Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

NN 16/2013 (8.2.2013.), Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

HRVATSKI SABOR

265

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o alernativnim investicijskim fondovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/03

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 31. siječnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Dio prvi

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti za osnivanje i rad alternativnih investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: AIF) i društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: UAIF), način izdavanja i otkupa udjela AIF-a, trgovanje udjelima AIF-a, delegiranje poslova na treće osobe te nadzor nad radom i poslovanjem UAIF-a, AIF-a, depozitara i osoba koje nude udjele u AIF-ima.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni sustav Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjenama i dopunama Direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te Uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. Investicijski fond je subjekt za zajednička ulaganja čija je jedina svrha i namjena prikupljanje sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganje tih sredstava u različite vrste imovine u skladu s unaprijed određenom strategijom ulaganja investicijskog fonda, a isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu. Investicijski fond može biti alternativni investicijski fond ili UCITS fond.

2. Alternativni investicijski fond (AIF) je investicijski fond osnovan sa svrhom i namjenom prikupljanja sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganja tih sredstava u različite vrste imovine u skladu s unaprijed određenom strategijom i ciljem ulaganja AIF-a, a isključivo u korist imatelja udjela tog AIF-a. AIF može biti otvoreni i zatvoreni AIF. AIF nije UCITS fond te ne zahtijeva odobrenje za osnivanje i rad u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

3. UCITS fond je investicijski fond određen zakonom koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

4. Otvoreni AIF je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju osniva UAIF i kojom UAIF upravlja u svoje ime i za zajednički račun imatelja udjela u toj imovini u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta i/ili pravila toga fonda. Otvorenim AIF-om može upravljati samo vanjski UAIF. Udjeli otvorenog AIF-a se na način i pod uvjetima utvrđenim prospektom i/ili pravilima fonda, na zahtjev imatelja udjela otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog AIF-a. Ako pravo države članice ili treće države to dozvoljava, otvoreni AIF može imati pravnu osobnost.

5. Zatvoreni AIF je pravna osoba osnovana u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću koju osniva UAIF i kojom UAIF upravlja u njezino ime i za njezin račun u skladu s odredbama ovoga Zakona, prospekta kada je to primjenjivo, pravila i statuta ili društvenog ugovora toga AIF-a, a čiji udjeli na zahtjev imatelja udjela nisu otkupivi iz imovine zatvorenog AIF-a. Zatvorenim AIF-om može upravljati vanjski ili unutarnji UAIF.

6. Unutarnji upravitelj je UAIF koji upravlja zatvorenim AIF-om i koji je istovremeno taj zatvoreni AIF te koji ne može obavljati niti jednu drugu djelatnost osim upravljanja tim AIF-om.

7. Vanjski upravitelj je UAIF koji upravlja jednim ili više otvorenih ili zatvorenih AIF-ova te obavlja ostale djelatnosti predviđene ovim Zakonom.

8. Udjel predstavlja udjel u otvorenom AIF-u, odnosno dionicu ili poslovni udjel u zatvorenom AIF-u.

9. Ulagatelj je imatelj udjela u otvorenom AIF-u, odnosno dioničar ili imatelj poslovnog udjela u zatvorenom AIF-u.

10. Depozitar je kreditna institucija ili podružnica kreditne institucije kojoj su povjerene dužnosti propisane odredbama članka 230. ovoga Zakona.

11. Društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (UAIF) je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja, na temelju odobrenja Agencije, obavlja djelatnost upravljanja jednim ili više AIF-ova. UAIF može poslovati kao vanjski ili unutarnji UAIF.

12. UAIF iz druge države članice je pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici koja, na temelju odobrenja nadležnog tijela te države članice, obavlja djelatnost upravljanja jednim ili više AIF-ova.

13. UAIF iz treće države je pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja, na temelju odobrenja nadležnog tijela treće države, obavlja djelatnost upravljanja jednim ili više AIF-ova.

14. Matična država članica UAIF-a je država članica u kojoj je registrirano sjedište UAIF-a.

15. Država članica domaćin UAIF-a je država članica koja nije matična država članica UAIF-a, a na čijem području UAIF upravlja AIF-ovima ili trguje udjelima AIF-ova.

16. Referentna država članica UAIF-a je država članica određena u skladu sa člancima 157. i 158. ovoga Zakona.

17. Matična država članica AIF-a je država članica u kojoj je AIF, od nadležnog tijela, dobio odobrenje koje odgovara onom iz članka 251. ovoga Zakona, odnosno u kojoj je registrirano sjedište AIF-a.

18. Država članica domaćin AIF-a je država članica koja nije matična država članica, u kojoj se trguje udjelima AIF-a.

19. Podružnica je mjesto poslovanja koje je dio UAIF-a, nema pravnu osobnost i obavlja poslove pružanja usluga za koje je UAIF dobio odobrenje za rad. Sva mjesta poslovanja koja je UAIF osnovao u drugoj državi članici ili trećoj državi, smatraju se jednom podružnicom.

20. Uska povezanost označava povezanost dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba, odnosno subjekata, na jedan od sljedećih načina:

a) odnosom sudjelovanja,

b) odnosom kontrole.

21. Sudjelovanje označava sudjelovanje neke osobe u drugoj pravnoj osobi ako:

a) ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20% udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim pravima u toj pravnoj osobi, ili

b) ima udjel u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi manji od 20%, a stečen je s namjerom da na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom omogući utjecaj na njezino poslovanje.

22. Kontrola označava odnos između matičnog društva i ovisnog društva ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i nekog društva.

U smislu ove točke:

1. ovisno društvo ovisnog društva također se smatra ovisnim društvom matičnog društva koje je na čelu tih društava,

2. situaciju u kojoj su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba trajno povezane s istom osobom putem odnosa kontrole, smatrat će se odnosom uske povezanosti između tih osoba.

23. Kvalificirani udjel je svaki izravni ili neizravni udjel u

UAIF-u koji predstavlja 10% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili manji udjel koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje UAIF-om. Pri izračunu udjela glasačkih prava, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala o informacijama o promjeni glasačkih prava.

24. Upravljanje AIF-om znači obavljanje barem jedne aktivnosti iz članka 13. stavka 2. točke 2. ili 3. ovoga Zakona, za jedan ili više AIF-ova.

25. Trgovanje znači svako izravno ili neizravno distribuiranje udjela AIF-a, na inicijativu UAIF-a ili u ime UAIF-a, ulagateljima s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj, nekoj od država članica i/ili u trećoj državi.

26. Financijski instrument je financijski instrument određen zakonom koji uređuje tržište kapitala.

27. Izdavatelj, u smislu dijela 2. odjeljka 12. ovoga Zakona, je pravni subjekt, uključujući i državu, čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, pri čemu se u slučaju izdanih potvrda o deponiranim dionicama, izdavateljem smatra izdavatelj dionica na osnovi kojih su izdane potvrde o deponiranim dionicama.

28. Pravni zastupnik je fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koju je UAIF iz države članice ili iz treće države ovlastio da ga zastupa prema Agenciji, nadležnim tijelima, ulagateljima, drugim tijelima i drugim ugovornim stranama, a u vezi s obvezama i ovlaštenjima koje je UAIF iz države članice ili treće države dužan i ovlašten ispunjavati na temelju ovoga Zakona.

29. Financijska poluga je svaka metoda kojom UAIF povećava izloženost AIF-a kojim upravlja bilo putem pozajmice novca ili financijskih instrumenata, ili zauzimanjem pozicije u derivatima koji imaju utjelovljenu financijsku polugu, ili na neki drugi način.

30. Naknada koja ovisi o prinosu znači udio u dobiti AIF-a pripisan UAIF-u kao naknada za upravljanje AIF-om, isključujući bilo koji udio u dobiti AIF-a pripisan UAIF-u kao povrat od bilo kojeg ulaganja UAIF-a u AIF.

31. Napajajući AIF je svaki AIF koji:

a) ulaže najmanje 85% svoje imovine u udjele drugog AIF-a (glavni AIF),

b) ulaže najmanje 85% svoje imovine u više od jednog glavnog AIF-a, kad ti glavni AIF-ovi imaju iste investicijske strategije, ili

c) njegova je imovina na drugi način izložena najmanje 85% prema glavnom AIF-u.

32. Glavni AIF je AIF u kojega ulaže neki drugi AIF ili prema kojem drugi AIF ima izloženost u skladu s točkom 31. ovoga članka.

33. Matično društvo je matično društvo kako je definirano propisima koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

34. Ovisno društvo je ovisno društvo kako je definirano propisima koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

35. Glavni broker je kreditna institucija, investicijsko društvo ili neki drugi subjekt koji podliježe bonitetnom nadzoru, koji nudi usluge profesionalnim ulagateljima, prvenstveno radi financiranja ili izvršavanja transakcija s financijskim instrumentima kao druga ugovorna strana i koje osim toga može pružati druge usluge, poput poravnanja i namire, skrbničkih usluga, zajmova vrijednosnih papira, posebno personaliziranu tehnologiju i pogodnosti operativne pomoći.

36. Neuvršteno društvo je dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici čije dionice, odnosno poslovni udjeli nisu uvršteni na uređeno tržište u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala.

37. Država članica je država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru.

38. Treća država je država koja nije država članica u smislu točke 37. ovoga članka.

39. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, čije nadležnosti i djelokrug rada su propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i ovim Zakonom.

40. Nadležno tijelo je:

a) tijelo pojedine države članice koje je, na temelju propisa te države kojima se u pravni poredak države prenose odredbe Direktive 2011/61/EZ, nadležno za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad, odnosno nadzor UAIF-a i AIF-a,

b) tijelo treće države nadležno za izdavanje odobrenja za osnivanje i rad, odnosno nadzor UAIF-a i AIF-a.

41. Suglasnost ili odobrenje je odluka Agencije kojom se usvaja podneseni zahtjev, koja se uvijek zahtijeva i izdaje prije poduzimanja određene radnje ili sklapanja nekog posla.

42. Europska putovnica označava pravo UAIF-a da, na temelju odobrenja za rad dobivenog od Agencije, odnosno od nadležnog tijela matične države članice, obavlja djelatnost na području druge, odnosno drugih država članica.

43. Javna ponuda je svaka obavijest dana u bilo kojem obliku i uporabom bilo kojeg sredstva upućena neograničenom broju osoba, a koja sadrži dovoljno informacija o uvjetima ponude i o ponuđenim udjelima AIF-a, da se na temelju istih ulagatelj može odlučiti na upis tih udjela.

44. Privatna ponuda je svaka obavijest dana u bilo kojem obliku i uporabom bilo kojeg sredstva, koja sadrži dovoljno informacija o uvjetima ponude i o ponuđenim udjelima AIF-a, da se na temelju istih ulagatelj može odlučiti na upis tih udjela, a koja je po nekoj svojoj karakteristici uvjetovana, primjerice minimalnim iznosom ulaganja, ciljanom skupinom ulagatelja ili brojem ulagatelja.

45. Profesionalni ulagatelj je ulagatelj koji se u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala smatra profesionalnim ulagateljem ili se na vlastiti zahtjev može tretirati kao profesionalni ulagatelj.

46. Mali ulagatelj je ulagatelj koji nije profesionalni ulagatelj.

47. Revizor je neovisni vanjski ovlašteni revizor definiran propisima koji uređuju reviziju.

48. ESMA je Europsko nadzorno tijelo – Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala, osnovana Uredbom (EZ) 1095/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

49. ESRB je Europski odbor za sistemski rizik, osnovan Uredbom (EZ) 1092/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

50. FATF je stručna skupina za financijsko djelovanje – međuvladino tijelo osnovano s ciljem razvijanja politika za suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i s njima povezanim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju integritetu međunarodnog financijskog sustava.

51. Relevantna osoba u odnosu na UAIF je:

a) osoba na rukovodećoj poziciji u UAIF-u, osoba koja je član UAIF-a, član nadzornog odbora ili prokurist UAIF-a,

b) osoba na rukovodećoj poziciji u zatvorenom AIF-u, član nadzornog odbora ili prokurist zatvorenog AIF-a,

c) osoba na rukovodećoj poziciji u pravnoj osobi na koju je UAIF delegirao svoje poslove,

d) osoba na rukovodećoj poziciji ili osoba koja je član društva u svakoj pravnoj osobi ovlaštenoj za nuđenje udjela AIF-a,

e) radnik UAIF-a, radnik pravne osobe na koju je UAIF delegirao svoje poslove ili radnik pravne osobe ovlaštene za nuđenje udjela AIF-a, a koja je uključena u djelatnosti koje UAIF obavlja,

f) svaka druga fizička osoba čije su usluge stavljene na raspolaganje i u nadležnosti su UAIF-a, a koja je uključena u djelatnosti koje UAIF obavlja.

52. Osoba s kojom je relevantna osoba u srodstvu je:

a) bračni drug relevantne osobe ili bilo koja osoba koja se po nacionalnom pravu smatra izjednačenom s bračnim drugom,

b) uzdržavano dijete ili pastorak relevantne osobe,

c) bilo koji drugi srodnik relevantne osobe, koji je s relevantnom osobom proveo u zajedničkom kućanstvu najmanje godinu dana.

Izuzeci od primjene ovoga Zakona

Članak 4.

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na:

a) holding društva,

b) mirovinska društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, mirovinska društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva,

c) društva za osiguranje i reosiguranje,

d) nadnacionalne institucije kao što je Europska centralna banka, Europska investicijska banka, Europski investicijski fond, Europske razvojne financijske institucije i bilateralne razvojne banke, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, druge nadnacionalne institucije i slične međunarodne organizacije u slučaju da takve institucije upravljaju AIF-ima i u mjeri u kojoj ti AIF-i djeluju u javnom interesu,

e) nacionalne središnje banke,

f) nacionalne, regionalne i lokalne vlasti i tijela ili druge institucije koje upravljaju fondovima koji podupiru mirovinske sustave i sustave socijalnog osiguranja,

g) sheme sudjelovanja radnika ili sheme štednje radnika,

h) sekuritizacijske subjekte posebne namjene.

(2) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na UAIF-e koji upravljaju jednim ili više AIF-a čiji su jedini ulagatelji UAIF ili matična društva ili ovisna društva UAIF-a ili druga ovisna društva ovih matičnih društava, pod uvjetom da ni jedan od ovih ulagatelja nije i sam AIF.

Članak 5.

Odredbe ovoga Zakona u cijelosti se primjenjuju na sve

UAIF-ove iz Republike Hrvatske neovisno o ukupnoj neto vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravljaju te neovisno o tome koriste li financijsku polugu ili ne.

Zabrana ponude, upravljanja i nuđenja udjela bez odobrenja nadležnog tijela

Članak 6.

(1) Niti jedna osoba, bilo pravna ili fizička, ne može osnovati niti upravljati AIF-om, osim ako za to nije dobila odobrenje Agencije ili nadležnog tijela.

(2) Samo osobe iz članka 188. ovoga Zakona mogu obavljati poslove nuđenja udjela AIF-ova.

Pojam i razlikovnosti AIF-a

Članak 7.

(1) AIF se osniva s ciljem prikupljanja novčanih sredstava ponudom za stjecanje udjela u AIF-u, a sredstva AIF-a se ulažu u skladu s odredbama ovoga Zakona, pravila AIF-a i, kada je to primjenjivo, prospekta tog AIF-a.

(2) Otvoreni AIF, osnovan u Republici Hrvatskoj, je zasebna imovina bez pravne osobnosti.

(3) Zatvoreni AIF, osnovan u Republici Hrvatskoj, može biti uspostavljen u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću.

(4) Udjeli otvorenog AIF-a i udjeli zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku dioničkog društva mogu se nuditi javnom ili privatnom ponudom.

(5) Udjeli zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku društva s ograničenom odgovornošću mogu se nuditi samo privatnom ponudom.

(6) S obzirom na krug ulagatelja kojima su namijenjeni, razlikuju se AIF-ovi koji se mogu nuditi samo profesionalnim ulagateljima od onih koji se mogu nuditi i profesionalnim i malim ulagateljima.

(7) Profesionalnim ulagateljima mogu se nuditi sve vrste AIF-ova.

(8) Agencija će pravilnikom propisati vrste AIF-ova koji se mogu osnovati temeljem ovoga Zakona, klase imovine u koje mogu ulagati, ograničenja ulaganja te uvjete pod kojima je pojedine vrste AIF-ova dopušteno nuditi malim ulagateljima. Agencija može pravilnikom propisati uvjete poslovanja pojedinih vrsta AIF-ova.

Porezni status AIF-a

Članak 8.

Porezni status AIF-a određuje se prema posebnim propisima i međunarodnim ugovorima koji su u primjeni u Republici Hrvatskoj.

Podredna primjena propisa

Članak 9.

Na poslovanje UAIF-a na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, osim ako ovim Zakonom ili drugim propisom nije određeno drugačije.

Registar UAIF-ova i AIF-ova

Članak 10.

(1) UAIF-ovi i AIF-ovi kojima je Agencija izdala odobrenje za rad i osnivanje, upisuju se u registar UAIF-ova i AIF-ova Republike Hrvatske koji vodi Agencija.

(2) U registar UAIF-ova i AIF-ova upisuju se UAIF-ovi i AIF-ovi te svi podaci određeni ovim Zakonom i pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka, kao i promjene tih podataka.

(3) Registar UAIF-ova i AIF-ova Agencija će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

(4) Agencija će pravilnikom propisati sadržaj i način vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova.

Članak 11.

Agencija će na svojim internetskim stranicama objaviti i popis svih UAIF-ova iz država članica i trećih država i njihovih podružnica koji obavljaju djelatnost na području Republike Hrvatske, kao i popis AIF-ova iz država članica i trećih država čiji se udjeli nude u Republici Hrvatskoj.

Dio drugi

UAIF

Odjeljak 1.

Oblik UAIF-a

Članak 12.

(1) UAIF se osniva i posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) UAIF se može osnovati i kao Europsko društvo – Societas Europaea (SE) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(3) Izraz »društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima«, za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili oglašavanja, mogu koristiti samo UAIF-ovi koji imaju odobrenje Agencije, odnosno nadležnog tijela za osnivanje i upravljanje AIF-ima.

(4) Izraz »društvo za upravljanje investicijskim fondovima«, za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili oglašavanja, mogu koristiti samo UAIF-ovi koji imaju odobrenje Agencije, odnosno nadležnog tijela, za osnivanje i upravljanje AIF-om i UCITS fondom.

(5) Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upravu, odnosno na nadzorni odbor UAIF-a primjenjuju se na odgovarajući način na upravni odbor i izvršne direktore UAIF-a.

(6) Svaki AIF ima jednog UAIF-a koji je zadužen i odgovoran za osiguravanje usklađenosti s odredbama ovoga Zakona.

(7) UAIF može poslovati:

a) kao vanjski upravitelj, koji upravlja jednim ili više AIF-ova (vanjski UAIF), ili

b) kao unutarnji upravitelj, kod zatvorenog AIF-a, kada uprava uz suglasnost nadzornog odbora kada je to primjenjivo, odnosno upravni odbor zatvorenog AIF-a, odluči da neće imenovati vanjskog UAIF-a (unutarnji UAIF). Zatvoreni AIF tada je istovremeno UAIF te se sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na UAIF odnose na AIF. Zatvoreni AIF koji je istovremeno UAIF ne može obavljati niti jednu drugu djelatnost osim upravljanja tim AIF-om.

(8) U svim slučajevima kad vanjski UAIF ne može osigurati usklađenost sa zahtjevima iz ovoga Zakona za koju je sam AIF odgovoran kada je to primjenjivo, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju, a prema potrebi i nadležno tijelo AIF-a u drugoj državi članici.

(9) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 8. ovoga članka Agencija će naložiti AIF-u da poduzme odgovarajuće mjere kako bi se osigurala usklađenost AIF-a s odredbama ovoga Zakona, a ako AIF unatoč poduzetim mjerama i dalje bude neusklađen s odredbama ovoga Zakona, Agencija će zabraniti trgovanje AIF-om te će u slučaju da se udjelima tog AIF-a trguje u drugoj državi članici o zabrani trgovanja obavijestiti nadležno tijelo druge države članice.

Djelatnosti UAIF-a

Članak 13.

(1) Djelatnosti UAIF-a su:

1. osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom (upravljanje AIF-om),

2. osnivanje i upravljanje UCITS fondom uz odobrenje za rad dobiveno prema propisima koji uređuju osnivanje i upravljanje UCITS fondom (upravljanje UCITS fondom).

(2) Osnivanje i upravljanje AIF-om obuhvaća:

1. osnivanje AIF-a,

2. upravljanje imovinom AIF-a,

3. upravljanje rizicima,

4. administrativne poslove,

5. trgovanje udjelima AIF-a,

6. aktivnosti povezane s imovinom AIF-a i to: usluge koje su potrebne za ispunjavanje fiducijarnih obveza UAIF-a, upravljanje objektima, aktivnosti upravljanja nekretninama, savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja, pripajanja i stjecanja udjela u društvima i ostale usluge povezane s upravljanjem AIF-om i društvima i ostalom imovinom u koju je uložio.

(3) Administrativni poslovi iz stavka 2. točke 4. ovoga članka obuhvaćaju:

1. pravne i računovodstvene usluge u vezi s upravljanjem AIF-om,

2. zaprimanje i obradu upita ulagatelja,

3. vrednovanje imovine i utvrđivanje cijena udjela (uključujući i izračun porezne obveze),

4. praćenje usklađenosti s propisima,

5. isplatu prihoda ili dobiti,

6. izdavanje i otkup udjela,

7. namiru ugovorenih obveza,

8. vođenje poslovnih evidencija,

9. vođenje registra udjela, kada je to primjenjivo,

10. objave i obavještavanje ulagatelja.

(4) Vanjski UAIF može obavljati sve djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Unutarnji UAIF može obavljati samo djelatnost iz stavka 1. točke 1. ovoga članka isključivo za jedan AIF.

Članak 14.

Djelatnosti UAIF-a u Republici Hrvatskoj može obavljati:

1. UAIF koji je dobio odobrenje za rad od Agencije,

2. društvo za upravljanje UCITS fondom koje je dobilo odobrenje za rad od Agencije,

3. UAIF iz druge države članice koji, u skladu s odredbama ovoga Zakona, osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj ili je ovlašten izravno obavljati djelatnosti UAIF-a u Republici Hrvatskoj, na temelju odobrenja nadležnog tijela matične države članice UAIF-a,

4. UAIF iz treće države koji, u skladu s odredbama ovoga Zakona, osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj ili je ovlašten izravno obavljati djelatnosti UAIF-a u Republici Hrvatskoj, na temelju odobrenja nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a.

Članak 15.

(1) UAIF može obavljati djelatnosti UAIF-a iz članka 13. ovoga Zakona za koje je dobio odobrenje za rad Agencije i upisao ih kao djelatnost u sudski registar.

(2) UAIF ne smije obavljati druge djelatnosti osim onih iz stavka 1. ovoga članka.

(3) UAIF može obavljati poslove upravljanja AIF-om i UCITS fondom za one investicijske fondove koji su subjekti nadzora Agencije, odnosno nadležnih tijela države članice ili treće države.

(4) UAIF koji obavlja djelatnost osnivanja i upravljanja UCITS fondom dužan je, uz odredbe ovoga Zakona, poštivati i odredbe zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(5) UAIF svoju djelatnost može obavljati na području:

1. Republike Hrvatske,

2. druge države članice (država članica domaćin UAIF-a), putem podružnice ili izravno, ako su ispunjeni uvjeti iz dijela 7. ovoga Zakona.

3. treće države, putem podružnice ili izravno, ako su ispunjeni uvjeti iz dijela 7. ovoga Zakona.

Odjeljak 2.

Temeljni kapital UAIF-a

Članak 16.

Najniži iznos temeljnog kapitala UAIF-a iznosi:

1. 2.400.000,00 kuna za unutarnji UAIF,

2. 1.000.000,00 kuna kada je UAIF imenovan kao vanjski upravitelj AIF-a.

Kapital UAIF-a

Članak 17.

(1) Kapital UAIF-a čini zbroj osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u skladu s ograničenjima kapitala, umanjen za odbitne stavke.

(2) Agencija će pravilnikom propisati način izračuna kapitala, obilježja osnovnog i dopunskog kapitala i obilježja stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja kapitala iz stavka 1. ovoga članka.

Dodatni iznos kapitala UAIF-a

Članak 18.

(1) U slučaju kada neto vrijednost imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF prelazi iznos od 2 milijarde kuna, UAIF je dužan osigurati dodatni iznos kapitala jednak 0,02% iznosa za koji neto vrijednost imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF prelazi iznos od 2 milijarde kuna, no zahtijevani ukupni iznos temeljnog kapitala i dodatni iznos kapitala ne smiju prelaziti 80.000.000,00 kuna.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka neto vrijednost imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF uključuje neto vrijednost imovine AIF-ova za koje je UAIF, u skladu s člankom 65. ovoga Zakona, delegirao poslove upravljanja imovinom AIF-a, ali ne i neto vrijednost imovine AIF-ova kojima UAIF upravlja na temelju delegiranja poslova upravljanja imovinom AIF-a.

(3) Agencija može osloboditi UAIF od obveze da osigurava do 50% dodatnog iznosa kapitala iz stavka 1. ovoga članka, ako UAIF ima garanciju u istom iznosu, izdanu od kreditne institucije ili društva za osiguranje s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, odnosno izdanu od kreditne institucije ili društva za osiguranje s registriranim sjedištem u trećoj državi ako iste podliježu pravilima bonitetnog nadzora za koja Agencija smatra da su istovjetna onima koja su propisana hrvatskim propisima.

(4) Kako bi se pokrili mogući rizici od profesionalne odgovornosti koji proizlaze iz registrirane djelatnosti UAIF-a, vanjski i unutarnji UAIF dužni su:

(a) osigurati dodatni kapital koji je prikladan za pokriće mogućih gubitaka od rizika neispunjavanja obveza i nepostupanja pažnjom dobrog stručnjaka, ili

(b) imati osiguranje od profesionalne odgovornosti koje primjereno pokriva gubitke od navedenih rizika.

(5) Agencija može pravilnikom propisati:

a) rizike koje dodatni kapital ili osiguranje od profesionalne odgovornosti moraju pokriti,

b) obilježja imovine koja se može uključiti u izračun dodatnog kapitala ili se može smatrati kao pokriće za osiguranje od profesionalne odgovornosti,

c) način izračuna dodatnog kapitala ili iznosa premije osiguranja od profesionalne odgovornosti, i

d) način i rokove izvještavanja Agencije o ispunjavanju odredbi iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Agencija može pravilnikom propisati dodatne kapitalne zahtjeve za UAIF-ove koji osim djelatnosti upravljanja AIF-ovima obavljaju djelatnost osnivanja i upravljanja UCITS fondovima.

Članak 19.

Kapital UAIF-a, uključujući dodatni kapital iz članka 18. stavka 4. točke a) ovoga Zakona, mora biti uložen u likvidnu imovinu ili imovinu koja se lako može pretvoriti u novac u kratkom roku i ne smije biti namijenjen špekulativnom trgovanju.

Minimalni iznos kapitala UAIF-a

Članak 20.

(1) Kapital UAIF-a mora u svakom trenutku biti veći ili jednak većem od sljedeća dva iznosa:

1. iznosa temeljnog kapitala iz članka 16. ovoga Zakona, odnosno ukupnog iznosa temeljnog kapitala i dodatnog kapitala iz članka 18. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona,

2. jedne četvrtine općih troškova UAIF-a iz prethodne poslovne godine.

(2) U slučaju da kapital UAIF-a padne ispod razine minimalnog iznosa kapitala iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može tom UAIF-u omogućiti da u određenom razdoblju otkloni odstupanja, odnosno naložiti neku od nadzornih mjera propisanih odredbama ovoga Zakona.

(3) Kada je od početka poslovanja UAIF-a prošlo manje od godinu dana, kapital UAIF-a mora biti veći ili jednak većem od sljedeća dva iznosa:

a) iznosu iz stavka 1. točke 1. ovoga članka,

b) jedne četvrtine općih troškova predviđenih poslovnim planom UAIF-a, osim ako Agencija ne zahtijeva prilagodbu tog plana.

(4) Agencija će pravilnikom propisati stavke općih troškova iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

Izvještavanje o ispunjenju kapitalnih zahtjeva

Članak 21.

(1) UAIF je dužan o ispunjenju kapitalnih zahtjeva iz članka 20. ovoga Zakona izvještavati Agenciju najmanje u rokovima dostave financijskih izvještaja UAIF-a.

(2) Agencija će pravilnikom propisati vrste i sadržaj izvještaja o izračunu kapitala te način i rokove njihove dostave.

Odjeljak 3.

Uvjeti i postupci za izdavanje odobrenja za rad UAIF-u sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Članak 22.

(1) Agencija UAIF-u izdaje odobrenje za rad.

(2) Odobrenje za rad izdaje se na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog slijednika.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači UAIF-a, odnosno uprava UAIF-a ukoliko ju UAIF već ima. Zahtjev za odobrenje za rad UAIF-a podnosi se isključivo za upravljanje AIF-om ili AIF-ovima. U slučaju da UAIF namjerava upravljati UCITS fondovima koji su regulirani zakonom koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom tada će UAIF podnijeti Agenciji novi zahtjev za odobrenje za rad u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(4) Prije upisa osnivanja UAIF-a u sudski registar, kao i prije svakog sljedećeg upisa naknadno zatraženih djelatnosti, UAIF mora dobiti odobrenje za rad, odnosno proširenje odobrenja za rad.

Članak 23.

(1) Odobrenje za rad može zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava društva.

(2) Društvo iz stavka 1. ovoga članka mora dobiti odobrenje za rad prije upisa promjene djelatnosti društva u sudski registar.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

Članak 24.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, podnositelj zahtjeva dužan je Agenciji dostaviti sljedeće:

a) podatke o članovima uprave UAIF-a,

b) podatke o identitetu dioničara ili članova UAIF-a, izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela, visinu tih udjela te usku povezanost,

c) detaljan prikaz organizacijske strukture UAIF-a, uključujući i izjavu o načinu ispunjavanja uvjeta iz ovoga Zakona,

d) podatke o politikama nagrađivanja iz članka 57. ovoga Zakona,

e) podatke o poslovima koje će UAIF, sukladno članku 66. ovoga Zakona, delegirati na treće osobe.

(2) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-u, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

Članak 25.

(1) Agencija će UAIF-u izdati odobrenje za rad ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na:

1. oblik, dionice, odnosno poslovne udjele te temeljni kapital društva,

2. stjecanje kvalificiranih udjela za sve imatelje kvalificiranih udjela te usku povezanost,

3. članove UAIF-a,

4. članove nadzornog odbora UAIF-a, ako ga UAIF ima,

5. izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije članovima uprave,

6. organizacijske i druge zahtjeve.

(2) Odobrenje za rad vrijedi u svim državama članicama.

(3) O zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad Agencija će odlučiti u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama članka 24. stavka 1. i pravilnika iz stavka 2. istoga članka, sadrži sve propisane podatke i ako mu je priložena dokumentacija s propisanim sadržajem.

(4) Agencija može rok iz stavka 3. ovoga članka produžiti za dodatna 3 mjeseca kada to ocijeni potrebnim zbog specifičnih okolnosti pojedinog slučaja te nakon što o tome obavijesti UAIF.

(5) Ako podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad u roku koji odredi Agencija ne ukloni nedostatke zahtjeva u skladu sa zaprimljenom obavijesti Agencije, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

(6) Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na dionice, dioničare i stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u koji je osnovan kao dioničko društvo, na odgovarajući se način primjenjuju i na UAIF koji je osnovan kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Spajanje postupaka pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

Članak 26.

Agencija može istodobno odlučivati o sljedećim zahtjevima pri izdavanju odobrenja za rad UAIF-u:

1. zahtjevu UAIF-a za izdavanje odobrenja za rad,

2. zahtjevu imatelja kvalificiranih udjela za odobrenje stjecanja kvalificiranog udjela UAIF-a te usku povezanost,

3. zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a,

4. zahtjevu za osnivanje i izdavanje odobrenja za rad AIF-a,

5. zahtjevu za odobrenje prospekta, i

6. zahtjevu za izdavanje suglasnosti na pravila AIF-a.

Uvjeti za člana UAIF-a i imatelje kvalificiranog udjela

Članak 27.

Član UAIF-a i imatelj kvalificiranog udjela može biti osoba koja zadovoljava uvjete propisane tehničkim standardima utvrđenim od strane Europske komisije te podredno pravilnikom Agencije.

Uska povezanost

Članak 28.

(1) U slučaju uske povezanosti između UAIF-a i drugih fizičkih ili pravnih osoba, Agencija će izdati odobrenje za rad UAIF-u samo ako odnos uske povezanosti ne onemogućava, odnosno ne otežava obavljanje nadzora nad UAIF-om.

(2) Agencija će odbiti izdavanje odobrenja za rad ako propisi treće države, koji se odnose na jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba s kojima je UAIF usko povezan, odnosno primjena i izvršavanje tih propisa, onemogućavaju ili otežavaju obavljanje nadzora nad UAIF-om.

Članak 29.

(1) UAIF je dužan trajno udovoljavati uvjetima pod kojima mu je Agencija izdala odobrenje za rad.

(2) UAIF je obvezan u roku od 3 radna dana izvijestiti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad.

Članak 30.

(1) UAIF ne smije imati kontrolu niti kvalificirani udjel u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala, odnosno koja obavlja odgovarajuće usluge u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje, mirovinskom društvu za upravljanje obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mirovinskom osiguravajućem društvu, faktoring društvu ili leasing društvu, osim ukoliko takva kontrola nije posljedica realizacije ulaganja AIF-a pod upravljanjem tog UAIF-a.

(2) UAIF ne smije imati dionice ili udjele u depozitaru. Poslovanje depozitara i UAIF-a ne smije biti organizacijski povezano, niti na tim poslovima smiju biti zaposlene iste osobe.

(3) UAIF ne smije imati dionice ili udjele u osobi na koju je depozitar delegirao poslove iz članka 232. ovoga Zakona.

Članak 31.

Prije izdavanja odobrenja za rad UAIF-u Agencija će konzultirati nadležno tijelo druge uključene države članice ako je taj UAIF:

a) ovisno društvo drugog UAIF-a, društva za upravljanje UCITS fondovima, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici,

b) ovisno društvo matičnog društva drugog UAIF-a, društva za upravljanje UCITS fondovima, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici,

c) društvo koje je pod kontrolom istih fizičkih ili pravnih osoba koje kontroliraju drugi UAIF, društvo za upravljanje UCITS fondovima, mirovinsko društvo, investicijsko društvo, kreditnu instituciju ili društvo za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici.

Prestanak važenja odobrenja za rad

Članak 32.

(1) Odobrenje za rad UAIF-a prestaje važiti:

1. ako UAIF ne započne obavljati djelatnost upravljanja AIF-om u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja za rad, protekom navedenoga roka,

2. ako UAIF uzastopno tijekom 6 mjeseci ne obavlja aktivnosti vezane uz djelatnost iz članka 13. ovoga Zakona, protekom navedenoga roka,

3. na vlastiti zahtjev UAIF-a, dostavom rješenja Agencije,

4. dostavom rješenja Agencije kojim se oduzima odobrenje za rad,

5. danom otvaranja stečajnog postupka nad UAIF-om,

6. zaključenjem postupka likvidacije UAIF-a.

(2) Ako nastupi razlog iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, Agencija će donijeti rješenje kojim se utvrđuje prestanak važenja izdanog odobrenja za rad.

(3) O prestanku važenja odobrenja za rad iz stavka 1. ovoga članka Agencija će obavijestiti depozitara.

Statusne promjene UAIF-a

Članak 33.

(1) Ako je UAIF uključen u pripajanje, spajanje ili podjelu

UAIF-a, mora za to pripajanje, spajanje ili podjelu dobiti suglasnost Agencije.

(2) Za odlučivanje o izdavanju suglasnosti za statusne promjene UAIF-a iz stavka 1. ovoga članka, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona za izdavanje odobrenja za rad UAIF-u.

(3) Ako uslijed statusne promjene UAIF-a, nastane novi UAIF, taj UAIF mora prije upisa statusne promjene u sudski registar od Agencije dobiti odobrenje za rad.

(4) Stavci 1. do 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i za druge statusne promjene u koji je uključen UAIF.

Odjeljak 4.

Organi UAIF-a

Članak 34.

(1) Organi UAIF-a su:

a) kod dioničkog društva – glavna skupština, uprava i nadzorni odbor, odnosno upravni odbor,

b) kod društva s ograničenom odgovornošću – skupština, uprava i nadzorni odbor.

(2) Iznimno od stavka 1. točke b) ovoga članka, UAIF koji je osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću i upravlja AIF-ovima koji se nude isključivo profesionalnim ulagateljima, ne mora imati nadzorni odbor.

(3) O održanim sastancima ili sjednicama organa UAIF-a vode se zapisnici.

Pododjeljak 1.

Uprava UAIF-a

Članak 35.

(1) Uprava UAIF-a mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju UAIF. Jedan od članova uprave mora biti imenovan za predsjednika uprave.

(2) Ako osnivačkim aktom UAIF-a nije drugačije određeno, članovi uprave vode poslove i zajedno zastupaju UAIF.

(3) Članovi uprave UAIF-a dužni su voditi poslove UAIF-a s područja Republike Hrvatske.

(4) U slučaju da UAIF vodi upravni odbor, isti mora imenovati najmanje dva izvršna direktora. Odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona o članovima uprave UAIF-a, na odgovarajući se način primjenjuju na izvršne direktore.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 36.

(1) Član uprave UAIF-a može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova UAIF-a,

2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u UAIF-u, odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije ili oduzimanje odobrenja za rad,

3. nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak,

4. ima dobar ugled,

5. nije pravomoćno osuđena za prekršaj koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela,

6. za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave UAIF-a,

7. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,

8. nije član uprave, odnosno prokurist drugog trgovačkog društva, osim ako Agencija ne propiše drugačije,

9. član uprave UAIF-a ne može biti osoba kojoj je Agencija odbila izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

(2) Pod iskustvom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u UAIF-u, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima UAIF-a.

(3) Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka ako nije pravomoćno osuđena za djela koja u svom opisu odgovaraju tim djelima.

(4) Članovi uprave UAIF-a moraju voditi poslovanje UAIF-a u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu s UAIF-om.

(5) Najmanje jedan član uprave mora znati hrvatski jezik i imati položen ispit za investicijskog savjetnika.

(6) Agencija će pravilnikom pobliže propisati uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za članstvo u upravi UAIF-a uključujući i specifične uvjete vezane za vrstu AIF-a kojim UAIF upravlja ili namjerava upravljati, postupak za izdavanje suglasnosti te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

(7) Odredbe ovoga Pododjeljka na odgovarajući se način primjenjuju i na prokurista UAIF-a, koji za obavljanje te funkcije mora dobiti suglasnost Agencije. Prokurist UAIF-a mora znati hrvatski jezik, ali ne mora imati položen ispit za investicijskog savjetnika.

Članak 37.

Član uprave i prokurist UAIF-a, ne može biti član nadzornog odbora ili prokurist, osim ako to nije vezano uz ulaganje AIF-a kojim UAIF upravlja:

1. bilo kojega drugoga UAIF-a,

2. društva za upravljanje UCITS fondovima,

3. depozitara,

4. kreditne institucije,

5. bilo koje povezane osobe u odnosu na subjekte navedene u točkama 1. i 2. ovoga stavka,

6. investicijskog društva,

7. mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima,

8. mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima,

9. društva za osiguranje,

10. društva za reosiguranje,

11. mirovinskog osiguravajućeg društva,

12. drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije.

Odgovornost članova uprave

Članak 38.

Članovi uprave UAIF-a solidarno odgovaraju UAIF-u za štetu koja je nastala kao posljedica činjenja, nečinjenja i propuštanja ispunjavanja njihovih obveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršavanju svojih obveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 39.

(1) Članom uprave UAIF-a može biti imenovana osoba koja je dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave

UAIF-a.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave podnose članovi, odnosno nadzorni odbor UAIF-a za mandat koji ne može biti duži od 5 godina.

(3) Iznimno, ako člana uprave UAIF-a imenuje nadležni sud u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, njegov mandat ne može trajati duže od 6 mjeseci, ali i u tom slučaju osoba koja se imenuje mora ispunjavati uvjete iz članka 36. ovoga Zakona.

(4) Nadzorni odbor, odnosno članovi UAIF-a, dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave i dostaviti program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje najmanje 3 mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave. Nadzorni odbor, odnosno članovi UAIF-a, dužni su podnijeti novi zahtjev za izdavanje suglasnosti i dostaviti program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o oduzimanju, prestanku ili odbijanju suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

(5) Podnositelji zahtjeva za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 36. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 36. stavka 6. ovoga Zakona.

(6) U postupku odlučivanja o suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može zatražiti da kandidat za člana uprave UAIF-a predstavi program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje.

(7) Osoba za koju je Agencija izdala suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a dužna je prije nego što bude imenovana na tu dužnost u drugom UAIF-u, ponovno dobiti suglasnost Agencije.

(8) Agencija može pravilnikom propisati sadržaj programa vođenja poslova UAIF-a iz stavka 6. ovoga članka, kao i postupak i kriterije za ocjenjivanje programa i kandidata koji predstavljaju program.

(9) Odredbe članaka 35. do 42. ovoga Zakona koje se odnose na člana uprave UAIF-a na odgovarajući se način primjenjuju i na prokurista UAIF-a, koji za obavljanje te funkcije mora dobiti suglasnost Agencije.

(10) Prokurist ne mora imati položen ispit za investicijskog savjetnika, osim ako ima ovlasti za upravljanje imovinom i/ili upravljanje rizicima.

Članak 40.

Agencija će odbiti izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave ako:

1. predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbama članka 36. ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 36. stavka 6. ovoga Zakona,

2. Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da bi djelatnosti ili poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila, predstavljali prijetnju upravljanju UAIF-om u skladu s pravilima o organizacijskim zahtjevima iz članaka 47. do 62. ovoga Zakona,

3. ako su u zahtjevu za izdavanje suglasnosti navedeni netočni, neistiniti podaci ili podaci koji dovode u zabludu.

Prestanak suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a

Članak 41.

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a prestaje važiti ako:

1. osoba u roku od 6 mjeseci od izdavanja suglasnosti ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se suglasnost odnosi, protekom navedenog roka,

2. osobi prestane dužnost na koju se suglasnost odnosi, s danom prestanka dužnosti,

3. osobi istekne ugovor o radu u UAIF-u, s danom isteka ugovora.

Oduzimanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a

Članak 42.

(1) Agencija će oduzeti suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a u sljedećim slučajevima:

1. ako član uprave ne ispunjava uvjete pod kojima mu je suglasnost izdana,

2. ako je suglasnost izdana na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način,

3. ako je član uprave prekršio odredbe o zabrani trgovanja ili izvršavanja transakcija, odnosno davanja naloga za trgovanje na temelju povlaštenih informacija ili na način koji bi predstavljao tržišnu manipulaciju prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala,

4. ako je član uprave teže ili sustavno kršio ovaj Zakon, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili ostale zakonske propise, a osobito ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili održavanje kapitala UAIF-a ili se radi o jednakom kršenju koje se ponavlja dva puta u 3 godine,

5. ako član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija,

6. ako član uprave nije osigurao adekvatne organizacijske uvjete iz članka 47. do 62. ovoga Zakona,

7. ako utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati svoje obveze i dužnosti pažnjom dobrog stručnjaka,

8. ako član uprave redovito ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinkovitosti politika, mjera ili internih procedura vezanih za usklađenost UAIF-a i AIF-a kojim ono upravlja s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju UAIF-a.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 5. do 8. ovoga članka, Agencija može i privremeno oduzeti suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.

(3) O tužbama protiv akata Agencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležni upravni sud odlučit će hitno, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana podnošenje tužbe.

(4) Ako Agencija oduzme suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave, UAIF je obvezan bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

(5) U slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka i u drugom slučaju kada UAIF ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona, ako je UAIF osnovan u obliku dioničkog društva, nadzorni odbor UAIF-a dužan je, u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, imenovati zamjenika člana uprave, bez suglasnosti ili odobrenja Agencije, na rok od najviše 3 mjeseca i o tome bez odgode obavijestiti Agenciju, ako UAIF ne bi imao minimalan broj članova uprave u skladu s aktom o osnivanju i/ili ovim Zakonom.

(6) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka i u drugom slučaju kada UAIF ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona, ako je UAIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću, članovi nadzornog odbora kada UAIF ima nadzorni odbor, odnosno članovi UAIF-a kada nema nadzorni odbor, dužni su u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava imenovati člana uprave, bez suglasnosti ili odobrenja Agencije, na rok od najviše 3 mjeseca i o tome bez odgode obavijestiti Agenciju, ako UAIF ne bi imao minimalan broj članova uprave u skladu s aktom o osnivanju i/ili ovim Zakonom.

Pododjeljak 2.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora UAIF-a

Članak 43.

(1) Za člana nadzornog odbora UAIF-a može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova UAIF-a.

(2) Smatra se da je uvjet iz stavka 1. ovoga članka ispunjen ako osoba ima najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova društva usporedive veličine i predmeta poslovanja kao i UAIF.

(3) Agencija može naložiti UAIF-u sazivanje glavne skupštine ili skupštine UAIF-a i predlaganje opoziva člana nadzornog odbora UAIF-a ako:

1. član nadzornog odbora krši svoje dužnosti određene ovim i drugim zakonima te propisima donesenim na temelju tih zakona,

2. postoji ili nastupi zapreka za izbor ili imenovanje člana nadzornog odbora,

3. član nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz stavaka 1. i 4. ovoga članka.

(4) Članovi nadzornog odbora UAIF-a ne smiju obavljati nikakve poslove niti pružati usluge kojima konkuriraju poslovanju UAIF-a ili kojima bi mogli biti u sukobu interesa u odnosu na poslovanje UAIF-a.

(5) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete koje moraju ispunjavati članovi nadzornog odbora UAIF-a.

Ovlasti nadzornog odbora UAIF-a

Članak 44.

(1) Pored ovlasti koje nadzorni odbor ima prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, nadzorni odbor UAIF-a nadležan je i za davanje suglasnosti upravi:

1. za određivanje poslovne politike UAIF-a,

2. na financijski plan UAIF-a,

3. na organizaciju sustava unutarnjih kontrola UAIF-a i sustava upravljanja rizicima,

4. na godišnji plan UAIF-a, te

5. za odlučivanje o drugim pitanjima određenima ovim Zakonom.

(2) U slučaju kada UAIF u skladu s odredbom članka 34. stavka 2. ovoga Zakona nema nadzorni odbor, za davanje suglasnosti o pitanjima iz stavka 1. ovoga članka nadležni su članovi UAIF-a.

Dužnosti i odgovornost članova nadzornog odbora UAIF-a

Članak 45.

(1) Članovi nadzornog odbora UAIF-a moraju:

1. nadzirati primjerenost postupanja i učinkovitost rada interne revizije,

2. dati svoje mišljenje Agenciji o nalozima Agencije u postupcima nadzora UAIF-a i to u roku od 30 dana od dana dostave zapisnika Agencije o obavljenom nadzoru te nadzirati postupanje UAIF-a u skladu s nalozima i rješenjima Agencije,

3. podnijeti izvješće glavnoj skupštini, odnosno skupštini o nalozima Agencije te postupcima iz točke 2. ovoga stavka,

4. odlučiti o davanju suglasnosti na godišnje i druge financijske izvještaje UAIF-a i AIF-ova te o njima pisanim putem izvijestiti glavnu skupštinu ili skupštinu UAIF-a,

5. obrazložiti glavnoj skupštini ili skupštini UAIF-a svoje mišljenje o godišnjem izvješću interne revizije i o godišnjem izvješću uprave.

