bez odgode proslijediti nadležnom tijelu UCITS fonda preuzimatelja iz države članice.

(2) Ako nadležno tijelo države članice UCITS fonda preuzimatelja, u roku od 15 radnih dana od zaprimanja potpunog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, obavijesti Agenciju da je zatražilo društvo za upravljanje UCITS fondom preuzimateljem iz države članice izmjenu ili dopunu informacija o statusnoj promjeni koje će se dostaviti imateljima udjela u UCITS fondu preuzimatelju iz države članice, Agencija može odlučiti o izdavanju suglasnosti za statusnu promjenu UCITS fondu prenositelju nakon što ju nadležno tijelo države članice UCITS fonda preuzimatelja obavijesti jesu li izmjene ili dopune informacija prikladne.

(3) Ako nadležno tijelo UCITS fonda preuzimatelja iz države članice Agenciju obavijesti da izmjene ili dopune informacija nisu prikladne, Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za statusnu promjenu.

(4) Ako nadležno tijelo države članice UCITS fonda preuzimatelja, u roku od 15 radnih dana od zaprimanja potpunog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, ne dostavi Agenciji obavijest da je zatražilo društvo za upravljanje UCITS fondom preuzimateljem iz države članice izmjenu ili dopunu informacija o statusnoj promjeni koje će se dostaviti imateljima udjela u UCITS fondu preuzimatelju iz države članice, smatra se da su te informacije o statusnoj promjeni prikladne.

Statusne promjene u kojima sudjeluje više fondova prenositelja

Članak 278.

Ako u statusnoj promjeni sudjeluje više fondova prenositelja, na svaki od njih zasebno se primjenjuju odredbe odjeljka 2. ovoga dijela Zakona.

Dio dvanaesti

GLAVNI I NAPAJAJUĆI UCITS FOND

(MASTER-FEEDER STRUKTURE)

Glava 1.

Odjeljak 1.

Primjena izraza društvo za upravljanje

Članak 279.

Odredbe ovoga dijela Zakona koje se odnose na društvo za upravljanje, primjenjuju se i na društvo za upravljanje države članice koje namjerava osnovati ili upravljati glavnim ili napajajućim UCITS fondom osnovanim u Republici Hrvatskoj, osim ako je u ovom dijelu Zakona određeno drugačije.

Određenje glavnog i napajajućeg UCITS fonda

Članak 280.

(1) Glavni investicijski fond (master) je UCITS fond koji:

1. među imateljima udjela ima barem jedan napajajući UCITS fond,

2. nije sam napajajući UCITS fond,

3. ne ulaže svoju imovinu u svoj napajajući UCITS fond.

(2) Napajajući UCITS fond (feeder) je UCITS fond koji, iznimno od odredaba članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke a), članka 249. i članka 250. ovoga Zakona, najmanje 85% svoje imovine ulaže u udjele glavnog UCITS fonda.

Odjeljak 2.

Suglasnost za osnivanje napajajućeg UCITS fonda i početak ulaganja

Pododjeljak 1.

Suglasnost za osnivanje napajajućeg UCITS fonda

Članak 281.

(1) Za osnivanje napajajućeg UCITS fonda društvo za upravljanje mora dobiti suglasnost Agencije.

(2) Napajajući UCITS fond nastaje osnivanjem novog napajajućeg UCITS fonda u obliku UCITS fonda ili preoblikovanjem postojećeg UCITS fonda u napajajući UCITS fond.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za osnivanje napajajućeg UCITS fonda

Članak 282.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za osnivanje novog napajajućeg UCITS fonda Agenciji podnosi društvo za upravljanje.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za osnivanje napajajućeg UCITS fonda preoblikovanjem postojećeg otvorenog UCITS fonda u napajajući UCITS fond, Agenciji podnosi društvo za upravljanje zajedno sa zahtjevom za odobrenje promjena prospekta i pravila postojećeg UCITS fonda.

(3) Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za osnivanje napajajućeg UCITS fonda prilažu se:

1. prospekt i pravila napajajućeg i glavnog UCITS fonda,

2. ključni podaci za ulagatelje napajajućeg i glavnog UCITS fonda,

3. sporazum, odnosno interna pravila iz članka 289. stavka 1., ili stavka 2. ovoga Zakona,

4. sporazum o razmjeni podataka između depozitara napajajućeg i glavnog UCITS fonda iz članka 290. stavka 1. ovoga Zakona, kada je to primjenjivo,

5. sporazum o razmjeni podataka između revizora napajajućeg i glavnog UCITS fonda iz članka 292. stavka 1. ovoga Zakona, kada je to primjenjivo,

6. kada glavni UCITS fond ima sjedište ili je osnovan u državi članici, potvrda nadležnog tijela glavnog UCITS fonda da je glavni investicijski fond UCITS fond, koji ispunjava uvjete iz članka 280. stavak 1. točaka 2. i 3. ovoga Zakona,

7. tekst obavijesti imateljima udjela iz članka 287. stavka 1. ovoga Zakona, kada je to primjenjivo.

Izdavanje suglasnosti za osnivanje napajajućeg UCITS fonda

Članak 283.

(1) Agencija će izdati suglasnost za osnivanje napajajućeg UCITS fonda ako utvrdi da društvo za upravljanje koje je podnijelo zahtjev, napajajući UCITS fond, njegov depozitar i revizor, odnosno revizorsko društvo te glavni UCITS fond ispunjavaju sve uvjete određene ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(2) O zahtjevu za izdavanje suglasnosti za osnivanje napajajućeg UCITS fonda Agencija će odlučiti u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Pododjeljak 2.

Početak ulaganja sredstava napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond

Članak 284.

Ulaganje novoga napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond ne smije prekoračiti ograničenje iz članka 250. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona, odnosno promjene prospekta UCITS fonda koja imaju za posljedicu osnivanje napajajućeg UCITS fonda, ne primjenjuju se dok:

1. sporazum o razmjeni informacija, sklopljen između društava za upravljanje napajajućeg i glavnog UCITS fonda u skladu s člankom 289. stavkom 1. ovoga Zakona, ne stupi na snagu, odnosno ne stupe na snagu interna pravila poslovanja iz članka 289. stavka 2. ovoga Zakona,

2. sporazum o razmjeni informacija, sklopljen između depozitara napajajućeg i glavnog UCITS fonda u skladu s člankom 290. stavkom 2. ovoga Zakona, ne stupi na snagu,

3. sporazum o razmjeni informacija, sklopljen između revizorskog društva napajajućeg i glavnog UCITS fonda u skladu s člankom 292. stavkom 1. ovoga Zakona, ne stupi na snagu,

4. ne protekne rok od 30 dana od dana kada su imatelji udjela napajajućeg UCITS fonda, u skladu s člankom 287. ovoga Zakona, obaviješteni o pravu na otkup ili isplatu svojih udjela, kako je to uređeno člankom 288. ovoga Zakona.

Odjeljak 3.

Obavještavanje i prava imatelja udjela napajajućeg UCITS fonda

Dostava dokumentacije na zahtjev ulagatelja

Članak 285.

Društvo za upravljanje dužno je imatelju udjela napajajućeg UCITS fonda, na njegov zahtjev, besplatno dostaviti:

1. prospekt glavnog UCITS fonda,

2. revidirane godišnje izvještaje glavnog UCITS fonda,

3. polugodišnje izvještaje glavnog UCITS fonda,

4. sporazum između društava za upravljanje glavnog i napajajućeg UCITS fonda, odnosno pravila poslovanja iz članka 289. ovoga Zakona.

Dodatna objava podatka

Članak 286.

Društvo za upravljanje dužno je u svim promidžbenim sadržajima povezanima s napajajućim UCITS fondom kojim upravlja, navesti da je riječ o napajajućem UCITS fondu koji najmanje 85% svoje imovine ulaže u udjele glavnog UCITS fonda. Također se mora navesti i naziv glavnog UCITS fonda.

Dužnost obavještavanja ulagatelja

Članak 287.

(1) Nakon zaprimanja suglasnosti Agencije za osnivanje napajajućeg UCITS fonda, preoblikovanjem postojećeg otvorenog UCITS fonda, odnosno nakon zaprimanja odobrenja Agencije za promjenu prospekta napajajućeg UCITS fonda, koja imaju za posljedicu promjenu glavnog UCITS fonda, društvo za upravljanje dužno je imateljima udjela napajajućeg UCITS fonda dostaviti obavijest koja sadrži:

1. informaciju o izdavanju suglasnosti Agencije za osnivanje napajajućeg UCITS fonda, odnosno o promjeni prospekta napajajućeg UCITS fonda koja omogućuje promjenu glavnog UCITS fonda,

2. ključne podatke za ulagatelje za glavni i napajajući UCITS fond,

3. informaciju o planiranom datumu početka ulaganja sredstava napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond, odnosno o datumu kada ulaganje napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond prekorači ograničenje (izloženost) primjenjivo prema članku 250. stavku 1. točki 8. ovoga Zakona,

4. izjavu da imatelji udjela napajajućeg UCITS fonda, u roku od 30 dana od primitka te obavijesti, mogu tražiti otkup ili isplatu svojih udjela bez plaćanja izlazne naknade.

(2) Društvo za upravljanje dužno je obavijesti iz stavka 1. ovoga članka dostaviti imateljima udjela napajajućeg UCITS fonda najmanje 30 dana prije početka ulaganja sredstava napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond, odnosno od dana kada ulaganje napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond prekorači ograničenje (izloženost) primjenjivo prema članku 250. stavku 1. točki 8. ovoga Zakona.

(3) Kada se udjelima napajajućeg UCITS fonda iz države članice trguje na području Republike Hrvatske, obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora imateljima udjela, koji su udjele napajajućeg UCITS fonda stekli na području Republike Hrvatske, biti dostavljena na hrvatskom jeziku. Prijevod te obavijesti mora biti istovjetan njezinu izvorniku. Za točnost prijevoda obavijesti odgovorno je društvo za upravljanje napajajućeg UCITS fonda.

Prava na isplatu bez izlazne naknade

Članak 288.

Imatelji udjela napajajućeg UCITS fonda, u roku od 30 dana od zaprimanja obavijesti iz članka 287. stavka 1. ovoga Zakona, imaju pravo od društva za upravljanje zahtijevati otkup ili isplatu svojih udjela bez plaćanja izlazne naknade.

Odjeljak 4.

Razmjena informacija između društava za upravljanje glavnog i napajajućeg UCITS fonda te njihovih depozitara i revizora, odnosno revizorskog društva

Sporazum o razmjeni informacija između društava za upravljanje glavnog i napajajućeg UCITS fonda

Članak 289.

(1) Društva za upravljanje glavnog i napajajućeg UCITS fonda dužna su sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija i dokumentacije koja je potrebna da napajajući UCITS fond i njegovo društvo za upravljanje ispunjavaju zahtjeve i obveze određene ovim Zakonom.

(2) Ako glavnim i napajajućim UCITS fondom upravlja isto društvo za upravljanje, sporazum iz stavka 1. ovoga članka zamjenjuju interna pravila poslovanja.

(3) Društva za upravljanje mogu odrediti da se na sporazum iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje hrvatsko pravo i da se sporovi među njima rješavaju pred hrvatskim sudovima.

(4) Kada je jedan od UCITS fondova osnovan u državi članici, društva za upravljanje mogu odrediti da se na sporove među njima primjenjuje pravo države članice u kojoj je osnovan napajajući UCITS fond ili pravo države članice u kojoj je osnovan glavni UCITS fond, te je u tom slučaju isključivo nadležan sud države čije se pravo primjenjuje.

Sporazum o razmjeni informacija između depozitara glavnog i napajajućeg UCITS fonda

Članak 290.

(1) Ako glavni i napajajući UCITS fond imaju različite depozitare, njihovi su depozitari dužni sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija potrebnih da oba depozitara ispunjavaju zahtjeve i obveze određene ovim Zakonom.

(2) Na razmjenu informacija, koja je potrebna u opsegu određenom stavkom 1. ovoga članka, ne primjenjuju se odredbe drugih zakona koje bi mogle ograničiti ovim Zakonom određen opseg razmjene informacija.

(3) Depozitari mogu odrediti da se na sporazum iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje pravo iz članka 289. stavka 3. ili stavka 4. ovoga Zakona.

(4) Ako je sporazum između društava za upravljanje zamijenjen internim pravilima poslovanja, depozitari mogu odrediti da se na sporove među njima primjenjuje pravo države u kojoj je osnovan napajajući UCITS fond, ili pravo države u kojoj je osnovan glavni UCITS fond, te je u tom slučaju isključivo nadležan sud države čije se pravo primjenjuje.

Dužnost prosljeđivanja informacija depozitaru

Članak 291.

(1) Društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom, dužno je depozitaru napajajućeg UCITS fonda dostaviti sve informacije u vezi s glavnim UCITS fondom, koje su potrebne za ispunjavanje zahtjeva i obveza depozitara određene ovim Zakonom.

(2) Ako depozitar glavnog UCITS fonda pri obavljanju poslova depozitara za glavni UCITS fond utvrdi kršenje koje bi moglo negativno utjecati na položaj napajajućeg UCITS fonda, o tome je bez odgode dužan obavijestiti Agenciju te društvo za upravljanje i depozitara napajajućeg UCITS fonda.

Sporazum o razmjeni informacija između revizora, odnosno revizorskog društva glavnog i napajajućeg UCITS fonda

Članak 292.

(1) Ako glavni i napajajući UCITS fond imaju različita revizorska društva, njihova su revizorska društva dužna sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija potrebnih da oba revizorska društva ispunjavaju zahtjeve i obveze određene ovim Zakonom.

(2) Revizori iz revizorskog društva napajajućeg UCITS fonda u svom revizorskom izvješću:

1. uzimaju u obzir revizorsko izvješće glavnog UCITS fonda,

2. izvještavaju o mogućim nepravilnostima otkrivenima u revizorskom izvješću glavnog UCITS fonda i njihovom utjecaju na napajajući UCITS fond.

(3) Na razmjenu informacija, koja je potrebna u opsegu određenom stavkom 1. ovoga članka, ne primjenjuju se odredbe drugih zakona koje bi mogle ograničiti ovim Zakonom određen opseg razmjene informacija.

(4) Revizorska društva su dužna odrediti da se na sporazum iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje pravo iz članka 289. stavka 3. ili stavka 4. ovoga Zakona.

(5) Ako glavni i napajajući UCITS fond imaju različite poslovne godine, glavni fond je dužan sastaviti izvještaje na isti datum na koji izvještaje sastavlja i napajajući fond te temeljem istih računovodstvenih politika koje je pri sastavljanju izvještaja primijenio napajajući fond, a revizori iz revizorskog društva glavnog UCITS fonda moraju izraditi dodatno izvješće za glavni UCITS fond s istim datumom za kojeg se sastavlja revizorsko izvješće napajajućeg UCITS fonda.

Odjeljak 5.

Posebna pravila za glavne i napajajuće UCITS fondove i njihova društva za upravljanje

Ulaganja napajajućeg UCITS fonda

Članak 293.

(1) Napajajući UCITS fond može do 15% neto vrijednosti imovine uložiti u financijske izvedenice koje se mogu koristiti samo u svrhu zaštite od rizika, u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkom 5. i člankom 250. stavkom 1. točkom 13. ovoga Zakona ili u likvidna sredstva u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkama 3., 4., 6. i 8. ovoga Zakona.