(2) Članovi nadzornog odbora UAIF-a solidarno odgovaraju UAIF-u za štetu koja je nastala kao posljedica kršenja njihovih obveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršavanju svojih obveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

Dužnosti i odgovornost članova uprave, nadzornog odbora, prokurista i radnika UAIF-a

Članak 46.

(1) UAIF, odnosno članovi njegove uprave i nadzornog odbora i prokuristi dužni su:

1. u obavljanju svojih djelatnosti, odnosno svojih dužnosti, postupati savjesno i pošteno te u skladu s pravilima struke i najboljim interesima ulagatelja i AIF-ova kojima upravljaju, kao i štititi integritet tržišta kapitala,

2. u izvršavanju svojih obveza postupati s pažnjom dobrog stručnjaka,

3. pribaviti i učinkovito koristiti sredstva i procedure potrebne za uredno obavljanje djelatnosti UAIF-a,

4. poduzeti sve razumne mjere kako bi se izbjegli sukobi interesa, a kada se isti ne mogu izbjeći, prepoznati ih, istima upravljati, pratiti ih te ih objaviti, kada je to primjenjivo, kako bi se spriječio negativan utjecaj na interese AIF-ova i njihovih ulagatelja i osiguralo da se prema ulagateljima te AIF-ovima kojima UAIF upravlja postupa pošteno,

5. pridržavati se odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, na način koji promovira najbolje interese ulagatelja i integritet tržišta kapitala.

(2) UAIF-u, članovima uprave i nadzornog odbora, prokuristima i radnicima UAIF-a interesi ulagatelja i AIF-a moraju uvijek biti prioritet i nikada svoje interese ili interese povezanih osoba ne smiju stavljati ispred interesa ulagatelja i AIF-a te integriteta tržišta kapitala.

(3) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati kriterije za procjenu, mjere i procedure te druge načine na koji će UAIF ispuniti svoju obvezu iz stavaka 1 i 2. ovoga članka.

Odjeljak 5.

Organizacijski zahtjevi za UAIF

Opći organizacijski uvjeti

Članak 47.

(1) UAIF je dužan uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja te vrstu AIF-ova kojima upravlja, učinkovite i primjerene:

1. postupke odlučivanja i organizacijsku strukturu koja jasno i na dokumentiran način utvrđuje linije odgovornosti i dodjeljuje funkcije i odgovornosti,

2. postupke koji osiguravaju da relevantna osoba uključena u upravljanje imovinom AIF-a ima odgovarajuće stručne kvalifikacije i znanja s obzirom na vrstu AIF-a kojim UAIF upravlja,

3. mjere i postupke kojima će osiguravati da su relevantne osobe društva svjesne postupaka koje moraju poštivati za pravilno izvršavanje svojih dužnosti i odgovornosti,

4. mehanizme unutarnje kontrole, namijenjene osiguranju usklađenosti s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona kao i s drugim relevantnim propisima te internim odlukama, procedurama i postupcima na svim razinama UAIF-a, uključujući i pravila za osobne transakcije relevantnih osoba,

5. interno izvješćivanje i dostavu informacija na svim relevantnim razinama UAIF-a kao i učinkovite protoke informacija sa svim uključenim trećim osobama,

6. evidenciju svoga poslovanja i unutarnje organizacije,

7. evidencije svih internih akata, kao i njihovih izmjena,

8. politike i procedure kontinuiranog stručnog osposobljavanja radnika, primjerenog opisu poslova koje radnik obavlja,

9. administrativne i računovodstvene procedure i postupke te sustav izrade poslovnih knjiga i financijskih izvještaja kao i procedure i postupke vođenja i čuvanja poslovne dokumentacije koje će osigurati istinit i vjeran prikaz financijskog položaja društva u skladu sa svim važećim računovodstvenim propisima,

10. mjere i postupke za nadzor i zaštitu informacijskog sustava i sustava za elektroničku obradu podataka,

11. mjere i postupke za kontinuirano očuvanje sigurnosti, integriteta i povjerljivosti informacija,

12. politike, mjere i postupke osiguranja neprekidnog poslovanja.

(2) UAIF je dužan u okviru mehanizma unutarnje kontrole, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost svoga poslovanja (strategiju ulaganja i vrstu ulagatelja) te vrstu i opseg usluga koje pruža i obavlja, ustrojiti sljedeće funkcije:

1. upravljanja rizicima,

2. praćenja usklađenosti s relevantnim propisima i

3. interne revizije.

Sukob interesa

Članak 48.

(1) UAIF je dužan, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, organizirati poslovanje na način da svodi rizik sukoba interesa na najmanju moguću mjeru.

(2) UAIF je dužan poduzeti sve razumne korake kako ne bi tijekom pružanja usluga i obavljanja aktivnosti u pitanje došli interesi AIF-a i ulagatelja u AIF-ima.

(3) UAIF je dužan poduzeti sve razumne korake kako bi prepoznao, upravljao, pratio i spriječio sukob interesa te uspostaviti odgovarajuće kriterije za utvrđivanje vrste sukoba interesa čije bi postojanje moglo naštetiti interesima AIF-a i ulagatelja u AIF-ovima.

(4) UAIF je dužan, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati i nadzirati učinkovite politike upravljanja sukobima interesa.

(5) UAIF je dužan, po potrebi, objaviti sukobe interesa, kako bi se spriječio njihov negativan utjecaj na interese AIF-a i njegovih ulagatelja.

(6) Nijedan ulagatelj u AIF ne smije imati povlašten tretman, ako takav povlašten tretman nije utvrđen u pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo.

Članak 49.

(1) UAIF je dužan poduzeti sve razumne mjere kako bi prepoznao sukobe interesa koji nastanu tijekom upravljanja AIF-ima između:

a) UAIF-a, uključujući njegovu upravu, rukovoditelje, radnike ili bilo koju osobu koja je odnosom kontrole, izravno ili neizravno, povezana s UAIF-om i AIF-a kojim upravlja UAIF ili ulagatelja u AIF,

b) AIF-a ili ulagatelja u taj AIF i drugog AIF-a ili ulagatelja u taj AIF,

c) AIF-a i ulagatelja u taj AIF,

d) AIF-a ili ulagatelja u taj AIF i UCITS fonda kojim upravlja UAIF ili ulagatelja u taj UCITS fond, ili

e) dva ulagatelja u AIF.

(2) UAIF mora održavati i staviti u funkciju učinkovite organizacijske i administrativne postupke u cilju poduzimanja svih opravdanih mjera namijenjenih prepoznavanju, upravljanju i praćenju sukoba interesa kako bi se spriječio njihov negativan utjecaj na interese AIF-ova i njihove ulagatelje.

(3) AIF mora odvojiti poslove i odgovornosti koji se mogu smatrati nespojivima i koji potencijalno mogu generirati sukobe interesa. UAIF mora procijeniti mogu li uvjeti poslovanja uključivati bilo koje druge sukobe interesa i objaviti ih ulagateljima AIF-a.

(4) Kad organizacijski postupci i druge mjere koje je uspostavio i proveo UAIF nisu dovoljni za sprječavanje sukoba interesa, UAIF treba na jasan način objaviti ulagateljima prirodu izvora sukoba interesa.

(5) UAIF je dužan uspostaviti mehanizme, mjere i postupke sprečavanja sukoba interesa kako bi osigurao neovisno i učinkovito prepoznavanje, upravljanje i praćenje rizika kojima su UAIF i AIF izloženi ili mogu biti izloženi.

(6) Kada UAIF u ime AIF-a koristi usluge glavnog brokera, UAIF mora sklopiti pisani ugovor s glavnim brokerom.

(7) Ugovor s glavnim brokerom mora posebno sadržavati odredbe kojima je predviđena svaka mogućnost prijenosa i ponovnog korištenja imovine AIF-a, u skladu s pravilima AIF-a i kada je to primjenjivo prospektom AIF-a.

(8) Ugovor s glavnim brokerom mora sadržavati odredbu o obvezi obavještavanja depozitara o ugovoru.

(9) UAIF je dužan stručno i s dužnom pažnjom odabrati glavnog brokera s kojim će sklopiti ugovor.

Članak 50.

UAIF je dužan uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati politike o osobnim transakcijama s financijskim instrumentima i drugim oblicima imovine u koje ulaže AIF kojim upravlja UAIF, s ciljem sprječavanja sukoba interesa.

Praćenje usklađenosti s relevantnim propisima

Članak 51.

(1) UAIF je dužan uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati primjerene politike i postupke, čiji je cilj otkrivanje svakog rizika neusklađenosti s relevantnim propisima, kao i povezanih rizika te uspostaviti primjerene mjere i postupke u cilju smanjivanja takvih rizika.

(2) UAIF je dužan uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati politike i postupke kako bi osigurao da posluje u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona kao i s drugim relevantnim propisima te osigurati da članovi uprave i druge relevantne osobe, postupaju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te vlastitim politikama UAIF-a koje uređuju osobne transakcije financijskim instrumentima i drugim oblicima imovine u koje ulaže AIF kojim upravlja UAIF.

Interna revizija

Članak 52.

UAIF je dužan, kada je to prikladno i primjereno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja UAIF-a, ustrojiti internu reviziju koja neovisno i objektivno procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja s ciljem poboljšanja poslovanja UAIF-a, uvodeći sustavan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.

Sustav upravljanja rizicima

Članak 53.

(1) UAIF je dužan uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima za UAIF i AIF-ove kojima upravlja, u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja, koji mora uključivati najmanje:

1. strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima,

2. tehnike mjerenja rizika,

3. podjelu odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima.

(2) UAIF mora funkcionalno i hijerarhijski odvojiti poslove upravljanja rizicima od operativnih jedinica.

(3) UAIF je dužan propisati, primjenjivati, dokumentirati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne strategije i politike upravljanja rizicima u svrhu utvrđivanja rizika povezanih s poslovanjem UAIF-a i radom AIF-ova kojima upravlja, poslovnim procesima i sustavima UAIF-a i AIF-ova kojima upravlja.

(4) UAIF je dužan u procesu upravljanja rizicima odrediti profil rizičnosti AIF-ova kojim upravlja, doprinose pojedinih rizika cjelokupnom profilu rizičnosti pojedinog AIF-a i utvrditi prihvatljivi stupanj rizika.

(5) UAIF je dužan koristiti proces upravljanja rizicima koji u svakom trenutku omogućuje praćenje i mjerenje pozicijskog rizika i doprinosa pozicija sveukupnom profilu rizičnosti portfelja AIF-ova kojima upravlja.

(6) UAIF je dužan, na osnovu strategija i politika upravljanja rizicima i utvrđenog prihvatljivog stupnja rizika, a u svrhu prikladnog identificiranja, mjerenja, upravljanja i nadziranja svih rizika relevantnih za investicijsku strategiju svakog AIF-a, donijeti učinkovite postupke, tehnike mjerenja rizika i mjere upravljanja rizicima za sve rizike kojima je AIF izložen ili može biti izložen.

(7) UAIF je dužan nadzirati, ocjenjivati, preispitivati i ažurirati primjerenost, sveobuhvatnost i učinkovitost donesenih strategija, politika, postupaka upravljanja rizicima i tehnika mjerenja rizika te primjerenost i učinkovitost predviđenih mjera u svrhu otklanjanja mogućih nedostataka u strategijama, politikama i postupcima upravljanja rizicima, uključujući i propuste relevantnih osoba.

(8) Usvojenu strategiju i politike upravljanja rizicima UAIF je dužan na zahtjev Agencije dostaviti bez odgode.

(9) Ako je UAIF u skladu sa stavkom 8. ovoga članka Agenciji dostavilo uspostavljene strategije i politike upravljanja rizicima, dužan je bez odgode obavijestiti Agenciju o svim značajnim promjenama uspostavljenih strategija i politika upravljanja rizicima kao i svim značajnim promjenama izloženosti rizicima i visine kapitala UAIF-a.

(10) Uprava UAIF-a sudjeluje u procesu upravljanja rizicima i odgovorna je za isti, a svi radnici UAIF-a moraju sudjelovati u provođenju sustava upravljanja rizicima.

(11) UAIF je dužan redovito obavještavati Agenciju o vrstama izvedenih financijskih instrumenata, rizicima temeljne imovine, kvantitativnim ograničenjima ulaganja i odabranim metodama za procjenu rizika povezanih s transakcijama s izvedenim financijskim instrumentima za svaki AIF kojim upravlja.

(12) UAIF je dužan koristiti postupak za točnu i neovisnu procjenu vrijednosti neuvrštenih (OTC) izvedenica.

(13) UAIF je dužan revidirati sustave za upravljanje rizicima najmanje jednom godišnje i prilagoditi ih kada je to potrebno.

(14) Agencija će detaljnije pravilnikom propisati kriterije za procjenu adekvatnosti procesa upravljanja rizicima koji koristi UAIF u skladu sa stavkom 5. ovoga članka, pravila koja se odnose na točnu i neovisnu procjenu vrijednosti neuvrštenih (OTC) izvedenica iz stavka 12. ovoga članka te pravila koja se odnose na sadržaj i postupak koji se primjenjuje za obavještavanje Agencije u skladu sa stavkom 11. ovoga članka.

Članak 54.

(1) UAIF je dužan primjenjivati odgovarajući, dokumentirani i redovito ažurirani postupak temeljite analize poslovanja prilikom ulaganja imovine AIF-a, u skladu s investicijskom strategijom, ciljevima i profilom rizičnosti AIF-a.

(2) UAIF je dužan osigurati da se rizici povezani uz svaku investicijsku poziciju AIF-a i njihov ukupni učinak na portfelj AIF-a mogu neprekidno primjereno identificirati, mjeriti, upravljati i nadzirati, između ostalog i korištenjem odgovarajućih postupaka testiranja otpornosti na stres.

(3) UAIF je dužan osigurati da profil rizičnosti AIF-a odgovara veličini, strukturi portfelja i investicijskoj strategiji te ciljevima AIF-a koji su propisani u pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo.

(4) UAIF koji upravlja AIF-om dužan je odrediti maksimalnu razinu financijske poluge koju može koristiti za svaki AIF kojim upravlja kao i opseg prava na ponovno korištenje kolaterala ili jamstava, koji bi se mogli odobriti u okviru sporazuma o financijskoj poluzi, vodeći računa, između ostalog o:

a) vrsti AIF-a,

b) investicijskoj strategiji AIF-a,

c) izvorima financijske poluge,

d) svim ostalim međusobnim povezanostima ili relevantnim odnosima s drugim institucijama za financijske usluge, koji bi mogli predstavljati sistemske rizike,

e) potrebi da se ograniči izloženost prema bilo kojoj pojedinoj drugoj ugovornoj strani,

f) mjeri do koje je financijska poluga pokrivena kolateralom,

g) omjeru između imovine i obveza,

h) rasponu, vrsti i opsegu djelatnosti UAIF-a na pojedinim tržištima.

Upravljanje likvidnošću

Članak 55.

(1) UAIF je dužan, za svaki AIF kojim upravlja, a koji nije zatvoreni AIF koji ne koristi financijsku polugu, uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja likvidnošću te usvojiti primjerene politike i procedure koje mu omogućavaju nadziranje rizika likvidnosti AIF-a.

(2) UAIF je dužan uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, učinkovite i primjerene politike, procedure, mjere i postupke za praćenje, mjerenje, nadziranje i upravljanje rizikom likvidnosti.

(3) UAIF je dužan osigurati da je, za svaki AIF kojim upravlja, profil likvidnosti ulaganja AIF-a u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, profilom rizičnosti, strategijom upravljanja rizicima UAIF-a i AIF-ova kojima upravlja, investicijskom strategijom, politikom isplate te pravilima AIF-ova i prospektom AIF-ova kada je to primjenjivo.

(4) UAIF je dužan redovito provoditi testiranja otpornosti na stres rizika likvidnosti, u uobičajenim i iznimnim uvjetima likvidnosti, a s ciljem procjene i praćenja rizika likvidnosti.

Mjere za neprekidno poslovanje

Članak 56.

(1) UAIF je dužan poduzeti sve primjerene mjere koje su potrebne da bi se osiguralo njegovo neprekidno i redovito poslovanje.

(2) Za postizanje svrhe iz stavka 1. ovoga članka UAIF je dužan koristiti odgovarajuće sustave, sredstva i postupke, koji su razmjerni vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja.

Politike nagrađivanja

Članak 57.

(1) UAIF je dužan, u cilju sprečavanja preuzimanja neprimjerenih rizika u svom poslovanju, propisati i implementirati jasne politike i procedure nagrađivanja radnika, članova uprave i nadzornog odbora čiji rad može imati materijalni utjecaj na profil rizičnosti UAIF-a ili AIF-a.

(2) Politike i procedure nagrađivanja UAIF-a moraju dosljedno promicati učinkovito upravljanje rizicima i ne ohrabrivati preuzimanje rizika koji nisu u skladu s profilom rizičnosti, pravilima AIF-a ili prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

(3) Politika nagrađivanja UAIF-a mora biti u skladu s poslovnom strategijom, ciljevima i veličinom UAIF-a i AIF-ova, kao i interesima UAIF-a, AIF-ova i njihovih ulagatelja te uključivati mjere za izbjegavanje sukoba interesa.

(4) Uprava UAIF-a dužna je usvojiti i najmanje jednom godišnje preispitati opća načela politika nagrađivanja te je odgovorna za njihovu primjenu.

(5) Primjena politika i procedura nagrađivanja mora biti najmanje jednom godišnje, u funkciji nadzora nad poslovanjem UAIF-a, biti interno revidirana u smislu usklađenosti s politikama i procedurama nagrađivanja usvojenima od uprave UAIF-a.

(6) Ukoliko je nagrađivanje povezano s uspješnošću, ukupni iznos nagrade temelji se na uspješnosti pojedinca i relevantne poslovne jedinice te na ukupnim rezultatima UAIF-a ili AIF-ova, pri čemu se kod ocjene uspješnosti pojedinca uzimaju u obzir financijski i nefinancijski kriteriji.

(7) UAIF smije isplaćivati nagrade radnicima, članova uprave i nadzornog odbora samo ako su one održive i opravdane, uzimajući u obzir financijsko stanje UAIF u cjelini, ispunjenje ulagačkih ciljeva navedenih u pravilima AIF-ova kojima upravlja, odnosno prospektu kada je to primjenjivo. Ukupni primici od nagrada ne smiju ograničavati sposobnost UAIF-a da održava propisanu adekvatnost kapitala i ojača kapitalnu osnovu UAIF-a.

(8) U slučaju slabijih ili negativnih poslovnih rezultata

UAIF-a i/ili AIF-ova, UAIF iste rezultate mora uzeti u obzir prilikom razmatranja isplate nagrade članovima uprave, nadzornog odbora i radnicima.

(9) U godišnjim financijskim izvještajima UAIF-a potrebno je objaviti:

1. ukupni iznos bonusa i nagrada, odijeljenih na fiksne i varijabilne iznose, koji su od strane UAIF-a isplaćeni radnicima, članovima uprave i nadzornog odbora UAIF-a te prokuristima, kao i broj korisnika takvih bonusa i nagrada,

2. ukupni iznos bonusa i nagrada, odijeljenih na iznose koje su primili članovi uprave, prokurist i radnici UAIF-a, čiji rad može imati materijalni utjecaj na profil rizičnosti UAIF-a ili AIF-a.

Procedure postupanja, evidencije i poslovna dokumentacija UAIF-a

Članak 58.

(1) UAIF mora imati jasne i transparentne procedure postupanja s dokumentacijom i arhivirati sve isprave i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na UAIF i AIF-ove kojima upravlja.

(2) UAIF je dužan voditi i čuvati evidencije i poslovnu dokumentaciju o svim aktivnostima, kao i transakcijama koje je izvršio, na način koji omogućuje nadzor nad poslovanjem u skladu sa člankom 51. ovoga Zakona, a posebice nad ispunjavanjem obveza prema ulagateljima i potencijalnim ulagateljima.

(3) UAIF je dužan organizirati poslovanje i ažurno voditi poslovnu dokumentaciju i druge administrativne ili poslovne evidencije na način koji omogućuje da se u svakom trenutku može provjeriti tijek pojedinog posla kojeg je izvršio za svoj račun ili za račun AIF-a.

(4) UAIF je dužan svu dokumentaciju o poslovanju s imovinom AIF-ova čuvati odvojeno od dokumentacije UAIF-a i ostalih investicijskih fondova kojima upravlja.

(5) Svu poslovnu dokumentaciju UAIF mora zaštititi od neovlaštenog pristupa i mogućih gubitaka u zapisu te čuvati na trajnom mediju.

(6) UAIF je dužan najmanje 5 godina po isteku godine u kojoj je bio sklopljen posao, čuvati svu dokumentaciju i podatke o svim poslovima s financijskim instrumentima koje je obavilo, odnosno i dulje ako to zahtijeva strategija ulaganja AIF-a koju provodi.

Rješavanje pritužbi ulagatelja

Članak 59.

(1) UAIF je dužan uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke koji osiguravaju da se pritužbe ulagatelja u AIF-ove kojima UAIF upravlja rješavaju na adekvatan način te da nema ograničenja za ostvarivanje prava ulagatelja, osobito u slučaju kada UAIF ima sjedište u državi članici koja nije matična država članica AIF-a.

(2) UAIF je dužan ulagateljima omogućiti podnošenje pritužbi na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države u kojoj se trguje udjelima AIF-a.

(3) UAIF je dužan uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke koji osiguravaju da su informacije u vezi s postupkom rješavanja pritužbi ulagatelja dostupne i ulagatelju i nadzornom tijelu AIF-a.

(4) UAIF je dužan čuvati dokumentaciju o svim pritužbama i mjerama koje su na temelju njih poduzete, na način i u rokovima propisanima ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

Rješavanje sporova između UAIF-a i ulagatelja

Članak 60.

(1) Bez utjecaja na mogućnost rješavanja sporova pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, UAIF je dužan osigurati uvjete za izvansudsko rješavanje sporova, putem arbitraže, između UAIF-a i ulagatelja u AIF-ove kojima UAIF upravlja.

(2) UAIF je dužan buduće ulagatelje u AIF-ove upoznati s načinom i postupkom rješavanja sporova putem arbitraže.

(3) Ako se radi o sporu koji je nastao ili bi mogao nastati iz ugovora koji je sklopljen s ulagateljem, ugovor o arbitraži mora biti sadržan u posebnoj ispravi koju su potpisale obje stranke, u kojoj ne smije biti drugih utanačenja osim onih koji se odnose na arbitražni postupak.

Internetska stranica UAIF-a

Članak 61.

(1) UAIF koji upravlja AIF-om s javnom ponudom ili AIF-om čije su dionice uvrštene na uređeno tržište, mora imati, redovito ažurirati i održavati svoju internetsku stranicu koja sadrži najmanje sljedeće podatke i informacije:

1. opće podatke o UAIF-u (tvrtka, pravni oblik, sjedište i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja za rad izdanog od Agencije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar, iznos temeljnog kapitala, osnivači i članovi),

2. osnovne podatke o članovima uprave, nadzornog odbora i prokuristima UAIF-a (osobna imena, kratke životopise),

3. popis djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona za koje UAIF ima izdano odobrenje za rad,

4. revidirane godišnje izvještaje UAIF-a,

5. revidirane godišnje izvještaje AIF-ova s javnom ponudom kojima upravlja,

6. opće podatke o depozitaru AIF-a (tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave, podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara, iznos temeljnog kapitala, popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova iz članka 232. ovoga Zakona),

7. popis AIF-ova s javnom ponudom kojima UAIF upravlja, uz naznaku vrste AIF-a,

8. prospekt i pravila AIF-ova s javnom ponudom,

9. popis delegiranih poslova s naznakom trećih osoba na koju su ti poslovi delegirani,

10. sažeti tabelarni prikaz rizika vezanih uz UAIF i AIF s javnom ponudom sa stupnjem utjecaja svakog rizika na UAIF i AIF,

11. cijenu udjela AIF-a s javnom ponudom,

12. sve obavijesti vezane uz UAIF i AIF s javnom ponudom te druge podatke predviđene ovim Zakonom.

(2) UAIF koji upravlja AIF-om s privatnom ponudom može imati svoju internetsku stranicu koja sadrži podatke i informacije o UAIF-u i AIF-ovima kojima UAIF upravlja.

(3) Agencija može pravilnikom odrediti dodatne podatke i informacije koje mora sadržavati internetska stranica UAIF-a, za koje smatra da su važni za klijente, tržište i javnost.

Donošenje pravilnika

Članak 62.

Agencija može detaljnije pravilnicima propisati organizacijske zahtjeve UAIF-a, s obzirom na:

1. organizacijske uvjete,

2. administrativne i računovodstvene postupke,

3. mehanizme unutarnje kontrole uključujući i funkcije upravljanja rizicima, usklađenosti s relevantnim propisima te interne revizije,

4. sukob interesa,

5. pravila poslovnog ponašanja,

6. upravljanje rizicima,

7. mjere za neprekidno poslovanje,

8. osobne transakcije,

9. vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije UAIF-a,

10. politike nagrađivanja,

11. sustave i postupke za upravljanje likvidnošću,

12. usklađivanje investicijske strategije, profila likvidnosti i politike isplate,

13. primjereno upravljanje informacijskim sustavom.

Odjeljak 6.

Izvještavanje UAIF-a

Izvještaji UAIF-a

Članak 63.

(1) Na financijsko izvještavanje UAIF-a primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, osim ako Agencija ne propiše drugačije.

(2) Strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja UAIF-a te objavljivanje, način i rokove dostave istih Agencija će propisati pravilnikom.

Osim godišnjih financijskih izvještaja iz stavka 2. ovoga članka, Agencija može pravilnikom propisati strukturu, sadržaj, način i rokove dostave drugih izvještaja UAIF-a koje je UAIF obavezan sastavljati za potrebe Agencije.

(4) Na UAIF koji je obavezan sastavljati konsolidirane godišnje izvještaje u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja primjenjuju se odredbe iz ovoga Odjeljka na odgovarajući način.

(5) Agencija može propisati:

a) obvezu sastavljanja konsolidiranih godišnjih izvještaja neovisno o odredbi stavka 4. ovoga članka,

b) opseg konsolidacije te način i učestalost sastavljanja konsolidiranih izvještaja.

(6) Odredbe iz ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na UAIF iz države članice ili iz treće države koji u Republici Hrvatskoj obavlja svoju djelatnost putem podružnice.

(7) Agencija može propisati kontni plan za UAIF-e.

Revizija izvještaja UAIF-a

Članak 64.

(1) Godišnje financijske izvještaje UAIF-a mora revidirati revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno.

(2) UAIF je dužan Agenciji dostaviti revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 63. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 15 dana od datuma izdavanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(3) Isto revizorsko društvo može revidirati najviše sedam uzastopnih godišnjih financijskih izvještaja UAIF-a.

(4) Agencija može detaljnije pravilnikom propisati opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupaka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno drugih izvještaja UAIF-a.

(5) Agencija od revizora može tražiti dodatna pojašnjenja u vezi s revidiranim godišnjim financijskim izvještajima, odnosno drugim revidiranim izvještajima UAIF-a.

(6) Ako Agencija utvrdi da revizija izvještaja UAIF-a nije obavljena ili da revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i reviziju te pravilima revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom poslovanja UAIF-a ili na drugi način utvrdi da revizorsko izvješće o izvještajima UAIF-a nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati od UAIF-a da reviziju obave ovlašteni revizori drugog revizorskog društva, a na trošak UAIF-a.

Odjeljak 7.

Delegiranje poslova na treće osobe

Članak 65.

(1) UAIF može trećim osobama delegirati poslove koje je dužan obavljati, ako je o istome prethodno obavijestio Agenciju.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako UAIF upravlja AIF-om čiji se udjeli nude javnom ponudom, za delegiranje poslova iz stavka 1. ovoga članka dužan je ishoditi suglasnost Agencije.

(3) Na depozitara, osobe s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova i sve daljnje poddepozitare mogu se delegirati samo administrativni poslovi iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, osim poslova iz članka 13. stavka 3. točke 3. ovoga Zakona.

(4) O delegiranju poslova iz stavka 1. ovoga članka UAIF i treća osoba sklapaju ugovor u pisanom obliku. Ugovorom mora biti propisano da je treća osoba dužna omogućiti provođenje nadzora nad delegiranim poslom od strane radnika Agencije.

(5) Ugovor iz stavka 3. ovoga članka ne može stupiti na snagu ako:

a) UAIF, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, o istome nije prethodno obavijestio Agenciju,

b) UAIF, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, nije ishodio suglasnost Agencije.

(6) Odmah nakon obavještavanja Agencije u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, odnosno nakon zaprimanja suglasnosti Agencije u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, UAIF koji je na temelju članka 61. stavka 1. ovoga Zakona dužan održavati internetsku stranicu, dužan je na istoj objaviti podatak o poslovima koji su delegirani na treću osobu, kao i identitet treće osobe. Ako treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova, prema odredbama članka 66. stavka 2. ovoga Zakona, UAIF će na svojim internetskim stranicama objaviti i taj podatak, uz identitet te osobe, odmah po stupanju na snagu toga ugovora.

Članak 66.

(1) Delegiranje poslova na treće osobe moguće je samo uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) delegiranje se provodi iz objektivnih razloga i isključivo s ciljem povećanja učinkovitosti obavljanja tih poslova,

b) treća osoba mora imati sve potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i učinkovito obavljanje delegiranih poslova,

c) ovlaštene osobe treće osobe moraju imati dobar ugled te stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za obavljanje delegiranih poslova,

d) UAIF mora moći dokazati da je treća osoba kvalificirana i sposobna za obavljanje delegiranih poslova, da je izabrana primjenom dužne pažnje i da UAIF može u svako doba učinkovito nadzirati obavljanje delegiranih poslova,

e) UAIF će kontinuirano nadzirati treću osobu u obavljanju delegiranih poslova,

f) UAIF ne smije delegirati poslove na treće osobe do te mjere da se više ne može smatrati UAIF-om (»poštanski sandučić«),

g) poslovi se ne smiju delegirati na osobu čiji interesi mogu biti u sukobu s interesima ulagatelja i AIF-a,

h) delegiranjem se ne umanjuje učinkovitost nadzora nad

UAIF-om i AIF-ima,

i) delegiranjem se ne smiju ugroziti interesi ulagatelja i AIF-a,

j) UAIF i dalje ostaje u potpunosti odgovornim za obavljanje delegiranih poslova,

k) kada je primjenjivo, u prospektu AIF-a naveden je popis poslova koji su delegirani na treću osobu i osoba na koju su oni delegirani,

l) poslovi upravljanja imovinom AIF-a ili upravljanja rizicima mogu se delegirati samo na subjekte koji imaju odobrenje ili drugu odgovarajuću dozvolu za upravljanje imovinom te podliježu nadzoru, a ako ti uvjeti nisu zadovoljeni potrebno je odobrenje Agencije,

m) ako se poslovi upravljanja imovinom AIF-a ili upravljanja rizicima delegiraju na subjekt iz treće države, pored zahtjeva iz točke l) ovoga stavka, mora postojati suradnja između Agencije i tijela nadležnog za nadzor toga subjekta kako bi se minimalno osigurala učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Treća osoba može dalje delegirati obavljanje delegiranih poslova samo uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) UAIF se suglasio s daljnjim delegiranjem,

b) UAIF je obavijestio Agenciju o daljnjem delegiranju poslova, prije no što je to delegiranje stupilo na snagu,

c) ispunjeni su svi uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i za daljnje delegiranje poslova.

(3) Treća osoba na koju su delegirani poslovi UAIF-a dužna je kontinuirano nadzirati obavljanje poddelegiranih poslova.

(4) Upravljanje imovinom AIF-a ili upravljanje rizicima ne mogu se delegirati niti poddelegirati na:

a) depozitara ili treću osobu na koju je depozitar delegirao svoje poslove ili

b) bilo koji drugi subjekt čiji bi interesi mogli bili u sukobu s interesima UAIF-a ili njegovih ulagatelja, osim ako je taj subjekt funkcionalno i hijerarhijski razdvojio poslovanje upravljanja imovinom AIF-a ili poslove upravljanja rizicima od svojih ostalih moguće proturječnih poslova, a mogući sukobi interesa primjereno su prepoznati, istima se upravlja te se prate i objavljuju ulagateljima AIF-a.

(5) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati postupak delegiranja poslova na treće osobe od strane UAIF-a.

Članak 67.

(1) UAIF je dužan, prilikom delegiranja poslova na treće osobe, korištenja vanjskih usluga i drugih poslova koji su od značaja za UAIF i AIF-ove kojima upravlja, postupati stručno, s posebnom pažnjom i u najboljem interesu ulagatelja i AIF-a kojim upravlja.

(2) UAIF je dužan propisati i implementirati interne politike i procedure kako bi osigurao postupanje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, a koje su u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, pravilima AIF-a i, kada je primjenjivo prospektom AIF-a, ciljevima AIF-a, investicijskom strategijom te strategijom i politikom upravljanja rizicima uključujući i ograničenja rizika.

Odjeljak 8.

Promjena imatelja kvalificiranog udjela u UAIF-u

Članak 68.

(1) Svaka fizička ili pravna osoba, ili više njih djelujući zajednički (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u UAIF-u što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da UAIF postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja (namjeravano stjecanje), dužne su prethodno Agenciji u pisanom obliku podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. podatke o visini udjela koji se namjerava steći,

2. svu dokumentaciju iz članka 74. ovoga Zakona.

Članak 69.

(1) Svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti kvalificirani udjel u UAIF-u dužna je o tome obavijestiti Agenciju pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otpustiti.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka Agenciju je dužna obavijestiti i o namjeri smanjenja svog kvalificiranog udjela na način da udio u kapitalu ili glasačkim pravima padne ispod granice od 20%, 30% ili 50%, ili ako UAIF prestaje biti ovisno društvo te osobe.

Članak 70.

Prilikom procjene visine kvalificiranog udjela u UAIF-u, Agencija neće uzimati u obzir glasačka prava ili dionice koje investicijsko društvo ili kreditna institucija drže kao rezultat pružanja investicijske usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala, pod uvjetom da se ta prava ne koriste u svrhu ostvarivanja utjecaja na upravljanje UAIF-om, i da se navedene dionice s pravom glasa otpuste u roku od jedne godine od dana stjecanja.

Članak 71.

(1) Agencija će surađivati s drugim nadležnim tijelima kada vrši procjene iz članka 74. ovoga Zakona, ako je namjeravani stjecatelj jedan od sljedećih subjekata:

1. kreditna institucija, društvo za životno osiguranje, društvo za neživotno osiguranje, društvo za reosiguranje, mirovinsko društvo, investicijsko društvo, UAIF ili društvo za upravljanje UCITS fondom s odobrenjem za rad druge države članice ili u sektoru različitom od onoga u kojem je izražena namjera stjecanja,

2. matično društvo subjekata iz točke 1. ovoga stavka,

3. pravna ili fizička osoba koja kontrolira subjekte iz točke 1. ovoga stavka.

(2) Agencija će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, od drugog nadležnog tijela zatražiti:

1. sve podatke koji su joj potrebni za procjenu iz članka 74. ovoga Zakona,

2. ostale podatke kojima drugo nadležno tijelo raspolaže, a koji bi mogli biti značajni za procjenu iz članka 74. ovoga Zakona,

3. kada je to primjereno, mišljenje drugog nadležnog tijela o namjeravanom stjecatelju.

(3) Ako tijelo nadležno za namjeravanog stjecatelja, uz podatke iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka iznese mišljenje, Agencija je dužna isto uzeti u obzir pri donošenju odluke o namjeravanom stjecanju kvalificiranog udjela.

Članak 72.

(1) Agencija će bez odgode, a najkasnije u roku od 2 radna dana od primitka zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela te svakog dodatnog podatka iz članka 73. ovoga Zakona, namjeravanog stjecatelja obavijestiti pisanim putem o primitku istih, s naznakom datuma na koji istječe razdoblje procjene.

(2) Agencija će procjenu iz članka 74. ovoga Zakona izvršiti u roku od 60 radnih dana od dana kada je namjeravani stjecatelj zaprimio obavijest iz stavka 1. ovoga članka (razdoblje procjene).

Članak 73.

(1) Agencija može, ako je to potrebno, tijekom razdoblja procjene, a ne kasnije od pedesetog radnog dana razdoblja procjene, zatražiti dodatne podatke potrebne za dovršenje procjene. Te će podatke Agencija zatražiti pisanim putem, navodeći koji su dodatni podaci potrebni.

(2) Razdoblje procjene prekida se od dana kada je Agencija zatražila dodatne podatke iz stavka 1. ovoga članka do dana zaprimanja odgovora od namjeravanog stjecatelja, pri čemu prekid može trajati najdulje 20 radnih dana.

(3) Nakon proteka roka iz stavka 2. ovoga članka Agencija može postavljati daljnje zahtjeve za nadopunom ili pojašnjenjem podataka, ali se razdoblje procjene neće prekidati.

(4) Agencija može produljiti razdoblje prekida iz stavka 2. ovoga članka najviše do 30 radnih dana ako namjeravani stjecatelj:

a) ima sjedište/prebivalište izvan Republike Hrvatske ili podliježe propisima izvan Republike Hrvatske,

b) ima sjedište/prebivalište izvan države članice ili podliježe propisima izvan države članice,

c) je pravna ili fizička osoba koja nije subjekt nadzora prema ovom Zakonu ili propisima koji uređuju osnivanje i upravljanje UCITS fondova, osnivanje i poslovanje investicijskih društava, mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, društava za osiguranje i kreditnih institucija.

(5) Ako Agencija utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje, dužna je unutar razdoblja procjene o tome pisanim putem obavijestiti namjeravanog stjecatelja, navodeći razloge za donošenje takve odluke.

(6) Agencija može objaviti odgovarajuće očitovanje o razlozima odluke iz stavka 5. ovoga članka na vlastitu inicijativu ili na zahtjev namjeravanog stjecatelja.

(7) Ako Agencija ne odbije zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje u roku i na način iz stavka 5. ovoga članka, smatrat će se da je stjecanje odobreno.

(8) Agencija može odrediti krajnji rok do kojeg se namjeravano stjecanje mora provesti te ga iz opravdanih razloga može produljiti.

(9) Ako namjeravani stjecatelj ne stekne kvalificirani udio u roku iz stavka 8. ovoga članka, suglasnost Agencije prestaje važiti u cijelosti.

Članak 74.

(1) Prilikom procjene zahtjeva iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona i podataka traženih u skladu s člankom 73. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona, u svrhu provjere hoće li se poslovi UAIF-a u kojem se stjecanje predlaže voditi pažnjom dobrog stručnjaka, i uzimajući u obzir mogući utjecaj namjeravanog stjecatelja na UAIF, Agencija će ocijeniti prikladnost namjeravanog stjecatelja uzimajući u obzir kriterije propisane tehničkim standardima utvrđenim od strane Europske komisije, odnosno podredno pravilnikom Agencije iz članka 27. ovoga Zakona.

(2) Agencija može odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje jedino ako nisu ispunjeni uvjeti propisani stavkom 1. ovoga članka, ili ako je namjeravani stjecatelj dostavio nepotpune ili netočne podatke, odnosno podatke koji dovode u zabludu.

(3) Dokumentacija potrebna za procjenu koja se mora dostaviti Agenciji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela mora biti prilagođena i primjerena namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju.

(4) Agencija će pravilnikom propisati listu dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Ako je Agencija zaprimila dva ili više zahtjeva za stjecanje ili povećanje kvalificiranih udjela u istom UAIF-u, odnosit će se prema svim namjeravanim stjecateljima ravnopravno.

(6) Ako UAIF sazna za stjecanje ili otpuštanje kvalificiranog udjela u UAIF-u koji prelazi ili padne ispod 20%, 30% ili 50%, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(7) UAIF je dužan jednom godišnje Agenciji dostaviti popis svih dioničara ili imatelja poslovnih udjela, kao i imatelja kvalificiranih udjela s veličinom pojedinih udjela, sa stanjem na dan 1. siječnja tekuće godine, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Pravne posljedice stjecanja bez odobrenja i oduzimanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 75.

(1) Osoba koja stekne kvalificirani udjel u UAIF-u protivno odredbama ovoga Zakona, nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela stečenih bez odobrenja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija će naložiti prodaju tako stečenih dionica ili poslovnih udjela.

(3) Agencija može oduzeti suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, u slučaju:

1. ako je imatelj kvalificiranog udjela dobio suglasnost davanjem neistinitih, netočnih podataka, podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan način,

2. ako prestanu uvjeti propisani odredbama ovoga Zakona, na temelju kojih je suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela izdana.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba kojoj je oduzeta suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela za koje joj je oduzeta suglasnost. U tom slučaju, Agencija će naložiti prodaju stečenih dionica ili poslovnih udjela za koje je imatelju kvalificiranog udjela oduzeta suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.

(5) Troškove prodaje dionica ili poslovnih udjela iz stavka 4. ovoga članka podmiruje imatelj kvalificiranog udjela.

Mjere koje Agencija poduzima u slučajevima kada je upravljanje UAIF-om pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u pitanje

Članak 76.

(1) Ako je neprimjerenim utjecajem imatelja kvalificiranog udjela upravljanje UAIF-om pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u pitanje, Agencija je ovlaštena poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se taj utjecaj spriječio.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju, uz odgovarajuće nadzorne mjere, i podnošenje zahtjeva nadležnom sudu za izricanje privremenih mjera u vezi stjecanja glasačkih prava vezanih za udjele imatelja kvalificiranih udjela iz stavka 1. ovoga članka.

Odjeljak 9.

Pododjeljak 1.

Dobrovoljni prijenos poslova upravljanja AIF-om na drugi UAIF

Prijenos poslova upravljanja AIF-om na drugi UAIF

Članak 77.

(1) Poslove upravljanja AIF-om na neki drugi UAIF (UAIF preuzimatelj) ima pravo prenijeti:

1. UAIF (UAIF prenositelj),

2. glavna skupština, odnosno skupština zatvorenog AIF-a u skladu s pravilima AIF-a, prospekta kada je to primjenjivo, statuta, odnosno društvenog ugovora,

3. ulagatelji u otvoreni AIF na način i ako je to predviđeno pravilima AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo.

(2) Prije prijenosa poslova upravljanja AIF-om, UAIF preuzimatelj mora dobiti suglasnost Agencije.

(3) U slučaju zatvorenog AIF-a kada je to primjenjivo, UAIF prenositelj je dužan obavijestiti i nadzorni odbor zatvorenog AIF-a o namjeri prijenosa poslova upravljanja, a ovaj je dužan sazvati glavnu skupštinu, odnosno skupštinu zatvorenog AIF-a radi donošenja odluke o prijenosu poslova upravljanja.

(4) U slučaju iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka UAIF je dužan obaviti sve poslove koji su potrebni za neometani prijenos poslova na UAIF preuzimatelj, a koji će se definirati ugovorom iz stavka 5. ovoga članka.

(5) O prijenosu poslova upravljanja AIF-om sklapa se ugovor koji mora sadržavati:

1. opis svih postupaka i radnji koje će UAIF-i poduzeti u vezi s prijenosom poslova upravljanja,

2. rok u kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na drugi UAIF. Ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije, taj rok ne smije biti kraći od jednog mjeseca, a počinje teći istekom roka od 8 dana za AIF s javnom ponudom, odnosno istekom roka od 15 dana za AIF s privatnom ponudom od dana zaprimanja suglasnosti Agencije.

(6) U postupku prijenosa poslova upravljanja AIF-om prenosi se cjelokupni AIF drugom UAIF-u.

(7) Ukoliko je tako predviđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, UAIF prenositelj može polagati pravo na naknadu koja ovisi o prinosu za vremensko razdoblje tijekom kojega je upravljalo AIF-om. Ukoliko postoji takvo pravo ono se mora regulirati ugovorom o prijenosu između UAIF-a prenositelja, UAIF-a preuzimatelja te po potrebi AIF-a.

(8) U skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, upravljanje AIF-om s vanjskim UAIF-om može se prenijeti na upravljanje unutarnjem UAIF-u, i obrnuto, uz ispunjavanje relevantnih odredbi ovoga Zakona, a osobito s obzirom na odredbe članka 12. stavka 7. točke b) ovoga Zakona, pravni oblik AIF-a i odredbe o temeljnom kapitalu UAIF-a iz ovoga Zakona.

(9) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati postupak, uvjete i način prijenosa poslova upravljanja AIF-om.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om

Članak 78.

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om UAIF preuzimatelj prilaže:

1. ugovor o prijenosu poslova upravljanja AIF-om iz članka 77. stavka 5. ovoga Zakona,

2. tekst informacije iz članka 80. stavka 1. ovoga Zakona,

3. tekst obavijesti ulagateljima iz članka 80. stavka 1. ovoga Zakona,

4. zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje, odnosno promjenu ugovora o obavljanju poslova depozitara iz članka 228. ovoga Zakona,

5. odluku glavne skupštine, odnosno skupštine zatvorenog AIF-a o prijenosu poslova upravljanja iz članka 77. stavka 1. točke 2. i stavka 3. te odluke ulagatelja iz članka 77. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona,

6. prema potrebi i drugu dokumentaciju u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, odnosno na zahtjev Agencije.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om

Članak 79.

(1) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om ako:

1. UAIF preuzimatelj ne ispunjava uvjete za upravljanje AIF-om koji je predmet prijenosa,

2. sadržaj informacije za objavu i obavijesti ulagateljima iz članka 80. stavka 1. ovoga Zakona nije u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

3. Agencija ocijeni da bi prijenos poslova upravljanja mogao štetiti interesima ulagatelja u AIF koji je predmet prijenosa ili interesima javnosti.

(2) Ako zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om podnese UAIF preuzimatelj iz države članice, Agencija će se prije odbijanja zahtjeva posavjetovati s nadležnim tijelom države članice.

Obavještavanje imatelja udjela o prijenosu poslova upravljanja

Članak 80.

(1) UAIF prenositelj i UAIF preuzimatelj dužni su u roku od 15 dana od zaprimanja suglasnosti Agencije obavijestiti sve ulagatelje o prijenosu, a ako se prijenos odnosi na AIF s javnom ponudom u roku od 8 dana od zaprimanja suglasnosti Agencije objaviti informaciju o prijenosu poslova upravljanja.

(2) Ulagatelji ne plaćaju izlazne naknade zbog prijenosa poslova upravljanja otvorenim AIF-om na drugi UAIF u razdoblju od donošenja suglasnosti Agencije do proteka roka od mjesec dana od nastupanja pravnih posljedica prijenosa poslova upravljanja.

(3) Agencija može pravilnikom propisati sadržaj informacije o prijenosu i obavijesti ulagateljima, način objave i dostave informacije i obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

Pravne posljedice prijenosa poslova upravljanja

Članak 81.