(2) Imovina iz prethodnog stavka uložena u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona može biti uložena u udjele UCITS fondova kojima je strategija ulaganje pretežito u instrumente tržišta novca.

Izračun izloženosti napajajućeg UCITS fonda

Članak 294.

Prilikom izračunavanja izloženosti napajajućeg UCITS fonda u odnosu na izvedenice iz članka 250. stavka 1. točke 13. ovoga Zakona, ukupna izloženost napajajućeg UCITS fonda u odnosu na izvedenice računa se tako da se izravna izloženost napajajućeg UCITS fonda u vezi s izvedenicama računa zajedno sa:

1. stvarnom izloženošću glavnog UCITS fonda prema izvedenicama, proporcionalno s ulaganjem napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond,

2. najvećom mogućom ukupnom izloženošću glavnog UCITS fonda prema izvedenicama, kako je određeno prospektom glavnog UCITS fonda, proporcionalno s ulaganjem napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond.

Izračun i objava neto vrijednosti imovine

Članak 295.

Društva za upravljanje glavnog i napajajućeg UCITS fonda dužna su poduzeti odgovarajuće mjere za usklađivanje vremena za izračun i objavu neto vrijednosti imovine glavnog i napajajućeg UCITS fonda, kako bi se spriječile moguće zlouporabe koje bi mogle nastati zbog vremenske neusklađenosti tog dana i vremena.

Obavijest o prvoj uplati pojedinog napajajućeg UCITS fonda

Članak 296.

(1) Društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom, za koji je dobilo odobrenje Agencije za upravljanje otvorenim UCITS fondom s javnom ponudom, dužno je obavijestiti Agenciju o svakom napajajućem UCITS fondu tog glavnog UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje dužno je obavijestiti Agenciju i o primitku prve uplate od svakog napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond.

(3) Ako je napajajući UCITS fond, koji je predmet obavijesti, UCITS napajajući investicijski fond koji je osnovan ili ima sjedište u državi članici, Agencija će obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostaviti nadležnom nadzornom tijelu tog napajajućeg UCITS fonda.

Zabranjene ulazne i izlazne naknade

Članak 297.

Društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom ne smije napajajućem UCITS fondu naplatiti ulazne i izlazne naknade.

Dostupnost informacija

Članak 298.

Društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom dužno je osigurati da su društvu za upravljanje napajajućeg UCITS fonda, Agenciji, depozitaru i revizoru napajajućeg investicijskog fonda u najkraćem mogućem roku dostupne informacije i podaci koji te osobe imaju pravo tražiti prema odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te prospekta glavnog i napajajućeg UCITS fonda.

Praćenje poslovanja glavnog UCITS fonda

Članak 299.

(1) Društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom dužno je učinkovito pratiti prikladnost upravljanja i poslovanja glavnog UCITS fonda.

(2) Mišljenje o prikladnosti upravljanja i poslovanja iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje formira na temelju informacija i dokumentacije koju dobiva od društva za upravljanje glavnim UCITS fondom, njegovog depozitara i revizora, osim ako postoji razlog za sumnju u njihovu točnost.

(3) Distribucijska naknada, provizija ili druga novčana naknada koju primi društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom ili bilo koja druga osoba koja djeluje u ime napajajućeg UCITS fonda ili njegovog društva za upravljanje, a vezano za ulaganje u udjele glavnog UCITS fonda, pripada napajajućem UCITS fondu i čini njegovu imovinu.

Dostava obavijesti o nadzornim mjerama

Članak 300.

Agencija je dužna obavijestiti društvo za upravljanje napajajućeg UCITS fonda, odnosno, kada je to primjenjivo, depozitara i revizora napajajućeg UCITS fonda, o svim nadzornim mjerama koje je izrekla u vezi s poslovanjem glavnog UCITS fonda.

Posebne odredbe o trgovanju udjelima glavnog UCITS fonda

Članak 301.

(1) Za glavni UCITS fond države članice koji na području Republike Hrvatske ne prikuplja javno sredstva od pravnih i fizičkih osoba, ali na području Republike Hrvatske ima samo jedan ili više napajajućih UCITS fondova, ne primjenjuju se odredbe dijela 5. glave 1. odjeljka 3. ovoga Zakona i članaka 359. do 363. ovoga Zakona.

(2) Ako glavni UCITS fond ima najmanje dva napajajuća UCITS fonda, društvo za upravljanje glavnog UCITS fonda može odrediti da udjele u fondu ne nudi javnom ponudom, neovisno o odredbi članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona.

Odjeljak 6.

Prospekt, polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji napajajućeg UCITS fonda

Prospekt napajajućeg UCITS fonda

Članak 302.

Prospekt napajajućeg UCITS fonda, pored odredaba iz članka 183. ovoga Zakona, sadrži i:

1. izjavu da je riječ o napajajućem UCITS fondu koji najmanje 85% svoje imovine ulaže u udjele glavnog UCITS fonda te naziv glavnog UCITS fonda,

2. ciljeve ulaganja i strategiju ulaganja napajajućeg UCITS fonda, s opisom rizika povezanih s ulaganjem u udjele glavnog UCITS fonda te profil rizičnosti i sklonost riziku napajajućeg UCITS fonda,

3. izjavu da su prinosi napajajućeg i glavnog UCITS fonda jednaki, ili u kojoj se mjeri i iz kojeg razloga razlikuju,

4. opis ulaganja preostalih sredstava napajajućeg UCITS fonda iz članka 293. ovoga Zakona,

5. kratak i jasan opis svojstava glavnog UCITS fonda, njegovog investicijskog cilja i strategije ulaganja, profil rizičnosti i sklonost riziku,

6. naznaku mjesta na kojem je i načina na koji je moguće dobiti prospekt glavnog UCITS fonda te dodatne informacije o glavnom UCITS fondu,

7. sažetak sporazuma između društava za upravljanje glavnog i napajajućeg UCITS fonda, odnosno internih pravila poslovanja iz članka 289. ovoga Zakona te mjesto na kojem je moguće dobiti dodatne informacije o tome sporazumu,

8. opis svih naknada ili troškova koji napajajući UCITS fond plaća glavnom investicijskom fondu na temelju njegovog ulaganja u udjele glavnog UCITS fonda, kao i ukupnih troškova napajajućeg i glavnog UCITS fonda,

9. opis poreznih učinaka na napajajući UCITS fond vezanih uz ulaganje u udjele glavnog UCITS fonda.

Polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji napajajućeg UCITS fonda

Članak 303.

(1) Pored podataka koje moraju sadržavati polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji UCITS fonda, revidirani godišnji izvještaji napajajućeg UCITS fonda sadrže i prikaz ukupnih troškova napajajućeg i glavnog UCITS fonda.

(2) U polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima napajajućeg UCITS fonda navodi se i mjesto na kojem je i način na koji je moguće dobiti polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje glavnog UCITS fonda.

Odjeljak 7.

Utjecaj likvidacije, pripajanja ili podjele glavnog UCITS fonda na napajajući UCITS fond

Likvidacija glavnog UCITS fonda

Članak 304.

(1) Po donošenju odluke o likvidaciji glavnog UCITS fonda, društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom mora bez odgode započeti likvidaciju napajajućeg UCITS fonda.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako Agencija društvu za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom izda odobrenje za:

1. promjenu prospekta napajajućeg UCITS fonda, na temelju koje će napajajući UCITS fond ulagati najmanje 85% svoje imovine u udjele drugog glavnog UCITS fonda,

2. promjenu prospekta napajajućeg investicijskog fonda, na temelju koje se napajajući UCITS fond preoblikuje u UCITS fond koji nije napajajući fond.

(3) Društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom dužno je zahtjev za izdavanje odobrenja za promjene iz stavka 2. ovoga članka, odnosno odluku o likvidaciji UCITS fonda dostaviti Agenciji u roku od 2 mjeseca od dana kada je zaprimilo obavijest o namjeravanoj likvidaciji glavnog UCITS fonda. Ako je društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom zaprimilo obavijest o namjeravanoj likvidaciji glavnog UCITS fonda više od 5 mjeseci prije početka likvidacije, dužno je Agenciji dostaviti taj zahtjev ili obavijest najkasnije 3 mjeseca prije toga datuma.

(4) Društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom dužno je odmah obavijestiti sve imatelje udjela napajajućeg UCITS fonda o namjeravanoj likvidaciji napajajućeg UCITS fonda iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Likvidacija glavnog UCITS fonda provest će se u roku od 3 mjeseca od dana kada je društvo za upravljanje glavnog UCITS fonda o namjeravanoj likvidaciji obavijestilo:

1. sve imatelje udjela glavnog UCITS fonda i

2. sva tijela nadležna za nadzor napajajućeg UCITS fonda.

Statusne promjene glavnog UCITS fonda u koje je uključen drugi UCITS fond

Članak 305.

(1) Prilikom provođenja statusne promjene glavnog UCITS fonda s drugim UCITS fondom, društvo za upravljanje dužno je odmah započeti postupak likvidacije napajajućeg UCITS fonda.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako Agencija društvu za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom izda odobrenje za:

1. promjenu prospekta napajajućeg UCITS fonda, na temelju kojeg će napajajući UCITS fond ulagati najmanje 85% svoje imovine u udjele novog glavnog UCITS fonda, a koji nastaje statusnom promjenom glavnog UCITS fonda s drugim UCITS fondom,

2. promjenu prospekta napajajućeg UCITS fonda, na temelju koje će napajajući UCITS fond ulagati najmanje 85% svoje imovine u udjele drugog glavnog UCITS fonda,

3. promjenu prospekta napajajućeg UCITS fonda, na temelju koje se napajajući UCITS fond preoblikuje u UCITS fond.

(3) Glavni UCITS fond može provesti statusnu promjenu s drugim UCITS fondom nakon proteka roka od 60 dana od dana kada je glavni UCITS fond, u skladu s člankom 261. ovoga Zakona, obavijestio imatelje udjela i nadležna tijela matične države članice svojih napajajućih UCITS fondova o namjeri provođenja statusne promjene.

(4) Glavni UCITS fond mora u roku iz stavka 3. ovoga članka, na zahtjev napajajućeg UCITS fonda, otkupiti svoje udjele, pri čemu ne smije napajajućem UCITS fondu naplatiti izlazne naknade.

(5) Stavak 4. ovoga članka ne primjenjuje se ako Agencija društvu za upravljanje napajajućeg UCITS fonda izda odobrenje u skladu sa stavkom 2. točkom 1. ovoga članka.

(6) Društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom dužno je zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka, odnosno odluku o likvidaciji napajajućeg UCITS fonda dostaviti Agenciji u roku od 1 mjeseca od dana kada je zaprimilo obavijest o namjeri spajanja glavnog UCITS fonda s drugim UCITS fondom. Ako je društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom zaprimilo obavijest o namjeravanom spajanju glavnog i UCITS fonda s drugim UCITS fondom više od 4 mjeseca prije dana provedbe spajanja, dužno je Agenciji dostaviti taj zahtjev ili obavijest najkasnije 3 mjeseca prije toga datuma.

(7) Društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom dužno je odmah obavijestiti sve imatelje udjela napajajućeg UCITS fonda o namjeravanoj likvidaciji napajajućeg UCITS fonda iz stavka 1. ovoga članka.

Podjela glavnog UCITS fonda države članice

Članak 306.

Pri podjeli glavnog UCITS fonda države članice na dva ili više UCITS fondova, na napajajući UCITS fond primjenjuju se odredbe članka 305. ovoga Zakona.

Članak 307.

(1) Ako glavni UCITS fond privremeno obustavi izdavanje i/ili otkup svojih udjela, bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev nadležnih tijela, svaki od njegovih napadajućih UCITS fondova ima pravo privremeno obustaviti izdavanje i/ili otkup svojih udjela na isto vremensko razdoblje kao i glavni UCITS fond.

(2) Na obustavu izdavanja i/ili otkupa udjela u napajajućem UCITS fondu na odgovarajući način se primjenjuju odredbe dijela 7. glave 1. odjeljka 3. ovoga Zakona.

Odjeljak 8.

Ulaganje imovine napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond države članice

Primjena odredaba ovoga Zakona o ulaganju imovine napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond države članice

Članak 308.

Ako ovim odjeljkom Zakona nije određeno drugačije, na ulaganje imovine napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond države članice na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje uređuju ulaganje imovine napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond osnovan na temelju odredaba ovoga Zakona.

Dostava obavijesti o nadzornim mjerama

Članak 309.

Agencija je dužna obavijestiti društvo za upravljanje napajajućeg UCITS fonda o svakoj obavijesti nadzornog tijela države članice koja se odnosi na izricanje nadzornih mjera glavnom UCITS fondu.

Odjeljak 9.

Ulaganje imovine napajajućeg UCITS fonda države članice u glavni UCITS fond osnovan na temelju odredaba ovoga Zakona

Primjena odredaba ovoga Zakona o ulaganju imovine napajajućeg UCITS fonda države članice u glavni UCITS fond

Članak 310.

Na glavni UCITS fond u koji je uložena imovina napajajućeg UCITS fonda države članice, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje uređuju poslovanje glavnog UCITS fonda u kojega je uložena imovina napajajućeg UCITS fonda.

Obavještavanje glavnog UCITS fonda i izdavanje potvrda glavnom UCITS fondu

Članak 311.

Na zahtjev glavnog UCITS fonda Agencija će izdati potvrdu da glavni UCITS fond ispunjava uvjete iz članka 280. stavka 1. ovoga Zakona.

Dostupnost informacija

Članak 312.

Društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom dužno je osigurati da su nadležnom tijelu, društvu za upravljanje, depozitaru i revizoru napajajućeg UCITS fonda države članice, u najkraćem mogućem roku dostupne informacije i podaci koji te osobe imaju pravo tražiti prema odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te prospekta napajajućeg UCITS fonda.

Dostava obavijesti o nadzornim mjerama

Članak 313.

Agencija je dužna obavijestiti nadležno tijelo napajajućeg UCITS fonda države članice o svim nadzornim mjerama koje je izrekla u vezi s poslovanjem glavnog UCITS fonda.

Pravilnici Agencije

Članak 314.

(1) Agencija će pravilnicima detaljnije propisati:

1. način dostave obavijesti iz članka 287. stavka 1. imateljima udjela,

2. sadržaj sporazuma, odnosno internih pravila poslovanja iz članka 289. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona,

3. sadržaj sporazuma o razmjeni informacija između depozitara iz članka 290. stavka 1. ovoga Zakona,

4. sadržaj sporazuma o razmjeni informacija između revizora, odnosno revizorskih društava iz članka 292. stavka 1. ovoga Zakona,

5. kršenja glavnog UCITS fonda za koja se smatra da negativno utječu na položaj napajajućeg UCITS fonda, o kojima depozitar glavnog UCITS fonda mora odmah obavijestiti Agenciju, u skladu s člankom 291. stavkom 2. ovoga Zakona,

6. postupak izdavanja odobrenja u skladu s člankom 304. stavkom 2. ili člankom 305. stavkom 2. ovoga Zakona,

7. oblik i način dostavljanja informacija iz članka 287. ovoga Zakona.

(2) Agencija pravilnikom može propisati i uvjete iz članka 295. ovoga Zakona u vezi usklađivanja datuma obračuna i objave neto vrijednosti imovine.

Dio trinaesti

LIKVIDACIJA I PRESTANAK UCITS FONDA

Razlozi za likvidaciju UCITS fonda

Članak 315.

(1) Likvidacija UCITS fonda provodi se u sljedećim slučajevima:

1. prilikom dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti društva za upravljanje, ako UCITS fond nije prenesen drugom ovlaštenom društvu za upravljanje,

2. ako depozitar prestane poslovati u svojstvu depozitara, a u roku od 2 mjeseca, odnosno u dodatnom roku od 30 dana nije zaključen ugovor o obavljanju poslova depozitara s drugim depozitarom,

3. ako prosječna dnevna neto vrijednost imovine UCITS fonda s javnom ponudom padne ispod 5.000.000,00 kuna tijekom 3 uzastopna kalendarska mjeseca, a nije započeti postupak pripajanja toga UCITS fonda nekom drugom UCITS fondu,

4. ako je društvu za upravljanje oduzeto odobrenje za rad ili je nad društvom za upravljanje otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije, a upravljanje UCITS fondom nije preneseno na novo društvo za upravljanje u skladu s odredbama ovoga Zakona,

5. kada Agencija, kao posebnu nadzornu mjeru, naloži upravi društva za upravljanje likvidaciju UCITS fonda,

6. u drugim slučajevima predviđenima ovim Zakonom, pripadajućom pravilnikom kojeg Agencija može donijeti i prospektom UCITS fonda.

(2) Odmah nakon nastupa razloga za početak likvidacije društvo za upravljanje, odnosno likvidator donosi odluku o likvidaciji UCITS fonda.

Članak 316.

(1) Likvidaciju UCITS fonda, kao likvidator, provodi:

1. društvo za upravljanje fondom u likvidaciji, osim ako je društvo za upravljanje u stečaju ili mu je Agencija, odnosno nadležno tijelo, oduzela odobrenje za rad,

2. depozitar UCITS fonda, u slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije otvorenoga UCITS fonda od strane društva za upravljanje iz razloga naznačenih točkom 1. ovoga stavka,

3. likvidator UCITS fonda imenovan od strane Agencije, u slučaju kada je društvo za upravljanje ili depozitar UCITS fonda u stečaju ili je Hrvatska narodna banka, Agencija, odnosno drugo nadležno tijelo, privremeno ili trajno oduzelo odobrenje za rad.

(2) Agencija je dužna imenovati likvidatora UCITS fonda iz stavka 1. točke 3. ovoga članka bez odgode, postupajući pri tom s povećanom pažnjom i brinući se o pravima i interesima imatelja udjela u UCITS fondu.

Obavještavanje imatelja udjela i Agencije o likvidaciji

Članak 317.

(1) Likvidator UCITS fonda, dužan je sljedeći radni dan od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom UCITS fonda, o tome obavijestiti Agenciju i toj obavijesti priložiti tekst za objavu i obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Likvidator UCITS fonda, dužan je u roku od 3 radna dana od donošenja odluke o likvidaciji objaviti informaciju o početku likvidacije te svakom imatelju udjela u UCITS fondu dostaviti obavijest o početku likvidacije UCITS fonda.

(3) Ako društvo za upravljanje kao likvidator UCITS fonda ne ispuni svoju obvezu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, istu je dužan ispuniti depozitar UCITS fonda u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, koji počinju teći od dana kada je depozitar saznao ili je trebao saznati za propust društva za upravljanje kao likvidatora UCITS fonda.

(4) Depozitar od društva za upravljanje kao likvidatora UCITS fonda, ima pravo na naknadu troškova koji su mu nastali zbog ispunjenja obveze iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Agencija može pravilnikom propisati sadržaj objave i obavijesti imateljima udjela iz stavka 2. ovoga članka, način objave i način dostavljanja obavijesti imateljima udjela u UCITS fondu.

Pravne posljedice likvidacije UCITS fonda

Članak 318.

(1) Nakon donošenja odluke o likvidaciji, zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u UCITS fondu.

(2) Od dana donošenja odluke o likvidaciji, UCITS fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade niti troškovi osim naknada depozitaru, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njene revizije.

(3) Likvidator je dužan Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji UCITS fonda i odgovoran je za izradu tih izviješća.

Članak 319.

(1) U postupku provedbe likvidacije UCITS fonda likvidator je dužan postupati u najboljem interesu ulagatelja i voditi računa da se likvidacija provede u razumnom roku, pri čemu se prvo podmiruju obveze UCITS fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, uključujući zahtjeve za otkup udjela koji su podneseni do dana donošenja odluke o likvidaciji, nakon čega se podmiruju sve druge obveze UCITS fonda koje nisu dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, a proizlaze iz transakcija povezanih uz upravljanje imovinom.

(2) Preostala neto-vrijednost imovine UCITS fonda, nakon podmirenja obveza UCITS fonda iz stavka 1. ovoga članka, se raspodjeljuje imateljima udjela, razmjerno njihovom udjelu u UCITS fondu.

Članak 320.

Agencija može pravilnicima urediti:

1. postupak, troškove i rokove likvidacije UCITS fondova,

2. izvještavanje tijekom likvidacije te

3. način, postupak i uvjete imenovanja likvidatora iz članka 316. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona.

Prestanak UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme

Članak 321.

(1) Kada je UCITS fond osnovan na određeno vrijeme u njegovom se prospektu određuje datum prestanka UCITS fonda.

(2) Kada je UCITS fond osnovan na određeno vrijeme društvo za upravljanje će dan prije prestanka postojanja UCITS fonda, izračunati cijenu udjela toga fonda, te po toj cijeni izvršiti otkup svih udjela i u potpunosti isplatiti ulagatelje.

(3) Isplata sredstava na račune ulagatelja provest će se najkasnije u roku od 7 dana nakon prestanka UCITS fonda.

(4) Društvo za upravljanje može donijeti odluku o prestanku UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme i prije datuma prestanka određenog njegovim prospektom ako je ostvarena svrha toga fonda ili je takva odluka u interesu ulagatelja u taj fond, a takva je mogućnost predviđena prospektom UCITS fonda.

(5) U slučaju prestanka UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme prije datuma prestanka određenog njegovim prospektom, društvo za upravljanje je o svojoj odluci dužno bez odgode obavijestiti Agenciju i ulagatelje te ne smije ulagateljima naplatiti izlaznu naknadu.

(6) Agencija može pravilnikom detaljnije urediti uvjete i način prestanka fonda.

Produljenje trajanja UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme

Članak 322.

(1) Ako je UCITS fond osnovan na određeno vrijeme društvo za upravljanje može donijeti odluku o produljenju njegova trajanja ako je takva mogućnost predviđena prospektom fonda.

(2) O toj će odluci društvo za upravljanje bez odgode obavijestiti Agenciju i ulagatelje.

(3) Ulagateljima koji žele istupiti iz UCITS fonda zbog produljenja njegova trajanja, društvo za upravljanje dužno je otkupiti udjele na dan predviđenog prestanka UCITS fonda.

(4) Agencija može pravilnikom detaljnije urediti uvjete i način produljenja trajanja fonda.

Dio četrnaesti

NADZOR NAD POSLOVANJEM DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE, UCITS FONDOVA, DEPOZITARA I OSTALIH SUBJEKATA

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Nadzor

Članak 323.

(1) U smislu ovoga Zakona, nadzor je provjera posluje li subjekt nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisima donesenima na temelju njega, u skladu s drugim propisima, s propisima o upravljanju rizicima, kao i u skladu s vlastitim pravilima i standardima, pravilima struke te na način koji omogućuje uredno funkcioniranje subjekta nadzora te provođenje mjera i aktivnosti u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(2) Osnovni ciljevi nadzora su provjera zakonitosti, procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja subjekata nadzora, a radi zaštite interesa ulagatelja i javnog interesa, doprinošenja stabilnosti financijskog sustava te promicanja i očuvanja povjerenja u tržište kapitala.

Predmet nadzora

Članak 324.

(1) Pri obavljanju nadzora Agencija posebice:

1. provjerava organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje je subjekt nadzora uspostavio radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen, uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.

(3) Agencija će na temelju nadzora, provjera i procjena iz stavka 1. ovoga članka utvrditi posluje li subjekt nadzora u skladu sa zakonskim propisima, ima li subjekt nadzora uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja u društvu, kao i kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja i pokrića rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(4) Agencija se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora, za pojedino društvo za upravljanje rukovodi veličinom, utjecajem i značajem društva za upravljanje i fondova kojima upravlja, kao i prirodom, vrstom, opsegom, složenošću te pokazateljima njihova poslovanja.

Subjekti nadzora

Članak 325.

(1) Agencija provodi nadzor nad subjektima nadzora u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima i propisima donesenima na temelju istih.

(2) Na postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi Agencija, primjenjuju se odredbe iz ovoga dijela Zakona, ako nije drugačije propisano.

(3) Na postupke iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako nije drugačije propisano. U postupcima koje vodi Agencija odlučuje bez usmene rasprave.

(4) Agencija ima pravo uvida u sve podatke i dokumentaciju koja se vodi u subjektima nadzora.

(5) Subjekti nadzora Agencije prema odredbama ovoga Zakona su:

1. društva za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihove podružnice izvan Republike Hrvatske,

2. UCITS fondovi kojima upravljaju društva za upravljanje iz točke 1. ovoga stavka,

3. UCITS fondovi čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj,

4. društva za upravljanje iz države članice u dijelu poslovanja koje se obavlja izravnim pružanjem usluga na području Republike Hrvatske,

5. podružnice društava za upravljanje iz države članice koje posluju u Republici Hrvatskoj,

6. podružnice društava za upravljanje iz treće države koje posluju u Republici Hrvatskoj,

7. depozitar UCITS fonda kojim upravlja društvo za upravljanje iz točke 1. ovoga stavka, u dijelu poslovanja koje obavlja u skladu s odredbama dijela 9. ovoga Zakona,

8. depozitar UCITS fonda kojim upravlja društvo za upravljanje iz točke 4. ovoga stavka, odnosno podružnica društva za upravljanje iz točka 5. ovoga stavka, u dijelu poslovanja koje obavlja u skladu s odredbama dijela 9. ovoga Zakona,

9. pravne osobe koje nude udjele UCITS fonda kojim upravlja društvo za upravljanje iz točke 1. ovoga stavka,

10. pravne osobe koje nude udjele UCITS fonda kojim upravlja društvo za upravljanje iz točke 4. ovoga stavka, odnosno podružnica društva za upravljanje iz točaka 5. i 6. ovoga stavka.

Naknada za nadzor

Članak 326.

Za obavljanje nadzora subjekti nadzora iz članka 325. stavka 5. ovoga Zakona plaćaju Agenciji naknadu za nadzor, čiju će visinu, način izračuna i način plaćanja Agencija propisati pravilnikom.

Odjeljak 2.

Postupak nadzora

Način obavljanja nadzora

Članak 327.

(1) Agencija provodi nadzor po službenoj dužnosti:

1. neposrednim nadzorom, u prostorijama subjekta nadzora ili pravne osobe s kojima je nadzirana osoba izravno ili neizravno, poslovno, upravljački ili kapitalno povezana, pregledom izvorne dokumentacije, provjerom i procjenom cjelokupnog poslovanja, provođenjem razgovora sa članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama te u prostorijama Agencije,

2. posrednim nadzorom u prostorijama Agencije, na temelju analize izvještaja koje su subjekti nadzora dužni u propisanim rokovima dostavljati Agenciji, te praćenjem, prikupljanjem i provjerom dokumentacije, obavijesti i podataka dobivenih na poseban zahtjev Agencije, kao i praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora te provjerom i procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvještaja i prikupljenih informacija, provođenjem razgovora sa članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama.

(2) Neposredni nadzor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može biti redovni ili izvanredni.

Osobe ovlaštene za nadzor

Članak 328.

(1) Nadzor iz članka 327. ovoga Zakona obavljaju radnici Agencije (ovlaštene osobe Agencije).

(2) Iznimno, za obavljanje zadataka u vezi s neposrednim nadzorom poslovanja subjekata nadzora Agencija može ovlastiti revizora, revizorsko društvo ili druge stručno osposobljene osobe.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka, pri obavljanju zadataka povezanih s neposrednim nadzorom poslovanja subjekata nadzora za koje ih je ovlastila Agencija, imaju jednake ovlasti i odgovornosti kao i ovlaštene osobe Agencije.

Dostavljanje podataka na zahtjev Agencije

Članak 329.

(1) Na zahtjev Agencije, subjekt nadzora dužan je dostaviti ili učiniti dostupnom dokumentaciju, izvješća i podatke o svim okolnostima potrebnim za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera koje Agencija ima na temelju ovoga Zakona i propisa donesenim na temelju istog, zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje Agencije te propisa donesenih na temelju tih zakona.

(2) Dokumentaciju, izvješća i podatke iz stavka 1. ovoga članka Agenciji su dužni dostaviti članovi uprave i druge relevantne osobe subjekta nadzora te članovi nadzornog odbora i prokuristi.

(3) Agencija je, od osoba iz stavka 2. ovoga članka, ovlaštena zatražiti pisano očitovanje o okolnostima iz stavka 1. ovoga članka ili ih pozvati da daju usmeno očitovanje na okolnosti.

(4) Ovlaštena osoba Agencije može provoditi razgovore s osobama iz stavka 2. ovoga članka u cilju dobivanja informacija potrebnih za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Obavijest o neposrednom nadzoru

Članak 330.

(1) Prije početka obavljanja neposrednog nadzora, subjektu nadzora dostavlja se pisana obavijest o neposrednom nadzoru koja sadrži najmanje:

1. predmet nadzora,

2. podatke o osobama ovlaštenima za nadzor,

3. naznaku lokacije na kojoj će se nadzor obavljati,

4. datum početka obavljanja nadzora,

5. vremensko razdoblje koje se nadzire.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i podatke koje je subjekt nadzora dužan pripremiti ovlaštenim osobama Agencije za potrebe obavljanja neposrednog nadzora.

(3) Agencija može tijekom nadzora dopuniti obavijest o nadzoru. Na dopunu obavijesti o nadzoru se na odgovarajući način odnose odredbe stavka 1. ovoga članka.

(4) Obavijest o neposrednom nadzoru dostavlja se subjektu nadzora u roku koji ne može biti kraći od 3 dana prije dana početka nadzora.

(5) Iznimno od odredbe iz stavka 4. ovoga članka, ovlaštena osoba može dostaviti obavijest o neposrednom nadzoru najkasnije na dan početka provođenja nadzora, ako nije moguće na drugi način postići svrhu pojedinog nadzora.

Neposredni nadzor poslovanja

Članak 331.

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije, nakon zaprimanja obavijesti o nadzoru, omogućiti obavljanje neposrednog nadzora u sjedištu subjekta nadzora i na ostalim mjestima u kojima on ili druga osoba po njegovom ovlaštenju obavlja djelatnost i poslove u vezi kojih Agencija obavlja nadzor.

(2) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, omogućiti kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, administrativne ili poslovne evidencije te nadzor nad informacijskim sustavom i tehnologijama koje omogućavaju rad informacijskog sustava, u opsegu potrebnom za obavljanje nadzora.