(1) Protekom roka iz članka 77. stavka 5. točke 2. ovoga Zakona nastupaju sljedeće pravne posljedice:

1. sva prava i obveze UAIF-a prenositelja u vezi s upravljanjem AIF-om prelaze na UAIF preuzimatelja,

2. UAIF-u prenositelju prestaje važiti odobrenje za upravljanje AIF-om koji je predmet prijenosa.

(2) UAIF prenositelj i UAIF preuzimatelj dužni su do proteka roka iz članka 77. stavka 5. točke 2. ovoga Zakona završiti sve postupke i radnje potrebne za prijenos poslova upravljanja AIF-om i Agenciji dostaviti obavijest o svim poduzetim postupcima i radnjama.

(3) Iznimno, na zahtjev UAIF prenositelja i UAIF preuzimatelja Agencija može produžiti rok iz članka 77. stavka 5. točke 2. ovoga Zakona ako je to u interesu ulagatelja.

Pododjeljak 2.

Prisilni prijenos poslova upravljanja AIF-om na drugi UAIF

Razlozi za prisilni prijenos poslova upravljanja AIF-om

Članak 82.

Prisilni prijenos poslova upravljanja AIF-om provodi se ako je:

1. Agencija UAIF-u oduzela odobrenje za upravljanje AIF-om ili AIF-ovima,

2. nad UAIF-om otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak likvidacije.

Obveze depozitara i nadzornog odbora zatvorenog AIF-a

Članak 83.

(1) Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, od trenutka nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim AIF-om do nastupanja pravnih posljedica prijenosa poslova upravljanja na drugi UAIF (UAIF preuzimatelj), depozitar je dužan obavljati one poslove upravljanja otvorenim AIF-om koje nije moguće odgađati, u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(2) Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, ako su nastupili razlozi za prisilni prijenos zatvorenog AIF-a do nastupanja pravnih posljedica prijenosa poslova upravljanja na UAIF preuzimatelj, nadzorni odbor zatvorenog AIF-a je dužan obavljati one poslove upravljanja zatvorenim AIF-om koje nije moguće odgađati, u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(3) Poslovima upravljanja AIF-om, iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, koji se ne mogu odgađati, smatraju se, primjerice:

a) poslovi zbog kojih bi, da ih depozitar, odnosno nadzorni odbor ne obavi, za AIF nastala šteta,

b) administrativni poslovi iz članka 13. stavka 3. točke 2., 7. i 8.ovoga Zakona.

(4) Od nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim AIF-om depozitar će obustaviti izdavanje i otkup udjela AIF-a.

(5) Od nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja do nastupanja pravnih posljedica prijenosa poslova upravljanja na UAIF preuzimatelj, depozitar otvorenog AIF-a ima pravo na naknadu koja, u skladu s pravilima otvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, pripada UAIF-u.

Izbor drugog UAIF-a i prijenos poslova upravljanja

Članak 84.

(1) Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, depozitar otvorenog AIF-a, odnosno nadzorni odbor zatvorenog AIF-a će u roku od 60 dana od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja AIF-om iz članka 82. ovoga Zakona provesti odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od UAIF-a, koji ispunjavaju uvjete za upravljanje AIF-om i zainteresirani su preuzeti upravljanje AIF-om te izbora novog UAIF-a.

(2) Ako se na poziv iz stavka 1. ovoga članka depozitaru otvorenog AIF-a javi više UAIF-ova koji ispunjavaju uvjete za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om, depozitar je dužan, prilikom izbora UAIF-a, isključivo voditi računa o interesima imatelja udjela AIF-a.

(3) U slučaju zatvorenog AIF-a, nadzorni odbor zatvorenog AIF-a je dužan sazvati glavnu skupštinu, odnosno skupštinu zatvorenog AIF-a radi donošenja odluke o izboru novog UAIF-a.

(4) Depozitar otvorenog AIF-a, odnosno nadzorni odbor zatvorenog AIF-a temeljem odluke iz stavka 3. ovoga članka i UAIF preuzimatelj će sklopiti ugovor o prijenosu poslova upravljanja.

(5) Na ugovor iz stavka 4. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 77. stavka 5. ovoga Zakona, s time da rok u kojem će depozitar otvorenog AIF-a, odnosno nadzorni odbor zatvorenog AIF-a i UAIF preuzimatelj izvršiti prijenos poslova upravljanja ne smije biti duži od mjesec dana od dana sklapanja ugovora iz stavka 4. ovoga članka, ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(6) Na prisilni prijenos poslova upravljanja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 77. stavaka 2., 3. i 6. i članaka 78. do 81. ovoga Zakona.

Likvidacija AIF-a u slučajevima kada nije moguć prisilni prijenos poslova upravljanja

Članak 85.

Ukoliko drugačije nije predviđeno pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo, depozitar je dužan provesti likvidaciju AIF-a:

1. ako se na postupak prikupljanja ponuda iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona ne javi ni jedan UAIF koji ispunjava uvjete za upravljanje AIF-om,

2. ako UAIF preuzimatelj u roku od 15 dana od sklapanja ugovora s depozitarom otvorenog AIF-a, odnosno nadzornim odborom zatvorenog AIF-a ne podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om,

3. ako Agencija odbaci ili odbije zahtjev UAIF-a preuzimatelja za izdavanje suglasnosti za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om,

4. ako glavna skupština, odnosno skupština zatvorenog AIF-a u skladu s člankom 84. stavkom 3. ovoga Zakona nije donijela odluku o izboru novog UAIF-a u roku od 60 dana od isteka roka iz članka 84. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 86.

Ukoliko drugačije nije predviđeno pravilima AIF-a, u slučaju nepostojanja nadzornog odbora kod zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku društva s ograničenom odgovornošću, poslove iz ovoga pododjeljka dužan je obavljati depozitar.

Odjeljak 10.

Dobrovoljni prestanak obavljanja djelatnosti UAIF-a

Članak 87.

UAIF može prestati obavljati svoju registriranu djelatnost ako:

1. donese odluku o prestanku obavljanja djelatnosti te

2. odluku iz točke 1. ovoga članka i obavijest o prestanku obavljanja djelatnosti najmanje 2 mjeseca prije dana prestanka upravljanja AIF-ovima uputi depozitaru AIF-ova, nadzornim odborima zatvorenih AIF-ova kojima upravlja i Agenciji.

Članak 88.

(1) UAIF je dužan u roku od 2 mjeseca od upućivanja obavijesti iz članka 87. ovoga Zakona provesti postupak prijenosa upravljanja AIF-ovima na drugi UAIF, u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo i s odredbama Odjeljka 9. Pododjeljka 1. ove Glave Zakona.

(2) Ako UAIF ne pronađe novi UAIF i na njega ne prenese upravljanje AIF-ovima u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka, UAIF je dužan pokrenuti postupak likvidacije AIF-a u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo i s odredbama Dijela Petnaestog ovoga Zakona.

(3) Tek nakon provedbe postupka prijenosa upravljanja AIF-ovima na drugi UAIF ili dovršetka postupka likvidacije AIF-ova kojima UAIF upravlja, prestaje važiti izdano odobrenje za rad, na vlastiti zahtjev UAIF-a.

Odjeljak 11.

Obveze redovitog izvještavanja Agencije

Članak 89.

(1) UAIF, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, dužan je redovno izvještavati Agenciju o tržištima na kojima trguje i instrumentima kojima UAIF trguje za račun AIF-a kojim upravlja.

(2) Izvještaji iz stavka 1. ovoga članka, moraju sadržavati sveobuhvatnu informaciju o instrumentima kojima UAIF trguje, o tržištima na kojima je član ili gdje aktivno trguje te o izloženostima i koncentracijama za svaki od AIF-ova kojima UAIF upravlja.

(3) UAIF, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, dužan je za svaki AIF kojim upravlja, i za svaki od AIF-ova kojim trguje, Agenciji dostavljati izvještaj o sljedećem:

a) postotku imovine AIF-a koja podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njene nelikvidne prirode,

b) svim novim mjerama za upravljanje likvidnošću AIF-a,

c) trenutnom profilu rizičnosti AIF-a i sustavima za upravljanje rizicima koje koristi UAIF za upravljanje tržišnim rizikom, rizikom likvidnosti, rizikom druge ugovorne strane i ostalim rizicima, uključujući i operativni rizik,

d) informacijama o glavnim kategorijama imovine, u koje je uložena imovina AIF-a i

e) rezultatima testova na stres koji su provedeni.

(4) Agencija može pravilnikom detaljnije utvrditi rokove i sadržaj izvještaja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) UAIF koji upravlja AIF-ima koji znatno koriste financijsku polugu, dužan je na zahtjev Agencije dostaviti informacije o sveukupnoj razini financijske poluge koju koristi svaki AIF kojim upravlja, raščlanjene na financijsku polugu koja proizlazi od pozajmljivanja novčanih sredstava ili vrijednosnih papira i na financijsku polugu ugrađenu u financijske izvedenice te mjeru do koje je imovina AIF-a ponovno korištena u okviru sporazuma o financijskoj poluzi. Ove informacije uključuju identitet pet najvećih izvora pozajmljenih novčanih sredstava ili vrijednosnih papira za svaki AIF kojim upravlja UAIF i iznose financijske poluge primljene od svakog od ovih izvora za svaki pojedini AIF.

(6) Za UAIF-ove iz treće države obveze izvještavanja navedene u prethodnom stavku ograničene su na AIF-ove iz Republike Hrvatske kojima upravljaju i na AIF-ove iz treće države kojima trguju u Republici Hrvatskoj.

(7) Kad je to potrebno za učinkovito praćenje sistemskog rizika, Agencija može zahtijevati dodatne informacije pored onih opisanih u ovom članku, na periodičnoj i na ad hoc osnovi. Agencija će obavijestiti ESMA-u o dodatnim zahtjevima za informacijama.

(8) U iznimnim okolnostima i kada je to potrebno za osiguranje stabilnosti i integriteta financijskog sustava ili za promicanje dugoročnog održivog razvoja, Agencija može na zahtjev ESMA-e uvesti i dodatne zahtjeve za izvještavanjem UAIF-a u odnosu na one utvrđene ovim člankom.

(9) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati kada se u smislu stavka 5. ovoga članka smatra da se financijska poluga znatno koristi.

Odjeljak 12.

UAIF-i koji upravljaju AIF-ovima koji koriste financijsku polugu ili stječu kontrolu nad neuvrštenim društvima ili izdavateljima

Pododjeljak 1.

UAIF-i koji upravljaju AIF-ovima koji koriste financijsku polugu

Korištenje informacija od strane Agencije i drugih nadležnih tijela, suradnja prilikom nadzora te ograničenja financijske poluge

Članak 90.

(1) Agencija će informacije prikupljene na temelju članka 89. ovoga Zakona koristiti u svrhu utvrđivanja do koje mjere financijska poluga doprinosi povećanju sistemskog rizika u financijskom sustavu, rizicima poremećaja tržišta ili rizicima za dugoročni gospodarski rast u Republici Hrvatskoj.

(2) Agencija će osigurati, da se sve informacije prikupljene na temelju članka 89. ovoga Zakona u vezi svih UAIF-ova koje ona nadzire i informacije prikupljene na temelju izdavanja odobrenja za rad UAIF-ovima i AIF-ovima stavljaju na raspolaganje nadležnim tijelima drugih država članica kojih se to tiče, ESMA-i i ESRB-u u skladu s odredbama dijela 17. ovoga Zakona. Agencija će također, u skladu s odredbama dijela 17. ovoga Zakona, dostaviti informacije i nadležnim tijelima izravno zainteresiranih drugih država članica ako UAIF pod njihovom odgovornošću ili AIF kojim upravlja taj UAIF, može potencijalno predstavljati značajan izvor rizika druge ugovorne strane za kreditnu instituciju ili za druge relevantne institucije u drugim državama članicama.

(3) UAIF treba dokazati da su ograničenja u vezi financijske poluge utvrđena za svaki AIF kojim upravlja razumna i da u svakom trenutku poštuje ta ograničenja.

(4) Agencija će procjenjivati rizike koji bi mogli nastati zbog korištenja financijske poluge od strane UAIF-a vezano uz AIF-ove kojima upravlja i, kad se to smatra potrebnim radi osiguravanja stabilnosti i cjelovitosti financijskog sustava, ako je Agencija nadležno tijelo UAIF-a, nakon što je obavijestila ESMA-u, ESRB i nadležna tijela dotičnog AIF-a.

(5) Ako Agencija nije nadležno tijelo AIF-a, ima pravo ograničiti razinu financijske poluge koju UAIF ima pravo koristiti ili uvesti druga ograničenja vezana uz upravljanje AIF-om, u odnosu na AIF-ove kojima upravlja kako bi se ograničila mjera do koje korištenje financijske poluge doprinosi povećanju sistemskog rizika u financijskom sustavu ili rizicima poremećaja tržišta. Agencija će obavještavati ESMA-u, ESRB i nadležna tijela AIF-a o poduzetim mjerama u skladu s odredbama dijela 17. ovoga Zakona.

(6) Agencija je dužna obavijest iz stavka 4. ovoga članka poslati u roku od 10 radnih dana koji prethode stupanju na snagu predložene mjere ili njene obnove. Obavijest sadrži pojedinosti o predloženim mjerama, razloge predloženih mjera te kada će iste stupiti na snagu. U iznimnim okolnostima, Agencija može odlučiti da predložene mjere stupaju na snagu u roku kraćem od 10 radnih dana.

(7) U slučaju kada Agencija smatra kako je neophodno poduzeti radnje koje nisu u skladu s mišljenjem dobivenim od ESMA-e o mjerama koje je potrebno poduzeti za ograničavanje razine financijske poluge koju UAIF ili skupina UAIF-ova ima pravo koristiti, dužna je o tome obavijestiti ESMA-u uz navođenje razloga.

Pododjeljak 2.

Obveze UAIF-ova koji upravljajući AIF-ovima stječu kontrolu nad neuvrštenim društvima ili izdavateljima

Članak 91.

(1) Ovaj se Pododjeljak primjenjuje na:

a) UAIF-ove koji upravljajući jednim ili više AIF-ova samostalno ili djelujući zajednički na temelju sporazuma čiji je cilj stjecanje kontrole, stječu kontrolu u neuvrštenom društvu,

b) UAIF-ove koji surađujući s jednim ili više drugih UAIF-ova na temelju sporazuma sukladno kojem AIF-ovi kojima ti UAIF-ovi upravljaju, stječu kontrolu u neuvrštenom društvu.

(2) Ovaj se Pododjeljak ne primjenjuje kad su neuvrštena društva:

a) mali i srednji poduzetnici koji imaju manje od 250 prosječno zaposlenih radnika tijekom poslovne godine, ostvaruju manje od 400 milijuna kuna prihoda godišnje i čija ukupna aktiva iznosi najviše 344 milijuna kuna,

b) subjekti posebne namjene, osnovani radi kupovine, posjedovanja ili upravljanja nekretninama.

(3) Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2. ovoga članka, članak 92. stavak 1. ovoga Zakona također se odnosi na UAIF-ove koji upravljaju AIF-ovima koji stječu udio koji se u smislu ovoga Pododjeljka ne smatra kontrolnim udjelom u neuvrštenom društvu.

(4) Članak 93. stavci 1., 2. i 3. te članak 95. ovoga Zakona odnose se također na UAIF-ove, koji upravljajući AIF-ovima stječu kontrolu nad društvima izdavateljima. U smislu navedenih članaka, stavci 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se uz nužne izmjene (mutatis mutandis).

(5) U smislu ovoga Pododjeljka, za neuvrštena društva, kontrola znači više od 50% prava glasa u društvu.

(6) Prilikom izračuna postotka prava glasa koje UAIF-ovi imaju u neuvrštenom društvu, u skladu sa stavcima 1. i 5. ovoga članka, pored prava glasa koje imaju UAIF-ovi, u obzir se uzimaju i prava glasa sljedećih osoba:

a) subjekata koje kontroliraju UAIF-ovi u skladu sa stavcima 1. i 5. ovoga članka, i

b) fizičkih ili pravnih osoba, koje djeluju u svoje ime, ali za račun UAIF-ova ili subjekata koje kontroliraju UAIF-ovi u skladu sa stavcima 1. i 5. ovoga članka.

(7) Postotak prava glasa izračunava se na temelju svih dionica s pravom glasa, čak i ako je ostvarivanje toga prava ograničeno.

(8) Za potrebe članka 93. stavaka 1., 2. i 3. i članka 95. ovoga Zakona, u odnosu na izdavatelje, kontrola se utvrđuje u skladu s odredbama zakona koji uređuje preuzimanje dioničkih društava, odnosno propisa druge države članice kojima se u pravni poredak države prenose odredbe Direktive 2004/25/EZ.

(9) Ovaj se Pododjeljak koristi u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanima odredbama Zakona o radu u dijelu koje uređuje čuvanje poslovne tajne, odnosno u skladu s propisom države članice kojim se u pravni poredak države prenosi odredba članka 6. Direktive 2002/14/EZ.

Obavijest o stjecanju većinskih udjela i kontrole neuvrštenih društava

Članak 92.

(1) UAIF koji upravljajući AIF-om stječe, otpušta ili drži dionice neuvrštenog društva, dužan je obavijestiti Agenciju o postotku kojeg AIF ima u glasačkim pravima u neuvrštenom društvu svaki put kada takav postotak dosegne, prijeđe ili padne ispod praga od 10%, 20%, 30%, 50% i 75 %.

(2) Kad UAIF upravljajući AIF-om u skladu s odredbama članka 91. stavaka 1. i 5. ovoga Zakona, samostalno ili djelujući zajednički, stječe kontrolu u neuvrštenom društvu, dužan je o stjecanju kontrole obavijestiti:

a) neuvršteno društvo,

b) dioničare čiji su identiteti i adrese dostupni UAIF-u ili ih može pribaviti neuvršteno društvo ili su dostupni putem registra kojem UAIF ima ili može dobiti pristup,

c) Agenciju.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka sadrži sljedeće informacije:

a) konačno stanje u odnosu na pravo glasa,

b) uvjete pod kojima je kontrola stečena, uključujući informacije o identitetu različitih uključenih dioničara, odnosno imatelja poslovnih udjela, fizičkih ili pravnih osoba, ovlaštenih da koriste prava glasa u njihovo ime, i kada je to primjenjivo, lanac subjekata putem kojih stvarno imaju prava glasa,

c) datum kad je kontrola stečena.

(4) U svojoj obavijesti neuvrštenom društvu UAIF će zatražiti od uprave neuvrštenog društva da, bez odgode, obavijesti predstavnike radnika ili, kad oni ne postoje, same radnike o stjecanju kontrole od strane UAIF-a u skladu s člankom 91. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona te o informacijama iz stavka 3. ovoga članka. UAIF će nastojati osigurati da uprava neuvrštenog društva, u skladu s ovim člankom, pravodobno obavijesti predstavnike radnike ili, kad oni ne postoje, same radnike.

(5) Obavijest iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka dostavit će se bez odgode, a najkasnije u roku od 10 radnih dana od datuma kad UAIF u skladu s člankom 91. stavkom 1. ovoga Zakona dosegne, prijeđe ili padne ispod praga iz stavka 1. ovoga članka ili stekne kontrolu nad neuvrštenim društvom.

Objavljivanje u slučaju stjecanja kontrole

Članak 93.

(1) Kad UAIF upravljajući AIF-om u skladu s člankom 91. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona, samostalno ili djelujući zajednički, stječe kontrolu u neuvrštenom društvu ili u izdavatelju, dužan je učiniti dostupnima informacije navedene u stavku 2. ovoga članka:

a) neuvrštenom društvu, odnosno izdavatelju,

b) dioničarima, odnosno imateljima poslovnog udjela društva čiji su identiteti i adrese dostupne UAIF-u ili ih neuvršteno društvo, odnosno izdavatelj može staviti na raspolaganje ili putem registra do kojega UAIF ima ili može dobiti pristup, i

c) Agenciji ako je UAIF iz Republike Hrvatske, odnosno nadležnim tijelima matične države članice UAIF-a.

(2) UAIF će učiniti dostupnima informacije o:

a) identitetu UAIF-ova koji su samostalno ili zajednički s drugim UAIF-ovima upravljajući AIF-ovima stekli kontrolu,

b) politici za upravljanje i sprečavanje sukoba interesa, posebice između UAIF-a, AIF-a i neuvrštenog društva, odnosno izdavatelja, uključujući informacije o posebnim mjerama zaštite uspostavljenima kako bi osigurale da je svaki sporazum između UAIF-a i/ili AIF-a te neuvrštenog društva, odnosno izdavatelja zaključen nepristrano, i

c) politici za vanjsku i unutarnju komunikaciju u vezi s neuvrštenim društvom, odnosno izdavateljem, posebno u pogledu radnika.

(3) U obavijesti neuvrštenom društvu, odnosno izdavatelju, u skladu s odredbom stavka 1. točke a) ovoga članka, UAIF će zatražiti od uprave neuvrštenog društva, odnosno izdavatelja da, bez odgode, obavijesti predstavnike radnika ili, kad oni ne postoje, same radnike o informacijama iz stavka 2. ovoga članka. UAIF će nastojati osigurati da uprava neuvrštenog društva, odnosno izdavatelja, u skladu s ovim člankom, pravodobno obavijesti predstavnike radnika ili, kad oni ne postoje, same radnike.

(4) Kad UAIF upravljajući AIF-om u skladu s člankom 91. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona, samostalno ili djelujući zajednički, stječe kontrolu u neuvrštenom društvu, dužan je objaviti svoje namjere u vezi s budućim poslovanjem neuvrštenog društva i vjerojatne posljedice na zapošljavanje, uključujući sve značajne promjene u uvjetima zapošljavanja:

a) neuvrštenom društvu, i

b) dioničarima, odnosno imateljima poslovnih udjela neuvrštenog društva, a čiji su identiteti i adrese dostupni UAIF-u ili ih može pribaviti neuvršteno društvo ili su dostupni putem registra kojem UAIF ima ili može dobiti pristup.

(5) Osim objave iz stavka 4. ovoga članka, UAIF će zatražiti i nastojati osigurati da uprava neuvrštenog društva učini dostupnima informacije iz stavka 4. ovoga članka predstavnicima radnika ili, kad oni ne postoje, samim radnicima neuvrštenog društva.

(6) Kad UAIF upravljajući AIF-om u skladu s člankom 91. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona stječe kontrolu u neuvrštenom društvu, dužan je Agenciji i ulagateljima AIF-a dostaviti informacije o financiranju predmetnog stjecanja.

Posebne odredbe u vezi s godišnjim izvještajima AIF-a upravljajući kojim je UAIF stekao kontrolu nad neuvrštenim društvima

Članak 94.

(1) Kad UAIF upravljajući AIF-om u skladu s člankom 91. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona, samostalno ili djelujući zajednički, stječe kontrolu u neuvrštenom društvu, dužan je:

a) zatražiti i osigurati da godišnje izvještaje neuvrštenog društva, sastavljene u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, uprava neuvrštenog društva učini dostupnima predstavnicima radnika ili, kad oni ne postoje, samim radnicima unutar razdoblja u kojem takvi godišnji izvještaji trebaju biti sastavljeni u skladu s propisima koji uređuju računovodstvo,

b) za svaki takav AIF, u godišnjim izvještajima iz članka 215. ovoga Zakona uključiti informacije iz stavka 2. ovoga članka, koje se odnose na neuvršteno društvo.

(2) Dodatne informacije koje trebaju biti sadržane u godišnjim izvještajima neuvrštenog društva i AIF-a u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, uključuju barem nepristrani prikaz razvitka i rezultata neuvrštenog društva koje predstavlja situaciju na kraju razdoblja obuhvaćenog godišnjim izvještajima. Godišnji izvještaji također moraju sadržavati informacije o:

a) svim važnim događajima koji su nastupili od završetka poslovne godine,

b) vjerojatnom budućem razvoju društva, i

c) stjecanju vlastitih dionica.

(3) UAIF koji je upravljaći AIF-om u skladu s člankom 91. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona stekao kontrolu nad neuvrštenim društvom dužan je:

a) zatražiti i osigurati da uprava neuvrštenog društva učini dostupnima informacije navedene u stavku 1. točki b) ovoga članka koje se odnose na to društvo, predstavnicima radnika tog društva ili, kad oni ne postoje, samim radnicima, unutar razdoblja određenog pravilnikom Agencije iz članka 215. stavka 2. ovoga Zakona, ili

b) učiniti dostupnima informacije iz stavka 1. točke a) ovoga članka ulagateljima AIF-a, u mjeri u kojoj su one već dostupne, unutar razdoblja određenog pravilnikom Agencije iz članka 215. stavka 2. ovoga Zakona.

Raspodjela imovine

Članak 95.

(1) Kad UAIF upravljajući AIF-om u skladu s člankom 91. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona, samostalno ili zajednički, stekne kontrolu nad neuvrštenim društvom ili izdavateljem, tijekom razdoblja od 24 mjeseca nakon što je stekao kontrolu nad neuvrštenim društvom, odnosno izdavateljem:

a) ne smije omogućavati, podupirati niti nalagati bilo koju raspodjelu, kao niti smanjenje temeljnog kapitala društva, otkup dionica, odnosno poslovnih udjela i/ili stjecanje vlastitih dionica, odnosno poslovnih udjela društva, ako bi to bilo protivno stavku 2. ovoga članka te ne smije glasovati na skupštini tog društva za takve odluke,

b) u svakom pojedinom slučaju nastojati spriječiti raspodjelu, smanjenje temeljnog kapitala kao i otkup dionica, odnosno poslovnih udjela i/ili stjecanje vlastitih dionica, odnosno poslovnih udjela u društvu u kojem je stekao kontrolu, ako bi to bilo protivno stavku 2. ovoga članka.

(2) Zabranjene raspodjele iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju:

a) svaku raspodjelu dioničarima, odnosno članovima društva, ako je na datum zaključenja posljednje poslovne godine neto imovina, navedena u godišnjim financijskim izvještajima društva, bila niža ili bi nakon takve raspodjele postala niža od iznosa upisanog temeljnog kapitala uvećanog za rezerve koje ne mogu biti raspodijeljene na temelju zakona ili statuta, odnosno društvenog ugovora, pri čemu se podrazumijeva da kada neuplaćeni dio upisanog kapitala nije uključen u imovinu iskazanu u bilanci, isti se odbija od iznosa upisanog kapitala,

b) svaku raspodjelu dobiti dioničarima, odnosno članovima društva, čiji bi iznos prelazio iznos ostvarene dobiti na kraju posljednje poslovne godine uvećan za prenesenu dobit i iznose rezervi koji se mogu koristiti u tu svrhu, umanjen za iznos svih prenesenih gubitaka i za iznose unesene u rezerve u skladu sa zakonom ili statutom, odnosno društvenim ugovorom društva u kojem je stekao kontrolu,

c) u slučaju dopuštenog stjecanja vlastitih dionica, odnosno poslovnih udjela, svako takvo stjecanje od strane društva u kojem je stekao kontrolu, pri čemu se u tako stečene dionice ubrajaju dionice, odnosno udjeli koje je to društvo ranije steklo, odnosno koje već drži, kao i dionice, odnosno udjeli koje su za račun društva stekle treće osobe u svoje ime, koje bi rezultiralo smanjenjem neto imovine ispod iznosa koji je naveden u točki a) ovoga stavka.

(3) U smislu stavka 2. ovoga članka:

a) izraz »raspodjela« iz stavka 2. točaka a) i b) ovoga članka uključuje, posebice, isplate dividende i drugih prava u vezi s dionicama ili poslovnih udjela,

b) u zabranjene raspodjele iz stavka 2. ovoga članka ne ubraja se smanjenje upisanog kapitala, koje se provodi da bi se pokrili gubici ili unijela sredstva u rezerve koje se ne mogu raspodijeliti, pod uvjetom da, nakon provedenog smanjenja, iznos takvih rezervi nije viši od 10% smanjenog upisanog kapitala, i

c) ograničenje navedeno u stavku 2. točki c) podliježe točkama od (b) do (h) članka 20. stavka 1. Direktive 77/91/EEZ.

Dio treći

ODNOS UAIF-a, OTVORENOG AIF-a I ULAGATELJA

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 96.

(1) Odredbe ovoga dijela Zakona primjenjuju se na odnose u koje UAIF-ovi stupaju, a u vezi s otvorenim AIF-om kojim upravljaju.

(2) Odredbe ovoga dijela Zakona vrijede i za treće osobe na koje je delegirana djelatnost upravljanja AIF-om.

Članak 97.

Kod otvorenog AIF-a, UAIF upravlja i raspolaže zasebnom imovinom otvorenog AIF-a i ostvaruje sva prava koja iz nje proizlaze u svoje ime, a za zajednički račun svih imatelja udjela u otvorenom AIF-u, u skladu s odredbama ovoga Zakona, pravilima AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo.

Odjeljak 2.

Ugovor o ulaganju u otvoreni AIF

Članak 98.

(1) Povjerenički odnos UAIF-a i ulagatelja u otvoreni AIF temelji se na ugovoru o ulaganju i postoji između UAIF-a i svakodobnog imatelja udjela otvorenog AIF-a.

(2) Ugovorom o ulaganju UAIF se obvezuje izdati ulagatelju otvorenog AIF-a udjel, izvršiti upis istoga u registar udjela, otkupiti udjel od ulagatelja kada ulagatelj to zatraži u skladu s pravilima otvorenog AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo te dalje ulagati ta sredstva i upravljati otvorenim AIF-om za zajednički račun ulagatelja i poduzimati sve ostale pravne poslove i radnje potrebne za upravljanje otvorenim AIF-om u skladu s odredbama ovoga Zakona te pravilima AIF-a i prospekta, kada je to primjenjivo.

(3) Kod originarnog stjecanja udjela ugovor o ulaganju sklopljen je kada je ulagatelj UAIF-u podnio uredan zahtjev za izdavanje udjela i izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a UAIF ne odbije sklapanje ugovora. U svim ostalim slučajevima ugovor o ulaganju je sklopljen u trenutku kada UAIF, odnosno voditelj registra, upiše stjecatelja u registar udjela.

(4) Na temelju ugovora o ulaganju ulagatelj uz udjel stječe položaj suovlaštenika na stvarima, pravima i tražbinama koje pripadaju zajedničkoj zasebnoj imovini otvorenog AIF-a.

(5) Uplaćena sredstva iz stavka 3. ovoga članka UAIF smije ulagati tek nakon što ulagatelj bude upisan u registar udjela, osim ako iz pravila AIF-a i prospekta, kada je to primjenjivo, ili propisa koji uređuju pojedini oblik AIF-a ne proizlazi drugačije.

Odbijanje sklapanja ugovora o ulaganju u otvoreni AIF

Članak 99.

UAIF može odbiti sklapanje ugovora o ulaganju, kako je definirano u prethodnom članku, ako:

a) ocijeni da je cilj uplate ili zahtjeva za otkup udjela iskorištavanje neučinkovitosti koje proizlaze iz zakonskih ili drugačije propisanih obveza vezanih uz procedure izračuna cijene udjela,

b) bi se sklapanjem ugovora, odnosno prihvatom ponude ulagatelja nanijela šteta ostalim ulagateljima, izlaganjem AIF-a riziku nelikvidnosti ili insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicijskog cilja i strategije ulaganja AIF-a,

c) ako su odnosi između UAIF-a i ulagatelja teško narušeni (postojanje sudskog ili drugog odgovarajućeg postupka, obijesno ponašanje ulagatelja ili potencijalnog ulagatelja i sl.).

Članak 100.

Ako UAIF odbije sklopiti ugovor o ulaganju, smatra se da nije prihvaćena ulagateljeva ponuda za sklapanje ugovora o ulaganju.

Imovina otvorenog AIF-a

Članak 101.

(1) Imovina otvorenog AIF-a ne pripada UAIF-u, nije dio njegove imovine, njegove likvidacijske ili stečajne mase, niti može biti predmetom ovrhe radi namirenja tražbine prema UAIF-u. Imovina otvorenog AIF-a drži se i vodi odvojeno od imovine UAIF-a.

(2) Sve što UAIF stekne na temelju prava koja pripadaju otvorenom AIF-u ili na temelju poslova koji se odnose na imovinu otvorenog AIF-a ili što osoba ovlaštena za upravljanje AIF-om stekne kao naknadu za pravo koje pripada AIF-u, također pripada otvorenom AIF-u i čini imovinu otvorenog AIF-a.

Udjeli u otvorenom AIF-u

Članak 102.

(1) Udjeli u otvorenom AIF-u su slobodno prenosivi nematerijalizirani financijski instrumenti.

(2) Udjel može glasiti na iznos koji nije djeljiv s cijelim brojem, odnosno može glasiti na decimalan iznos.

(3) Udjeli u otvorenom AIF-u mogu njihovim imateljima davati različita prava i međusobno se razlikovati s obzirom na ta prava, u odnosu na, primjerice isplatu prihoda ili dobiti AIF-a, denominaciju, pravo izdavanja i/ili otkupa, naknadu za upravljanje plativu UAIF-u, početnu cijenu udjela ili kombinaciju tih prava (klase udjela).

(4) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati klase udjela i način njihova uvođenja.

Članak 103.

(1) Nijedan ulagatelj ne može zahtijevati diobu zajedničke zasebne imovine otvorenog AIF-a, osim ukoliko iz pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo ili propisa koji uređuju pojedinu vrstu AIF-a ne proizlazi drugačije.

(2) Diobu zajedničke zasebne imovine otvorenog AIF-a ne može zahtijevati založni ili fiducijarni vjerovnik, ovrhovoditelj ili stečajni upravitelj pojedinog ulagatelja.

Dio četvrti

VOĐENJE POSLOVA UAIF-a I AIF-a

Odgovornost AIF-a

Članak 104.

(1) AIF ne odgovara za obveze vanjskog UAIF-a.

(2) Ulagatelji u AIF ne odgovaraju za obveze UAIF-a koje proizlaze iz pravnih poslova koje je UAIF zaključio u svoje ime i za zajednički račun ulagatelja, odnosno u ime i za račun AIF-a. UAIF ne može sklopiti pravni posao kojim bi nastala obveza izravno ulagatelju. Svi pravni poslovi protivni ovome stavku, ništetni su.

(3) Ništetna je svaka punomoć prema kojoj bi UAIF zastupao ulagatelje.

(4) Potraživanja za naknadu troškova i naknada nastalih u svezi zaključivanja pravnih poslova za zajednički račun ulagatelja UAIF može podmiriti isključivo iz imovine AIF-a, bez mogućnosti da za ista tereti ulagatelje izravno.

Članak 105.

(1) UAIF ne može izdati punomoć ulagateljima, za ostvarivanje prava glasa iz instrumenata koji pripadaju imovini AIF-a.

(2) UAIF će sam ili putem depozitara, uz jasno danu uputu za glasovanje, ostvarivati pravo glasa iz dionica i poslovnih udjela koje čine imovinu AIF-a kao i prava iz drugih instrumenata koji čine imovinu AIF-a.

(3) Pravo glasa iz dionica i poslovnih udjela kao i prava iz drugih instrumenata koje čine imovinu AIF-a može ostvariti i punomoćnik, kojem će UAIF u tom slučaju izdati posebnu pisanu punomoć s jasnim uputama za glasovanje.

Članak 106.

UAIF je dužan:

1. biti sposoban pravovremeno ispuniti svoje dospjele obveze (načelo likvidnosti), odnosno trajno sposoban ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti),

2. upravljati AIF-om na način da je AIF sposoban pravovremeno ispunjavati svoje dospjele obveze (načelo likvidnosti), odnosno da je AIF trajno sposoban ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti),

3. osigurati nuđenje udjela AIF-a isključivo putem osoba iz članka 188. ovoga Zakona,

4. stjecati imovinu za AIF isključivo u svoje ime i za račun AIF-a u slučaju otvorenog AIF-a, a u slučaju zatvorenog AIF-a u ime i za račun AIF-a, pohranjujući je kod depozitara, a u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima,

5. dostavljati depozitaru preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom AIF-ova i to odmah po sastavljanju tih isprava ili njihovom primitku te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova i izvršavanje dužnosti depozitara predviđenih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima,

6. objavljivati podatke o AIF-ima kojima upravlja i o UAIF-u u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima,

7. zadužiti osobu za održavanje kontakata s Agencijom u cilju provedbe izvješćivanja i drugih korespondentnih aktivnosti zahtijevanih odredbama ovoga Zakona,

8. upravljati AIF-om u skladu s ograničenjima ulaganja i propisanom rizičnošću svakoga pojedinog AIF-a kojim upravlja,

9. izdavati depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih s imovinom AIF-a,

10. pridržavati se i drugih zahtjeva predviđenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Zabranjene radnje za UAIF

Članak 107.

UAIF ne smije:

1. obavljati djelatnosti posredovanja u kupnji i prodaji financijskih instrumenata,

2. stjecati ili otuđivati imovinu AIF-a kojim upravlja za svoj račun ili račun relevantnih osoba,

3. kupovati sredstvima AIF-a imovinu ili sklapati poslove koji nisu predviđeni njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo,

4. obavljati transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja imovine AIF-ova kojima upravlja,

5. nenaplatno otuđivati imovinu AIF-a,

6. stjecati ili otuđivati imovinu AIF-ova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine,

7. neposredno ili posredno, istovremeno ili s odgodom, dogovarati prodaju, kupnju ili prijenos imovine između dva AIF-a kojima upravlja isti UAIF ili između AIF-a i UCITS fonda ako UAIF njima upravlja, pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan AIF stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi,

8. izdavati druge financijske instrumente otvorenih AIF-ova osim njihovih udjela,

9. ulagati imovinu AIF-a u financijske instrumente kojih je UAIF izdavatelj,

10. isplaćivati dividendu i bonuse radnicima i upravi ako ne ispunjava kapitalne zahtjeve.

Članak 108.

(1) Ništetan je svaki prijeboj tražbine prema UAIF-u s tražbinama koje pripadaju imovini AIF-a, neovisno o tome jesu li tražbine prema UAIF-u vezane uz upravljanje AIF-om.

(2) Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, ako AIF stekne dionice koje nisu u cijelosti uplaćene, UAIF odgovara vlastitom imovinom za uplatu preostaloga dijela dionica.

Odgovornost UAIF-a

Članak 109.

(1) UAIF je odgovoran ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, pravilima AIF-a, odnosno prospektom kada je to primjenjivo.

(2) U slučaju da UAIF ne obavi ili propusti obaviti, u cijelosti ili djelomično, odnosno ako nepropisno obavi bilo koji posao ili dužnost predviđenu ovim Zakonom, pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, UAIF odgovara imateljima udjela za štetu koja je nanesena imovini AIF-a, a koja je nastala kao posljedica propusta UAIF-a u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti.

(3) UAIF odgovara imateljima udjela prema kriteriju pretpostavljene krivnje.

(4) UAIF ne odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica više sile.

(5) UAIF je dužan pravilima AIF-a, za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i za slučaj povrede ograničenja ulaganja u smislu članka 258. stavka 6. ovoga Zakona, predvidjeti odgovarajuće postupke naknade štete za ulagatelje, koji moraju posebno obuhvatiti izradu i provjeru plana naknade štete kao i mjere naknade štete.

(6) Postupci naknade štete iz stavka 5. ovoga članka moraju biti revidirani od strane revizora u okviru revizije godišnjih izvještaja AIF-a.

(7) Agencija može pravilnikom detaljnije razraditi postupak naknade štete i njegovo provođenje, a posebno:

1. pojedinosti postupka naknade štete, minimalnu visinu pogrešnog izračuna vrijednosti udjela nakon koje se provodi postupak naknade štete, kao i pojedinosti pojednostavljenog postupka naknade štete kod nedostatka određene visine za ukupnu štetu,

2. mjere naknade štete koje se treba poduzeti prema ulagateljima ili AIF-u te bagatelne granice u kojima bi takve mjere naknade štete prouzrokovale nerazmjeran trošak,

3. obveze obavještavanja prema Agenciji i prema nadležnim tijelima matične države članice UAIF-a,

4. obveze informiranja ulagatelja,

5. sadržaj i izradu plana naknade štete koji se treba izraditi te pojedinosti mjera naknade štete,

6. sadržaj i opseg revizije plana naknade štete i mjera naknade štete od strane revizora.

Ostvarivanje zahtjeva i prava od strane UAIF-a

Članak 110.

(1) UAIF je ovlašten i dužan u svoje ime ostvarivati pravo ulagatelja prema depozitaru.

(2) UAIF je ovlašten i dužan u svoje ime podnijeti pravni lijek, ako je pokrenut postupak ovrhe nad imovinom AIF-a u odnosu na zahtjeve i potraživanja za koja ne jamči i ne odgovara AIF. U tom slučaju ulagatelji nemaju mogućnost podnošenja takvog pravnog lijeka.

Dostava podataka ulagateljima

Članak 111.

Kada je ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona propisano da je UAIF dužan ulagateljima dostaviti podatke na trajnom mediju, UAIF može dostaviti podatke i putem elektroničke pošte, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

1. ulagatelj je dostavio UAIF-u valjanu adresu elektroničke pošte, i

2. ulagatelj je odabrao takav način dostave podataka.

Dio peti

ZATVORENI AIF

Odjeljak 1.

Pojam

Članak 112.

(1) Zatvoreni AIF je pravna osoba koja se osniva i posluje kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) UAIF upravlja i raspolaže imovinom zatvorenog AIF-a i ostvaruje sva prava koja iz nje proizlaze u ime i za račun AIF-a u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravila AIF-a, odnosno prospektom kada je to primjenjivo.

(3) Zatvoreni AIF na temelju odobrenja Agencije može osnivati:

a) vanjski UAIF,

b) unutarnji UAIF, kada je zatvoreni AIF istovremeno UAIF.

(4) Na zatvorene AIF-ove primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(5) Izraz »zatvoreni alternativni investicijski fond« za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili promidžbene kampanje mogu koristiti samo zatvoreni AIF-ovi koji imaju odobrenje Agencije.

Zatvoreni AIF osnovan u obliku dioničkog društva

Članak 113.

(1) Zatvoreni AIF osnovan u obliku dioničkog društva ima statut i pravila, a ako se nudi javnom ponudom ima i prospekt.

(2) Statut zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku dioničkog društva sadrži odredbe propisane zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava i ulagateljske ciljeve zatvorenog AIF-a te ostale podatke propisane ovim Zakonom i drugim relevantnim propisima.

(3) Zatvoreni AIF osnovan u obliku dioničkog društva obavlja djelatnost prikupljanja novčanih sredstava javnom ili privatnom ponudom svojih dionica i ulaganja tih sredstava u skladu sa Zakonom, prospektom kada je to primjenjivo, pravilima i statutom te tu djelatnost, kao predmet poslovanja, upisuje u sudski registar.

(4) Na upis i uplatu dionica zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku dioničkog društva odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava i zakona koji uređuje tržište kapitala.

(5) Dionice zatvorenog AIF-a uplaćuju se u gotovini te moraju biti u cijelosti uplaćene prije nego što se osnivanje zatvorenog AIF-a upiše u sudski registar ili prije upisa povećanja temeljenog kapitala.

(6) Dionice zatvorenog AIF-a izdaju se u nematerijaliziranom obliku u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, glase na ime i dioničarima daju prava utvrđena ovim Zakonom, zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, prospektom kada je to primjenjivo, pravilima i statutom.

Zatvoreni AIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću

Članak 114.

(1) Zatvoreni AIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću ima društveni ugovor i pravila.

(2) Društveni ugovor zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku društva s ograničenom odgovornošću sadrži odredbe propisane zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava i ulagateljske ciljeve zatvorenog AIF-a te ostale podatke propisane ovim Zakonom i drugim relevantnim propisima.

(3) Zatvoreni AIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću obavlja djelatnost prikupljanja novčanih sredstava privatnom ponudom poslovnih udjela i ulaganja tih sredstava u skladu sa zakonom, pravilima i društvenim ugovorom te tu djelatnost, kao predmet poslovanja, upisuje u sudski registar.

(4) Na unos temeljnih uloga u zatvoreni AIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

(5) Temeljni ulozi zatvorenog AIF-a uplaćuju se u gotovini te moraju biti u cijelosti uplaćeni prije nego što se osnivanje zatvorenog AIF-a upiše u sudski registar ili prije upisa povećanja temeljenog kapitala.

Uprava zatvorenog AIF-a s vanjskim UAIF-om osnovanog u obliku dioničkog društva

Članak 115.

(1) Zatvoreni AIF s vanjskim UAIF-om osnovan u obliku dioničkog društva nema upravu.

(2) Obveze i ovlasti koje prema Zakonu o trgovačkim društvima ima uprava dioničkog društva kod zatvorenih AIF-ova ima uprava UAIF-a koja upravlja zatvorenim AIF-om.

(3) UAIF vodi poslove zatvorenog AIF-a i zastupa ga u svim pitanjima, osim onih u kojima je za zastupanje zatvorenog AIF-a ovlašten nadzorni odbor zatvorenog AIF-a.

Uprava zatvorenog AIF-a s unutarnjim UAIF-om

Članak 116.

(1) Kada zatvoreni AIF ima unutarnji UAIF tada ima upravu.

(2) Uprava zatvorenog AIF-a s unutarnjim UAIF-om vodi poslove zatvorenog AIF-a i zastupa ga u svim pitanjima, osim onih u kojima je za zastupanje zatvorenog AIF-a ovlašten nadzorni odbor zatvorenog AIF-a.

Odjeljak 2.

Nadzorni odbor zatvorenog AIF-a s vanjskim UAIF-om

Članak 117.

(1) Nadzorni odbor zatvorenog AIF-a s vanjskim UAIF-om koji je osnovan u obliku dioničkog društva:

a) ima najmanje pet članova, ako se udjeli AIF-a nude javnom ponudom,

b) ima najmanje tri člana, ako se udjeli AIF-a nude privatnom ponudom.

(2) Članovi nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s vanjskim UAIF-om moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo iz područja upravljanja imovinom u koju će se ulagati imovina AIF-a u skladu s investicijskom strategijom tog AIF-a.

(3) Ako se udjeli zatvorenog AIF-a s vanjskim UAIF-om nude javnom ponudom, nadzorni odbor tog AIF-a treba biti sastavljen većinom od nezavisnih članova koji nisu u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s UAIF-om, većinskim dioničarom ili grupom većinskih dioničara ili članovima uprave ili nadzornog odbora UAIF-a ili većinskog dioničara.

(4) Nezavisni član nadzornog odbora koji obnaša tu funkciju više od dva mandata, treba dati pisanu izjavu kojom potvrđuje svoj nezavisni status.

(5) Agencija pravilnikom može detaljnije propisati uvjete kojima članovi nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s vanjskim UAIF-om moraju udovoljavati.

Članak 118.

Ukoliko ga ima, na nadzorni odbor zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku društva s ograničenom odgovornošću primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

Članak 119.

Članovi nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s vanjskim UAIF-om imenuju se na razdoblje od najviše 4 godine te mogu biti ponovno imenovani.

Članak 120.

U godišnjim financijskim izvještajima zatvorenog AIF-a s vanjskim UAIF-om objavljuje se ukupni iznos naknada i troškova plaćenih članu nadzornog odbora, kao i broj i vrijednost svih dionica, odnosno poslovnih udjela kojih je pojedini član nadzornog odbora imatelj u zatvorenom AIF-u. Članovima nadzornog odbora nije dopušteno primanje nikakve nagrade od izdavatelja financijskih instrumenata u koje zatvoreni AIF ulaže svoja sredstva, osim primanja koja mu pripadaju na temelju ugovora o radu.

Nadležnost nadzornog odbora

Članak 121.

(1) Svi članovi nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s vanjskim UAIF-om isključivo zajednički zastupaju zatvoreni AIF prema

UAIF-u.