(3) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, uručiti svu traženu poslovnu dokumentaciju, računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, zapise o telefonskim razgovorima i snimke telefonskih razgovora, zapise s telefaks uređaja, administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba. Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi osigurati standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima.

(4) Dokumentaciju, ispise, zapise i snimke iz stavka 3. ovoga članka, financijske instrumente, novac ili predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku, ovlaštene osobe Agencije mogu, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti subjektu nadzora, ali samo do pokretanja tih postupaka, kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka.

(5) Relevantne osobe subjekta nadzora dužne su s ovlaštenom osobom Agencije provesti razgovor i dati informacije bitne za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Uvjeti za obavljanje neposrednog nadzora

Članak 332.

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije osigurati prikladne prostorije u kojima je moguće neometano i bez prisutnosti drugih osoba obavljati nadzor poslovanja.

(2) Na zahtjev ovlaštene osobe Agencije, subjekt nadzora dužan je osigurati stručnu i tehničku pomoć, potrebna pojašnjenja i druge uvjete potrebne za obavljanje nadzora.

(3) Nadzor poslovanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja ovlaštena osoba Agencije tijekom radnog vremena subjekta nadzora. Ako je zbog opsega ili prirode posla nužno, subjekt nadzora dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi Agencije obavljanje nadzora poslovanja i izvan radnog vremena.

Kontrola informacijskog sustava

Članak 333.

(1) Subjekt nadzora koji u svom poslovanju koristi informacijski sustav, dužan je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije osigurati uvjete za pregled informacijskog sustava te mogućnost ispitivanja jesu li podaci obrađeni korištenjem informacijske tehnologije obrađeni na primjeren način.

(2) Subjekt nadzora dužan je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije predati dokumentaciju iz koje je razvidan potpuni opis rada informacijskog sustava. Iz dokumentacije moraju biti razvidne komponente informacijskog sustava. Dokumentacija mora omogućiti ovlaštenoj osobi uvid u:

1. programska rješenja,

2. postupke obrade podataka korištenjem informacijske tehnologije,

3. kontrole koje osiguravaju pravilnu obradu podataka i

4. kontrole koje osiguravaju čuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti podataka.

Završetak postupka neposrednog nadzora

Članak 334.

(1) Nakon obavljenog neposrednog nadzora, sastavlja se zapisnik o obavljenom nadzoru koji se uručuje subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica.

(2) Na dostavljeni zapisnik subjekt nadzora ima pravo uložiti prigovor u roku koji ne može biti kraći od 8 dana od dana primitka istog.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija može odrediti rok koji je kraći od roka iz stavka 2. ovoga članka, kad je to potrebno u svrhu sprječavanja mogućih značajnih štetnih posljedica za društvo za upravljanje, UCITS fond, depozitara, imatelja udjela ili treće osobe.

Razlozi prigovora

Članak 335.

Prigovor protiv zapisnika o obavljenom nadzoru dopušten je iz ovih razloga:

1. ako je zapisnik o obavljenom nadzoru sastavljen u nadzoru nad osobom nad kojom Agencija nije nadležna provoditi nadzor,

2. ako je u zapisniku pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

Sadržaj prigovora

Članak 336.

(1) Prigovor mora sadržavati:

1. navođenje zapisnika na koji se prigovor podnosi,

2. izjavu da se navodi iz zapisnika pobijaju u cijelosti ili u određenom dijelu,

3. razloge prigovora,

4. druge podatke koje mora sadržavati svaki podnesak, u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku.

(2) U prigovoru, subjekt nadzora može navesti činjenice iz kojih proizlazi da nedostaci, nezakonitosti i nepravilnosti, navedene u zapisniku ne postoje i predočiti dokaze. Ako se subjekt nadzora u izjavi poziva na isprave, dužan ih je kao dokaze priložiti prigovoru.

(3) Nakon proteka roka za prigovor subjekt nadzora nema pravo navoditi nove činjenice i iznositi nove dokaze.

(4) Dostavljeni prigovor na zapisnik čini sastavni dio zapisnika.

Posredni nadzor poslovanja

Članak 337.

(1) Ovlaštena osoba Agencije tijekom posrednog nadzora:

1. utvrđuje jesu li propisani izvještaji i drugi podaci dostavljeni u propisanom roku i propisanoj formi,

2. utvrđuje jesu li podaci u izvještajima ili drugoj traženoj dokumentaciji istiniti, točni i ispravni,

3. utvrđuje posluje li subjekt nadzora u skladu s propisima o upravljanju rizicima, u skladu s drugim propisima određenim ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i donesenim propisima na temelju istih,

4. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen, uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.

Zapisnik o posrednom nadzoru

Članak 338.

(1) U slučaju utvrđenih nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora, utvrđenih u postupku posrednog nadzora, ovlaštena osoba Agencije sastavlja zapisnik.

(2) Zapisnik o obavljenom nadzoru dostavlja se subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica u postupku nadzora.

(3) Na zapisnik o posrednom nadzoru na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 334. do 336. ovoga Zakona.

(4) Na temelju nalaza iz zapisnika iz ovoga članka, Agencija je ovlaštena poduzeti sve nadzorne mjere kao i u slučaju neposrednog nadzora.

Nadzorne mjere

Članak 339.

(1) Na temelju provedenog postupka neposrednog ili posrednog nadzora, Agencija može subjektu nadzora izreći nadzorne mjere propisane ovim Zakonom u svrhu zakonitog i urednog poslovanja subjekata nadzora, zaštite interesa ulagatelja i zaštite javnog interesa, a u slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti podnijeti odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

(2) U smislu ovoga Zakona, nezakonitosti su stanja i postupci koji nisu u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim zakonima i podzakonskim aktima te međunarodnim aktima i propisima.

(3) U smislu ovoga Zakona, nepravilnosti su stanja i postupci koji nisu u skladu s vlastitim poslovnim politikama i usvojenim pravilima subjekta nadzora te standardima i pravilima struke, ili se isti dosljedno ne primjenjuju, a time se ugrožava poslovanje, posebice u vezi organizacijskih zahtjeva i upravljanja rizicima.

(4) Kada Agencija utvrdi postojanje osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju, podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

Odjeljak 3.

Nadzor društava za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i UCITS fondova osnovanih u Republici Hrvatskoj

Nadležnost Agencije za nadzor

Članak 340.

(1) Agencija je nadležna za nadzor nad poslovanjem društava za upravljanje i UCITS fondova osnovanih u Republici Hrvatskoj uz odobrenje Agencije vezano za poslovanje koje obavljaju na području i izvan Republike Hrvatske.

(2) Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od sljedećih osoba zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije kod:

1. osobe koja je s društvom za upravljanje i fondom u odnosu uske povezanosti,

2. imatelja kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje.

(3) Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od osobe na koju je UAIF delegirao određene poslove zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 331. stavka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na delegirani dio poslovanja, te ih privremeno oduzeti u skladu s člankom 331. stavkom 4. ovoga Zakona.

(4) Ako je za nadzor osobe iz stavka 2. ovoga članka nadležno drugo nadzorno tijelo, Agencija će u suradnji s tim tijelom obaviti kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te osobe, u skladu s odredbama dijela 15. ovoga Zakona.

Vrste nadzornih mjera

Članak 341.

Agencija društvu za upravljanje, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. preporuke upravi društva za upravljanje,

2. opomenu,

3. otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,

4. posebne nadzorne mjere,

5. oduzimanje odobrenja za rad za sve ili za pojedine djelatnosti te za upravljanje svim ili pojedinim UCITS fondovima.

Preporuke upravi društva za upravljanje

Članak 342.

(1) Kada Agencija u okviru nadzora te provjere i procjene financijske stabilnosti i položaja društva za upravljanje odnosno UCITS fondova kojima upravlja, kao i provjere i procjene rizika kojima je društvo za upravljanje izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju, utvrdi slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona i propisa donesenih na temelju istih ili ako Agencija smatra potrebnim da društvo za upravljanje poduzme radnje i aktivnosti radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju ili poslovanju UCITS fondova kojima upravlja, Agencija će izreći preporuke upravi društva za upravljanje.

(2) Preporuke sadrže utvrđene i procijenjene značajne rizike i probleme kojima je društvo za upravljanje izloženo ili bi moglo biti izloženo, odnosno utvrđene slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja propisa ovoga Zakona te smjernice upravi društva za upravljanje u cilju otklanjanja istih te u cilju poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je društvo za upravljanje izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju.

(3) Uprava društva za upravljanje dužna je Agenciji dostaviti plan, rokove i dinamiku postupanja po preporukama Agencije.

(4) Kako bi utvrdila poboljšanje poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je društvo za upravljanje izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju i u poslovanju fondova kojima upravlja, Agencija može provesti ponovni nadzor nad društvom za upravljanje.

Opomena

Članak 343.

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti, a priroda i opseg utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nemaju značajan utjecaj i posljedice na poslovanje društva za upravljanje, UCITS fondova, tržišta i/ili ulagatelja Agencija može izreći opomenu društvu za upravljanje.

(2) Agencija može opomenu javno objaviti.

(3) Opomena Agencije može sadržavati i nalog da društvo za upravljanje ispravi utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te rokove u kojima je društvo za upravljanje dužno to učiniti i dinamiku obavještavanja Agencije o poduzetim radnjama i aktivnostima.

(4) Ako u roku iz stavka 2. ovoga članka, društvo za upravljanje ne postupi po nalogu Agencije iz stavka 2. ovoga članka, Agencija će izdati rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(5) Agencija je ovlaštena provesti ponovni nadzor nad društvom za upravljanje u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo je li društvo za upravljanje postupilo po nalogu Agencije iz stavka 2. ovoga članka te jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

Otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 344.

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti koje predstavljaju povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na temelju istih, rješenjem će društvu za upravljanje naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti ili prestanak postupanja koje predstavlja povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na temelju istih.

(2) Agencija će u rješenju iz stavka 1. ovoga članka navesti i rokove u kojima je društvo za upravljanje dužno otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti.

Izvješće ovlaštenog revizora o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 345.

Ako pri obavljanju nadzora Agencija utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i druge poslovne dokumentacije koju je društvo za upravljanje dužno voditi prema odredbama ovoga Zakona, na temelju njega donesenih propisa ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva za upravljanje i propisa donesenih na temelju istih, odnosno ako utvrdi druge značajnije nezakonitosti, može naložiti društvu za upravljanje da podnese izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, kojemu je dužno priložiti mišljenje revizora iz kojeg je vidljivo jesu li su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

Izvještaj o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 346.

(1) Društvo za upravljanje dužno je otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te Agenciji podnijeti izvještaj o mjerama koje je poduzelo za njihovo otklanjanje, unutar roka koji je odredila Agencija.

(2) Izvještaju iz stavka 1. ovoga članka, društvo za upravljanje dužno je priložiti dokumentaciju i druge dokaze iz kojih je vidljivo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

(3) Kad izvještaj iz stavka 1. ovoga članka nije potpun ili iz dokumentacije u prilogu ne proizlazi da su nezakonitosti otklonjene, Agencija će naložiti nadopunu izvještaja i rok u kojemu se izvještaj mora nadopuniti.

(4) Kad Agencija ne naloži nadopunu izvještaja iz stavka 3. ovoga članka, u roku od 60 dana od podnošenja izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

Rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 347.

(1) Ako Agencija iz izvještaja iz članka 346. ovoga Zakona, priložene dokumentacije i drugih dokaza zaključi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, donijet će rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

(2) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može provesti ponovni nadzor nad društvom za upravljanje u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

(3) Ako društvo za upravljanje nezakonitosti i nepravilnosti otkloni prije no što Agencija dovrši postupak nadzora, Agencija će donijeti rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez prethodnog rješenja kojim se nalažu mjere za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti.

Posebne nadzorne mjere

Članak 348.

(1) Agencija je ovlaštena društvu za upravljanje izreći posebne nadzorne mjere iz stavka 2. ovoga članka ako:

1. društvo za upravljanje nije postupilo u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 344. ovoga Zakona,

2. nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne održava organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 49. do 61. ovoga Zakona ili pravilnika koji te uvjete pobliže uređuju,

3. ako je kapital društva za upravljanje ispod propisanog minimuma iz članka 21. ovoga Zakona,

4. ako ne poštuje odredbe o ograničenjima ulaganja UCITS fondova kojima upravlja ili o drugim ograničenjima propisanim prospektom UCITS fonda te odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

5. u drugim slučajevima kada Agencija to smatra potrebnim.

(2) Ako nastupe okolnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija može izreći sljedeće posebne nadzorne mjere:

1. naložiti društvu za upravljanje da poveća kapital na razinu predviđenu člankom 21. ovoga Zakona,

2. naložiti nadzornom odboru društva za upravljanje da razriješi člana ili članove uprave i da imenuje novog člana ili članove uprave,

3. naložiti društvu za upravljanje da sazove glavnu skupštinu, odnosno skupštinu i predloži odgovarajuća rješenja, kao što su povećanje kapitala, razrješenje člana ili članova nadzornog ili upravnog odbora i imenovanje novog člana ili novih članova nadzornog ili upravnog odbora,

4. privremeno zabraniti društvu za upravljanje:

− isplate iz rezerve i dobiti društva za upravljanje članovima društva za upravljanje, članovima uprave, članovima nadzornog odbora, prokuristu ili radnicima društva za upravljanje,

− sklapanje poslova s pojedinim dioničarima, odnosno članovima, članovima uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora, prokuristima i društvima koja su s društvom za upravljanje u odnosu uske povezanosti,

− izdavanje i otkup udjela u UCITS fondu te nuđenje udjela,

− raspolaganje imovinom UCITS fonda,

− obavljanje pojedinih ili svih poslova određene vrste ili zabraniti širenje mreže osoba ovlaštenih za nuđenje udjela u UCITS fondovima ili uvođenje novih proizvoda ili ih ograničiti,

5. naložiti društvu za upravljanje da uspostavi, provodi ili poboljša organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 49. do 61. ovoga Zakona ili pravilnika koji te uvjete pobliže uređuju,

6. naložiti društvu za upravljanje likvidaciju UCITS fonda ili pripajanje drugom UCITS fondu,

7. naložiti društvu za upravljanje da u roku koji odredi Agencija prenese upravljanje UCITS fondom na drugo društvo za upravljanje, u skladu s postupkom propisanim člancima 76. do 80. ovoga Zakona,

8. naložiti društvu za upravljanje poboljšanje strategija, politika i procesa upravljanja rizicima,

9. naložiti društvu za upravljanje da u daljnjem poslovanju smanjuje rizike koji su povezani s poslovanjem društva za upravljanje ili UCITS fonda kojim upravlja,

10. naložiti društvu za upravljanje smanjenje troškova poslovanja, uključujući ograničenje plaća i drugih primanja članova uprave, nadzornog odbora ili upravnog odbora i radnika društva za upravljanje,

11. naložiti nadzornom odboru društva za upravljanje da imenuje odgovarajuće odbore za pojedina područja poslovanja koji su u nadležnosti nadzornog odbora,

12. naložiti društvu za upravljanje da promjeni, smanji ili prestane obavljati određenu aktivnost za koju Agencija utvrdi da je prouzročila značajne gubitke ili da predstavlja veliki rizik za društvo za upravljanje ili UCITS fondove kojima upravlja,

13. naložiti da društvo za upravljanje suspendira jednu ili više osoba s posebnim pravima ili odgovornostima,

14. naložiti društvu za upravljanje druge razmjerne mjere koje su potrebne da bi društvo za upravljanje poslovalo u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili na temelju drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva za upravljanje i propisa donesenih na temelju istih.

(3) Agencija će rješenjem iz stavka 2. ovoga članka odrediti primjeren rok za poduzimanje mjera iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Društvo za upravljanje dužno je Agenciji dostaviti izvještaj o provedbi naloženih mjera iz stavka 2. ovoga članka, na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 345. i članka 346. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona.

Članak 349.

Ako je donošenje mjera iz članka 348. ovoga Zakona, potrebno radi zaštite ulagatelja i/ili javnog interesa, a radi se o mjerama koje se ne mogu odgađati te su činjenice na kojima se mjera temelji, utvrđene ili su barem učinjene vjerojatnim, Agencija može o istima neposredno riješiti u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku.

Oduzimanje odobrenja za rad

Članak 350.

(1) Agencija može oduzeti odobrenje za rad društvu za upravljanje za sve ili za pojedine djelatnosti:

1. ako je odobrenje za rad izdano na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način,

2. ako društvo za upravljanje prestane ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje za rad izdano,

3. ako društvo za upravljanje koje ima odobrenje za djelatnost upravljanja portfeljem, ne udovoljava uvjetima propisanima zakonom koji uređuje tržište kapitala za vođenje portfelja, pri čemu se odobrenje oduzima samo u odnosu na tu djelatnost,

4. ako društvo za upravljanje koje ima odobrenje za djelatnost investicijskog savjetovanja, ne udovoljava uvjetima propisanima zakonom koji uređuje tržište kapitala za investicijsko savjetovanje, pri čemu se odobrenje oduzima samo u odnosu na tu djelatnost,

5. ako društvo za upravljanje koje ima odobrenje za djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom, ne udovoljava uvjetima propisa koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova, pri čemu se odobrenje oduzima samo u odnosu na tu djelatnost,

6. ako Agencija ocijeni da se poslovanje društva za upravljanje ne vodi pažnjom dobrog stručnjaka i u skladu s dobrom poslovnom praksom,

7. ako je društvo za upravljanje teže i/ili sustavno kršilo odredbe ovoga Zakona, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili druge propise kojih se dužno pridržavati,

8. ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 344. ovoga Zakona ili posebne nadzorne mjere iz članka 348. ovoga Zakona,

9. ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu s rješenjem iz članka 357. stavak 5. ovoga Zakona,

10. ako društvo za upravljanje krši odredbe o pravovremenom i točnom izvješćivanju Agencije, više od dva puta u razdoblju od 3 godine, ili ako na drugi način onemogućava nadzor Agencije nad svojim poslovanjem,

11. ako društvo za upravljanje obavlja poslove na način koji može pogoršati ili ugroziti njegovu likvidnost ili solventnost ili likvidnost fondova kojima upravlja,

12. ako društvo za upravljanje nije organiziralo poslovanje ili ne vodi svoje poslovne knjige ili poslovne knjige UCITS fondova kojima upravlja, ili administrativnu i drugu poslovnu dokumentaciju, na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li društvo za upravljanje u skladu s propisima i pravilima o upravljanju rizicima, upravlja li društvo za upravljanje UCITS fondovima u skladu s odredbama ovoga Zakona, zakona koji uređuje tržište kapitala i propisa koji su na temelju istih doneseni i drugih propisa kojih se dužno pridržavati,

13. ako društvo za upravljanje sustavno i/ili teško krši organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 49. do 61. ovoga Zakona ili pravilnika koji te uvjete pobliže uređuju,

(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 6. do 13. ovoga članka, Agencija može društvu za upravljanje oduzeti odobrenje za upravljanje svim ili pojedinim UCITS fondovima.

(3) O oduzimanju odobrenja za rad Agencija će odmah obavijestiti depozitara.

(4) O tužbama protiv akata Agencije iz stavaka 1. i 2. ovog članka nadležni upravni sud odlučit će hitno, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana podnošenje tužbe.

Odjeljak 4.

Nadzor društva za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje posluje u drugoj državi članici

Članak 351.

(1) Ako društvo za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj posluje na području druge države članice, izravno ili putem podružnice, Agencija može obaviti neposredni nadzor poslovanja nakon što prethodno obavijesti nadležno nadzorno tijelo države članice domaćina.

(2) Agencija može zatražiti od nadležnoga tijela države članice domaćina, u kojoj društvo za upravljanje pruža usluge, da obavi neposredni nadzor nad poslovanjem podružnice tog društva za upravljanje.

(3) Agencija može sudjelovati u neposrednom nadzoru nad podružnicom društva za upravljanje u državi članici neovisno o tome tko obavlja neposredni nadzor.

Mjere nad podružnicom u državi članici domaćinu

Članak 352.

Ako društvo za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje putem podružnice pruža usluge u drugoj državi članici, unatoč upozorenju nadležnog tijela države članice domaćina, krši propise te države članice, Agencija će naložiti nadzorne mjere u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Obavještavanje nadležnih tijela države članice domaćina

Članak 353.

Ako Agencija društvu za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj oduzme odobrenje za rad, odnosno izrekne nadzornu mjeru zabrane obavljanja pojedinih djelatnosti, dužna je o tome bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj to društvo za upravljanje izravno ili putem podružnice pruža usluge.

Odjeljak 5.

Nadležnost Agencije za nadzor nad depozitarom

Članak 354.

(1) Agencija je nadležna za nadzor nad depozitarom iz dijela 9. ovoga Zakona.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, nadzor je provjera posluje li depozitar u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisima donesenima na temelju njega, u skladu s drugim propisima kao i internim aktima, standardima i pravilima struke.

(3) Agencija u okviru nadzora provjerava i procjenjuje rizike kojima je depozitar izložen ili bi mogao biti izložen u dijelu poslova koje obavlja u skladu s ovim Zakonom, uzimajući u obzir mišljenja drugih nadzornih i regulatornih tijela koja su nadležna za nadzor poslovanja depozitara.

(4) Na nadzor iz stavka 1. ovoga članka, pored odredbi ovoga Zakona, na odgovarajući način se primjenjuju i odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala o nadzoru nad kreditnom institucijom koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti.

(5) Nadzor nad poslovanjem kreditne institucije koja je depozitar UCITS fonda, u dijelu njezina poslovanja koji se odnosi na poslove depozitara, obavlja Agencija samostalno ili u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom.

(6) Agencija je ovlaštena od osoba na koje su delegirani poslovi depozitara zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 331. stavka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na delegirani dio poslovanja, te ih privremeno oduzeti u skladu s člankom 331. stavkom 4. ovoga Zakona.

Nadležnost Agencije nad depozitarom iz države članice

Članak 355.

(1) Agencija je ovlaštena obaviti nadzor nad depozitarom UCITS fonda kojim upravlja društvo za upravljanje iz članka 325. stavka 5. točke 4. ovoga Zakona, odnosno podružnica društva za upravljanje iz članka 325. stavka 5. točke 5. ovoga Zakona.

(2) Ako Agencija utvrdi da depozitar iz stavka 1. ovoga članka postupa suprotno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa zbog čega bi se mogle izreći nadzorne mjere iz članka 356. stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga Zakona, zahtijevat će od depozitara da u određenom roku otkloni utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti i o tome dostavi dokaze Agenciji.

(3) Ako depozitar iz stavka 1. ovoga članka, protekom roka koji je odredila Agencija ne otkloni utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te Agenciji ne dostavi dokaze o otklanjanju istih, Agencija će o tome obavijestiti nadležno tijelo matične države članice.

(4) Ako nadležno tijelo matične države članice u roku od 60 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 3. ovoga članka ne poduzme nikakve mjere ili su te mjere neodgovarajuće u toj mjeri da depozitar nastavlja s kršenjem odredbi ovoga Zakona, Agencija će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice o mjerama koje će Agencija poduzeti kako bi se depozitar spriječio u kršenju odredbi ovoga Zakona.

(5) Nakon dostave obavijesti iz stavka 4. ovoga članka nadležnom tijelu matične države članice, Agencija će depozitaru iz stavka 1. ovoga članka naložiti nadzorne mjere iz članka 356. stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga Zakona.

Nadzorne mjere koje Agencija može izreći depozitaru

Članak 356.

(1) Agencija depozitaru, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. preporuke upravi depozitara,

2. opomenu,

3. naložiti otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,

4. oduzeti izdanu suglasnost na izbor depozitara u skladu s člankom 235. ovoga Zakona.

(2) Na nadzorne mjere iz stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga članka koje se mogu izreći depozitaru na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 342. do 347. ovoga Zakona.

Nadležnost Agencije za nadzor nad pravnim osobama koje nude udjele UCITS fondova

Članak 357.

(1) Agencija je nadležna za obavljanje nadzora nad pravnim osobama koje nude udjele UCITS fondova iz dijela 6. glave 3. ovoga Zakona, u mjeri i opsegu kao nad društvom za upravljanje.

(2) Kada Agencija obavlja nadzor nad pravnim osobama koje nude udjele UCITS fondova, društvo za upravljanje koje je s istim sklopilo ugovor iz članka 154. ovoga Zakona dužno je Agenciji pružiti sve podatke potrebne za nadzor.

(3) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka Agencija obavlja pregledom poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 331. stavka 3. ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na nuđenje udjela UCITS fondova ovlaštena ih je privremeno oduzeti u skladu s člankom 331. stavkom 4. ovoga Zakona, te uzimanjem izjava od članova uprave i drugih relevantnih osoba subjekta nadzora te članova nadzornog odbora i prokurista, kada je to primjenjivo.

(4) Agencija može pravnoj osobi koja nudi udjele UCITS fondova naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članaka 344., 346. i 347. ovoga Zakona.

(5) Agencija može naložiti društvu za upravljanje raskidanje ugovora o poslovnoj suradnji s pravnom osobom koja nudi udjele udjela UCITS fondova.

(6) Agencija je nadležna za obavljanje nadzora nad pravnim osobama koje nude udjele u UCITS fondovima, odnosno otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom kojima upravlja društvo za upravljanje iz članka 325. stavka 5. točke 4. ovoga Zakona, odnosno podružnica društva za upravljanje iz članka 325. stavka 5. točaka 5. i 6. ovoga Zakona, u mjeri i opsegu kao nad društvom za upravljanje te u skladu sa stavcima 2. do 5. ovoga članka.

Nadležnost Agencije za nadzor nad drugom osobom

Članak 358.

Agencija je ovlaštena za obavljanje nadzora nad drugom osobom koja suprotno odredbama iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona obavlja osnovne i pomoćne djelatnosti društva za upravljanje u Republici Hrvatskoj.

Odjeljak 6.

Nadzor društava za upravljanje iz država članica koja pružaju usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice ili izravno

Nadležnost Agencije za nadzor nad poslovanjem društva za upravljanje sa sjedištem u državi članici i njegove podružnice u Republici Hrvatskoj

Članak 359.

(1) Agencija je nadležna za nadzor nad društvom za upravljanje sa sjedištem u državi članici u vezi s djelatnostima koje izravno pruža i obavlja u Republici Hrvatskoj te nad podružnicom društva za upravljanje iz države članice, u opsegu utvrđenim ovim Zakonom. Kada UCITS fond iz države članice nema društvo za upravljanje koje njime upravlja, odredbe ovoga dijela Zakona koje se odnose na društvo za upravljanje iz države članice primjenjuju se izravno na UCITS fond.

(2) Agencija je nadležna za nadzor društva za upravljanje iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj posluje putem podružnice, u dijelu koji se odnosi na udovoljavanje uvjetima iz članka 48. ovoga Zakona.

Ovlasti nadležnog tijela matične države članice u obavljanju nadzora nad radom podružnice društva za upravljanje sa sjedištem u matičnoj državi članici

Članak 360.

(1) Ako društvo za upravljanje sa sjedištem u državi članici posluje putem podružnice na području Republike Hrvatske, nadležno tijelo matične države članice na području Republike Hrvatske može:

1. obaviti izravni nadzor poslovanja samostalno ili putem osobe koju je ono ovlastilo, po prethodnoj obavijesti Agenciji, ili

2. zatražiti od Agencije obavljanje izravnog nadzora poslovanja podružnice društva za upravljanje sa sjedištem u državi članici na području Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Agencija je ovlaštena obaviti neposredni nadzor podružnice društva za upravljanje iz države članice radi zaštite interesa ulagatelja i drugih osoba koje koriste usluge društva za upravljanje ili radi zaštite javnog interesa.

(3) Nadležno tijelo matične države članice ovlašteno je sudjelovati u neposrednom nadzoru iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, neovisno o tome tko obavlja neposredni nadzor nad poslovanjem podružnice.

Ovlasti Agencije u obavljanju nadzora nad društvom za upravljanje iz države članice

Članak 361.

(1) Ako Agencija utvrdi da društvo za upravljanje sa sjedištem u državi članici koje izravno pruža usluge u Republici Hrvatskoj postupa suprotno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa i drugih zakona kojim se određuje poslovanje subjekta nadzora te propisa donesenih na temelju istih, ili u slučaju da društvo za upravljanje sa sjedištem u državi članici koje putem podružnice pruža usluge u Republici Hrvatskoj postupa suprotno odredbama ovoga Zakona i pravilnika donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih zakona kojim se određuje poslovanje subjekta nadzora te propisa donesenih na temelju istih, zbog čega bi se mogle izreći nadzorne mjere iz članka 341. ovoga Zakona, zahtijevat će od društva za upravljanje da u određenom roku otkloni utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti i o tome dostavi dokaze Agenciji.

(2) Ako društvo za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka, protekom roka koji je odredila Agencija ne otkloni utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te Agenciji ne dostavi dokaze o otklanjanju istih, Agencija će o tome obavijestiti nadležno tijelo matične države članice.

(3) Ako nadležno tijelo matične države članice u roku od 60 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 2. ovoga članka ne poduzme nikakve mjere ili su te mjere neodgovarajuće u toj mjeri da društvo za upravljanje nastavlja s kršenjem odredbi ovoga Zakona, Agencija će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice o mjerama koje će Agencija poduzeti kako bi se društvo za upravljanje spriječilo u kršenju odredbi ovoga Zakona.

(4) Nakon dostave obavijesti iz stavka 3. ovoga članka nadležnom tijelu matične države članice, Agencija će društvu za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka naložiti nadzorne mjere u okviru svojih ovlasti.

(5) Ako unatoč mjerama iz stavka 4. ovoga članka društvo za upravljanje nastavi kršiti odredbe ovoga Zakona, Agencija:

a) će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti društvu za upravljanje na području Republike Hrvatske i o tome obavijestiti nadležno tijelo matične države članice, Europsku komisiju i ESMA-u, ili

b) se po tom pitanju može obratiti ESMA-i.

(6) Agencija može u statističke svrhe zahtijevati od svih društava za upravljanje iz država članica koja su osnovala podružnicu na području Republike Hrvatske periodičke izvještaje o aktivnostima tih podružnica.