(2) Pored ovlasti koje nadzorni odbor ima prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, nadzorni odbor zatvorenog AIF-a s vanjskim UAIF-om nadležan je i za:

1. davanje suglasnosti za sklapanje ugovora s osobama koje zatvorenom AIF-u pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne smiju sklapati na razdoblje dulje od 3 godine,

2. nadzor nad izvršavanjem ugovora iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu nadzorni odbor ima pravo raskinuti ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obveza, u kojem slučaju niti jedna naknada plativa slijedom takvog raskida ne smije prelaziti iznos tromjesečne nagrade predviđene raskinutim ugovorom,

3. sklapanje ugovora s vanjskim UAIF-om iz članka 124. ovoga Zakona,

4. nadzor nad usklađenošću poslovanja s odredbama ovoga Zakona, prospektom, pravilima i statutom te ciljevima i ograničenjima ulaganja pojedinog zatvorenog AIF-a,

5. davanja suglasnosti na odluku kojom se glavnoj skupštini zatvorenog AIF-a predlaže odlučivanje u vezi s izdavanjem dionica zatvorenog AIF-a, odnosno skupštini zatvorenog AIF-a predlaže odlučivanje u vezi s izdavanjem poslovnih udjela,

6. prijavljivanje Agenciji svakog propusta zatvorenog AIF-a i depozitara u pridržavanju ovoga Zakona i mjerodavnih propisa,

7. utvrđivanje financijskih izvještaja zatvorenog AIF-a, po prijedlogu UAIF-a,

8. obavljanje poslova vezanih uz prisilni prijenos upravljanja zatvorenog AIF-a na drugi UAIF.

Odjeljak 3.

Glavna skupština, odnosno skupština zatvorenog AIF-a

Članak 122.

(1) Na nadležnost, sazivanje i održavanje glavne skupštine, odnosno skupštine zatvorenog AIF-a primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

(2) Prilikom ostvarivanja prava glasa na glavnoj skupštini, odnosno skupštini zatvorenog AIF-a, dioničara, odnosno imatelja poslovnog udjela ne smije zastupati:

1. UAIF,

2. izravni imatelj kvalificiranog udjela UAIF-a, odnosno osoba koja je u vladajućem položaju u odnosu na imatelja kvalificiranog udjela UAIF-a,

3. osoba koja u osobama iz točaka 1. i 2. ovoga stavka obavlja funkciju člana uprave ili člana nadzornog odbora.

Članak 123.

Glavna skupština, odnosno skupština, glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini, odnosno skupštini zatvorenog AIF-a pri odlučivanju donosi sljedeće odluke:

1. povećanje godišnje naknade UAIF-u, iznad iznosa navedenog u važećem prospektu i/ili pravilima,

2. promjena ulagačkih ciljeva i profila rizičnosti zatvorenog AIF-a u odnosu na ciljeve i profil rizičnosti navedene u prospektu, pravilima, statutu i/ili društvenom ugovoru,

3. stjecanje vlastitih dionica zatvorenog AIF-a radi njihova povlačenja,

4. ako je zatvoreni AIF osnovan na određeno vrijeme, produljenje trajanja zatvorenog AIF-a u odnosu na razdoblje navedeno u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo,

5. ako je zatvoreni AIF osnovan na određeno vrijeme, odluku o prestanku zatvorenog AIF-a prije datuma prestanka određenog u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo,

6. ako je zatvoreni AIF osnovan na određeno vrijeme, odluku o produljenju zatvorenog AIF-a,

7. pripajanje i spajanje s drugim zatvorenim AIF-om, odnosno podjela zatvorenog AIF na nove zatvorene AIF-ove,

8. raskid ugovora o upravljanju s UAIF-om,

9. likvidacija AIF-a,

10. suglasnost na odluku nadzornog odbora o prijenosu poslova upravljanja na drugi UAIF.

Odjeljak 4.

Ugovor o upravljanju zatvorenim AIF-om s vanjskim upravljanjem

Članak 124.

(1) Ugovor o upravljanju zatvorenim AIF-om s vanjskim upravljanjem sklapa se u pisanom obliku, na neodređeno vrijeme.

(2) Prilikom sklapanja ugovora o upravljanju zatvorenim AIF-om s vanjskim upravljanjem, zatvoreni AIF prema UAIF-u, u skladu s odredbama ovoga Zakona i mjerodavnih propisa, zajednički zastupaju:

a) svi članovi njegovog nadzornog odbora, ako je AIF osnovan u obliku dioničkog društva,

b) ako je AIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću, članovi nadzornog odbora ako društvo s ograničenom odgovornošću ima nadzorni odbor, a kada ga prema ovom Zakonu ne mora imati, članovi uprave.

(3) Ugovorom o upravljanju zatvorenim AIF-om s vanjskim upravljanjem UAIF se obvezuje upravljati zatvorenim AIF-om u skladu s odredbama ovoga Zakona, podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, pravilima AIF-a, prospektom kada je to primjenjivo, statutom i/ili društvenim ugovorom zatvorenog AIF-a, dok se zatvoreni AIF obvezuje plaćati UAIF-u naknadu za upravljanje, u visini i rokovima određenima pravilima zatvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo te podmiriti druge troškove UAIF-a predviđene pravilima zatvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(4) UAIF je dužan bez odgode obavijestiti Agenciju o svakoj promjeni ugovora o upravljanju iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Agencija može pravilnikom propisati obvezni sadržaj ugovora o upravljanju sklopljenog između UAIF-a i zatvorenog AIF-a s vanjskim upravljanjem.

Članak 125.

(1) UAIF ne može raskinuti ugovor o upravljanju.

(2) Zatvoreni AIF s vanjskim upravljanjem može raskinuti ugovor o upravljanju, uz otkazni rok od 3 mjeseca, ako statut, odnosno društveni ugovor zatvorenog AIF-a ne predviđa dulji otkazni rok koji ne može biti duži od 6 mjeseci.

(3) O prijedlogu odluke dnevnog reda glavne skupštine, odnosno skupštine kojom se raskida ugovor o upravljanju svoje mišljenje mora dati depozitar zatvorenog AIF-a. U tom mišljenju depozitar je dužan upozoriti na pravne posljedice raskida ugovora o upravljanju.

(4) Zatvoreni AIF s vanjskim upravljanjem dužan je istekom otkaznog roka iz stavka 2. ovoga članka prenijeti poslove upravljanja na novi UAIF. U protivnom će se provesti likvidacija zatvorenog AIF-a.

Odjeljak 5.

Osnivanje zatvorenog AIF-a

Članak 126.

(1) Zatvoreni AIF osniva se uz odobrenje Agencije.

(2) Zatvoreni AIF u obliku dioničkog društva može se osnovati samo sukcesivnim osnivanjem.

(3) Zahtjev za osnivanje te izdavanje odobrenja za rad zatvorenom AIF-u Agenciji podnosi vanjski UAIF, odnosno uprava AIF-a s unutarnjim UAIF-om. Zahtjev mora sadržavati:

1. tvrtku zatvorenog AIF-a,

2. osnovne ciljeve ulaganja zatvorenog AIF-a i opis načina ostvarenja tih ciljeva,

3. statut zatvorenog AIF-a, odnosno društveni ugovor,

4. pravila zatvorenog AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo,

5. poslovni plan zatvorenog AIF-a za prve 3 godine njegova rada, s organizacijskom strukturom zatvorenog AIF-a i planom upravljanja rizicima,

6. odluku o imenovanju članova prvog nadzornog odbora, kada je to primjenjivo, i njihove pisane izjave o prihvaćanju imenovanja,

7. osobno ime, adresu, telefon, telefaks i adresu elektroničke pošte članova prvog saziva nadzornog odbora zatvorenog AIF-a, kada je to primjenjivo,

8. ugovor o upravljanju sklopljen između zatvorenog AIF-a i vanjskog UAIF-a, kada je to primjenjivo,

9. ugovor o pohrani sklopljen s depozitarom i presliku izvatka iz sudskog registra za depozitara,

10. kada je primjenjivo, zahtjev za uvrštenje dionica zatvorenog AIF-a na uređeno tržište te potvrdu uređenog tržišta da dionice zatvorenog AIF-a ispunjavaju uvjete za uvrštenje,

11. podatak o revizoru i izvadak iz sudskog registra za revizora.

(4) Agencija će pravilnikom pobliže odrediti obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad iz stavka 1. ovoga članka, a može propisati i dodatne podatke koji se prilažu uz zahtjev.

Članak 127.

(1) Agencija će o zahtjevu odlučiti u roku od 2 mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama pravilnika iz članka 126. stavka 4. ovoga Zakona sadrži sve propisane podatke i ako mu je priložena sva potrebna dokumentacija s propisanim sadržajem.

(2) Ako podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka u roku koji odredi Agencija ne ukloni nedostatke zahtjeva u skladu sa zaprimljenom obavijesti Agencije, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

(3) Izdano odobrenje za rad zatvorenom AIF-u ne može se prenijeti na drugi subjekt i ne vrijedi za pravnog slijednika.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja

Članak 128.

Agencija će odbiti izdavanje odobrenja za rad zatvorenog AIF-a u sljedećim slučajevima:

a) ako zahtjev iz članka 126. ovoga Zakona i popratna dokumentacija nisu uredni,

b) ako zatvoreni AIF ne zadovoljava uvjete iz ovoga Zakona ili drugih relevantnih propisa u vezi potrebnoga oblika, dionica, poslovnih udjela ili temeljnog kapitala,

c) ako postoji uska povezanost između zatvorenog AIF-a i ostalih fizičkih ili pravnih osoba koja otežava ili onemogućava učinkovito obavljanje nadzora od strane Agencije ili drugih nadležnih tijela,

d) ako je Agencija ili drugo nadležno tijelo onemogućeno ili mu je otežano učinkovito obavljanje nadzora, zbog zakona i drugih propisa treće države koji reguliraju jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba s kojima je zatvoreni AIF usko povezan ili zbog poteškoća u njihovoj provedbi.

Članak 129.

(1) Zatvoreni AIF dužan je trajno udovoljavati uvjetima pod kojima mu je Agencija izdala odobrenje za rad.

(2) UAIF je dužan je u roku od 8 dana izvijestiti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za osnivanje i izdavanje odobrenja za rad zatvorenom AIF-u.

(3) Zatvoreni AIF dužan je Agenciji bez odgode dostavljati podatke, informacije i dokumentaciju u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Dio šesti

EVIDENCIJE ULAGATELJA U AIF

Odjeljak 1.

Evidencije ulagatelja u zatvoreni AIF

Članak 130.

Na vođenje evidencija ulagatelja u zatvoreni AIF, primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

Registar udjela otvorenog AIF-a

Članak 131.

(1) Udjeli u otvorenom AIF-u vode se u elektroničkom obliku, a mogu se voditi u:

a) registru udjela koji vodi UAIF,

b) registru udjela kojeg vodi operater središnjeg registra nematerijaliziranih financijskih instrumenata u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala ili treća osoba kojoj je UAIF delegirao taj administrativni posao.

(2) Udjel može glasiti na investicijsko društvo ili kreditnu instituciju koja pruža usluge poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući poslove skrbništva i s tim povezane usluge i poslove upravljanja portfeljem, pri čemu će se u registru udjela zabilježiti da investicijsko društvo ili kreditna institucija udjel drži za račun treće osobe.

(3) Kada se udjeli u otvorenom AIF-u vode u registru udjela kojeg vodi UAIF ili druga osoba na koju je UAIF delegirao taj administrativni posao, UAIF je odgovoran za vođenje toga registra.

(4) Agencija može pravilnikom urediti ustrojavanje i vođenje registra te objavljivanje podataka iz registra udjela otvorenog AIF-a.

Tajnost podataka iz registra udjela otvorenog AIF-a

Članak 132.

(1) Osoba koja vodi registar udjela otvorenog AIF-a dužna je kao poslovnu tajnu čuvati podatke o ulagateljima, stanju udjela te uplatama i isplatama. Navedene podatke osoba koja vodi registar udjela može priopćavati:

1. na temelju zahtjeva ulagatelja i to samo podatke koji se odnose na tog ulagatelja, bez obzira na odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala u dijelu koji se odnosi na dostupnost podataka iz središnjeg depozitorija,

2. depozitaru,

3. osobi koja dokaže pravni interes,

4. pravosudnim i upravnim tijelima te drugim osobama na temelju zahtjeva i u okviru ovlaštenja u skladu s odredbama posebnog zakona.

(2) Agencija i UAIF uvijek imaju pravo uvida u registar udjela otvorenog AIF-a.

Način i uvjeti upisa u registar udjela otvorenog AIF-a

Članak 133.

(1) Udjel i prava iz udjela u otvorenom AIF-u stječu se upisom u registar iz članka 131. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Rok za upis u registar udjela je 7 radnih dana od dana kada je:

a) u skladu s odredbama članka 98. stavka 3. ovoga Zakona, ulagatelj UAIF-u podnio uredan zahtjev za izdavanje udjela i izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a UAIF ne odbije sklapanje ugovora, odnosno

b) podnesena uredna dokumentacija iz članka 134. ovoga Zakona.

(3) UAIF, odnosno voditelj registra, dužan je ulagateljima najmanje jednom godišnje dostaviti izvadak o stanju i prometima udjelima u otvorenim AIF-ovima kojih su imatelji.

(4) Neovisno o odredbi stavka 3. ovoga članka, na zahtjev ulagatelja ili njihovih zastupnika te na njihov trošak, dostavit će im se izvadak o stanju i prometima udjela u otvorenom AIF-u kojih su imatelji.

Odjeljak 2.

Raspolaganje udjelom u otvorenom AIF-u

Članak 134.

(1) Imatelj udjela u otvorenom AIF-u ima pravo raspolagati svojim udjelima (kupoprodaja, darovanje, prijenos i sl.) i opteretiti ih (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(2) Voditelj registra može propisati i objaviti obrazac za upis raspolaganja u registar udjela.

(3) Ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova prijenosa ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom, ulagatelj je, na poziv voditelja registra, dužan ispuniti i dostaviti obrazac iz stavka 2. ovoga članka.

(4) UAIF, odnosno voditelj registra će odbiti upis u registar:

1. ako se iz dokumentacije koja je pravna osnova prijenosa ili ispunjenog obrasca iz stavka 2. ovoga članka ne mogu nedvojbeno utvrditi svi elementi potrebni za valjano raspolaganje udjelom (primjerice koji je pravni posao u pitanju, stranke pravnoga posla, udjeli i sl.), ili

2. ako stjecatelj udjela ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u AIF-u prema i u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravila AIF-a i prospekta kada je primjenjivo, ili

3. ako stjecatelj udjela takve udjele stječe ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu stjecanja udjela u AIF-u utvrđenom odredbama ovoga Zakona i pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo, ili

4. ako bi takvim prijenosom stjecatelj ili prenositelj udjela raspolagali udjelom u AIF-u koji je manji od najmanjeg udjela propisanog pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo, odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe o najnižem broju udjela u AIF-u, bilo na strani prenositelja ili na strani stjecatelja udjela.

(5) UAIF, odnosno voditelj registra dužan je čuvati dokumentaciju o raspolaganju udjelima u otvorenom AIF-u 5 godina.

Opoziv raspolaganja udjelom

Članak 135.

Podnesena dokumentacija za raspolaganje udjelom može se opozvati, i to isključivo prije izvršenja upisa u registar udjela, pod uvjetom:

1. da se opoziva suglasno i u pisanoj formi od strane ulagatelja i treće osobe na koju se udjeli prenose, te

2. da takav opoziv bude zaprimljen kod voditelja registra prije nego se izvrši upis u registar na temelju zahtjeva za prijenos.

Prava ili tereti na udjelu u otvorenom AIF-u

Članak 136.

(1) Ako na udjelu u otvorenom AIF-u postoje prava ili tereti u korist trećih osoba, udjelom se može raspolagati samo ako je s time suglasna osoba u čiju korist su prava ili tereti na udjelima zasnovani. Raspolaganje imatelja udjela suprotno odredbi ovoga članka je ništetno.

(2) Na udjelu u otvorenom AIF-u može se upisati samo jedno založno pravo.

Potvrda o stjecanju udjela i uvjeti isplate pri otkupu udjela otvorenog AIF-a

Članak 137.

(1) Potvrde o stjecanju udjela izdaju se na zahtjev ulagatelja najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana stjecanja udjela.

(2) Potvrda o stjecanju udjela mora sadržavati:

1. datum izdavanja, odnosno stjecanja udjela,

2. naziv otvorenog AIF-a te tvrtku i sjedište UAIF-a,

3. broj udjela u imovini AIF-a na koje glasi potvrda,

4. ime i prezime, odnosno tvrtku/naziv i OIB imatelja udjela,

5. mjesto i datum izdavanja potvrde,

6. potpis ovlaštene osobe UAIF-a. Potpis može biti elektronički ili izveden mehaničkim umnožavanjem potpisa.

(3) Isplata iznosa od otkupa udjela otvorenog AIF-a doznačuje se imatelju otkupljenog udjela u skladu s pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo.

(4) U slučaju promjene imatelja udjela na temelju raspolaganja imatelja, odluke suda ili druge nadležne vlasti, nasljeđivanja ili na temelju zakona, na zahtjev stjecatelja istom će biti izdana potvrda o stjecanju udjela.

(5) Ako stjecatelj stekne udjel na temelju odluke suda ili druge nadležne vlasti, odnosno na temelju zakona ili na drugi način, a ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u AIF-u prema i u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravila AIF-a i prospekta kada je primjenjivo ili je isti stekao udjel manji od najmanjeg udjela propisanog pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo, ili je UAIF u skladu s člankom 134. stavkom 4. ovoga Zakona odbio upis u registar, UAIF će od istog otkupiti udjel.

Dio sedmi

PREKOGRANIČNO OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Glava 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 138.

Smatra se da je AIF osnovan u državi u kojoj je izdano odobrenje za rad AIF-a (matična država AIF-a).

Članak 139.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske može obavljati djelatnost iz članka 13. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona u državi članici ili trećoj državi, izravno ili putem podružnice, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom.

(2) UAIF iz Republike Hrvatske, sukladno odredbama ovoga Zakona, u državi članici domaćinu može osnivati i upravljati samo onim vrstama AIF-ova koje može osnivati i njima upravljati u Republici Hrvatskoj.

(3) UAIF iz druge države članice može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnost iz članka 13. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona za koje ima izdano odobrenje za rad nadležnog tijela države članice, izravno ili putem podružnice, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom.

(4) UAIF iz druge države članice, sukladno odredbama ovoga Zakona, u Republici Hrvatskoj može osnivati i upravljati samo onim vrstama AIF-ova koje može osnivati i njima upravljati u matičnoj državi članici.

(5) UAIF iz treće države može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnost iz članka 13. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona za koju ima izdano odobrenje za rad nadležnog tijela referentne države članice, izravno ili putem podružnice, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom.

(6) UAIF iz treće države, sukladno odredbama ovoga Zakona, u Republici Hrvatskoj može osnivati i upravljati samo onim vrstama AIF-ova koje može osnivati i njima upravljati u referentnoj državi članici.

Odjeljak 1.

Obavljanje djelatnosti UAIF-a iz Republike Hrvatske u državi članici domaćinu

Pododjeljak 1.

Trgovanje udjelima AIF-a u državi članici domaćinu

Članak 140.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske može u državi članici domaćinu profesionalnim ulagateljima nuditi udjele AIF-a kojim upravlja, nakon što ispuni uvjete iz ovoga članka.

(2) Kada je AIF iz stavka 1. ovoga članka napajajući AIF, potrebno je da je glavni AIF također AIF osnovan u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici te da njime upravlja UAIF sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici.

(3) UAIF iz stavka 1. ovoga članka dužan je Agenciji dostaviti obavijest o namjeri trgovanja za svaki AIF čije udjele namjerava nuditi profesionalnim ulagateljima u drugoj državi članici.

(4) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

a) naznaku AIF-a kojim UAIF namjerava trgovati, program planiranih aktivnosti koje namjerava obavljati i podatak o državi u kojoj je AIF osnovan,

b) pravila AIF-a,

c) naznaku depozitara AIF-a,

d) opis AIF-a,

e) podatak o državi u kojoj je osnovan glavni AIF, ako je AIF napajajući AIF,

f) naznaku države članice u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a,

g) podatke o uspostavljenim postupcima za trgovanje udjelima AIF-a, i podatke o uspostavljenim postupcima radi sprječavanja nuđenja udjela AIF-a malim ulagateljima, uključujući slučaj kad se UAIF oslanja na aktivnosti nezavisnih subjekata za pružanje investicijskih usluga u vezi s AIF-om.

(5) Agencija će u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka, istu proslijediti nadležnom tijelu države članice domaćina u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a.

(6) Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina dostaviti i potvrdu da UAIF ima odobrenje za upravljanje konkretnim AIF-om s definiranom investicijskom strategijom.

(7) Agencija neće dostaviti obavijest i dokumentaciju iz stavaka 4. i 6. ovoga članka ako UAIF-ovo upravljanje AIF-om nije, ili neće biti, u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ako UAIF nije, ili neće biti, usklađen s drugim odredbama ovoga Zakona.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, Agencija će donijeti rješenje kojim se odbija dostavljanje obavijesti i dokumentacije iz stavaka 4. i 6. ovoga članka.

(9) Nakon što Agencija nadležnom tijelu države članice domaćina dostavi potpunu dokumentaciju i potvrdu iz stavka 6. ovoga članka, bez odgode će o istome obavijestiti UAIF.

(10) UAIF može početi trgovati udjelima AIF-a u državi članici domaćinu od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 9. ovoga članka.

(11) Kada je to primjenjivo, Agencija će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice AIF-a o tome da UAIF može početi trgovati udjelima tog AIF-a u državi članici domaćinu.

(12) Za nadzor postupaka koje je UAIF uspostavio u skladu sa stavkom 4. točkom g) ovoga članka, odgovorno je nadležno tijelo države članice domaćina.

Jezik obavijesti

Članak 141.

(1) Obavijest i dokumentaciju iz članka 140. stavka 4. ovoga Zakona, kao i sve promjene te dokumentacije, UAIF je Agenciji dužan dostaviti na:

a) hrvatskom i engleskom jeziku, ili

b) hrvatskom jeziku i službenom jeziku države članice domaćina, ako su se Agencija i nadležno tijelo države članice domaćina unaprijed tako dogovorili, ili

c) hrvatskom jeziku i jeziku koji odobri nadležno tijelo države domaćina.

(2) Agencija će potvrdu iz članka 140. stavka 6. ovoga Zakona izraditi na:

a) engleskom jeziku ili

b) službenom jeziku države domaćina, ako su se Agencija i nadležno tijelo države domaćina unaprijed tako dogovorili.

(3) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda iz stavka 1. ovoga članka odgovara UAIF.

Značajne promjene podataka

Članak 142.

(1) U slučaju značajne promjene bilo kojih podataka dostavljenih u skladu s člankom 140. stavkom 4. ovoga Zakona, UAIF je dužan Agenciji dostaviti pisanu obavijest o toj promjeni najmanje mjesec dana prije uvođenja planirane promjene ili odmah nakon što se dogodila neplanirana promjena.

(2) Ako, u skladu s planiranom promjenom, upravljanje AIF-om od strane UAIF-a ne bi više bilo u skladu s odredbama ovoga Zakona, Agencija će bez odgode obavijestiti UAIF da ne smije provesti promjenu.

(3) Ako je planirana promjena provedena protivno stavku 2. ovoga članka ili ako se dogodila neplanirana promjena zbog koje upravljanje AIF-om od strane UAIF-a više nije u skladu s odredbama ovoga Zakona, Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s dijelom 16. ovoga Zakona, uključujući kada je potrebno i zabranu trgovanja udjelima AIF-a.

(4) Ako planirane, odnosno neplanirane promjene ne utječu na usklađenost upravljanja AIF-om s odredbama ovoga Zakona ili usklađenost UAIF-a s odredbama ovoga Zakona, Agencija će bez odgode o istima obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina.

Pododjeljak 2.

Upravljanje AIF-om u državi članici domaćinu izravno ili putem podružnice

Članak 143.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske može u državi članici domaćinu upravljati AIF-om osnovanim u Republici Hrvatskoj, izravno ili putem podružnice, pod uvjetom da UAIF ima odobrenje za upravljanje tom vrstom AIF-a te nakon što ispuni uvjete iz ovoga članka.

(2) UAIF iz Republike Hrvatske koji u skladu sa stavkom 1. ovoga članka namjerava upravljati AIF-om, mora Agenciji dostaviti:

a) naznaku države članice u kojoj namjerava upravljati AIF-om izravno ili putem podružnice,

b) poslovni plan uz navođenje poslova iz članka 13. ovoga Zakona koje namjerava obavljati i navođenje vrste AIF-a kojom namjerava upravljati.

(3) Kada UAIF u skladu sa stavkom 1. ovoga članka namjerava osnovati podružnicu, uz podatke iz stavka 2. ovoga članka dužan je Agenciji dostaviti i sljedeće:

a) organizacijsku strukturu podružnice,

b) adresu podružnice u matičnoj državi članici AIF-a, s koje će biti moguće pribavljati potrebnu dokumentaciju,

c) podatke o osobama koje će voditi poslovanje podružnice.

(4) Agencija će u roku od mjesec dana od zaprimanja dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, odnosno u roku od 2 mjeseca od zaprimanja dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka, istu proslijediti nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a.

(5) Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina dostaviti i potvrdu da UAIF ima odobrenje za rad.

(6) Agencija neće dostaviti obavijest i dokumentaciju iz stavaka 2., 3. i 5. ovoga članka ako UAIF-ovo upravljanje AIF-om nije, ili neće biti u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ako UAIF nije ili neće biti, usklađen s drugim odredbama ovoga Zakona.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, Agencija će donijeti rješenje kojim se odbija dostavljanje obavijesti i dokumentacije iz stavaka 2., 3. i 5. ovoga članka.

(8) Nakon što Agencija nadležnom tijelu države članice proslijedi potpunu dokumentaciju i potvrdu iz stavka 5. ovoga članka, bez odgode će o istome obavijestiti UAIF.

(9) UAIF iz Republike Hrvatske može početi pružati usluge u državi članici domaćinu od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 8. ovoga članka.

Članak 144.

(1) Na jezik obavijesti i dokumentacije iz članka 143. stavaka 2., 3. i 5. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuje odredba članka 141. ovoga Zakona.

(2) Na promjene bilo kojih podataka dostavljenih u skladu sa člankom 143. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 142. ovoga Zakona.

Pododjeljak 3.

Trgovanje udjelima AIF-a iz države članice u Republici Hrvatskoj

Članak 145.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske koji upravlja AIF-om iz druge države članice, može nuditi udjele tog AIF-a profesionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, nakon što ispuni uvjete iz ovoga članka.

(2) Kada je AIF iz stavka 1. ovoga članka napajajući AIF iz države članice potrebno je da je glavni AIF također AIF kojim upravlja UAIF sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici.

(3) UAIF iz stavka 1. ovoga članka dužan je Agenciji dostaviti obavijest o namjeri trgovanja za svaki AIF čijim udjelima namjerava trgovati u Republici Hrvatskoj.

(4) Na podatke koje sadrži obavijest iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuje članak 140. stavak 4. ovoga Zakona.

(5) Agencija će u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka obavijestiti UAIF o tome može li početi trgovati udjelima AIF-a navedenog u obavijesti iz stavka 3. ovoga članka, pri čemu će Agencija odbiti dati suglasnost samo ako UAIF-ovo upravljanje AIF-om nije ili neće biti, u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ako UAIF nije ili neće biti, usklađen s drugim odredbama ovoga Zakona.

(6) U slučaju izdavanja suglasnosti iz stavka 5. ovoga članka, UAIF može početi trgovati udjelima AIF-a iz druge države članice od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Agencija će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice AIF-a o tome da UAIF može početi trgovati udjelima tog AIF-a u Republici Hrvatskoj.

(8) Na jezik obavijesti i dokumentacije iz stavaka 3., 4. i 7. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuje odredba članka 141. ovoga Zakona.

(9) Na promjene bilo kojih podataka dostavljenih u skladu sa stavkom 4. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 142. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona.

Odjeljak 2.

Obavljanje djelatnosti UAIF-a iz druge države članice u Republici Hrvatskoj

Osnivanje podružnice UAIF-a iz druge države članice u Republici Hrvatskoj

Članak 146.

(1) UAIF iz druge države članice koji ima odgovarajuće odobrenje za upravljanje AIF-ovima nadležnog tijela matične države članice, može osnovati podružnicu u Republici Hrvatskoj i na području Republike Hrvatske putem podružnice obavljati djelatnost iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Zakona.

(2) UAIF iz druge države članice može početi profesionalnim ulagateljima nuditi udjele AIF-a u Republici Hrvatskoj od datuma zaprimanja obavijesti nadležnog tijela matične države članice o tome kako je isto Agenciji proslijedilo obavijest koja odgovara onoj iz članka 143. stavaka 2., 3. i 5. ovoga Zakona.

(3) UAIF iz druge države članice u Republici Hrvatskoj može osnivati i upravljati samo onim vrstama AIF-ova za koje ima odobrenje nadležnog tijela UAIF-a matične države članice.

Obavljanje djelatnosti UAIF-a iz druge države članice izravno na području Republike Hrvatske

Članak 147.

(1) UAIF iz druge države članice koji ima odgovarajuće odobrenje za upravljanje AIF-om nadležnog tijela matične države članice, može izravno obavljati djelatnosti za koje ima odobrenje nadležnog tijela, na području Republike Hrvatske.

(2) UAIF iz druge države članice može početi profesionalnim ulagateljima nuditi udjele AIF-a u Republici Hrvatskoj od datuma zaprimanja obavijesti od nadležnog tijela matične države članice o tome kako je isto Agenciji proslijedilo obavijest koja odgovara onoj iz članka 143. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona.

(3) UAIF iz druge države članice u Republici Hrvatskoj može osnivati i upravljati samo onim vrstama AIF-ova za koje ima odobrenje nadležnog tijela UAIF-a matične države članice.

Primjena odredaba ovoga Zakona na UAIF iz druge države članice

Članak 148.

(1) UAIF iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj obavlja svoju djelatnost putem podružnice dužan je postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) UAIF iz druge države članice koji izravno obavlja svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj, dužan je postupati u skladu s propisima matične države članice UAIF-a.

(3) UAIF iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj osnuje i upravlja AIF-om, dužan je:

1. postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te drugih propisa koji se primjenjuju na poslovanje AIF-ova u Republici Hrvatskoj,

2. u cijelosti poštivati pravila tog AIF-a i prospekt AIF-a kada je to primjenjivo,

3. uspostaviti organizacijsku strukturu i postupke te usvojiti sve mjere potrebne za poštivanje odredaba točaka 1. i 2. ovoga stavka,

4. imenovati pravnog zastupnika iz Republike Hrvatske koji će biti kontakt osoba tog UAIF-a u Republici Hrvatskoj i zadužen za svaku službenu korespondenciju između Agencije i UAIF-a te ulagatelja u relevantni AIF i UAIF-a. Pravni zastupnik zajedno s UAIF-om obavlja funkciju usklađenosti s relevantnim propisima vezano za upravljanje i trgovanje udjelima relevantnog AIF-a.

UAIF iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj namjerava nuditi udjele AIF-a malim ulagateljima

Članak 149.

(1) UAIF iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj namjerava malim ulagateljima nuditi udjele AIF-a mora dobiti prethodno odobrenje Agencije.

(2) Agencija će u svakom pojedinom slučaju utvrditi da li se određeni AIF može smatrati vrstom AIF-a čije je udjele, u skladu s pravilnikom iz članka 7. stavka 8. ovoga Zakona, dopušteno nuditi malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj.

(3) Postupak izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka i potrebnu dokumentaciju Agencija će propisati pravilnikom.

UAIF iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj namjerava osnovati i upravljati AIF-om iz Republike Hrvatske

Članak 150.

(1) Agencija će odbiti zahtjev UAIF-a iz druge države članice za osnivanje i upravljanje AIF-om iz Republike Hrvatske ako:

1. UAIF nije dostavio dokumentaciju iz članka 251. ovoga Zakona, ili

2. UAIF nije ovlašten za upravljanje tom vrstom AIF-a, prema opsegu odobrenja za rad koje je UAIF-u izdalo nadležno tijelo matične države članice, ili

3. AIF koji UAIF namjerava osnovati ne udovoljava odredbama ovoga Zakona koje se odnose na osnivanje AIF-ova iz Republike Hrvatske, uključujući i odredbe koje se odnose na obveze UAIF-a u vezi s osnivanjem AIF-a iz Republike Hrvatske.

(2) Agencija će prije donošenja odluke kojom odbija zahtjev UAIF-a iz druge države članice za osnivanje AIF-a u Republici Hrvatskoj, izvijestiti nadležno tijelo matične države članice UAIF-a o razlozima za odbijanje zahtjeva i zatražiti dodatna pojašnjenja i mišljenje nadležnog tijela, ako je to potrebno.

Odjeljak 3.

UAIF iz Republike Hrvatske koji upravlja ili trguje udjelima AIF-a iz treće države ili AIF-a iz Republike Hrvatske

UAIF iz Republike Hrvatske koji u trećoj državi upravlja AIF-om iz treće države

Članak 151.

UAIF iz Republike Hrvatske koji namjerava upravljati AIF-om iz treće države, pri čemu se udjelima tog AIF-a ne trguje na području Republike Hrvatske niti drugoj državi članici, dužan je:

a) pridržavati se svih odredbi ovoga Zakona, osim odredbi dijela 11. ovoga Zakona koji uređuje depozitara i odredbi odjeljka 3. dijela 10. ovoga Zakona koja uređuje financijsko izvještavanje AIF-a, a vezano za konkretan AIF iz treće države;

b) uspostaviti odgovarajuće postupke suradnje između Agencije i nadzornih tijela treće države u kojoj je osnovan AIF, kako bi se minimalno osigurala učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona.

UAIF iz Republike Hrvatske koji trguje udjelima AIF-a iz treće države u Republici Hrvatskoj

Članak 152.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske koji namjerava profesionalnim ulagateljima nuditi udjele AIF-ova iz treće države kojima upravlja, na području Republike Hrvatske i udjele napajajućeg AIF-a koji ne ispunjava uvjete iz članka 140. stavka 2. ovoga Zakona, dužan je pridržavati se svih odredbi ovoga Zakona, osim odredbi članaka 140. do 150. ovoga Zakona.

(2) Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka, moraju se ispuniti i sljedeći uvjeti:

a) postoje odgovarajući postupci suradnje između Agencije i nadzornih tijela treće države u kojoj je osnovan AIF, kako bi se osigurala barem učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona,

b) treća država u kojoj je osnovan AIF nije uvrštena na popis FATF-e kao država ili teritorij koji ne surađuje,

c) treća država, u kojoj je osnovan AIF potpisala je sporazum s Republikom Hrvatskom i svakom drugom državom članicom u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države, koji u potpunosti ispunjava standarde iz članka 26. OECD-ovog modela porezne konvencije o prihodima i kapitalu i osigurava učinkovitu razmjenu informacija u pogledu porezne materije uključujući sve multilateralne porezne sporazume.

Članak 153.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske koji u Republici Hrvatskoj namjerava profesionalnim ulagateljima nuditi udjele AIF-a iz treće države kojim upravlja, dužan je za svaki AIF Agenciji dostaviti obavijest.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

a) naznaku AIF-a čijim udjelima UAIF namjerava trgovati, program planiranih aktivnosti koje namjerava obavljati i podatak o državi u kojoj je AIF osnovan;

b) pravila AIF-a;

c) naznaku depozitara AIF-a;

d) opis AIF-a;

e) podatak o državi u kojoj je osnovan glavni AIF, ako je AIF napajajući AIF;

f) podatke o uspostavljenim postupcima radi sprječavanja nuđenja udjela AIF-a malim ulagateljima, uključujući slučaj kad se UAIF oslanja na aktivnosti nezavisnih subjekata za pružanje investicijskih usluga u vezi s AIF-om.

(3) Agencija će u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti UAIF o tome može li na području Republike Hrvatske početi trgovati udjelima AIF-a navedenog u obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, pri čemu će Agencija odbiti dati suglasnost samo ako UAIF-ovo upravljanje AIF-om nije ili neće biti, u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ako UAIF nije ili neće biti, usklađen s drugim odredbama ovoga Zakona.

(4) U slučaju izdavanja suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka, UAIF može u Republici Hrvatskoj početi trgovati udjelima AIF-a iz treće države kojima upravlja od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Agencija će obavijestiti ESMA-u o tome da UAIF može početi trgovati udjelima AIF-ova iz treće države kojima upravlja, u Republici Hrvatskoj.

UAIF iz Republike Hrvatske koji trguje udjelima AIF-a iz treće države u državi članici domaćinu

Članak 154.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države kojima upravlja, u drugoj državi članici, dužan je za svaki takav AIF Agenciji dostaviti obavijest.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka, osim podataka navedenih u članku 153. stavku 2. ovoga Zakona, sadrži i naznaku države članice domaćina u kojoj UAIF namjerava nuditi udjele AIF-a iz treće države profesionalnim ulagateljima.

(3) Agencija će u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, istu proslijediti nadležnom tijelu države članice domaćina u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a.

(4) Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina dostaviti i potvrdu da UAIF ima odobrenje za upravljanje konkretnim AIF-om s definiranom investicijskom strategijom.

(5) Agencija neće dostaviti obavijest i dokumentaciju iz stavaka 2. i 4. ovoga članka ako UAIF-ovo upravljanje AIF-om nije, ili neće biti, u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ako UAIF nije, ili neće biti, usklađen s drugim odredbama ovoga Zakona.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, Agencija će donijeti rješenje kojim se odbija dostavljanje obavijesti i dokumentacije iz stavaka 2. i 4. ovoga članka.

(7) Nakon što Agencija nadležnom tijelu države članice domaćina dostavi potpunu dokumentaciju i potvrdu iz stavka 4. ovoga članka, bez odgode će o istome obavijestiti UAIF.

(8) UAIF iz Republike Hrvatske može početi trgovati udjelima AIF-a iz treće države u državi članici domaćinu od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Agencija će obavijestiti ESMA-u o tome da UAIF iz Republike Hrvatske može početi trgovati udjelima AIF-a iz treće države u državi članici domaćinu.

(10) Za nadzor postupaka koje je UAIF uspostavio u skladu sa člankom 153. stavkom 2. točkom f) ovoga Zakona, odgovorno je nadležno tijelo države članice domaćina.

(11) Na obavijest i dokumentaciju iz ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuje članak 141. ovoga Zakona.

(12) U slučaju značajnih promjena bilo kojih podataka dostavljenih u skladu s člankom 153. ovim člankom, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 142. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona.

(13) Ako planirane, odnosno neplanirane promjene ne utječu na usklađenost upravljanja AIF-om iz treće države s odredbama ovoga Zakona ili usklađenost UAIF-a s odredbama ovoga Zakona, Agencija će bez odgode o istima obavijestiti ESMA-u ukoliko se promjene odnose na prestanak trgovanja udjelima određenog AIF-om ili na dodatne AIF-ove čijim se udjelima trguje, i nadležno tijelo države članice domaćina.

UAIF iz Republike Hrvatske koji u trećoj državi upravlja

AIF-om iz Republike Hrvatske

Članak 155.

(1) UAIF koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske u trećoj državi, prije početka trgovanja o tome mora obavijestiti Agenciju i u obavijesti navesti:

1. državu u kojoj namjerava trgovati udjelima,

2. program planiranih aktivnosti koje namjerava obavljati u toj državi,

3. točan opis načina trgovanja i uspostavljenih mogućnosti njegova ostvarenja,

4. točan opis poslovnih odnosa koje je uspostavilo u vezi s trgovanjem udjelima u toj državi,

5. popis AIF-ova čijim udjelima namjerava trgovati u toj državi.

(2) Agencija može zabraniti UAIF-u trgovanje udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske u trećoj državi, ako postoji sumnja o neprikladnosti načina trgovanja i uspostavljenih mogućnosti njegova ostvarenja, obavještavanja ulagatelja te poslovnih odnosa koje je UAIF uspostavio u vezi s trgovanjem udjelima u trećoj državi.

(3) Agencija može zabraniti UAIF-u trgovanje udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske u trećoj državi i ako, s obzirom na propise treće države u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a te na praksu pri provedbi tih propisa, postoji vjerojatnost da bi bilo otežano obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(4) UAIF će najkasnije u roku od 3 radna dana od početka trgovanja udjelima AIF-a u trećoj državi o tome obavijestiti Agenciju.

(5) Ako UAIF namjerava promijeniti neke od činjenica i okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Agenciju.

Glava 2.

OBAVLJANJE DJELATNOSTI UAIF-a IZ TREĆE DRŽAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Odjeljak 1.

Izdavanje odobrenja za rad UAIF-u iz treće države

Članak 156.

(1) UAIF iz treće države koji namjerava upravljati AIF-om iz Republike Hrvatske ili koji namjerava trgovati udjelima AIF-a kojim upravlja na području Republike Hrvatske, mora dobiti odobrenje za rad od Agencije, ako je Republika Hrvatska referentna država članica UAIF-a iz treće države.

(2) UAIF iz treće države koji namjerava zatražiti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, dužan je pridržavati se svih odredbi ovoga Zakona, osim članaka 140. do 150. ovoga Zakona.

(3) Ako je obveza iz stavka 2. ovoga članka nespojiva s pravom treće države u kojoj je osnovan UAIF i/ili AIF, UAIF se nije dužan pridržavati pojedinih odredbi ovoga Zakona ako dokaže:

a) da nije moguće istovremeno se pridržavati odredbi ovoga Zakona i propisa treće države u kojoj je osnovan UAIF i/ili AIF;

b) propisi treće države u kojoj je osnovan UAIF i/ili AIF predviđaju ekvivalentne odredbe koje imaju istu regulatornu svrhu i nude jednaku razinu zaštite ulagateljima relevantnog AIF-a;

c) UAIF i/ili AIF iz treće države je usklađen s ekvivalentnom odredbom iz prethodne točke.

(4) UAIF iz treće države koji namjerava zatražiti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, dužan je imenovati pravnog zastupnika iz Republike Hrvatske, koji će biti kontakt osoba tog UAIF-a u Republici Hrvatskoj i zadužen za svaku službenu korespondenciju između Agencije i UAIF-a te ulagatelja u relevantni AIF i UAIF-a. Pravni zastupnik zajedno s UAIF-om obavlja funkciju usklađenosti s relevantnim propisima vezano za upravljanje i trgovanje udjelima relevantnog AIF-a.

Referentna država članica UAIF-a iz treće države

Članak 157.

Referentna država članica UAIF-a iz treće države utvrđuje se na sljedeći način:

a) ako UAIF iz treće države namjerava upravljati samo jednim AIF-om ili s nekoliko AIF-ova osnovanih u Republici Hrvatskoj, a ne namjerava trgovati niti jednim AIF-om u skladu s člancima 169., 170. i 171. ovoga Zakona, tada se Republika Hrvatska smatra referentnom državom članicom toga UAIF-a te je Agencija nadležna za postupak izdavanja odobrenja za rad i nadzor UAIF-a;

b) ako UAIF iz treće države namjerava upravljati s nekoliko AIF-ova osnovanih u različitim državama članicama, a ne namjerava trgovati niti jednim AIF-om u skladu s člancima 169., 170. i 171. ovoga Zakona, tada je referentna država članica:

i. država članica u kojoj je osnovana većina AIF-ova ili

ii. država članica u kojoj se upravlja najvećim dijelom imovine;

c) ako UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima samo jednog AIF-a iz države članice u samo jednoj državi članici, referentna država članica je:

i. ako je AIF osnovan u državi članici, matična država članica AIF-a ili država članica u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a,

ii. ako AIF nema odobrenje za rad niti jedne države članice i, država članica u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a;

d) ako UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima samo jednog AIF-a iz treće države u samo jednoj državi članici, referentna država je ta država članica;

e) ako UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima samo jednog AIF-a iz države članice, ali u različitim državama članicama, referentna država članica je:

i. ako je AIF osnovan u državi članici, matična država članica AIF-a ili jedna od država članica u kojoj UAIF namjerava razviti učinkovito trgovanje, ili

ii. ako AIF nema odobrenje za rad niti jedne države članice, jedna od država članica u kojoj UAIF namjerava razviti učinkovito trgovanje;

f) ako UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima samo jednog AIF-a iz treće države, ali u različitim državama članicama, referentna država članica je jedna od tih država članica;

g) ako UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima nekoliko AIF-ova iz država članica na području Europske unije, referentna država članica je:

i. u mjeri u kojoj su ti AIF-ovi osnovani u istoj državi članici, matična država članica tih AIF-ova ili država članica u kojoj UAIF namjerava razviti učinkovito trgovanje za većinu tih AIF-ova,

ii. u mjeri u kojoj ti AIF-ovi nisu osnovani u istoj državi članici, država članica u kojoj UAIF namjerava razviti učinkovito trgovanje za većinu tih AIF-ova;

h) ako UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima nekoliko AIF-ova iz država članica i nekoliko AIF-ova iz trećih država, ili udjelima nekoliko AIF-ova iz trećih država na području Europske unije, referentna država članica je država članica u kojoj namjerava razviti učinkovito trgovanje za većinu tih AIF-ova.

Više referentnih država članica UAIF-a iz treće države

Članak 158.

(1) U slučajevima iz članka 157. točke b), točke c), podtočke i., točke e), f) i točke g) podtočke i. moguće je da UAIF iz treće države ima više referentnih država članica.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, UAIF iz treće države koji namjerava upravljati AIF-ovima iz država članica bez da trguje njihovim udjelima i/ili koji namjerava trgovati udjelima AIF-ova kojima upravlja, na području država članica, u skladu s člancima 169., 170. i 171. ovoga Zakona, dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Agenciji, ukoliko je Republika Hrvatska jedna od mogućih referentnih država članica, kao i nadležnim tijelima ostalih mogućih referentnih država članica.

(3) Agencija i nadležna tijela ostalih država članica iz stavka 2. ovoga članka će u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, zajednički donijeti odluku o referentnoj državi članici UAIF-a.

(4) Ako Republika Hrvatska bude utvrđena referentnom državom članicom UAIF-a, Agencija će u roku od 7 dana od dana donošenja odluke iz stavka 3. ovoga članka o tome obavijestiti UAIF iz treće države.

(5) Ako Agencija i nadležna tijela država članica ne donesu odluku o referentnoj državi članici UAIF-a u roku iz stavka 3. ovoga članka ili ako Agencija ne obavijesti UAIF o odluci u roku iz stavka 4. ovoga članka, UAIF iz treće države može samostalno odabrati referentnu državu članicu u skladu s kriterijima iz članka 158. ovoga Zakona.

Članak 159.

Ako je Republika Hrvatska referentna država članica UAIF-a iz treće države, isti je dužan dokazati Agenciji svoju namjeru razvijanja učinkovitog trgovanja udjelima AIF-ova kojima upravlja u Republici Hrvatskoj dostavljanjem svoje strategije nuđenja udjela.

Članak 160.

(1) UAIF iz treće države koji namjerava upravljati AIF-ovima iz država članica bez da trguje njihovim udjelima i/ili koji namjerava trgovati udjelima AIF-ova kojima upravlja, na području država članica, u skladu sa člancima 169., 170. i 171. ovoga Zakona, mora podnijeti zahtjev za dobivanje odobrenja za rad Agenciji, ako je Republika Hrvatska referentna država članica UAIF-a iz treće države.