(7) U svrhu izvršavanja svojih ovlasti, Agencija može zahtijevati od društva za upravljanje iz druge države članice dostavu podataka nužnih za nadzor.

(8) Prije postupanja u skladu sa stavcima 1. do 4. ovoga članka, Agencija može u hitnim slučajevima izreći mjere koje su nužne za zaštitu interesa ulagatelja i drugih osoba kojima se pružaju usluge. Agencija će što je prije moguće o izrečenim mjerama obavijestiti Europsku komisiju, ESMA-u i nadležna tijela država članica kojih se to tiče.

Članak 362.

(1) U slučajevima oduzimanja odobrenja za rad, u potpunosti ili u odnosu na pojedine djelatnosti, društvu za upravljanje, za koje je Agenciji poznato da upravlja UCITS fondovima sa sjedištem u drugoj državi članici, Agencija će nadležnom tijelu države članice prethodno dostaviti obavijest o takvom oduzimanju odobrenja za rad.

(2) Kada Agencija zaprimi obavijest nadležnog tijela matične države članice društva koje upravlja UCITS fondom s javnom ponudom na području Republike Hrvatske, o oduzimanju odobrenja za rad tom društvu, u cijelosti ili u odnosu na pojedine djelatnosti, Agencija može poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu interesa ulagatelja, uključujući, između ostaloga, i zabranu obavljanja transakcija ili zabranu izdavanja ili otkupa udjela, na području Republike Hrvatske.

Odjeljak 7.

Nadzor podružnica društava za upravljanje iz trećih država u Republici Hrvatskoj

Nadležnost Agencije za nadzor nad poslovanjem podružnice društva za upravljanje sa sjedištem u trećoj državi

Članak 363.

Nadzor nad poslovanjem podružnice društva za upravljanje sa sjedištem u trećoj državi, Agencija obavlja na način i u opsegu obavljanja nadzora nad društvom za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Dio petnaesti

SURADNJA S DRUGIM NADZORNIM TIJELIMA REPUBLIKE HRVATSKE I TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

Nadzorna tijela Europske unije

Članak 364.

(1) ESMA je Europsko nadzorno tijelo – Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala, osnovana Uredbom (EZ) 1095/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

(2) EBA je Europsko nadzorno tijelo – Europska agencija za nadzor banaka osnovana Uredbom (EZ) 1093/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

(3) EIOPA je Europsko nadzorno tijelo – Europska agencija za nadzor osiguranja i mirovinskih osiguranja, osnovana Uredbom (EZ) 1094/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

(4) ESRB je Europski odbor za sistemski rizik, osnovan Uredbom (EZ) 1092/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

(5) ESMA, EBA i EIOPA tvore ESFS – Europski sustav financijskih agencija, kome pripada i ESBR.

Suradnja nadzornih tijela Republike Hrvatske

Članak 365.

(1) Agencija i druga nadzorna tijela Republike Hrvatske, koja su odgovorna za superviziju i nadzor istih ili drugih institucija, dužna su na zahtjev pojedinih nadzornih tijela dostaviti tim tijelima sve podatke o tim subjektima nadzora potrebne za provođenje postupka supervizije i nadzora nad subjektima nadzora, u postupku izdavanja odobrenja za rad ili drugim postupcima.

(2) Nadzorna tijela dužna su se međusobno obavještavati o nepravilnostima ili drugim okolnostima koje su utvrdila, ako su takva utvrđenja važna za rad drugih nadzornih tijela.

Suradnja s nadležnim tijelima države članice, ESMA-om i ESRB-om

Članak 366.

(1) Agencija surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica, ESMA-om i ESRB-om. Agencija im dostavlja informacije važne za izvršenje njihovih nadzornih dužnosti nad poštivanjem propisa kojima se u pravni poredak države članice prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ. Za ostvarenje te svrhe Agencija je dužna drugom nadležnom tijelu:

1. na njegov zahtjev dostaviti sve informacije važne za izvršenje njihovih nadzornih dužnosti,

2. na vlastitu inicijativu dostaviti sve informacije važne za izvršenje nadzornih dužnosti tog nadležnog tijela.

(2) Informacija se smatra važnom ako bi mogla bitno utjecati na ocjenu financijske snage nadzirane financijske institucije države članice.

(3) Agencija surađuje s nadležnim tijelima države članice i putem sudjelovanja u provođenju istražnih radnji.

(4) Stavci 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na suradnju Agencije i drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske s nadležnim nadležnim tijelima države članice, ako je to potrebno zbog savjetovanja ili informiranja prilikom odlučivanja o zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela u nadziranoj financijskoj instituciji te države članice, koji je podnijela:

1. kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

2. društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo ili društvo za upravljanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

3. osoba koja je društvo majka u odnosu na osobe iz točaka 1. i 2. ovoga stavka.

(5) Agencija pri suradnji iz stavaka 1. i 3. ovoga članka postupa u skladu sa svojim ovlastima i kada se radnje, koje su predmet te suradnje, ne poduzimaju u Republici Hrvatskoj.

(6) Agencija svojim poslovanjem na području nadzora poslovanja društava za upravljanje potiče suradnju između nadležnih tijela država članica, posebno razmjenu svih pojedinih informacija između nadležnih tijela države sjedišta i države domaćina.

Prikupljanje i obrada informacija

Članak 367.

(1) Agencija je ovlaštena i odgovorna za prikupljanje i obradu informacija o činjenicama i okolnostima koje su važne za izvršavanje njenih obveza i dužnosti određenih ovim zakonom i Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

(2) Informacijama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito informacije o:

1. odobrenjima za obavljanje poslova upravljanja UCITS fondovima i drugim odobrenjima i suglasnostima koje Agencija izdaje na temelju odredaba ovoga Zakona,

2. članovima uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje, njihovoj organizaciji i radu interne revizije,

3. podružnicama, odnosno izravnom obavljanju poslova upravljanja UCITS fondovima društva za upravljanje u državama članicama i podružnicama, odnosno izravnom obavljanju poslova društva za upravljanje države članice u Republici Hrvatskoj,

4. podružnicama društva za upravljanje u trećim državama,

5. podružnicama društava za upravljanje iz treće države u Republici Hrvatskoj,

6. financijskom položaju i poslovanju društva za upravljanje i drugih osoba nad kojima je Agencija ovlaštena obavljati nadzor,

7. imateljima kvalificiranog udjela,

8. nadzornim mjerama koje je Agencija izrekla na temelju odredaba ovoga Zakona,

9. informacijama koje je saznala, u okviru razmjene informacija, od drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske, države članice ili treće države.

(3) Za dobivanje informacija iz registara i evidencija koje vode sudovi i drugi državni organi i tijela, Agencija je oslobođena plaćanja pristojbi i naknada.

Obveza čuvanja povjerljivih podataka

Članak 368.

Na obvezu čuvanja povjerljivih podataka, njihovu uporabu i osobe na koje se ne odnosi obveza čuvanja povjerljivih informacija, primjenjuju se relevantne odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala te drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Obavještavanje nadležnog tijela o sumnji na kršenje propisa

Članak 369.

(1) Ako Agencija ima osnove sumnje da je osoba, koja nije subjekt nadzora Agencije, u državi članici počinila djelo koje predstavlja kršenje propisa kojima se u pravni poredak države članice prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ, o tome će obavijestiti nadležno tijelo te države članice i u toj obavijesti navesti sve pojedinosti koje su joj poznate.

(2) Ako Agencija zaprimi obavijest nadležnog tijela države članice sa sadržajem iz stavka 1. ovoga članka, poduzet će odgovarajuće mjere i obavijestiti nadležno tijelo države članice o ishodu tih mjera i, u mjeri u kojoj je to moguće, značajnim događajima u međuvremenu.

(3) Stavci 1. i 2. ovoga članka ne isključuju i ne ograničavaju ovlasti Agencije za nadzor prema drugim odredbama ovoga Zakona.

Suradnja prilikom provjere poslovanja

Članak 370.

(1) Ako je za potrebe nadzora nad poštivanjem propisa kojima se u pravni poredak države članice prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ potrebno provesti pregled poslovanja određenog subjekta ili obaviti druge istražne radnje u državi članici, Agencija može zatražiti da te radnje poduzme nadležno tijelo te države članice.

(2) Agencija od nadležnog tijela države članice može zatražiti da radnici Agencije sudjeluju u obavljanju radnji iz stavka 1. ovoga članka, u suradnji sa radnicima tog nadležnog tijela.

(3) Agencija će na zahtjev nadležnog tijela države članice provesti provjeru poslovanja određenog subjekta ili druge istražne radnje koje treba provesti u Republici Hrvatskoj.

(4) Agencija će na zahtjev nadležnog tijela države članice omogućiti njegovim radnicima sudjelovanje u obavljanju radnji iz stavka 3. ovoga članka, u suradnji sa radnicima Agencije.

Odbijanje suradnje

Članak 371.

(1) Agencija može odbiti zahtjev za suradnjom u provođenju istrage ili nadzora samo ako:

1. istraga, provjera na licu mjesta, nadzor ili razmjena podataka mogu imati negativan utjecaj na suverenitet, sigurnost ili javni red u Republici Hrvatskoj,

2. je pokrenut postupak za ista djela i za iste osobe pred nadležnim sudom Republike Hrvatske,

3. je već donesena pravomoćna odluka nadležnog suda Republike Hrvatske za iste osobe i iste radnje pred nadležnim tijelima.

(2) U slučaju odbijanja suradnje, Agencija je dužna o tome obavijestiti nadležno tijelo koje je zatražilo pomoć i dostaviti sve dostupne podatke o navedenom slučaju.

Obavještavanje Europske komisije i ESMA-e

Članak 372.

(1) Agencija će obavijestiti Europsku komisiju i ESMA-u o:

1. broju i vrsti slučajeva iz članka 113. stavaka 3. i 4. i članka 121. ovoga Zakona,

2. izrečenim mjerama iz članaka 259. do 363. ovoga Zakona,

3. zabrani obavljanja djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona društvu za upravljanje iz države članice na području Republike Hrvatske, koje djelatnost obavlja izravno ili putem podružnice.

(2) Agencija se može obratiti ESMA-i u slučajevima kada:

1. nadležno tijelo druge države članice odbije zahtjev za razmjenom informacija ili ne postupi po istom u razumnom roku,

2. nadležno tijelo druge države članice odbije zahtjev Agencije za provođenje nadzora ili ne postupi po istom u razumnom roku,

3. nadležno tijelo druge države članice odbije zahtjev Agencije iz članka 370. stavka 2. ovoga Zakona ili ne postupi po istom u razumnom roku.

(3) Agencija će obavijestiti ESMA-u i o svim odobrenjima koje Agencija izda društvima za upravljanje za obavljanje poslova upravljanja UCITS fondovima na temelju članka 15. stavka 1. ovoga Zakona.

Odnos s tijelima Europske unije

Članak 373.

(1) Agencija obavještava Europsku komisiju o izdavanju svakog odobrenja ili suglasnosti društvu za upravljanje:

1. kojem je neizravno ili izravno nadređena pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi,

2. na temelju kojeg osoba iz treće države postaje nadređena osoba društvu za upravljanje.

(2) Agencija obavještava Europsku komisiju i ESMA-u o svim značajnim preprekama na koje su naišla društva za upravljanje pri obavljanju poslova upravljanja otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom u trećim državama.

(3) Ako Europska komisija odluči da nadzorna tijela države članice moraju obustaviti ili prekinuti odlučivanje o zahtjevu osobe iz neke treće države, Agencija će rješenjem prekinuti postupak na rok od najviše 3 mjeseca u pitanjima odlučivanja o sljedećim zahtjevima:

1. izdavanje odobrenja društvu za upravljanje kojem je neizravno ili izravno nadređena pravna osoba iz treće države na koju se primjenjuje odluka Europske komisije,

2. izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela na temelju kojeg osoba iz treće države, na koju se odnosi odluka Europske komisije, postaje nadređena društvu za upravljanje.

(4) Ako Europsko vijeće odluči da se prekid postupka produlji, Agencija će rješenjem produljiti rok prekida postupka na razdoblje određeno odlukom Europskog Vijeća.

(5) Mjere iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se na:

1. osnivanje društva za upravljanje koje će imati položaj:

a) ovisnog društva za upravljanje koje je u trenutku donošenja odluke iz stavaka 3. ili 4. ovoga članka ovlašteno obavljati poslove upravljanja UCITS fondovima u državi članici ili

b) ovisnog društva ovisnog društva za upravljanje iz podtočke a) ove točke,

2. izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela:

a) društvu za upravljanje koje je u trenutku donošenja odluke iz stavka 3. ili 4. ovoga članka ovlašteno obavljati poslove upravljanja UCITS fondovima u državi članici ili

b) ovisnog društva ovisnog društva za upravljanje iz podtočke a) ove točke.

(6) Agencija će obavijestiti Europsku komisiju, na njen zahtjev, o svakom zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, ako su ti podaci potrebni Europskoj komisiji za utvrđivanje činjenica potrebnih za donošenje odluke iz stavaka 3. ili 4. ovoga članka.

Dio šesnaesti

PREKRŠAJNE ODREDBE

Teži prekršaji društva za upravljanje

Članak 374.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako:

1. posluje u obliku različitom od onoga propisanog člankom 12. ovoga Zakona,

2. obavlja djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona za koje nije dobilo odobrenje za rad Agencije ili ih nije upisalo kao djelatnost u sudski registar, u skladu s odredbama članka 15. stavka 1. ovoga Zakona,

3. obavlja poslove upravljanja fondovima protivno odredbama članka 15. stavka 3. ovoga Zakona,

4. svoju djelatnost obavlja izvan područja iz članka 15. stavka 4. ovoga Zakona,

5. obavlja djelatnost upravljanja alternativnim investicijskim fondom, djelatnosti upravljanja portfeljem, osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom, investicijskog savjetovanja te pohrane i administriranja, protivno odredbama članka 16. ovoga Zakona,

6. kapital društva za upravljanje nije u skladu s odredbama pravilnika iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona,

7. osim djelatnosti upravljanja UCITS fondovima obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima i/ili osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima i/ili upravljanja portfeljem, a ne ispunjava dodatne kapitalne zahtjeve propisane pravilnikom iz članka 20. stavka 4. ovoga Zakona,

8. kapital društva za upravljanje nije u svakom trenutku veći ili jednak većem od iznosa iz članka 21. ovoga Zakona i/ili stavke općih troškova iz članka 21. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona nisu u skladu s odredbama pravilnika iz članka 21. stavka 4. ovoga Zakona,

9. o ispunjenju kapitalnih zahtjeva iz članka 21. ovoga Zakona ne izvještava Agenciju najmanje jednom u 3 mjeseca, u skladu s odredbama članka 22. stavka 1. ovoga Zakona,

10. su vrste i/ili sadržaj izvještaja o izračunu kapitala i/ili rokovi njihove dostave protivni odredbama pravilnika iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona,

11. protivno odredbama članka 32. stavka 1. ovoga Zakona, ima ili stekne kontrolu ili kvalificirani udjel u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala, odnosno koja obavlja odgovarajuće usluge u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje, mirovinskom društvu za upravljanje obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mirovinskom osiguravajućem društvu, faktoring društvu ili leasing društvu,

12. ima ili stekne dionice ili udjele u depozitaru, protivno odredbama članka 32. stavka 2. ovoga Zakona,

13. ima ili stekne dionice ili udjele u osobi na koju je depozitar delegirao poslove iz članka 217. ovoga Zakona, protivno odredbama članka 32. stavka 3. ovoga Zakona,

14. funkciju člana uprave društva za upravljanje, protivno odredbama članka 41. stavka 1. ovoga Zakona, obavlja osoba koja nije dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje,

15. društvo za upravljanje, odnosno članovi njegove uprave i/ili prokuristi i/ili postupaju protivno odredbama članka 48. stavka 1. ovoga Zakona,

16. društvo za upravljanje, odnosno članovi njegove uprave i/ili prokuristi i/ili radnici postupaju protivno odredbama članka 48. stavka 2. ovoga Zakona,

17. ne postupa u skladu s odredbama članka 54. ovoga Zakona,

18. protivno odredbama članka 64. stavka 1. ovoga Zakona, poslove koje je dužno obavljati, delegira trećim osobama bez suglasnosti Agencije,

19. ne ispunjava uvjete iz članka 65. ovoga Zakona

20. protivno odredbama članka 76. stavka 2. ovoga Zakona, preuzme poslove upravljanja UCITS fondom bez suglasnosti Agencije,

21. ne postupa u skladu s odredbama članka 95. ovoga Zakona,

22. postupa protivno odredbama članaka 96. i 97. ovoga Zakona,

23. upravljajući UCITS fondom, ne poštuje ograničenja iz članka 98. ovoga Zakona,

24. vodeći registar udjela UCITS fonda ne priopći podatke o ulagateljima, stanju udjela te uplatama i isplatama u skladu s odredbama članka 103. ovoga Zakona,

25. trguje udjelima otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz treće države protivno odredbama članka 138. ovoga Zakona,

26. ne utvrđuje vrijednost imovine UCITS fonda, odnosno cijene udjela, u skladu s odredbama članaka 159. i 160. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona,

27. ne postupa u skladu s odredbama članka 168. i/ili članka 169. i/ili pravilnika iz članka 169. stavak 3. ovoga Zakona,

28. ne postupa u skladu s odredbama članka 174. ovoga Zakona,

29. započne javnu ponudu udjela u UCITS fondu na području Republike Hrvatske protivno odredbama članka 179. ovoga Zakona,

30. ne postupa u skladu s odredbama članka 185. ovoga Zakona,

31. ne objavi pravila UCITS fonda, kao i njihove izmjene i dopune, u skladu s odredbama članka 192. ovoga Zakona,

32. pravila UCITS fonda ne dostavi Agenciji i/ili ih ne objavi, u skladu s odredbama članka 193. ovoga Zakona,

33. ne ažurira redovito ključne podatke za ulagatelje, u skladu s odredbama članka 196. ovoga Zakona,

34. protivno odredbama članka 214. stavka 1. ovoga Zakona, izabere ili promjeni depozitara bez suglasnosti Agencije,

35. postupi protivno odredbama članka 231. stavka 1. ovoga Zakona,

36. postupi protivno odredbama pravilnika iz članka 235. stavka 2. ovoga Zakona,

37. izdaje druge vrste financijskih instrumenata, osim udjela UCITS fonda, protivno odredbama članka 238. stavka 1. ovoga Zakona,

38. protivno odredbama članka 240. stavka 1. ovoga Zakona, osnuje UCITS fond bez odobrenja Agencije,

39. postupa protivno odredbama članka 242. ovoga Zakona,

40. ne vrati uplaćena sredstva ulagateljima u roku i uz uvjete iz članka 242. stavka 5. ovoga Zakona,

41. naplaćuje naknade i/ili troškove protivno odredbama članka 244. i/ili članka 245. ovoga Zakona,

42. ulaže imovinu UCITS fonda protivno odredbama članka 249. i/ili članka 250. ovoga Zakona,

43. protivno odredbama članka 257. ovoga Zakona, društvo za upravljanje fondom prenositeljem započne provođenje postupka pripajanja bez suglasnosti Agencije,

44. društvo za upravljanje fondom prenositeljem provede prijenos imovine i obveza te zamjenu udjela prilikom pripajanja UCITS fondova, a da revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o pripajanju, protivno odredbama članka 266. stavka 6. ovoga Zakona,

45. društvo za upravljanje fondom preuzimateljem provede prijenos imovine i obveza te zamjenu udjela prilikom pripajanja UCITS fondova, a da revizor prethodno nije izdao pozitivno mišljenje o pripajanju, protivno odredbama članka 266. stavka 6. ovoga Zakona

46. napajajući UCITS fond (feeder) ne ulaže najmanje 85% svoje imovine u udjele glavnog UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 280. stavka 2. ovoga Zakona,

47. osnuje napajajući UCITS fond bez suglasnosti Agencije, protivno odredbama članka 281. stavka 1. ovoga Zakona,

48. društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom ne obavijesti Agenciju u skladu s odredbama članka 296. ovoga Zakona,

49. društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom napajajućem UCITS fondu naplati ulazne i izlazne naknade, protivno odredbama članka 297. ovoga Zakona,

50. društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom ne osigura da su društvu za upravljanje napajajućeg UCITS fonda, Agenciji, depozitaru i revizoru napajajućeg UCITS fonda u najkraćem mogućem roku dostupne informacije i podaci u skladu s odredbama članka 298. ovoga Zakona,

51. nakon nastupa razloga za početak likvidacije ne donese odluku o likvidaciji UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 315. stavka 2. ovoga Zakona,

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za upravljanje.

Lakši prekršaji društva za upravljanje

Članak 375.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako:

1. u roku od 3 dana ne izvijestiti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, u skladu s odredbama članka 31. stavka 2. ovoga Zakona,

2. se o održanim sastancima ili sjednicama organa društva za upravljanje ne vode zapisnici, u skladu s odredbama članka 36. stavka 2. ovoga Zakona,

3. nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne ažurira, procjenjuje i nadzire, učinkovite i primjerene opće organizacijske uvjete te nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne ažurira, procjenjuje i nadzire politike, mjere i postupke iz članka 49. ovoga Zakona,

4. ne postupa u skladu s odredbama članka 50. ovoga Zakona,

5. protivno odredbama članka 51. stavka 1. ovoga Zakona, društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja portfeljem iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona, ulaže dio ili cijelu imovinu portfelja kojima upravlja u udjele fondova kojima upravlja, bez prethodnog odobrenja klijenta,

6. društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja portfeljem iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) ovoga Zakona ne postupa u skladu s odredbama članka 51. stavka 2. ovoga Zakona,

7. društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke b) ovoga Zakona, ne postupa u skladu s odredbama članka 51. stavka 3. ovoga Zakona

8. ne postupa u skladu s odredbama članka 52. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona,

9. ne postupa u skladu s odredbom članka 53. ovoga Zakona,

10. nije poduzelo sve primjerene mjere potrebne da bi se osiguralo njegovo neprekidno i redovito poslovanje, u skladu s odredbama članka 55. stavka 1. ovoga Zakona,

11. nije propisalo i implementiralo jasne politike nagrađivanja za sve kategorije radnika, upravu i nadzorni odbor, s ciljem sprječavanja i upravljanja sukobom interesa i preuzimanja neprimjerenih rizika, u skladu s odredbama članka 56. ovoga Zakona,

12. u pogledu procedure postupanja, evidencije i poslovne dokumentacije ne postupa u skladu s odredbama članka 57. ovoga Zakona,

13. ne postupa u skladu s odredbama članka 58. ovoga Zakona,

14. nema, redovito ne ažurira i/ili ne održava svoju internetsku stranicu sa sadržajem propisanim člankom 60. ovoga Zakona,

15. ne ispunjava organizacijske zahtjeve propisane pravilnikom iz članka 61. ovoga Zakona,

16. ne postupa u skladu s odredbama članka 64. stavka 5. ovoga Zakona,

17. ne propiše i/ili ne implementira interne politike i procedure u skladu s odredbama članka 66. stavka 2. ovoga Zakona,

18. sazna za stjecanje ili otpuštanje kvalificiranog udjela u društvu, a o tome bez odgode ne obavijesti Agenciju, u skladu s odredbama članka 73. stavka 6. ovoga Zakona,

19. jednom godišnje Agenciji ne dostavi popis svih dioničara ili imatelja poslovnih udjela, kao i imatelja kvalificiranih udjela, u skladu s odredbama članka 73. stavka 7. ovoga Zakona,

20. društvo prenositelj ne objavi informaciju o prijenosu upravljanja i/ili ne obavijesti sve ulagatelje o prijenosu, u skladu s odredbama članka 79. ovoga Zakona,

21. društvo preuzimatelj ne objavi informaciju o prijenosu upravljanja i/ili ne obavijesti sve ulagatelje o prijenosu, u skladu s odredbama članka 79. ovoga Zakona,

22. postupak naknade štete ne provede u skladu s pravilnikom iz članka 99. stavka 7. ovoga Zakona,

23. ulagateljima najmanje jednom godišnje ne dostavi izvadak o stanju i prometima udjelima, prema odredbama članka 104. stavka 3. ovoga Zakona,

24. na zahtjev ulagatelja ili njihovih zastupnika ne dostavi izvadak o stanju i prometima udjela, prema odredbama članka 104. stavka 4. ovoga Zakona,

25. vodi registar i/ili objavljuje podatke iz registra udjela protivno pravilniku iz članka 109. ovoga Zakona,

26. obavlja djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona u državi članici ili trećoj državi, protivno odredbi članka 111. stavka 1. ovoga Zakona,

27. ako u državi domaćinu osnuje i/ili upravlja UCITS fondovima protivno odredbi članka 111. stavka 2. ovoga Zakona,

28. društvo za upravljanje iz matične države članice koje na području Republike Hrvatske trguje udjelima UCITS fondova protivno odredbama članka 111. stavka 5. ovoga Zakona,

29. Agenciji ne dostavi obavijest o svakoj promjeni podataka iz obavijesti i dokumentacije iz članka 112. ovoga Zakona, u skladu s odredbama članka 113. stavka 5. ovoga Zakona,

30. ne obavijesti Agenciju prema odredbama članka 114. stavka 1. ovoga Zakona,

31. protivno odredbama članka 117. ovoga Zakona, osnuje podružnicu u trećoj državi ili izravno obavlja djelatnosti u trećoj državi bez odobrenja Agencije,

32. društvo za upravljanje države članice Agenciji ne dostavi obavijest o svakoj promjeni podataka iz potvrde, obavijesti i priloga prema odredbama članka 119. stavka 3. ovoga Zakona,

33. protivno odredbama članka 123. stavka 1. ovoga Zakona, društvo za upravljanje iz treće države osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj bez suglasnosti Agencije,

34. protivno odredbama članka 126. stavka 2. ovoga Zakona, oglašava UCITS fondove čiji se udjeli ne smiju nuditi na području Republike Hrvatske,

35. društvo za upravljanje iz matične države članice koje trguje udjelima UCITS fonda osnovanog u državi članici u Republici Hrvatskoj, ne obavijesti Agenciju prema odredbama članka 133. stavka 1. ovoga Zakona,

36. društvo za upravljanje države članice ne postupi u skladu s odredbama članka 133. stavka 2. ovoga Zakona,

37. prije početka trgovanja Agenciji ne dostavi obavijest o namjeri početka trgovanja, u skladu s odredbama članka 140. stavka 1. ovoga Zakona,

38. prije početka trgovanja o tome ne obavijesti Agenciju, u skladu s odredbama članka 145. stavka 1. ovoga Zakona,

39. se pri objavi promidžbenih sadržaja o UCITS fondovima i društvima koja njima upravljaju ne pridržava odredaba članka 150. ovoga Zakona u pogledu nejasnih, odnosno dvosmislenih podataka i/ili su sadržaj i/ili rokovi i/ili je izdavanje i/ili preinačivanje promidžbenog sadržaja o UCITS fondovima protivni pravilniku iz članka 152. ovoga Zakona,

40. prikaz rezultata poslovanja UCITS fonda izrađuje protivno odredbama članka 151. ovoga Zakona,

41. Agenciji ne dostavi obavijest iz članka 155. stavka 2. ovoga Zakona na način i/ili u rokovima propisanim pravilnikom iz članka 155. stavka 3. ovoga Zakona,

42. u slučaju da izračun i kontrola neto vrijednosti imovine UCITS fonda traju dulje od 2 radna dana ne postupi u skladu s odredbama članka 160. stavka 7. ovoga Zakona,

43. otkup obavi „in specie“, a on nije predviđen prospektom UCITS fonda i/ili ga obavi na način koji nije u skladu s odredbama članka 166. ovoga Zakona,

44. ne postupi u skladu s odredbama pravilnika iz članka 172. ovoga Zakona,

45. ne postupi u skladu s odredbama članka 180. stavka 1. ovoga Zakona,

46. ne ažurira prospekt UCITS fonda u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta u protekloj poslovnoj godini, u skladu s odredbama članka 186. stavka 1. ovoga Zakona,

47. ne dostavi ažurirani prospekt UCITS fonda i/ili ga ne objavi u skladu s odredbama članka 186. stavka 2. ovoga Zakona,

48. ne dostavi ulagatelju besplatno tiskani prospekt, u skladu s odredbama članka 187. ovoga Zakona,

49. ne dostavi Agenciji sve promjene ključnih podataka za ulagatelje za svaki UCITS fond kojim upravlja u Republici Hrvatskoj, u skladu s odredbama članka 197. ovoga Zakona,

50. ne izrađuje i/ili ne dostavlja polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje Agenciji u rokovima i na način propisan odredbama članka 198. stavka 2., članka 200. i/ili članka 201. ovoga Zakona ili odredbama pravilnika iz članaka 199. i 200. ovoga Zakona,

51. ne omogući uvid u prospekt i posljednje polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 204. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona,

52. ne dostavi ulagateljima prospekt i/ili posljednje revidirane godišnje izvještaje i/ili polugodišnje izvještaje UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 204. stavka 3. ovoga Zakona,

53. ne izrađuje mjesečne izvještaje o poslovanju UCITS fonda i/ili ga ne objavljuje u skladu s odredbama članka 206. i/ili članka 209. ovoga Zakona,

54. ne objavljuje i ne obavještava o svakom pravnom i poslovnom događaju u vezi s društvom za upravljanje i UCITS fondom kojim upravlja, u skladu s odredbama članka 207. ovoga Zakona,

55. postupa protivno odredbama članka 243. ovoga Zakona,

56. postupa protivno odredbama članka 247. ovoga Zakona,

57. postupa protivno pravilniku iz članka 251. stavka 6. ovoga Zakona

58. društvo za upravljanje fondom preuzimateljem ne obavijesti sve imatelje udjela u fondu preuzimatelju u skladu s odredbama članka 261. ovoga Zakona,

59. imatelju udjela ne da kopiju revizorskog izvješća o pripajanju, u skladu s odredbama članka 264. stavka 2. ovoga Zakona,

60. društvo za upravljanje fondom preuzimateljem ne obavijestiti Agenciju i depozitara fonda preuzimatelja u skladu s odredbama članka 267. ovoga Zakona,

61. društvo za upravljanje fondom preuzimateljem na svojim internetskim stranicama ne objavi informaciju o provedbi statusne promjene pripajanja, u skladu s odredbama članka 268. ovoga Zakona,

62. ne dostavi obavijest iz članka 287. stavka 1. ovoga Zakona u skladu s odredbama članka 287. stavka 2. i/ili članka 3. ovoga Zakona i/ili pravilnika iz članka 314. stavka 1. točke 1. i/ili točke 7. ovoga Zakona,

63. društvo za upravljanje glavnog UCITS fonda koje ne sklopi sporazum o razmjeni svih informacija i dokumentacije s društvom za upravljanje napajajućeg UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 289. stavka 1. ovoga Zakona i/ili pravilnika iz članka 314. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona,

64. društvo za upravljanje napajajućeg UCITS fonda koje ne sklopi sporazum o razmjeni svih informacija i dokumentacije s društvom za upravljanje glavnog UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 289. stavka 1. ovoga Zakona i/ili pravilnika iz članka 314. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona,

65. društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom, ne dostavi depozitaru napajajućeg UCITS fonda sve informacije u vezi s glavnim UCITS fondom, u skladu s odredbama članka 291. stavka 1. ovoga Zakona,

66. društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom ne prati učinkovito prikladnost upravljanja i poslovanja glavnog UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 299. stavka 1. ovoga Zakona,

67. društvo za upravljanje koje upravlja napajajućim UCITS fondom ne postupi u skladu s odredbama članka 304. stavka 3. ovoga Zakona,

68. u pogledu prestanka UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme ne postupa u skladu odredbama članka 321. ovoga Zakona,

69. u pogledu produljenja trajanja UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme ne postupa u skladu odredbama članka 322. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba društva za upravljanje.