(2) Nakon što Agencija zaprimi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, utvrditi će je li Republika Hrvatska izabrana kao referentna država članica u skladu s kriterijima iz članka 157. ovoga Zakona.

(3) Agencija će odbiti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ako Agencija ocjeni da odabir Republike Hrvatske kao referentne države članice nije u skladu s kriterijima iz članka 157. ovoga Zakona.

(4) Ako Agencija ocijeni da je Republika Hrvatska izabrana kao referentna država članica u skladu s kriterijima iz članka 157. ovoga Zakona, o tome će obavijestiti ESMA-u i zatražiti njen savjet o ocjeni Agencije.

(5) U obavijesti iz stavka 4. ovoga članka, Agencija će ESMA-i dostaviti obrazloženje UAIF-a o izboru referentne države članice i podatke o strategiji nuđenja udjela.

(6) Rok iz članka 25. stavka 3. ovoga Zakona se prekida za vrijeme dok Agencija ne zaprimi savjet ESMA-e iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Ako Agencija namjerava izdati odobrenje za rad protivno savjetu ESMA-e iz stavka 4. ovoga članka, o istome će obavijestiti ESMA-u navodeći razloge.

(8) Ako Agencija namjerava izdati odobrenje za rad protivno savjetu ESMA-e iz stavka 4. ovoga članka, a UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima AIF-ova kojima upravlja i u drugim državama članicama, Agencija će o razlozima obavijestiti nadležna tijela tih država članica te ako je primjenjivo i nadležna tijela matičnih država članica AIF-ova kojima upravlja UAIF iz treće države.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a iz treće države

Članak 161.

(1) Agencija će odbiti izdati odobrenje za rad UAIF-a iz treće države ako nisu ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) Republika Hrvatska je odabrana kao referentna država članica u skladu s kriterijima iz članka 157. ovoga Zakona, Agenciji su dostavljeni podaci o strategiji nuđenja udjela te je proveden postupak iz članka 160. ovoga Zakona,

b) UAIF je imenovao pravnog zastupnika iz Republike Hrvatske,

c) pravni zastupnik će, zajedno s UAIF-om, biti kontakt osoba za ulagatelje u relevantni AIF, ESMA-u, Agenciju i nadležna tijela drugih država članica, u vezi s djelatnostima za koje UAIF ima odobrenje na području Europske unije,

d) pravni zastupnik mora biti osposobljen za obavljanje funkcije usklađenosti s relevantnim propisima u skladu s ovim Zakonom,

e) postoje odgovarajući postupci suradnje između Agencije, nadležnog tijela matične države članice AIF-a i nadzornih tijela treće države u kojoj je osnovan AIF, kako bi se osigurala barem učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona,

f) treća država u kojoj je osnovan AIF nije uvrštena na popis FATF-e kao država ili teritorij koji ne surađuje,

g) treća država, u kojoj je osnovan AIF potpisala je sporazum s Republikom Hrvatskom i svakom drugom državom članicom u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a iz treće države, koji u potpunosti ispunjava standarde iz članka 26. OECD-ovog modela porezne konvencije o prihodima i kapitalu i osigurava učinkovitu razmjenu informacija u pogledu porezne materije uključujući sve multilateralne porezne sporazume,

h) nadzorne ovlasti Agencije iz ovoga Zakona nisu onemogućene zakonima treće države niti ovlastima nadležnog tijela treće države.

(2) Ako se nadležno tijelo matične države članice AIF-a u razumnom roku ne uključi u postupke suradnje iz stavka 1. točke e) ovoga članka, Agencija može o istome obavijestiti ESMA-u.

Članak 162.

(1) Na izdavanje odobrenja za rad UAIF-u iz treće države odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 12. – 33. ovoga Zakona.

(2) Osim podataka navedenih u članku 24. ovoga Zakona, UAIF iz treće države dužan je dostaviti i:

a) obrazloženje izbora Republike Hrvatske kao referentne države članice s podacima o strategiji nuđenja udjela,

b) popis odredbi ovoga Zakona koje su nespojive s pravom treće države u kojoj je osnovan UAIF, u skladu s člankom 156. stavkom 3. točkom b) ovoga Zakona,

c) pisani dokaz temeljen na regulatornim tehničkim standardima ESMA-e da propisi treće države predviđaju ekvivalentne odredbe koje imaju istu regulatornu svrhu i nude jednaku razinu zaštite ulagateljima relevantnog AIF-a, i da je UAIF usklađen s ekvivalentnom odredbom,

d) pisani dokaz iz prethodne točke mora sadržavati i pravno mišljenje o postojanju nespojivih propisa treće države, uključujući i opis regulatorne svrhe ekvivalentne odredbe i načina zaštite ulagatelja u relevantni AIF koje im ista pruža,

e) naznaku pravnog zastupnika UAIF-a i njegovo sjedište.

Članak 163.

(1) Ako Agencija ocijeni da UAIF, sukladno članku 156. stavku 3. ovoga Zakona, ne mora u cijelosti biti usklađen s odredbama ovoga Zakona, o istome će bez odgode obavijestiti ESMA-u te joj dostaviti podatke iz članka 162. stavka 2. točaka b), c) i d) ovoga Zakona.

(2) Rok iz članka 25. stavka 3. ovoga Zakona ne teče dok Agencija ne zaprimi savjet ESMA-e na temelju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako Agencija namjerava izdati odobrenje za rad protivno savjetu ESMA-e iz stavka 2. ovoga članka, o istome će obavijestiti ESMA-u navodeći razloge.

(4) Ako Agencija namjerava izdati odobrenje za rad protivno savjetu ESMA-e iz stavka 2. ovoga članka, a UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima AIF-ova kojima upravlja i u drugim državama članicama, Agencija će o razlozima obavijestiti nadležna tijela tih država članica.

Članak 164.

(1) Agencija će bez odgode obavijestiti ESMA-u o svakom izdavanju, promjenama ili povlačenju odobrenja za rad UAIF-u iz treće države.

(2) Agencija će obavijestiti ESMA-u o svakom zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad koje je odbila te će dostaviti podatke o UAIF-u koji je podnio zahtjev, kao i razloge odbijanja.

(3) Agencija ima pravo uvida u ESMA-in registar podataka o UAIF-ovima iz trećih država koji su podnijeli zahtjeve za izdavanje odobrenja u državama članicama.

Članak 165.

(1) Na odabir referentne države članice neće utjecati budući poslovni razvoj UAIF-a na području Europske unije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada UAIF promijeni strategiju nuđenja udjela unutar dvije godine od dobivanja odobrenja za rad od Agencije, a ta promjena bi utjecala na odabir referentne države članice, dužan je prije nego provede planiranu promjenu o istoj obavijestiti Agenciju uz navođenje nove referentne države članice u skladu s kriterijima iz članka 157. ovoga Zakona, a temeljenu na novoj strategiji.

(3) Uz obavijest iz stavka 2. ovoga članka UAIF iz treće države je Agenciji dužan dostaviti novu strategiju trgovanja udjelima i podatke o pravnom zastupniku iz nove referentne države članice i njegovom sjedištu.

(4) Nakon što Agencija zaprimi obavijest iz stavka 2. ovoga članka, procijenit će je li odluka UAIF-a iz stavka 2. ovoga članka opravdana o čemu će obavijestiti ESMA-u te joj dostaviti obrazloženje UAIF-a o izboru nove referentne države članice i podatke o novoj strategiji nuđenja udjela.

(5) Nakon što Agencija zaprimi savjet ESMA-e na temelju obavijesti iz prethodnog stavka, obavijestit će UAIF iz treće države, pravnog zastupnika i ESMA-u o svojoj odluci.

(6) U slučaju pozitivne odluke iz stavka 5. ovoga članka, Agencija će o promjenama obavijestiti nadležno tijelo nove referentne države članice te mu bez odgode dostaviti presliku odobrenja za rad i nadzornu dokumentaciju UAIF-a iz treće države.

(7) Od dana dostave podataka iz stavka 6. ovoga članka nadležno tijelo nove referentne države članice postaje nadležno za izdavanje, promjene ili povlačenje odobrenja za rad i nadzor UAIF-a iz treće države.

(8) Ako je odluka Agencije iz stavka 5. ovoga članka protivna savjetu ESMA-e iz stavka 4. ovoga članka, Agencija će o istome, navodeći razloge:

a) obavijestiti ESMA-u,

b) obavijestiti nadležna tijela država članica u kojima UAIF iz treće države trguje udjelima AIF-ova kojima upravlja te ako je primjenjivo i nadležna tijela matičnih država članica AIF-ova.

Članak 166.

(1) Kada iz poslovnog razvoja UAIF-a na području Europske unije, unutar dvije godine od dobivanja odobrenja za rad od Agencije, proizlazi da UAIF nije poštivao strategiju nuđenja udjela koju je dostavio uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, ako je dao lažne iskaze vezano za strategiju nuđenja udjela ili prilikom promjene strategije nuđenja udjela nije postupio u skladu s prethodnim člankom, Agencija će naložiti UAIF-u iz treće države da izabere novu referentnu državu članicu u skladu sa stvarnom strategijom nuđenja udjela, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 165. ovoga Zakona.

(2) Ako UAIF iz treće države ne postupi u skladu s nalogom Agencije iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će istome oduzeti odobrenje za rad.

Članak 167.

Kada UAIF iz treće države promijeni strategiju nuđenja udjela nakon proteka roka od dvije godine od dobivanja odobrenja za rad od Agencije, i zbog toga namjerava promijeniti referentnu državu članicu, može Agenciji podnijeti zahtjev za promjenom referentne države članice, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 165. ovoga Zakona.

Članak 168.

(1) Na sporove između Agencije i UAIF-a iz treće države primjenjuje se hrvatsko pravo te su nadležni hrvatski sudovi.

(2) Na sporove između UAIF-a i/ili AIF-a iz treće države i ulagatelja iz Republike Hrvatske u relevantni AIF, primjenjuje se hrvatsko pravo te su nadležni hrvatski sudovi.

Odjeljak 2.

Trgovanje udjelima AIF-a kojim upravlja UAIF iz treće države s Europskom putovnicom

Članak 169.

Ako UAIF iz treće države ima odobrenje za rad Agencije ili nadležnog tijela druge države članice, smatra se da ima Europsku putovnicu te može profesionalnim ulagateljima na području Europske unije nuditi udjele AIF-ova iz Republike Hrvatske, iz druge države članice ili iz treće države, kojima upravlja, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 170.

(1) Kada UAIF iz treće države namjerava trgovati udjelima AIF-a iz druge države članice ili iz treće države u Republici Hrvatskoj kao referentnoj državi članici, dužan je Agenciji dostaviti obavijest za svaki takav AIF čijim udjelima namjerava trgovati.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke navedene u članku 153. stavku 2. ovoga Zakona koji se Agenciji dostavljaju na hrvatskom jeziku.

(3) Agencija će u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti UAIF o tome može li na području Republike Hrvatske početi trgovati udjelima AIF-a navedenog u obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, pri čemu će Agencija odbiti dati suglasnost ako UAIF-ovo upravljanje AIF-om nije ili neće biti u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ako UAIF nije ili neće biti usklađen s drugim odredbama ovoga Zakona.

(4) U slučaju izdavanja suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka, UAIF može početi trgovati udjelima AIF-a iz druge države članice ili iz treće države na području Republike Hrvatske od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Agencija će obavijestiti ESMA-u i nadležno tijelo matične države članice AIF-a o tome da UAIF može početi trgovati udjelima AIF-a iz druge države članice ili iz treće države na području Republike Hrvatske.

Članak 171.

(1) Kada UAIF iz treće države kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica, u drugoj državi članici namjerava trgovati udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske, iz druge države članice ili iz treće države, dužan je Agenciji dostaviti obavijest za svaki AIF čijim udjelima namjerava trgovati.

(2) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka sadrži podatke navedene u članku 154. stavku 2. ovoga Zakona.

(3) Agencija će u roku od 20 radnih dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, istu proslijediti nadležnom tijelu države članice u kojoj UAIF namjerava trgovati udjelima AIF-a.

(4) Agencija će nadležnom tijelu države članice iz stavka 3. ovoga članka dostaviti i potvrdu da UAIF ima odobrenje za upravljanje konkretnim AIF-om s definiranom investicijskom strategijom.

(5) Agencija neće dostaviti obavijest i dokumentaciju iz stavaka 2. i 4. ovoga članka ako UAIF-ovo upravljanje AIF-om nije ili neće biti u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ako UAIF nije ili neće biti usklađen s drugim odredbama ovoga Zakona.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, Agencija će donijeti rješenje kojim se odbija dostavljanje obavijesti i dokumentacije iz stavaka 2. i 4. ovoga članka.

(7) Nakon što Agencija nadležnom tijelu države članice dostavi potpunu dokumentaciju i potvrdu iz stavka 4. ovoga članka, bez odgode će o istome obavijestiti UAIF.

(8) UAIF iz treće države može početi trgovati udjelima AIF-a u drugoj državi članici domaćinu od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Agencija će obavijestiti ESMA-u i nadležno tijelo matične države članice AIF-a o tome da UAIF može početi trgovati udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske, iz druge države članice ili iz treće države u drugoj državi članici domaćinu.

(10) Za nadzor postupaka koje je UAIF uspostavio u skladu sa člankom 153. stavkom 2. točkom f) ovoga Zakona, odgovorno je nadležno tijelo države članice domaćina.

(11) Na obavijest i dokumentaciju, kao i na značajne promjene podataka, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 154. stavaka 11., 12. i 13. ovoga Zakona.

Odjeljak 3.

UAIF iz treće države koji upravlja AIF-om osnovanim u drugoj državi članici

Članak 172.

(1) UAIF iz treće države kojem je Republika Hrvatska referentna država članica, može u državi članici domaćinu upravljati AIF-om osnovanim u drugoj državi članici, izravno ili putem podružnice.

(2) UAIF iz treće države koji namjerava upravljati AIF-om osnovanim u drugoj državi članici, mora Agenciji kao referentnoj državi članici dostaviti:

a) naznaku države članice u kojoj namjerava upravljati AIF-om izravno ili putem podružnice,

b) poslovni plan uz navođenje usluga koje namjerava obavljati i vrste AIF-ova kojima namjerava upravljati.

(3) Kada UAIF iz treće države namjerava osnovati podružnicu, uz podatke iz stavka 2. ovoga članka dužan je dostaviti i sljedeće:

a) organizacijsku strukturu podružnice,

b) adresu podružnice u matičnoj državi članici AIF-a, s koje će biti moguće pribavljati potrebnu dokumentaciju,

c) podatke o osobama koje će voditi poslovanje podružnice.

(4) Agencija će u roku od mjesec dana od zaprimanja dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, odnosno u roku od 2 mjeseca od zaprimanja dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka, istu proslijediti nadležnom tijelu države članice domaćina UAIF-a.

(5) Agencija će nadležnom tijelu države članice domaćina dostaviti i potvrdu da UAIF ima odobrenje za rad.

(6) Agencija neće dostaviti obavijest i dokumentaciju iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka ako UAIF-ovo upravljanje AIF-om nije ili neće biti u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ako UAIF nije ili neće biti usklađen s drugim odredbama ovoga Zakona.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, Agencija će donijeti rješenje kojim se odbija dostavljanje obavijesti i dokumentacije iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

(8) Nakon što Agencija nadležnom tijelu države članice proslijedi potpunu dokumentaciju i potvrdu iz stavka 5. ovoga članka, bez odgode će o istome obavijestiti UAIF.

(9) UAIF iz treće države može početi pružati usluge u drugoj državi članici domaćinu od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 7. ovoga članka.

(10) Agencija će obavijestiti ESMA-u o tome da UAIF može početi upravljati AIF-om u drugoj državi članici domaćinu.

Članak 173.

(1) Na jezik obavijesti i dokumentacije iz članka 172. stavaka 2., 3. i 5. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuje odredba članka 141. ovoga Zakona.

(2) Na promjene bilo kojih podataka dostavljenih u skladu sa člankom 172. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 142. ovoga Zakona.

Odjeljak 4.

Obavljanje djelatnosti UAIF-a iz treće države u Republici Hrvatskoj, kada Republika Hrvatska nije referentna država članica UAIF-a

Obavljanje djelatnosti UAIF-a iz treće države putem podružnice na području Republike Hrvatske

Članak 174.

(1) UAIF iz treće države koji ima odgovarajuće odobrenje za upravljanje AIF-ovima od nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a, kada Republika Hrvatska nije referentna država članica UAIF-a, može osnovati podružnicu u Republici Hrvatskoj i na području Republike Hrvatske putem podružnice obavljati djelatnost iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Zakona.

(2) UAIF iz treće države članice može početi profesionalnim ulagateljima nuditi udjele AIF-a u Republici Hrvatskoj od datuma zaprimanja obavijesti referentne države članice UAIF-a o tome kako je isto Agenciji proslijedilo obavijest i potvrdu koje odgovaraju onima iz članka 171. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(3) UAIF iz treće države članice u Republici Hrvatskoj može osnivati i upravljati samo onim vrstama AIF-ova za koje ima odobrenje nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a.

Obavljanje djelatnosti UAIF-a iz treće države izravno na području Republike Hrvatske

Članak 175.

(1) UAIF iz treće države koji ima odgovarajuće odobrenje za upravljanje AIF-om od nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a, može obavljati djelatnosti za koje ima odobrenje nadležnog tijela, izravno na području Republike Hrvatske.

(2) UAIF iz treće države članice može početi profesionalnim ulagateljima nuditi udjele AIF-a u Republici Hrvatskoj od datuma zaprimanja obavijesti od nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a o tome kako je isto Agenciji proslijedilo obavijest i potvrdu koje odgovaraju onima iz članka 171. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(3) UAIF iz treće države članice u Republici Hrvatskoj može osnivati i upravljati samo onim vrstama AIF-ova za koje ima odobrenje nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a.

Primjena odredaba ovoga Zakona na UAIF iz treće države

Članak 176.

(1) UAIF iz treće države koji u Republici Hrvatskoj obavlja svoju djelatnost putem podružnice dužan je postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) UAIF iz treće države koji izravno obavlja svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj, dužan je postupati u skladu s propisima referentne države članice UAIF-a.

(3) UAIF iz treće države koji u Republici Hrvatskoj osnuje i upravlja AIF-om, dužan je:

1. postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te drugih propisa koji se primjenjuju na poslovanje AIF-ova u Republici Hrvatskoj,

2. u cijelosti poštivati pravila tog AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo,

3. uspostaviti organizacijsku strukturu i postupke te usvojiti sve mjere potrebne za poštivanje odredaba točaka 1. i 2. ovoga stavka.

UAIF iz treće države koji u Republici Hrvatskoj namjerava nuditi udjele AIF-ova malim ulagateljima

Članak 177.

(1) UAIF iz treće države koji u Republici Hrvatskoj namjerava malim ulagateljima nuditi udjele AIF-ova mora dobiti prethodno odobrenje Agencije.

(2) Agencija će u svakom pojedinom slučaju utvrditi da li se određeni AIF može smatrati vrstom AIF-a čije je udjele, u skladu s pravilnikom iz članka 7. stavka 8. ovoga Zakona, dopušteno nuditi malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj.

(3) Postupak izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka i potrebnu dokumentaciju Agencija će propisati pravilnikom.

UAIF iz treće države koji u Republici Hrvatskoj namjerava osnovati i upravljati AIF-om iz Republike Hrvatske

Članak 178.

(1) Agencija će odbiti zahtjev UAIF-a iz treće države za osnivanje i upravljanje AIF-om iz Republike Hrvatske ako:

1. UAIF nije dostavio dokumentaciju iz članka 251. ovoga Zakona, ili

2. UAIF nije ovlašten za upravljanje tom vrstom AIF-a, prema opsegu odobrenja za rad koje je UAIF-u izdalo nadležno tijelo referentne države članice, ili

3. AIF koji UAIF namjerava osnovati ne udovoljava odredbama ovoga Zakona koje se odnose na osnivanje AIF-ova iz Republike Hrvatske, uključujući i odredbe koje se odnose na obveze UAIF-a u vezi s osnivanjem AIF-a iz Republike Hrvatske.

(2) Agencija će prije donošenja odluke kojom odbija zahtjev UAIF-a iz treće države za osnivanje AIF-a u Republici Hrvatskoj, izvijestiti nadležno tijelo referentne države članice UAIF-a o razlozima za odbijanje zahtjeva i zatražiti dodatna pojašnjenja i mišljenje nadležnog tijela, ako je to potrebno.

Odjeljak 5.

Uvjeti za trgovanje

Članak 179.

(1) UAIF iz druge države članice ili iz treće države koji u Republici Hrvatskoj namjerava trgovati udjelima AIF-a osnovanog u drugoj državi članici, odnosno trećoj državi, mora u Republici Hrvatskoj osigurati sve raspoložive uvjete potrebne za neometano:

1. plaćanje imateljima udjela AIF-a,

2. provođenje izdavanja i otkupa udjela AIF-a,

3. objavljivanje dokumentacije i informacija vezanih uz AIF te dostavu dokumenata i informacija ulagateljima koji su udjele kupili u Republici Hrvatskoj i

4. rješavanje pritužbi ulagatelja u skladu s člankom 59. ovoga Zakona.

(2) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Dio osmi

TRGOVANJE UDJELIMA AIF-ova

OGLAŠAVANJE AIF-ova

NUĐENJE UDJELA AIF-ova

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 180.

(1) Trgovanje udjelima AIF-ova, u skladu s odredbom članka 3. stavka 1. točke 25. ovoga Zakona, obuhvaća sve usluge i aktivnosti na bilo koji način povezane s distribucijom udjela AIF-ova od UAIF-a do ulagatelja. Trgovanje udjelima uključuje i aktivnosti povezane s oglašavanjem, obavještavanjem i nuđenjem udjela AIF-ova.

(2) Oglašavanje AIF-ova obuhvaća sav promidžbeni sadržaj koji je, uz primjenu tiskanih ili elektroničkih medija, namijenjen ulagateljima ili potencijalnim ulagateljima u AIF-ove, a čija je namjena pridobivanje novih uplata udjela u AIF-ima.

Članak 181.

(1) Trgovanje udjelima AIF-ova u Republici Hrvatskoj provodi se na temelju odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te propisa koji uređuju zaštitu potrošača i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, a na snazi su u Republici Hrvatskoj.

(2) U Republici Hrvatskoj dozvoljeno je oglašavanje onih AIF-ova čiji se udjeli smiju nuditi na području Republike Hrvatske u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Agencija će na svojim internetskim stranicama na engleskom jeziku, na pregledan i razumljiv način, objaviti zakonodavne i administrativne odredbe koje uređuju trgovanje udjelima AIF-ova osnovanih u državama članicama i trećim državama, na području Republike Hrvatske, a koje Direktiva 2011/61/EZ Europskog parlamenta i Vijeća izravno ne uređuje.

Odjeljak 2.

AIF-ovi za koje je dozvoljeno trgovanje udjelima u Republici Hrvatskoj

Članak 182.

U Republici Hrvatskoj je, u skladu s odredbama ovoga Zakona, dozvoljeno trgovanje udjelima sljedećih AIF-ova:

1. AIF-ova osnovanih na temelju odredaba ovoga Zakona, ako su ispunjeni uvjeti iz ovoga dijela Zakona,

2. AIF-ova iz države članice, ako su ispunjeni uvjeti iz dijela 7. ovoga Zakona,

3. AIF-ova iz treće države, ako su ispunjeni uvjeti iz dijela 7. ovoga Zakona.

Trgovanje udjelima AIF-ova osnovanih na temelju odredaba ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj

Članak 183.

Udjelima AIF-ova u Republici Hrvatskoj osnovanih u Republici Hrvatskoj mogu trgovati:

1. UAIF koji ima odobrenje za upravljanje tim AIF-om,

2. UAIF iz države članice koji ima odobrenje za upravljanje tim AIF-om, na temelju ovoga Zakona,

3. UAIF iz treće države koji ima odobrenje za upravljanje tim AIF-om, na temelju ovoga Zakona.

Odjeljak 3.

Oglašavanje AIF-ova u Republici Hrvatskoj

Članak 184.

Oglašavanje AIF-ova kojima upravlja može poduzimati i provoditi:

1. UAIF iz Republike Hrvatske,

2. UAIF iz države članice,

3. UAIF iz treće države.

Oglašavanje AIF-a

Članak 185.

(1) Svaki promidžbeni sadržaj, koji je uz primjenu tiskanih ili elektroničkih medija namijenjen ulagateljima ili potencijalnim ulagateljima u AIF-ove, a čija je namjena prikupljanje sredstava (promidžbeni sadržaj) mora biti jasno prepoznatljiv kao takav.

(2) Promidžbeni sadržaj mora biti jasan, nedvosmislen i ne smije dovoditi u zabludu.

(3) Promidžbeni sadržaj ne smije biti u suprotnosti sa sadržajem pravila i kada je to primjenjivo prospekta AIF-a.

(4) Promidžbeni sadržaj mora sadržavati podatak o tome gdje, kako i na kojem jeziku su ulagateljima dostupni pravila AIF-a i kada je to primjenjivo prospekt AIF-a.

(5) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati oglašavanje i promidžbeni sadržaj AIF-a.

Članak 186.

(1) U slučaju AIF-a s javnom ponudom na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o oglašavanju UCITS fondova u Republici Hrvatskoj iz zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(2) Nije dozvoljeno javno oglašavanje AIF-a s privatnom ponudom u svrhu prikupljanja potencijalnih ulagatelja.

Članak 187.

(1) Javnim oglašavanjem AIF-ova s privatnom ponudom iz članka 186. stavka 2. ovoga Zakona ne smatra se isticanje u javnosti prezentacijskih materijala u kojima se uz tvrtku i djelatnost UAIF-a upućuje potencijalne ulagatelje na UAIF.

(2) Svi prezentacijski podaci o AIF-u s privatnom ponudom i UAIF-u koji njime upravlja moraju biti cjeloviti, jasni, istiniti, točni i ne smiju dovoditi u zabludu, osobito u pogledu povezanih rizika i naknada, a moraju ih odobriti članovi uprave UAIF-a.

(3) Prikaz rezultata poslovanja AIF-a s privatnom ponudom mora:

1. sadržavati ažurne podatke dostupne u trenutku prikaza rezultata poslovanja AIF-a,

2. odražavati rezultate poslovanja AIF-a najmanje od njegovog osnutka do dana davanja prikaza ili u zadnjih 5 godina, ovisno koje je od naznačenih razdoblja kraće,

3. biti sastavljen na dosljednoj osnovi u odnosu na razdoblja, uz obuhvaćanje ili isključivanje određenih čimbenika koji utječu na takve rezultate (na primjer osnovica za cijenu, troškovi, porez, isplata dividende, prihoda ili dobiti i sl.),

4. ne smije biti predstavljen na način koji bi dao naslutiti da se radi o predviđanju mogućih budućih rezultata poslovanja AIF-a.

(4) Agencija može donijeti pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj i metode prikaza rezultata poslovanja AIF-a s privatnom ponudom.

Odjeljak 4.

Nuđenje udjela u AIF-ima

Članak 188.

(1) Nuđenje udjela u AIF-ima, pored UAIF-a, mogu obavljati i druge pravne osobe u Republici Hrvatskoj, na temelju ugovora o poslovnoj suradnji, kada im je to dopušteno odredbama ovoga ili drugoga zakona.

(2) Odredbe ovoga Odjeljka na odgovarajući način se primjenjuju i na UAIF-e iz države članice i treće države kada nude udjele u Republici Hrvatskoj.

Članak 189.

(1) U nuđenju udjela AIF-a osobe iz članka 188. ovoga Zakona nastupaju kao prodajni zastupnici UAIF-a na temelju ugovora sklopljenog u pisanom obliku s UAIF-om.

(2) UAIF je dužan obavijestiti Agenciju o svakom sklopljenom ugovoru iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija će pravilnikom propisati način i rokove dostavljanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Dopušteno je da prodajni zastupnici ugovorom s UAIF-om reguliraju i pravo na naknadu za pružanje usluge nuđenja udjela AIF-a s privatnom ponudom potencijalnim ulagateljima od UAIF-a, a koja može biti vezana i na ostvarene rezultate takvog nuđenja (prikupljena sredstva).

Članak 190.

(1) Osobe iz članka 188. ovoga Zakona ne smiju obavljati poslove nuđenja udjela AIF-ova u vremenu u kojem im je Agencija, Hrvatska narodna banka, odnosno drugo nadležno tijelo oduzelo odobrenje za rad u skladu s posebnim propisima.

(2) Osobe iz članka 188. ovoga Zakona dužne su o oduzimanju odobrenja za rad bez odgode obavijestiti UAIF s kojim je sklopljen ugovor o obavljanju poslova nuđenja udjela.

(3) Agencija će pravilnikom propisati uvjete koje moraju zadovoljiti osobe iz članka 188. ovoga Zakona, kao i fizičke osobe koje u tim pravnim osobama obavljaju nuđenje udjela AIF-ova.

(4) Agencija će pravilnikom propisati uvjete vezane uz način poslovanja osoba iz članka 188. ovoga Zakona te uvjete vezane uz izvještavanje o nuđenju udjela AIF-a.

Članak 191.

Osobe iz članka 188. ovoga Zakona, ovlaštene za nuđenje udjela u AIF-ima s javnom ponudom dužne su provoditi tu aktivnost na način kako je to predviđeno za UCITS fondove u zakonu koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Dio deveti

UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA AIF-a

Odjeljak 1.

Utvrđivanje vrijednosti imovine AIF-a

Članak 192.

(1) UAIF je dužan za svaki AIF kojim upravlja utvrditi vrijednost njegove imovine te svih obveza prilikom utvrđivanja neto vrijednosti imovine AIF-a po udjelu, odnosno cijene udjela.

(2) UAIF je dužan osigurati da se neto vrijednost imovine po udjelu AIF-a izračunava i objavljuje ulagateljima u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim važećim propisima, pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(3) U pravilima AIF-a je propisano na koji se način ulagatelji obavještavaju o vrednovanjima i izračunima neto vrijednosti imovine AIF-a.

(4) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati utvrđivanje neto vrijednosti imovine AIF-a u AIF-u za pojedine vrste AIF-ova te s obzirom da li se udjeli AIF-a nude javnom ili privatnom ponudom.

Odgovornost za izračun neto vrijednosti imovine AIF-a, odnosno cijene udjela

Članak 193.

(1) UAIF je dužan osigurati da usvojene računovodstvene politike, odnosno metodologije vrednovanja budu u skladu s odredbom članka 192. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Posao vrednovanja imovine AIF-a, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavlja:

a) vanjski procjenitelj koji je pravna ili fizička osoba, nezavisna od AIF-a, UAIF-a i bilo kojih drugih osoba usko povezanih s AIF-om ili UAIF-om, ili

b) sam UAIF, pod uvjetom da je posao vrednovanja funkcionalno nezavisan od upravljanja imovinom AIF-a i da politike nagrađivanja i druge mjere osiguravaju sprječavanje sukoba interesa i sprječavanje neprimjerenog utjecaja na radnike.

(3) Računovodstvene politike, odnosno metodologije vrednovanja UAIF je dužan usvojiti za svaki AIF kojim upravlja, prilikom njegova osnivanja te ih bez odgode dostaviti depozitaru AIF-a i vanjskom procjenitelju.

(4) Depozitar AIF-a ne smije biti imenovan za vanjskog procjenitelja AIF-a, ako nije funkcionalno i hijerarhijski razdvojio obavljanje svojih depozitarnih poslova od dužnosti vanjskog procjenitelja i ako moguće sukobe interesa primjereno ne prepoznaje, istima upravlja, prati i objavljuje ulagateljima AIF-a. Depozitar osigurava da UAIF ili vanjski procjenitelj izračunava neto vrijednost imovine AIF-a i cijenu udjela u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja i odredbom članka 192. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Izračun vrijednosti iz stavka 2. ovoga članka kontrolira depozitar koji je odgovoran za kontrolu izračuna.

(6) Kada posao vrednovanja obavlja vanjski procjenitelj, UAIF je dužan dokazati da:

a) je vanjski procjenitelj registriran za obavljanje navedene djelatnosti,

b) vanjski procjenitelj može dostaviti dovoljno profesionalnih jamstava za učinkovito obavljanje, odnosnog posla vrednovanja u skladu s člankom 192. stavcima 1., 2. i 3. i člankom 195. stavkom 2. ovoga Zakona, i

c) je imenovanje vanjskog procjenitelja u skladu sa zahtjevima predviđenim člancima 65. do 67. ovoga Zakona.

(7) Imenovani vanjski procjenitelj ne smije delegirati posao vrednovanja na treće osobe.

(8) UAIF o imenovanju vanjskog procjenitelja bez odgode obavještava Agenciju koja može zahtijevati da umjesto njega bude imenovan neki drugi vanjski procjenitelj, ako procijeni da nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 4. ovoga članka.

(9) Ako posao vrednovanja ne obavlja nezavisan vanjski procjenitelj, Agencija može zahtijevati od UAIF-a da im postupke vrednovanja i/ili vrednovanje potvrdi vanjski procjenitelj ili, po potrebi, revizor, a na trošak UAIF-a.

(10) UAIF je odgovoran za pravilno vrednovanje imovine AIF-a, izračun neto vrijednosti i objavljivanje neto vrijednosti imovine AIF-a. Na obvezu UAIF-a prema AIF-u i njegovim ulagateljima ne utječe činjenica da je UAIF imenovao vanjskog procjenitelja.

(11) Bez obzira na odredbe stavka 10. ovoga članka i sve ugovorne odredbe koje predviđaju drugačije, vanjski procjenitelj odgovoran je prema UAIF-u za sve gubitke koje snosi UAIF, zbog nepažnje vanjskog procjenitelja ili namjernog propusta u izvršavanju svojih zadaća.

(12) Revizor AIF-a je tijekom revizije godišnjih izvještaja dužan revidirati primjenu načela utvrđivanja vrijednosti sadržanih u propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene vrijednosti neto imovine AIF-a i cijene udjela točne te da naknada za upravljanje i druge naknade i troškovi predviđeni ovim Zakonom, propisima odnesenim na temelju ovoga Zakona, pravilima AIF-a i prospektom kada je primjenjivo, ne prelaze dozvoljene iznose.

(13) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati:

a) kriterije vezane za postupke primjerenog vrednovanja imovine i izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu AIF-a te obveze izvješćivanja o izračunu neto vrijednosti imovine i cijeni udjela,

b) dodatna profesionalna jamstva koja vanjski procjenitelj mora biti u mogućnosti dostaviti kako bi učinkovito obavljao posao vrednovanja.

Načela utvrđivanja neto vrijednosti imovine AIF-a

Članak 194.

Izračunom neto vrijednosti imovine svakog AIF-a mora se osigurati nepristrano postupanje prema svim ulagateljima u AIF, neovisno o obliku AIF-a te isti mora biti u najboljem interesu ulagatelja.

Članak 195.

(1) Pravila koja vrijede za vrednovanje imovine i izračun neto vrijednosti imovine po udjelu AIF-a propisana su pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo, osim ako Agencija ne propiše drugačije.

(2) UAIF je dužan osigurati, da za svaki AIF kojim upravlja, budu uspostavljeni primjereni i dosljedni postupci, tako da se može provesti točno i nezavisno vrednovanje imovine AIF-a u skladu s usvojenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja.

(3) Korišteni postupci vrednovanja moraju osigurati da se najmanje na propisane datume izrade financijskih izvještaja imovina vrednuje i izračunava neto vrijednost imovine AIF-a po udjelu.

(4) Ako je AIF otvorenoga tipa, takva se vrednovanja i izračuni dodatno provode uz učestalost koja je primjerena za imovinu koju drži AIF, kao i za učestalost izdavanja i otkupa udjela AIF-a sukladno pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo.

(5) Ako je AIF otvorenoga tipa čiji se udjeli nude javnom ponudom izračuni neto vrijednosti imovine i neto vrijednosti imovine po udjelu dodatno se provode za svaki dan u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup udjela otvorenoga AIF-a s javnom ponudom.

(6) Ako je AIF zatvorenog tipa, takva se vrednovanja i izračuni provode i prilikom povećanja ili smanjenja kapitala AIF-a sukladno pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo.

(7) Ako je AIF zatvorenog tipa čije su dionice uvrštene na uređeno tržište, izračuni neto vrijednosti imovine i neto vrijednosti imovine po udjelu provode se najmanje jednom mjesečno, u vrijeme naznačeno u pravilima i prospektu AIF-a.

(8) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati kriterije učestalosti vrednovanja koje obavljaju AIF-ovi primjerene kako za imovinu u koju ulažu, tako i za njihovu politiku izdavanja i isplate udjela.

Odjeljak 2.

Utvrđivanje cijene udjela

Članak 196.

(1) Prilikom početnog prikupljanja sredstava otvorenog AIF-a, odnosno početne ponude udjela otvorenog AIF-a, cijenu izdanja određuje UAIF i navodi je u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo. Udjeli se dodjeljuju ulagateljima na način kako je to propisano pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(2) Na početnu ponudu dionica zatvorenog AIF-a primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala, a na početnu ponudu poslovnih udjela zatvorenog AIF-a primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

(3) Nakon isteka razdoblja početnog prikupljanja sredstava otvorenog AIF-a, odnosno početne ponude, utvrđivanje cijene udjela u otvorenom AIF-u određeno je pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(4) Ukoliko pravilima otvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije određeno drugačije, svako izdavanje udjela nakon početne ponude udjela iz stavka 1. ovoga članka, provodi se po cijeni koja je jednaka u tom trenutku zadnjoj utvrđenoj važećoj neto vrijednosti imovine po udjelu.

Cijena udjela u otvorenom AIF-u

Članak 197.

(1) Ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije, izdavanje i otkup udjela u otvorenom AIF-u obavlja se tijekom određenog dana po cijeni koja u vrijeme izvršenja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela nije određena, nego odrediva, u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, odnosno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo. Na utvrđenu cijenu, dozvoljeno je obračunavati i naplaćivati ulazne i izlazne naknade.

(2) Ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije, nije dopušteno izdavanje i otkup udjela u otvorenom AIF-u za iznos manji ili veći od cijene udjela (neto vrijednosti imovine po udjelu).

(3) Ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije, cijena udjela u otvorenom AIF-u se izračunava prema sljedećoj formuli: neto vrijednost imovine AIF-a podijeljena brojem izdanih udjela, pri čemu je:

a) neto vrijednost imovine izračunata u skladu s odredbama članka 192. ovoga Zakona,

b) broj izdanih udjela jednak broju udjela u trenutku izračuna cijene, uzevši u obzir izdavanja i otkupe izvršene od trenutka zadnjeg izračuna cijene do trenutka izračuna nove cijene.

Otkup udjela u otvorenim AIF-ima

Članak 198.

(1) Otkup udjela u otvorenom AIF-u je pravni posao kojim ulagatelj konačno i bezuvjetno otuđuje udjele AIF-a, a UAIF ih otkupljuje te se udjeli isplaćuju iz imovine AIF-a.

(2) Ulagatelj može otuđiti sve ili dio svojih udjela u AIF-u i zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine AIF-a, a UAIF ima obvezu otkupiti te udjele, pod uvjetima navedenima u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo.

(3) Ulagatelj ima pravo zahtijevati otkup udjela u AIF-u pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati.

Otkup »in specie«

Članak 199.

(1) Otkup »in specie«, odnosno otkup prijenosom odgovarajućeg postotka svake vrste imovine otvorenog AIF-a u ukupnoj vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, dopušten je, u mjeri u kojoj je to moguće i provedivo, u slučaju kada bi se prodajom imovine AIF-a, neophodnom za zadovoljenje zahtjeva za otkup velike vrijednosti, u nepovoljan položaj doveli ostali ulagatelji u AIF i pod uvjetom da pravila AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo predviđaju otkup »in specie«.

(2) Kada bi se otkupom udjela iz članka 198. ovoga Zakona u nepovoljan položaj doveli ostali ulagatelji, dozvoljena je kombinacija otkupa »in specie« iz stavka 1. ovoga članka i otkupa iz članka 198. ovoga Zakona, pod uvjetom da je isto predviđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

Zamjena udjela u otvorenim AIF-ovima

Članak 200.

Zamjena udjela u otvorenom AIF-u je istovremeni otkup udjela u jednom AIF-u i izdavanje udjela u drugom otvorenom AIF-u kojim upravlja isti UAIF, od strane istog ulagatelja, i to za novčana sredstva koja se ulagatelju isplaćuju na ime otkupa udjela u AIF-u.

Odjeljak 3.

Obustava izdavanja i otkupa udjela u otvorenom AIF-u

Članak 201.

(1) Otkup udjela u otvorenom AIF-u može se obustaviti samo ako UAIF i depozitar smatraju da postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu otkupa u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela. Iz naznačenih razloga se istovremeno mora obustaviti i izdavanje udjela.

(2) Ako depozitar nije suglasan s odlukom UAIF-a o obustavi izdavanja i otkupa udjela u otvorenom AIF-u, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju, a obustavu nije dopušteno provesti.

(3) UAIF je dužan obustavu izdavanja i otkupa udjela bez odgode prijaviti Agenciji, nadležnim tijelima države sjedišta AIF-a te nadležnim tijelima svih država u kojima se trguje udjelima. Ako ne ispuni tu svoju obvezu, istu je dužan ispuniti depozitar.

(4) UAIF je dužan svaku obustavu izdavanja i otkupa udjela objaviti na internetskim stranicama, kada je to primjenjivo, za cijelo vrijeme trajanja obustave te u slučaju da se radi o udjelima AIF-a s javnom ponudom bez odgode u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske, kao i države u kojoj se trguje udjelima.

(5) Agencija može naložiti izdavanje i otkup udjela u otvorenom AIF-u ako je to u javnom interesu ili interesu ulagatelja u AIF.

(6) Agencija može naložiti UAIF-u i depozitaru da privremeno obustave izdavanje i otkup udjela ako postoje osnovani i dostatni razlozi za obustavu izdavanja i otkupa u interesu imatelja ili potencijalnih imatelja udjela.

Članak 202.

(1) Obustava izdavanja i otkupa udjela iz članka 201. stavka 1. ovoga Zakona mora prestati čim je prije moguće, odnosno čim prestanu razlozi za obustavu izdavanja i otkupa, a najkasnije u roku od 28 dana od početka obustave, osim ako se Agencija izrijekom ne suglasi s produljenjem naznačenog roka.

(2) Nastavak poslovanja otvorenog AIF-a potrebno je bez odgode prijaviti Agenciji i objaviti na internetskim stranicama UAIF-a, kada je to primjenjivo, i u slučaju da se radi o udjelima AIF-a s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske, kao i države u kojoj se trguje udjelima.

(3) Agencija će pravilnikom propisati uvjete i način zaprimanja zahtjeva za stjecanje ili otkup udjela, uvjete utvrđivanja cijene udjela, rokove isplate te uvjete nastavka poslovanja nakon prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela.

Odjeljak 4.

Ulazna i izlazna naknada AIF-a

Članak 203.

(1) Prilikom izdavanja ili otkupa udjela AIF-a ulagatelju se naplaćuje cijena udjela te ulazna i izlazna naknada, kada je to primjenjivo.

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka iskazuju se odvojeno od cijene udjela.

Članak 204.

Izlazna naknada se ne naplaćuje u slučaju likvidacije AIF-a, bez obzira na razlog likvidacije.

Članak 205.

Agencija može pravilnikom propisati:

a) trajanje i uvjete početne ponude udjela otvorenog AIF-a,

b) postupak, rokove i provođenje izdavanja i otkupa udjela otvorenog AIF-a,

c) obustavu i nastavak izdavanja i otkupa udjela otvorenog AIF-a,

d) otkup »in specie«,

e) zamjenu udjela u jednom otvorenom AIF-u za udjele u drugom otvorenom AIF-u kojim upravlja isti UAIF.

Objavljivanje cijene udjela i neto vrijednosti imovine

Članak 206.

(1) Utvrđena cijena udjela u otvorenom AIF-u s javnom ponudom mora biti objavljena za svaki dan vrednovanja u kojem je obavljeno izdavanje ili otkup udjela otvorenoga AIF-a, a najmanje dva puta godišnje.

(2) Objava iz stavka 1. ovoga članka, osim u elektroničkom obliku na internetskim stranicama UAIF-a može se izvršiti i objavom u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske te mora biti priopćena bilo kojem ulagatelju koji to osobno zatraži putem telefona, pošte ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte UAIF-a, odnosno dostupna u podružnici UAIF-a ili u prostorijama ovlaštenoga prodajnog zastupnika.

Dio deseti

OBAVJEŠTAVANJE ULAGATELJA

PRAVILA AIF-a

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

OSTALE OBAVIJESTI

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Dokumenti, obavijesti i druge objave

Članak 207.

(1) UAIF je dužan:

1. za svaki AIF kojim upravlja usvojiti pravila AIF-a, prema odredbama odjeljka 2. ovoga dijela Zakona,

2. za svaki AIF kojim upravlja usvojiti i objaviti revidirane godišnje izvještaje, prema odredbama odjeljka 3. ovoga dijela Zakona,

3. u vezi s poslovanjem otvorenog AIF-a s javnom ponudom redovito obavještavati ulagatelje o drugim objavama propisanima odredbama odjeljka 5. ovoga dijela Zakona,

(2) U slučaju zatvorenog AIF-a glavna skupština, odnosno skupština AIF-a usvaja statut, odnosno društveni ugovor u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava i odredbama odjeljka 1. dijela 5. ovoga Zakona.

(3) Kada se udjeli otvorenog AIF-a nude javnom ponudom, UAIF je dužan izraditi prospekt AIF-a na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(4) Kada se nude udjeli zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku dioničkog društva, UAIF je dužan postupati u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala.

(5) Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, dokumenti i obavijesti iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju biti izrađeni i objavljeni na hrvatskom jeziku.

(6) Najnovije verzije dokumenata i obavijesti iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju biti objavljene na internetskim stranicama UAIF-a kada je to primjenjivo.

Odgovornost za štetu UAIF-a za istinitost i potpunost podataka

Članak 208.

(1) UAIF odgovara prema kriteriju pretpostavljene krivnje za štetu koja nastane imateljima udjela AIF-a zbog:

1. izdavanja ili otkupa udjela AIF-a,

2. propusta otkupa udjela AIF-a,

ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti iz članka 207. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu.

(2) UAIF odgovara po kriteriju pretpostavljene krivnje za štetu koja nastane imateljima udjela AIF-a zbog radnji ili propusta imatelja udjela učinjenih na temelju neistinitih ili nepotpunih podataka i informacija ili podatka i informacija koji dovode u zabludu sadržanih u:

1. drugim objavama ili obavijestima UAIF-a, ili

2. na temelju podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun UAIF-a obavljaju poslove nuđenja udjela u AIF-u.

Odjeljak 2.

Pravila AIF-a

Članak 209.

(1) Pravila AIF-a su osnovni dokument AIF-a koji uređuje sve bitne karakteristike, prava i obveze AIF-a te se njima, između ostaloga, uređuje povjerenički odnos između UAIF-a i ulagatelja te AIF-a i ulagatelja.

(2) Ako ulagatelj nije upoznat s pravilima AIF-a u vrijeme sklapanja ugovora o ulaganju, odredbe pravila AIF-a nemaju učinak prema ulagatelju, a ugovor o ulaganju je ništetan.

(3) S pravilima AIF-a moraju se kod otvorenog AIF-a suglasiti nadzorni odbor UAIF-a, kada je to primjenjivo, i depozitar, a kod zatvorenog AIF-a moraju se suglasiti nadzorni odbor AIF-a, kada je to primjenjivo i depozitar.

(4) U slučaju otvorenog AIF-a s javnom ponudom pravila AIF-a prilažu se prospektu AIF-a i čine njegov sastavni dio, osim ako prospekt predviđa da će pravila AIF-a ulagatelju biti dostavljena na njegov zahtjev, odnosno da predviđa mjesto, u svakoj državi u kojoj se trguje udjelima AIF-a, gdje će pravila AIF-a biti dostupna na uvid.

(5) Pravila AIF-a stupaju na snagu i primjenjuju se nakon dobivanja suglasnosti Agencije.

Izdavanje suglasnosti na pravila AIF-a

Članak 210.

(1) Agencija će pravilnikom pobliže odrediti obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti na pravila AIF-a, a može propisati i dodatne podatke koji se prilažu uz zahtjev.

(2) Agencija će o zahtjevu za izdavanje suglasnosti na pravila AIF-a odlučiti u roku od 2 mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama pravilnika iz stavka 1. ovoga članka, sadrži sve propisane podatke i ako mu je priložena sva potrebna dokumentacija s propisanim sadržajem.

(3) Ako podnositelj zahtjeva za izdavanje suglasnosti na pravila AIF-a u roku koji odredi Agencija ne ukloni nedostatke zahtjeva u skladu sa zaprimljenom obavijesti Agencije, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

(4) Ako u roku od 2 mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva Agencija ne odluči o zahtjevu za izdavanje suglasnosti na pravila AIF-a smatra se da je suglasnost izdana.

Članak 211.

Agencija može istodobno odlučivati o:

1. zahtjevu za osnivanje i izdavanje odobrenja za rad AIF-a,

2. zahtjevu za izdavanje odobrenja za nuđenje udjela AIF-a malim ulagateljima,

3. zahtjevu za odobrenje prospekta AIF-a, kada je to primjenjivo,

4. zahtjevu za izdavanje suglasnosti na pravila AIF-a,

5. zahtjevu za izdavanje suglasnosti za statusne promjene AIF-a.

Sadržaj pravila AIF-a

Članak 212.

(1) Pravila AIF-a moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke, kada je to primjenjivo, opisane jasnim, jednostavnim i ulagateljima lako razumljivim jezikom:

1. naziv AIF-a i naznaku vrste AIF-a,

2. datum osnivanja AIF-a te vrijeme trajanja AIF-a u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,

3. mjesto gdje je moguće dobiti primjerak pravila te kada je primjenjivo prospekta, statuta ili društvenog ugovora AIF-a i dodatne informacije o AIF-u,

4. najniži iznos novčanih sredstava koja će se prikupiti te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,

5. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na AIF i koji su bitni za ulagatelja te pojedinosti o tome obračunavaju li se odbici iz prihoda ili kapitalne dobiti koje AIF plaća ulagatelju,

6. pojedinosti o glavnim značajkama udjela AIF-a, a posebno:

a) pravna priroda prava iz udjela (stvarnopravni, obveznopravni, osobni ili drugi),

b) naznake mogućih klasa udjela,

c) prava koja proizlaze iz udjela: pravo na obaviještenost (revidirane godišnje izvještaje), pravo na udio u dobiti, pravo na otkup udjela AIF-a, odnosno obveza otkupa udjela, pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase AIF-a i druga prava koja proizlaze iz udjela,

7. pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji AIF-a te postupak likvidacije AIF-a,

8. postupci i uvjeti izdavanja udjela, najniži iznos pojedinačnih ulaganja u AIF, način upisa, odnosno izdavanja udjela, početna cijena udjela, postupci i uvjeti nuđenja udjela, način i uvjeti otkupa i isplate udjela te okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa,

9. informacije o načinu i učestalosti isplate prihoda ili dobiti AIF-a imateljima udjela,

10. opis investicijske strategije i ciljeva AIF-a,

11. opis vrsta imovine u koju AIF može ulagati, tehnika koje može koristiti, kao i svih povezanih rizika te investicijskih ograničenja,

12. okolnosti u kojima AIF može koristiti financijsku polugu, vrstu i izvor dozvoljene financijske poluge i povezanih rizika i svih ograničenja u vezi s korištenjem financijske poluge te svih postupaka u vezi ponovne upotrebe kolaterala i imovine te maksimalne razine financijske poluge koju UAIF ima pravo koristiti za AIF,

13. opis postupaka kojima AIF može promijeniti svoju investicijsku strategiju ili investicijsku politiku ili oboje,

14. opis glavnih pravnih posljedica zaključenog ugovornog odnosa u svrhu ulaganja, uključujući informacije o sudskoj nadležnosti, važećem pravu i o tome postoje li ili ne bilo koji pravni instrumenti koji osiguravaju priznavanje i izvršenje presuda na teritoriju na kojemu je osnovan AIF,

15. identitet UAIF-a, depozitara AIF-a, revizorskog društva i drugih pružatelja usluga te opis njihovih dužnosti i prava ulagatelja,

16. opis svakog upravljačkog posla koji je delegirao UAIF i posla pohrane koji je delegirao depozitar, identifikaciju treće osobe na koju su delegirani poslovi i svih sukoba interesa koji mogu nastati iz takvih delegiranja,

17. opis kako UAIF ispunjava zahtjeve iz članka 18. stavka 4. ovoga Zakona,

18. opis postupka vrednovanja AIF-a i metodologije određivanja cijena za vrednovanje imovine, uključujući metode koje se koriste za vrednovanje imovine koju je teško procijeniti te vrijeme izračuna vrijednosti imovine AIF-a, u skladu s odredbama dijela 9. ovoga Zakona,

19. vrijeme, metodu i učestalost izračunavanja cijene za izdavanje novih udjela ili otkup postojećih te način objavljivanja cijena, opis iznosa i učestalosti plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja ili otkupa udjela,

20. opis upravljanja rizikom likvidnosti AIF-a, uključujući prava otkupa u redovnim kao i u iznimnim okolnostima i postojeće oblike otkupa ugovorene s ulagateljima,

21. opis svih vrsta naknada te troškova i izdataka i njihovih maksimalnih iznosa, koje ulagatelji mogu snositi izravno ili neizravno te jasan i nedvosmislen opis obračuna naknada,

22. opis načina na koji UAIF osigurava ulagateljima pravično postupanje i kad god ulagatelj dobije povlašteni tretman ili ima pravo dobiti povlašteni tretman, opis toga povlaštenog tretmana, vrste ulagatelja koji dobivaju takav povlašteni tretman i, gdje je to bitno, njihove pravne ili ekonomske veze s AIF-om ili UAIF-om,

23. način dostupnosti posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja,

24. povijesni prinos AIF-a, kada postoji,

25. identitet glavnih brokera i opis svih značajnih dogovora AIF-a s njegovim glavnim brokerima i način upravljanja sukobom interesa s tim u vezi, i odredbe u ugovoru s depozitarom o mogućem prijenosu i ponovnom korištenju imovine AIF-a te informacije o mogućem prijenosu odgovornosti na glavnog brokera,

26. opis kako i kada će biti objavljene informacije koje se zahtijevaju u skladu s člancima 223., 224. i 225. ovoga Zakona,

27. trajanje poslovne godine

28. datum izdavanja prospekta te

29. ostale informacije predviđene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Pravila AIF-a sadrže i podatak o svim mjerama koje je poduzeo depozitar kako bi se ugovorno oslobodio od odgovornosti u skladu s člankom 235. stavkom 6. ovoga Zakona, kao i sve promjene koje se odnose na odgovornost depozitara.

(3) Osim podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, pravila AIF-a moraju sadržavati i sljedeće:

a) osnovna prava, obveze i odgovornosti UAIF-a prema ulagateljima i AIF-u, ulagatelja prema UAIF-u i AIF-u te način i uvjete njihova ostvarenja i zaštite,

b) osnovna prava, obveze i odgovornosti UAIF-a prema depozitaru, depozitara prema UAIF-u i ulagateljima te ulagatelja prema depozitaru,

c) osnovne podatke o uvjetima poslovanja UAIF-a i nadzoru nad njegovim poslovanjem,

d) poslovne ciljeve i strategiju UAIF-a,

e) organizacijsku strukturu UAIF-a s jasnim linijama odgovornosti,

f) uvjete zaduživanja AIF-a,

g) postupke naknade štete ulagateljima za slučaj pogrešnog izračuna vrijednosti udjela i povrede ograničenja ulaganja, u skladu s odredbama članka 109. stavka 5. ovoga Zakona,

h) podatke o sukobu interesa i načinu njegova rješavanja, osobito u odnosu na mogući sukob interesa između AIF-a, odnosno ulagatelja u AIF i osnivača, odnosno imatelja kvalificiranih udjela u UAIF-u i/ili povezanih osoba UAIF-a, sukob interesa između AIF-ova međusobno te sukoba interesa koji proizlaze iz drugih djelatnosti i poslova iz članka 13. ovoga Zakona, ako ih UAIF obavlja,

i) opis postupka rješavanja sporova između UAIF-a i ulagatelja.

(4) U slučaju zatvorenog AIF-a, kada je UAIF dužan izraditi i objaviti prospekt u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala, ako su pravila AIF-a sastavni dio prospekta ista sadržavaju samo one informacije iz stavaka 1. – 3. ovoga članka koje dopunjuju one već sadržane u tom prospektu.

(5) U slučaju otvorenog AIF-a s javnom ponudom, kada je UAIF dužan izraditi i objaviti prospekt u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, ako su pravila AIF-a sastavni dio prospekta ista sadržavaju samo one informacije iz stavaka 1. – 4. ovoga članka koje dopunjuju one već sadržane u tom prospektu.

Objava pravila AIF-a

Članak 213.

(1) U slučaju AIF-a s javnom ponudom na objavu prospekta i pravila AIF-a odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(2) U slučaju AIF-a s privatnom ponudom, nakon izdavanja suglasnosti od strane Agencije, pravila AIF-a, kao i njihove izmjene i dopune, ne objavljuju se javno već se isključivo dostavljaju ulagateljima u AIF na način kako je predviđeno pravilima AIF-a.

Odjeljak 3.

Izvještavanje AIF-a

Poslovna godina AIF-a i primjena standarda financijskog izvještavanja

Članak 214.

(1) Poslovnu godinu AIF-a određuje UAIF pravilima svakog AIF-a, odnosno njegovim prospektom, kada je to primjenjivo.

(2) Na financijsko izvještavanje AIF-a primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, osim ako Agencija ne propiše drugačije.

(3) Agencija može propisati kontni plan za AIF.

Izvještaji AIF-a

Članak 215.

(1) Godišnji izvještaji AIF-a sastoje se od godišnjih financijskih izvještaja i dodatnih izvještaja AIF-a koji se sastavljaju i dostavljaju ulagateljima na zahtjev.

(2) Agencija će pravilnikom propisati strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja AIF-a te način dostavljanja i objavljivanja istih.

(3) Agencija će pravilnikom propisati strukturu, sadržaj, način i rokove dostave dodatnih izvještaja AIF-a koja je UAIF obavezan sastavljati i dostavljati ulagateljima na zahtjev.

(4) Osim izvještaja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka Agencija može pravilnikom propisati strukturu, sadržaj, način i rokove dostave drugih izvještaja AIF-a koja je UAIF obavezan sastavljati za potrebe Agencije.

Revizija izvještaja AIF-a

Članak 216.

(1) Godišnje izvještaje AIF-a iz članka 215. ovoga Zakona mora revidirati revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno.

(2) Agencija može detaljnije pravilnikom propisati opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupaka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja AIF-a, odnosno drugih izvještaja AIF-a.

(3) Agencija od revizora može tražiti dodatna pojašnjenja u vezi s revidiranim godišnjim izvještajima, odnosno drugim revidiranim izvještajima AIF-a.

(4) Isto revizorsko društvo može revidirati najviše 7 uzastopnih godišnjih izvještaja istog AIF-a.

(5) Ako Agencija utvrdi da revizija godišnjih izvještaja AIF-a nije obavljena ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom poslovanja AIF-a ili na drugi način utvrdi da revizija i revizorsko izvješće o godišnjim izvještajima AIF-a nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati od UAIF-a da reviziju obave ovlašteni revizori drugog revizorskog društva, a na trošak UAIF-a.

Rokovi izrade revidiranih godišnjih izvještaja AIF-ova

Članak 217.

Revidirani godišnji izvještaji AIF-ova dostavljaju se Agenciji u roku od 4 mjeseca od završetka poslovne godine za AIF-ove s javnom ponudom te u roku od 6 mjeseci od završetka poslovne godine za AIF-ove s privatnom ponudom.

Konsolidirani izvještaji AIF-a

Članak 218.

(1) Na AIF koji je obavezan sastavljati konsolidirane godišnje izvještaje u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja primjenjuju se odredbe iz ovoga Odjeljka Zakona na odgovarajući način.

(2) Agencija može propisati:

a) obvezu sastavljanja konsolidiranih godišnjih izvještaja neovisno o odredbi stavka 1. ovoga članka,

b) opseg konsolidacije te način i učestalost sastavljanja konsolidiranih izvještaja.

Odjeljak 4.

Dostava dokumenata i izvještaja ulagateljima

Članak 219.

UAIF i svaka osoba koja u ime i za račun UAIF-a trguje udjelima otvorenog AIF-a, odnosno udjelima otvorenog AIF-a iz države članice ili iz treće države u Republici Hrvatskoj, mora ulagatelju prije sklapanja ugovora o ulaganju besplatno staviti na raspolaganje pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo te na njegov zahtjev i revidirane financijske izvještaje otvorenog AIF-a za prethodno razdoblje ako postoje, odnosno svu dokumentaciju kako je utvrđeno pravilima AIF-a, prospektom kada je to primjenjivo, odnosno odredbama ovoga Zakona i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

Članak 220.

(1) UAIF je dužan pravila AIF-a te prospekt AIF-a ako postoji, i sve njegove promjene, kao i revidirane godišnje izvještaje AIF-a dostaviti nadležnim tijelima države sjedišta AIF-a.

(2) Na zahtjev nadležnih tijela države sjedišta UAIF-a, UAIF će i tim tijelima dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka.

Dostupnost pravila, prospekta i revidiranog godišnjeg izvještaja

Članak 221.

(1) Na svim mjestima na kojima se provodi nuđenje udjela otvorenog AIF-a, ulagateljima mora biti omogućen uvid u pravila AIF-a, prospekt AIF-a ako postoji i posljednje revidirane godišnje financijske izvještaje, ako postoje.

(2) Uvid u dokumente iz stavka 1. ovoga članka mora biti omogućen ulagateljima i kada nuđenje udjela u otvorenom AIF-u¸ izvan prodajnih mjesta obavljaju radnici UAIF-a, odnosno druge osobe koje je UAIF za to ovlastio.

(3) Ulagateljima se, na njihov zahtjev i besplatno, moraju dostaviti pravila AIF-a, prospekt AIF-a kada je primjenjivo i posljednji revidirani godišnji izvještaji.

(4) Ukoliko su predmet nuđenja udjeli otvorenog AIF-a s javnom ponudom, tada se na takvo nuđenje primjenjuju odredbe o nuđenju UCITS fondova iz zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Način dostave dokumenata i izvješća

Članak 222.

(1) Pravila otvorenog AIF-a ulagateljima se dostavljaju na način utvrđen pravilima AIF-a.

(2) U slučaju otvorenog AIF-a s javnom ponudom, pravila i prospekt AIF-a ulagatelju se dostavljaju na način kako je to utvrđeno za UCITS fondove iz zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

(3) Posljednji revidirani godišnji izvještaji ulagatelju se dostavljaju na način predviđen pravilima AIF-a, a ako pravila AIF-a to ne predviđaju, onda na način predviđen za dostavu prospekta, opisan u stavku 2. ovoga članka.

Odjeljak 5.

Druge objave i obavijesti ulagateljima

Članak 223.

(1) UAIF mora, za svaki AIF kojim upravlja, kao i za svaki od AIF-a kojim trguje, periodički objavljivati ulagateljima:

a) postotak imovine AIF-a koja podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njene nelikvidne prirode,

b) sve nove mjere za upravljanje likvidnošću AIF-a,

c) trenutni profil rizičnosti AIF-a i sustave upravljanja rizicima koje koriste UAIF-i za upravljanje navedenim rizicima.

(2) UAIF koji upravlja ili trguje AIF-om koji koristi financijsku polugu redovito objavljuje za svaki takav AIF:

a) sve promjene maksimalne razine financijske poluge, koju UAIF može koristiti za AIF, kao i bilo koje pravo ponovnog korištenja kolaterala ili bilo koje garancije odobrene u okviru sporazuma o financijskoj poluzi,

b) ukupan iznos financijske poluge koji koristi AIF.

(3) Agencija može pravilnikom, ovisno o vrsti AIF-a, detaljnije propisati obveze objavljivanja informacija iz ovoga članka kao i učestalost objave informacija iz ovoga članka.

Objava pravnih i poslovnih događaja

Članak 224.

(1) UAIF je dužan, kada je to moguće i primjenjivo, na svojim internetskim stranicama objaviti svaki pravni i poslovni događaj u vezi s UAIF-om i AIF-om s javnom ponudom kojim upravlja, kada se radi o događajima koji bi mogli utjecati na poslovanje AIF-a s javnom ponudom.

(2) O pravnim i poslovnim događajima iz stavka 1. ovoga članka, UAIF je dužan bez odgode obavijestiti i Agenciju.

(3) Na podatke iz stavka 1. ovoga članka, za zatvorene AIF-ove koji su uvršteni na uređeno tržište, dodatno se primjenjuju i odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala.

Dostava dodatnih informacija

Članak 225.

Na zahtjev ulagatelja UAIF je dužan bez odgode dostaviti i dodatne informacije o limitima koji se primjenjuju na području upravljanja rizicima AIF-a kojim UAIF upravlja, postupcima koji se koriste u tu svrhu, kao i o promjenama u rizičnosti i prinosima osnovnih vrsta financijskih instrumenata u koje je uložena imovina AIF-a.

Odjeljak 6.

Obavještavanje ulagatelja u Republici Hrvatskoj od strane UAIF-a iz države članice i UAIF-a iz treće države

Dostava informacija ulagateljima u Republici Hrvatskoj

Članak 226.

(1) UAIF iz države članice, ili njegov pravni zastupnik, dužan je ulagateljima u Republici Hrvatskoj, u vezi s poslovanjem AIF-a iz države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj, osigurati svu dokumentaciju i informacije koje osigurava i ulagateljima u državi sjedišta AIF-a.

(2) UAIF iz treće države, ili njegov pravni zastupnik, dužan je ulagateljima u Republici Hrvatskoj, u vezi s poslovanjem AIF-a iz treće države čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj, osigurati svu dokumentaciju i informacije koje osigurava i ulagateljima u trećoj državi u kojoj je sjedište AIF-a, odnosno u kojoj je osnovan.

(3) Neovisno o odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, dokumentacija i informacije o AIF-u iz države članice i iz treće države moraju biti dostavljeni, odnosno na raspolaganju ulagatelju koji je udjele u tim AIF-ima kupio u Republici Hrvatskoj, i nakon prestanka trgovanja udjelima tih AIF-ova u Republici Hrvatskoj, dok god postoje imatelji udjela u tim AIF-ima koji su svoje udjele kupili u Republici Hrvatskoj.

(4) UAIF iz države članice, odnosno UAIF iz treće države, svu dokumentaciju i informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora osigurati ulagateljima na način predviđen ovim Zakonom za dostavljanje pojedine dokumentacije i informacija AIF-a.

(5) Neovisno o odredbama stavka 4. ovoga članka, na učestalost objave cijene udjela AIF-a države članice, odnosno AIF-a iz treće države primjenjuje se zakon države članice sjedišta AIF-a, odnosno treće države u kojoj je sjedište AIF-a.

(6) Dokumentacija i informacije o AIF-u iz države članice, odnosno AIF-u iz treće države iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljene najkasnije na dan kada su ta dokumentacija i informacije bili na raspolaganju ili dostavljeni ulagateljima u matičnoj državi članici AIF-a, odnosno trećoj državi u kojoj je sjedište AIF-a.

Jezik dokumenata

Članak 227.

(1) Pravila AIF-a i kada je primjenjivo prospekt AIF-a iz države članice, odnosno iz treće države moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju na hrvatskom jeziku.

(2) Preostala dokumentacija i informacije o AIF-u iz države članice, odnosno iz treće države moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljeni na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(3) Za vjerodostojnost i točnost prijevoda dokumentacije i informacija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovara UAIF iz države članice, odnosno UAIF iz treće države.

Dio jedanaesti

DEPOZITAR

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 228.

(1) Imovina AIF-a povjerava se na pohranu i administriranje depozitaru.

(2) Depozitar AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj može biti:

1. kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja ima odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,

2. podružnica kreditne institucije države članice, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, koja ima odobrenje nadležnog tijela te države članice za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,

3. podružnica kreditne institucije iz treće države, osnovana u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, koja ima odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja.

(3) Depozitar obavlja poslove određene ovim Zakonom na temelju pisanog ugovora o obavljanju poslova depozitara sklopljenog s UAIF-om.

(4) Depozitar mora biti spreman i sposoban ispuniti sve organizacijske zahtjeve i uvjete potrebne za ispunjenje dužnosti depozitara prema odredbama ovoga Zakona.

(5) Upravitelji depozitara AIF-a moraju imati odgovarajuće iskustvo. Upraviteljima depozitara smatraju se osobe odgovorne za poslovanje organizacijske jedinice koja obavlja poslove depozitara unutar kreditne institucije, odnosno podružnice kreditne institucije ili osobe koje mogu utjecati na poslovnu politiku u depozitarnom poslovanju kreditne institucije, odnosno podružnice kreditne institucije.

(6) Niti jedan subjekt ne smije djelovati i kao UAIF i kao depozitar.

(7) Glavni broker koji djeluje kao druga ugovorna strana AIF-a ne smije istovremeno djelovati kao depozitar tog AIF-a, ukoliko nije funkcionalno i hijerarhijski razdvojio poslovanje svojih depozitarnih poslova od poslova glavnog brokera te moguće sukobe interesa primjereno prepoznaje, istima upravlja, prati ih i objavljuje ulagateljima u AIF.

(8) Delegiranje skrbničkih poslova od strane depozitara glavnom brokeru je dozvoljeno ako su ispunjeni odgovarajući uvjeti za delegiranje u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(9) Osoba koja je imenovana depozitarom AIF-a ne smije biti imenovana za vanjskog procjenitelja toga AIF-a, ukoliko nije funkcionalno i hijerarhijski razdvojila obavljanje svojih depozitarnih poslova od svojih dužnosti vanjskog procjenitelja i ukoliko moguće sukobe interesa primjereno ne prepoznaje, istima upravlja, prati i objavljuje ulagateljima u AIF.

(10) Svaki AIF može imati samo jednoga depozitara.

(11) Depozitar djeluje isključivo u interesu ulagatelja u AIF-ove za koje obavlja poslove depozitara.

Izbor i promjena depozitara

Članak 229.

(1) Na izbor depozitara od strane UAIF-a, kao i svaku promjenu depozitara, Agencija mora izdati suglasnost.

(2) Agencija će pravilnikom propisati postupak, uvjete i način za izbor depozitara i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija u bilo koje doba može UAIF-u naložiti promjenu depozitara, a osobito u slučaju:

1. kada depozitar, prema ocjeni Agencije, ne ispunjava svoje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona,

2. postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost depozitara za uredno, pravovremeno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona,

3. kada Agencija opravdano sumnja da UAIF i depozitar djeluju u dosluhu na štetu interesa ulagatelja u AIF,

4. kada postoje okolnosti koje konkretno upućuju na povredu kontrolnih obveza depozitara i osnovnih obveza UAIF-a.

Odjeljak 2.

Dužnosti i obveze depozitara

Članak 230.

(1) Depozitar za AIF obavlja sljedeće poslove, kada je to primjenjivo s obzirom na vrstu imovine u koju AIF ulaže:

a) pohrane i/ili evidencije imovine AIF-a,

b) kontinuirano prati novčane tokove AIF-a,

c) vođenja računa za imovinu AIF-a i odjeljivanja imovine svakog pojedinog AIF-a od imovine ostalih AIF-ova, imovine depozitara i drugih klijenata depozitara te UAIF-a,

d) osigurava da se izdavanje, otkup i isplata udjela koji se provode od strane ili u ime AIF-a ili ih je obavio UAIF, obavljaju u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim važećim propisima, pravilima AIF-a i prospekta AIF-a kada je to primjenjivo,

e) kontrolira da se imovina AIF-a ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama pravila AIF-a, prospekta AIF-a kada je to primjenjivo, ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih važećih propisa,

f) potvrđuje da je izračun neto vrijednosti imovine AIF-ova te cijene udjela AIF-ova obavljen u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, važećim propisima te pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo,

g) izvještavanje Agencije i UAIF-a o provedenom postupku utvrđivanja neto vrijednosti imovine AIF-a te o stanju na transakcijskom računu za poslovne namjene,

h) izvršava naloge UAIF-a u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj AIF-a, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo,

i) izvješćuje UAIF o korporativnim akcijama vezanim za imovinu AIF-a koja mu je povjerena na pohranu i izvršava njegove naloge koji iz toga proizlaze,

j) zaprima uplate svih prihoda i drugih prava dospjelih u korist AIF-a, a koji proizlaze iz njegove imovine,

k) osigurava da se prihodi AIF-a koriste u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo te da su troškovi koje plaća AIF u skladu s uvjetima iz njegovih pravila i prospekta kada je to primjenjivo, odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih propisa,

l) obavlja druge poslove koji su predviđeni ugovorom o obavljanju poslova depozitara,

m) prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane UAIF-a,

n) revizorima i drugim osobama ovlaštenima za obavljanje uvida, uključujući Agenciju, omogućuje pristup i razmjenjuje informacije o podacima i računima vezanim uz AIF i njegovu imovinu.

(2) Agencija može pravilnikom propisati poslove depozitara za pojedine vrste imovine u koju AIF ulaže.

Evidencija o kršenjima i obavijesti depozitara o pitanjima važnima za nadzor

Članak 231.

(1) Na zahtjev Agencije, depozitar će Agenciji dostaviti obavijesti i informacije o svim pitanjima važnima za obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova depozitara za AIF-ove.

(2) Kada depozitar, pri izvršavanju svojih dužnosti i obveza iz članka 230. ovoga Zakona, utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti koje su posljedica aktivnosti UAIF-a, a predstavljaju kršenje obveza UAIF-a određenih ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona ili pravila, odnosno kada je primjenjivo prospekta AIF-a, na iste će bez odgode pisanim putem upozoriti UAIF i zatražiti pojašnjenje tih okolnosti.

(3) Ako UAIF, nakon upozorenja depozitara iz stavka 1. ovoga članka, nastavi s kršenjem svojih obveza, depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

(4) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati način i rokove obavještavanja o utvrđenim nepravilnostima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

Način pohrane imovine AIF-a

Članak 232.

(1) Imovina AIF-a povjerit će se na pohranu depozitaru na sljedeći način:

1. financijski instrumenti pohranjeni na skrbništvo:

a) depozitar će pohraniti na skrbništvo sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira,

b) financijski instrumenti koji ne mogu biti ubilježeni na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira i materijalizirani financijski instrumenti predani depozitaru bit će ubilježeni na drugim odgovarajućim računima;

2. neplasirana novčana sredstva držat će se na transakcijskim računima za poslovne namjene, koji ne mogu biti predmetom ovrhe u vezi potraživanja prema depozitaru ili UAIF-u;

3. ostala imovina:

a) ostalu imovinu AIF-a, depozitar će provjeriti i potvrditi da je ona vlasništvo AIF-a te će voditi evidencije takve imovine,

b) provjera i potvrda činjenice da je imovina vlasništvo AIF-a mora se temeljiti na informacijama ili dokumentima koje je depozitaru dostavio UAIF ili, kada je to primjenjivo, na podacima iz javno dostupnih registara i evidencija.

(2) U svrhu pohrane, depozitar će osigurati da se svi financijski instrumenti i novčana sredstva iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka u njegovim knjigovodstvenim evidencijama vode na odvojenim računima na način propisan zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenim u ime AIF-a ili u ime UAIF-a, a za račun AIF-a kojim upravlja, tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada AIF-u.

(3) Depozitar je dužan ažurno voditi svoje evidencije.

(4) Agencija može pravilnikom dodatno propisati način pohrane imovine AIF-ova kod depozitara.

Odvojenost poslovanja depozitara te vođenje imovine AIF-a

Članak 233.

(1) Poslovi pohrane i administriranja te ostali poslovi koje depozitar obavlja za UAIF moraju biti ustrojstveno odvojeni od ostalih poslova koje depozitar obavlja u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija.

(2) Imovinu AIF-a depozitar čuva i vodi tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada AIF-u od imovine depozitara i ostalih klijenata depozitara.

(3) Kada je depozitaru povjerena na pohranu imovina AIF-a, dužan je primjenjivati odgovarajuće mjere kako bi se zaštitila prava vlasništva i druga prava AIF-a, osobito u slučaju nesolventnosti UAIF-a i depozitara.

(4) Depozitar i poddepozitar iz članka 241. ovoga Zakona ne smiju koristiti imovinu AIF-a iz članka 232. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona za obavljanje transakcija za vlastiti račun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe, svoje osnivače, radnike ili u bilo koju drugu svrhu osim u korist ulagatelja.

(5) Imovina AIF-a iz članka 232. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona ne ulazi u imovinu, likvidacijsku ili stečajnu masu depozitara ili poddepozitara iz članka 241. ovoga Zakona, niti može biti predmetom ovrhe u vezi potraživanja prema depozitaru ili poddepozitaru iz članka 241. ovoga Zakona.

(6) Kada je imovina AIF-a iz članka 232. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona pohranjena kod poddepozitara iz članka 241. stavka 2. ovoga Zakona, mora se osigurati ista razina zaštite imovine ulagatelja kao u stavku 5. ovoga članka.

Izvršavanje obveza depozitara

Članak 234.

(1) U izvršavanju svojih poslova i dužnosti predviđenih ovim Zakonom i ugovorom o obavljanju poslova depozitara, depozitar će postupati pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, neovisno o UAIF-u, svojem osnivaču ili imatelju kvalificiranog udjela i isključivo u interesu ulagatelja u AIF za koji obavlja poslove depozitara.

(2) Depozitar će izvršavati naloge i upute UAIF-a isključivo ako su u skladu s odredbama ovoga Zakona te pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo.

(3) Depozitar putem svoje organizacijske strukture i internih akata, u izvršavanju poslova, obveza i dužnosti depozitara predviđenih ovim Zakonom i ugovorom o obavljanju poslova depozitara, mora izbjegavati sukob interesa između depozitara, svoga osnivača i/ili imatelja kvalificiranog udjela u depozitaru i AIF-a, ulagatelja u AIF i UAIF-a. Nadzor postupanja depozitara u skladu s ovom odredbom u nadležnosti je tijela depozitara koje je neovisno o upravi depozitara.

(4) Upravitelji i ostali radnici depozitara, njegovi prokuristi te punomoćnici ne smiju biti radnici UAIF-a.

(5) Članovi uprave i ostali radnici UAIF-a, njegovi prokuristi te punomoćnici ne smiju biti radnici depozitara.

Članak 235.

(1) Depozitar je odgovoran UAIF-u i ulagateljima AIF-a za gubitak imovine koji je prouzrokovao on ili treća osoba kojoj je delegirao pohranu financijskih instrumenata AIF-a.

(2) U slučaju gubitka financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo, depozitar u imovinu AIF-a vraća financijski instrument iste vrste ili odgovarajući iznos novčanih sredstava bez nepotrebnog kašnjenja.

(3) Depozitar nije odgovoran za gubitak financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo, ako može dokazati da je gubitak nastao kao rezultat vanjskog događaja izvan njegove razumne kontrole, čije bi posljedice bile neizbježne unatoč svim razumnim nastojanjima da se one izbjegnu.

(4) U slučaju gubitka financijskog instrumenta kojeg u pohrani drži treća osoba na koju je ta funkcija delegirana u skladu s odredbama ovoga Zakona, depozitar se može osloboditi odgovornosti:

a) ako je delegiranje izvršeno uz ispunjenje uvjeta iz članka 241. stavka 1. ovoga Zakona,

b) ako postoji pisani sporazum, između depozitara i treće osobe o izričitom prijenosu odgovornosti na treću osobu koji omogućava da AIF ili UAIF u ime AIF-a izravno postavi zahtjev trećoj osobi koji se odnosi na gubitak financijskog instrumenta ili da isti zahtjev za njih postavi depozitar te

c) ako postoji pisani sporazum između depozitara i AIF-a, odnosno UAIF-a koji djeluje u njegovo ime, koji izrijekom omogućava oslobođenje depozitara od odgovornosti uz navođenje objektivnog razloga takva oslobođenja.

(5) Depozitar je odgovoran za štetu UAIF-u, odnosno ulagateljima u AIF, ako je šteta nastala kao rezultat namjernog propusta ili nepažnje u ispunjenju njegovih ostalih obveza depozitara.

(6) Kada propisi trećih država zahtijevaju da su određeni financijski instrumenti pohranjeni na skrbništvo kod lokalnih subjekata, a u toj državi nema lokalnih subjekata koji ispunjavaju uvjete za delegiranje iz članka 241. stavka 1. točke d) alineja 2. i 3. ovoga Zakona, depozitar se može osloboditi od odgovornosti prema UAIF-u i ulagateljima u AIF ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) pravila AIF-a, odnosno prospekt AIF-a kada je to primjenjivo izričito omogućavaju takvo oslobođenje od odgovornosti prema uvjetima iz ovoga stavka,

b) ulagatelji u AIF su prije ulaganja uredno informirani o takvom oslobođenju od odgovornosti i okolnostima koje opravdavaju takvo oslobođenje od odgovornosti,

c) UAIF je uputio depozitara da delegira poslove skrbništva takvih financijskih instrumenata tome lokalnom subjektu,

d) u pisanom sporazumu sklopljenom između UAIF-a i depozitara izričito je dopušteno takvo oslobođenje od odgovornosti,

e) u pisanom sporazumu sklopljenom između depozitara i treće osobe izričito je propisan prijenos odgovornosti s depozitara na taj lokalni subjekt te da UAIF i ulagatelj mogu svoje zahtjeve za naknadu štete i imovine podnijeti izravno protiv lokalnog subjekta.

Revizija izvršavanja obveza depozitara

Članak 236.

(1) Izvršavanje obveza depozitara jednom godišnje revidirat će revizor.

(2) Revizor iz stavka 1. ovoga članka je ovlašteni revizor revizorskog društva koje revidira godišnje financijske izvještaje depozitara, koji mora imati dostatno iskustvo u odnosu na predmet revizije.

(3) Depozitar mora imenovati revizorsko društvo u roku utvrđenom propisima koji uređuju reviziju.

(4) Depozitar je dužan obavijestiti Agenciju o izboru revizorskog društva bez odgode.

(5) U roku od jednog mjeseca od primitka obavijesti iz stavka 4. ovoga članka, Agencija depozitaru može naložiti imenovanje novoga revizorskog društva, ako ocijeni da je to potrebno kako bi se ostvarila svrha revizije.

(6) Depozitar je po primitku revizorskog izvješća dužan bez odgode dostaviti revizorsko izvješće Agenciji.

(7) Agencija može pravilnikom propisati opseg i sadržaj revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji izvršavanja obveza depozitara.

(8) Ako Agencija utvrdi da revizija izvršavanja obveza depozitara nije obavljena ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom nad depozitarom ili na drugi način utvrdi da revizija i revizorsko izvješće o izvršavanju obveza depozitara nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati od depozitara da reviziju obave ovlašteni revizori drugog revizorskog društva, a na trošak depozitara.

Poslovna tajna

Članak 237.

Podatke o imateljima udjela, njihovim udjelima te uplatama i isplatama, koji su mu učinjeni dostupnima u skladu s odredbama ovoga Zakona, depozitar je dužan čuvati kao poslovnu tajnu.

Odjeljak 3.

Odgovornost depozitara

Članak 238.

(1) Depozitar odgovara UAIF-u i ulagateljima u AIF za počinjenu štetu ako neopravdano ne ispunjava, ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene ugovorom o obavljanju poslova depozitara, ovim Zakonom, pravilima AIF-a i prospekta AIF-a kada je to primjenjivo, uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova iz članka 232. ovoga Zakona delegirao trećim osobama.

(2) Depozitar odgovara UAIF-u i ulagateljima zbog gubitka imovine AIF-a koji su nastali kao posljedica propusta depozitara u obavljanju i izvršavanju njegovih dužnosti.

(3) Depozitar ne odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica više sile.

Ostvarivanje zahtjeva i prava od strane depozitara i prema depozitaru

Članak 239.

(1) Depozitar je ovlašten i dužan u svoje ime ostvarivati zahtjeve i prava ulagatelja prema UAIF-u, zbog kršenja odredaba ovoga Zakona, pravila AIF-a, odnosno prospekta AIF-a kada je to primjenjivo. To ne sprječava ulagatelje da pojedinačno i samostalno ostvaruju imovinsko-pravne zahtjeve prema UAIF-u.

(2) Depozitar je dužan vratiti u imovinu AIF-a sve što je iz nje isplaćeno bez valjane pravne osnove.

(3) UAIF je ovlašten i dužan u svoje ime ostvarivati pravo ulagatelja prema depozitaru.

(4) U slučaju da UAIF ne podigne tužbu iz stavka 3. ovoga članka u roku od 60 dana od nastupa kršenja ovoga Zakona, pravila AIF-a, odnosno prospekta AIF-a kada je to primjenjivo, pravo na izravno podnošenje tužbe imaju ulagatelji.

Isplata sredstava s računa AIF-a

Članak 240.

(1) Depozitar će, s računa AIF-a, isplatiti UAIF-u samo ona sredstva za koja je isplata predviđena pravilima AIF-a, odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

(2) Depozitar može samo uz odobrenje UAIF-a, s računa AIF-a, isplatiti naknadu za obavljene poslove depozitara u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Odjeljak 4.

Delegiranje poslova depozitara na treće osobe

Članak 241.

(1) Depozitar trećim osobama (poddepozitaru) može delegirati samo poslove i dužnosti iz članka 232. ovoga Zakona i to ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) poslovi i dužnosti se ne delegiraju kako bi se izbjegle obveze i zahtjevi predviđeni ovim Zakonom,

b) delegiranje se provodi iz objektivnih razloga i isključivo s ciljem povećanja učinkovitosti obavljanja tih poslova i dužnosti,

c) depozitar mora dokazati da je treća osoba izabrana primjenom dužne pažnje i da će depozitar u svako doba dužnom pažnjom i učinkovito nadzirati obavljanje delegiranih poslova,

d) depozitar mora dokazati da treća osoba ispunjava i da će za trajanja ugovora o delegiranju kontinuirano ispunjavati sljedeće uvjete:

– ima uređeno unutarnje ustrojstvo te iskustvo potrebno i primjereno prirodi i složenosti imovine AIF-a koja mu je povjerena na pohranu u skladu s odredbama članka 232. ovoga Zakona,

– radi se o osobi koja podliježe bonitetnom nadzoru i nadzoru prema odredbama mjerodavnog prava (uključujući zahtjeve o adekvatnosti kapitala), u odnosu na delegiranje poslova skrbništva iz članka 232. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona,

– radi se o osobi nad kojom se redovito periodički provodi neovisna vanjska revizija kako bi se osiguralo i potvrdilo da je osoba u posjedu i/ili ima nadzor nad financijskim instrumentima koji su joj povjereni na skrbništvo, u odnosu na delegiranje poslova skrbništva iz članka 232. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona,

– odvaja imovinu klijenata depozitara od vlastite imovine tako da se u bilo kojem trenutku može jasno i nedvojbeno identificirati i utvrditi koja imovina pripada klijentima toga depozitara,

– bez suglasnosti UAIF-a i prethodnog obavještavanja depozitara ne smije raspolagati imovinom koja je povjerena na pohranu,

– udovoljava obvezama i zabranama iz članaka 233. i 234. ovoga Zakona.

(2) Kada propisi trećih država zahtijevaju da su određeni financijski instrumenti pohranjeni na skrbništvo kod lokalnih subjekata, a u toj državi nema lokalnih subjekata koji zadovoljavaju uvjete za delegiranje iz stavka 1. ovoga članka, depozitar može delegirati poslove i dužnosti takvom lokalnom subjektu unatoč tome što navedeni uvjeti nisu ispunjeni ako:

a) to zahtijeva i u mjeri do koje to zahtijeva propis treće države,

b) nema lokalnih subjekata koji zadovoljavaju uvjete za delegiranje iz stavka 1. ovoga članka,

c) ulagatelji u AIF su prije ulaganja uredno informirani o tome delegiranju i pravnim ograničenjima na snazi u trećoj državi te o okolnostima koje opravdavaju to delegiranje,

d) UAIF je uputio depozitara da delegira poslove skrbništva takvih financijskih instrumenata tome lokalnom subjektu.

(3) Treća osoba može dalje delegirati obavljanje delegiranih poslova i dužnosti samo ako su ispunjeni uvjeti iz ovoga članka.

(4) Treće osobe kojima je depozitar delegirao obavljanje poslova i dužnosti iz članka 232. ovoga Zakona mogu biti samo domaće ili strane kreditne institucije ili strani skrbnici koji imaju odobrenje nadležnog tijela za obavljanje poslova pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja, a koji su propisani zakonom koji uređuje tržište kapitala.

(5) Depozitar odgovara UAIF-u i ulagateljima za izbor treće osobe.

(6) U smislu ovoga članka, usluge koje pružaju sustavi za namiru vrijednosnih papira u skladu s odredbama zakona koji uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, odnosno zakona države članice kojim se u njen pravni sustav prenosi Direktiva 98/26/EC, odnosno slične odredbe propisa treće države, ne smatraju se delegiranjem poslova depozitara iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 242.

(1) Depozitar koji je delegirao poslove iz članka 232. ovoga Zakona na treće osobe Agenciji će bez odgađanja dostaviti:

a) sve ugovore koje je sklopio s trećim osobama,

b) popis svih trećih osoba s kojima je sklopio ugovor o delegiranju, najkasnije do 31. ožujka svake godine.

(2) Popis iz stavka 1. točke b) ovoga članka depozitar dostavlja i UAIF-u, a depozitar i UAIF objavljuju ga bez odgode svaki na svojim internetskim stranicama, kada je to primjenjivo.

Članak 243.

Depozitar koji je delegirao poslove iz članka 232. ovoga Zakona na treće osobe, dužan je:

a) učinkovito, kontinuirano i s dužnom pažnjom nadzirati obavljanje delegiranih poslova, a osobito potencijalnih rizika vezanih uz pohranu imovine AIF-a na skrbništvo te obavještavati UAIF o okolnostima koje mogu uzrokovati promjenu tih rizika,

b) bez odgode obavijestiti Agenciju i UAIF o neispunjenju i/ili neurednom ispunjenju obveze te propustu treće osobe koji može značajno utjecati na imovinu AIF-a pohranjenu na skrbništvo.

Članak 244.

Kada je depozitar delegirao poslove iz članka 232. ovoga Zakona na treće osobe, u pravilima AIF-a, odnosno prospekta kada je to primjenjivo, u dijelu koji se odnosi na depozitara moraju se navesti i sljedeći podaci:

1. ugovori sklopljeni između depozitara i trećih osoba koji mogu utjecati na njihovu odgovornost prema ulagateljima (primjerice, izbor mjerodavnog prava),

2. opis rizika koje delegiranje može imati na imovinu AIF-a, osobito u slučaju neispunjenja i/ili neurednog ispunjenja obveze te propusta poddepozitara.

Odjeljak 5.

Promjena depozitara

Članak 245.

(1) Depozitar koji namjerava prestati obavljati poslove depozitara ili raskinuti ugovor o obavljanju poslova depozitara imovine određenog AIF-a, dužan je najmanje 2 mjeseca prije planiranog prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno raskida ugovora, uputiti pisanu obavijest o svojoj namjeri Agenciji i UAIF-u za koje obavlja poslove depozitara.

(2) U slučaju da UAIF ne zaključi ugovor o obavljanju poslova depozitara s drugim depozitarom u roku od 2 mjeseca od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, depozitar je dužan, ako je u mogućnosti, nastaviti s pružanjem depozitnih usluga u daljnjem roku od mjesec dana.

(3) U slučaju da depozitar prestane poslovati u svojstvu depozitara i ako u roku od 2 mjeseca, odnosno u dodatnom roku od mjesec dana ne bude zaključen ugovor o obavljanju poslova depozitara između UAIF-a i drugog depozitara, AIF-ovi za koje je depozitar obavljao poslove depozitara moraju biti likvidirani, u skladu s odredbama dijela 15. ovoga Zakona.

Članak 246.

(1) UAIF može, uz suglasnost Agencije i prema uvjetima iz ovoga Zakona, zamijeniti postojećeg depozitara novim depozitarom.

(2) Dotadašnji depozitar mora u pisanom obliku, u roku od 3 dana od primitka zahtjeva UAIF-a za raskid ugovora o obavljanju poslova depozitara, obavijestiti Agenciju da li prema svim njegovim saznanjima postoje nerazriješene povrede ovoga Zakona ili drugih propisa.

Članak 247.

U slučaju raskida ugovora o obavljanju poslova depozitara, depozitar je dužan svu imovinu AIF-a prenijeti na pohranu i administriranje novom depozitaru s kojim UAIF zaključi ugovor o obavljanju poslova depozitara, pri čemu mora predati i knjige računa, evidencije i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje AIF-a za koji je do tada obavljao poslove depozitara, i to bilo u pisanom ili elektroničkom obliku, ovisno o načinu vođenja naznačenih podataka.

Odjeljak 6.

Članak 248.

(1) Depozitar mora na zahtjev nadležnih tijela države sjedišta AIF-a dostaviti sve podatke i dati sve informacije koje je dobio, prikupio i saznao obavljajući poslove određene ovim Zakonom.

(2) Ako država sjedišta UAIF-a nije država sjedišta AIF-a, depozitar mora sklopiti poseban pisani ugovor s UAIF-om kojim se uređuje protok informacija potrebnih za izvršavanje poslova i obveza depozitara iz članaka 230. i 231. ovoga Zakona i iz drugih zakona i propisa koji su relevantni za depozitara u državi sjedišta AIF-a.

Članak 249.

(1) Na pisani ugovor iz članka 228. stavka 3. i članka 248. stavka 2. ovoga Zakona, sklopljen između depozitara i UAIF-a primjenjuje se pravo države sjedišta AIF-a.

(2) Agencija može pravilnikom odrediti sadržaj pisanog ugovora iz članka 228. stavka 3. i članka 248. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 250.

(1) Agencija će oduzeti izdanu suglasnost na izbor depozitara u sljedećim slučajevima:

a) ako je suglasnost izdana na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način,

b) ako depozitar prestane ispunjavati uvjete pod kojima je suglasnost izdana,

c) danom otvaranja stečajnog postupka nad depozitarom,

d) danom otvaranja postupka likvidacije depozitara,

e) ako Agencija utvrdi da depozitar ne ispunjava svoje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove, a oduzimanje suglasnosti je primjerenije od promjene depozitara iz članka 229. stavka 3. ovoga Zakona,

f) ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju sposobnost depozitara za uredno, pravovremeno i kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona, osobito u odnosu na delegirane poslove, a oduzimanje suglasnosti je primjerenije od promjene depozitara iz članka 229. stavka 3. ovoga Zakona,

g) ako depozitar sustavno i/ili teško krši odredbe ovoga Zakona ili pravila AIF-a, odnosno kada je primjenjivo prospekta AIF-a.

(2) Agencija može pravilnikom propisati način postupanja UAIF-a i depozitara u slučajevima kada je depozitaru oduzeto odobrenje za rad, odnosno suglasnost na izbor depozitara.

Dio dvanaesti

OSNIVANJE AIF-a

NAKNADE AIF-a

PREKORAČENJA OGRANIČENJA ULAGANJA

Odjeljak 1.

Osnivanje AIF-a

Članak 251.

(1) Za osnivanje AIF-a potrebno je ishoditi odobrenje Agencije.

(2) Zahtjev za osnivanje te izdavanje odobrenja za rad AIF-a Agenciji u ime AIF-a podnosi UAIF. Zahtjev mora sadržavati:

1. naziv AIF-a, njegovu investicijsku strategiju i vrstu AIF-a u skladu s pravilnikom iz članka 7. stavka 8. ovoga Zakona,

2. pravila AIF-a te prospekt, statut i društveni ugovor AIF-a kada je to primjenjivo,

3. podatke o rizicima vezanima za AIF kojim namjerava upravljati,

4. podatke o glavnom AIF-u, ako je AIF napajajući AIF,

5. politiku UAIF-a u vezi s korištenjem financijske poluge, kada je to primjenjivo,

6. ugovor o obavljanju poslova depozitara sklopljen između UAIF-a i depozitara,

7. podatak o revizorskom društvu i

8. dokaz da UAIF ispunjava organizacijske zahtjeve iz članaka 47. do 62. ovoga Zakona.

(3) Agencija će pravilnikom pobliže odrediti obvezni sadržaj zahtjeva za osnivanje te izdavanje odobrenja za rad iz stavka 2. ovoga članka, a može propisati i dodatne podatke koji se prilažu uz zahtjev.

(4) Agencija će o zahtjevu odlučiti u roku od 2 mjeseca od dana primitka urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama pravilnika iz stavka 3. ovoga članka, sadrži sve propisane podatke i ako mu je priložena sva potrebna dokumentacija s propisanim sadržajem.

(5) Ako podnositelj zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka u roku koji odredi Agencija ne ukloni nedostatke zahtjeva u skladu sa zaprimljenom obavijesti Agencije, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

(6) Kada zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi UAIF iz države članice ili UAIF iz treće države, Agencija će, za potrebe provjere usklađenosti poslovanja UAIF-a iz države članice ili UAIF-a iz treće države na području Republike Hrvatske, od nadležnoga tijela matične države članice UAIF-a, odnosno referentne države članice UAIF-a tražiti dodatne informacije o tome odnosi li se odobrenje koje UAIF ima za obavljanje poslova upravljanja AIF-ovima i na vrstu AIF-ova na koji se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.

UAIF koji namjerava malim ulagateljima nuditi udjele AIF-a

Članak 252.

(1) UAIF koji namjerava malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj nuditi udjele AIF-a mora dobiti prethodno odobrenje Agencije.

(2) Agencija će u svakom pojedinom slučaju utvrditi da li se određeni AIF može smatrati vrstom AIF-a čije je udjele, u skladu s pravilnikom iz članka 7. stavka 8. ovoga Zakona, dopušteno nuditi malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj.

(3) Postupak izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka i potrebnu dokumentaciju Agencija će propisati pravilnikom.

Odbijanje zahtjeva za osnivanje i izdavanje odobrenja za rad AIF-a

Članak 253.

(1) Agencija će UAIF-u odbiti zahtjev za osnivanje te izdavanje odobrenja za rad AIF-a ako:

1. UAIF nije sklopio ugovor o obavljanju poslova depozitara s depozitarom,

2. prospekt i/ili pravila AIF-a nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

3. UAIF ne ispunjava druge uvjete potrebne za upravljanje tom vrstom AIF-a, određene ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, ili

4. UAIF nema adekvatnu organizacijsku strukturu i uvjete za upravljanje tom vrstom AIF-a.

(2) Agencija UAIF-u može odbiti zahtjev za osnivanje te izdavanje odobrenja za rad AIF-a ako UAIF već obavlja djelatnost upravljanja AIF-ovima na području Republike Hrvatske, a Agencija je zbog ozbiljnih ili učestalih kršenja odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, već izricala nadzorne mjere koje UAIF nije poštovao.

(3) Agencija će se prije odbijanja zahtjeva za osnivanje i izdavanje odobrenja za rad AIF-a UAIF-u iz države članice ili iz treće države, o tome posavjetovati s nadležnim tijelom države članice, odnosno referentne države članice.

Razdoblje početnog prikupljanja sredstava otvorenog AIF-a

Članak 254.

(1) Razdoblje za početno prikupljanje sredstava u otvorenom AIF-u utvrđeno je pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

(2) Tijekom tog razdoblja, ovisno o pravilima otvorenog AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo, AIF može:

a) prikupljati novčana sredstva, ili

b) prikupljati obvezujuće ponude na uplatu sredstava u AIF.

(3) U slučaju iz stavka 2. točke a) ovoga članka:

a) tijekom tog razdoblja ukupni iznos primljenih novčanih sredstava drži se na računu AIF-a kod depozitara i ne smije se ulagati sve do trenutka kada AIF ne stekne uvjete za raspolaganje sredstvima prema pravilima i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo,

b) ulaganje prikupljenih novčanih sredstava smije početi tek po isteku razdoblja početnog prikupljanja sredstava.

(4) Cijena izdanja i način dodjele udjela ulagateljima određeni su člankom 196. ovoga Zakona.

(5) Prije uspješnog okončanja početnog prikupljanja sredstava u AIF-u, ulagateljima se ne zaračunavaju i ne naplaćuju nikakve naknade.

(6) U slučaju da okončanjem razdoblja za početno prikupljanje sredstava nisu prikupljena sredstva u skladu s pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo, UAIF je dužan:

a) u slučaju iz stavka 2. točke a) ovoga članka, vratiti uplaćena sredstva ulagateljima u roku od 15 dana, ili

b) u slučaju iz stavka 2. točke b) ovoga članka, odbiti zaprimljene obvezujuće ponude ulagatelja te ih o tome obavijestiti pisanim putem.

(7) Ako se AIF ne osnuje u roku od 12 mjeseci od izdavanja odobrenja za njegovo osnivanje i rad, prestaje važiti izdano odobrenje.

(8) Agencija može pravilnikom pobliže propisati uvjete početne ponude udjela iz ovoga članka.

Izdavanje udjela otvorenog AIF-a

Članak 255.

(1) Izdavanje udjela otvorenog AIF-a obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava na račun AIF-a.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, izdavanje udjela može se obaviti dodjelom novih udjela na ime isplate udjela u dobiti, odnosno prilikom smanjivanja vrijednosti udjela na ime dodjele novih udjela, odnosno u drugim slučajevima propisanim pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo ili koje propiše Agencija.

(3) Uplata u AIF obavlja se u novčanim sredstvima, a iznimno i:

a) u financijskim instrumentima u posebnim okolnostima koje pravilnikom odredi Agencija, uz uvjet da se tim financijskim instrumentima trguje na uređenom tržištu te da im je moguće utvrditi točnu cijenu;

b) u drugim oblicima imovine u posebnim okolnostima u slučaju AIF-a s privatnom ponudom, ako je tako predviđeno pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo i ako je stjecanje te imovine u skladu sa strategijom ulaganja AIF-a, uz uvjet da je prethodno provedena procjena te imovine od strane neovisnog ovlaštenog procjenitelja.

Odjeljak 2.

Naknade koje naplaćuje UAIF

Članak 256.

(1) Naknade koje UAIF izravno naplaćuje ulagatelju u AIF utvrđuju se pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

(2) Naknade koje UAIF naplaćuje AIF-u utvrđuju se pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

(3) Pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo moraju biti jasno određeni uvjeti za naplatu naknada iz ovoga članka, visina naknade i način njihovog izračuna kao i mogućnost sniženja ili nenaplaćivanja neke od naknada na temelju odluke UAIF-a.

(4) Agencija može propisati pravilnikom uvjete za naplatu, visinu i način izračuna naknada iz ovoga članka.

Ostali troškovi i naknade AIF-a

Članak 257.

(1) Osim naknada iz članka 256. ovoga Zakona AIF-u se mogu naplaćivati samo oni troškovi poslovanja i naknade koji su određeni stavkom 2. ovoga članka, pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

(2) Iz imovine AIF-a mogu se izravno plaćati isključivo:

1. naknade i troškovi plativi depozitaru,

2. troškovi, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine,

3. troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno te troškove isplate prihoda ili dobiti,

4. troškovi godišnje revizije,

5. sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji u vezi s izdavanjem odobrenja AIF-u,

6. porezi koje je AIF dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,

7. troškovi objave izmjena pravila i/ili prospekta i drugih propisanih objava, te

8. ostali troškovi određeni posebnim zakonima (primjerice troškovi Agencije i/ili drugog nadležnog tijela).

(3) Tražbine s naslova troškova i naknada koje se sukladno pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo naplaćuju AIF-u, mogu se podmiriti isključivo iz imovine AIF-a, bez mogućnosti da se za iste tereti ulagatelje.

(4) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati troškove i naknade koji se mogu izravno plaćati iz imovine AIF-a te pobliže odrediti pojedine kategorije troškova i naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Odjeljak 3.

Ograničenja ulaganja i prekoračenja ograničenja ulaganja

Članak 258.

(1) Ulaganje imovine AIF-a podliježe ograničenjima utvrđenim pravilnicima Agencije i pravilima AIF-a, odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo.

(2) Ograničenje ulaganja iz stavka 1. ovoga članka AIF može prekoračiti kada ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koji čine dio njegove imovine te prilikom prodaje imovine AIF-a radi isplate većeg broja udjela u AIF-u.

(3) Ako je prekoračenje ograničenja iz stavka 1. ovoga članka posljedica okolnosti na koje UAIF nije mogao utjecati ili ostvarivanja prava upisa iz stavka 2. ovoga članka, UAIF je dužan uskladiti ulaganje AIF-a s javnom ponudom u razumnom roku ne duljem od godine dana i transakcije s imovinom AIF-a poduzimati prvenstveno u svrhu usklađenja ulaganja imovine AIF-a, pri čemu mora uzimati u obzir interese imatelja udjela, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

(4) Iznimno, na zahtjev UAIF-a Agencija može produžiti rok iz stavka 3. ovoga članka ako je to u interesu ulagatelja.

(5) Ako je prekoračenje ograničenja iz stavka 1. ovoga članka posljedica okolnosti na koje UAIF nije mogao utjecati ili ostvarivanja prava upisa iz stavka 2. ovoga članka, UAIF je dužan uskladiti ulaganje AIF-a s privatnom ponudom na jedan od sljedećih načina:

1. kako je to predviđeno pravilima AIF-a, odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo,

2. ako to nije utvrđeno pravilima i/ili prospektom AIF-a, a postoji utvrđena procedura ishođenja suglasnosti i donošenja odluka ulagatelja u AIF-u o takvim predmetima, tada je dužan ishoditi suglasnost ulagatelja na postupanje koje će predložiti, vodeći računa o najboljem interesu ulagatelja,

3. ako to nije moguće u skladu s točkama 1. i 2. ovoga stavka, uskladiti ulaganje u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako je prekoračenje ograničenja iz stavka 1. ovoga članka posljedica transakcije koju je sklopio UAIF, a kojom se u trenutku njezina sklapanja prekoračilo ograničenje ulaganja ili dodatno povećalo prekoračenje, UAIF je dužan uskladiti ulaganje AIF-a po saznanju za prekoračenje ograničenja. UAIF je dužan AIF-u nadoknaditi tako nastalu štetu.

(7) Ograničenja ulaganja navedena iz stavka 1. ovoga članka mogu biti prekoračena u prvih 6 mjeseci od osnivanja AIF-a, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa imatelja udjela.

Dio trinaesti

STATUSNE PROMJENE AIF-a

Članak 259.

(1) Dva ili više otvorena AIF-a mogu se pripojiti ili spojiti.

(2) Pripajanje AIF-ova provodi se prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza jednog ili više AIF-ova (AIF prenositelj) na drugi, postojeći, AIF (AIF preuzimatelj).

(3) Spajanje AIF-ova provodi se osnivanjem novog AIF-a (AIF preuzimatelj), na koji se prenosi cjelokupna imovina, prava i obveze dva ili više AIF-a koji se spajaju (AIF prenositelji).

(4) Prilikom statusnih promjena AIF-ova u postupku može sudjelovati više AIF-ova prenositelja i samo jedan AIF preuzimatelj.

(5) Na statusne promjene zatvorenih AIF-ova primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, osim ako ovim Zakonom ili pravilnikom Agencije nije propisano drukčije.

(6) Agencija će pravilnikom pobliže propisati statusne promjene AIF-ova.

Dio četrnaesti

GLAVNI I NAPAJAJUĆI AIF

(MASTER-FEEDER STRUKTURE)

Suglasnost za osnivanje napajajućeg AIF-a

Članak 260.

(1) Za osnivanje napajajućeg AIF-a UAIF mora dobiti suglasnost Agencije.

(2) Napajajući AIF nastaje osnivanjem novog napajajućeg AIF-a ili preoblikovanjem postojećeg AIF-a u napajajući AIF.

(3) Agencija će pravilnikom propisati uvjete, postupak i način osnivanja glavnih i napajajućih AIF-a, njihova ulaganja i način poslovanja.

Dio petnaesti

LIKVIDACIJA I PRESTANAK AIF-a

RAZLOZI ZA LIKVIDACIJU AIF-a

Članak 261.

(1) Likvidacija otvorenoga AIF-a provodi se u sljedećim slučajevima:

1. prilikom dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti UAIF-a, ako AIF nije prenesen drugom ovlaštenom UAIF-u,

2. ako depozitar prestane poslovati u svojstvu depozitara, a u roku od 2 mjeseca, odnosno u dodatnom roku od 30 dana nije zaključen ugovor o obavljanju poslova depozitara s drugim depozitarom,

3. ako je UAIF-u oduzeto odobrenje za rad ili je nad UAIF-om otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije, a upravljanje AIF-om nije preneseno na novi UAIF u skladu s odredbama ovoga Zakona,

4. kada Agencija, kao posebnu nadzornu mjeru, naloži upravi UAIF-a likvidaciju AIF-a,

5. u drugim slučajevima predviđenima ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(2) Odmah nakon nastupa razloga za početak likvidacije likvidator donosi odluku o likvidaciji AIF-a.

(3) Likvidacija zatvorenog AIF-a provodi se u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, osim ako ovim Zakonom ili pravilnikom Agencije nije propisano drukčije.

(4) Likvidator zatvorenog AIF-a je dužan sljedeći radni dan od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom zatvorenog AIF-a, o tome obavijestiti Agenciju.

Članak 262.

(1) Likvidaciju otvorenoga AIF-a, kao likvidator, provodi:

1. UAIF, osim ako je UAIF u stečaju ili su mu Agencija, odnosno nadležno tijelo, oduzeli odobrenje za rad,

2. depozitar AIF-a, u slučaju nemogućnosti provedbe likvidacije otvorenoga AIF-a od strane UAIF-a iz razloga propisanih točkom 1. ovoga stavka,

3. likvidator AIF-a imenovan od strane Agencije, u slučaju kada je UAIF ili depozitar AIF-a u stečaju ili mu je Hrvatska narodna banka, Agencija, odnosno drugo nadležno tijelo, privremeno ili trajno oduzelo odobrenje za rad.

(2) Agencija je dužna imenovati likvidatora AIF-a iz stavka 1. točke 3. ovoga članka bez odgode, postupajući pri tom s povećanom pažnjom i brinući se o pravima i interesima imatelja udjela u AIF-u.

Obavještavanje imatelja udjela i Agencije o likvidaciji

Članak 263.

(1) Likvidator otvorenog AIF-a, dužan je sljedeći radni dan od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom AIF-a, o tome obavijestiti Agenciju i toj obavijesti priložiti tekst za objavu i obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Likvidator otvorenog AIF-a, dužan je u roku od 3 radna dana od donošenja odluke o likvidaciji svakom imatelju udjela otvorenog AIF-a dostaviti obavijest o početku likvidacije AIF-a, a ako se radi o otvorenom AIF-u s javnom ponudom objaviti informaciju o početku likvidacije.

(3) Ako UAIF kao likvidator otvorenog AIF-a, ne ispuni svoju obvezu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, istu je dužan ispuniti depozitar AIF-a u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, koji počinju teći od dana kada je depozitar saznao ili je trebao saznati za propust UAIF-a kao likvidatora otvorenog AIF-a.

(4) Depozitar od UAIF-a kao likvidatora otvorenog AIF-a, ima pravo na naknadu troškova koji su mu nastali zbog ispunjenja obveze iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Agencija može pravilnikom propisati sadržaj objave i obavijesti imateljima udjela iz stavka 2. ovoga članka, način objave i način dostavljanja obavijesti imateljima udjela otvorenog AIF-a.

Pravne posljedice likvidacije AIF-a

Članak 264.

(1) Nakon donošenja odluke o likvidaciji, zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u otvorenom AIF-u.

(2) Od dana donošenja odluke o likvidaciji, otvorenom AIF-u se ne mogu naplaćivati nikakve naknade niti troškovi osim naknada depozitaru, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njene revizije.

(3) Likvidator je dužan Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji AIF-a i odgovoran je za izradu tih izvješća.

Članak 265.

(1) U postupku provedbe likvidacije AIF-a, likvidator je dužan postupati u najboljem interesu ulagatelja i voditi računa da se likvidacija provede u razumnom roku, pri čemu se prvo podmiruju obveze AIF-a dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, uključujući zahtjeve za otkup udjela koji su podneseni do dana donošenja odluke o likvidaciji, nakon čega se podmiruju sve druge obveze AIF-a koje nisu dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, a proizlaze iz transakcija povezanih uz upravljanje imovinom.

(2) Preostala neto vrijednost imovine AIF-a, nakon podmirenja obveza AIF-a iz stavka 1. ovoga članka, se raspodjeljuje imateljima udjela, razmjerno njihovom udjelu u AIF-u.

Članak 266.

Agencija može pravilnicima urediti:

1. postupak, troškove i rokove likvidacije AIF-ova,

2. izvještavanje tijekom likvidacije te

3. način, postupak i uvjete imenovanja likvidatora iz članka 262. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona.

Prestanak AIF-a osnovanog na određeno vrijeme

Članak 267.

(1) Kada je AIF osnovan na određeno vrijeme, u njegovim se pravilima i prospektu kada je to primjenjivo određuje datum prestanka AIF-a.

(2) Kada je otvoreni AIF osnovan na određeno vrijeme, UAIF će dan prije prestanka postojanja AIF-a izračunati cijenu udjela toga AIF-a te po toj cijeni izvršiti otkup svih udjela i u potpunosti isplatiti ulagatelje.

(3) Isplata sredstava na račune ulagatelja provest će se najkasnije u roku od 7 dana nakon prestanka AIF-a osim ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, nije utvrđeno drugačije.

(4) UAIF, odnosno glavna skupština, odnosno skupština zatvorenog AIF-a može donijeti odluku o prestanku AIF-a osnovanog na određeno vrijeme i prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo ako je ostvarena svrha toga AIF-a ili je takva odluka u interesu ulagatelja u taj AIF, a takva je mogućnost predviđena pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(5) U slučaju prestanka AIF-a osnovanog na određeno vrijeme prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo, UAIF je o svojoj odluci dužan bez odgode obavijestiti Agenciju i ulagatelje te ne smije ulagateljima naplatiti izlaznu naknadu.

(6) Agencija može pravilnikom detaljnije urediti uvjete i način prestanka AIF-a.

Produljenje trajanja AIF-a osnovanog na određeno vrijeme

Članak 268.

(1) Ako je AIF osnovan na određeno vrijeme UAIF, odnosno glavna skupština, odnosno skupština zatvorenog AIF-a može donijeti odluku o produljenju njegova trajanja ako je takva mogućnost predviđena pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo.

(2) O toj će odluci UAIF bez odgode obavijestiti Agenciju i ulagatelje.

(3) Ulagateljima koji žele istupiti iz AIF-a zbog produljenja njegova trajanja, UAIF je dužan otkupiti udjele na dan predviđenog prestanka AIF-a u slučaju:

a) AIF-a s javnom ponudom,

b) AIF-a s privatnom ponudom, osim ako je u pravilima AIF-a predviđeno da UAIF nije dužan otkupiti udjele.

(4) Agencija može pravilnikom detaljnije urediti uvjete i način produljenja trajanja AIF-a osnovanog na određeno vrijeme.

Dio šesnaesti

NADZOR NAD POSLOVANJEM UAIF-a, AIF-a, DEPOZITARA I OSTALIH SUBJEKATA

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Nadzor

Članak 269.

(1) U smislu ovoga Zakona, nadzor je provjera posluje li subjekt nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisima donesenima na temelju njega, u skladu s drugim propisima, s propisima o upravljanju rizicima, kao i u skladu s vlastitim pravilima i standardima, pravilima struke te na način koji omogućuje uredno funkcioniranje subjekta nadzora te provođenje mjera i aktivnosti u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(2) Osnovni ciljevi nadzora su provjera zakonitosti, procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja subjekata nadzora, a radi zaštite interesa ulagatelja i javnog interesa, doprinošenja stabilnosti financijskog sustava te promicanja i očuvanja povjerenja u tržište kapitala.

Predmet nadzora

Članak 270.

(1) Pri obavljanju nadzora Agencija posebice:

1. provjerava organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje je subjekt nadzora uspostavio radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen, uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.

(3) Agencija će na temelju nadzora, provjera i procjena iz stavka 1. ovoga članka utvrditi posluje li subjekt nadzora u skladu sa zakonskim propisima, ima li subjekt nadzora uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja u društvu i upravlja li subjekt nadzora na primjeren način rizicima kojima je izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(4) Agencija se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora, za pojedini UAIF rukovodi veličinom, utjecajem i značajem UAIF-a i AIF-a kojima upravlja, kao i prirodom, vrstom, opsegom i složenošću njihova poslovanja.

Subjekti nadzora

Članak 271.

(1) Agencija provodi nadzor nad subjektima nadzora u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima i propisima donesenima na temelju istih.

(2) Na postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi Agencija, primjenjuju se odredbe iz ovoga dijela Zakona, ako nije drugačije propisano.

(3) Na postupke iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako nije drugačije propisano.

(4) U postupcima koje vodi Agencija odlučuje bez usmene rasprave.

(5) Agencija ima pravo uvida u sve podatke i dokumentaciju koja se vodi u subjektima nadzora.

(6) Subjekti nadzora Agencije prema odredbama ovoga Zakona su:

1. UAIF-i sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihove podružnice izvan Republike Hrvatske,

2. AIF-ovi kojima upravljaju UAIF-ovi iz točke 1. ovoga stavka,

3. AIF-ovi čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj,

4. UAIF-ovi iz države članice u dijelu poslovanja koje se obavlja izravnim pružanjem usluga na području Republike Hrvatske,

5. podružnice UAIF-a iz države članice koje posluju u Republici Hrvatskoj,

6. UAIF-ovi iz trećih države u dijelu poslovanja koje se obavlja izravnim pružanjem usluga na području Republike Hrvatske,

7. podružnice UAIF-a iz treće države koje posluju u Republici Hrvatskoj,

8. depozitari u dijelu poslovanja koje obavljaju u skladu s odredbama dijela 11. ovoga Zakona

9. pravne osobe koje nude udjele AIF-a kojim upravlja UAIF iz točke 1. ovoga stavka,

10. pravne osobe koje nude udjele AIF-a kojim upravlja UAIF iz točaka 4. i 6. ovoga stavka, odnosno podružnica UAIF-a iz točaka 5. i 7. ovoga stavka.

Naknada za nadzor

Članak 272.

Za obavljanje nadzora subjekti nadzora iz članka 271. stavka 6. ovoga Zakona plaćaju Agenciji naknadu za nadzor, čiju će visinu, način izračuna i način plaćanja Agencija propisati pravilnikom.

Odjeljak 2.

Postupak nadzora

Način obavljanja nadzora

Članak 273.

(1) Agencija provodi nadzor po službenoj dužnosti:

1. neposrednim nadzorom, u prostorijama subjekta nadzora ili pravne osobe s kojima je nadzirana osoba izravno ili neizravno, poslovno, upravljački ili kapitalno povezana, pregledom izvorne dokumentacije, provjerom i procjenom cjelokupnog poslovanja, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama te u prostorijama Agencije,

2. posrednim nadzorom, u prostorijama Agencije, na temelju analize izvještaja koje su subjekti nadzora dužni u propisanim rokovima dostavljati Agenciji te praćenjem, prikupljanjem i provjerom dokumentacije, obavijesti i podataka dobivenih na poseban zahtjev Agencije, kao i praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora te provjerom i procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvještaja i prikupljenih informacija, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama.

(2) Neposredni nadzor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može biti redovni ili izvanredni.

Osobe ovlaštene za nadzor

Članak 274.

(1) Nadzor iz članka 273. ovoga Zakona obavljaju radnici Agencije (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe Agencije).

(2) Iznimno, za obavljanje zadataka u vezi s neposrednim nadzorom poslovanja subjekta nadzora Agencija može ovlastiti revizora, revizorsko društvo ili druge stručno osposobljene osobe.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka, pri obavljanju zadataka povezanih s neposrednim nadzorom poslovanja subjekta nadzora za koje ih je ovlastila Agencija, imaju jednake ovlasti i odgovornosti kao i ovlaštene osobe Agencije.

Dostavljanje podataka na zahtjev Agencije

Članak 275.

(1) Na zahtjev Agencije, subjekt nadzora dužan je dostaviti ili učiniti dostupnom dokumentaciju, izvješća i podatke o svim okolnostima potrebnim za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera koje Agencija ima na temelju ovoga Zakona, zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje Agencije te propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) Dokumentaciju, izvješća i podatke iz stavka 1. ovoga članka Agenciji su dužni dostaviti članovi uprave i druge relevantne osobe subjekta nadzora te članovi nadzornog odbora i prokuristi.

(3) Agencija je, od osoba iz stavka 2. ovoga članka, ovlaštena zatražiti pisano očitovanje o okolnostima iz stavka 1. ovoga članka ili ih pozvati da daju usmeno očitovanje na okolnosti.

(4) Ovlaštena osoba Agencije može provoditi razgovore s osobama iz stavka 2. ovoga članka u cilju dobivanja informacija potrebnih za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Obavijest o neposrednom nadzoru

Članak 276.

(1) Prije početka obavljanja neposrednog nadzora, subjektu nadzora dostavlja se pisana obavijest o neposrednom nadzoru koja sadrži najmanje:

1. predmet nadzora,

2. podatke o osobama ovlaštenima za nadzor,

3. naznaku lokacije na kojoj će se nadzor obavljati,

4. datum početka obavljanja nadzora,

5. vremensko razdoblje koje se nadzire.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i podatke koje je subjekt nadzora dužan pripremiti ovlaštenim osobama Agencije za potrebe obavljanja neposrednog nadzora.

(3) Agencija može tijekom nadzora dopuniti obavijest o nadzoru. Na nadopunu obavijesti o nadzoru se na odgovarajući način odnose odredbe stavka 1. ovoga članka.

(4) Obavijest o neposrednom nadzoru dostavlja se subjektu nadzora u roku koji ne može biti kraći od tri dana prije dana početka nadzora.

(5) Iznimno od odredbe iz stavka 4. ovoga članka, ovlaštena osoba može dostaviti obavijest o neposrednom nadzoru najkasnije na dan početka provođenja nadzora, ako nije moguće na drugi način postići svrhu pojedinog nadzora.

Neposredni nadzor poslovanja

Članak 277.

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije, nakon zaprimanja obavijesti o nadzoru, omogućiti obavljanje neposrednog nadzora u sjedištu subjekta nadzora i na ostalim mjestima u kojima on ili druga osoba po njegovom ovlaštenju obavlja djelatnost i poslove u vezi kojih Agencija obavlja nadzor.

(2) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, omogućiti kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, administrativne ili poslovne evidencije te nadzor nad informacijskim sustavom i tehnologijama koje omogućavaju rad informacijskog sustava, u opsegu potrebnom za obavljanje nadzora.

(3) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, uručiti svu traženu poslovnu dokumentaciju, računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, zapise o telefonskim razgovorima i snimke telefonskih razgovora, zapise s telefaks uređaja, administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba. Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi osigurati standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima.

(4) Dokumentaciju, ispise, zapise i snimke iz stavka 3. ovoga članka, financijske instrumente, novac ili predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku, ovlaštene osobe Agencije mogu, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti subjektu nadzora, ali samo do pokretanja tih postupaka, kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka.

(5) Relevantne osobe subjekta nadzora dužne su s ovlaštenom osobom Agencije provesti razgovor i dati informacije bitne za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Uvjeti za obavljanje neposrednog nadzora

Članak 278.

(1) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi Agencije osigurati prikladne prostorije u kojima je moguće neometano i bez prisutnosti drugih osoba obavljati nadzor poslovanja.

(2) Na zahtjev ovlaštene osobe Agencije, subjekt nadzora dužan je osigurati stručnu i tehničku pomoć, potrebna pojašnjenja i druge uvjete potrebne za obavljanje nadzora.

(3) Nadzor poslovanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja ovlaštena osoba Agencije tijekom radnog vremena subjekta nadzora. Ako je zbog opsega ili prirode posla nužno, subjekt nadzora dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi Agencije obavljanje nadzora poslovanja i izvan radnog vremena.

Kontrola informacijskog sustava

Članak 279.

(1) Subjekt nadzora koji u svom poslovanju koristi informacijski sustav, dužan je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije, osigurati uvjete za pregled informacijskog sustava te mogućnost ispitivanja jesu li podaci obrađeni korištenjem informacijske tehnologije obrađeni na primjeren način.

(2) Subjekt nadzora dužan je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije predati dokumentaciju iz koje je razvidan potpuni opis rada informacijskog sustava. Iz dokumentacije moraju biti razvidne komponente informacijskog sustava. Dokumentacija mora omogućiti ovlaštenoj osobi uvid u:

1. programska rješenja,

2. postupke obrade podataka korištenjem informacijske tehnologije,

3. kontrole koje osiguravaju pravilnu obradu podataka i

4. kontrole koje osiguravaju čuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti podataka.

Završetak postupka neposrednog nadzora

Članak 280.

(1) Nakon obavljenog neposrednog nadzora, sastavlja se zapisnik o obavljenom nadzoru koji se uručuje subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica.

(2) Na dostavljeni zapisnik subjekt nadzora ima pravo uložiti prigovor u roku koji ne može biti kraći od 8 dana od dana primitka istog.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija može odrediti rok koji je kraći od roka iz stavka 2. ovoga članka, kad je to potrebno u svrhu sprečavanja mogućih značajnih štetnih posljedica za UAIF, AIF, depozitara, imatelja udjela ili treće osobe.

Razlozi prigovora

Članak 281.

Prigovor protiv zapisnika o obavljenom nadzoru dopušten je iz ovih razloga:

1. ako je zapisnik o obavljenom nadzoru sastavljen u nadzoru nad osobom nad kojom Agencija nije nadležna provoditi nadzor,

2. ako je u zapisniku pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

Sadržaj prigovora

Članak 282.

(1) Prigovor mora sadržavati:

1. navođenje zapisnika na koji se prigovor podnosi,

2. izjavu da se navodi iz zapisnika pobijaju u cijelosti ili u određenom dijelu,

3. razloge prigovora,

4. druge podatke koje mora sadržavati svaki podnesak, u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku.

(2) U prigovoru, subjekt nadzora može navesti činjenice iz kojih proizlazi da nedostaci, nezakonitosti i nepravilnosti, navedene u zapisniku ne postoje i predočiti dokaze. Ako se subjekt nadzora u izjavi poziva na isprave, dužan ih je kao dokaze priložiti prigovoru.

(3) Nakon proteka roka za prigovor subjekt nadzora nema pravo navoditi nove činjenice i iznositi nove dokaze.

(4) Dostavljeni prigovor na zapisnik čini sastavni dio zapisnika.

Posredni nadzor poslovanja

Članak 283.

(1) Ovlaštena osoba Agencije tijekom posrednog nadzora:

1. utvrđuje jesu li propisani izvještaji i drugi podaci dostavljeni u propisanom roku i propisanoj formi,

2. utvrđuje jesu li podaci u izvještajima ili drugoj traženoj dokumentaciji istiniti, točni i ispravni,

3. utvrđuje posluje li subjekt nadzora u skladu s propisima o upravljanju rizicima, u skladu s drugim propisima određenim ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisima na temelju istih,

4. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.

(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen, uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.

Zapisnik o posrednom nazoru

Članak 284.

(1) U slučaju utvrđenih nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora utvrđenih u postupku posrednog nadzora, ovlaštena osoba Agencije sastavlja zapisnik.

(2) Zapisnik o obavljenom nadzoru se dostavlja subjektu nadzora, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica u postupku nadzora.

(3) Na zapisnik o posrednom nadzoru na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 280. do 282. ovoga Zakona.

(4) Na temelju nalaza iz zapisnika iz ovoga članka, Agencija je ovlaštena poduzeti sve nadzorne mjere kao i u slučaju neposrednog nadzora.

Nadzorne mjere

Članak 285.

(1) Na temelju provedenog postupka neposrednog ili posrednog nadzora, Agencija može subjektima nadzora izreći nadzorne mjere propisane ovim Zakonom u svrhu zakonitog i urednog poslovanja subjekata nadzora, zaštite interesa ulagatelja i zaštite javnog interesa, a u slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, podnijeti odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

(2) U smislu ovoga Zakona, nezakonitosti su stanja i postupci koji nisu u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim zakonima i podzakonskim aktima te međunarodnim aktima i propisima.

(3) U smislu ovoga Zakona, nepravilnosti su stanja i postupci koji nisu u skladu s vlastitim poslovnim politikama, usvojenim pravilima subjekta nadzora i standardima i pravilima struke, ili se isti dosljedno ne primjenjuju, a time se ugrožava poslovanje, posebice u vezi organizacijskih zahtjeva i upravljanja rizicima.

(4) Kada Agencija utvrdi postojanje osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju, podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

Odjeljak 3.

Nadzor UAIF-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i AIF-a osnovanih u Republici Hrvatskoj

Nadležnost Agencije za nadzor

Članak 286.

(1) Agencija je nadležna za nadzor nad poslovanjem UAIF-a i AIF-a osnovanih u Republici Hrvatskoj uz odobrenje Agencije vezano za poslovanje koje obavljaju na području i izvan Republike Hrvatske.

(2) Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od sljedećih osoba zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije kod:

1. osobe koja je s UAIF-om i AIF-om u odnosu uske povezanosti,

2. imatelja kvalificiranog udjela UAIF-a.

(3) Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od osobe na koju je UAIF delegirao određene poslove zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 277. stavka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na delegirani dio poslovanja te ih privremeno oduzeti u skladu s člankom 277. stavkom 4. ovoga Zakona.

(4) Ako je za nadzor osobe iz stavka 2. ovoga članka nadležno drugo nadzorno tijelo, Agencija će u suradnji s tim tijelom obaviti kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te osobe, u skladu s odredbama dijela 17. ovoga Zakona.

Vrste nadzornih mjera

Članak 287.

Agencija UAIF-u, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. preporuke upravi UAIF-a,

2. opomenu,

3. otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,

4. posebne nadzorne mjere,

5. oduzimanje odobrenja za rad za sve ili za pojedine djelatnosti te za upravljanje svim ili pojedinim AIF-ovima.

Preporuke upravi UAIF-a

Članak 288.

(1) Kada Agencija u okviru nadzora te provjere i procjene financijske stabilnosti i položaja UAIF-a, odnosno AIF-a kojim upravlja, kao i provjere i procjene rizika kojima je UAIF izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju, utvrdi slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona i propisa donesenih na temelju istih ili ako Agencija smatra potrebnim da UAIF poduzme radnje i aktivnosti radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je izložen ili može biti izložen u svom poslovanju ili poslovanju AIF-a kojim upravlja, Agencija će izreći preporuke upravi UAIF-a.

(2) Preporuke sadrže utvrđene i procijenjene značajne rizike i probleme kojima je UAIF izložen ili bi mogao biti izložen, odnosno utvrđene slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja propisa ovoga Zakona te smjernice upravi UAIF-a u cilju otklanjanja istih te u cilju poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je UAIF izložen ili može biti izložen u svom poslovanju.

(3) Uprava UAIF-a dužna je Agenciji dostaviti plan, rokove i dinamiku postupanja po preporukama Agencije.

(4) Kako bi utvrdila poboljšanje poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je UAIF izložen ili može biti izložen u svom poslovanju i u poslovanju AIF-a kojima upravlja, Agencija može provesti ponovni nadzor nad UAIF-om.

Opomena

Članak 289.

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti, a priroda i opseg utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nemaju značajan utjecaj i posljedice na poslovanje UAIF-a, AIF-a, tržišta i/ili ulagatelja, Agencija može izreći opomenu UAIF-u.

(2) Agencija može opomenu javno objaviti.

(3) Opomena Agencije može sadržavati i nalog da UAIF ispravi utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te rokove u kojima je UAIF dužan to učiniti i dinamiku obavještavanja Agencije o poduzetim radnjama i aktivnostima.

(4) Ako u roku iz stavka 2. ovoga članka UAIF ne postupi po nalogu Agencije iz stavka 2. ovoga članka, Agencija će izdati rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(5) Agencija je ovlaštena provesti ponovni nadzor nad UAIF-om u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo je li UAIF postupio po nalogu Agencije iz stavka 2. ovoga članka te jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

Otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 290.

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti koje predstavljaju povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na temelju istih, rješenjem će UAIF-u naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti ili prestanak postupanja koje predstavlja povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na temelju istih.

(2) Agencija će u rješenju iz stavka 1. ovoga članka navesti i rokove u kojima je UAIF dužan otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti.

Izvješće ovlaštenog revizora o otklanjanju nezakonitosti

Članak 291.

Ako pri obavljanju nadzora Agencija utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i druge poslovne dokumentacije koju je UAIF dužan voditi prema odredbama ovoga Zakona, na temelju njega donesenih propisa ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje UAIF-a i propisa donesenih na temelju istih, odnosno ako utvrdi druge značajnije nezakonitosti, može naložiti UAIF-u da podnese izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, kojemu je dužan priložiti mišljenje revizora iz kojeg je vidljivo jesu li nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

Izvještaj o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 292.

(1) UAIF je dužan otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te Agenciji podnijeti izvještaj o mjerama koje je poduzeo za njihovo otklanjanje, unutar roka koji je odredila Agencija.

(2) Izvještaju iz stavka 1. ovoga članka, UAIF je dužan priložiti dokumentaciju i druge dokaze iz kojih je vidljivo jesu li su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

(3) Kad izvještaj iz stavka 1. ovoga članka nije potpun ili iz dokumentacije u prilogu ne proizlazi da su nezakonitosti otklonjene, Agencija će naložiti nadopunu izvještaja i rok u kojemu se izvještaj mora nadopuniti.

(4) Kad Agencija ne naloži nadopunu izvještaja iz stavka 3. ovoga članka, u roku od 60 dana od podnošenja izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

Rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 293.

(1) Ako Agencija iz izvještaja iz članka 292. ovoga Zakona, priložene dokumentacije i drugih dokaza zaključi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, donijet će rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

(2) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može provesti ponovni nadzor nad UAIF-om u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

(3) Ako UAIF nezakonitosti i nepravilnosti otkloni prije no što Agencija dovrši postupak nadzora, Agencija će donijeti rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez prethodnog rješenja kojim se nalažu mjere za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti.

Posebne nadzorne mjere

Članak 294.

(1) Agencija je ovlaštena UAIF-u izreći posebne nadzorne mjere iz stavka 2. ovoga članka ako:

1. UAIF nije postupio u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 290. ovoga Zakona,

2. nije uspostavio, ne provodi ili redovito ne održava organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 47. do 62. ovoga Zakona ili pravilnika koji te uvjete pobliže uređuju,

3. ako je kapital UAIF-a ispod propisanog minimuma iz članka 20. ovoga Zakona,

4. ako ne poštuje odredbe o ograničenjima ulaganja AIF-a kojima upravlja ili o drugim ograničenjima propisanim pravilima AIF-a, odnosno prospektom kada je to primjenjivo te odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

5. u drugim slučajevima kada Agencija to smatra potrebnim.

(2) Ako nastupe okolnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija može izreći sljedeće posebne nadzorne mjere:

1. naložiti UAIF-u da poveća kapital na razinu predviđenu člankom 20. ovoga Zakona,

2. naložiti nadzornom odboru UAIF-a da razriješi člana ili članove uprave i da imenuje novog člana ili članove uprave,

3. naložiti UAIF-u da sazove glavnu skupštinu, odnosno skupštinu i predloži odgovarajuća rješenja, kao što su povećanje kapitala, razrješenje člana ili članova nadzornog ili upravnog odbora i imenovanje novog člana ili novih članova nadzornog ili upravnog odbora,

4. privremeno zabraniti UAIF-u:

– isplate iz rezerve i dobiti UAIF-a članovima UAIF-a, članovima uprave, članovima nadzornog odbora, prokuristu ili radnicima UAIF-a,

– sklapanje poslova s pojedinim dioničarima, odnosno članovima, članovima uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora, prokuristima i društvima koja su s UAIF-om u odnosu uske povezanosti,

– izdavanje i otkup udjela AIF-a te nuđenje udjela,

– raspolaganje imovinom AIF-a,

– obavljanje pojedinih ili svih poslova određene vrste ili zabraniti širenje mreže osoba ovlaštenih za nuđenje udjela AIF-a ili uvođenje novih proizvoda ili ih ograničiti,

5. naložiti UAIF-u da uspostavi, provodi ili poboljša organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 47. do 62. ovoga Zakona ili pravilnika koji te uvjete pobliže uređuju,

6. naložiti UAIF-u likvidaciju AIF-a ili pripajanje drugom AIF-u,

7. naložiti UAIF-u da u roku koji odredi Agencija prenese upravljanje AIF-om na drugi UAIF, u skladu s postupkom propisanim člancima 77. do 81. ovoga Zakona,

8. naložiti UAIF-u poboljšanje strategija, politika i procesa upravljanja rizicima,

9. naložiti UAIF-u da u daljnjem poslovanju smanjuje rizike koji su povezani s poslovanjem UAIF-a ili AIF-a kojim upravlja,

10. naložiti UAIF-u smanjenje troškova poslovanja, uključujući ograničenje plaća i drugih primanja članova uprave, nadzornog odbora ili upravnog odbora i radnika UAIF-a,

11. naložiti nadzornom odboru UAIF-a da imenuje odgovarajuće odbore za pojedina područja poslovanja koji su u nadležnosti nadzornog odbora,

12. naložiti UAIF-u da promijeni, smanji ili prestane obavljati određenu aktivnost za koju Agencija utvrdi da je prouzročila značajne gubitke ili da predstavlja veliki rizik za UAIF ili AIF-ove kojima upravlja,

13. naložiti UAIF-u da suspendira jednu ili više osoba s posebnim pravima ili odgovornostima,

14. naložiti UAIF-u druge razmjerne mjere koje su potrebne da bi UAIF poslovao u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili na temelju drugih zakona kojima se uređuje poslovanje UAIF-a i propisa donesenih na temelju istih.

(3) Agencija će rješenjem iz stavka 2. ovoga članka odrediti rok za poduzimanje mjera iz stavka 2. ovoga članka.

(4) UAIF je dužan Agenciji dostaviti izvještaj o provedbi naloženih mjera iz stavka 2. ovoga članka, na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članaka 292. i 293. ovoga Zakona.

Članak 295.

Ako je donošenje mjera iz članka 294. ovoga Zakona potrebno radi zaštite ulagatelja i/ili javnog interesa, a radi se o mjerama koje se ne mogu odgađati te su činjenice na kojima se mjera temelji, utvrđene ili su barem učinjene vjerojatnim, Agencija može o istima neposredno riješiti u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku.

Oduzimanje odobrenja za rad

Članak 296.

(1) Agencija može oduzeti odobrenje za rad UAIF-u za sve ili za pojedine djelatnosti:

1. ako je odobrenje za rad izdano na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način,

2. ako UAIF prestane ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje za rad izdano,

3. ako Agencija ocijeni da se poslovanje UAIF-a ne vodi pažnjom dobrog stručnjaka i u skladu s dobrom poslovnom praksom,

4. ako je UAIF teže i/ili sustavno kršio odredbe ovoga Zakona, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili druge propise kojih se dužan pridržavati,

5. ako UAIF-a ne postupi u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 290. ovoga Zakona ili posebne nadzorne mjere iz članka 294. ovoga Zakona,

6. ako UAIF ne postupi u skladu s rješenjem iz članka 302. stavka 5. ovoga Zakona,

7. ako UAIF krši odredbe o pravovremenom i točnom izvješćivanju Agencije, više od dva puta u razdoblju od 3 godine, ili ako na drugi način onemogućava nadzor Agencije nad svojim poslovanjem,

8. ako UAIF obavlja poslove na način koji može pogoršati ili ugroziti njegovu likvidnost ili solventnost ili likvidnost AIF-ova kojima upravlja,

9. ako UAIF nije organizirao poslovanje ili ne vodi svoje poslovne knjige ili poslovne knjige AIF-a kojim upravlja, ili administrativnu i drugu poslovnu dokumentaciju, na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li UAIF u skladu s propisima i pravilima o upravljanju rizicima, upravlja li UAIF AIF-om u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa koji su na temelju istog doneseni i drugih propisa kojih se dužno pridržavati,

10. ako UAIF sustavno i/ili teško krši organizacijske, tehničke, kadrovske ili druge uvjete za poslovanje propisane člancima 47. do 62. ovoga Zakona ili pravilnika koji te uvjete pobliže uređuju.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 3. do 10. ovoga članka Agencija može UAIF-u oduzeti odobrenje za upravljanje svim ili pojedinim AIF-ima.

(3) O oduzimanju odobrenja za rad Agencija će odmah obavijestiti depozitara.

(4) O tužbama protiv akata Agencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležni upravni sud odlučit će hitno, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana podnošenje tužbe.

Odjeljak 4.

Nadzor UAIF-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji posluje u drugoj državi članici

Članak 297.

(1) Ne dovodeći u pitanje ovlaštenje za provođenje nadzora koje ima nadležno tijelo države članice domaćina, Agencija je nadležna za nadzor UAIF-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kada UAIF upravlja i/ili trguje AIF-ima u drugoj državi članici.

(2) Kada UAIF sa sjedištem u Republici Hrvatskoj posluje na području druge države članice, izravno ili putem podružnice, Agencija može obaviti neposredni nadzor poslovanja nakon što prethodno obavijesti nadležno nadzorno tijelo države članice domaćina.

(3) Agencija može zatražiti od nadležnoga tijela države članice domaćina, u kojoj UAIF pruža usluge, da obavi neposredni nadzor nad poslovanjem podružnice tog UAIF-a.

(4) Agencija može sudjelovati u neposrednom nadzoru nad podružnicom UAIF-a u državi članici neovisno o tome tko obavlja neposredni nadzor.

Mjere nad podružnicom u državi članici domaćinu

Članak 298.

Ako UAIF sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji putem podružnice pruža usluge u drugoj državi članici, unatoč upozorenju nadležnog tijela države članice domaćina, krši propise te države članice, Agencija će naložiti nadzorne mjere u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Obavještavanje nadležnih tijela države članice domaćina

Članak 299.

Ako Agencija UAIF-u sa sjedištem u Republici Hrvatskoj oduzme odobrenje za rad, odnosno izrekne nadzornu mjeru zabrane obavljanja pojedinih djelatnosti, dužna je o tome bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj taj UAIF izravno ili putem podružnice pruža usluge.

Odjeljak 5.

Nadležnost Agencije za nadzor nad depozitarom

Članak 300.

(1) Agencija je nadležna za nadzor nad depozitarom iz dijela 11. ovoga Zakona.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, nadzor je provjera posluje li depozitar u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisima donesenima na temelju njega, u skladu s drugim propisima kao i internim aktima, standardima i pravilima struke.

(3) Agencija u okviru nadzora provjerava i procjenjuje rizike kojima je depozitar izložen ili bi mogao biti izložen u dijelu poslova koje obavlja u skladu s ovim Zakonom, uzimajući u obzir mišljenja drugih nadzornih i regulatornih tijela koja su nadležna za nadzor poslovanja depozitara.

(4) Na nadzor iz stavka 1. ovoga članka, pored odredbi ovoga Zakona, na odgovarajući način se primjenjuju i odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala o nadzoru nad kreditnom institucijom koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti.

(5) Nadzor nad poslovanjem kreditne institucije koja je depozitar AIF-a, u dijelu njezina poslovanja koji se odnosi na poslove depozitara, obavlja Agencija samostalno ili u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom.

(6) Agencija je ovlaštena od osoba na koje su delegirani poslovi depozitara zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 277. stavka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na delegirani dio poslovanja te ih privremeno oduzeti u skladu s člankom 277. stavkom 4. ovoga Zakona.

Nadzorne mjere koje Agencija može izreći depozitaru

Članak 301.

(1) Agencija depozitaru, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. preporuke upravi depozitara,

2. opomenu,

3. naložiti otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,

4. oduzeti izdanu suglasnost na izbor depozitara u skladu s člankom 229. i/ili člankom 250. ovoga Zakona.

(2) Na nadzorne mjere iz stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga članka koje se mogu izreći depozitaru na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 288. do 293. ovoga Zakona.

Nadležnost Agencije za nadzor nad pravnim osobama koje nude udjele AIF-a

Članak 302.

(1) Agencija je nadležna za obavljanje nadzora nad pravnim osobama koje nude udjele AIF-a iz dijela 8. odjeljka 4. ovoga Zakona, u mjeri i opsegu kao nad UAIF-om.

(2) Kada Agencija obavlja nadzor nad pravnim osobama koje nude udjele AIF-a, UAIF koji je s istim sklopio ugovor iz članka 188. ovoga Zakona dužan je Agenciji pružiti sve podatke potrebne za nadzor.

(3) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka Agencija obavlja pregledom poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 277. stavka 3. ovoga Zakona, u dijelu koji se odnosi na nuđenje udjela AIF-a, ovlaštena ih je privremeno oduzeti u skladu s člankom 277. stavkom 4. ovoga Zakona te uzimanjem izjava od članova uprave i drugih relevantnih osoba subjekta nadzora te članova nadzornog odbora i prokurista, kada je to primjenjivo.

(4) Agencija može pravnoj osobi koja nudi udjele AIF-a naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članaka 290., 292. i 293. ovoga Zakona.

(5) Agencija može naložiti UAIF-u raskidanje ugovora o poslovnoj suradnji s pravnom osobom koja nudi udjele AIF-a.

(6) Agencija je nadležna za obavljanje nadzora nad pravnim osobama koje nude udjele AIF-a kojima upravlja UAIF iz članka 271. stavka 6. točaka 4. i 6. ovoga Zakona, odnosno podružnica UAIF-a iz članka 271. stavka 6. točaka 5. i 7. ovoga Zakona, u mjeri i opsegu kao nad UAIF-om te u skladu sa stavcima 2. do 5. ovoga članka.

Nadležnost Agencije za nadzor nad drugom osobom

Članak 303.

Agencija je ovlaštena za obavljanje nadzora nad drugom osobom koja suprotno odredbama članka 6. stavka 1. ovoga Zakona obavlja djelatnosti UAIF-a u Republici Hrvatskoj.

Odjeljak 6.

Nadzor UAIF-a iz država članica koji pružaju usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice ili izravno

Nadležnost Agencije za nadzor nad poslovanjem UAIF-a sa sjedištem u državi članici i njegove podružnice u Republici Hrvatskoj

Članak 304.

Agencija je nadležna za nadzor UAIF-a iz druge države članice koji u Republici Hrvatskoj upravlja i/ili trguje AIF-om putem podružnice, u dijelu koji se odnosi na udovoljavanje uvjetima iz članka 46. i članaka 48. do 50. ovoga Zakona.

Ovlasti nadležnog tijela matične države članice u obavljanju nadzora nad radom podružnice UAIF-a sa sjedištem u matičnoj državi članici

Članak 305.

(1) Ako UAIF-a sa sjedištem u državi članici posluje putem podružnice na području Republike Hrvatske, nadležno tijelo matične države članice na području Republike Hrvatske može:

1. obaviti izravni nadzor poslovanja samostalno ili putem osobe koju je ono ovlastilo, po prethodnoj obavijesti Agenciji, ili

2. zatražiti od Agencije obavljanje izravnog nadzora poslovanja podružnice UAIF-a sa sjedištem u državi članici na području Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Agencija je ovlaštena obaviti neposredni nadzor podružnice UAIF-a iz države članice radi zaštite interesa ulagatelja i drugih osoba koje koriste usluge UAIF-a ili radi zaštite javnog interesa.

(3) Nadležno tijelo matične države članice ovlašteno je sudjelovati u neposrednom nadzoru iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, neovisno o tome tko obavlja neposredni nadzor nad poslovanjem podružnice.

Ovlasti Agencije u obavljanju nadzora nad UAIF-om iz države članice

Članak 306.

(1) UAIF iz druge države članice koji na području Republike Hrvatske posluje izravno ili putem podružnice, dužan je na zahtjev Agencije dostaviti svu dokumentaciju ili informacije koje su Agenciji potrebne za nadzor usklađenosti UAIF-a s odredbama ovoga Zakona za čiji je nadzor Agencija nadležna.

(2) Ako Agencija utvrdi da UAIF iz druge države članice, koji na području Republike Hrvatske upravlja i/ili trguje udjelima AIF-a izravno ili putem podružnice, krši odredbe ovoga Zakona za čiji je nadzor Agencija nadležna, rješenjem će naložiti prestanak postupanja koje predstavlja povredu odredbi ovoga Zakona te će o istome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo matične države članice UAIF-a.

(3) Ako UAIF iz druge države članice, koji na području Republike Hrvatske posluje izravno ili putem podružnice, protivno stavku 1. ovoga članka odbije Agenciji dostaviti traženu dokumentaciju i informacije ili ako UAIF ne postupi u skladu s rješenjem iz stavka 2. ovoga članka, Agencija će o istome obavijestiti nadležno tijelo matične države članice UAIF-a.

(4) Nadležno tijelo matične države članice UAIF-a će po zaprimanju obavijesti iz stavka 3. ovoga članka u najkraćem mogućem roku:

a) poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osiguralo da UAIF dostavi informacije koje zahtijeva Agencija u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Zakona ili da postupi u skladu s rješenjem Agencije iz stavka 2. ovoga članka,

b) zatražiti potrebne informacije od relevantnih nadzornih tijela trećih država.

(5) Nadležno tijelo matične države članice UAIF-a će obavijestiti Agenciju o mjerama iz stavka 4. točke a) ovoga članka.

(6) Ako unatoč mjerama koje poduzme nadležno tijelo matične države članice UAIF-a u skladu sa stavkom 4. ovoga članka ili ako se te mjere pokažu neprimjerenima, UAIF i dalje odbija Agenciji dostaviti dokumentaciju i informacije ili ustraje u kršenju odredbi ovoga Zakona, Agencija može, nakon što obavijesti nadležno tijelo matične države članice UAIF-a, naložiti nadzorne mjere u okviru svojih ovlasti.

(7) Ako Agencija ima osnovane sumnje da UAIF krši propise za čiji nadzor Agencija nije nadležna, o istome će obavijestiti nadležno tijelo matične države članice UAIF-a koje će poduzeti odgovarajuće mjere te ako je potrebno zatražiti dodatne informacije od nadležnih tijela trećih država.

(8) Ako matična država članica UAIF-a u roku od 60 dana od dana primitka obavijesti iz prethodnoga stavka ne poduzme nikakve mjere ili ako se te mjere pokažu neprimjerenima ili ako unatoč mjerama koje poduzme nadležno tijelo matične države članice UAIF-a, UAIF ustraje u kršenju propisa, Agencija može radi zaštite interesa ulagatelja u AIF, zaštite financijske stabilnosti ili integriteta tržišta, nakon što obavijesti nadležno tijelo matične države članice UAIF-a, naložiti nadzorne mjere u okviru svojih ovlasti.

(9) Agencija će postupiti u skladu s odredbama stavaka 7. i 8. ovoga članka i kada ima jasne i dokazive razloge za neslaganje sa izdavanjem odobrenja za rad koje je UAIF-u iz treće države izdala druga država članica.

(10) Kada se ne složi s nekom od mjera koje je poduzelo nadležno tijelo matične države članice UAIF-a u skladu sa stavcima 4., 5. i 7. ovoga članka, Agencija može uputiti predmet ESMA-i.

Članak 307.

(1) U slučajevima oduzimanja odobrenja za rad, u potpunosti ili u odnosu na pojedine djelatnosti, UAIF-u, za koji je Agenciji poznato da upravlja AIF-om sa sjedištem u drugoj državi članici, Agencija će nadležnom tijelu države članice dostaviti obavijest o takvom oduzimanju odobrenja za rad.

(2) Kada Agencija zaprimi obavijest nadležnog tijela matične države članice UAIF-a koje upravlja AIF-om na području Republike Hrvatske, o oduzimanju odobrenja za rad tom UAIF-u, u cijelosti ili u odnosu na pojedine djelatnosti, Agencija može poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu interesa ulagatelja, uključujući, između ostaloga, i zabranu obavljanja transakcija ili zabranu izdavanja ili otkupa udjela, na području Republike Hrvatske.

Odjeljak 7.

Nadzor UAIF-a iz trećih država u Republici Hrvatskoj

Nadležnost Agencije za nadzor nad poslovanjem UAIF-a sa sjedištem u trećoj državi

Članak 308.

(1) Nadzor nad poslovanjem UAIF-a iz treće države, kada je Agencija utvrđena kao referentna država članica UAIF-a, Agencija obavlja na način i u opsegu obavljanja nadzora nad UAIF-om sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Kada Agencija nije utvrđena referentnom državom članicom UAIF-a, Agencija obavlja nadzor nad poslovanjem UAIF-a iz treće države na način i u opsegu obavljanja nadzora nad UAIF-om iz države članice.

Dio sedamnaesti

SURADNJA S DRUGIM NADZORNIM TIJELIMA REPUBLIKE HRVATSKE I TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

Članak 309.

Na postupke suradnje Agencije s nadležnim tijelima država članica i Europske unije, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, do donošenja relevantnih propisa od strane Europske komisije.

Suradnja nadzornih tijela Republike Hrvatske

Članak 310.

(1) Agencija i druga nadzorna tijela Republike Hrvatske, koja su odgovorna za superviziju i nadzor istih ili drugih institucija, dužna su na zahtjev pojedinih nadzornih tijela dostaviti tim tijelima sve podatke o tim subjektima nadzora, potrebne za provođenje postupka supervizije i nadzora nad subjektima nadzora, u postupku izdavanja odobrenja za rad ili drugim postupcima.

(2) Nadzorna tijela dužna su se međusobno obavještavati o nepravilnostima ili drugim okolnostima koje su utvrdila, ako su takva utvrđenja važna za rad drugih nadzornih tijela.

Prikupljanje i obrada informacija

Članak 311.

(1) Agencija je ovlaštena i odgovorna za prikupljanje i obradu informacija o činjenicama i okolnostima koje su važne za izvršavanje njenih obveza i dužnosti određenih ovim Zakonom i Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

(2) Informacijama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito informacije o:

1. odobrenjima za obavljanje poslova upravljanja AIF-ovima i drugim odobrenjima i suglasnostima koje Agencija izdaje na temelju odredaba ovoga Zakona,

2. članovima uprave i nadzornog odbora UAIF-a, njihovoj organizaciji i radu interne revizije,

3. podružnicama, odnosno izravnom obavljanju poslova upravljanja AIF-ovima, UAIF-ova u državama članica i podružnicama, odnosno izravnom obavljanju poslova UAIF-a iz države članice u Republici Hrvatskoj,

4. podružnicama UAIF-a u trećim državama,

5. podružnicama, odnosno izravnom obavljanju poslova UAIF-a iz treće države u Republici Hrvatskoj,

6. financijskom položaju i poslovanju UAIF-a i drugih osoba nad kojima je Agencija ovlaštena obavljati nadzor,

7. imateljima kvalificiranog udjela,

8. nadzornim mjerama koje je Agencija izrekla na temelju odredaba ovoga Zakona,

9. informacijama koje je saznala, u okviru razmjene informacija, od drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske, države članice ili treće države.

(3) Za dobivanje informacija iz registara i evidencija koje vode sudovi i druga državna tijela, Agencija je oslobođena plaćanja pristojbi i naknada.

Obveza čuvanja povjerljivih podataka

Članak 312.

Na obvezu čuvanja povjerljivih podataka, njihovu uporabu i osobe na koje se ne odnosi obveza čuvanja povjerljivih informacija, primjenjuju se relevantne odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala te drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dio osamnaesti

PREKRŠAJNE ODREDBE

TEŽI PREKRŠAJI UAIF-a

Članak 313.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj UAIF ako:

1. u pogledu klase imovine u koju se imovina AIF-a može ulagati, ograničenja ulaganja ili uvjeta pod kojima je pojedine vrste AIF-ova dopušteno nuditi malim ulagateljima postupa protivno odredbi članka 7. stavka 8. ovoga Zakona,

2. posluje u obliku različitom od onoga propisanog člankom 12. ovoga Zakona,

3. obavlja djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona za koje nije dobilo odobrenje za rad Agencije ili ih nije upisalo kao djelatnost u sudski registar, u skladu s odredbama članka 15. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona,

4. obavlja poslove upravljanja AIF-ima protivno odredbama članka 15. stavka 3. ovoga Zakona,

5. svoju djelatnost obavlja protivno uvjetima iz članka 15. stavka 5. ovoga Zakona,

6. ako ne osigura dodatni iznos kapitala UAIF-a u skladu s odredbom članka 18. ovoga Zakona,

7. ako ulaže kapital UAIF-a protivno odredbi članka 19. ovoga Zakona,

8. kapital UAIF-a nije u svakom trenutku veći ili jednak većem od iznosa iz članka 20. ovoga Zakona,

9. o ispunjenju kapitalnih zahtjeva iz članka 20. ovoga Zakona ne izvještava Agenciju u rokovima, u skladu s odredbama članka 21. ovoga Zakona,

10. protivno odredbama članka 30. stavka 1. ovoga Zakona, ima ili stekne kontrolu ili kvalificirani udjel u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji koja pruža investicijske usluge i obavlja investicijske aktivnosti u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala, odnosno koja obavlja odgovarajuće usluge u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, društvu za osiguranje, društvu za reosiguranje, mirovinskom društvu za upravljanje obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mirovinskom osiguravajućem društvu, faktoring društvu ili leasing društvu,

11. ima ili stekne dionice ili udjele u depozitaru, ili je poslovanje depozitara i UAIF-a organizacijski povezano protivno odredbama članka 30. stavka 2. ovoga Zakona,

12. ima ili stekne dionice ili udjele u osobi na koju je depozitar delegirao poslove iz članka 232. ovoga Zakona protivno odredbama članka 30. stavka 3. ovoga Zakona,

13. je uključeno u statusne promjene UAIF-a protivno odredbama članka 33. ovoga Zakona,

14. funkciju člana uprave UAIF-a, protivno odredbama članka 39. stavka 1. ovoga Zakona, obavlja osoba koja nije dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a,

15. UAIF, odnosno članovi njegove uprave i/ili prokuristi postupaju protivno odredbama članka 46. stavka 1. ovoga Zakona,

16. UAIF, odnosno članovi njegove uprave i/ili prokuristi postupaju protivno odredbama članka 46. stavka 2. ovoga Zakona,

17. postupa protivno odredbama članka 53. ovoga Zakona,

18. ne uspostavi za AIF kojim upravlja sustav upravljanja likvidnošću na način propisan odredbom članka 55. stavka 1. ovoga Zakona,

19. nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne ažurira, procjenjuje i nadzire, učinkovite i primjerene politike, mjere i postupke iz članka 55. stavka 2. ovoga Zakona,

20. u pogledu upravljanja likvidnošću ne postupa u skladu s odredbama članka 55. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona,

21. ne izradi i ne dostavi Agenciji izvještaje UAIF-a u skladu s odredbama članka 63. ovoga Zakona,

22. ne izradi i ne dostavi Agenciji revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 63. stavka 2. ovoga Zakona u rokovima propisanim odredbom članka 64. stavka 2. ovoga Zakona,

23. prethodno ne obavijesti Agenciju o poslovima delegiranim na treću osobu u skladu s odredbom članka 65. stavka 1. ovoga Zakona,

24. ne ishodi suglasnost Agencije o poslovima delegiranim na treću osobu u skladu s odredbom članka 65. stavka 2. ovoga Zakona,

25. se na treće osobe delegiraju poslovi protivno odredbi članka 65. stavka 3. ovoga Zakona,

26. se delegiranje poslova na treće osobe ne obavlja u skladu s odredbom članka 66. ovoga Zakona,

27. prilikom delegiranja poslova na treće osobe ne postupa u skladu s odredbom članka 67. ovoga Zakona,

28. protivno odredbama članka 77. stavka 2. ovoga Zakona, preuzme poslove upravljanja AIF-om bez suglasnosti Agencije,

29. kao prenositelj ne objavi informaciju i/ili ne obavijesti sve ulagatelje o prijenosu upravljanja u skladu s odredbom članka 80. stavka 1. ovoga Zakona,

30. kao preuzimatelj ne objavi informaciju i/ili ne obavijesti sve ulagatelje o prijenosu upravljanja u skladu s odredbom članka 80. stavka 1. ovoga Zakona,

31. ne provede postupak prijenosa upravljanja AIF-a na drugi UAIF u skladu s odredbom članka 88. stavka 1. ovoga Zakona,

32. ne pokrene postupak likvidacije AIF-a u skladu s odredbom članka 88. stavka 2. ovoga Zakona,

33. upravljajući AIF-om koji stječe, raspolaže ili drži dionice neuvrštenog društva ne obavijesti Agenciju o postotku AIF-a u glasačkim pravima u neuvrštenom društvu svaki put kada takav postotak dosegne, prijeđe ili padne ispod praga od 10%, 20%, 30%, 50% i 75% u propisanom roku u skladu s odredbama članka 92. stavaka 1. i 5. ovoga Zakona,

34. ne dostavi Agenciji obavijest o stjecanju kontrole u neuvrštenom društvu u skladu s odredbom članka 92. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona,

35. uplaćena sredstva za izdavanje udjela ulaže protivno odredbama članka 98. stavka 5. ovoga Zakona,

36. tražbine s naslova troškova i naknade za upravljanje AIF-om ne podmiruje isključivo iz imovine AIF-a, u skladu s odredbom članka 104. stavka 4. ovoga Zakona,

37. ne postupa u skladu s odredbama članka 106. ovoga Zakona,

38. postupa protivno odredbama članka 107. ovoga Zakona,

39. ako ne postupa u skladu s odredbama članka 110. ovoga Zakona,

40. vodeći registar udjela otvorenog AIF-a ne priopći podatke o ulagateljima, stanju udjela te uplatama i isplatama u skladu s odredbama članka 132. ovoga Zakona,

41. ne dostavi ulagateljima izvadak o stanju i prometima udjelima u otvorenom AIF-u kojih su imatelji, u skladu s odredbom članka 133. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona,

42. upravlja AIF-om u državi članici domaćinu izravno ili putem podružnice protivno odredbama članka 143. ovoga Zakona,

43. trguje udjelima AIF-a iz države članice u Republici Hrvatskoj protivno odredbama članka 145. ovoga Zakona,

44. kao UAIF iz druge države članice koji obavlja djelatnosti na području Republike Hrvatske protivno odredbi članka 146. stavka 1. ili članka 147. stavka 1. ovoga Zakona,

45. kao UAIF iz druge države članice započne profesionalnim ulagateljima nuditi udjele AIF-a u Republici Hrvatskoj protivno odredbi članka 146. stavka 2. ili članka 147. stavka 2. ovoga Zakona,

46. kao UAIF iz druge države članice u Republici Hrvatskoj protivno odredbi članka 146. stavka 3. ili članka 147. stavka 3. ovoga Zakona osnuje i upravlja onim vrstama AIF-ova za koje nema odobrenje nadležnog tijela UAIF-a matične države članice,

47. protivno odredbi članka 149. stavka 1. ovoga Zakona, kao UAIF iz druge države članice u Republici Hrvatskoj malim ulagateljima nudi udjele AIF-a bez prethodnog odobrenja Agencije,

48. kao UAIF iz Republike Hrvatske u trećoj državi upravlja AIF-om iz treće države, a pri tome nisu ispunjeni uvjeti propisani odredbama članka 151. ovoga Zakona,

49. kao UAIF iz Republike Hrvatske nudi udjele AIF-a iz treće države na području Republike Hrvatske, a pri tome nisu ispunjeni uvjeti propisani odredbama članka 152. ovoga Zakona,

50. kao UAIF iz Republike Hrvatske nudi udjele AIF-a iz treće države profesionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj protivno odredbama članka 153. ovoga Zakona,

51. kao UAIF iz Republike Hrvatske trguje udjelima AIF-a iz treće države u drugoj članici protivno odredbama članka 154. ovoga Zakona,

52. kao UAIF iz treće države na području Republike Hrvatske upravlja AIF-om iz Republike Hrvatske ili trguje udjelima AIF-a kojim upravlja protivno odredbama članka 156. ovoga Zakona,

53. kao UAIF iz treće države, kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica, postupi protivno odredbi članka 160. ovoga Zakona,

54. kao UAIF iz treće države prije promjene strategije nuđenja udjela ne obavijesti Agenciju u skladu s odredbama članka 165. ovoga Zakona,

55. kao UAIF iz treće države ne postupi u skladu s nalogom Agencije iz članka 166. stavka 1. ovoga Zakona,

56. kao UAIF iz treće države nudi udjele AIF-a iz druge države članice ili iz treće države u Republici Hrvatskoj kao referentnoj državi članici protivno odredbama članka 170. ovoga Zakona,

57. kao UAIF iz treće države u drugoj državi članici nudi udjele AIF-a iz Republike Hrvatske, iz druge države članice ili iz treće države protivno odredbama članka 171. ovoga Zakona,

58. kao UAIF iz treće države kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica upravlja AIF-om osnovanoj u drugoj državi članici protivno odredbama članka 172. ovoga Zakona,

59. kao UAIF iz treće države obavlja djelatnost putem podružnice na području Republike Hrvatske protivno odredbama članka 174. ovoga Zakona,

60. kao UAIF iz treće države obavlja djelatnost izravno na području Republike Hrvatske protivno odredbama članka 175. ovoga Zakona,

61. kao UAIF iz treće države koji u Republici Hrvatskoj nudi udjele AIF-a malim ulagateljima protivno odredbama članka 177. ovoga Zakona,

62. kao UAIF iz druge države članice ili iz treće države za trgovanje udjelima AIF-a osnovanog u drugoj državi članici, odnosno trećoj državi članici ne osigura uvjete u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbom članka 179. ovoga Zakona,

63. protivno odredbama članka 183. ovoga Zakona, u Republici Hrvatskoj trguje udjelima AIF-a osnovanih u Republici Hrvatskoj bez odobrenja,

64. prilikom utvrđivanja vrijednosti imovine, obveza i neto vrijednosti imovine AIF-a postupa protivno odredbama članka 192. ovoga Zakona,

65. ne osigura obavljanje posla vrednovanja imovine AIF-a na način propisan odredbom članka 193. stavka 1. ovoga Zakona,

66. za svaki AIF kojim upravlja ne usvoji računovodstvene politike, odnosno metodologije vrednovanja i/ili iste ne dostavi depozitaru AIF-a ili vanjskom procjenitelju u skladu s odredbom članka 193. stavka 2. ovoga Zakona,

67. imenuje depozitara AIF-a za vanjskog procjenitelja AIF-a protivno odredbi članka 193. stavka 3. ovoga Zakona,

68. ne obavijesti Agenciju o imenovanju vanjskog procjenitelja u skladu s odredbom članka 193. stavka 6. ovoga Zakona,

69. ne osigura da su, za svaki AIF kojim upravlja, uspostavljeni postupci za vrednovanje imovine AIF-a i izračun neto vrijednosti imovine po udjelu AIF-a u skladu s odredbama članka 195. ovoga Zakona,

70. postupa protivno odredbi članka 197. stavka 2. ovoga Zakona u pogledu izdavanja i otkupa udjela u otvorenom AIF-u,

71. provodi otkup »in specie« protivno odredbama članka 199. ovoga Zakona,

72. u pogledu obustave izdavanja i otkupa udjela u otvorenom AIF-u ne postupa u skladu s odredbama članka 201. i/ili članka 202. ovoga Zakona,

73. ako ne objavljuje cijene udjela i neto vrijednosti imovine u skladu s odredbama članka 206. ovoga Zakona,

74. ne izradi dokumente, obavijesti i druge objave u skladu s odredbama članka 207. ovoga Zakona,

75. ne izrađuje, dostavlja i objavljuje godišnje financijske izvještaje i/ili dodatne izvještaje AIF-a u skladu s odredbom članka 215. ovoga Zakona,

76. ne dostavlja u propisanim rokovima revidirane godišnje izvještaje AIF-a u skladu s odredbom članka 217. ovoga Zakona,

77. protivno odredbi članka 229. stavka 1. i 2. ovoga Zakona izabere depozitara bez suglasnosti Agencije,

78. u pogledu prikupljanja sredstava otvorenog AIF-a ne postupa u skladu odredbama članka 254. ovoga Zakona,

79. naplaćuje naknade i/ili troškove protivno odredbama članka 256. i/ili članka 257. ovoga Zakona,

80. u pogledu ograničenja ulaganja i prekoračenja ograničenja ulaganja imovine AIF-a ne postupa u skladu s odredbama članka 258. ovoga Zakona,

81. za osnivanje napajajućeg AIF-a ne dobije suglasnost Agencije u skladu s odredbom članka 260. ovoga Zakona.

82. ne postupi u skladu s odredbama članka 267. ili članka 268. ovoga Zakona (AIF osnovan na određeno vrijeme),

83. ne dostavi podatke na zahtjev Agencije u skladu s odredbama članka 275. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba UAIF-a.

Lakši prekršaji UAIF-a

Članak 314.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj UAIF ako:

1. u roku ne izvijestiti Agenciju o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, u skladu s odredbama članka 29. stavka 2. ovoga Zakona,

2. se o održanim sastancima ili sjednicama organa društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ne vode zapisnici, u skladu s odredbama članka 34. stavka 3. ovoga Zakona,

3. nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne ažurira, procjenjuje i nadzire, učinkovite i primjerene opće organizacijske uvjete te nije uspostavilo, ne provodi ili redovito ne ažurira, procjenjuje i nadzire politike, mjere i postupke iz članka 47. ovoga Zakona ili pravilnika iz članka 62. ovoga Zakona,

4. u okviru mehanizma unutarnje kontrole nije ustrojilo funkcije u skladu s odredbom članka 47. stavka 2. ovoga Zakona,

5. u pogledu upravljanja sukobima interesa ne postupa u skladu s odredbama članaka 48. i 49. ovoga Zakona,

6. nije uspostavio ili ne provodi ili neredovito ažurira politike o osobnim transakcijama s financijskim instrumentima u skladu s odredbom članka 50. ovoga Zakona,

7. ne postupa u skladu s odredbama članka 51. ovoga Zakona,

8. ne postupa u skladu s odredbom članka 52. ovoga Zakona,

9. ne ispunjava dužnosti propisane odredbama članka 54. ovoga Zakona,

10. ne poduzima mjere za neprekidno poslovanje u skladu s odredbama članka 56. ovoga Zakona,

11. u pogledu politike nagrađivanja ne postupa u skladu s odredbama članka 57. ovoga Zakona,

12. u pogledu procedure postupanja, evidencije i poslovne dokumentacije ne postupa u skladu s odredbom članka 58. ovoga Zakona,

13. u pogledu rješavanja pritužbi ulagatelja ne postupa u skladu s odredbama članka 59. ovoga Zakona,

14. u pogledu rješavanja sporova između UAIF-a i ulagatelja ne postupa u skladu s odredbama članka 60. ovoga Zakona,

15. nema ili neredovito ažurira ili ne održava svoju internetsku stranicu u skladu s odredbama članka 61. ovoga Zakona,

16. reviziju izvještaja UAIF-a obavlja revizorsko društvo protivno odredbi članka 64. stavka 3. ovoga Zakona,

17. ne postupi u skladu s odredbom članka 65. stavka 5. ovoga Zakona,

18. sazna za stjecanje ili otpuštanje kvalificiranog udjela u

UAIF-u koji prelazi ili padne ispod propisanih pragova, a o tome ne obavijesti Agenciju u skladu s odredbom članka 74. stavka 6. ovoga Zakona,

19. ne dostavi Agenciji u propisanom roku popise svih dioničara ili imatelja poslovnih udjela, odnosno imatelja kvalificiranih udjela s veličinom poslovnih udjela u skladu s odredbom članka 74. stavka 7. ovoga Zakona,

20. kao prenositelj ne postupi u skladu s odredbama članka 81. stavka 2. ovoga Zakona,

21. kao preuzimatelj ne postupi u skladu s odredbama članka 81. stavka 2. ovoga Zakona,

22. prestane obavljati svoju registriranu djelatnost protivno odredbama članka 87. ovoga Zakona,

23. ne izvještava Agenciju o tržištima na kojima trguje i instrumentima kojima trguje za račun AIF-a kojim upravlja u skladu s odredbama članka 89. stavaka 1.do 4. ovoga Zakona,

24. upravljajući AIF-om koji znatno koristi financijsku polugu ne dostavlja Agenciji informacije propisane odredbom članka 89. stavka 5. ovoga Zakona,

25. ne postupi u skladu s odredbama članka 93. ovoga Zakona u pogledu objavljivanja u slučaju stjecanja kontrole,

26. ne postupi u skladu s odredbama članka 94. ovoga Zakona,

27. ne postupi u skladu s odredbama članka 95. ovoga Zakona (raspodjela imovine),

28. ne obavijesti Agenciju o svakoj promjeni ugovora o upravljanju, u skladu s odredbom člankom 124. stavka 4. ovoga Zakona,

29. ne izvijesti Agenciju u roku o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za osnivanje i izdavanje odobrenja za rad zatvorenom AIF-u, u skladu s odredbom članka 129. stavka 2. ovoga Zakona,

30. ne čuva dokumentaciju o raspolaganju udjelima u otvorenom AIF-u u skladu s odredbom članka 134. stavka 5. ovoga Zakona,

31. u državi članici domaćinu profesionalnim ulagateljima nudi udjele AIF-a kojima upravlja protivno odredbama članka 140. ovoga Zakona,

32. postupi protivno odredbi članka 142. stavka 1. ovoga Zakona,

33. se pri oglašavanju AIF-a ne pridržava odredaba članka 184. i/ili članka 185. ovoga Zakona u pogledu nejasnih i dvosmislenih podataka i/ili su podaci u suprotnosti sa sadržajem pravila i/ili prospekta,

34. javno oglašava AIF s privatnom ponudom protivno odredbi članka 186. stavka 2. ovoga Zakona,

35. postupa protivno odredbama članka 187. ovoga Zakona,

36. ne obavijesti Agenciju o sklopljenom ugovoru s osobom iz članka 188. ovoga Zakona, u skladu s odredbom članka 189. stavka 2. ovoga Zakona,

37. ne dostavlja ulagatelju dokumente i izvještaje u skladu s odredbom članka 219. ovoga Zakona,

38. ne učini dostupnim pravila, prospekt i revidirani godišnji izvještaj u skladu s odredbama članka 221. ovoga Zakona,

39. ne objavljuje informacije u skladu s odredbama članka 223. ovoga Zakona,

40. ne postupa u skladu s odredbama članka 224. ovoga Zakona (objava pravnih i poslovnih događaja),

41. na zahtjev ulagatelja ne dostavlja dodatne informacije u skladu s odredbom članka 225. ovoga Zakona,

42. kao UAIF iz države članice ne dostavlja informacije ulagateljima u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama članka 226. ovoga Zakona,

43. kao UAIF iz treće države ne dostavlja informacije ulagateljima u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama članka 226. ovoga Zakona,

44. postupa protivno odredbama pravilnika iz članka 259. stavka 6. ili članka 260. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba UAIF-a.

Prekršaji određenih fizičkih osoba vezanih uz UAIF ili depozitara

Članak 315.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. član uprave UAIF-a koji postupa protivno odredbi članka 35. stavka 3. ovoga Zakona,

2. član UAIF-a ili imatelj kvalificiranog udjela koji ne ispunjava uvjete iz članka 27. Ovoga Zakona,

3. član uprave UAIF-a koji ne vodi poslovanje UAIF-a u skladu s odredbom članka 36. stavka 4. ovoga Zakona,

4. član uprave i/ili prokurist UAIF-a, ako postupa protivno odredbama članka 37. ovoga Zakona

5. član nadzornog odbora UAIF-a ako ne postupi u skladu s odredbama članka 42. stavka 4. ovoga Zakona,

6. član nadzornog odbora UAIF-a koji obavlja poslove protivno odredbi članka 43. stavka 4. ovoga Zakona,

7. član nadzornog odbora koji ne postupa u skladu s odredbama članka 45. ovoga Zakona,

8. član nadzornog odbora zatvorenog AIF-a ne obavlja poslove upravljanja koje nije moguće odgađati u skladu s odredbama članka 83. stavka 2. ovoga Zakona,

9. prilikom izbora drugog UAIF-a i prijenosa poslova upravljanja član nadzornog odbora zatvorenog AIF-a ne postupa u skladu s odredbama članka 84. ovoga Zakona,

10. član nadzornog odbora zatvorenog AIF-a ako ne postupi u skladu s odredbama članka 84. stavka 3. ovoga Zakona,

11. član nadzornog odbora zatvorenog AIF-a protivno odredbama članka 120. ovoga Zakona primi nagradu od izdavatelja financijskih instrumenata,

12. član nadzornog odbora zatvorenog AIF-a ne prijavi Agenciji propust zatvorenog AIF-a i depozitara u skladu s odredbom članka 121. stavka 2. točke 5. ovoga Zakona,

13. upravitelj i/ili ostali radnici depozitara i/ili njegovi prokuristi i/ili punomoćnici ako postupaju protivno odredbama članka 234. stavka 4. ovoga Zakona,

14. član uprave i/ili ostali radnici UAIF-a, i/ili njegovi prokuristi i/ili punomoćnici ako postupaju protivno odredbama članka 234. stavka 5. ovoga Zakona,

15. član uprave i/ili član nadzornog odbora i/ili prokurist ako ne postupi u skladu s odredbom članka 275. stavka 2. ovoga Zakona

Prekršaji likvidatora AIF-a

Članak 316.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj likvidator AIF-a kao pravna osoba ako:

1. kao likvidator AIF-a ne postupi u skladu s odredbama članka 261. ovoga Zakona,

2. kao likvidator otvorenog AIF-a ne obavještava imatelje udjela i Agenciju o likvidaciji u skladu s odredbama članka 263. ovoga Zakona,

3. ne postupi u skladu s odredbama članka 264. stavka 3. ovoga Zakona, u odnosu na dostavu izvješća Agenciji,

4. ne raspodijeli imateljima udjela imovinu u skladu s člankom 265. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u likvidatoru pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka likvidator kao fizička osoba.

Prekršaji revizora i revizorskog društva

Članak 317.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo:

1. koje ne revidira financijske izvještaje UAIF-a u skladu s odredbom članka 64. stavka 1. ovoga Zakona,

2. koje godišnje izvještaje AIF-a iz članka 215. ovoga Zakona ne revidira na način i pod uvjetima određen odredbom članka 216. stavka 1. ovoga Zakona,

3. ne dostavi Agenciji revizorsko izvješće u skladu s odredbama članka 236. stavka 6. ovoga Zakona,

4. ne revidira izvršavanje obveza depozitara u skladu s odredbama pravilnika iz članka 236. stavka 7. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka revizor i odgovorna osoba revizorskog društva koji je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka samostalni revizor.

Prekršaji ostalih osoba

Članak 318.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja postupa protivno odredbama članka 6. ovoga Zakona,

2. koja koristi izraz »društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima«, za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili oglašavanja, a nema odobrenje Agencije, odnosno nadležnog tijela, prema odredbama članka 12. stavka 3. ovoga Zakona,

3. koja koristi izraz »društvo za upravljanje investicijskim fondovima«, za potrebe tvrtke, dijela tvrtke ili oglašavanja, a nema odobrenje Agencije, odnosno nadležnog tijela, prema odredbama članka 12. stavka 4. ovoga Zakona,

4. koja u Republici Hrvatskoj obavlja djelatnosti upravljanja protivno odredbama članka 14. ovoga Zakona,

5. ako kao treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova, protivno odredbama članka 66. stavka 2. ovoga Zakona,

6. ako kao treća osoba ne nadzire obavljanje poddelegiranih poslova u skladu s odredbama članka 66. stavka 3. ovoga Zakona,

7. koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u UAIF-u, a prethodno Agenciji ne podnesu zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku, u skladu s i prema uvjetima propisanima odredbama članka 68. ovoga Zakona,

8. koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti ili smanjiti kvalificirani udjel u UAIF-u, a o tome ne obavijesti Agenciju pisanim putem, u skladu s odredbama članka 69. ovoga Zakona,

9. vodeći registar udjela otvorenog AIF-a ne priopći podatke o ulagateljima, stanju udjela te uplatama i isplatama u skladu s odredbama članka 132. ovoga Zakona,

10. ako kao voditelj registra ne postupa u skladu s odredbama članka 133. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona,

11. ako kao voditelj registra ne čuva dokumentaciju o raspolaganju udjelima u otvorenom AIF-u u skladu s odredbama članka 134. stavka 5. ovoga Zakona,

12. koja nije određena člankom 183. ovoga Zakona, a u Republici Hrvatskoj trguje udjelima AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj,

13. ako se kao osoba iz članka 188. ovoga Zakona pri oglašavanju AIF-a ne pridržava odredaba članka 184. i/ili članka 185. ovoga Zakona u pogledu nejasnih i dvosmislenih podataka i/ili su podaci u suprotnosti sa sadržajem pravila i/ili prospekta, ako kao osoba iz članka 188. ovoga Zakona, protivno odredbama članka 190. stavka 1. ovoga Zakona, obavlja poslove nuđenja udjela AIF-a u vremenu u kojem mu je Agencija, Hrvatska narodna banka, odnosno drugo nadležno tijelo oduzelo odobrenje za rad,

14. ako kao osoba iz članka 188. ovoga Zakona ne postupa u skladu s odredbom članka 190. stavka 2. ovoga Zakona,

15. ako kao osoba iz članka 188. ovoga Zakona, ovlaštena za nuđenje udjela AIF-a s javnom ponudom, postupa protivno odredbama članka 191. ovoga Zakona,

16. ako kao vanjski procjenitelj protivno odredbama članka 193. stavka 6. ovoga Zakona delegira poslove vrednovanja na treće osobe.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba subjekta koji je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. koja postupa protivno odredbama članka 6. ovoga Zakona,

2. koja dalje delegira obavljanje delegiranih poslova, protivno odredbama članka 66. stavka 2. ovoga Zakona,

3. koja ne nadzire obavljanje poddelegiranih poslova u skladu s odredbama članka 66. stavka 3. ovoga Zakona,

4. koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u UAIF-u, a prethodno Agenciji ne podnese zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku, u skladu s i prema uvjetima propisanima odredbama članka 68. ovoga Zakona,

5. koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti ili smanjiti kvalificirani udjel u UAIF-u, a o tome ne obavijesti Agenciju pisanim putem, u skladu s odredbama članka 69. ovoga Zakona,

6. ako kao vanjski procjenitelj protivno odredbama članka 193. stavka 5. ovoga Zakona delegira poslove vrednovanja na treće osobe.

Teži prekršaji depozitara

Članak 319.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj depozitar ako:

1. ne obavlja poslove upravljanja otvorenim AIF-om koje nije moguće odgađati, u skladu s odredbama članka 83. stavka 1. ovoga Zakona,

2. ne obustavi izdavanje i otkup udjela AIF-a, u skladu s odredbama članka 83. stavka 4. ovoga Zakona,

3. prilikom izbora drugog UAIF-a i prijenosa poslova upravljanja ne postupa u skladu s odredbama članka 84. ovoga Zakona,

4. ne započne i/ili ne provede likvidaciju AIF-a, u skladu s odredbama članka 85. ovoga Zakona,

5. ne obavlja poslove u skladu s odredbama članka 86. ovoga Zakona,

6. ne da mišljenje u skladu s odredbama članka 125. stavka 3. ovoga Zakona,

7. ako postupa protivno odredbama članka 193. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona,

8. u pogledu obustave izdavanja i otkupa udjela u otvorenom AIF-u ne postupa u skladu s odredbama članka 201. i/ili članka 202. ovoga Zakona,

9. ne ispunjava uvjete propisane odredbama članka 228. ovoga Zakona,

10. ne obavlja poslove u skladu s odredbama članka 230. ovoga Zakona,

11. ne postupi u skladu s odredbama članka 231. ovoga Zakona,

12. ne pohranjuje imovinu AIF-a u skladu s odredbama članka 232. ovoga Zakona,

13. poslove pohrane i administriranja te ostale poslove vodi protivno odredbama članka 233. ovoga Zakona,

14. u izvršavanju svojih poslova i dužnosti ne postupa u skladu s odredbama članka 234. ovoga Zakona,

15. u slučaju gubitka financijskih instrumenata koji su pohranjeni na skrbništvo ne postupi u skladu s odredbom članka 235. stavka 2. ovoga Zakona,

16. ne postupi u skladu s odredbama članka 239. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona,

17. izvrši isplatu protivno odredbi članka 240. ovoga Zakona,

18. protivno odredbama članka 241. ovoga Zakona delegira trećim osobama poslove i dužnosti,

19. u slučaju raskida ugovora o obavljanju poslova depozitara ne postupi u skladu s odredbom članka 247. ovoga Zakona,

20. ne postupi u skladu s odredbom članka 263. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba depozitara.

Lakši prekršaji depozitara

Članak 320.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj depozitar ako:

1. ne imenuje revizorsko društvo i/ili o istom ne obavijesti Agenciju u skladu s odredbama članka 236. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona,

2. ne dostavi Agenciji ugovore s trećim osobama i/ili popis trećih osoba u skladu s odredbom članka 242. stavka 1. ovoga Zakona i/ili ne dostavi UAIF-u popis trećih osoba u skladu s odredbom članka 242. stavka 2. ovoga Zakona,

3. ne postupa u skladu s odredbama članka 243. i/ili članka 244. ovoga Zakona,

4. ne postupi u skladu s odredbama članka 245. ovoga Zakona,

5. ne obavijesti Agenciju u skladu s odredbom članka 246. stavka 2. ovoga Zakona,

6. ne postupa u skladu s odredbama članka 248. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba depozitara.

Zastara prekršajnog progona

Članak 321.

(1) Prekršajni postupak ne može biti pokrenut kada proteknu 3 godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Zastara se prekida svakom postupovnom radnjom koja se poduzima radi prekršajnog progona počinitelja zbog počinjenog prekršaja.

(3) Nakon svakog prekida zastara počinje ponovno teći.

(4) Zastara prekršajnog progona nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je prema zakonu određena zastara prekršajnog progona.

Dio devetnaesti

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

USKLAĐENJE UAIF-a

Članak 322.

(1) Društva za upravljanje koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju odobrenje za obavljanje poslova upravljanja investicijskim fondovima i otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala te upravljaju:

1. zatvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i/ili,

2. otvorenim investicijskim fondovima s privatnom ponudom i/ili,

3. otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom,

a odobrenje je upisano u sudski registar i izdano od Agencije na temelju Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/2005), nastavljaju poslovati kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (UAIF) prema ovom Zakonu na temelju postojećeg odobrenja.

(2) Smatra se da društva za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka imaju odobrenje za upravljanje AIF-ima kojima su ta društva upravljala prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 323.

(1) UAIF-ovi iz stavka 322. ovoga Zakona dužni su u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona te provedbenim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona te podnijeti Agenciji zahtjeve za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a i AIF-ova kojima upravlja u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Agencija će o zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odlučiti u roku od 6 mjeseci od dana primitka urednog zahtjeva.

(3) Ako UAIF ne postupi u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka, Agencija će UAIF-u i AIF-ovima kojima isti uprava oduzeti odobrenje za rad iz članka 322. ovoga Zakona. U tom slučaju, UAIF je dužan prestati obavljati djelatnost za koju ima odobrenje za rad i brisati istu djelatnost iz sudskog registra. UAIF ponovni zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s odredbama ovoga Zakona ne može podnijeti prije proteka roka od jedne godine od dana oduzimanja odobrenja za rad.

(4) UAIF-ovi koji upravljaju zatvorenim AIF-ovima koji nakon stupanja na snagu ovoga Zakona neće obavljati daljnja ulaganja imovine, ne moraju Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad iz stavka 1. ovoga članka.

Članovi uprave UAIF-a

Članak 324.

(1) Osoba koja je od Agencije dobila odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje na temelju odredaba Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05.), smatra se da ima suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave

UAIF-a izdano prema odredbama članka 39. ovoga Zakona do isteka roka iz članka 323. stavka 1. ovoga članka.

(2) Ako nijedan od članova uprave UAIF-a nema položen ispit za investicijskog savjetnika, jedan ga je član uprave dužan položiti u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ispunjavati uvjete iz članaka 35., 36. i 37. ovoga Zakona.

Članak 325.

Investicijski fondovi osnovani u obliku zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom prema odredbama Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05.) koji su u postupku likvidacije, a do stupanja na snagu ovoga Zakona postupak likvidacije nije okončan, prestaju biti investicijski fondovi u smislu odredaba ovoga Zakona.

Donošenje provedbenih propisa

Članak 326.

(1) Agencija će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise čije je donošenje propisano ovim Zakonom.

(2) Agencija može pravilnicima urediti sva područja pokrivena ovim Zakonom koja ne budu propisana od strane Europske komisije.

Postupci Agencije

Članak 327.

Postupci pokrenuti pred Agencijom do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se primjenom odredaba Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05.).

Članak 328.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05.) osim u dijelu koji se odnosi na otvorene investicijske fondove s javnom ponudom.

Stupanje na snagu

Članak 329.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 402-09/12-01/01

Zagreb, 25. siječnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.