Prekršaji određenih fizičkih osoba vezanih uz društvo za upravljanje ili depozitara

Članak 376.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. član društva za upravljanje koji ne ispunjava uvjete iz članka 28. ovoga Zakona,

2. članovi uprave društva za upravljanje ako ne vode poslove društva za upravljanje, u skladu s odredbama članka 37. stavka 3. ovoga Zakona,

3. član/članovi uprave društva za upravljanje ako ne vode poslovanje društva za upravljanje u skladu s odredbama članka 38. stavka 4. ovoga Zakona,

4. član uprave ili prokurist društva za upravljanje ako postupa protivno odredbama članka 39. ovoga Zakona,

5. član uprave društva za upravljanje ako ne sudjeluje u procesu upravljanja rizicima i/ili ako radnici ne sudjeluju u provođenju sustava upravljanja rizicima, u skladu s odredbama članka 54. stavka 1. ovoga Zakona,

6. upravitelji ili ostali radnici depozitara ili njegovi prokuristi ili punomoćnici ako postupaju protivno odredbama članka 219. stavka 4. ovoga Zakona,

7. članovi uprave i ostali radnici društva za upravljanje ili njegovi prokuristi ili punomoćnici ako postupaju protivno odredbama članka 219. stavka 5. ovoga Zakona.

Prekršaji likvidatora UCITS fonda

Članak 377.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj likvidator UCITS fonda kao pravna osoba ako:

1. likvidaciju UCITS fonda ne provede u skladu s odredbama članka 315. ovoga Zakona,

2. ne postupi u skladu s odredbama članka 317. ovoga Zakona,

3. postupi protivno zabranama propisanima odredbama članka 318. stavka 1. ovoga Zakona ili odredbama pravilnika iz članka 320. ovoga Zakona,

4. ne postupi u skladu s odredbama članka 318. stavka 3. ovoga Zakona, u odnosu na dostavu izvješća Agenciji.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u likvidatoru pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka likvidator kao fizička osoba.

Prekršaji revizora i revizorskog društva

Članak 378.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo:

1. UCITS fonda koje tijekom revizije godišnjih izvještaja ne postupi u skladu s odredbama članka 160. stavka 8. ovoga Zakona,

2. društva za upravljanje koje tijekom revizije godišnjih izvještaja društva za upravljanje ne postupi u skladu s odredbama članka 63. ovoga Zakona,

3. UCITS fonda koje tijekom revizije godišnjih izvještaja UCITS fonda ne postupi u skladu s odredbama članka 200. ovoga Zakona,

4. ako revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji nije u skladu s pravilnikom iz članka 221. stavka 7. ovoga Zakona,

5. glavnog UCITS fonda koji ne sklopi sporazum o razmjeni svih informacija s revizorskim društvom napajajućeg UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 292. stavka 1. ovoga Zakona i/ili pravilnika iz članka 314. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona,

6. napajajućeg UCITS fonda koji ne sklopi sporazum o razmjeni svih informacija s revizorskim društvom glavnog UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 292. stavka 1. ovoga Zakona i/ili pravilnika iz članka 314. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka revizor i odgovorna osoba revizorskog društva koji je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka samostalni revizor.

Prekršaji ostalih osoba

Članak 379.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja koristi izraz »društvo za upravljanje investicijskim fondovima«, za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili promidžbe, a nema odobrenje Agencije, odnosno nadležnog tijela, prema odredbama članka 12. stavka 3. ovoga Zakona,

2. koja u Republici Hrvatskoj obavlja djelatnosti društva za upravljanje protivno odredbama članka 14. ovoga Zakona,

3. ako kao treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova društva za upravljanje, protivno odredbama članka 65. stavka 2. ovoga Zakona,

4. koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u društvu za upravljanje, a prethodno Agenciji ne podnesu zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku, u skladu s i prema uvjetima propisanima odredbama članka 67. ovoga Zakona,

5. koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti ili smanjiti kvalificirani udjel u društvu za upravljanje, a o tome ne obavijesti Agenciju pisanim putem, u skladu s odredbama članka 68. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona,

6. vodeći registar udjela UCITS fonda ne priopći podatke o ulagateljima, stanju udjela te uplatama i isplatama u skladu s odredbama članka 103. ovoga Zakona,

7. ako vodi registar i/ili objavljuje podatke iz registra udjela protivno pravilniku iz članka 109. ovoga Zakona

8. koja nije određena člankom 129. ovoga Zakona, a u Republici Hrvatskoj trguju udjelima UCITS fonda osnovanog u Republici Hrvatskoj,

9. ako kao osoba iz članka 154. ovoga Zakona postupa protivno odredbama članka 156. ovoga Zakona,

10. ako kao osoba iz članka 154. ovoga Zakona, ovlaštena za nuđenje udjela u UCITS fondovima s javnom ponudom postupa protivno odredbama članka 157. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba subjekta koji je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u društvu za upravljanje, a prethodno Agenciji ne podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku, u skladu s i prema uvjetima propisanima odredbama članka 67. ovoga Zakona,

2. koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti ili smanjiti kvalificirani udjel u društvu za upravljanje, a o tome ne obavijesti Agenciju pisanim putem, u skladu s odredbama članka 68. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

Teži prekršaji depozitara

Članak 380.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj depozitar ako:

1. ne obavlja poslove upravljanja UCITS fondom koje nije moguće odgađati, u skladu s odredbama članka 82. stavka 1. ovoga Zakona,

2. ne obustavi izdavanje i otkup udjela UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 82. stavka 3. ovoga Zakona,

3. u pogledu izbora drugog društva za upravljanje i/ili prijenosa poslova upravljanja postupi protivno odredbama članka 83. ovoga Zakona,

4. ne započne i/ili ne provede likvidaciju UCITS fonda u skladu s odredbama članka 84. ovoga Zakona,

5. ne osigurava da društvo za upravljanje izračunava vrijednost imovine UCITS fondova te cijenu udjela u UCITS fondu u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, važećim propisima i prospektom UCITS fonda, prema odredbama članka 160. stavka 3. ovoga Zakona,

6. ako prilikom kontrole izračuna neto-vrijednosti imovine UCITS fonda utvrdi netočnost i/ili nepravilnost, a o tome ne obavijesti društvo za upravljanje, prema odredbama članka 160. stavka 6. ovoga Zakona,

7. postupa protivno odredbama članka 215. ovoga Zakona,

8. ako u pogledu evidencija o kršenjima i obavijesti depozitara o pitanjima važnima za nadzor postupa protivno odredbama članka 216. ovoga Zakona,

9. ne pohranjuje imovinu UCITS fonda u skladu s odredbama članka 217. ovoga Zakona,

10. ne odvoji ustrojstveno poslove pohrane i administriranja te ostale poslove koje obavlja za društvo za upravljanje od poslova društva za upravljanje, u skladu s odredbama članka 218. stavka 1. ovoga Zakona,

11. imovinu UCITS fonda ne čuva i ne vodi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada UCITS fondu, u skladu s odredbama članka 218. stavka 2. ovoga Zakona,

12. u slučaju gubitka imovine koja se čuva na pohrani, ne vrati u imovinu UCITS fonda financijski instrument iste vrste ili odgovarajući iznos novčanih sredstava bez nepotrebnog kašnjenja, u skladu s odredbama članka 220. stavka 2. ovoga Zakona,

13. delegira poslove i dužnosti na treće osobe protivno odredbama članka 226. ovoga Zakona,

14. postupi protivno odredbama pravilnika iz članka 235. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba depozitara.

Lakši prekršaji depozitara

Članak 381.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj depozitar ako:

1. ne postupi u skladu s člankom 227. ovoga Zakona,

2. ne postupa u skladu s člankom 228. ovoga Zakona,

3. ne obavijesti Agenciju i društvo za upravljanje u skladu s člankom 230. stavkom 1. ovoga Zakona,

4. depozitar glavnog UCITS fonda koji ne sklopi sporazum o razmjeni svih informacija s depozitarom napajajućeg UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 290. stavka 1. ovoga Zakona i/ili pravilnika iz članka 314. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona,

5. depozitar napajajućeg UCITS fonda koji ne sklopi sporazum o razmjeni svih informacija s depozitarom glavnog UCITS fonda, u skladu s odredbama članka 290. stavka 1. ovoga Zakona i/ili pravilnika iz članka 314. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona,

6. ako kao depozitar glavnog UCITS fonda utvrdi kršenje koje bi moglo negativno utjecati na položaj napajajućeg UCITS fonda, a ne postupi u skladu s odredbama članka 291. stavka 2. ovoga Zakona i/ili pravilnika iz članka 314. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona,

7. ne postupi u skladu s odredbama članka 317. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba depozitara.

Zastara prekršajnog progona

Članak 382.

(1) Prekršajni postupak ne može biti pokrenut kada proteknu 3 godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Zastara se prekida svakom postupovnom radnjom koja se poduzima radi prekršajnog progona počinitelja zbog počinjenog prekršaja.

(3) Nakon svakog prekida zastara počinje ponovno teći.

(4) Zastara prekršajnog progona nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je prema zakonu određena zastara prekršajnog progona.

Dio sedamnaesti

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađenje društava za upravljanje

Članak 383.

(1) Društva za upravljanje koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju odobrenje za obavljanje poslova upravljanja investicijskim fondovima i upravljaju otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, a odobrenje je upisano u sudski registar i izdano od Agencije na temelju Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05.), nastavljaju poslovati kao društva za upravljanje prema ovom Zakonu na temelju postojećeg odobrenja.

(2) Smatra se da društva za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka imaju odobrenje za upravljanje UCITS fondovima kojima su ta društva upravljala prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Društva za upravljanje koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju odobrenje za upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje izdano od Agencije na temelju Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05.) i Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/08., 146/08. i 74/09.), nastavljaju poslovati prema ovom Zakonu na temelju postojećeg odobrenja.

(4) Društva za upravljanje koja su prospekt UCITS fondova kojima upravljaju izradila na temelju odredaba Zakona o investicijskim fondovima, dužna su uskladiti prospekte UCITS fondova kojima upravljaju s odredbama dijela 8. glave 2. ovoga Zakona u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Društva za upravljanje dužna su izraditi pravila UCITS fonda za sve UCITS fondove kojima upravljaju u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Agencija će o zahtjevu za izdavanje suglasnosti na pravila UCITS fonda odlučiti u roku od 6 mjeseci od dana primitka urednog zahtjeva.

(6) Društva za upravljanje dužna su izraditi ključne podatke za ulagatelje za sve UCITS fondove kojima upravljaju u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(7) Društva za upravljanje dužna su se uskladiti s odredbama dijela 2. glave 1. odjeljaka 2., 4. i 5. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(8) Društva za upravljanje dužna su uskladiti ulaganja UCITS fondova kojima upravljaju s odredbama ovoga Zakona u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članovi uprave društva za upravljanje

Članak 384.

(1) Osoba koja je od Agencije dobila odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje na temelju odredaba Zakona o investicijskim fondovima, smatra se da ima suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje izdano prema odredbama članka 41. ovoga Zakona, ali najduže na mandat od 5 godina od dana imenovanja. U slučaju da je od dana imenovanja člana uprave prošlo više od 5 godina, članovi, odnosno nadzorni odbor društva za upravljanje dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe članka 383. stavka 7. ovoga Zakona, ako nijedan od članova uprave društva za upravljanje nema položen ispit za investicijskog savjetnika, jedan ga je član uprave društva za upravljanje dužan položiti u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ispunjavati uvjete iz članka 38. stavka 1. točke 8. i članka 39. ovoga Zakona.

Članak 385.

(1) Društva za upravljanje iz članka 383. ovoga Zakona dužna su Agenciji dostaviti izvještaj o usklađenju u roku od 30 dana nakon proteka roka iz članka 383. stavka 7. ovoga Zakona.

(2) Izvještaju o usklađenju iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

1. podatke o članovima uprave društva za upravljanje,

2. podatke o identitetu dioničara ili članova društva za upravljanje i podatak o visini udjela u apsolutnom i relativnom iznosu,

3. za dioničare ili članove društva – imatelje kvalificiranih udjela, dokumentaciju propisanu pravilnikom iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona,

4. popis osoba koje su s društvom za upravljanje u odnosu uske povezanosti i detaljan opis načina povezanosti,

5. detaljan prikaz organizacijske strukture društva za upravljanje, uključujući izjavu o načinu ispunjavanja uvjeta iz ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(3) Ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu s odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, Agencija može društvu za upravljanje oduzeti odobrenje za rad iz članka 383. stavka 1. ovoga Zakona. U tom slučaju, društvo za upravljanje dužno je prestati obavljati djelatnosti za koje ima odobrenje za rad i brisati iste djelatnosti iz sudskog registra. Društvo za upravljanje ponovni zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s odredbama ovoga Zakona ne može podnijeti prije proteka roka od jedne godine od dana oduzimanja odobrenja za rad.

(4) Investicijske fondove koji su dobili odobrenje za rad i koji su upisani u registar investicijskih fondova Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05.), a nisu započeli s radom do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Agencija će po službenoj dužnosti brisati iz registra društava za upravljanje i UCITS fondova Republike Hrvatske, ako u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ne započnu s radom.

Donošenje provedbenih propisa

Članak 386.

Agencija će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise čije je donošenje propisano ovim Zakonom.

Postupci Agencije

Članak 387.

Postupci pokrenuti pred Agencijom do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se primjenom odredaba Zakona o investicijskim fondovima.

Članak 388.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05.) u dijelu koji se odnosi na otvorene investicijske fondove s javnom ponudom.

Stupanje na snagu

Članak 389.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 402-09/12-01/02

Zagreb, 25. siječnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

16 08.02.2013 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom